MAO:525/17

Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy > Arla Oy

tavaramerkki - turvaamistoimen peruuttaminen

Diaarinumero: 2015/702
Antopäivä: 21.8.2017

ASIAN TAUSTA

Markkinaoikeus on Mjólkursamsalan ehf.:n ja Skyr Finland Oy:n hakemuksesta 6.10.2015 antamallaan päätöksellä numero 678/15 kieltänyt oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla 500.000 euron sakon uhalla Arla Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta tunnusmerkillä SKYR varustettuja maitotuotteita.

Turvaamistointa koskevan määräyksen on päätöksessä todettu olevan voimassa kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään.

Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy ovat panneet 4.11.2015 vireille pääasiaa koskevan kanteen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/702), jossa ne ovat vaatineet muun ohella, että markkinaoikeus vahvistaa Arla Oy:n loukanneen tavaramerkkiä SKYR ja kieltää Arla Oy:tä jatkamasta tai toistamasta kyseisen tavaramerkin loukkaamista.

Arla Oy on 22.12.2015 markkinaoikeudelle toimittamassaan vastauksessa Mjólkursamsalan ehf.:n ja Skyr Finland Oy:n tavaramerkinloukkausta koskevaan kanteeseen vaatinut, että markkinaoikeus peruuttaa markkinaoikeuden 6.10.2015 antamallaan päätöksellä numero 678/15 sitä vastaan määräämän turvaamistoimen. Markkinaoikeus on 16.2.2016 antamallaan päätöksellään numero 78/16 hylännyt Arla Oy:n vaatimuksen.

Arla Oy on 22.12.2015 nostanut markkinaoikeudessa mitättömyysvastakanteen tavaramerkin numero 262519 SKYR julistamiseksi mitättömäksi (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/860). Markkinaoikeus on 28.6.2017 antamallaan tuomiolla numero 413/17 julistanut tavaramerkin numero 262519 SKYR mitättömäksi. Tuomio ei ole lainvoimainen.

TURVAAMISTOIMEN PERUUTTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS

Vaatimukset

Arla Oy on vaatinut, että markkinaoikeus peruuttaa markkinaoikeuden 6.10.2015 antamalla päätöksellä numero 678/15 määrätyn turvaamistoimen.

Perusteet

Turvaamistoimen määräämisen jälkeen olosuhteet ovat muuttuneet siten, että edellytyksiä turvaamistoimen voimassa pitämiselle ei ole, koska tavaramerkki SKYR on julistettu mitättömäksi.

Markkinaoikeus on turvaamistoimen määräämistä koskevassa päätöksessään todennut, että turvaamistoimen niin sanottu vaade-edellytys on täyttynyt vain rekisteröidyn sanatavaramerkin numero 262519 SKYR osalta. Markkinaoikeus on 28.6.2017 antamallaan tuomiolla numero 413/17 julistanut kyseisen tavaramerkin numero 262519 SKYR rekisteröinnin mitättömäksi. Arla Oy on siten osoittanut olevan todennäköistä, että Mjólkursamsalan ehf.:llä ja Skyr Finland Oy:llä ei ole oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettua oikeutta. Vastaavasti Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy eivät voi enää saattaa todennäköiseksi, että niillä olisi tätä oikeutta. Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy eivät myöskään voi estää ketään käyttämästä sanaa "skyr", joten tähän sanaan liittyvä oikeudenloukkaus on muodostunut erittäin epätodennäköiseksi.

On siten epätodennäköistä, että pääasian yhteydessä Arla Oy:n katsottaisiin loukanneen Mjólkursamsalan ehf.:n ja Skyr Finland Oy:n oikeuksia.

Edelleen koska tavaramerkki numero 262519 SKYR ei enää takaa mitään yksinoikeuksia haltijalleen, on selvää, että vaara oikeudenloukkauksesta on muuttunut varsin epätodennäköiseksi, ja turvaamistoimen edellytyksenä oleva niin sanottu vaaraedellytys on lakannut.

