MAO:621/17

Hiomonraitti Oy > Oy Stockfors Ab (ent. Oy Tomas Ab)

verkkotunnusta koskeva valitus - täytäntöönpanoa koskeva määräys

Diaarinumero: 2017/604
Antopäivä: 17.10.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Viestintäviraston päätös 30.8.2017 dnro 769/522/2017

ASIAN TAUSTA

Verkkotunnus stockfors.fi on merkitty käyttäjälleen Hiomonraitti Oy:lle 23.1.2014. Oy Tomas Ab on 18.5.2017 vaatinut Viestintävirastolta kyseisen verkkotunnuksen merkitsemistä käyttöönsä. Verkkotunnuksen käyttäjä ei ole vastannut Viestintäviraston selvityspyyntöön.

Viestintävirasto on valituksenalaisella päätöksellään merkinnyt verkkotunnuksen stockfors.fi oikeudenhaltijan eli Oy Tomas Ab:n käyttöön. Päätöksen perustelujen mukaan vaatimuksen esittäjän suojattu aputoiminimi Stockfors on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin jo 4.2.1997 eli ennen verkkotunnuksen merkitsemistä Hiomonraitti Oy:lle ja Hiomonraitti Oy ei ole määräajassa esittänyt hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle. Päätöksen mukaan Viestintävirasto merkitsee verkkotunnuksen oikeudenhaltijalle eli Oy Tomas Ab:lle sen jälkeen, kun päätös on annettu tiedoksi asianosaisille ja vaatija on ilmoittanut merkitsemistä varten tarvittavat tiedot. Edelleen päätöksen mukaan Viestintävirasto panee päätöksen täytäntöön muutoksenhakuajan päätyttyä, jollei markkinaoikeus toisin määrää.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Hiomonraitti Oy on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeus kieltää valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Valittaja on käyttänyt verkkotunnusta stockfors.fi aktiivisesti sen merkitsemisestä 23.1.2014 lukien, eikä vastaaja ole ollut ennen asian vireille saattamista Viestintävirastossa 18.5.2017 kiinnostunut verkkotunnuksesta tai ollut yhteydessä valittajaan verkkotunnukseen liittyen. Vastaaja ei myöskään ole valittajan tiedon mukaan aktiivisesti käyttänyt aputoiminimeään Stockfors. Mikäli täytäntöönpanoa ei kiellettäisi, valituksen hyöty tulisi kyseenalaiseksi. Jos verkkotunnus siirrettäisiin, vahinkoa verkkotunnuksen sekoitettavasta käytöstä alkaisi syntyä heti, ja vahinkojen korjaaminen jälkikäteen on huomattavasti vaikeampaa kuin niiden syntymisen estäminen.

Viestintävirasto on lausunnossaan ilmoittanut, että valituksenalaisen päätöksen mukaan se pannaan täytäntöön, jollei markkinaoikeus toisin määrää, ja että päätöstä ei ole vielä pantu täytäntöön ja Viestintävirasto odottaa markkinaoikeuden lainvoimaista päätöstä asiassa.

Oy Stockfors Ab on vastustanut täytäntöönpanokieltoa. Valittaja ei ole esittänyt hyväksyttäviä perusteita sille, että päätöstä ei tulisi panna heti täytäntöön. Valittaja on tullut tietoiseksi verkkotunnusta koskevasta peruutusvaatimuksesta jo toukokuussa 2017, eikä se ole vastannut Viestintäviraston selvityspyyntöön. Valittajalla on ollut useita kuukausia aikaa varautua siihen, että verkkotunnus tullaan peruuttamaan ja siirtämään vastaajalle. Valittaja ei ole valituksessaankaan esittänyt hyväksyttävää perustetta, kuten esimerkiksi nimioikeutta, verkkotunnuksen merkitsemiselle ja on ilmeistä, että valitus tullaan hylkäämään. Valittajan esittämät haitta ja korjaustoimenpiteet ovat siten erittäin epätodennäköisiä. Täytäntöönpanon kieltäminen tulisi ainoastaan viivästyttämään verkkotunnuksen siirtämistä. Vastaaja on lisäksi 6.9.2017 vaihtanut päätoiminimekseen Oy Stockfors Ab:n ja joutuu yhä käyttämään aiemman toiminimensä mukaista verkkotunnusta tomas.fi. Jotta ylimenokausi jäisi lyhyeksi, vastaajan tulisi saada nopeasti käyttöönsä päätoiminimeään vastaava käsillä oleva verkkotunnus.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Tietoyhteiskuntakaaren 343 §:n 1 momentin mukaan Viestintävirasto voi päätöksessään määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei markkinaoikeus toisin määrää. Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaan, kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen.

Tietoyhteiskuntakaaren esitöiden (HE 221/2013 vp s. 234) mukaan ensiksi mainittu pykälä vastaa asiallisesti voimassa olleen verkkotunnuslain 18 §:ää. Verkkotunnuslain alkuperäistä 18 §:n 1 momenttia koskevien esitöiden (HE 96/2002 vp s. 31–32) mukaan internet tietoverkon toiminnan takia on perusteltua, että päätöksen täytäntöönpanotoimiin voidaan ryhtyä muutoksenhausta huolimatta. Tällaisen mahdollisuuden puuttuminen saattaisi vaarantaa kolmannen osapuolen oikeuksia sekä aiheuttaa mittavia taloudellisia menetyksiä. Säännöksellä pyrittäisiin ehkäisemään esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa muutoksenhakija hakee muutosta vailla minkäänlaisia perusteita estääkseen tunnuksen sulkemisen tai peruuttamisen. Muutoksenhaku ei saisi mahdollistaa tunnuksen käyttämistä esimerkiksi toisen suojatun oikeuden vahingoittamiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että verkkotunnus on ollut valittajan käytössä yli kolmen vuoden ajan ennen kuin vastaaja on vaatinut sen merkitsemistä itselleen. Asiassa on merkityksetöntä, että vastaaja on ennen Viestintäviraston päätöksen lainvoimaiseksi tulemista vaihtanut päätoiminimensä käsillä olevaa verkkotunnusta vastaavaksi. Niin ikään vastaajan esittämät valituksen menestymisen edellytykset tulevat arvioitaviksi vasta pääasian yhteydessä.

Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaisia vastaajan oikeussuojan tarpeeseen liittyviä näkökohtia, jotka edellyttäisivät, että valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanoon olisi syytä ryhtyä muutoksenhausta huolimatta.

Lopputulos

Markkinaoikeus määrää, ettei valituksenalaista päätöstä ole toistaiseksi pantava täytäntöön.

MUUTOKSENHAKU

Hallintolainkäyttölain 79 §:n 3 momentin perusteella tähän markkinaoikeuden päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Pekka Savola ja Mirva Näsi.

 
Julkaistu 18.10.2017  Päivitetty 26.10.2017