MAO:501/17

Valmet Technologies Oy > Andritz Oy

patentti - uutuus - keksinnöllisyys

Diaarinumero: 2016/18
Antopäivä: 14.7.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 16.11.2015 (liitteenä)

ASIAN TAUSTA

Metso Power Oy on 15.12.2008 hakenut patenttia keksinnölle nimeltä "Soodakattila ja menetelmä mustalipeän polttamiseksi".

Patentti- ja rekisterihallitus on 15.11.2012 myöntänyt Metso Power Oy:lle patentin numerolla FI 123092.

Andritz Oy on tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen edellä mainittua patenttia vastaan ja vaatinut, että patentti kumotaan kokonaisuudessaan.

Patentti- ja rekisterihallitus on 16.11.2015 antamallaan päätöksellä hyväksynyt Andritz Oy:n väitteen ja kumonnut patentin numero FI 123092 kokonaisuudessaan.

Metso Power Oy:n toiminimi on sittemmin muutettu Valmet Technologies Oy:ksi.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Valmet Technologies Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 16.11.2015 ja pysyttää patentin numero FI 123092 voimassa yhtiön markkinaoikeudelle toimittamien 24.3.2016 päivättyjen muutettujen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa. Lisäksi Valmet Technologies Oy on pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn.

Perusteet

Patentin kumoaminen on valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä perustettu siihen, ettei sanotussa päätöksessä tarkasteltavana olleen patenttivaatimusasetelman itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ole uusi eikä keksinnöllinen. Sen sijaan päätöksessä on muun ohella katsottu, että tarkasteltavana olleen patenttivaatimusasetelman epäitsenäisen patenttivaatimuksen 2 mukainen keksintö, samoin kuin itsenäisen patenttivaatimuksen 7 mukainen keksintö on uusi ja eroaa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta.

Valituksen ohessa toimitettujen muutettujen patenttivaatimusten itsenäinen patenttivaatimus 1 käsittää valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkasteltavana olleen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimusten 1 ja 2 piirteet. Valituksen ohessa toimitettujen muutettujen patenttivaatimusten patenttivaatimukset 2–9 vastaavat valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkasteltavana olleen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksia 3–10.

Edellä esitetty huomioon ottaen valituksenlaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittua estettä patentin pysyttämiselle voimassa ei ole.

Andritz Oy:n vastaus

Vaatimukset

Andritz Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Muutettujen patenttivaatimusten itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 sisällytetyn lisätyn piirteen ei ole katsottava tekevän mainitun itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisesta ratkaisusta keksinnöllistä, koska on tunnettua syöttää kattilavettä lieriöstä tulipesän putkiin. Tämä käy ilmi esimerkiksi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D2, jossa tulipesän putket on liitetty jakotukkiin, johon laskuputket tuovat vettä lieriöstä. Sanotussa päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D1 käy niin ikään ilmi, että laskuputket syöttävät kattilavettä lieriöstä tulipesän seinäputkiin.

Myöskään muutettujen patenttivaatimusten itsenäisen patenttivaatimuksen 6 mukaisen menetelmän ei ole katsottava eroavan olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta. Se, että lieriöstä syötetään kattilavettä lämpöpinnoille ja höyryä tulistimille on jo kysymyksessä olevan patenttivaatimuksen johdanto-osan mukaan tunnettua tekniikkaa ja käy lisäksi ilmi edellä mainitusta viitejulkaisusta D1.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on esitetty perustelut sille, että sanotussa päätöksessä tarkasteltavana olleen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimusten 2–10 mukaisten keksintöjen on katsottu olleen uusia ja eroavan olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta. Valituksen yhteydessä toimitettujen muutettujen patenttivaatimusten itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 on yhdistetty valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkasteltavana olleen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimusten 1 ja 2 piirteet. Näin ollen muutettujen patenttivaatimusten itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista ratkaisua on pidettävä uutena ja katsottava eroavan olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta.

Valittajan lausuma

Lausuman yhteydessä toimitettujen, 24.3.2016 päivättyjen muutettujen patenttivaatimusten itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 on täsmennetty lieriöiden lukumäärä.

Andritz Oy ei ole esittänyt sellaista ratkaisua tai menetelmää, jossa lieriöitä on kaksi ja kummastakin lieriöstä on sovitettu laskuputkia syöttämään kattilavettä tulipesän putkiin ja kattilavettä syötetään lämpöpinnoille ja höyryä tulistimille.

