MAO:547/17

Carl Zeiss Meditec AG > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekoitettavuus

Diaarinumero: 2015/901
Antopäivä: 8.9.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 27.10.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Carl Zeiss Meditec AG on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 27.10.2015 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1200094 APM hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Perusteet

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti APM ja sen hyväksymisen esteeksi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä katsottu Euroopan unionin tavaramerkki (jäljempänä

EU-tavaramerkki) numero 13081112 apm (kuvio) eivät ole sekoitettavissa toisiinsa ottaen huomioon, että viimeksi mainitussa merkissä on hyvin voimakas kuvioelementti, joka synnyttää kuluttajissa voimakkaan visuaalisen kokonaisvaikutelman. Mainitun

EU-tavaramerkin haltijan toiminta sekä kyseisen merkin visuaalinen kokonaisilme huomioon ottaen sekaannuksen vaara kuluttajien keskuudessa on olematon.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti APM ja sen hyväksymisen esteeksi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä katsottu EU-tavaramerkki numero 2571628 APM Advanced Patient Management eivät ole sekoitettavissa toisiinsa ottaen huomioon, että viimeksi mainittu merkki antaa kokonaisuutena tarkan kuvan siitä, mille tavaroille kyseinen merkki on tarkoitettu. Vaikka mainitun

EU-tavaramerkin osa Advanced Patient Management on sellaisenaan erottamiskyvytön, rajaa se käytännössä merkin kattamat tavarat potilaiden hallintaan liittyviin ohjelmistoihin, sillä muiden ohjelmien yhteydessä merkin käyttäminen olisi harhaanjohtavaa. Kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin APM kattamat tavarat luokassa 9 on yksilöity riittävän tarkasti ja siten on selvää, että sekaannusvaara merkkien välillä kuluttajien keskuudessa on käytännössä olematon.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti APM ja sen hyväksymisen esteeksi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä katsottu EU-tavaramerkki numero 7599806

APM-Air Pressure Management eivät ole sekoitettavissa toisiinsa ottaen huomioon, että viimeksi mainittu merkki antaa kokonaisuutena tarkan kuvan siitä, mille tavaroille kyseinen merkki on tarkoitettu. Mainitun

EU-tavaramerkin käyttö muiden tietokoneohjelmistojen kuin ilmanpaineen hallintaan liittyvien ohjelmistojen yhteydessä olisi harhaanjohtavaa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti APM on sekoitettavissa valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä sen hyväksymiseen esteiksi katsottuihin EU-tavaramerkkeihin apm (kuvio), APM Advanced Patient Management ja APM-Air Pressure Management. Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti APM kattaa melko kapeasti lähinnä silmäsairauksiin liittyviä tietokoneohjelmistoja.

Hyväksymisen esteeksi katsottu EU-tavaramerkki apm (kuvio) kattaa kaikenlaisia tietokoneohjelmistoja ja näin ollen myös silmäsairauksiin liittyvät ohjelmistot. Vertailtavat merkit ovat identtiset kirjanyhdistelmän apm osalta. Hyväksymisen esteeksi katsotun EU-tavaramerkin kuvio ja värillisyys eivät poista sekoitettavuutta.

Hyväksymisen esteeksi katsottu EU-tavaramerkki APM Advanced Patient Management kattaa kaikenlaisia tietokoneohjelmistoja ja näin ollen myös silmäsairauksiin liittyvät ohjelmistot. Kirjainyhdistelmä APM on mainitun EU-tavaramerkin määräävä osa. Vertailtavat merkit ovat näin ollen sekoitettavissa.

Hyväksymisen esteeksi katsottu EU-tavaramerkki APM-Air Pressure Management kattaa kaikenlaisia tietokoneohjelmistoja ja näin ollen myös silmäsairauksiin liittyvät ohjelmistot. Kirjainyhdistelmä APM on mainitun EU-tavaramerkin määräävä osa. Vertailtavat merkit ovat näin ollen sekoitettavissa.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt muun ohella, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös ei ole johdonmukainen muihin tavaramerkkien rekisteröintejä koskeviin päätöksiin nähden. EU-tavaramerkin APM-Auto Pallet Mover kattamiin tavaroihin lukeutuvat luokan 9 tietokoneohjelmistot. Se seikka, ettei Patentti- ja rekisterihallitus ole kuitenkaan katsonut mainittua merkkiä kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin APM hyväksymisen esteeksi on merkinnyt, että elementin Auto Pallet Mover on katsottu olevan riittävä poistamaan merkkien välisen sekaantumisvaaran.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään katsonut, että kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti APM on sekoitettavissa aiempiin EU-tavaramerkkeihin numero 13081112 apm (kuvio), numero 2571628 APM Advanced Patient Management ja numero 7599806 APM-Air Pressure Management sekä ettei kyseinen kansainvälinen rekisteröinti siten koske Suomea.

Asiassa on markkinaoikeudessa näin ollen kysymys siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti APM sekoitettavissa edellä mainittuihin EU-tavaramerkkeihin.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun EU-tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan sanotun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Asian arviointi

Tavaroiden vertailu

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tai palvelujen tavanomainen alkuperä.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä kuvattu tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuusarviointi tulee tehdä vertailemalla hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja niihin tavaroihin ja palveluihin, joille esteeksi asetetut merkit on rekisteröity. Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa ei sen sijaan ole annettavissa merkitystä esimerkiksi valittajan viittaamalle seikalle siitä, mille tavaroille merkkiä voidaan käyttää ilman, että sanotun merkin käyttö olisi harhaanjohtavaa.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti APM kattaa luokassa 9 tavarat "software to be used in ophthalmology" eli tietokoneohjelmistot silmälääketieteelliseen käyttöön.

