MAO:415/17

Osuuskunta Maitokolmio > Mjólkursamsalan ehf.

tavaramerkki - mitättömäksi julistaminen - menetetyksi julistaminen - erottamiskyky

Diaarinumero: 2016/184
Antopäivä: 28.6.2017

ASIAN RIIDATON TAUSTA

Skyr Finland Oy on syksyllä 2010 aloittanut Mjólkursamsalan ehf.:n hapanmaitotuotteen myynnin ja markkinoinnin Suomessa muun ohella tunnuksella Skyr.

Mjólkursamsalan ehf.:lle on ensinnäkin 30.5.2014 tehdyn hakemuksen perusteella 2.12.2014 rekisteröity tavaramerkki numero 262519 SKYR. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity luokan 29 tavaroille "Mjölkprodukter".

Edellä mainitun lisäksi Mjólkursamsalan ehf. on kansainvälisen rekisteröinnin numero 1051518 skyr (kuvio) haltija. Kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) hakemispäivä on ollut 28.6.2010 ja se on 29.6.2012 hyväksytty Suomea koskevaksi. Kansainvälinen rekisteröinti skyr (kuvio) on rekisteröity luokan 29 tavaroille: "Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats".

Mjólkursamsalan ehf. on vielä kansainvälisen rekisteröinnin numero 1174898 Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) haltija. Kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) hakemispäivä on ollut 6.6.2013 ja se on 15.8.2014 hyväksytty Suomea koskevaksi. Kansainvälinen rekisteröinti Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) on rekisteröity luokan 29 tavaroille: "Milk and milk products".

KANNE

Vaatimukset

Osuuskunta Maitokolmio on vaatinut, että markkinaoikeus

1. julistaa tavaramerkin numero 262519 SKYR tavaramerkkilain 25 §:n nojalla mitättömäksi tai toissijaisesti mainitun lain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla menetetyksi

2. julistaa kansainvälisen rekisteröinnin numero 1051518 skyr (kuvio) luokan 29 tavaroiden "Milk and milk products" osalta Suomen koskien tavaramerkkilain 25 §:n nojalla mitättömäksi tai toissijaisesti mainitun lain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla menetetyksi

3. julistaa kansainvälisen rekisteröinnin numero 1174898 Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) Suomen koskien tavaramerkkilain 25 §:n nojalla mitättömäksi tai toissijaisesti mainitun lain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla menetetyksi.

Lisäksi Osuuskunta Maitokolmio on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Mjólkursamsalan ehf.:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 62.010,87 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkin SKYR mitättömäksi julistaminen

Tavaramerkki SKYR on ollut sitä koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana erottamiskyvytön hakemuksen kattamille luokan 29 tavaroille maitotuotteet. Rekisteröinti on siten julistettava mitättömäksi.

Sanan "skyr" on ymmärretty kohdeyleisön piirissä Suomessa tarkoittavan tunnettua islantilaista hapanmaitotuotetta. Sana "skyr" on ymmärretty siten yleisnimitykseksi kaikille kyseisille hapanmaitotuotteille. Kyse ei ole proteiinirahkatuotteesta, vaan korkeintaan rahkaa tai jogurttia muistuttavasta maitotuotteesta. Kyseisen tuotteen valmistuksessa käytetään erilaista hapatetta kuin rahkan valmistuksessa ja sen maitohappobakteerikanta tekee siitä pehmeän makuisen. Sitä on valmistettu Islannissa tiettävästi jo 1100-luvulta lähtien. Nykyään näitä tuotteita valmistaa, markkinoi ja myy Islannissa, muissa Pohjoismaissa sekä muissa Euroopan maissa useampi eri valmistaja.

Sana "skyr" on ollut myös kohdeyleisön eli suomalaisten keskivertokuluttajien piirissä tunnettu nimenomaan lajinimikkeenä islantilaiselle hapanmaitotuotteelle jo ennen kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä SKYR koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtaa 30.5.2014.

Tavaramerkin SKYR menetetyksi julistaminen

Tavaramerkistä SKYR on joka tapauksessa tullut kanteen vireillepanohetkeen 24.3.2016 mennessä erottamiskyvytön. Sanaa "skyr" on mainittuun ajankohtaan mennessä käytetty laajalti Suomessa yleisnimityksenä tietynlaiselle maitotuotteelle. Mjólkursamsalan ehf. on itsekin markkinoinut tunnuksella Skyr varustettua tuotettaan nimenomaan sen islantilaisella alkuperällä ja ruoka-aineelle ominaisten ravintoarvojen perusteella sekä käyttänyt sanaa "skyr" yleisnimityksen omaisesti.

Asiassa ei ole esitetty, että Mjólkursamsalan ehf.:n tunnuksella Skyr varustetut tuotteet tuotteena saati kysymyksessä oleva tavaramerkki SKYR tavaramerkkinä olisi ollut edellä mainittuun ajankohtaan mennessä erityisen tunnettu.

Kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) mitättömäksi julistaminen

Sana "skyr" on ollut kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) hakemispäivänä 28.6.2010 erottamiskyvytön. Sana "skyr" muodostaa hallitsevan osan mainittua merkkiä. Merkin muut elementit ovat pinnallisia ja jokapäiväisiä eivätkä ne tee sitä kokonaisuutena arvioituna erottamiskykyiseksi.

Kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) menetetyksi julistaminen

Kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) menetetyksi julistamisen osalta viitataan edellä tavaramerkin SKYR menetetyksi julistamisen osalta lausuttuun.

Kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) mitättömäksi julistaminen

Sana "skyr" on ollut kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) hakemispäivänä 6.6.2013 erottamiskyvytön. Sana "skyr" muodostaa hallitsevan osan mainittua merkkiä. Merkin muut elementit ovat pinnallisia ja jokapäiväisiä eivätkä ne tee sitä kokonaisuutena arvioituna erottamiskykyiseksi.

Kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) menetetyksi julistaminen

Kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) menetetyksi julistamisen osalta viitataan edellä tavaramerkin SKYR menetetyksi julistamisen osalta lausuttuun.

VASTAUS

Vaatimukset

Mjólkursamsalan ehf. on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Lisäksi Mjólkursamsalan ehf. on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Osuuskunta Maitokolmion korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 55.058 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkin SKYR mitättömäksi julistaminen

Tavaramerkkiä SKYR ei tule julistaa mitättömäksi, koska kyseinen merkki on sitä koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana 30.5.2014 ollut erottamiskykyinen.

Vieraskieliset ilmaisut ovat sinänsä rekisteröitävissä tavaramerkkinä.

Sanan "skyr" mahdolliselle käytölle Islannissa tai muissa Suomen ulkopuolisissa maissa ei ole annettavissa merkitystä arvioitaessa sitä, kuinka suomalainen kohdeyleisö on ymmärtänyt mainitun sanan merkityksen Suomessa. Tavaramerkin SKYR erottamiskykyä Suomessa arvioitaessa ei sanotulla ole näin ollen merkitystä.

Sanaa "skyr" ei ole ymmärretty kohdeyleisön keskuudessa Suomessa tietyn tyyppisen tuotteen nimitykseksi. Suomalaiset keskivertokuluttajat ovat yhdistäneet ja yhdistävät tavaramerkin SKYR nimenomaan Mjólkursamsalan ehf.:n tuotteeseen.

Sanalla "skyr" ei ole suomalaiselle kohdeyleisölle merkityssisältöä suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Sanaa "skyr" ei ensinnäkään ollut käytetty Suomessa juurikaan ennen kuin Mjólkursamsalan ehf. toi tuotteensa markkinoille vuonna 2010. Sanaa "skyr" ei myöskään löydy Suomessa käytettävistä tavanomaisista suomen- tai ruotsin kieltä koskevista sanakirjoista. Näin ollen suomalainen keskivertokuluttaja ei ole tavaramerkkiä SKYR koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana 30.5.2014 ollut tietoinen sanan "skyr" merkityksestä muutoin kuin Mjólkursamsalan ehf.:n tavaramerkkinä.

Tavaramerkin SKYR erottamiskykyä Suomessa arvioitaessa ei ole annettavissa merkitystä sille, miten muissa maissa sana "skyr" ymmärretään tai onko sitä muissa maissa hyväksytty tavaramerkkinä rekisteröitäväksi.

Mjólkursamsalan ehf. on vuoden 2013 kevääseen asti markkinoinut tunnuksella Skyr varustettuja tuotteitaan käyttämällä niin ikään sille kuulunutta kansainvälistä rekisteröintiä numero 1051518 skyr (kuvio), jossa sana "skyr" on kirjoitettu pienin kirjaimin. Tähän merkkiin on Mjólkursamsalan ehf.:n markkinoinnissa luonnollisesti viitattu kirjoittamalla se pienellä alkukirjaimella.

Mjólkursamsalan ehf. on tehnyt merkittäviä markkinointiponnistuksia tavaramerkin SKYR tunnetuksi tekemiseksi. TNS Gallupin tekemien tunnettuustutkimusten mukaan tavaramerkin SKYR tunnettuus on kasvanut erittäin nopeasti. Mjólkursamsalan ehf.:n tunnuksella Skyr varustetuilla tuotteilla on erittäin merkittävä markkinaosuus ja maanlaajuinen myyntiverkosto. Lisäksi Mjólkursamsalan ehf.:n sanottujen tuotteiden markkinointiin on käytetty jo yli 3,7 miljoonaa euroa. Markkinointi on ollut muutoinkin erittäin laajaa ja monipuolista.

Sana "skyr" on liitetty nimenomaan Mjólkursamsalan ehf.:n tunnuksella Skyr varustettuihin tuotteisiin ja ymmärretty se tuotemerkiksi. Tavaramerkki SKYR on lisäksi ollut erittäin tunnettu ja erottamiskykyinen koko Suomessa jo ennen sitä koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemistä.

Sen varalta, että kysymyksessä olevan tavaramerkin SKYR katsottaisiin olleen sitä koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana erottamiskyvytön, merkki on joka tapauksessa saavuttanut erottamiskyvyn viimeistään laajamittaisen käytön perusteella.

Tavaramerkin SKYR menetetyksi julistaminen

Kysymyksessä oleva tavaramerkki SKYR ei ole myöskään kanteen vireillepanon ajankohtaan 24.3.2016 mennessä menettänyt kykyään erottaa haltijan tavarat muista tavaroista. Merkin erottamiskyky on asiassa esitetyn näytön valossa vain vahvistunut merkin laajamittaisen käytön perusteella.

Kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) mitättömäksi julistaminen

Kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) hallitsevan osan muodostaa sana "skyr". Kuvioelementit ovat vähemmän erottamiskykyisiä, mutta muodostavat kuitenkin huomattavan osan merkin muodostamaa kokonaisuutta. Sana "skyr" ei ole ollut erottamiskyvytön Suomessa kysymyksessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä koskeneen hakemuksen tekemispäivänä 28.6.2010. Perusteita kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) mitättömäksi julistamiselle ei ole.

Kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) menetetyksi julistaminen

Kysymyksessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä skyr (kuvio) on käytetty erittäin laajasti vuodesta 2010 lukien. Perusteita kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) menetetyksi julistamiselle ei ole.

Kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) mitättömäksi julistaminen

Kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) hallitsevan osan muodostaa sana "skyr". Kuvioelementit ovat vähemmän erottamiskykyisiä, mutta muodostavat kuitenkin huomattavan osan merkin muodostamaa kokonaisuutta. Sana "skyr" ei ole ollut erottamiskyvytön Suomessa kysymyksessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä koskeneen hakemuksen tekemispäivänä 6.6.2013. Perusteita kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) mitättömäksi julistamiselle ei ole.

Kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) menetetyksi julistaminen

Kysymyksessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) on käytetty erittäin laajasti vuodesta 2013 lukien. Perusteita kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) menetetyksi julistamiselle ei ole.

