MAO:497/17

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekoitettavuus

Diaarinumero: 2015/867
Antopäivä: 14.7.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 28.10.2015 (liitteenä)


ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 28.10.2015 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin Turun KY rekisteröintiä varten.

Perusteet

Haettu merkki Turun KY ei ole sekoitettavissa kansainväliseen rekisteröintiin numero 1148344 ky (kuvio) tai Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 8571853 KY, jotka on valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä katsottu haetun merkin rekisteröinnin esteiksi. Haettu merkki Turun KY on ollut valittajan käytössä yhtäjaksoisesti jo yli 50 vuotta ja se on vakiintunut valittajan tavaramerkiksi.

Haetun merkin alkuosa "Turun" kuvaa maantieteellistä aluetta ja täsmentää merkin eroavan olennaisesti pelkästä kirjainyhdistelmästä "KY", joka tässä yhteydessä tarkoittaa kauppatieteiden ylioppilaita. Valittajan toiminnassa ei käytetä tai tulla käyttämään pelkkää kirjainyhdistelmää "KY", vaan kaikissa nimen käytön tarkoituksissa käytetään myös etuliitettä "Turun".

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on lisäksi epäjohdonmukainen viraston aikaisempaan ratkaisukäytäntöön nähden. Esimerkiksi kirjainyhdistelmän "ky" sisältävä tavaramerkki TENON LUONNONTUOTE KY on rekisteröity samaan luokkaan 43, johon myös haetun merkin rekisteröinnin esteeksi katsottu EU-tavaramerkki KY on rekisteröity.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Väitteellä haetun merkin Turun KY pitkäaikaisesta käytöstä tai sen vakiintumisesta valittajan tavaramerkiksi ei ole merkitystä. Haetun merkin Turun KY on katsottu olevan kokonaisuudessaan erottamiskykyinen hakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin ja palveluihin nähden.

Haetun merkin loppuosa "KY" ei kuvaile kysymyksessä olevia tavaroita tai palveluja eikä pelkkä maantieteellistä alkuperää osoittava sana "Turun" riitä poistamaan haetun merkin ja rekisteröinnin esteeksi katsottujen merkkien välistä sekoitettavuutta.

Sekoitettavuusarviointi on tapauskohtaista ja siinä otetaan huomioon merkkikokonaisuudet ja niiden määräävät ja hallitsevat osat. Haetun merkin rekisteröinnin esteeksi katsottu EU-tavaramerkki KY on lisäksi valituksessa mainittua tavaramerkkiä TENON LUONNONTUOTE KY myöhempi, eikä se jo tästäkään syystä ole voinut muodostaa estettä valittajan viittaaman merkin rekisteröinnille.

Valittajan lausuma

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry on hakenut merkin Turun KY rekisteröintiä luokan 16 tavaroille "Painotuotteet", luokan 35 palveluille "Mainonta" sekä luokan 41 palveluille "Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat".

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että haettu merkki Turun KY on sekoitettavissa EU-tavaramerkkiin numero 8571853 KY kaikkien haettujen tavaroiden ja palvelujen osalta. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on mainitussa päätöksessään katsonut, että haettu merkki Turun KY on haettujen luokan 35 palvelujen osalta sekoitettavissa myös Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1148344 ky (kuvio).

Markkinaoikeus toteaa, että molemmat edellä mainitut valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä haetun merkin rekisteröinnin esteeksi katsotut merkit on rekisteröity kysymyksessä olevaan haettuun merkkiin nähden aikaisemman hakemuksen perusteella. Markkinaoikeudessa on edellä todetun perusteella kysymys siitä, onko haettu merkki Turun KY sekoitettavissa aiempaan EU-tavaramerkkiin KY tai aiempaan kansainväliseen rekisteröintiin ky (kuvio).

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan (1220/2004) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa Suomessa tai Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaan tavaramerkkiin, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on aikaisempi oikeus Suomessa tai Euroopan unionissa. Saman momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun EU-tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan mainitun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin (39/1993) mukaan mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaroiden ja palvelujen vertailu

Kuten edellä on selostettu, haettu merkki Turun KY kattaa luokan 16 tavarat "Painotuotteet", luokan 35 palvelut "Mainonta" sekä luokan 41 palvelut "Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat".

Aikaisempi EU-tavaramerkki KY on rekisteröity luokassa 16 muun ohella tavaroille "Painotuotteet", luokassa 35 muun ohella palveluille "Mainonta" sekä luokassa 41 palveluille "Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat".

Kaikki haetun merkin Turun KY kattamat tavarat ja palvelut ovat näin ollen samoja aikaisemman EU-tavaramerkin KY kattamiin tavaroihin ja palveluihin nähden.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV ¬– Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että kaikkien haettujen tavaroiden ja palvelujen voidaan katsoa olevan suunnattuja sekä ammattimaisille toimijoille, kuten yritysasiakkaille, että loppukuluttajille.

Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista keskivertokuluttajista.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen yksityiskohtia.

Haettu merkki on sanamerkki, joka koostuu sanasta "Turun" ja kirjainyhdistelmästä "KY". Markkinaoikeus toteaa, että kohdeyleisön on katsottava ymmärtävän merkin jälkimmäisen osan muodostavan kirjainyhdistelmän "KY" lähinnä kommandiittiyhtiöön viittaavaksi kirjainlyhenteeksi, vaikka kohdeyleisöön saattaakin lukeutua myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat tietoisia kirjainyhdistelmän "KY" käyttämisestä kauppatieteiden ylioppilaisiin viittaavissa yhteyksissä. Kirjainyhdistelmällä "KY" ei siten ole kysymyksessä olevia tavaroita tai palveluja suoraan kuvailevaa merkityssisältöä. Haetun merkin alkuosan muodostavan sanan "Turun" kohdeyleisön edustajat sen sijaan ymmärtävät tavaroiden ja palvelujen maantieteellistä alkuperää osoittavaksi ja siten kuvailevaksi ilmaisuksi. Haetun merkin Turun KY erottamiskykyisenä osana on siten pidettävä sen jälkimmäistä osaa KY. Ottaen huomioon, että haetun merkin osa "Turun" on merkin alussa ja se viisikirjaimisena on pidempi kuin kaksikirjaiminen osa KY, ei alkuosan muodostavaa sanaa "Turun" voida kuitenkaan pitää täysin merkityksettömänä haetussa merkissä.

Aikaisempi EU-tavaramerkki KY on sanamerkki, joka muodostuu yksinomaan kirjainyhdistelmästä "KY". Kuten edellä on todettu, kyseisellä kirjainyhdistelmällä ei ole kysymyksessä olevia tavaroita tai palveluja suoraan kuvailevaa merkityssisältöä. Näin ollen mainitun merkin voidaan katsoa olevan erottamiskyvyltään tavanomainen mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samankaltaiset siltä osin kuin aikaisempi EU-tavaramerkki KY sisältyy kokonaisuudessaan haettuun merkkiin Turun KY. Haetun merkin jälkimmäinen osa KY muodostaa edellä todetulla tavalla myös kyseisen merkin erottamiskykyisen osan. Merkit eroavat kuitenkin siltä osin kuin haetun merkin alussa on osa Turun. Merkkejä on siten pidettävä ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisina.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että kohdeyleisöön kuuluva henkilö lausuu sinänsä selvästi haetun merkin Turun KY alussa olevan sanan "Turun". Merkit lausutaan samankaltaisella tavalla kuitenkin siltä osin kuin aikaisempi EU-tavaramerkki KY sisältyy kokonaisuudessaan haettuun merkkiin. Merkkejä on siten pidettävä myös lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisina.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että kumpaankin merkkiin sisältyy kommandiittiyhtiötä tarkoittava lyhenne KY, joten ne ovat merkityssisällöltään samankaltaisia. Sen, että haettuun merkkiin sisältyy myös sana "Turun", jonka kohdeyleisö edellä todetulla tavalla ymmärtää tavaroiden ja palvelujen maantieteellistä alkuperää osoittavaksi ilmaisuksi, ei ole katsottava poistavan tätä samankaltaisuutta.

Edellä todetun huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioituna merkkejä on pidettävä jossain määrin samankaltaisina.

Kokonaisarviointi ja johtopäätös

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

Markkinaoikeus katsoo, ottaen erityisesti huomioon vertailtavien merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen samanlaisuuden sekä sen, että merkit eroavat vain siltä osin kuin haettuun merkkiin sisältyy aikaisemman merkin lisäksi kuvailevana pidettävä osa Turun, että kokonaisuutena arvioiden haettu merkki Turun KY on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin KY. Asiaa ei ole syytä arvioida toisin sen valittajan esittämän väitteen johdosta, jonka mukaan haettu merkki on vakiintunut valittajan tavaramerkiksi. Asiassa ei nimittäin ole pääteltävissä, että EU-tavaramerkin KY erottamiskyky olisi heikentynyt ainakaan siten, että vertailtavien merkkien välinen sekaannusvaara olisi olennaisesti vähentynyt. Haettu merkki Turun KY on siten kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin KY kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Kun haetun merkin Turun KY rekisteröinnille on kaikkien haettujen tavaroiden ja palvelujen osalta olemassa este jo edellä mainitulla perusteella, ei asiassa ole tarpeen arvioida, onko haettu merkki sekoitettavissa luokan 35 palvelujen "Mainonta" osalta myös kansainväliseen rekisteröintiin numero 1148344 ky (kuvio). Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Nina Korjus ja Sanna Holkeri.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 31.7.2017