MAO:502/17

The Viking Corporation > A

tavaramerkki - sekoitettavuus - tavaroiden vertailu

Diaarinumero: 2015/797
Antopäivä: 14.7.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 9.10.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

The Viking Corporation on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 9.10.2015 siltä osin kuin yhtiön väite on hylätty luokan 1 tavaroiden "tulensammutusaineet" osalta sekä palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin numero 260761 Viking Lab rekisteröinnin kumoamista varten viimeksi mainitulta osin.

Perusteet

Tavaramerkki Viking Lab on sekoitettavissa luokan 1 tavaroiden "tulensammutusaineet" osalta valittajan aikaisempaan tavaramerkkiin numero 55415 VIKING, aikaisempaan Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 46441 VIKING ja aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 11870433 VIKING (kuvio).

Valittajan edellä mainitut aikaisemmat tavaramerkit kattavat erilaisia tulensammutuslaitteita ja -laitteistoja luokassa 9. Ne ovat samankaltaisia kuin tavaramerkin Viking Lab kattamat tulensammutusaineet luokassa 1.

Tulensammutuslaitteita ja tulensammutusaineita käytetään kiistatta samaan tarkoitukseen eli tulen sammutukseen. Lisäksi tuotteet ovat toisiaan täydentäviä; jotta tulensammutuslaitteita on mahdollista käyttää, on niihin lisättävä tulensammutusaineita. Tuotteet on myös suunnattu samalle kohderyhmälle ja niitä voivat valmistaa ja myydä samat yritykset. Sekä tulensammutuslaitteita että -aineita kuuluu samojen valmistajien valikoimiin.

Myös Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on katsonut useassa tapauksessa, että luokan 1 sammutusaineet ja luokan 9 sammutuslaitteet ovat keskenään samankaltaisia, koska ne ovat toisiaan täydentäviä, niitä käytetään samaan tarkoitukseen ja niitä myös todennäköisesti valmistavat samat yritykset.

Kysymyksessä olevat merkit ovat hyvin samankaltaisia. Merkit ovat hallitsevilta osiltaan samoja, koska tavaramerkin Viking Lab loppuosa on kuvailevana erottamiskyvytön luokan 1 tavaroille. Koska valittajan aikaisemmat tavaramerkit sisältyvät kokonaisuudessaan tavaramerkkiin Viking Lab, ovat merkit sekoitettavissa toisiinsa sekä ulkoasultaan, lausuntatavaltaan että merkityssisällöltään.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Vaikka luokan 1 tulensammutusaineita ja luokan 9 tulensammutuslaitteita voidaan käyttää samaan tarkoitukseen ja ne voivat olla toisiaan täydentäviä ja ne voidaan myös suunnata samalle kohderyhmälle, kysymyksessä olevien kemikaalien ja laitteiden ei voida katsoa olevan samankaltaisia. Vaikka kysymyksessä olevia aineita ja laitteita voi teoriassa valmistaa sama yritys, mainittujen tavaroiden valmistajan ei kuitenkaan ensisijaisesti voida olettaa olevan sama yritys ottaen huomioon niiden erilaisuus sekä muun ohella valmistusmateriaalien ja tapojen eroavuudet.

A:n vastaus

Kysymyksessä olevien merkkien kattamat tavarat eivät ole samankaltaisia. Myös kysymyksessä olevat merkit ovat hyvin erilaisia.

Valittajan lausuma

Kysymyksessä olevien merkkien kattamilla tavaroilla on selvä kiinteä yhteys, joten ne ovat samankaltaisia. Kohdeyleisön ei edes tarvitse tietää, tulevatko kaksi tuotetta yhdeltä vai useammalta yritykseltä. Kohdeyleisölle saattaa syntyä vaikutelma, että tuotemerkillä Viking Lab valmistetaan kemikaaleja, joita käytetään varsinaisissa VIKING-tuotteissa, ja että näiden tuotteiden valmistaja on joko sama tai valmistajilla on muu mahdollinen taloudellinen etuyhteys.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausuma

Valittajan lausumassa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

A:n lausuma

A ei ole hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut asiassa lausumaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että rekisteröity tavaramerkki numero 260761 Viking Lab ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita, siltä osin kuin ne ovat olleet väitteen kohteena, kuin The Viking Corporationin aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröidyt tavaramerkki numero 55415 VIKING, EU-tavaramerkki numero 46441 VIKING tai EU-tavaramerkki numero 11870433 VIKING (kuvio). Näin ollen Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään todennut, ettei merkkien sekoitettavuus tule asiassa harkittavaksi.

Valittaja on markkinaoikeudessa vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen siltä osin kuin sen väite on hylätty luokan 1 tavaroiden "tulensammutusaineet" osalta sekä palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin Viking Lab rekisteröinnin kumoamista varten viimeksi mainitulta osin.