TODISTELU

Asiakirjatodisteet

Osuuskunta Maitokolmio

1. Ote Helsingin Sanomien ruoka-artikkelista 03/2011
2. Euroopan komissio, Milk Market Observatory, EU Preferential Import Quotas 15.1.2016
3. Ote keittokirjasta Pohjolan herkut – Makumatka Pohjolan pitopöytiin vuodelta 2006
4. Ote keittokirjasta Matkultur i Norden – en kokbok vuodelta 1999
5. Ote Mondo -matkaoppaasta vuodelta 2008
6. Ote Marjapuuro -blogspotista, kirjoitus päivämäärältä 15.7.2009
7. Ote Muskelforum.com -internetsivustolta, viestiketju vuodelta 2010
8. Suomenkielisen Wikipedian skyriä käsittelevä sivu
9. Suomenkielisen Wikipedian Islantia käsittelevä sivu
10. Ravintola Haraldin ruokalistan ote
11. Kuvaus Siggi’s tuotteen sisällöstä ja Siggi’s tuotteen mainontaa
12. Skyr-kuvaus Mjólkursamsalanin kotisivuilta
13. Savon sanomien artikkeli 31.1.2015
14. PRV:n (Patent- och registeringsverket) päätös 31.8.2015 [yhteenvedon todiste nro 17]
15. Patentstyretin päätös 20.12.2012 [yhteenvedon todiste nro 18]
16. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (entinen Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto OHIM) päätös 22.9.2015 [yhteenvedon todiste nro 19]
17. Iceland Magazinen artikkeli What exactly is "skyr"? 7.5.2014 [yhteenvedon todiste nro 20]
18. Iceland Magazinen artikkeli Make your own skyr! 3.6.2015 [yhteenvedon todiste nro 21]
19. Keittotaito -ruoanvalmistuksen nettioppaan kirjoitus koskien islantilaista keittiötä [yhteenvedon todiste nro 22]
20. Keittotaito -ruuanvalmistuksen nettioppaan resepti "skyriä ja mustikkakastiketta" [yhteenvedon todiste nro 23]
21. Helsingin Sanomien ruokaosaston resepti 5.2.2015 [yhteenvedon todiste nro 24]
22. MaaseutuMedian artikkeli 17.1.2015 [yhteenvedon todiste nro 25]
23. Ote Promote Icelandin markkinointimateriaalista "Islanti", 2014 (http://www.islandsstofa.is/files/landkynningabaeklingar/iceland-finish-mai-2015.pdf, viittaus 7.6.2016) [yhteenvedon todiste nro 26
24. Ote Promote Icelandin markkinointimateriaalista "Islanti", 2012 (https://issuu.com/islandsstofa/dock/www.visiticeland.com, viittaus 7.6.2016) [yhteenvedon todiste nro 27]
25. AirBalticin suomenkieliset internetsivut [yhteenvedon todiste nro 28]
26. Vaikutelmia Norjasta -blogin kirjoitus 15.9.2013 [yhteenvedon todiste nro 29]
27. Laavaunelmia -blogin kirjoitukset 25.9.2010 ja 17.7.2006 [yhteenvedon todiste nro 30]
28. Köökistä kajahtaa -blogin kirjoitus 22.9.2014 [yhteenvedon todiste nro 31]
29. Salamatkustaja -blogin kirjoitus 1.7.2014 [yhteenvedon todiste nro 32]
30. Saagoja, viikinkejä ja lampaanpäitä -blogin kirjoitus 23.5.2013 [yhteenvedon todiste nro 33]
31. Kansan Uutiset -sivuston kirjoitus 12.5.2016 [yhteenvedon todiste nro 34]
32. Happy Food Kitchen -blogin kirjoitus 7.1.2016 [yhteenvedon todiste nro 35]
33. Resepti Idealista.fi:ssä, 28.5.2016 [yhteenvedon todiste nro 36]
34. Resepti Ruoka.fi:ssä [yhteenvedon todiste nro 37]
35. Tasapainossa -blogin kirjoitus 28.20.2015 [yhteenvedon todiste nro 38]
36. Urbaani lusikka -blogin kirjoitus 30.6.2013 [yhteenvedon todiste nro 39]
37. Weekdaycarnival -blogin kirjoitus 30.6.2013 [yhteenvedon todiste nro 40]
38. Skyr Finland Oy:n markkinointimateriaalia [yhteenvedon todiste nro 41]
39. Ote Mjólkursamsalan yhtiötä koskevasta kuvauksesta [yhteenvedon todiste nro 42]
40. Helsingin Sanomien ruokaosaston resepti 10.3.2011 [yhteenvedon todiste nro 43]
41. Turun Sanomien ruokaosaston artikkeli 25.4.2016 [yhteenvedon todiste nro 44]
42. Turun Sanomien ruokaosaston artikkeli 3.3.2016 [yhteenvedon todiste nro 45]
43. Turun Sanomien ruokaosaston artikkeli 30.12.2015 [yhteenvedon todiste nro 46]
44. Miika & Maiju Maailmalla -blogin kirjoitus 26.4.2013 [yhteenvedon todiste nro 47]
45. Viikinkiravintola Haraldin blogikirjoitus 25.9.2015 [yhteenvedon todiste nro 48]
46. Ravintola Krog Roban ruokalista [yhteenvedon todiste nro 49]
47. Valion markkinointimateriaalia 28.4.2016 [yhteenvedon todiste nro 50
48. MAGGI-tuotteen markkinointimateriaalia [yhteenvedon todiste nro 51]
49. Food & Fun -festivaalin tiedote 13.11.2015 [yhteenvedon todiste nro 52]
50. Turun Seutusanomien artikkeli 22.1.2016 [yhteenvedon todiste nro 53]
51. Islantipaketit.fi:n markkinointimateriaalia [yhteenvedon todiste nro 54]
52. Satafood Kehittämisyhdistys ry:n matkakertomus 11.11.2013 [yhteenvedon todiste nro 55]
53. Resepti Gorenje.fi sivustolla [yhteenvedon todiste nro 56]
54. 365 days with Ida -blogin kirjoitus 22.4.2015 [yhteenvedon todiste nro 57]
55. Me Viisi -blogin kirjoitus 17.10.2015 [yhteenvedon todiste nro 58]
56. Pauskan elämää -blogin kirjoitus 27.6.2015 [yhteenvedon todiste nro 59]
57. Aamukahvilla-blogin kirjoitus 13.1.2015 [yhteenvedon todiste nro 60]
58. Patentbesvärsrättenin päätös 17.12.2015 [yhteenvedon todiste nro 62]
59. Otteita Farmi Piimatööstus AS yhtiön internet -sivuilta [yhteenvedon todiste nro 63]
60. Kotimaisten kielten keskuksen lausunto [yhteenvedon todiste nro 64]
61. Tuloste MS:n verkkosivuilta www.skyr.fi 12.2.2015 [kantajan todiste nro 2 asian 2015/860 yhteenvedossa]
62. Blogikirjoituksia vuodelta 2009 [kantajan todiste nro 3 asian 2015/860 yhteenvedossa]
63. Tulosteita Wikipedian Skyr-artikkeleista eri kielillä [kantajan todiste nro 4 asian 2015/860 yhteenvedossa]
64. Ote kirjasta Irma Andersin: Kävin tulen ja jään maassa (1951) [kantajan todiste nro 5 asian 2015/860 yhteenvedossa]
65. Ote ruotsalaisesta sanakirjasta Svenska Akademiens Ordbok [kantajan todiste nro 6 asian 2015/860 yhteenvedossa]
66. Hakutulos sanalla "skyr" IlmainenSanakirja -verkkosanakirjasta [kantajan todiste nro 7 asian 2015/860 yhteenvedossa]
67. Hakutulos sanalla "skyr" MOT-verkkosanakirjasta [kantajan todiste nro 8 asian 2015/860 yhteenvedossa]
68. Hakutulos sanalla "skyr" Suomi Sanakirja -verkkosanakirjasta [kantajan todiste nro 9 asian 2015/860 yhteenvedossa]
69. Hakutulos sanalla "skyr" verkkosanakirjasta Suomienglantisanakirja.fi [kantajan todiste nro 10 asian 2015/860 yhteenvedossa]
70. Patentti- ja rekisterihallituksen 8.10.2014 antama välipäätös merkistä SKYR [kantajan todiste nro 12 asian 2015/860 yhteenvedossa]
71. Tuloste Saksan patentti- ja tavaramerkkiviraston tietokannasta sanatavaramerkkihakemuksesta nro 3020140051087 SKYR [kantajan todiste nro 13 asian 2015/860 yhteenvedossa]
72. Australian viraston välipäätös merkistä SKYR [kantajan todiste nro 14 asian 2015/860 yhteenvedossa]
73. Tuloste Mjólkursamsalanin islanninkielisiltä verkkosivuilta [kantajan todiste nro 17 asian 2015/860 yhteenvedossa]
74. Tuloste tanskalaisen öSkyr ApS -yhtiön verkkosivuilta [kantajan todiste nro 18 asian 2015/860 yhteenvedossa]
75. Tuloste islantilaisilta verkkosivuilta KEA skyristä [kantajan todiste nro 21 asian 2015/860 yhteenvedossa]
76. Kuva Lidl:n Milbona skyristä [kantajan todiste nro 23 asian 2015/860 yhteenvedossa]
77. Valion väite Mjólkursamsalan tavaramerkkirekisteröintiä 262519 SKYR vastaan [kantajan todiste nro 25 asian 2015/860 yhteenvedossa]
78. Tulosteita artikkeleista, blogeista, keskustelufoorumeilta, resepteistä jne. [kantajan todiste nro 26 asian 2015/860 yhteenvedossa]
79. Ote maitotuotteita ja maitopohjaisia tuotteita koskevasta islantilaisesta säännöksestä No.851/2012 [kantajan todiste nro 27 asian 2015/860 yhteenvedossa]
80. Kuva Arlan tuotepakkauksesta [kantajan todiste nro 29 asian 2015/860 yhteenvedossa]
81. Kuva vastaajan tuotepakkauksen tuoteselosteesta [kantajan todiste nro 31 asian 2015/860 yhteenvedossa]
82. Ote kirjasta Patrick F. Fox, Paul L.H. McSweeney, Timothy M. Cogan and Timothy P. Guinee: Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology (Elsevier Academic Press 2004) [kantajan todiste nro 32 asian 2015/860 yhteenvedossa]
83. Tuloste monikielisestä Food Glossary -ruokasanastosta [kantajan todiste nro 33 asian 2015/860 yhteenvedossa]
84. Tuloste Foodie.fi -palvelun tuotekategorian "Muu välipalarahka" tuotteista sekä tulosteet Njie-proteiinivanukkaan ja Alpro Go On -soijavalmisteen tuoteselosteista [kantajan todiste nro 34 asian 2015/860 yhteenvedossa]
85. Tulosteita suomenkielisistä artikkeleista, blogeista, keskustelufoorumeilta, resepteistä jne. [kantajan todiste nro 35 asian 2015/860 yhteenvedossa]
86. Mikä skyr? -artikkeli (Kielikello 1/2015) [kantajan todiste nro 37 asian 2015/860 yhteenvedossa]
87. Tuloste Språktidningen-lehden blogikirjoituksesta 14.11.2011 [kantajan todiste nro 39 asian 2015/860 yhteenvedossa]
88. Hakutulos "skyr" Svenska Akademiens ordbok -verkkosanakirjasta [kantajan todiste nro 41 asian 2015/860 yhteenvedossa]
89. Tulosteita ruotsinkielisistä artikkeleista, blogeista, keskustelufoorumeilta, resepteistä jne. [kantajan todiste nro 43 asian 2015/860 yhteenvedossa]
90. Tuloste Skyr Suomi Facebook -sivuilta [kantajan todiste nro 45 asian 2015/860 yhteenvedossa]
91. Tanskan ympäristö- ja elintarvikeministeriön lausunto 5.8.2016 [kantajan todiste nro 46 asian 2015/860 yhteenvedossa]
92. Otteita elintarvikealan kirjallisuudesta [kantajan todiste nro 48 asian 2015/860 yhteenvedossa]
93. Otteita keittokirjoista [kantajan todiste nro 49 asian 2015/860 yhteenvedossa]
94. Otteita islantia käsittelevistä matkaoppaista [kantajan todiste nro 50 asian 2015/860 yhteenvedossa]
95. Ote lastenkirjasta "Suuri karttakirja" [kantajan todiste nro 51 asian 2015/860 yhteenvedossa]
96. Tulosteet Wikipedia-artikkeleista "Islanti" ja "Islantilainen keittiö" [kantajan todiste nro 52 asian 2015/860 yhteenvedossa]
97. Tuloste koskien Valio Oy:n Lumo-proteiiniherkkua [kantajan todiste nro 53 asian 2015/860 yhteenvedossa]
98. Tulosteita artikkeleista, blogeista, keskustelufoorumeilta ja resepteistä [kantajan todiste nro 54 asian 2015/860 yhteenvedossa]
99. Otteita nettisanakirjoista ja -tietosanakirjoista [kantajan todiste nro 55 asian 2015/860 yhteenvedossa]
100. Otteita englanninkielisistä ruoka-alan sanakirjoista [kantajan todiste nro 56 asian 2015/860 yhteenvedossa]
101. Ote yhteisöjen tavaramerkkiotteesta nro 013964771 Skyr [kantajan todiste nro 17 asian 2015/830 yhteenvedossa]

Mjólkursamsalan ehf.