Edellä mainittu EU-tavaramerkki apm (kuvio) kattaa luokassa 9 tavarat: "Ohjelmistot, tietokoneohjelmistosovellukset, elektroniset julkaisut (järjestelmästä toiseen poimittavat)".

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin kattamien tietokoneohjelmistojen, joita käytetään silmälääketieteessä, on katsottava sisältyvän laajempaan tavararyhmään "ohjelmistot". Näin ollen kansainvälinen rekisteröinti APM ja EU-tavaramerkki apm (kuvio) kattavat samoja tavaroita.

Kohdeyleisö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Edelleen unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu, että kun tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen kohteena olevat tavarat on suunnattu vain tietyn alan ammattilaisille, ainoa yleisö, joka saattaa sekoittaa kyseiset tavaramerkit toisiinsa, muodostuu kyseisistä ammattilaisista (tuomio 14.7.2005, Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, 80 ja 81 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti APM on edellä selostetulla tavalla rekisteröity luokassa 9 vain tavaroille "software to be used in ophthalmology", eli tietokoneohjelmistot silmälääketieteelliseen käyttöön. Kyseisten tavaroiden osalta kohdeyleisön on katsottava koostuvan korkeasti koulutetuista lääketieteen ammattilaisista, joilla on korkea tarkkaavaisuusaste sanottujen tietokoneohjelmistojen osalta.

Hyväksymisen esteeksi katsottu EU-tavaramerkki apm (kuvio) on rekisteröity ohjelmistoille. Kyseisten tavaroiden osalta kohdeyleisönä on puolestaan pidettävä tavallisia kuluttajia.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti on sanamerkki, joka muodostuu kirjainyhdistelmästä "APM".

Hyväksymisen esteeksi katsottu EU-tavaramerkki apm (kuvio) muodostuu kirjainyhdistelmästä "apm" sekä lintua esittävästä kuvio-osasta. Merkin väritys koostuu sen väriselityksen mukaan punaisesta, purppuranpunaisesta, sinisestä/harmaasta ja valkoisesta väristä. Merkin hallitsevan osan on kokonsa ja sijoittelunsa johdosta katsottava muodostavan sanaosa apm. Mainittua kuvio-osaa ei kuitenkaan voida pitää täysin merkityksettömänä.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus ensinnäkin toteaa, että merkitystä ei ole sillä, onko kansainvälinen rekisteröinti APM kirjoitettu isoilla vai pienillä kirjaimilla. Sanamerkin rekisteröinnillä saatavan suojan on nimittäin katsottava koskevan rekisteröintihakemuksessa ilmoitettuja sanoja, eikä niitä graafisia tai tyylillisiä ominaisuuksia, joita sen esittämisessä voidaan käyttää. Markkinaoikeus edelleen toteaa, että edellä mainitut vertailtavat merkit ovat samanlaiset siltä osin kuin niihin molempiin sisältyy kirjainyhdistelmä "apm", josta kansainvälinen rekisteröinti APM muodostuu ja joka edellä todetulla tavalla muodostaa aikaisemman EU-tavaramerkin apm (kuvio) hallitsevan osan. Merkit eroavat toisistaan siltä osin kuin aikaisempaan EU-tavaramerkkiin sisältyy kuvio-osa. Edellä lausuttu huomioon ottaen merkkejä on pidettävä ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisina.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että kansainvälinen rekisteröinti APM muodostuu kirjainyhdistelmästä "apm", joka edellä todetulla tavalla muodostaa myös aikaisemman EU-tavaramerkin apm (kuvio) sanaosan. Vertailtavia merkkejä on siten pidettävä lausuntatavaltaan samanlaisina.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että kansainvälinen rekisteröinti APM muodostuu kirjainyhdistelmästä "apm", joka edellä todetulla tavalla muodostaa myös aikaisemman EU-tavaramerkin apm (kuvio) sanaosan. Kyseisen kirjainyhdistelmän ei ole osoitettu omaavan mitään selkeää merkityssisältöä kohdeyleisön keskuudessa. Myöskään aikaisempaan EU-tavaramerkkiin sisältyvällä kuvio-osalla ei ole osoitettu olevan mitään selkeää merkityssisältöä. Merkkien ei siten ole katsottava olevan vertailtavissa merkityssisällön osalta.

Ottaen huomioon edellä todettu vertailtavien merkkien samankaltaisuus ulkoasun ja lausuntatavan osalta, on niitä pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden samankaltaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Kuten edellä on todettu, kansainvälinen rekisteröinti APM ja hyväksymisen esteeksi katsottu aikaisempi EU-tavaramerkki apm (kuvio) kattavat samoja tavaroita, minkä lisäksi myös merkkejä kokonaisuutena arvioiden on pidettävä samankaltaisina. Tämä tavaroiden ja merkkien samankaltaisuus huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, vaikka kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta onkin edellä todetulla tavalla pidettävä korkeana, että kansainvälinen rekisteröinti APM on kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa aiempaan EU-tavaramerkkiin apm (kuvio).

Markkinaoikeus toteaa, että merkin rekisteröitävyyden arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti erikseen. Näin ollen mainittujen valittajan viittaamien muiden tapausten perusteella ei myöskään voida tehdä päätelmiä siitä, että kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymisen edellytykset täyttyisivät käsillä olevassa tapauksessa.

Ottaen huomioon, että kansainvälinen rekisteröinti APM on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin apm (kuvio), ei asiassa ei ole tarpeen lausua kansainvälisen rekisteröinnin APM sekoitettavuudesta muihin hyväksymisen esteiksi katsottuihin merkkeihin nähden.

Edellä esitetyillä perusteilla valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta

korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet yksimielisesti markkinaoikeustuomarit

Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Sanna Holkeri.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.8.2017  Päivitetty 18.9.2017