Asiassa on markkinaoikeudessa ensisijaisesti kysymys siitä, ovatko mainitut tulensammutusaineet samoja tai samankaltaisia kuin edellä mainittujen valittajan aikaisempien merkkien kattamat tavarat. Mikäli mainitut tavarat katsotaan samoiksi tai samankaltaisiksi, on asiassa markkinaoikeudessa kysymys myös siitä, onko tavaramerkin Viking Lab ja mainittujen valittajan aikaisempien tavaramerkkien välillä sekaannusvaara.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan (996/1983) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Lain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun EU-tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan sanotun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja jakelukanavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Edellä todetusti tavaramerkki Viking Lab kattaa muun ohella luokan 1 tavarat "tulensammutusaineet".

Valittajan vetoamista aikaisemmista tavaramerkeistä EU-tavaramerkki numero 11870433 VIKING (kuvio) kattaa luokan 9 tavarat: "Kiinteät ja siirrettävät vesi-, jauhe-, vaahto- ja kaasusammuttimet, sammutusjärjestelmät ja -sammutuslaitteistot sekä niiden osat; savun-, kaasun-, lämmön- ja palonilmaisimet; palo- ja kaasuhälyttimet; tietojenkäsittelylaitteistot ja -ohjelmistot palosuojeluun, erityisesti kiinteiden ja siirrettävien vesi-, jauhe-, vaahto- ja kaasusammuttimien, -sammutusjärjestelmien ja -sammutuslaitteistojen käyttöön ja valvontaan; kauko-ohjauslaitteet kiinteitä ja siirrettäviä vesi-, jauhe-, vaahto- ja kaasusammuttimia sekä palo- ja kaasuhälyttimiä varten."

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, ettei luokan 1 tulensammutusaineita ja luokan 9 erilaisia tulensammutuslaitteita ole pidettävä samoina tai samankaltaisina tavaroina.

Markkinaoikeus toteaa, että sekä tulensammutusaineita että tulensammutuslaitteita käytetään samaan tarkoitukseen eli tulen sammuttamiseen.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että tulensammutusaineita ja tulensammutuslaitteita voidaan myös pitää toisiaan täydentävinä tavaroina. Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, toisiaan täydentävät tavarat ovat tavaroita, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toinen tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavaran käytön kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden kahden tavaran valmistuksesta. Eri kohdeyleisölle suunnatut tavarat eivät ole toisiaan täydentäviä (tuomio 22.1.2009, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, 57 ja 58 kohta ja tuomio 11.5.2011, Flaco-Geräte v. SMHV – Delgado Sánchez (FLACO), T-74/10, EU:T:2011:207, 40 kohta). Asiassa esitetyn mukaan on olemassa tiettyjä tulensammutuslaitteita, jotka käyttävät tulensammutusaineita, joten tulensammutusaineet ovat välttämättömiä ainakin joidenkin tulensammutuslaitteiden käytön kannalta. Sekä tulensammutusaineet että tulensammutuslaitteet on myös suunnattu samalle kohdeyleisölle, eli sekä suurelle yleisölle että ammattilaisille.

Asiassa esitetystä selvityksestä käy vielä ilmi, että tulensammutusaineita ja tulensammutuslaitteita voi valmistaa sama yritys tai ainakin taloudellisesti sidoksissa keskenään olevat yritykset. Lisäksi sekä tulensammutusaineiden että tulensammutuslaitteiden jakelukanavat ovat samoja.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että vaikka tulensammutusaineet ja tulensammutuslaitteet ovat sinänsä kemikaaleina ja laitteina luonteeltaan erilaisia, on niitä kuitenkin pidettävä samankaltaisina tavaroina.

Kohdeyleisö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Kuten edellä on todettu, nyt kysymyksessä olevien tavaroiden kohdeyleisö koostuu sekä ammattilaisista että suuresta yleisöstä.

Edelleen unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö. Koska kysymyksessä ovat tulen sammutukseen eli turvallisuuteen liittyvät aineet ja laitteet, on kohdeyleisöön kuuluvien henkilöiden tarkkaavaisuusastetta pidettävä hieman tavanomaista korkeampana.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Käsillä olevassa tapauksessa vertailtavana ovat seuraavat tavaramerkit:

Kuva tavaramerkeistä numero 260761 ja numero 11870433.

Tavaramerkki Viking Lab on sanamerkki. Sen ensimmäinen sana "viking" tarkoittaa muun ohella ruotsin ja englannin kielellä viikinkiä. Merkin jälkimmäinen sana "lab" on puolestaan ymmärrettävissä muun ohella ruotsin ja englannin kielellä esimerkiksi viittauksena laboratorioon. Ottaen huomioon, että tavaramerkin Viking Lab kattamat tulensammutusaineet ovat pääsääntöisesti kemikaaleja, sen jälkimmäistä sanaa "lab" voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä mainituille tuotteille. Sen sijaan merkin ensimmäinen sana "viking" on vähintään tavanomaisen erottamiskykyinen tulensammutuslaitteille. Puheena olevan tavaramerkin Viking Lab aloittavaa, pidempää osaa Viking on myös pidettävä merkin hallitsevana osana.