1. Kuvaus Mjólkursamsalan ehf. yhtiöstä.
2. TNS Gallup Oy:n Skyr Tunnettuustutkimus 2014
3. Kauppalehden tulosjulkistusuutinen Skyr Finland Oy:stä 5.11.2014
4. YLE uutinen proteiinirahkoista 12.1.2015
5. Tikis -blogin vertailu proteiinirahkoista
6. Otteita pohjoismaisista sanakirjoista
7. Nielsen Homescan tutkimus 14.8.2014–9.8.2015
8. Skyr tavaramerkin 262519 rekisteröintitodistus
9. Tuloste Maitokolmion kotisivuilta
10. Tuloste "Ku Skyr" kuviomerkin rekisteröintitilanteesta PRH:n sivuilta
11. Ruutukaappaus "Ku Skyr" Facebook -sivuilta
12. Lehtiartikkeleita Skyr tavaramerkin käytöstä ja hakijoiden yhdistämisestä Islantiin sekä sanomalehtimainontaa
13. Skyr mainontaa ja blogikirjoittelua [yhteenvedon todiste nro 15]
14. Osuuskunta Maitokolmion taloustiedot [yhteenvedon todiste nro 16]
15. Skyr tunnettuustutkimus 2015 [yhteenvedon todiste nro 20]
16. Ote Norjan tavaramerkkirekisteristä 268840 SKYR [yhteenvedon todiste nro 21]
17. Sähköpostiviesti Viikinkiravintola Harald 17.2.2016 [yhteenvedon todiste nro 22]
18. Tuloste www.lidl.fi -internetsivuilta [yhteenvedon todiste nro 23]
19. Tuloste www.danone.fi -internetsivuilta [yhteenvedon todiste nro 24]
20. Tuloste www.valio.fi -internetsivuilta [yhteenvedon todiste nro 25]
21. Tuloste http://skyrsverige.se -internetsivuilta [yhteenvedon todiste nro 26]
22. Taloustutkimus Oy:n tutkimus 23.5.2014 [yhteenvedon todiste nro 27]
23. Ote Ruotsin tavaramerkkiviraston tietokannasta [yhteenvedon todiste nro 28]
24. Kopiot kirjoista SVENSKA AKADEMIENS ORDLISTA ÖVER SVENSKA SPRÅKET, Tukholma 2015 ja SVENSKA AKADEMIENS ORDLISTA ÖVER SVENSKA SPRÅKET, Tukholma 1986 [yhteenvedon todiste nro 29]
25. Tuloste Kielitoimiston internet-pohjaisesta sanakirjasta ja Kielitoimiston painetusta sanakirjasta 2012 [yhteenvedon todiste nro 30]
26. Ote Norjan tavaramerkkirekisteristä 268840 SKYR [yhteenvedon todiste nro 31]
27. Tulosteita internetin eri sivuilta, esim. blogeista, keskustelupalstoilta, lehdistä tms. [yhteenvedon todiste nro 32]
28. Suomenkielinen käännös OHIM:n päätöksestä merkkiä 013964771 Skyr koskien [yhteenvedon todiste nro 33]
29. Tuloste Arlan internetsivuilta [yhteenvedon todiste nro 34]
30. Tuloste sivulta www.facebook.com/suomalainenskyr/ [yhteenvedon todiste nro 35]
31. Tuloste Valion internetsivuilta koskien LUMO-tuotetta [yhteenvedon todiste nro 36]
32. Tulosteet Osuuskunta Maitokolmion internetsivuilta ja Facebook- sivuilta koskien FIT Ísland -tuotetta [yhteenvedon todiste nro 37]
33. Tulosteita eri internetsivuilta koskien FIT Ísland -tuotetta [yhteenvedon todiste nro 38]
34. Tuloste Turun Sanomat -lehden internetsivuilta [yhteenvedon todiste nro 39]
35. Tulosteita eri internetsivuilta [yhteenvedon todiste nro 40]
36. Tulosteita eri internetsivuilta koskien vastaajan SKYR-rahkaa [yhteenvedon todiste nro 41]
37. Tulosteet sivuilta www.foodie.fi ja www.k-ruokakauppa.fi [yhteenvedon todiste nro 42]
38. Tuloste PRH:n tavaramerkkitietokannasta koskien vastaajan merkkiä SKYR nro 266458 [yhteenvedon todiste nro 45]
39. Tuloste Ravintola Krog Roban internetsivuilta [yhteenvedon todiste nro 46]
40. Nielsen Homescan Finland (2016) -tutkimuksen tulokset [yhteenvedon todiste nro 47]
41. Kopio Kielitoimiston sanakirjasta 2007 [yhteenvedon todiste nro 48]
42. Tuloste www.finder.fi -sivuilta koskien Skyr Finland Oy:n taloustietoja vuosilta 2012–2015 [yhteenvedon todiste nro 49]
43. Skyr Tunnettuustutkimus 2016 (23.3.2016) [yhteenvedon todiste nro 50]
44. Rekisteröintitodistukset (Islanti, EUIPO) Skyr Original Icelandic Skyr Cultures -merkkiä koskien. [yhteenvedon todiste nro 51]
45. Tuloste Islannin tavaramerkkirekisteristä Skyr -kuviomerkkiä nro 1051518 koskien. [yhteenvedon todiste nro 52]
46. Markkinointiin ja mainontaan liittyviä laskuja [yhteenvedon todiste nro 53]:
- MTV Oy, lasku ohjelmayhteistyöstä 6.9.2011
- Oy Basso Media Ltd:n lasku 30.11.2011 ilmoitusmyynti Bassoradiossa
- Mediasales Finland Oy:n lasku 18.1.2012 radiomainoskampanjoista Groove FM ja Metro FM -kanavilla
- MTV Media, lasku ohjelmayhteistyöstä AVA Ruokaohjelmissa 11.5.2012
- Bonnier Publications Oy:n lasku 31.5.2013 mainoksesta Kunto Plus -lehdessä
- Otavamedia Oy:n lasku 14.2.2014 mainoksesta Suomen Kuvalehden takakannessa
- Elixir CMS Oy, TV-kuvaus ja tuotantokululasku 5.3.2014
- Sanoma Mediaplanet Oy:n lasku 16.12.2014 mainoksista Hufvudstadsbladet lehden Mat och Dryk -liitteessä
- Otavamedia Oy:n lasku 18.12.2014 mainoksista Kotiliesi ja Seura -lehdissä
- Sanoma Media Finland Oy:n lasku 22.9.2015 mainoksesta HS.fi digietusivulla
47. Markkinointitempaus Islanti Helsingissä 25.–26.9.2015 [yhteenvedon todiste nro 54]
48. Taloustutkimus Oy:n tekemä markkinatutkimus 19.10.2016 [yhteenvedon todiste nro 55]
49. Tarjous syksyn 2011 televisiomainoskampanjasta sekä laskukopioita ajalta 12.9.2011-12.5.2016 koskien SKYR-merkkien mainontaa eri medioissa [yhteenvedon todiste nro 56]
50. Selvitys Skyr Finland Oy:n markkinointikuluista tilikausittain [yhteenvedon todiste nro 57]
51. Selvitys keskusliikkeiden kautta myytyjen SKYR-tuotteiden määristä 2011-2015 [yhteenvedon todiste nro 58]
52. Selvitys SKYR-tuotteita myyvien kauppojen lukumäärästä [yhteenvedon todiste nro 59]
53. Tuloste Kotimaisten kielten keskuksen internetsivulta, kopioita suomalaisista ruoka-alan sanakirjoista 2005–2010, tuloste 13.10.2016 Raholan syötäviä sanoja -internetsanakirjasta [yhteenvedon todiste nro 60]
54. Ote Nielsen Homescan Finland:n taulukkotiedoista [yhteenvedon todiste nro 61]
55. Kopioita SKYR-merkkejä koskevista mainoksista, selvitystä osallistumisesta eri messuille, selvitystä SKYR-merkkien käytöstä eri vuosina [yhteenvedon todiste nro 62]
56. Ilta-Sanomien vertailu proteiinirahkoista [vastaajan todiste nro 5 asian 2015/860 yhteenvedossa]
57. Iltalehti.fi artikkeli 15.9.2015 [vastaajan todiste nro 18 asian 2015/860 yhteenvedossa]
58. Kopioita www.apple.com -internetsivuilta [vastaajan todiste nro 20 asian 2015/860 yhteenvedossa]
59. A ja B: Tulosteet skyr.fi verkkosivuilta maaliskuulta 2011 ja maaliskuulta 2013 [vastaajan todiste nro 31 asian 2015/860 yhteenvedossa]
60. Tuloste internetsivulta www.foodie.fi [vastaajan todiste nro 33 asian 2015/860 yhteenvedossa]
61. Kielikello-artikkeli 1/2015 [vastaajan todiste nro 36 asian 2015/860 yhteenvedossa]
62. Tulosteita Arlan ja Osuuskunta Maitokolmion internetsivuilta [vastaajan todiste nro 44 asian 2015/860 yhteenvedossa]
63. Tuloste ANGLO-FINNO-RUSSO-SCANDINAVIAN FOOD GLOSSARY -internetsivuilta [vastaajan todiste nro 47 asian 2015/860 yhteenvedossa]

Henkilötodistelu

Osuuskunta Maitokolmio

1. JMK, Osuuskunta Maitokolmion toimitusjohtaja, kuultavana todistelutarkoituksessa

2. MR, asiantuntijana

Mjólkursamsalan ehf

1. ME, Skyr Finland Oy:n hallituksen jäsen, kuultavana todistelutarkoituksessa

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Kysymyksenasettelu

1. Mjólkursamsalan ehf. on tavaramerkin numero 262519 SKYR haltija. Tavaramerkki SKYR on Mjólkursamsalan ehf.:n 30.5.2014 tekemästä hakemuksesta rekisteröity sille 2.12.2014. Tavaramerkki SKYR on rekisteröity luokan 29 tavaroille "mjölkprodukter" (maitotuotteet).

2. Edellä mainitun lisäksi Mjólkursamsalan ehf. on kansainvälisen rekisteröinnin numero 1051518 skyr (kuvio) haltija.

Kuvio 1051518

3. Edellä mainittu kansainvälinen rekisteröinti skyr (kuvio) muodostuu sanaelementistä "skyr", joka on esitetty paksuhkolla pyöristetyllä kirjasinlajilla. Kirjaimia reunustavat sisempänä tummanpunainen ja ulompana keltainen kapeahko reunus. Kirjainten keskiosat ovat väriltään valkoiset ja niissä on harmahtavaan vivahtavalla sävyllä aikaansaatuja varjostuksia, jotka antavat kirjaimille kolmiulotteisen vaikutelman. Rekisteröinnin väriselityksen mukaan tavaramerkin värit ovat keltainen, valkoinen ja tummanpunainen.

4. Mainitun kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) hakemispäivä on ollut 28.6.2010 ja se on 29.6.2012 hyväksytty Suomea koskevaksi. Kansainvälinen rekisteröinti skyr (kuvio) on rekisteröity luokan 29 tavaroille: "Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats".

5. Mjólkursamsalan ehf. on vielä kansainvälisen rekisteröinnin numero 1174898 Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) haltija.

Kuvio 1174898

6. Edellä mainittu kansainvälinen rekisteröinti Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) sisältää tyylitellyllä kirjasinlajilla esitetyn, merkin keskelle sijoitetun sanan "Skyr". Sanan "Skyr" keskikohdan yläpuolelle on sijoitettu kuvioelementti, johon voidaan katsoa sisältyvän kirjainyhdistelmä "ms", kuitenkin niin voimakkaasti tyyliteltynä, etteivät kirjaimet välttämättä ole elementistä välittömästi tunnistettavissa. Sanan "Skyr" perään on myös sijoitettu pienikokoisilla suuraakkosilla esitetty kirjainyhdistelmä "TM". Sana "Skyr" alapuolelle, sen vasempaan laitaan on vielä sijoitettu kahdelle riville aseteltu pienikokoisemmalla kirjasinlajilla esitetty teksti "Original Icelandic Skyr Cultures".

7. Mainitun kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) hakemispäivä on ollut 6.6.2013 ja se on 15.8.2014 hyväksytty Suomea koskevaksi. Kansainvälinen rekisteröinti Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) on rekisteröity luokan 29 tavaroille: "Milk and milk products".

8. Mjólkursamsalan ehf. on yhdessä Skyr Finland Oy:n kanssa 29.1.2016 nostanut Osuuskunta Maitokolmiota vastaan tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen, jonka perusteena on vedottu muun ohella edellä mainittuihin tavaramerkkeihin.

9. Osuuskunta Maitokolmio on 24.3.2016 markkinaoikeudelle toimittamassaan vastauksessa kiistänyt edellä mainitun loukkauskanteen sekä samassa yhteydessä nostanut käsillä olevan vastakanteen tavaramerkin SKYR sekä kansainvälisten rekisteröintien skyr (kuvio) ja Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) julistamisesta mitättömäksi tai toissijaisesti menetetyksi.

