MAO:570/17

The Procter & Gamble Company > Unilever N.V.

tavaramerkki - erottamiskyky

Diaarinumero: 2016/710
Antopäivä: 18.9.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 7.10.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

The Procter & Gamble Company on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 7.10.2016 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 263015 FRAGRANCE RELEASE rekisteröinnin kumoamista varten.

Perusteet

Tavaramerkki FRAGRANCE RELEASE on erottamiskyvytön sen kattamille luokan 3 tavaroille: "Puhdistusaineet; vaatteiden pesussa käytettävät valmisteet ja aineet; tekstiilien hoitoaineet, pyykin huuhteluaineet; valkaisutuotteet; tahranpoistoaineet; vaatteiden ja tekstiilien hajunpoisto- ja raikastusvalmisteet; saippuat; saippuat tekstiilien kirkastukseen; valmisteet vaatteiden ja tekstiilien käsinpesuun; pyykkitärkki; puhdistus , kiillotus-, tahranpoisto- ja hankausvalmisteet."

Englannin kielen sana "fragrance" tarkoittaa tuoksua ja sana "release" tarkoittaa muun muassa vapautumista. Mainittujen sanojen yhdistelmä tarkoittaa tuoksun vapautumista, mikä ainoastaan kuvailee tavaramerkin FRAGRANCE RELEASE kattamien tavaroiden ominaisuuksia. Tuoksu on kaikkien mainittujen tavaroiden olennainen ominaisuus. Kuluttajien kannalta on olennaista, millä tavoin näistä tuotteista vapautuu tuoksua. Kysymyksessä olevan tavaramerkin muodostavat sanat ovat yleisesti käytettyjä kuvaamaan tuotteen ominaisuuksia tuoksun vapautumisen osalta. Google-haku sanaparille "fragrance release" on tuottanut 73.600 hakutulosta, mikä osoittaa, että kyse on yleisesti käytetystä sanayhdistelmästä.

Mainitun kaltainen yleisesti käytetty sanapari ei täytä tavaramerkin keskeisintä tehtävää eli tuotteiden kaupallisen alkuperän osoittamista. Kyseisen ilmaisun tulee olla kaikkien elinkeinonharjoittajien käytettävissä.

On lisäksi huomattava, että tavaramerkin hakijakin on käyttänyt sanaparia "fragrance release" omassa materiaalissaan kuvailevalla tavalla, kuten esimerkiksi mainoslauseessa "Fragrance Release Pearls. These are deposited on your skin while you shower and release a burst of fragrance whenever your skin is touched".

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Tavaramerkki FRAGRANCE RELEASE on erottamiskykyinen. Kyseinen tavaramerkki on enintään suggestiivinen viitatessaan tuoksuun ja tuoksun vapautumiseen, mutta se ei kuvaile merkin kattamien luokan 3 tavaroiden lajia, laatua tai käyttötarkoitusta. Merkille ei ole myöskään vapaanapidon tarvetta.

Vastaajan vastaus

Vaatimukset

Unilever N.V. on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Tavaramerkki FRAGRANCE RELEASE on erottamiskykyinen. Mainittujen englannin kielen sanojen yhdistelmästä ei muodostu mitään merkin kattamien luokan 3 tavaroiden suhteen kuvailevaa merkitystä. Kyse on korkeintaan suggestiivisesta tavaramerkistä.

Sanayhdistelmä "fragrance release" ei ota kantaa siihen, millaisia merkin kattamat tavarat ovat, onko niissä tuoksua ja jos niissä olisi tuoksua, miten tai millaisella mekanismilla "tuoksun vapauttaminen" tapahtuisi.

Valittajan viittaamat Google-hakutulokset eivät myöskään osoita, että sanayhdistelmää "fragrance release" käytettäisiin sellaisessa yhteydessä tai tavalla, jota tavaramerkin FRAGRANCE RELEASE rekisteröinti rajoittaisi.

Tavaramerkin FRAGRANCE RELEASE rekisteröinti ei estä muita alan toimijoita käyttämästä sanoja "fragrance" ja "release" kuvailevissa merkityksissä ja asiayhteyksissä tuotteisiinsa liittyvinä. Kyseisellä tavaramerkillä itsessään ei ole vapaanapidon tarvetta.

Tavaramerkin FRAGRANCE RELEASE kattamat tavarat ovat lajiltaan ja laadultaan sekä käyttötarkoitukseltaan sellaisia, että niiden käytöllä tavoitellaan puhdistusvaikutusta, eikä kyse ole tavaroista, joiden varsinaisena funktiona olisi "tuoksun vapauttaminen".