Turvaamistoimi aiheuttaa Arla Oy:lle merkittävää haittaa markkinaosuuden menettämisenä, sillä se ei voi turvaamistoimen voimassaollessa valmistaa tai myydä skyriä. Sen sijaan tavaramerkin numero 262519 SKYR mitättömäksi julistamista koskevien päätösten myötä kuka tahansa muu voi tuoda markkinoille oman skyr-tuotteensa. Turvaamistoimi tulee peruuttaa myös enempien Arla Oy:lle aiheutuvien vahinkojen estämiseksi. On vaara, että turvaamistoimen voimassapitämisestä aiheutuu Arla Oy:lle ja muille asiakokonaisuuteen liittyville tahoille sellaista haittaa ja kustannuksia, joita Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy eivät voi korvata. Se, että muut toimijat kuin Arla Oy voivat tulla markkinoille, asettaa Arla Oy:n muihin toimijoihin nähden huonompaan ja siten kohtuuttomaan asemaan. Turvaamistoimen peruuttaminen saattaisi sinänsä aiheuttaa Mjólkursamsalan ehf.:lle ja Skyr Finland Oy:lle jonkin verran taloudellista vahinkoa markkinaosuuden menettämisenä, mutta vahinkoa aiheutuisi joka tapauksessa jo muiden toimijoiden kuin Arla Oy:n markkinoille tulemisesta. Vaaraa tavaramerkin SKYR vesittymisestä ei myöskään enää ole, sillä markkinaoikeus on jo todennut sanatavaramerkin SKYR erottamiskyvyttömäksi.

MJÓLKURSAMSALAN EHF.:N JA SKYR FINLAND OY:N VASTAUS

Vaatimukset

Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy ovat yhteisessä vastauksessaan vaatineet, että markkinaoikeus hylkää vaatimuksen.

Perusteet

Markkinaoikeuden turvaamistointa koskevan päätöksen mukaan määräys on voimassa, kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään. Pääasia on muun ohella tavaramerkin loukkausta koskeva asiakokonaisuus, jossa ei ole annettu tuomiota tai muuta pääasiamääräystä eikä asiaa ole käsitelty tosiasiassa lainkaan. Arla Oy:n vaatimus on siten hylättävä perusteettomana.

Joka tapauksessa sellaista olosuhteiden muutosta, johon Arla Oy viittaa, ei ole tapahtunut. Turvaamistoimen edellytykset (vaade-edellytys, vaaraedellytys ja haittavertailu) täyttyvät edelleen. Markkinaoikeuden tuomio, jolla tavaramerkki numero 262519 SKYR on julistettu mitättömäksi, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin, koska tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy ovat markkinaoikeuden turvaamistoimipäätöksistä 6.10.2015 numero 678/15 ja 16.2.2016 numero 78/16 ilmenevin tavoin saattaneet todennäköiseksi, että Arla Oy on loukannut niiden oikeutta. Niin kauan kuin tavaramerkkiä ei ole lainvoimaisesti julistettu mitättömäksi, tavaramerkin loukkaaminen on todennäköisempää kuin se, että näin ei olisi.

Turvaamistoimipäätöksistä ilmenevästi Mjólkursamsalan ehf. ja Skyr Finland Oy ovat myös saattaneet todennäköiseksi, että on olemassa vaara siitä, että Arla Oy estää tai heikentää niiden oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä.

Mjólkursamsalan ehf.:llä ja Skyr Finland Oy:llä on edelleen erittäin painava intressi suojata yksinoikeuttaan. Turvaamistoimen voimassa pitäminen ei ole Arla Oy:öön nähden kohtuutonta, sillä kukaan toimija ei ole tullut markkinoille markkinaoikeuden edellä mainitun tuomion antamisen jälkeen. Sen sijaan Arla Oy:n tai jonkun muun toimijan tulo markkinoille ennen yksinoikeuden voimassaolon sekä pääasian ratkaisemista lainvoimaisesti merkitsisi erittäin merkittävää haittaa tavaramerkille SKYR ja mahdolliselle sen erottamiskyvyn harkinnalle korkeimmassa oikeudessa. Turvaamistoimen peruuttaminen tässä tilanteessa saattaisi jopa aiheuttaa tavaramerkin vesittymisen. Skyr Finland Oy:n koko liiketoiminta perustuu SKYR-tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinointiin ja myyntiin, samoin kuin merkittävä osa Mjólkursamsalan ehf.:n toiminnasta. Yhtiöiden koko, liiketoiminnan laajuus ja liiketoiminnan perustuminen