10. Asiassa markkinaoikeudessa on ensinnäkin kysymys siitä, onko tavaramerkki SKYR julistettava tavaramerkkilain 25 §:n (7/1964) nojalla mitättömäksi sen johdosta, että se on ollut erottamiskyvytön. Toissijaisesti asiassa on kysymys siitä, onko tavaramerkki SKYR joka tapauksessa tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla julistettava menetetyksi sillä perusteella, että se on menettänyt erottamiskykynsä kanteen vireille panoon 24.3.2016 mennessä.

11. Edellä mainitun lisäksi toiseksi asiassa markkinaoikeudessa on kysymys siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti skyr (kuvio) julistettava tavaramerkkilain 25 §:n (7/1964) nojalla luokan 29 tavaroiden "Milk and milk products" osalta Suomea koskien mitättömäksi sen johdosta, että mainittu rekisteröinti on ollut sanotulta osin erottamiskyvytön. Toissijaisesti asiassa on kysymys siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti skyr (kuvio) joka tapauksessa julistettava tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla luokan 29 tavaroiden "Milk and milk products" osalta Suomea koskien menetetyksi sillä perusteella, että se on menettänyt erottamiskykynsä sanotulta osin kanteen vireille panoon 24.3.2016 mennessä.

12. Vielä kolmanneksi asiassa markkinaoikeudessa on kysymys siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) julistettava tavaramerkkilain 25 §:n (7/1964) nojalla Suomea koskien mitättömäksi sen johdosta, että mainittu rekisteröinti on ollut erottamiskyvytön. Toissijaisesti asiassa on kysymys siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) joka tapauksessa julistettava tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla Suomea koskien menetetyksi sillä perusteella, että se on menettänyt erottamiskykynsä kanteen vireille panoon 24.3.2016 mennessä.

2 Tavaramerkin SKYR mitättömäksi julistaminen

2.1 Oikeusohjeet

13. Tavaramerkkilain 25 §:n (7/1964) mukaan, jos tavaramerkki on rekisteröity vastoin mainittua lakia, julistettakoon rekisteröinti mitättömäksi, mikäli muuta ei johdu sanotun lain 8 §:ssä (39/1993) tai 9 §:ssä (7/1964) mainitusta seikasta tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.

14. Tavaramerkkilain 13 §:n (56/2000) mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

15. Asian arvioinnissa on otettava huomioon paitsi tavaramerkkilaki myös jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (kodifioitu toisinto; jäljempänä myös tavaramerkkidirektiivi)

16. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei saa rekisteröidä tai jos ne on rekisteröity, on ne julistettava mitättömäksi. Mainitun artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan puolestaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia ei saa rekisteröidä tai jos ne on rekisteröity, on ne julistettava mitättömiksi. Vastaavan sisältöiset säännökset sisältyvät myös Euroopan unionin tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto; jäljempänä myös yhteisön tavaramerkkiasetus) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan.

17. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin (ks. vastaavasti esim. tuomio 27.11.2003, Quick v. SHMV (Quick), T-348/02, EU:T:2003:318, 29 kohta).

18. Sanotussa oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. vastaavasti esim. tuomio 22.6.2005 Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB),T-19/04, EU:T:2005:247, kohta 25 sekä tuomio 27.2.2002 Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, kohta 40, joka on vahvistettu asiassa Streamserve v. SMHV, C-150/02 P, EU:C:2004:75 annetulla määräyksellä 5.2.2014).

19. Unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisella säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmaisuja, joilla kuvaillaan kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on jokaisen voitava vapaasti käyttää, mukaan lukien käyttö yhteismerkissä taikka yhdistelmä- tai kuviomerkissä. Säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä tai ilmauksia (ks. esim. tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 25 kohta sekä vastaavasti edellä mainittu tuomio 27.11.2003, Quick v. SMHV (Quick), EU:T:2003:318, 27 kohta).

20. Edelleen unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia tosiasiallisesti rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

21. Käytön perusteella saavutettua erottamiskykyä koskevan tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi muun ohella mainitun artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen. Käytön perusteella saavutettua erottamiskykyä koskeva vastaavan sisältöinen säännös sisältyy yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohtaan.

22. Kuvailevan merkityksensä johdosta erottamiskyvyttömänä pidetyn merkin on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä katsottu tulleen käytön kautta erottamiskykyiseksi, mikäli asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi. Tulkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä erottamiskykyä ei kuitenkaan voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella. Sen määrittämiseksi, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi käyttönsä vuoksi, on arvioitava kokonaisuutena niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, että tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista (ks. esim. edellä mainittu tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, 52 ja 54 kohta).

2.2 Tavaramerkin SKYR erottamiskyky

2.2.1 Arvioinnin lähtökohdat

23. Osuuskunta Maitokolmion kanteessa esitetyn mukaan tavaramerkki SKYR on ollut sitä koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana 30.5.2014 erottamiskyvytön. Kanteessa on esitetty, että sanalla "skyr", josta kysymyksessä oleva tavaramerkki SKYR yksinomaan muodostuu, on edellä mainittuna ajankohtana ollut Suomessa tietyntyyppistä hapatettua maitotuotetta tarkoittava merkityssisältö. Kantaja on tältä osin vedonnut erityisesti siihen, että sana "skyr" on jo mainittuna ajankohtana viitannut Islannista peräisin olevaan hapanmaitotuotteeseen, joka ominaisuuksiltaan ja valmistustavaltaan eroaa muun ohella rahkasta ja jogurtista, muodostaen näin aivan oman tuotelajinsa. Kantajan mukaan myös suomalainen kohdeyleisö on jo sanottuna ajankohtana ymmärtänyt sanan "skyr" merkityssisällön edellä kuvatulla tavalla. Yksinomaan sanasta "skyr" muodostuvan tavaramerkin SKYR on siten kantajan mukaan katsottava sanottuna ajankohtana ilmaisseen rekisteröinnin kattamien tavaroiden eli maitotuotteiden lajia tai laatua ja olleen siten mainittuihin tavaroihin nähden erottamiskyvytön.

24. Mjólkursamsalan ehf. on puolestaan kiistänyt kanteen ja esittänyt, ettei sanaa "skyr" ole ymmärretty Suomessa tietynlaisen hapanmaitotuotteen nimitykseksi eikä hapanmaitotuotteisiin viittaavaksi yleiskielen sanaksi tavaramerkkiä SKYR koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana 30.5.2014. Vastaajan esittämän mukaan ensinnäkään sanan "skyr" merkityssisällölle Islannissa tai muissa Suomen ulkopuolisissa maissa ei ole annettavissa merkitystä arvioitaessa tavaramerkin SKYR erottamiskykyä Suomessa, vaan erottamiskyvyn arviointi tulee suorittaa yksinomaan suomalaisen kohdeyleisön näkökulmasta. Vastaajan mukaan suomalainen kohdeyleisö ei ole edellä mainittuna ajankohtana ymmärtänyt sanaa "skyr" tietynlaiseen hapanmaitotuotteeseen viittavaksi yleissanaksi, vaan sen on ymmärretty viittaavan vastaajan tavaramerkkiin SKYR tai sillä myytävään tuotteeseen. Vastaaja on lisäksi esittänyt, että vaikka sanalla "skyr" katsottaisiinkin olleen edellä mainittu kuvaileva merkitys, on tavaramerkin SKYR katsottava kuitenkin saavuttaneen edellä mainittuun ajankohtaan mennessä tavaramerkiltä edellytettävän erottamiskyvyn vastaajan toimesta tapahtuneen merkin tavaramerkinomaisen käytön perusteella.

25. Edellä mainitun lisäksi vastaaja on esittänyt, että tavaramerkki SKYR on sitä koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohdan jälkeen tapahtuneen merkin tavaramerkinomaisen laajan käytön perusteella joka tapauksessa tullut erottamiskykyiseksi ja että asiassa on näin katsottava olevan käsillä tavaramerkkilain 25 §:ssä (7/1964) tarkoitetut muuttuneet olosuhteet, joista johtuen mainittua tavaramerkkiä ei tule julistaa mitättömäksi.

26. Asiassa on edellä todetun johdosta ensinnäkin arvioitava sitä, onko tavaramerkki SKYR ollut erottamiskyvytön luokan 29 tavaroille maitotuotteet. Tämän arvioinnin kannalta merkityksellisenä ajankohtana on pidettävä muun ohella edellä mainitusta unionin tuomioistuimen asiassa C-191/01 P antamasta tuomiosta (ks. edellä mainittu tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, EU:C:2003:579, 32 kohta) ilmenevin tavoin rekisteröinnin hakemisajankohtaa, eli käsillä olevassa tapauksessa tavaramerkkiä SKYR tarkoittaneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtaa 30.5.2014.

27. Edellä tarkoitetussa arvioinnissa on ensinnäkin arvioitava sanan "skyr" merkityssisältöä edellä mainittuna rekisteröinnin hakemisajankohtana 30.5.2014 sekä toiseksi vastaajan toimesta mahdollisesti tapahtuneen käytön vaikutusta tavaramerkin SKYR erottamiskykyyn.

28. Kuten edellä on selostettu, oikeuskäytännössä on vakiintuneesti lähdetty siitä, että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava tavaramerkkirekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisön näkökulmasta. Tavaramerkin SKYR kattamat tavarat, maitotuotteet, ovat tavanomaisia päivittäistavarakaupassa myytäviä elintarvikkeita. Asian arvioinnissa merkityksellisen kohdeyleisön on siten katsottava muodostuvan tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista suomalaisista kuluttajista, eli niin sanotusta suuresta yleisöstä. Suomalaisten kuluttajien on vakiintuneesti katsottu ymmärtävän suomen kielen lisäksi ruotsin sekä ainakin kohtuullisessa määrin englannin kieltä.

29. Mikäli tavaramerkin SKYR katsotaan olleen rekisteröinnin hakemisajankohtana erottamiskyvytön, tulee asiassa edellä selostetun vastaajan esittämän johdosta vielä arvioitavaksi, onko käsillä tavaramerkkilain 25 §:ssä (7/1964) tarkoitettuja muuttuneita olosuhteita.

2.2.2. Asian arviointi

2.2.2.1. Sanan "skyr" merkityssisällöstä

30. Kuten edellä on selostettu, oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tavaramerkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa enempää pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta. Tältä osin riittävää on, että merkkiä voidaan käyttää tällä tavoin.

31. Asiassa on tavaramerkin SKYR mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen osalta edellä todetulla tavalla ensinnäkin arvioitava, miten kohdeyleisöön kuuluva suomalainen keskivertokuluttaja on ymmärtänyt sanan "skyr" tavaramerkkiä SKYR koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana 30.5.2014.

32. Osoitukseksi siitä, että sana "skyr" on katsottava ymmärretyn ilmauksena tietyntyyppiselle hapanmaitotuotteelle, kantaja on esittänyt ensinnäkin asiakirjanäyttöä liittyen muun ohella islantilaiseen elintarvikesääntelyyn sekä elintarviketieteelliseen kirjallisuuteen (kantajan asiakirjatodisteet 79, 82 ja 92).

33. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn valossa sanan "skyr" on katsottava viittaavan Islannin ruokakulttuurissa aivan erityiseen hapanmaitovalmisteeseen. Arvioitaessa tarkasteltavana olevan tavaramerkin SKYR erottamiskykyä käsillä olevassa tapauksessa on kuitenkin kysymys siitä, onko suomalainen kohdeyleisö ymmärtänyt rekisteröinnin hakemisajankohtana 30.5.2014 yhtenä sanan "skyr" mahdollisena merkityksenä tietynkaltaisen hapanmaitotuotteen. Tämän kannalta merkitystä ei ole katsottava olevan esimerkiksi sillä, onko kohdeyleisöön kuuluva suomalainen tavallinen kuluttaja osannut viitata sanaan "skyr" elintarviketieteellisestä näkökulmasta oikein, tai ovatko mainitut henkilöt olleet tietoisia siitä, kuinka sanalla "skyr" viitattu tuote mahdollisesti valmistusmenetelmältään tai hapatekannaltaan eroaa esimerkiksi yleensä rahkaksi tai jogurteiksi kutsutuista tuotteista.

34. Arvioitaessa sitä, onko tiettyä sanaa pidettävä yleiskielen sanana taikka kyseisen sanan merkityssisältöä yleisemmin, on sinänsä kiinnitettävissä huomiota muun ohella siihen, esiintyykö sana sanakirjoissa, ja mikä merkityssisältö sillä mahdollisesti on niissä todettu olevan.

