MAO:526/17

Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy > Osuuskunta Maitokolmio

tavaramerkki - turvaamistoimen peruuttaminen

Diaarinumero: 2016/59
Antopäivä: 21.8.2017

ASIAN TAUSTA

Markkinaoikeus on Mjólkursamsalan ehf.:n ja Skyr Finland Oy:n hakemuksesta 31.12.2015 antamallaan päätöksellä numero 948/15 kieltänyt oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla 400.000 euron sakon uhalla Osuuskunta Maitokolmiota myymästä, markkinoimasta, käyttämästä, tarjoamasta, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta tunnusmerkillä SKYR varustettuja maitotuotteita.

Turvaamistointa koskevan määräyksen on päätöksessä todettu olevan voimassa kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään.

Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy panneet 29.1.2016 vireille pääasiaa koskevan kanteen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/59), jossa ne ovat vaatineet muun ohella, että markkinaoikeus vahvistaa Osuuskunta Maitokolmion loukanneen tavaramerkkiä SKYR ja kieltää Osuuskunta Maitokolmiota jatkamasta tai toistamasta kyseisen tavaramerkin loukkaamista.

Osuuskunta Maitokolmio on 24.3.2016 nostanut markkinaoikeudessa mitättömyysvastakanteen muun ohella tavaramerkin numero 262519 SKYR julistamiseksi mitättömäksi (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/184). Markkinaoikeus on 28.6.2017 antamallaan tuomiolla numero 415/17 julistanut tavaramerkin numero 262519 SKYR mitättömäksi. Tuomio ei ole lainvoimainen.

TURVAAMISTOIMEN PERUUTTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS

Vaatimukset

Osuuskunta Maitokolmio on vaatinut, että markkinaoikeus peruuttaa markkinaoikeuden 31.12.2015 antamalla päätöksellä numero 948/15 määrätyn turvaamistoimen.

Perusteet

Turvaamistoimen määräämisen jälkeen olosuhteet ovat muuttuneet siten, että edellytyksiä turvaamistoimen voimassa pitämiselle ei ole, koska tavaramerkki SKYR on julistettu mitättömäksi.

Markkinaoikeus on turvaamistoimen määräämistä koskevassa päätöksessään todennut, että turvaamistoimen niin sanottu vaade-edellytys on täyttynyt vain rekisteröidyn sanatavaramerkin numero 262519 SKYR osalta. Markkinaoikeus on 28.6.2017 antamallaan tuomiolla numero 415/17 julistanut kyseisen tavaramerkin numero 262519 SKYR rekisteröinnin mitättömäksi. Osuuskunta Maitokolmio on siten osoittanut olevan todennäköistä, että Mjólkursamsalan ehf.:llä ja Skyr Finland Oy:llä ei ole oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettua oikeutta.

Koska tavaramerkki numero 262519 SKYR on julistettu mitättömäksi, niin sanotun vaaraedellytyksen arviointi ei ole tarpeen eikä vaaraedellytys myöskään täyty.

Myöskään haittavertailun tekeminen ei ole tarpeen. Osuuskunta Maitokolmiolle aiheutuisi joka tapauksessa vahinkoa turvaamistoimen voimassa pysyttämisestä. Se, ettei muilla toimijoilla kuin Osuuskunta Maitokolmiolla ole estettä tulla markkinoille, on Osuuskunta Maitokolmion kannalta kohtuutonta.

MJÓLKURSAMSALAN EHF.:N JA SKYR FINLAND OY:N VASTAUS

Vaatimukset

Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy ovat yhteisessä vastauksessaan vaatineet, että markkinaoikeus hylkää vaatimuksen.

Perusteet

Markkinaoikeuden turvaamistointa koskevan päätöksen mukaan määräys on voimassa, kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään. Pääasia on tavaramerkin loukkausta koskeva asiakokonaisuus, jossa ei ole annettu tuomiota tai muuta pääasiamääräystä eikä asiaa ole käsitelty tosiasiassa lainkaan. Osuuskunta Maitokolmion turvaamistoimen peruuttamista koskeva vaatimus on siten hylättävä perusteettomana.

Joka tapauksessa sellaista olosuhteiden muutosta, johon Osuuskunta Maitokolmio viittaa, ei ole tapahtunut. Turvaamistoimen edellytykset täyttyvät edelleen. Markkinaoikeuden tuomio, jolla tavaramerkki numero 262519 SKYR on julistettu mitättömäksi, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin, koska tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Vaade-edellytys täyttyy edelleen.

Turvaamistoimipäätöksestä ilmenevästi Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy ovat myös saattaneet todennäköiseksi, että on olemassa vaara siitä, että Osuuskunta Maitokolmio estää tai heikentää niiden oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä.