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 11870433 VIKING (kuvio) on kuviomerkki. Merkki muodostuu isoilla kirjaimilla kirjoitetusta sanaosasta VIKING, jota ei ole tyylitelty juuri lainkaan, sekä G-kirjaimen sisällä olevasta pienestä kuviosta, joka muistuttaa vesipisaraa tai tulenliekkiä. Merkin väreiksi on ilmoitettu sininen ja valkoinen. Ottaen huomioon, että kysymyksessä olevan merkin kattamat tavarat ovat erilaisia tulensammutuslaitteita ja laitteistoja, on mainittua kuviota pidettävä kuvailevana. Ottaen huomioon myös kuvion koon merkissä, ei sille voida antaa juurikaan merkitystä. Sana "viking" tarkoittaa edellä todetusti muun ohella ruotsin ja englannin kielellä viikinkiä. EU-tavaramerkin VIKING (kuvio) erottamiskykyisimmän ja hallitsevan osan muodostaa siten sanaosa VIKING.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkitystä ei ole sillä, onko tavaramerkki Viking Lab kirjoitettu isoilla vai pienillä kirjaimilla. Sanamerkin rekisteröinnillä saatavan suojan on nimittäin katsottava koskevan rekisteröintihakemuksessa ilmoitettuja sanoja eikä niitä graafisia tai tyylillisiä ominaisuuksia, joita sen esittämisessä voidaan käyttää. Edellä todetulla tavalla tavaramerkin Viking Lab erottamiskykyisen osan muodostaa ensimmäinen osa Viking, jota on pidettävä myös merkin hallitsevana osana, ja aikaisemman EU-tavaramerkin VIKING (kuvio) erottamiskykyisimmän ja hallitsevan osan muodostaa sanaosa VIKING, jota ei ole tyylitelty juuri lainkaan. Merkkejä on siten pidettävä ulkoasultaan samankaltaisina. Tätä samankaltaisuuden astetta on pidettävä korkeahkona, vaikka tavaramerkkiin Viking Lab sisältyy myös kuvailevana pidettävä jälkimmäinen ja lyhyempi osa Lab.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä kummassakin on sana "viking". Merkkejä on siten pidettävä lausuntatavaltaan samankaltaisina. Tätä samankaltaisuutta ei poista se, että tavaramerkkiin Viking Lab sisältyy myös jälkimmäinen sana "lab".

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetulla tavalla molempiin merkkeihin sisältyy sinänsä sana "viking", joka tarkoittaa viikinkiä. Tavaramerkkiin Viking Lab sisältyy edellä todetulla tavalla kuitenkin myös laboratorioon viittaava sana "lab". Tavaramerkin Viking Lab muodostavan sanayhdistelmän ei toisaalta ole esitetty omaavan itsenäistä merkitystä. Merkkejä on siten pidettävä merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisina.

Edellä todetun perusteella vertailtavia merkkejä on pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden samankaltaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempaa EU-tavaramerkkiä VIKING (kuvio) on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille.

Kuten edellä on todettu, vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat kysymyksessä olevalta osin samankaltaisia, minkä lisäksi myös merkkejä kokonaisuutena arvioiden on pidettävä samankaltaisina. Tämä tavaroiden ja vertailtavien merkkien samankaltaisuus huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki Viking Lab on sen kattamien, nyt kysymyksessä olevien tulensammutusaineiden osalta kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin VIKING (kuvio). Koska mainittua tavaramerkkiä Viking Lab hallitsee osa Viking, joka on aikaisemman EU-tavaramerkin VIKING (kuvio) ainoa sanaosa ja hallitsevampi osa, tavaramerkistä Viking Lab saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara.

Ottaen huomioon, että tavaramerkki Viking Lab on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 11870433 VIKING (kuvio), ei asiassa ole tarpeen lausua tavaramerkin Viking Lab sekoitettavuudesta muihin valittajan viittaamiin aikaisempiin tavaramerkkeihin.

Valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 9.10.2015 on siten kumottava siltä osin kuin valittajan väite on hylätty luokan 1 tavaroiden "tulensammutusaineet" osalta sekä asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin Viking Lab rekisteröinnin kumoamista varten viimeksi mainitulta osin.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 9.10.2015 siltä osin kuin The Viking Corporationin väite on hylätty luokan 1 tavaroiden "tulensammutusaineet" osalta ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin numero 260761 Viking Lab rekisteröinnin kumoamista varten viimeksi mainitulta osin.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Nina Korjus ja Petri Rinkinen.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 
Julkaistu 2.8.2017