35. Vastaaja on edellä mainittuun liittyen esittänyt ensinnäkin otteita suomen ja ruotsin kieltä koskevista yleiskielen sanakirjoista (vastaajan asiakirjatodisteet 6, 24 ja 41) sekä ruoka-alan sanakirjoista (vastaajan asiakirjatodiste 53), joissa sanaa "skyr" ei ole esiintynyt. Toisaalta asiassa on esitetty ote monikielisestä ruoka-alan sanakirjasta (kantajan asiakirjatodiste 83 ja vastaavasti vastaajan asiakirjatodiste 63), jossa esiintyy islannin kielen sana "skyr". Kyseiselle sanalle sanakirjassa on annettu merkityksenä suomen kielellä "skyr, islantilainen kiinteä hapanmaito" ja ruotsin kielellä "skyr, isländsk tjock, syrad mjölk". Lisäksi sana "skyr" on esiintynyt ruotsin kieltä koskevan sanakirjan Svenska Akademiens Ordbok internetversiossa.

36. Markkinaoikeus toteaa, ettei yksin sen perusteella, ettei sana "skyr" ole esiintynyt edellä mainituissa suomen kieltä koskevissa sanakirjoissa ole tehtävissä sitä johtopäätöstä, ettei kohdeyleisön ole katsottava mieltäneen sanaa "skyr" hapanmaitotuotetta kuvaavaksi ilmaisuksi. Toisaalta myöskään sen perusteella, että sanalle "skyr" on edellä mainitussa ruotsin kieltä koskevassa sanakirjassa esitetty hapanmaitotuotetta koskeva merkitys, taikka sen perusteella, että sana on esiintynyt yksittäisessä erityisalaa koskevassa internetsanakirjassa, ei yksin ole luotettavasti tehtävissä sitä johtopäätöstä, että suomalaisten keskivertokuluttajien olisi katsottava tunteneen sanan "skyr" mainitun merkityksen.

37. Osoitukseksi siitä, että sanaa "skyr" on pidettävä tietynlaista hapanmaitotuotetta kuvaavana suomen kielen yleissanana, kantaja on edellä mainitun lisäksi vedonnut esittämäänsä Kotimaisten kielten keskuksen 26.8.2016 päivättyyn lausuntoon (kantajan asiakirjatodiste 60), minkä lisäksi markkinaoikeudessa on sanottuun liittyen kuultu kantajan nimeämänä asiantuntijana tutkija MR:ää, joka on ollut toinen mainitun lausunnon allekirjoittaneista henkilöistä.

38. Edellä mainitussa lausunnossa on käsitelty muun ohella ensinnäkin kysymystä siitä, onko sanan "skyr" katsottava omaavan merkityssisältöä Suomessa ja suomen kielessä. Tämän lisäksi lausunnossa on käsitelty kysymystä siitä, onko sanassa "skyr" katsottava olevan kyse lainasanasta, joka on tullut osaksi suomen kieltä. Lausunnon johtopäätöksenä on esitetty muun ohella, että sana "skyr" on islannin kielestä suomen kieleen saatu, ruokasanastoon kuuluva lainasana, jolla on suomen kielessä käsitteellinen merkitys sen nimetessä tietynlaisen hapanmaitotuotteen.

39. Sanan "skyr" asemaan suomen kielessä liittyen mainitussa lausunnossa on viitattu muun ohella yksittäiseen mainintaan eräässä ruoka-alan lehdessä vuodelta 2005 ja suomenkieliseen Wikipedia-artikkeliin (26.8.2016) sekä siihen, että vastaava artikkeli hakusanalla "skyr" on löydettävissä myös englannin, espanjan, portugalin, ranskan ja saksan kielillä. Edelleen lausunnossa on viitattu runsaaseen hakutulosten määrään (1.820.000), joka on saatu tehtäessä niin sanottu Google-haku hakusanalla "skyr". Viimeksi mainittu haku ei kuitenkaan ole ollut rajoitettu suomen kieleen. MR:ää markkinaoikeudessa kuultaessa kävi lisäksi ilmi, ettei hakutuloksia ollut myöskään rajoitettu koskemaan yksinomaan sanaa "skyr", vaan hakutuloksiin on sisältynyt kaikki sellaiset tulokset, joissa on esiintynyt sanan "skyr" muodostavien kirjainten jono (kuten esimerkiksi "skyrocket"). Lausunnossa esitetyn mukaan sanan "skyr" esiintyminen yleisessä kielenkäytössä on tullut todistetuksi muun ohella edellä mainitun Google-haun perusteella. Lausunnon mukaan on pidettävä tyypillisenä, että uusi vierasperäinen ruokatermistöön kuuluva sana otetaan suomen kieleen alkuperäisessä kirjoitusasussaan niin sanottuna sitaattilainana.

40. Markkinaoikeus toteaa, että ottaen huomioon muun ohella, ettei edellä selostettua Kotimaisten kielten keskuksen lausunnon laatimisessa käytettyä Google-hakua ole ollut rajoitettu esimerkiksi vain suomen kieliseen aineistoon tai edes sanan "skyr" sisältävään aineistoon, ei lausunnossa esitetystä sellaisenaan voida katsoa olevan tehtävissä luotettavia päätelmiä sen suhteen, kuinka yleisesti sanaa "skyr" on suomen kielessä käytetty tavaramerkin SKYR rekisteröintihakemuksen ajankohtana saati sitä, kuinka suomalainen kohdeyleisö on sanan "skyr" tuolloin ymmärtänyt. Lausunnossa esitetyn perusteella voidaan kuitenkin todeta, että vieraiden maiden ruokakulttuuriin kuuluvien ruokalajien ja -aineiden nimitykset otetaan usein sellaisenaan käyttöön suomen kielessä.

41. Kuten edellä on selostettu, oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tavaramerkki voi olla kuvaileva ja siten erottamiskyvytön, vaikka kysymyksessä olevaa sanaa ei tosiasiassa edes käytettäisi merkin kattamia tavaroita kuvailtaessa. Sillä, kuinka sanaa "skyr" on kohdeyleisön keskuudessa tai esimerkiksi kohdeyleisön tietoisuuteen tulleissa julkaisuissa käytetty, voi kuitenkin olla merkitystä arvioitaessa, kuinka kohdeyleisöön kuuluvien henkilöiden on katsottava ymmärtäneen sen.

42. Sekä kantaja että vastaaja ovat esittäneet asiassa näyttöä liittyen sanan "skyr" käyttöön ennen tavaramerkkiä SKYR koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtaa esimerkiksi suomalaisissa aikakausi- ja sanomalehdissä, erilaisissa blogikirjoituksissa sekä matkailua ja ruuanlaittoa koskevissa kirjoissa.

43. Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että asiassa esitetyn näytön valossa sanan "skyr" esiintymisen suomenkielisissä julkaisuissa on ennen syksyllä 2010 Skyr Finland Oy:n toimesta suoritettua vastaajan tuotteen markkinoille tuloa Suomeen ollut melko vähäistä ja se on säännönmukaisesti liittynyt Islannin kulttuurin, erityisesti Islannin ruokakulttuurin, kuvaamiseen esimerkiksi matkaoppaissa tai matkakertomuksissa. Asiassa esitetystä asiakirjanäytöstä ilmenee, että sanaa "skyr" on tältä osin käytetty esimerkiksi muutamissa matkailuun ja terveyteen liittyvissä internetkeskusteluissa ja blogikirjoituksissa (kantajan asiakirjatodisteet 62 ja 85), Islantia koskevassa suomenkielisessä matkaoppaassa (kantajan asiakirjatodiste 5), matkakokemuksia Islannista käsittelevässä teoksessa (kantajan asiakirjatodiste 64) sekä Helsingin Sanomat -sanomalehden ruokasivuilla olleessa ravintola-arviossa (kantajan asiakirjatodiste 78). Kaikissa mainituissa julkaisuissa sanaa "skyr" on käytetty viitattaessa perinteiseen islantilaiseen hapanmaitotuotteeseen. Kysymyksessä olevien julkaisujen voidaan kuitenkin olettaa, mainittua Helsingin Sanomat -sanomalehden ravintola-arviota lukuun ottamatta, tavoittaneen varsin rajatun, erityisesti Islannista kiinnostuneista henkilöistä koostuvan piirin.

44. Asiassa esitetyn asiakirjanäytön valossa sanan "skyr" käytön erilaisissa suomenkielisissä julkaisuissa ja esimerkiksi internetkirjoittelussa on katsottava lisääntyneen vastaajan tuotteen Suomen markkinoille tulon jälkeen.

45. Kantaja on esittänyt näyttönä tältä osin muun ohella ensinnäkin Helsingin Sanomat -sanomalehden ruokasivuilla olleen artikkelin "Proteiinipommi Islannista" (kantajan asiakirjatodiste 1), jossa on kuvattu islantilaista perinteistä maitotuotetta käyttäen muun ohella seuraavia ilmaisuja "Rahkamaista skyriä on lusikoitu tuulisella saarella sen asuttamisen ajoista asti. Nyt yli tuhat vuotta myöhemmin, skyr on yhä hitti Islannissa", "Myös suomalaiset ovat innostuneet skyristä" ja "Skyr muistuttaa suomalaista maitorahkaa". Kantajan asiakirjatodisteeseen 78 sisältyvistä otteista käy puolestaan ilmi, että sanaa "skyr" on käytetty esimerkiksi internetsivustolla kuntoplus.fi muun ohella ilmaisuissa "Rahka ja skyr sisältävät kalsiumia ja proteiinia, marjoissa taas on runsaasti kuitua", "Jogurtti, skyr ja muut hapanmaitotuotteet (ilman mysliä)" sekä "Seljamehuun ja skyriin valmistettu marjaisa kaurasmoothie mantelirouheen kera". Elintarviketieteilijöille suunnatussa jäsenlehdessä on taas käytetty sanaa "skyr" kuvaamaan perinteistä islantilaista jogurttia, jossa on luonnostaan korkea proteiinipitoisuus ja vähän rasvaa. Kantaja on lisäksi esittänyt näyttönä tulosteita suomenkielisistä blogikirjoituksista ja internetin keskustelupalstoilta, joissa sanaa "skyr" on käytetty muun ohella ruokaohjeissa tai muutoin hapanmaitotuotteeseen viitatessa pientä alkukirjainta käyttäen ja taivutetussa muodossa. Osaan "skyriä" käsittelevistä kirjoituksista on liitetty kuva vastaajan tuotteen pakkauksesta (kantajan asiakirjatodiste 78).

46. Vastaaja on puolestaan esittänyt näyttönä otteita muun ohella lehtiartikkeleista sekä blogien ja internetin keskustelupalstojen kirjoituksista (vastaajan asiakirjatodisteet 5, 12, 13, 27 ja 36). Vastaajan asiakirjatodisteeseen 12 sisältyvistä otteista käyvät ilmi muun ohella verkkolehtiartikkeleissa käytetyt ilmaisut "Syyskuussa Suomeen rantautui rahkatuote Skyr" ja "Islantilaisen proteiinipitoisen maitovalmisteen Skyrin suosio on jo nyt niin valtaisaa, että monet marketit myyvät ei-oota". Joissakin rahkoja tai proteiinirahkoja koskevissa kirjoituksissa on lueteltu muiden tuotteiden rinnalla yhtenä tuotteena "Skyr". Talouselämä-nimisen aikakausilehden ruokatrendejä käsittelevässä artikkelissa "Nyt on vuorossa proteiinipuhallus" on taas viitattu muun ohella "islantilaiseen rahkavalmistaja Skyriin" sekä "Skyr-rahkaan" Vastaajan asiakirjatodisteeseen 13 sisältyvissä blogikirjoituksissa on puolestaan käytetty muun ohella ilmaisuja "Testissä: Skyr-rahkat", "Testissä uudet Skyr-maut", "Skyr-rahka vs maitorahka" ja "SKYR–proteiinipitoinen rasvaton rahka". Kirjoituksessa "Testissä Skyr, proteiinipommi Islannista" on taasen todettu muun ohella, että "Skyrin historia ulottuu tuhansien vuosien päähän aikaan, kun viikingit kotielämineen asuttivat Islannin. Nykyään Skyr valmistetaan Islannin maaseudulla nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa vihreällä energialla". Lisäksi vastaajan asiakirjatodisteeseen 36 sisältyvät otteet, jotka ovat enimmäkseen blogikirjoituksia, sisältävät useita viittauksia "Skyr-rahkaan", mutta myös viittauksen "islantilaiseen Skyr-maitotuotteeseen".

47. Markkinaoikeus toteaa, että vastaajan esittämässä asiakirjanäytössä sanaa "skyr" on käytetty useissa yhteyksissä suurella alkukirjaimella kirjoitettuna ja väliviivalla erotettuna, taivutetussa sekä taivuttamattomassa muodossa. Useissa aineistoon sisältyvissä blogi- tai muissa kirjoituksissa voidaan päätellä viitatun vastaajan tuotteeseen ja osan mainittujen kirjoitusten oheen on liitetty kuvia vastaajan tuotepakkauksista.