Muut kirjelmät

Andritz Oy on esittänyt, että 24.3.2016 päivättyjen muutettujen patenttivaatimusten itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 täsmennetyn lieriöiden lukumäärää koskevan piirteen ei ole katsottava tekevän mainitussa patenttivaatimuksessa esitettyä ratkaisua keksinnölliseksi, vaikka identtistä ratkaisua ei olekaan esitetty tunnetussa tekniikassa. Tunnettua on lisäksi syöttää kattilavettä lämpöpinnoille ja höyryä tulistimille, joten myöskään muutettujen patenttivaatimusten itsenäisen patenttivaatimuksen 6 mukaisen ratkaisun ei ole katsottava eroavan olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta

Valmet Technologies Oy on pyytänyt, että asiassa markkinaoikeudessa toimitetaan suullinen käsittely.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan suullisen käsittelyn toimittamiseen valitusasiassa sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 37 ja 38 §:ssä säädetään.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Mainitun lain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Valmet Technologies Oy on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista ainoastaan sen varalta, että asiaa ei voida ratkaista sen esittämien vaatimusten mukaisesti, esittämättä kuitenkaan muutoin varsinaisia perusteluita sille, minkä vuoksi suullinen käsittelyn toimittaminen olisi asiassa tarpeen.

Edellä esitettyyn nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentti ja 38 §:n 1 momentti, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole asian selvittämiseksi tarpeen toimittaa suullista käsittelyä. Valmet Technologies Oy:n pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta on siten hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Valmet Technologies Oy (aikaisemmin Metso Power Oy) on 15.12.2008 hakenut patenttia keksinnölle nimeltä "Soodakattila ja menetelmä mustalipeän polttamiseksi". Patentti- ja rekisterihallitus on 15.11.2012 myöntänyt keksinnölle patentin numerolla FI 123092.

Andritz Oy:n tekemän väitteen johdosta Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella 16.11.2015 antamallaan päätöksellä kumonnut patentin numero FI 123092 kokonaisuudessaan.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään todennut, että sanotussa päätöksessä tarkasteltavana olleen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi, eikä siten eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta. Edelleen Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään todennut, että sanotussa päätöksessä tarkasteltavana olleiden epäitsenäisten patenttivaatimusten 2–6 kohteet ovat uusia ja eroavat olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on todennut, että sanotussa päätöksessä tarkasteltavana olleen itsenäisen patenttivaatimuksen 7 mukainen keksintö sekä päätöksessä tarkasteltavina olleiden epäitsenäisten patenttivaatimusten 8–10 kohteet ovat uusia ja eroavat olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta.

Valmet Technologies Oy on asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä esittänyt 24.3.2016 päivätyt muutetut patenttivaatimukset, joiden se on ilmoittanut korvaavan aikaisemmat patenttivaatimukset. Mainittujen muutettujen patenttivaatimusten itsenäinen patenttivaatimus 1 käsittää valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkasteltavana olleen patenttivaatimusasetelman itsenäisen patenttivaatimuksen 1 ja epäitsenäisen patenttivaatimuksen 2 piirteet. Muutettujen patenttivaatimusten patenttivaatimukset 2–9 vastaavat puolestaan valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkasteltavana olleen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksia 3–10.

Sovellettavat oikeusohjeet

Patenttilain 1 §:n 1 momentin mukaan, joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään.

Patenttilain 2 §:n 1 momentin mukaan patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Pykälän 2 momentin mukaan tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.

Patenttilain 25 §:n 1 momentin mukaan patenttiviranomaisen tulee väitteen johdosta kumota patentti muun ohella, milloin patentti on myönnetty, vaikkei mainitun lain 1, 1a, 1b ja 2 §:ssä säädettyjä ehtoja ole täytetty.

Kysymyksessä olevan patentin mukainen keksintö

Kysymyksessä olevat, 24.3.2016 päivätyt markkinaoikeudelle toimitetut muutetut patenttivaatimukset, joiden Valmet Technologies Oy on ilmoittanut korvaavan aikaisemmat patenttivaatimukset, muodostuvat soodakattilaa tarkoittavasta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 ja siihen liittyvistä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–5 sekä menetelmää mustalipeän polttamiseksi tarkoittavasta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 6 ja siihen liittyvistä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 7–9.