SKYR-tavaramerkillä varustettuihin tuotteisiin tulee ottaa haittavertailussa huomioon. Toisaalta Arla Oy:n väittämä mahdollinen markkinaosuuden menettäminen ei johtuisi turvaamistoimen peruuttamisesta vaan markkinaoikeuden tavaramerkin numero 262519 SKYR mitättömäksi julistamista koskevasta tuomiosta. Sen sijaan Mjólkursamsalan ehf.:lle ja Skyr Finland Oy:lle aiheutuva mahdollinen vahinko johtuisi nimenomaan turvaamistoimen peruuttamisesta. Arla Oy:n väite siitä, että sille mahdollisesti aiheutuva vahinko ei olisi korvattavissa, on virheellinen. Turvaamistoimen hakijavakuuden määrä 800.010 euroa on erittäin suuri, eikä ole uskottavaa, että Arla Oy:lle olisi edes aiheutunut sen väittämän suuruisia vahinkoja. Turvaamistoimen peruuttaminen ennen markkinaoikeuden tuomion lainvoimaisuutta aiheuttaisi siten merkittävästi enemmän haittaa kuin sen voimassapitäminen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan, jos syytä, jonka vuoksi turvaamistoimesta on päätetty, ei enää ole, turvaamistoimi on määrättävä peruutettavaksi. Pykälän 2 momentin mukaan peruuttamisesta päättää asianosaisen vaatimuksesta se tuomioistuin tai muu mainitun luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen, jonka käsiteltävänä pääasia on.

Markkinaoikeus on 6.10.2015 antamallaan päätöksellä numero 678/15 todennut Mjólkursamsalan ehf.:n ja Skyr Finland Oy:n saattaneen todennäköiseksi, että niillä on Arla Oy:tä vastaan rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 262519 SKYR perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys). Markkinaoikeus on katsonut muidenkin turvaamistoimen edellytysten täyttyneen ja on 500.000 euron sakon uhalla kieltänyt Arla Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta tunnusmerkillä SKYR varustettuja maitotuotteita. Markkinaoikeus on edellä mainitulla päätöksellään hylännyt vaatimukset, jotka ovat perustuneet kuviotavaramerkkeihin (kansainväliset rekisteröinnit numero 1051518 skyr ja numero 1174898 Skyr Original Icelandic Skyr Cultures) ja väitetysti vakiintuneeseen tavaramerkkiin SKYR. Turvaamistoimi on määrätty olemaan voimassa kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään.

Markkinaoikeus on 28.6.2017 markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2015/860 antamallaan tuomiolla numero 413/17 julistanut tavaramerkin numero 262519 SKYR mitättömäksi. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Nyt käsiteltävänä olevassa hakemuksessa on kysymys siitä, tuleeko asiassa määrätty turvaamistoimi peruuttaa Arla Oy:n vaatimuksessa esitetyillä perusteilla.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevaa turvaamistointa myönnettäessä niin sanotun vaade-edellytyksen arviointi on perustunut tavaramerkin numero 262519 SKYR rekisteröinnin myötä syntyneeseen oletukseen siitä, että myönnetty oikeus on pätevä, ja tämän oikeuden loukkauksen todennäköiseksi saattamiseen. Markkinaoikeus toteaa, että näitä seikkoja ei ole tutkittu, eikä näitä seikkoja edes ole voitu tai tullutkaan tutkia täysimittaisesti turvaamistoimiasiaa ratkaistaessa.

Sen jälkeen, kun tavaramerkki numero 262519 SKYR on mitättömäksi julistamista koskevassa täysimittaisessa oikeudenkäynnissä julistettu mitättömäksi, edellä mainitulle oletukselle tavaramerkkioikeuden pätevyydestä ei voida antaa enää samaa painoarvoa kuin turvaamistointa myönnettäessä. Siitä huolimatta, ettei tavaramerkin numero 262519 SKYR mitättömäksi julistamista koskeva tuomio ole vielä lainvoimainen, on mitättömäksi julistamisesta katsottava johtuvan, ettei turvaamistoimen perusteena ollutta tavaramerkin numero 262519 SKYR loukkausta voida enää pitää todennäköisempänä kuin sitä, ettei loukkausta tapahtuisi.

Edellä lausutuilla perusteilla turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä olevan vaade-edellytyksen ei voida katsoa enää täyttyvän. Sen vuoksi syytä, jonka vuoksi turvaamistoimesta on päätetty, ei enää ole. Markkinaoikeuden 6.10.2015 markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2015/566 antamalla päätöksellä numero 678/15 määrätty turvaamistoimi on siten peruutettava.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus peruuttaa markkinaoikeuden 6.10.2015 antamalla päätöksellä numero 678/15 määrätyn turvaamistoimen. Tämä määräys tulee voimaan seitsemän päivän kuluttua tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 20.10.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Sanna Holkeri.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 29.8.2017  Päivitetty 26.10.2017