48. Edelleen markkinaoikeus toteaa, että osa asiassa esitetystä asiakirjanäytöstä, joka kuvaa sanan "skyr" käyttöä ennen tavaramerkkiä SKYR koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtaa, koostuu kyseisellä tavaramerkillä myydyn tuotteen markkinoinnista. Asiakirjanäytöstä tältä osin (vastaajan asiakirjatodiste 13) käy ilmi muun ohella, että sanaa "skyr" on esimerkiksi vastaajan internetsivustolla ja Facebook-sivustolla käytetty pääsääntöisesti suurella alkukirjaimella kirjoitettuna, mutta sekä taivutetussa että taivuttamattomassa muodossa. Vastaajan markkinoinnissa sana "skyr" on tuotepakkauksissa, mutta myös useissa muissa yhteyksissä esitetty vastaajalle rekisteröityjen kuviotavaramerkkien ulkoasun mukaisesti tyylitellyillä kirjasinlajeilla.

49. Vastaajan edellä mainitussa markkinoinnissa on esitetty muun ohella, että "Skyr on täydellinen maitotuote, jossa on paljon proteiinia, vähän rasvaa ja samettinen maku. Se ei ole jogurttia eikä rahkaa, se on Skyriä" ja että "Skyrin painosta kymmenen prosenttia on proteiinia ja rasvaa on vain alle yksi prosentti. Korkean proteiinipitoisuuden, alhaisen rasvaprosentin ja samettisen makuelämyksen takana ovat ainutlaatuinen valmistusprosessi ja aito islantilainen Skyr-hapate". Vastaajan internetsivustolla on tuotteiden ainesosien joukossa ilmoitettu maidon, aromien ja makeutusaineiden ohella myös muun ohella "skyr-hapatteet". Vastaajan Facebook-sivustolla on vielä esitetty kehotus lukea Skyrin upeasta tarinasta osoitteessa www.skyr.fi sekä toteamus "Pohjoisten vesien purjehtijat, viikingit, luottivat matkoillaan Skyrin tuomaan elinvoimaan" (vastaajan asiakirjatodiste 13).

50. Kuten edellä selostetusta käy ilmi, sanaa "skyr" on joissakin suomenkielisissä Islantia koskevissa julkaisuissa jo pitkään käytetty yleissananomaisesti kuvaamaan perinteisen islantilaisen hapanmaitotuotteen nimityksenä. Sanan "skyr" käyttö on kuitenkin yleistynyt enemmässä määrin syksystä 2010 lukien, jolloin vastaajan tavaramerkillä SKYR varustettu hapanmaitotuote on tullut Suomen markkinoille Skyr Finland Oy:n toimesta. Vaikka tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa ratkaisevaa painoarvoa ei ole annettavissa esimerkiksi yksittäisissä blogikirjoituksissa tai internetkeskusteluissa käytetyille ilmaisuille, on määrätyn sanan käyttö näissäkin yhteyksissä otettavissa huomioon asiaa kokonaisuutena arvioitaessa.

51. Markkinaoikeus toteaa, että syksyn 2010 jälkeen sanalla "skyr" on useissa yhteyksissä, erityisesti vastaajan omassa markkinoinnissa viitattu nimenomaan vastaajan tuotteeseen. Toisaalta vastaaja on omassa markkinoinnissaankin tuonut esiin sanalla "skyr" tarkoitettavan myös Islannista peräisin olevaa hapanmaitotuotetta lajinimenä. Myös muutoin sanaa "skyr" on käytetty kuvaamaan Islannista peräisin olevaa hapanmaitotuotetta yleisesti, muun ohella blogikirjoituksissa ja muussa internetkeskustelussa, mutta myös esimerkiksi lehtiartikkeleissa ja lehtien ruokaohjeissa, osaltaan myös vastaajan omassa markkinoinnissa.

52. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisöön kuuluvien suomalaisten tavallisten kuluttajien on viimeistään tavaramerkkiä SKYR koskeneen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana 30.5.2014 katsottava ymmärtäneen ainakin yhdeksi sanan "skyr" mahdolliseksi merkitykseksi viittauksen islantilaistyyppiseen hapanmaitovalmisteeseen. Yksinomaan sanasta "skyr" muodostuvan tavaramerkin SKYR on näin ollen sanottuna ajankohtana katsottava ymmärretyn tavaroiden lajia tai laatua tarkoittavaksi ilmaisuksi maitotuotteille.

2.2.2.2 Sanan "skyr" käyttämisestä vastaajan toimesta

53. Edellä todetulla tavalla asiassa on toiseksi arvioitava, onko tavaramerkin SKYR kuitenkin katsottava saavuttaneen tavaramerkiltä edellytettävän erottamiskyvyn vastaajan toimesta tapahtuneen käytön johdosta.

54. Kuten edellä on selostettu, oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että käyttöön perustuvan erottamiskyvyn saavuttaminen edellyttää, että merkittävä osa kohdeyleisöstä tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi. Tämän tunnistamisen on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä eli tavaramerkin luonteesta ja vaikutuksesta, jotka tekevät tavaramerkistä sellaisen, että sillä voidaan erottaa kyseinen tavara muiden yritysten tavaroista (ks. esim. unionin tuomioistuimen tuomio 28.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 64 kohta). Edellä mainittu tunnistaminen ja näin ollen erottamiskyvyn saavuttaminen ei välttämättä edellytä sitä, että tavaramerkkiä on käytetty itsenäisesti, vaan se voi tapahtua myös sen seurauksena, että tavaramerkkiä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa edellyttäen, että kohderyhmässä tiedetään hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (ks. esim. unionin tuomioistuimen tuomio 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 26–27 ja 30 kohta).

55. Käyttöön perustuvaa erottamiskykyä koskevassa kokonaisarvioinnissa voidaan ottaa huomioon muun ohella kysymyksessä olevalla tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. esim. edellä mainittu tuomio 4.5.1999 Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, 49 ja 51 kohta; edellä mainittu tuomio Nestlé, EU:C:2005:432, 31 kohta sekä unionin tuomioistuimen tuomio 19.6.2014 Oberbank ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 41 ja 48 kohta).

56. Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkityksellisenä ajankohtana sen suhteen, onko tavaramerkin katsottava käytön kautta saavuttaneen erottamiskyvyn, on pidettävä rekisteröinnin hakemisajankohtaa (ks. esim. unionin tuomioistuimen tuomio 11.6.2009, Imagination Technologies v. SMHV, C-542/07 P, EU:C:2009:362, 49–51 kohta).

57. Käsillä olevassa tapauksessa tulee siten arvioitavaksi, onko tavaramerkin SKYR katsottava saavuttaneen erottamiskyvyn vastaajan toimesta tapahtuneen käytön johdosta 30.5.2014 mennessä.

58. Osoituksena muun ohella tavaramerkin SKYR käytön laajuudesta, intensiivisyydestä sekä siihen tehdyistä taloudellisista panostuksista, vastaaja on esittänyt asiakirjanäyttöä muun ohella Skyr Finland Oy:n mainontaan ja muuhun markkinointiin liittyvistä kuluista, keskusliikkeiden kautta myytyjen vastaajan tuotteiden määristä vuosilta 2011–2015 sekä esimerkkejä tavaramerkin SKYR käyttöä sisältävistä mainoksista ja muusta käytöstä (vastaajan asiakirjatodisteet 13, 46, 47, 49, 50, 51 ja 55). Markkinaoikeudessa on lisäksi todistelutarkoituksessa kuultu vastaajan tuotteiden myynnistä Suomessa vastaavan Skyr Finland Oy:n johtajaa ja hallituksen jäsentä ME:tä muun ohella tavaramerkillä SKYR myytyjen tuotteiden markkinointiponnistuksista ja tuotteiden lanseeraamisesta Suomessa.

59. Skyr Finland Oy:n markkinointikuluja kuvaavan asiakirjan (vastaajan asiakirjatodiste 50) mukaan yhtiön vuotuiset markkinointikulut ovat kasvaneet tilikaudesta 2010–2011 tilikauteen 2013–2014 mennessä noin 15.000 eurosta noin 345.000 euroon. ME:n markkinaoikeudessa kertoman mukaan markkinointi on sisältänyt näkyvyyttä ja esimerkiksi tuotemaistatuksia muun ohella myymälöissä, urheilutapahtumissa ja messuilla sekä televisio-, radio- ja lehtimainontaa.

60. Vastaaja on esittänyt yksilöitynä selvityksenä markkinointikustannuksista erinäisiä Skyr Finland Oy:lle osoitettuja laskuja (vastaajan asiakirjatodisteet 46 ja 49), joihin on sisältynyt vuodelta 2011 televisio-, radio- ja internetmainontaa koskevia laskuja yhteensä noin 20.000 euron arvosta ja vuodelta 2012 vastaavia laskuja yhteensä noin 28.000 euron arvosta. Edelleen on esitetty vuodelta 2013 lehtimainontaa koskevia laskuja yhteensä noin 14.500 euron arvosta sekä vuoden 2014 alkupuolelta lehti- ja televisiomainontaa koskevia laskuja yhteensä noin 6.200 euron arvosta.

61. Tavaramerkin SKYR rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtaa edeltävän markkinoinnin sisällön osalta vastaaja on markkinaoikeudessa esittänyt otteita internet- ja Facebook-sivustoiltaan. Lisäksi ME on markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut, että tavaramerkki SKYR ja vastaajan tuotepakkaukset ovat olleet markkinoinnissa esillä. Näyttöä, josta kävisi ilmi, kuinka tavaramerkkiä SKYR on mahdollisesti esimerkiksi televisio- tai radiomainonnassa taikka lehtimainonnassa tuolloin käytetty, ei kuitenkaan ole asiassa esitetty.

62. Vastaajan internetsivustolta www.skyr.fi maaliskuulta 2011 ja maaliskuulta 2013 tulostetuissa otteissa (vastaajan asiakirjatodiste 27) kysymyksessä olevaa vastaajan tuotetta on kuvattu muun ohella ilmaisulla "Skyr on ainutlaatuinen Islannista tuleva rasvaton, korkeaproteiininen ja kalsiumpitoinen maitovalmiste, joka maistuu todella hyvältä." Otteissa on esillä vastaajan tuotteen tuotepakkauksia, joissa sana "skyr" on esitetty vastaajan kuviotavaramerkkiä (kansainvälinen rekisteröinti numero 1051518 skyr (kuvio)) vastaavalla kirjasinlajilla.

63. Vastaajan asiakirjatodisteeseen 13 sisältyvissä otteissa vastaajan internetsivustolta kysymyksessä olevaa vastaajan tuotetta on kuvattu muun ohella täydelliseksi maitotuotteeksi, joka ei ole rahkaa eikä jogurttia, vaan "Skyriä" sekä esitelty eri tuotemakuja ja niiden ainesosia ja ravintosisältöjä. Internetsivustolla ovat olleet näkyvästi esillä myös vastaajan tuotepakkaukset, joissa sana "Skyr" on esitetty edellä mainitussa vastaajan kuviotavaramerkissä käytettyä vastaavalla kirjasinlajilla. Ainesosaluettelossa on kunkin tuotteen osalta mainittu muun ohella maidon ja makeutusaineiden lisäksi "skyr-hapatteet".

64. Vastaajan markkinaoikeuteen toimittama markkinointiaineisto sisältää lisäksi otteita "Skyr Suomen" Facebook-sivustolta, jossa vastaajan tuotepakkaukset ovat niin ikään olleet näkyvästi esillä. Facebook-päivitysten ketjussa on näkyvissä vastaajan tuotepakkauksia, joissa sana "skyr" on esitetty jompaakumpaa edellä asian riidaton tausta -jaksossa mainittua vastaajan kuviotavaramerkkiä vastaavassa kirjoitusasussa. Päivityksissä vastaajan tuotteeseen on viitattu "Skyrinä", esimerkiksi ilmaisulla "Uutisia maustamattoman Skyrin ystäville". Facebook-markkinoinnissa on esitetty myös muun ohella, että "Skyr on jo vuosisatojen ajan ollut myös lasten suosikki! Sitä kutsutaankin Islannin suosituimmaksi pikaruoaksi" (vastaajan asiakirjatodiste 13).

65. Edelleen vastaajan Facebook-sivustolta tulostetuista otteista (vastaajan asiakirjatodiste 55) käy ilmi myös, että vastaajan tuotteet ovat olleet näkyvillä vuosina 2012 ja 2013 useilla eri messuilla. Vastaajan messuosastoa esittävien valokuvien perusteella markkinointimateriaalissa vastaajan sanan "skyr" tyylitellyssä muodossa sisältävä edellä mainittu kuviotavaramerkki (kansainvälinen rekisteröinti numero 1051518 skyr (kuvio)) on ollut tältä osin näkyvästi esillä. Facebook-otteista käy ilmi myös, että vuonna 2012 vastaajan sana "skyr" on ollut esillä logomaisessa muodossa, sanottua vastaajan kuviotavaramerkkiä vastaavalla kirjasinlajilla kirjoitettuna.

