MAO:571/17

Aero Club > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekoitettavuus

Diaarinumero: 2016/328
Antopäivä: 18.9.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 23.3.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Aero Club on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 23.3.2016 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin M WOODS (kuvio) rekisteröimiseksi.

Perusteet

Haettu merkki M WOODS (kuvio) ei ole sekoitettavissa rekisteröinnin esteeksi katsottuihin aikaisempaan tavaramerkkiin numero 217706 WOODS (kuvio), aikaisempaan Euroopan unionin tavaramerkkiin (EU-tavaramerkki) numero 2103794 WOODS (kuvio), aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 2103760 WOODS taikka aikaisempaan toiminimeen Woods Helsinki Oy.

Edellä mainittuihin rekisteröinnin esteiksi katsottuihin kuviotavaramerkkeihin sisältyvät kuviot ovat hyvin erilaisia kuin haettuun merkkiin M WOODS (kuvio) sisältyvä kuvio.

Kuvioelementtiensä sekä keskeisessä asemassa olevan tyylitellyn M-kirjaimen vuoksi haettu merkki M WOODS (kuvio) eroaa myös edellä mainituista rekisteröinnin esteiksi katsotuista sanatavaramerkistä sekä myös toiminimestä Woods Helsinki Oy. Lisäksi on huomattava, että rekisteröinnin esteeksi katsotun toiminimen Woods Helsinki Oy:n päätoimiala on rakennuspuusepän asennustyöt, kun haettua merkkiä M WOODS (kuvio) on sen sijaan haettu luokan 25 tavaroille vaatteet, jalkineet ja päähineet.

Patentti- ja rekisterihallitus on aikaisemmin rekisteröinyt tavaramerkkejä, jotka sisältävät osan WOOD (esimerkiksi tavaramerkit numero 1066101 HELLO WOOD ja numero 240407 ANAIKA WOOD). Myös tämän vuoksi haettu merkki M WOODS (kuvio) tulisi hyväksyä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, onko haettu merkki M WOODS (kuvio) sekoitettavissa aikaisempaan tavaramerkkiin numero 217706 WOODS (kuvio), aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin numero 2103794 WOODS (kuvio) tai numero 2103760 WOODS taikka aikaisempaan toiminimeen Woods Helsinki Oy.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan (996/1983) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen tai toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Lain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun EU-tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan mainitun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkit ovat sekoitettavissa, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekoitettavuutta on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kussakin yksittäistapauksessa. Merkkien välistä sekoitettavuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Merkkien välistä sekoitettavuutta on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat tai palvelut, joita tavaramerkit kattavat.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että käsillä olevan valituksen käsittelyn yhteydessä markkinaoikeudessa ei ole kyseenalaistettu sitä, että haettu merkki M WOODS (kuvio) sekä rekisteröinnin hyväksymisen esteiksi katsotut aikaisempi tavaramerkki numero 217706 WOODS (kuvio) ja aikaisemmat EU-tavaramerkit numero 2103794 WOODS (kuvio) ja numero 2103760 WOODS koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että mainitulta osin haetun merkin M WOODS (kuvio) rekisteröitävyyden osalta asiassa on kysymys siitä, onko edellä mainittujen vertailtavien merkkien katsottava olevan sekoitettavissa toisiinsa.

Haettu merkki M WOODS (kuvio) kattaa luokassa 25 tavarat vaatteet, jalkineet ja päähineet. Edellä mainittu aikaisempi EU-tavaramerkki numero 2103760 WOODS kattaa luokan 25 tavarat vaatteet, jalkineet ja päähineet.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainittujen merkkien kattamiin tavaroihin nähden kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Haettu merkki on seuraava kuviomerkki:


