MAO:634/17

AALTO Ympäristökehitys Oy > Aalto Group Oy

verkkotunnusta koskeva valitus - täytäntöönpanoa koskeva määräys

Diaarinumero: 2017/605
Antopäivä: 20.10.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Viestintäviraston päätös 18.8.2017 dnro 630/522/2017

ASIAN TAUSTA

Verkkotunnus aaltogroup.fi on merkitty 12.9.2016, ja sen käyttäjä on AALTO Ympäristökehitys Oy. Aalto Group Oy on 5.4.2017 vaatinut Viestintävirastolta kyseisen verkkotunnuksen merkitsemistä käyttöönsä.

Viestintävirasto on valituksenalaisella päätöksellään merkinnyt verkkotunnuksen aaltogroup.fi oikeudenhaltijan eli Aalto Group Oy:n käyttöön. Päätöksen perustelujen mukaan vaatimuksen esittäjän suojattu toiminimi Aalto Group Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin 8.10.2004 eli ennen verkkotunnuksen merkitsemistä 12.9.2016 ja verkkotunnuksen käyttäjä AALTO Ympäristökehitys Oy ei ole määräajassa esittänyt oikeudellisesti relevanttia hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle. Päätöksen mukaan Viestintävirasto merkitsee verkkotunnuksen oikeudenhaltijalle eli Aalto Group Oy:lle sen jälkeen, kun päätös on annettu tiedoksi asianosaisille ja vaatija on ilmoittanut merkitsemistä varten tarvittavat tiedot. Edelleen päätöksen mukaan Viestintävirasto panee päätöksen täytäntöön muutoksenhakuajan päätyttyä, jollei markkinaoikeus toisin määrää.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

AALTO Ympäristökehitys Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää tai keskeyttää valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon. AALTO Ympäristökehitys Oy on esittänyt vaatimuksensa perusteina seuraavaa.

Mikäli verkkotunnus merkitään vastaajan käyttöön jo valitusprosessin aikana, valittajan muutoksenhakuoikeus menettää osin merkityksensä. Verkkotunnus aaltogroup.fi on keskeinen osa valittajan liiketoimintaa, ja sen merkitseminen vastaajan käyttöön aiheuttaisi merkittävää haittaa valittajalle. Valittaja joutuisi järjestämään muun ohella sähköpostiliikenteeseensä uudelleen. Mikäli markkinaoikeuden päätös pääasiassa poikkeaisi Viestintäviraston päätöksestä, kaikki mittavat muutokset muun ohella sähköpostijärjestelmiin olisi tehty turhaan. Näin ollen verkkotunnuksen merkitseminen vastaajan nimiin jo tässä vaiheessa voisi mahdollisesti aiheuttaa ylimääräisiä ja turhia kustannuksia.

Toisaalta täytäntöönpanon kieltäminen tai keskeyttäminen ei aiheuttaisi samanlaista haittaa vastaajalle. Vastaaja on toiminut vuodesta 2004 asti, mutta se ei ole tähän mennessä käyttänyt nimeä Aalto Group palveluidensa tunnuksena tai markkinoinnissaan. Vastaaja käyttää toiminnassaan nimeä Varuste.net ja verkkotunnusta varuste.net. Vastaaja voisi täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä huolimatta jatkaa liiketoimintaansa entiseen tapaansa.

Viestintävirasto on lausunnossaan ilmoittanut, että valituksenalaisen päätöksen mukaan se pannaan täytäntöön, ellei markkinaoikeus toisin määrää, ja että päätöstä ei ole vielä pantu täytäntöön ja Viestintävirasto odottaa markkinaoikeuden lainvoimaista päätöstä asiassa.

Aalto Group Oy:lle on varattu tilaisuus antaa vastaus. Aalto Group Oy ei ole vastustanut täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevaa AALTO Ympäristökehitys Oy:n vaatimusta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Tietoyhteiskuntakaaren 343 §:n 1 momentin mukaan Viestintävirasto voi päätöksessään määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei markkinaoikeus toisin määrää. Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaan, kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen.

Tietoyhteiskuntakaaren esitöiden (HE 221/2013 vp s. 234) mukaan ensiksi mainittu pykälä vastaa asiallisesti voimassa olleen verkkotunnuslain 18 §:ää. Verkkotunnuslain alkuperäistä 18 §:n 1 momenttia koskevien esitöiden (HE 96/2002 vp s. 31–32) mukaan internet tietoverkon toiminnan takia on perusteltua, että päätöksen täytäntöönpanotoimiin voidaan ryhtyä muutoksenhausta huolimatta. Tällaisen mahdollisuuden puuttuminen saattaisi vaarantaa kolmannen osapuolen oikeuksia sekä aiheuttaa mittavia taloudellisia menetyksiä. Säännöksellä pyrittäisiin ehkäisemään esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa muutoksenhakija hakee muutosta vailla minkäänlaisia perusteita estääkseen tunnuksen sulkemisen tai peruuttamisen. Muutoksenhaku ei saisi mahdollistaa tunnuksen käyttämistä esimerkiksi toisen suojatun oikeuden vahingoittamiseksi.

Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaisia vastaajan oikeussuojan tarpeeseen liittyviä näkökohtia, jotka edellyttäisivät, että valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanoon olisi syytä ryhtyä muutoksenhausta huolimatta.

Lopputulos

Markkinaoikeus määrää, ettei valituksenalaista päätöstä ole toistaiseksi pantava täytäntöön.

MUUTOKSENHAKU

Hallintolainkäyttölain 79 §:n 3 momentin perusteella tähän markkinaoikeuden päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Pekka Savola ja Mirva Näsi.

 
Julkaistu 26.10.2017