Kysymyksessä olevan patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

"1. Soodakattila, johon kuuluu tulipesä (1), välineet mustalipeän ja palamisilman syöttämiseksi tulipesään (1), tulistimet (4), tulistimien (4) jälkeen sijaitseva savukaasukanava (7), jossa on keittopinta (8) ja ainakin yksi ekonomaiseri (9) ja vesi- ja höyryjärjestelmä, johon kuuluu lieriö (10a, 10b), laskuputket (11a, 11b, 11c, 11d) kattilaveden johtamiseksi lieriöstä (10a, 10b) lämpöpinnoille, kiertoputket (3a, 13b, 13c, 13d) lämpöpinnoissa lämmenneen/höyrystyneen veden palauttamiseksi lieriöön (10a, 10b) ja höyryputket (16, 17) höyryn johtamiseksi tulistimille (4) ja tulistimien jälkeen edelleen hyödynnettäväksi sekä syöttövesiputki (18) kattilasta poistuvan höyryn korvaamiseksi syöttövedellä lieriöön (10a, 10b), tunnettu siitä, että vesi- ja höyryjärjestelmään kuuluu kaksi lieriötä (10a, 10b), joista kummastakin syötetään kattilavettä lämpöpinnoille ja höyryä tulistimille (4), että lieriöt (10a, 10b) ovat olennaisesti samassa painetasossa ja yhdistetty niiden vesitilat yhdistävällä yhdysputkella (19) ja myös höyryputkien (16) kautta ja että kummastakin lieriöstä (10a, 10b) on sovitettu laskuputkia (11a, 11b) syöttämään kattilavettä tulipesän putkiin (12)."

Kysymyksessä olevan patenttivaatimusasetelman itsenäinen patenttivaatimus 6 kuuluu puolestaan seuraavasti:

"6. Menetelmä mustalipeän polttamiseksi, jossa menetelmässä syötetään mustalipeää soodakattilaan, johon kuuluu tulipesä (1), tulistimet (4), tulistimien (4) jälkeen sijaitseva savukaasukanava (7), jossa on keittopinta (8) ja ainakin yksi ekonomaiseri (9) ja vesi- ja höyryjärjestelmä, johon kuuluu lieriö (10a, 10b), laskuputket (11a, 11b, 11c, 11d) kattilaveden johtamiseksi lieriöstä (10a, 10b) lämpöpinnoille, kiertoputket (13a, 13b, 13c, 13d) lämpöpinnoissa lämmenneen/höyrystyneen veden palauttamiseksi lieriöön (10a, 10b) ja höyryputket (16, 17) höyryn johtamiseksi tulistimille (4) ja tulistimien jälkeen edelleen hyödynnettäväksi sekä syöttövesiputki (18) kattilasta poistuvan höyryn korvaamiseksi syöttövedellä lieriöön (10a, 10b), jossa menetelmässä mustalipeää polttamalla lämmitetään kattilavettä ja tulistimissa olevaa höyryä, tunnettu siitä, että vesi- ja höyryjärjestelmään kuuluu ainakin kaksi lieriötä (10a, 10b) ja kummastakin lieriöstä (10a, 10b) syötetään kattilavettä lämpöpinnoille ja höyryä tulistimille (4) ja että lieriöt (10a, 10b) ovat olennaisesti samassa painetasossa ja yhdistetty niiden vesitilat yhdistävällä yhdysputkella (19) ja myös höyryputkien (16) kautta."

Tunnettu tekniikka

Asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä on tunnetun tekniikan osalta viitattu seuraaviin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuihin viitejulkaisuihin:
D1: Vakkilainen, E., Kraft recovery boilers – Principles and practice, Suomen Soodakattilayhdistys r.y., 2005 (ISBN 952-91-8603-7), s. 1-1–1-10; 7-8–7-10
D1a: Vakkilainen, E., Kraft recovery boilers – Principles and practice, Suomen Soodakattilayhdistys r.y., 2005 (ISBN 952-91-8603-7), kansilehti
D2: US-patenttijulkaisu 2833619

Edellä mainittu viitejulkaisu D1 ja sen erikseen viitejulkaisuna D1a esitetty numeroitu kansikuva käsittelee soodakattiloita, joihin esimerkiksi kuuluu tulipesä, välineet mustalipeän ja palamisilman syöttämiseksi tulipesään, tulistimet ja soodakattilan vesi- ja höyryjärjestelmä, johon kuuluu lieriö ja sen laskuputket lämpöpinnoille ja kiertoputket takaisin lieriöön.

Edellä mainittu viitejulkaisu D2 kuvaa soodakattilaa, jossa on useampi lieriö ja muita soodakattilan toiminnan kannalta oleellisia komponentteja.