Mjólkursamsalan ehf.:llä ja Skyr Finland Oy:llä on edelleen erittäin painava intressi suojata yksinoikeuttaan. Turvaamistoimen voimassa pitäminen ei ole Osuuskunta Maitokolmioon nähden kohtuutonta, sillä yksikään toimija ei ole tullut markkinoille markkinaoikeuden edellä mainitun tuomion antamisen jälkeen. Sen sijaan Osuuskunta Maitokolmion tai jonkun muun toimijan tulo markkinoille ennen yksinoikeuden voimassaolon sekä pääasian ratkaisemista lainvoimaisesti merkitsisi erittäin merkittävää haittaa tavaramerkille SKYR ja mahdolliselle sen erottamiskyvyn harkinnalle korkeimmassa oikeudessa. Turvaamistoimen peruuttaminen tässä tilanteessa saattaisi jopa aiheuttaa tavaramerkin vesittymisen. Skyr Finland Oy:n koko liiketoiminta perustuu SKYR-tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinointiin ja myyntiin. Näin ollen muiden toimijoiden tulo markkinoille olisi erittäin vahingollista Mjólkursamsalan ehf.:lle ja Skyr Finland Oy:lle. Sen sijaan Osuuskunta Maitokolmiolla on ollut ja on edelleen kattava valikoima muita maitotuotteita ja lisäksi kilpaileva tuote markkinoilla. Turvaamistoimen peruuttaminen ennen markkinaoikeuden tuomion lainvoimaisuutta aiheuttaisi siten merkittävästi enemmän haittaa kuin sen voimassapitäminen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan, jos syytä, jonka vuoksi turvaamistoimesta on päätetty, ei enää ole, turvaamistoimi on määrättävä peruutettavaksi. Pykälän 2 momentin mukaan peruuttamisesta päättää asianosaisen vaatimuksesta se tuomioistuin tai muu mainitun luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen, jonka käsiteltävänä pääasia on.

Markkinaoikeus on 31.12.2015 antamallaan päätöksellä numero 948/15 todennut Mjólkursamsalan ehf.:n ja Skyr Finland Oy:n saattaneen todennäköiseksi, että niillä on Osuuskunta Maitokolmiota vastaan rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 262519 SKYR perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys). Markkinaoikeus on katsonut muidenkin turvaamistoimen edellytysten täyttyneen ja on 400.000 euron sakon uhalla kieltänyt Osuuskunta Maitokolmiota myymästä, markkinoimasta, käyttämästä, tarjoamasta, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta tunnusmerkillä SKYR varustettuja maitotuotteita. Markkinaoikeus on edellä mainitulla päätöksellään hylännyt vaatimukset, jotka ovat perustuneet väitetysti vakiintuneeseen tavaramerkkiin SKYR. Turvaamistoimi on määrätty olemaan voimassa kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään.

Markkinaoikeus on 28.6.2017 markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2016/184 antamallaan tuomiolla numero 415/17 julistanut tavaramerkin numero 262519 SKYR mitättömäksi. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Nyt käsiteltävänä olevassa hakemuksessa on kysymys siitä, tuleeko asiassa määrätty turvaamistoimi peruuttaa Osuuskunta Maitokolmion vaatimuksessa esitetyillä perusteilla.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevaa turvaamistointa myönnettäessä niin sanotun vaade-edellytyksen arviointi on perustunut tavaramerkin numero 262519 SKYR rekisteröinnin myötä syntyneeseen oletukseen siitä, että myönnetty oikeus on pätevä, ja tämän oikeuden loukkauksen todennäköiseksi saattamiseen. Markkinaoikeus toteaa, että näitä seikkoja ei ole tutkittu, eikä näitä seikkoja edes ole voitu tai tullutkaan tutkia täysimittaisesti turvaamistoimiasiaa ratkaistaessa.

Sen jälkeen, kun tavaramerkki numero 262519 SKYR on mitättömäksi julistamista koskevassa täysimittaisessa oikeudenkäynnissä julistettu mitättömäksi, edellä mainitulle oletukselle tavaramerkkioikeuden pätevyydestä ei voida antaa enää samaa painoarvoa kuin turvaamistointa myönnettäessä. Siitä huolimatta, ettei tavaramerkin numero 262519 SKYR mitättömäksi julistamista koskeva tuomio ole vielä lainvoimainen, on mitättömäksi julistamisesta katsottava johtuvan, ettei turvaamistoimen perusteena ollutta tavaramerkin numero 262519 SKYR loukkausta voida enää pitää todennäköisempänä kuin sitä, ettei loukkausta tapahtuisi.

Edellä lausutuilla perusteilla turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä olevan vaade-edellytyksen ei voida katsoa enää täyttyvän. Sen vuoksi syytä, jonka vuoksi turvaamistoimesta on päätetty, ei enää ole. Markkinaoikeuden 31.12.2015 markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2015/755 antamalla päätöksellä numero 948/15 määrätty turvaamistoimi on siten peruutettava.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus peruuttaa markkinaoikeuden 31.12.2015 antamalla päätöksellä numero 948/15 määrätyn turvaamistoimen. Tämä määräys tulee voimaan seitsemän päivän kuluttua tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 20.10.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Sanna Holkeri.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 29.8.2017