66. ME on markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut, että tuotepakkauksissa ja markkinoinnissa muutoinkin käytetty logo vaihtui keväällä 2013. Siihen saakka käytetyn, vastaajan tyylitellyn sanan "skyr" sisältävää kuviotavaramerkkiä (kansainvälinen rekisteröinti numero 1051518 skyr (kuvio)) olennaisesti vastaavan tunnuksen sijaan alettiin tuolloin käyttää vastaajan kansainvälistä rekisteröintiä numero 1174898 Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio).

67. Tavaramerkin SKYR käytön laajuutta koskien vastaaja on esittänyt Skyr Finland Oy:n antamien tietojen perusteella laaditun asiakirjan (vastaajan asiakirjatodiste 51), jonka mukaan vastaajan tavaramerkillä SKYR myymien tuotteiden vuosittainen kappalemäärä on vuonna 2011 ollut 1.300.000 kappaletta, vuonna 2012 noin 2.200.000 kappaletta, vuonna 2013 noin 5.000.000 kappaletta ja vuonna 2014 noin 15.500.000 kappaletta. Vastaajan asiakirjatodisteesta 51 ilmenevän mukaan kysymyksessä olevia tuotteita myytiin toukokuussa 2014 yhteensä 2.150 myymälässä.

68. Osoitukseksi siitä, että merkittävä osa kohdeyleisöstä on tavaramerkin SKYR rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana tunnistanut sanan "skyr" vastaajan tavaroiden tunnukseksi, vastaaja on lisäksi esittänyt otsikolla "Skyr Tunnettuustutkimus" varustettuihin raportteihin vuosilta 2014, 2015 ja 2016 (vastaajan asiakirjatodisteet 2, 15 ja 43). Kaikki mainitut raportit on sinänsä tehty edellä mainitun ajankohdan jälkeen. Vuotta 2014 koskeneen raportin laatimisessa käytetyt tiedot on kuitenkin kerätty 26.8.–2.9.2014, eli vain noin kolme kuukautta tavaramerkin SKYR hakemispäivän jälkeen.

69. Edellä mainitun vuodelta 2014 olevan raportin mukaan kyselyyn vastanneilta on tiedusteltu muun ohella sitä, onko asianomainen henkilö kuullut tuotteesta "Skyr" ja onko hän kokeillut sitä taikka kuinka usein hän tuotetta "Skyr" mahdollisesti käyttää. Kyseisen vuotta 2014 koskevan raportin mukaan 47 prosenttia kyselyyn vastanneista on ilmoittanut, ettei ollut kuullut kyseisestä tuotteesta, kun vastaava prosenttiluku vuonna 2013 oli ollut 61 prosenttia, vuonna 2012 oli ollut 64 prosenttia sekä vuonna 2011 oli ollut 77 prosenttia. Markkinaoikeus toteaa, että mainitun vuodelta 2014 olevan raportin perusteella vaikuttaisi siltä, että mainitun vastaajan tuotteen tunnettuus on sinänsä kasvanut vuosien 2011–2014 aikana. Raportista ilmenevä kysymyksenasettelu huomioon ottaen kyselyyn annettujen vastausten perusteella ei kuitenkaan ole luotettavasti pääteltävissä, missä määrin vastaajat ovat mahdollisesti mieltäneet sanalla "skyr" viitattavan yhtäältä tavaramerkkiin tai toisaalta tietynlaiseen hapanmaitotuotteeseen.

70. Vastaaja on lisäksi esittänyt otteen Taloustutkimus Oy:n tutkimusraportista (vastaajan asiakirjatodiste 22) johon liittyvä tiedonkeruu on tehty puhelinhaastatteluina 19.–22.5.2014 eli juuri ennen tavaramerkin SKYR rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtaa. Raportin mukaan kyselyyn vastaajille (1.000 henkilöä) on esitetty kolmeen eri tuoteryhmiä sisältävään listaan liittyen kysymys "Mihin seuraavista tuoteryhmistä yhdistät tuotemerkin SKYR?". Vastaajista noin kolmannes on ensin valinnut annetuista vaihtoehdoista "elintarvikkeet", ja näille vastaajille esitetyn jatkokysymyksen johdosta yli 90 prosenttia vastaajista on valinnut muutamista elintarvikkeita koskevista vaihtoehdoista "maitotuotteet". Edelleen näistä vastaajista 90 prosenttia on valinnut viiden eri maitotuotteita koskevan vaihtoehdon joukosta "rahkatuotteet". Tutkimuksesta voidaan siten sinänsä päätellä, että noin neljännes kyselyyn vastaajista on yhdistänyt sanan "skyr" maitotuotteisiin ja edelleen rahkatuotteisiin esitettyjen vaihtoehtojen joukosta. Raportista ei kuitenkaan ole pääteltävissä sitä, ovatko kyselyyn vastaajat itsenäisesti ymmärtäneet sanan "skyr" tuotemerkiksi vai tietynlaisia maitotuotteita kuvailevaksi sanaksi.

71. Edellä esitetyn valossa markkinaoikeus toteaa, että sana "skyr" on ollut vastaajan markkinoinnissa ja tuotepakkauksissa sinänsä näkyvästi esillä. Vastaaja on asiassa esitetyn valossa sinänsä tehnyt myös merkityksellisiä taloudellisia panostuksia tuotteidensa markkinointiin. Markkinoinnin sisältö ei kuitenkaan ole kaikilta osin ollut esitetystä näytöstä pääteltävissä ja epäselväksi on jäänyt muun ohella se, kuinka tavaramerkkiä SKYR on ennen rekisteröinnin hakemispäivää käytetty televisio- ja radiomainonnassa sekä lehtimainonnassa.

72. Vastaajan markkinoinnista esitetyn valossa markkinaoikeus toteaa, että sana "skyr" on ollut vastaajan tuotepakkauksissa sekä muussa markkinoinnissa hallitsevasti esillä aluksi (vuosina 2010–2013) vastaajan kansainvälistä rekisteröintiä numero 1051518 skyr (kuvio) ja sittemmin (vuodesta 2013 lukien) vastaajan kansainvälistä rekisteröintiä numero 1174898 Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) olennaisesti vastaavassa muodossa tai vastaavalla kirjasinlajilla esitettynä. Tällaisen sanan "skyr" logomaisen käytön voidaan sinänsä katsoa olleen omiaan luomaan kohdeyleisölle käsitystä tietyn valmistajan tuotemerkistä. Esitetyn selvityksen perusteella vastaajan tavaramerkillä SKYR myydyt tuotteet ovat myös olleet keväällä 2014 saatavilla suuressa osassa Suomen elintarvikemyymälöitä.

73. Tavaramerkin SKYR käyttöä koskevasta näytöstä kuitenkin ilmenee, että edellä kuvatun logomaisen käytön ohella vastaaja on markkinoinnissaan samanaikaisesti käyttänyt sanaa "skyr" vaihtelevasti ja useissa yhteyksissä esimerkiksi taivutetussa muodossa. Vastaaja on markkinoinnissaan edellä todetuin tavoin muun ohella kuvannut "skyriä" perinteiseksi, jo tuhansia vuosia vanhaksi islantilaiseksi maitotuotteeksi, jolloin kohdeyleisön on katsottava ymmärtäneen viitatun kysymyksessä olevan tuotteen lajiin yleisemmin, ei sen sijaan juuri vastaajan tuotteeseen. Vastaaja on markkinoinnissaan tuonut myös esiin, että sen Skyr-tuote valmistetaan esimerkiksi rahkasta tai jogurtista poikkeavin tavoin ja erityistä skyr-hapatetta käyttäen. Myös vastaajan tuotepakkauksessa on ainesosana ilmoitettu muun ohella maidon, veden ja makeutusaineiden lisäksi "skyr-hapatteet" (kantajan asiakirjatodiste 81), jonka voidaan katsoa viitanneen tiettyyn hapatekantaan tai -tyyppiin, ei tuotemerkkiin.

74. Markkinaoikeus toteaa, että vastaajan markkinoinnin voidaankin katsoa osaltaan korostaneen tavaramerkillä SKYR myydyn tuotteen islantilaista alkuperää ja perinteikkyyttä, mutta myös kysymyksessä olevan hapanmaitotuotteen sekä islannin kielestä peräisin olevan sanan "skyr" välistä yhteyttä. Vastaajan markkinoinnin on tältä osin katsottava olleen omiaan osaltaan vahvistamaan kohdeyleisön mielikuvaa sanan "skyr" merkityksestä islantilaisperäiseen maitotuotteeseen yleisemmin viittaavana ilmaisuna. Siitä, että sanaa "skyr" on tosin vastaajan markkinoinnissa säännöllisesti käytetty edellä kuvatuin tavoin logomaisesti, ei myöskään ole erityisesti vastaajan markkinoinnin edellä viitattu sisältö muutoin huomion ottaen pääteltävissä, että merkittävä osa kohdeyleisöstä olisi vastaajan esittämällä tavalla ymmärtänyt sanalla "skyr" viitatun yksinomaan vastaajan tuotteeseen tai sen tavaramerkkiin. Ottaen huomioon edellä selostettu vastaajan esittämien tunnettuustutkimusten osalta myöskään niiden ei voida katsoa olennaisesti tukevan sitä, että merkittävä osa kohdeyleisöstä olisi mieltänyt sanan "skyr" vastaajan tavaramerkiksi tavaramerkin SKYR rekisteröinnin rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana.

75. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei merkittävä osa kysymyksessä olevasta kohdeyleisöstä, eli suomalaisista tavallisista kuluttajista, ole tavaramerkin SKYR rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana 30.5.2014 tunnistanut tavaramerkkiä SKYR myöskään sitä tarkoittaneen käytön perusteella vastaajan tavaroiden tunnukseksi. Tavaramerkin SKYR ei näin ollen ole sanottuun ajankohtaan mennessä katsottava saavuttaneen myöskään käytön perusteella tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) edellytettyä erottamiskykyä.

2.2.2.3 Muuttuneista olosuhteista

76. Kuten edellä on selostettu, asiassa tulee vastaajan esittämän johdosta vielä arvioitavaksi, ovatko käsillä tavaramerkkilain 25 §:ssä (7/1964) tarkoitetut muuttuneet olosuhteet.

77. Edellä selostetulla tavalla tavaramerkkilain 25 §:n (7/1964) mukaan, jos tavaramerkki on rekisteröity vastoin mainittua lakia, julistettakoon rekisteröinti mitättömäksi, mikäli muuta ei johdu sanotun lain 8 §:ssä (39/1993) tai 9 §:ssä (7/1964) mainitusta seikasta tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.

78. Tavaramerkkilain säätämistä edeltäneissä valmisteluasiakirjoissa (KM 1960:2, s. 34) ja tavaramerkkioikeudellisessa oikeuskirjallisuudessa on tavaramerkkilain 25 §:ssä (7/1964) tarkoitettuna olosuhteiden muuttumisena viitattu muutokseen, jonka johdosta rekisteröinnin lainvastaisuus on menettänyt merkityksensä. Oikeuskirjallisuudessa esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on mainittu se, että merkin on rekisteröintihetkellä katsottava olleen erottamiskyvytön, mutta riittävän laajan käytön nojalla sen voidaan katsoa saavuttaneen sittemmin rekisteröimiskelpoisuuden (ks. Salmi et al.; Tavaramerkki, 2008, s. 591 sekä lisäksi myös SOU 1958:10 s. 305).

79. Tavaramerkkilain 25 §:ssä (7/1964) tarkoitetun olosuhteiden muuttumisen osalta on edellä todetun johdosta arvioitava, onko tavaramerkin SKYR asiassa esitetyn näytön perusteella katsottava tulleen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohdan 30.5.2014 jälkeen erottamiskykyiseksi.

80. Vastaaja on tavaramerkillä SKYR myytävän tuotteen markkinaosuutta ja merkin käytön laajuutta osoittaakseen esittänyt muun ohella otsikolla "Tuoteryhmäkatsaus–Välipalarahkat" varustetun asiakirjan (vastaajan asiakirjatodiste 7), joka on raportti kuluttajien ostokäyttäytymisestä tehdyistä mittauksista. Raportin on laatinut A.C. Nielsen Finland Oy ja se on koskenut kahta 52 viikon ajanjaksoa, joiden päättymispäivät ovat olleet 10.8.2014 ja 9.8.2015. Raportti on koskenut välipalarahkoja ja siinä esitetyssä luokituksessa otsikon "Top 6 maustetut brändit" alla on mainittu "SKYR RAHKA", "VALIO PROFEEL", "RAINBOW", DANONE VITALINEA", DANONE DANIO" ja "ARLA PROTEIN". Taulukosta ilmenee, että tutkimuksen mukaan tuotteen "SKYR RAHKA" ostojen arvo on 9.8.2015 päättyneellä kaudella noussut 10.8.2014 päättyneeseen kauteen nähden 92 prosentilla. Ostojen volyymi on vastaavalla ajanjaksolla noussut puolestaan 144 prosentilla. Vastaaja on esittänyt lisäksi Skyr Finland Oy:n liikevaihdosta selvitystä (vastaajan asiakirjatodiste 42), jonka mukaan yhtiön liikevaihto on tilikaudella 2013–2014 ollut noin 9 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2014–2015 noin 22 miljoonaa euroa.