Vastaaja ei myöskään itse ole käyttänyt sanayhdistelmää "fragrance release" kuvailevalla tavalla, vaan ainoastaan tavaramerkinomaisesti.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt lausumassaan, että kaikki tavaramerkin FRAGRANCE RELEASE kattamat tavarat ovat tuotteita, jotka vapauttavat tuoksuja. Tuoksua voi vapautua esimerkiksi silloin, kun tuote koskettaa ihoa. Näin ollen mainittua tavaramerkkiä voidaan käyttää kuvailemaan kyseisiä tavaroita.

Tavaramerkkiä FRAGRANCE RELEASE ei käytetä sellaisessa merkityksessä, joka olisi erottamiskyvyn saavuttamiseksi vaadittavalla tavalla semanttisesti poikkeava sanayhdistelmästä "fragrance release".

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on aiemmin katsonut tavaramerkkihakemukset numero 013240791 FRAGRANCE RELEASE ja numero 13240858 FRAGRANCE RELEASE (kuvio) kuvaileviksi suhteessa haettuihin tavaroihin.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt tavaramerkin FRAGRANCE RELEASE luokan 3 tavaroille: "Puhdistusaineet; vaatteiden pesussa käytettävät valmisteet ja aineet; tekstiilien hoitoaineet, pyykin huuhteluaineet; valkaisutuotteet; tahranpoistoaineet; vaatteiden ja tekstiilien hajunpoisto- ja raikastusvalmisteet; saippuat; saippuat tekstiilien kirkastukseen; valmisteet vaatteiden ja tekstiilien käsinpesuun; pyykkitärkki; puhdistus, kiillotus-, tahranpoisto- ja hankausvalmisteet."

The Procter & Gamble Company on tehnyt väitteen edellä mainittua tavaramerkkirekisteröintiä vastaan, katsoen tavaramerkin FRAGRANCE RELEASE olevan erottamiskyvytön merkin kattamille tavaroille.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt The Procter & Gamble Companyn tekemän väitteen.

Asiassa on The Procter & Gamble Companyn valituksen perusteella markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko tavaramerkkiä FRAGRANCE RELEASE pidettävä erottamiskykyisenä edellä mainituille luokan 3 tavaroille.

Tavaramerkkilain 13 §:n (56/2000) mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Asian arviointi

Tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon yhtäältä ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Näin ollen haetun merkin merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottava merkin ja kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin FRAGRANCE RELEASE kattamat edellä mainitut tavarat on suunnattu suurelle yleisölle. Kyseisen kohdeyleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen ei ole katsottava olevan tavanomaista korkeampaa mainitun merkin kattamien tavaroiden osalta. Näin ollen huomioon on otettava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan käsitys haetusta merkistä.

Tavaramerkki FRAGRANCE RELEASE koostuu kahdesta sanasta: "fragrance" ja "release". Sana "fragrance" tarkoittaa englannin kielellä tuoksua. Sana "release" tarkoittaa englannin kielellä puolestaan muun ohella vapautumista.

Ottaen huomioon, että suomalaisten tavallisten kuluttajien voidaan katsoa osaavan englannin kieltä varsin hyvin, markkinaoikeus katsoo, että ainakin merkittävä osa kohdeyleisön piiriin kuuluvista henkilöistä ymmärtää sanojen "fragrance" ja "release" edellä selostetun merkityksen. Mainittujen henkilöiden voidaan näin katsoa ymmärtävän sanan "release" liitettynä sanaan "fragrance" viittaavan tuoksun vapautumiseen.

Tavaramerkin FRAGRANCE RELEASE kattamat tavarat ovat edellä selostetulla tavalla lähinnä erilaisia puhdistus- ja pesuaineita.

Puhdistus- ja pesuaineiden osalta yhtenä niiden olennaisista ominaisuuksista on pidettävä mahdollista tuoksua, joka joko sisältyy aineisiin sellaisenaan tai lähtee aineista niitä käytettäessä.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisö ymmärtää välittömästi, että tavaramerkki FRAGRANCE RELEASE viittaa merkin kattamista tuotteista tapahtuvaan tuoksun vapautumiseen ja että merkki näin ollen ilmaisee kysymyksessä olevien tavaroiden lajia ja laatua.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki FRAGRANCE RELEASE ei ole tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen sen kattamille luokan 3 tavaroille. Tämän johdosta valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 7.10.2016 on kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin FRAGRANCE RELEASE rekisteröinnin kumoamista varten.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 7.10.2016 sekä palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 263015 FRAGRANCE RELEASE rekisteröinnin kumoamista varten.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Jaakko Ritvala.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 28.9.2017