Uutuus ja keksinnöllisyys

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on ensinnäkin katsottu, että päätöksessä tarkasteltavana olleen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi tunnettuun tekniikkaan nähden, eikä siten myöskään keksinnöllinen. Edelleen sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu, että kyseisessä päätöksessä tarkasteltavina olleiden epäitsenäisten patenttivaatimusten 2−6 kohteet sekä itsenäisen patenttivaatimuksen 7 mukainen keksintö ja epäitsenäisten patenttivaatimusten 8–10 kohteet ovat uusia ja keksinnöllisiä tunnettuun tekniikkaan nähden.

Kysymyksessä olevien muutettujen patenttivaatimusten itsenäinen patenttivaatimus 1 käsittää valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkasteltavina olleiden itsenäisen patenttivaatimuksen 1 ja epäitsenäisen patenttivaatimuksen 2 piirteet. Muutettujen patenttivaatimusten itsenäinen patenttivaatimus 6 vastaa puolestaan mainitussa päätöksessä tarkasteltavana olleen itsenäistä patenttivaatimusta 7.

Asian käsittelyn yhteydessä markkinaoikeudessa ei ole kyseenalaistettu kysymyksessä olevien itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 6 mukaisten keksintöjen uutuutta tunnettuun tekniikan tasoon nähden.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus ensinnäkin katsoo, että kysymyksessä olevia itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 6 mukaisia keksintöjä on asiassa esitetyn valossa pidettävä uusina.

Itsenäisten patenttivaatimuksen 1 mukaisen keksintöön liittyen Andritz Oy on sen sijaan markkinaoikeudessa esittänyt, ettei sanottua keksintöä ole pidettävä keksinnöllisenä, koska esimerkiksi edellä mainitusta viitejulkaisusta D1 on tunnettua syöttää kattilavettä lieriöstä tulipesän putkiin.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetystä tunnetusta tekniikasta ilmenee sinänsä soodakattiloita, joissa on ainakin kaksi lieriötä sekä

vesi- ja höyryjärjestelmä, joka syöttää lieriöistä kattilavettä joko lämpöpinnoille tai tulipesän putkiin. Mainitusta tunnetusta tekniikasta, mukaan luettuna edellä mainittu viitejulkaisu D1, ei kuitenkaan ole katsottava käyvän ilmi soodakattilaa, jossa kumpaankin kahdesta lieriöstä on sovitettu laskuputkia syöttämään kattilavettä tulipesän putkiin. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole Andritz Oy:n toimesta myöskään esitetty, miten alan ammattimies, vastoin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä todettua, päätyisi tunnetun tekniikan mukaisten soodakattiloiden perusteella kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaiseen soodakattilaan, jossa soodakattilan kummastakin kahdesta lieriöstä on sovitettu laskuputkia syöttämään kattilavettä tulipesän putkiin.

Edellä esitetty huomioon ottaen alan ammattimiehen ei ole katsottava päätyvän kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaiseen ratkaisuun tunnetusta tekniikasta esitetyn perusteella ja itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen keksinnön on siten katsottava eroavan olennaisesti siitä mitä aikaisemmin on tullut tunnetuksi.

Andritz Oy on itsenäiseen patenttivaatimukseen 6 liittyen lisäksi esittänyt, että tunnetusta tekniikasta ilmenee menetelmä syöttää kattilavettä lämpöpinnoille ja höyryä tulistimille, minkä vuoksi mainitun patenttivaatimuksen mukainen keksintö ei eroa olennaisesti ennestään tunnetusta.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole Andritz Oy:n toimesta esitetty, miten alan ammattimies, vastoin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä todettua, päätyisi tunnetussa tekniikassa esitettyjen soodakattiloiden perusteella mustalipeän polttamisessa menetelmään, jossa soodakattilan kahdesta lieriöstä syötetään kummastakin kattilavettä lämpöpinnoille ja höyryä tulistimille.

Edellä esitetty huomioon ottaen myös kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 6 mukaisen keksinnön on katsottava eroavan olennaisesti siitä mitä aikaisemmin on tullut tunnetuksi.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevien markkinaoikeudelle toimitettujen 24.3.2016 päivättyjen muutettujen patenttivaatimusten 1–9 mukaiset keksinnöt ovat uusia ja keksinnöllisiä.

Valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on siten kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi patentin numero FI 123092 myöntämiseksi markkinaoikeudelle toimitettujen 24.3.2016 päivättyjen muutettujen patenttivaatimusten 1–9 mukaisessa muodossa.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 16.11.2015 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi patentin numero FI 123092 myöntämiseksi markkinaoikeudelle toimitettujen 24.3.2016 päivättyjen muutettujen patenttivaatimusten 1–9 mukaisessa muodossa.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Jaakko Ritvala sekä markkinaoikeusinsinöörit Erkki Tiala ja Krister Karlsson.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 31.7.2017