MAO:624/17

A > B

firma - säkringsåtgärd

Diaarinumero: 2017/478
Antopäivä: 17.10.2017

ANSÖKAN

Yrkanden

A har yrkat att marknadsdomstolen i enlighet med 7 kap. 3 § rättegångsbalken temporärt förbjuder B vid vite att använda sig av firman "Taxi på Åland".

Grunder

A bedriver taxiverksamhet på Åland som enskild näringsidkare under firman Ålands Taxi, som har registrerats 28.12.2004 och även inarbetats i taxibranschen på Åland.

B marknadsför sin taxiverksamhet på sin internetsida med kännetecknet "Taxi på Åland" som är förväxlingsbart med As firma Ålands Taxi. Marknadsföringen utgör ett intrång i As firma Ålands Taxi.

Bs förfarande försvagar As möjlighet att göra sin ensamrätt gällande. Säkringsåtgärden medför ingen oskälig olägenhet för B, eftersom hon kan marknadsföra sin verksamhet med sin egen registrerade firma. Intrånget medför däremot en ekonomisk skada för A. Om intrånget tillåts fortsätta inarbetas Bs verksamhet på As bekostnad.

SVAROMÅL

Yrkanden

B har yrkat att marknadsdomstolen i första hand lämnar ansökan om säkringsåtgärd utan prövning och i andra hand förkastar den.

Grunder

Ärendet bör lämnas utan prövning eftersom ansökan är uppenbart ogrundad. "Taxi på Åland" kan inte på på något som helst sätt förväxlas med firman Ålands Taxi. "Taxi på Åland" har inte använts som firma utan avser enbart att beskriva verksamhetens art.

Säkringsåtgärden är obefogad eftersom internetsidan www.taxialand.com inte längre existerar.A har inte gjort gällande att B skulle ha använt "Taxi på Åland" i andra sammanhang än på den nedtagna internetsidan.

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Motivering

Det föreligger inte grund för att lämna ärendet utan prövning.

Om säkringsåtgärder stadgas i 7 kap. rättegångsbalken. Enligt 7 kap. 3 § 1 mom. rättegångsbalken kan en så kallad allmän säkringsåtgärd meddelas om sökanden visar sannolika skäl för att han har någon annan rätt gentemot motparten än vad som nämns i 1 eller 2 § och den kan styrkas genom ett avgörande enligt 2 kap. 2 § utsökningsbalken (det s.k. anspråksrekvisitet), och det är fara för att motparten genom att göra, påbörja eller underlåta något eller på något annat sätt förhindrar eller försvagar sökandens möjligheter att göra sin rätt gällande eller väsentligen minskar dess värde eller betydelse (det s.k. farerekvisitet).

När domstolen beslutar om att meddela ett förbud som avses i 7 kap. 3 § 1 mom. rättegångsbalken ska den enligt paragrafens 2 mom. ta hänsyn till att motparten inte orsakas oskälig olägenhet med beaktande av det intresse som ska tryggas.

Enligt 7 kap. 3 § 1 mom. rättegångsbalken ska sökanden således för det första visa sannolika skäl för att han gentemot motparten har den rätt han yrkar.

Högsta domstolen har i sina avgöranden HD 1994:132 och 1994:133 tagit ställning till anspråksrekvisitet då ansökan gällde kvarstad för att säkerställa en skadeståndsfordran och funnit att kravet på att sökanden skulle visa sannolika skäl för sin fordran uppfyllts förutom genom att fordran individualiserats genom att fordran inte i ljuset av den företedda bevisningen eller rättsligt kunde anses uppenbart ogrundad. Däremot har högsta domstolen i avgörandena HD 1998:143, 2000:94 och 2003:118 beträffande en allmän säkringsåtgärd som avses i 7 kap. 3 § rättegångsbalken funnit att om meddelandet av säkringsåtgärden skulle innebära att sökanden redan under rättegången skulle komma i åtnjutande av den rätt som han yrkar i sin talan, bör tröskeln för att anse att sökanden visat sannolika skäl för sin rätt vara betydligt högre än vad som gäller för en fordran i ett ärende om kvarstad.

Handläggningen av en ansökan om säkringsåtgärd som avses i 7 kap. 3 § rättegångsbalken är beträffande den påstådda rättstridigheten summarisk. Således ska i detta sammanhang inte slutligt prövas huruvida motparten till någon del gjort intrång i de rättigheter som avses i ansökan om säkringsåtgärd, utan denna fråga prövas och avgörs i samband med huvudsaken. Sökanden ska dock enligt 7 kap. 3 § rättegångsbalken visa sannolika skäl för att han har den rätt han yrkar gentemot motparten.

Som grund för sin ansökan om säkringsåtgärd har A angett att B på sin internetsida har använt kännetecknet "Taxi på Åland", som enligt A är förväxlingsbart med hans registrerade firma Ålands Taxi, vars verksamhetsområde är "Beställningstrafik med personbil (taxi)". B har bland annat anfört att kännetecknet "Taxi på Åland" inte är förväxlingsbart med As firma och att det inte ens har använts som firma utan endast för att beskriva Bs taxiverksamhet.

Gemensamt för As firma och kännetecknet som använts av B är orden Åland och taxi. Således påminner de om varandra, vilket inte har bestridits i ärendet. Å andra sidan gäller orden Åland och taxi det geografiska området där såväl A som B är verksamma samt verksamhetens art.

Med beaktande därtill att A inte har företett någon utredning över att Ålands Taxi inarbetats och vilken betydelse detta skulle ha på omfattningen av firmans skydd, finner marknadsdomstolen att A inte på det sätt som avses i 7 kap. 3 § 1 mom. rättegångsbalken har visat sannolika skäl för att han har en sådan på firmalagen grundad rätt gentemot B som kunde styrkas genom ett avgörande enligt 2 kap. 2 § utsökningsbalken.

Eftersom det s.k. anspråksrekvisitet som avses i 7 kap. 3 § 1 mom. rättegångsbalken på ovan nämnda grunder inte har uppfyllts, finns det inte skäl att ta ställning till om de övriga kriterierna för meddelande av säkringsåtgärd uppfylls.

Beslut

Marknadsdomstolen förkastar ansökan om säkringsåtgärd.

SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta domstolen, om denna beviljar besvärstillstånd på de särskilda grunder som framgår av bifogade besvärsanvisning.

Tiden för ansökan om besvärstillstånd och anförande av besvär går ut 18.12.2017.

Ärendet har enhälligt avgjorts av marknadsrättsdomarna Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen och Markus Mattila.


LAGA KRAFT

Beslutet har vunnit laga kraft.

 
Julkaistu 18.10.2017  Päivitetty 1.2.2018