MAO:465/17

Soda-Club (CO2) SA, Sveitsi ja SodaStream International B.V, Alankomaat > Brand Handlers Helsinki Oy

turvaamistoimi

Diaarinumero: 2017/424
Antopäivä: 4.7.2017

HAKEMUS

Vaatimukset

Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International B.V ovat 26.5.2017 markkinaoikeudessa nostamansa tavaramerkkioikeuden loukkausta koskevan riita-asian kanteen yhteydessä yhteisesti vaatineet, että markkinaoikeus oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla kieltää 100.000 euron sakon uhalla Brand Handlers Helsinki Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta tavaramerkin numero 70211 SODASTREAM ja tavaramerkin numero 77984 SODASTREAM sekä Euroopan unionin tavaramerkin (EU-tavaramerkki) numero 87957 SODA-CLUB, EU-tavaramerkin numero 295923 SODASTREAM, EU-tavaramerkin numero 1039965 SODASTREAM ja EU-tavaramerkin numero 1246511 SODASTREAM loukkausta käyttämällä mainittuja tavaramerkkejä luvatta elinkeinotoiminnassaan markkinoimalla ja myymällä niillä merkittyjä hiilidioksidipulloja,
(i) joihin kuuluvat alkuperäiset etiketit on korvattu uusilla etiketeillä ja/tai
(ii) joihin on kiinnitetty lisäksi Brand Handlers Helsinki Oy:n oma tavaramerkki ilman kantajien lupaa.

Perusteet

SodaStream-nimellä myytäviin hiilihapotuslaitteisiin sisältyy muun ohella uudelleentäytettävä hiilidioksidipullo, jonka alumiinirungon pintaan on kaiverrettu merkki SODASTREAM tai SODA-CLUB. Lisäksi pullo on varustettu sen ympäröivällä etiketillä, joka myös sisältää merkin SODASTREAM tai SODA-CLUB.

Brand Handlers Helsinki Oy myy ja markkinoi muun ohella MySoda-merkkistä hiilihapotuslaitetta sekä hiilidioksidipulloja. BrandHandlers Helsinki Oy:n MySoda-hiilidioksidipullot ovat yhteensopivia muun ohella SodaStream-hiilihapotuslaitteiden kanssa.

BrandHandlers Helsinki Oy on loukannut edellä yksilöityjä merkkejä SODASTREAM ja SODA-CLUB poistamalla kantajien hiilidioksidipulloista mainituilla merkeillä varustetut etiketit ja korvaamalla etiketit yhtiön oman tavaramerkin sisältävillä etiketeillä ilman kantajien lupaa Hiilidioksidipulloihin kaiverrettu merkki SODASTREAM tai SODA-CLUB on toisaalta kuitenkin jätetty näkyviin.

Brand Handlers Helsinki Oy on edellä mainitulla menettelyllään loukannut kantajien tavaramerkkioikeuksia, minkä perusteella niin sanotun vaade-edellytyksen on katsottava täyttyvän.

Kantajat ovat lähettäneet 27.4.2017 Brand Handlers Helsinki Oy:lle kirjeen, jossa sitä on vaadittu lopettamaan edellä mainittu menettely. Brand Handlers Helsinki Oy on 4.5.2017 kuitenkin ilmoittanut kantajille kieltäytyvänsä lopettamasta sanottua menettelyään. Myös niin sanotun vaaraedellytyksen on näin ollen katsottava täyttyvän.

Brand Handlers Helsinki Oy:n toiminta aiheuttaa kantajille mittavaa vahinkoa muun muassa maineen ja goodwill-arvon alentumisen sekä palautuneiden pullojen tarkastamisesta ja uudelleenmerkitsemisestä aiheutuvien kulujen muodossa. Brand Handlers Helsinki Oy:n toiminta on keväällä 2017 laajentunut eräisiin merkittäviin suomalaisiin kauppaketjuihin.

Turvaamistoimen määräämisestä ei puolestaan ole katsottava aiheutuvan BrandHandlers Helsinki Oy:lle vastaavanlaista haittaa. Brand Handlers Helsinki Oy voi nimittäin jatkaa toimintaansa Suomen markkinoilla loukkaamatta kantajien yksinoikeuksia.

Edellä esitetty huomioon ottaen myös niin sanotun intressipunninnan on katsottava puoltavan turvaamistoimen myöntämistä.

VASTAUS

Vaatimukset

Brand Handlers Helsinki Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää vaatimuksen turvaamistoimen myöntämisestä.

Perusteet

Sinänsä voidaan pitää riidattomana, että kantajat ovat viittaamiensa tavaramerkkirekisteröintien haltijoita. Kantajien väittämää tavaramerkkioikeuden loukkausta ei kuitenkaan voida pitää todennäköisenä.

Brand Handlers Helsinki Oy on täyttänyt hiilihapotuslaitteissa käytettäviä hiilidioksidipulloja, joita sen jälleenmyyjät myyvät edelleen kuluttajille. Samassa yhteydessä Brand Handlers Helsinki Oy on poistanut kantajien liikkeelle laskemista hiilidioksidipulloista kantajien muovietiketit ja korvannut ne omilla etiketeillään kuitenkin niin, että pulloissa olleet kaiverretut merkinnät mukaan lukien merkit SODA-CLUB ja SODASTREAM ovat jääneet näkyviin.