Kuvio 1


Haettu merkki muodostuu suorakaiteen muotoisesta taustasta, jossa ylempänä vaakunakuvion sisällä on tyylitellyllä kirjasinlajilla kirjain "m" sekä tämän alla sana "woods". Mainittu vaakunakuvio on pelkistetty koostuen ainoastaan ääriviivoista sekä neljään osaan jaetusta pohjasta, kuvion omatessa siten korkeintaan vähäisen erottamiskyvyn. Mainittu vaakunakuvion sisällä oleva kirjain on esitetty siten, että merkkiä katsottaessa ei ole täysin selvää, että kyseessä on "m"-kirjain. Mainittu kirjain on lisäksi kooltaan pienempi kuin edellä mainittu sanaosa WOODS. Suorakaiteen muotoista taustaa ja siinä olevaa reunusta on taas pidettävä muodoltaan niin tavanomaisina, ettei niiden ole katsottava omaavan erottamiskykyä. Edellä esitetty huomioon ottaen haetun merkin hallitsevan osan on katsottava muodostavan siinä olevan sanaosan WOODS.

Haetun merkin rekisteröinnin hyväksymisen esteiksi katsotuista aikaisemmista merkeistä EU-tavaramerkki numero 2103760 WOODS on sanamerkki, joka muodostuu sanasta "woods".

Edellä mainittujen vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samanlaisia siltä osin kuin niihin molempiin sisältyy sana "woods", joka edellä todetulla tavalla muodostaa haetun merkin hallitsevan osan ja josta edellä mainittu aikaisempi EU-tavaramerkki yksinomaan muodostuu. Merkit eroavat ulkoasun osalta siltä osin kuin haettuun merkkiin sisältyy edellä selostetut kuvio-osat. Mainittujen kuvio-osien on kuitenkin edellä todetulla tavalla katsottava omaavan korkeintaan vähäistä erottamiskykyä. Edellä lausuttu huomioon ottaen merkkejä on pidettävä ulkoasultaan hyvin samankaltaisina.

Mainittujen vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samanlaisia siltä osin kuin niihin sisältyy sana "woods". Merkit eroavat lausuntatavan osalta sinänsä siltä osin kuin haettuun merkkiin sisältyy edellä selostettu tyylitelty "m"-kirjain. Viimeksi mainitusta erosta huolimatta merkkejä on pidettävä lausuntatavaltaan samankaltaisina.

Mainittujen vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samanlaisia siltä osin kuin niihin molempiin sisältyy sana "woods", joka englannin kiellä tarkoittaa metsää tai puuta, minkä merkityssisällön kohdeyleisöön kuuluvan tavallisen suomalaisen kuluttajan on katsottava myös ymmärtävän. Haettuun merkkiin sisältyvän "m"-kirjaimen ei ole katsottava omaavan itsenäistä merkityssisältöä eikä myöskään sen lisäämisen sanan "woods" eteen ole katsottava muuttavan haetun merkin merkityssisältöä. Edellä lausuttu huomioon ottaen merkkejä on pidettävä merkityssisällön osalta hyvin samankaltaisina.

Ottaen huomioon edellä todettu vertailtavien merkkien samankaltaisuus ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, on niitä pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden samankaltaisina.

Kuten edellä on todettu, haettu merkki M WOODS (kuvio) ja aikaisempi EU-tavaramerkki WOODS kattavat samat tavarat, minkä lisäksi myös merkkejä kokonaisuutena arvioiden on pidettävä samankaltaisina. Tämä tavaroiden ja merkkien samankaltaisuus huomioon ottaen ja kun otetaan vielä huomioon, että aikaisempi EU-tavaramerkki WOODS sisältyy sellaisenaan haettuun merkkiin M WOODS (kuvio) muodostaen sen hallitsevan osan, markkinaoikeus katsoo, että haettu merkki M WOODS (kuvio) on kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 2103760 WOODS.

Markkinaoikeus toteaa, että merkin rekisteröitävyyden arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti erikseen. Näin ollen mainittujen valittajan viittaamien muiden tapausten perusteella ei myöskään voida tehdä päätelmiä siitä, että rekisteröitävyyden edellytykset täyttyisivät haetun merkin osalta.

Ottaen huomioon, että haettu merkki M WOODS (kuvio) on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 2103760 WOODS, ei asiassa ole tarpeen lausua haetun merkin sekoitettavuudesta muihin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä viitattuihin aikaisempiin tavaramerkkeihin tai viitattuun aikaisempaan toiminimeen.

Edellä esitetyillä perusteilla valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Sanna Holkeri.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 28.9.2017