Menettelyllään Brand Handlers Helsinki Oy ei ole syyllistynyt tavaramerkkioikeuden loukkaukseen. Hiilidioksidipullojen alkuperäisen liikkeelle laskijan eli tässä tapauksessa kantajien tavaramerkkioikeudet ovat sammuneet, kun SODA-CLUB ja SODASTREAM merkeillä varustetut hiilidioksidipullot on laskettu ensimmäisen kerran markkinoille.

Kun Brand Handlers Helsinki Oy täyttää hiilidioksidipullot uudestaan ja vaihtaa etiketit Brand Handlers Helsinki Oy:n etiketteihin siten, että kantajien kaiverretut tavaramerkit nimenomaan jätetään näkyviin, pullojen alkuperä tulee esille. Koska Brand Handlers Helsinki Oy täyttää pullon uudella hiilidioksidilla, on olennaisen tärkeää, että vanhat ja mahdollisesti kuluneet ja rikkoutuneet etiketit poistetaan. Näin estetään se, että huonolaatuinen tai epämääräinen ulkoasu voisi aiheuttaa vahinkoa hakijoille. Lisäksi annetaan kuluttajille oleelliset tiedot siitä, kuka on viimeisimmästä hiilidioksidista ja sen täytöstä vastuussa.

Edellä esitetty huomioon ottaen niin sanotun vaade-edellytyksen ei ole katsottava täyttyvän.

Brand Handlers Helsinki Oy:n toiminnasta ei ole katsottava myöskään aiheutuvan mitään sellaista lisähaittaa, jonka keskeyttämisellä olisi turvaamistoimen edellyttämä kiire. Myöskään niin sanotun vaaraedellytyksen ei näin ollen ole katsottava täyttyvän.

Turvaamistoimen myöntäminen tarkoittaisi sitä, ettei Brand Handlers Helsinki Oy pystyisi enää toimimaan muiden toimijoiden tapaan hiilidioksidipullojen täyttömarkkinoilla. Brand Handlers Helsinki Oy:n liiketoiminnasta merkittävä osa liittyy nykyisin nimenomaan hiilidioksidipullojen täyttöön. Mikäli turvaamistoimi myönnettäisiin, se käytännössä tarkoittaisi sitä, että Brand Handlers Helsinki Oy:ltä estettäisiin osallistuminen täyttömarkkinoihin, mikä vuorostaan aiheuttaisi Brand Handlers Helsinki Oy:lle erittäin suurta vahinkoa ja käytännössä Brand Handlers Helsinki Oy:n toiminnasta suurin osa jouduttaisiin lopettamaan.

Myöskään niin sanottua intressipunnintaa koskevan edellytyksen ei näin ollen ole katsottava täyttyvän.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat säännökset ja asian tarkastelun lähtökohdat

Turvaamistoimista säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa. Luvun 3 §:n mukainen niin sanottu yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin mainitun luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavalla estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee siten ensinnäkin saattaa todennäköiseksi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo.

Vaade-edellytyksen osalta on korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 1994:132 ja 1994:133 katsottu vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta saamisen yksilöimisen ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ratkaisuissa KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on sen sijaan katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, loukkaako Brand Handlers Helsinki Oy menettelyllään Soda-Club (CO2) SA:n ja SodaStream International B.V:n tavaramerkkirekisteröintejä. Mainittu seikka kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla Soda-Club (CO2) SA:n ja SodaStream International B.V:n on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että niillä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus.

Asian arviointi

Asiassa on sinänsä riidatonta, että Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International B.V ovat viittaamiensa tavaramerkkirekisteröintien haltijoita.

Asiassa on edelleen sinänsä riidatonta, että Brand Handlers Helsinki Oy on täyttäessään hiilihapotuslaitteissa tarkoitettavaksi käytettäviä hiilidioksidipulloja täyttänyt myös kantajien liikkeelle laskemia hiilidioksidipulloja ja viimeksi mainittujen pullojen osalta vaihtanut kantajien tavaramerkeillä varustettu etiketit Brand Handlers Helsinki Oy:n tavaramerkillä varustettuun etikettiin.

Brand Handlers Helsinki Oy:n asiassa esittämän johdosta asiassa on kuitenkin tullut riitaiseksi se, onko kantajien viittaamien tavaramerkkioikeuksien katsottava sammuneen edellä mainituissa kantajien liikkeelle laskemissa hiilidioksidipulloissa käytettyjen tavaramerkkien osalta.

Tämän vuoksi sekä ottaen huomioon myös sen, että viimeksi mainitun tavaramerkkioikeuksien lakkaamista koskevan kysymyksen osalta asiassa esitetyn perusteella riitaisena on pidettävä myös sitä, mikä on alalla mahdollisesti vallitsevan käytännön merkitys, markkinaoikeus katsoo, ettei käsillä olevan, luonteeltaan summaarisen turvaamistoimiasian käsittelyn yhteydessä ole mahdollista todeta olevan todennäköisempää, että Brand Handlers Helsinki Oy:n menettely loukkaisi hakijoiden tavaramerkkirekisteröintejä, kuin että näin ei olisi.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Soda-Club (CO2) SA ja SodaStream International B.V eivät ole saattaneet oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että niillä olisi Brand Handlers Helsinki Oy:tä vastaan viittaamiensa tavaramerkkirekisteröinteihin perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

Edellytyksiä Soda-Club (CO2) SA:n ja SodaStream International B.V:n vaatiman turvaamistoimen myöntämiselle ei siten ole olemassa jo edellä mainitun johdosta.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää Soda-Club (CO2) SA:n ja SodaStream International B.V:n vaatimuksen turvaamistoimen myöntämisestä.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 4.9.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Jaakko Ritvala.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.7.2017