81. Markkinaoikeus toteaa, että edellä kuvatusta välipalarahkojen myyntiä koskevasta raportista sekä Skyr Finland Oy:n liikevaihdon kehityksestä voidaan sinänsä päätellä, että tavaramerkillä SKYR myytävän tuotteen myynnin suhteellinen kasvu on ollut voimakasta vuosina 2014 ja 2015.

82. Vastaaja on tavaramerkillä SKYR myytävän tuotteen korkeaa markkinaosuutta osoittaakseen esittänyt niin ikään A.C. Nielsen Finland Oy:n laatiman taulukon (vastaajan asiakirjatodiste 40), jossa on otsikon "Aikuisten rahkat" alla esitetty joukko tuotenimikkeitä. Taulukon mukaan tuotteen "SKYR AIKUISTEN RAHKA" arvon osuus on mainittujen tuotteiden keskuudessa ollut 35 prosenttia ja volyymin osuus 28,9 prosenttia ajanjaksolla 10.8.2015–7.8.2016.

83. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittuun taulukkoon liittyen on jäänyt epäselväksi, millä kriteereillä tuotekategoriaan "Aikuisten rahkat" taulukossa luetut tuotteet on valittu ja minkälaiset maitopohjaiset välipalatuotteet on mahdollisesti jätetty sen ulkopuolelle. Edellä viitattuja markkinaosuuksia määritettäessä ei taulukosta päätellen ole myöskään otettu huomioon esimerkiksi suurten kotimaisten meijereiden tavanomaisia maustamattomia rahkoja. Tavaramerkillä SKYR myydyllä tuotteella ei edellä esitetyt seikat huomioon ottaen voida siten mainitun asiakirjan perusteella katsoa olevan pääteltävissä olleen sellaista markkinaosuutta, joka ainakaan merkittävästi puhuisi erottamiskyvyn saavuttamista koskevan väitteen puolesta.

84. Vastaaja on vedonnut myös Skyr Finland Oy:n kasvaneisiin markkinointipanostuksiin sekä esittänyt näyttönä tältä osin ensinnäkin Skyr Finland Oy:n laatiman asiakirjan, jossa on kuvattu markkinointikulujen kokonaismäärää tilikausittain (vastaajan asiakirjatodiste 50). Asiakirjan mukaan yhtiön markkinointikulut ovat tilikaudella 2014–2015 olleet 772.083,39 euroa ja tilikaudella 2015–2016 2.174.072,73 euroa. Yksilöityjä mainontaan ja muuhun markkinointiin liittyviä laskuja vastaaja on markkinaoikeudessa esittänyt tavaramerkin SKYR rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohdan jälkeiseltä ajalta vuoden 2014 osalta yhteensä noin 18.000 euron arvosta ja vuoden 2015 osalta noin 250.000 euron arvosta (vastaajan asiakirjatodisteet 46 ja 49). Laskuerittelyjen perusteella mainituista vuoden 2105 markkinointikuluista merkittävä osa on kohdistunut yksittäiseen ns. "Skyr-Saari" markkinointitapahtumaan.

85. Asiassa esitetyn valossa sanan "skyr" käytön vastaajan markkinoinnissa on tavaramerkin SKYR rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohdan jälkeen pitkälti vastannut sitä, mitä edellä on todettu käytöstä sanottuna ajankohtaa edeltävältä ajalta. Vastaajan markkinoinnista tältäkin osin esitetty näyttö koskee lähinnä Facebook- ja internetsivustoilla toteutettua markkinointia, jossa vastaajan tuotepakkaukset ja kuviotavaramerkit ovat olleet sinänsä näkyvästi esillä. Asiassa esitetyn näytön valossa markkinointiin on olennaisesti sisältynyt edelleen myös tuotemaistatukset ja vastaaja on lisäksi esittänyt selvitystä muun ohella 25.–26.9.2015 järjestämästään "Islanti Helsingissä" "Skyr-saari" -markkinointitapahtumasta (vastaajan asiakirjatodiste 47), jossa tavaramerkki SKYR on ollut esillä. Tapahtumaa on esitetyn näytön mukaan markkinoitu 21.9.2015 Helsingin Sanomat -sanomalehden etusivulla muun ohella toteamalla suomalaisiin viitaten, että "te syötte mämmiä ja riisipiirakoita, me lampaan kiveksiä ja kuivatettua päätä. Meidän kansallisherkku on Skyr, ja saamamme tiedon mukaan te suomalaiset syötte Skyriä eniten maailmassa".

86. Osoitukseksi tavaramerkin SKYR tunnettuudesta kohdeyleisön keskuudessa vastaaja on edellä selostetulla tavalla esittänyt myös otsikolla "Skyr Tunnettuustutkimus" varustetut raportit vuosilta 2014, 2015 ja 2016 (vastaajan asiakirjatodisteet 2, 15 ja 43).

87. Vuonna 2015 tehdyn tunnettuustutkimuksen tiedonkeruuaika on ollut 29.4.–6.5.2015 ja se on siten ajoittunut rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohdan ja kanteen vireilletulohetken väliselle ajanjaksolle. Tutkimus on koskenut muun ohella syötävien tai lusikoitavien maitotuotteiden spontaania tunnettuutta, miltä osin kyselyyn osallistuneille on esitetty kysymys "mitä syötäviä tai lusikoitavia kaupan maito-osaston tuoteryhmiä tiedät?". Raportin mukaan vastauksina on esitetty: jogurtit (82 prosenttia), rahkat (61 prosenttia), viilit (51 prosenttia), vanukkaat (18 prosenttia), raejuustot (14 prosenttia), juustot (7 prosenttia), Valio/Valio jogurtit (3 prosenttia), kermaviili (3 prosenttia), smetana (3 prosenttia), skyr (2 prosenttia), levitteet/voi (2 prosenttia), risifrutti (2 prosenttia), ranskankerma (2 prosenttia), maito (2 prosenttia), jäätelö ja kerma.

88. Edellä mainitussa tutkimuksessa on lisäksi tiedusteltu "mitä rahkatuotteita tunnet tai muistat nimeltä?", jolloin vastauksena on saatu: Valio rahkat/maitorahka/Valio (30 prosenttia), Skyr (14 prosenttia), Rahka/maitorahka (13 prosenttia), Profeel (12 prosenttia), Arla rahkat/Arla/Ingman (10 prosenttia) Rainbow rahkat/rainbow (7 prosenttia), Pirkka rahkat/Pirkka (6 prosenttia), Valio Profeel (6 prosenttia), Ehrmannin rahkat/Ehrmann (5 prosenttia), maustetut rahkat (5 prosenttia), Danone (4 prosenttia) ja Xtra (2 prosenttia).

89. Mainitussa tutkimuksessa on esitetty vielä kysymys "mistä seuraavista tuotteista olet kuullut ja jos olet kuullut, niin mikä esitetyistä vaihtoehdoista vastaa suhdettasi kuhunkin tuotteeseen?". Kysymyksessä esitetyt vaihtoehdot ovat liittyneet tuotteen kokeilemiseen ja käyttötiheyteen. Vastaajille esitettyjen tuotteiden joukossa on mainittu muun ohella Arla proteiinirahka, Danone Danio -rahka ja "Skyr". Skyrin osalta 31 prosenttia vastaajista oli ilmoittanut, ettei ollut kuullut kyseisestä tuotteesta, kun vastaava luku vuotta aiemmin raportin mukaan oli ollut 47 prosenttia ja vuonna 2011 puolestaan 77 prosenttia.

90. Sanotussa raportissa on edelleen esitetty, että suurin osa (35 prosenttia) tuotteen "Skyr" tunteneista vastaajista oli kuullut siitä ensimmäisen kerran vuonna 2014, vuoden 2013 osuuden ollessa 19 prosenttia, vuosien 2011–2012 osuuden ollessa 8 prosenttia sekä vuotta 2011 edeltäneen ajan osuuden ollessa 4 prosenttia.

91. Vuoden 2016 tunnettuustutkimuksen tiedonkeruu on tapahtunut 29.4.–6.5.2016, eli vasta käsillä olevan kanteen vireilletulohetken jälkeen. Kyseinen aikaväli ei kuitenkaan ole ollut niin pitkä, etteikö myös mainitun tutkimuksen perusteella voitaisi lähtökohtaisesti tehdä kanteen vireille tuloa edeltävää ajanjaksoa koskevia päätelmiä.

92. Kyseisessä vuoden 2016 tutkimuksessa esitettyyn kysymykseen siitä, mitä proteiinirahkoja tutkimukseen osallistuva tuntee nimeltä, on 22 prosenttia vastanneista vastannut "skyr". Raportin mukaan autetusti "Skyrin" on proteiinirahkaksi tunnistanut 78 prosenttia vastanneista. Raportista käy edelleen ilmi, että siihen vastanneista henkilöistä suurin osa (31 prosenttia) on kuullut tuotteesta "Skyr" ensimmäisen kerran vuosien 2015–2016 aikana.

93. Markkinaoikeus toteaa, että mainituista tunnettuustutkimusraporteista on pääteltävissä, että tavaramerkillä SKYR myydyn tuotteen kulutus ja sen tunnettuus sinänsä on edelleen kasvanut kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohdan jälkeen. Tutkimuksissa käytettyjen kysymysten muotoilu sekä niihin annetut vastaukset huomioon ottaen raporteista ei kuitenkaan ole luotettavasti pääteltävissä, ovatko kohdeyleisöön kuuluvat henkilöt ja mahdollisesti kuinka suuri osa heistä mieltäneet sanan "skyr" vastaajan tavaramerkiksi vai yleisemmin eräänlaiseen hapanmaitotuotteeseen viittaavaksi sanaksi.

94. Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen vastaajat ovat esimerkiksi maininneet tuotteen "skyr" muun ohella jogurttien, rahkojen, kermaviilin ja smetanan rinnalla syötävänä maitotuotteena, ei vastaajan tavaramerkkinä. Tavaramerkiksi tunnistamista kohdeyleisön merkittävän osan joukossa ei voida päätellä myöskään siitä, että 14 prosenttia ja vastaavasti 22 prosenttia vastaajista on maininnut "skyr" tiedusteltaessa vastaajien tuntemia tai nimeltä muistamia rahkatuotteita tai proteiinirahkoja.

95. Vastaaja on vielä esittänyt näyttönä Taloustutkimus Oy:n 17.–18.10.2016 toteuttaman kyselytutkimuksen ja sitä koskevan 19.10.2016 päivätyn raportin (vastaajan asiakirjatodiste 48). Raporttiin sisältyvässä taulukossa on esitetty kysymykseen "mitkä seuraavista sanoista ovat mielestänne tietyn yrityksen tuotemerkkejä?" annettuihin vastauksiin liittyviä prosenttilukuja kymmenen sanan osalta. Kyselyyn on vastannut 502 henkilöä ja sanalle "Skyr" on taulukosta päätellen saatu 59 prosenttia myöntäviä vastauksia. Vastausten perusteella taulukossa on tuloksena esimerkiksi sanan "Danone" osalta esitetty 84 prosenttia, sanan "Jacky" osalta 79 prosenttia, sanan "Profeel" osalta 60 prosenttia, sanan "Kefir" osalta 55 prosenttia, sanan "Brie" osalta 29 prosenttia ja sanan "Cheddar" osalta 24 prosenttia. Markkinaoikeus toteaa, että tutkimus on tehty noin 6 kuukautta kanteen vireille tulon jälkeen, mikä osaltaan heikentää mahdollisuuksia tehdä raportista luotettavia johtopäätöksiä siitä, kuinka kohdeyleisö on sanan "skyr" kanteen vireille tullessa ymmärtänyt. Ottaen lisäksi huomioon tutkimuksen kysymyksenasettelu sekä siinä saadut tulokset, ei raportin voida olennaisesti katsovan tukevan vastaajan väitettä siitä, että kohdeyleisö olisi mainittuna ajankohtana ymmärtänyt sanan "skyr" vastaajan tuotteiden alkuperää osoittavaksi tavaramerkiksi.

96. Vastaaja on vedonnut myös Kotimaisten kielten keskuksen julkaisemassa Kielikello-julkaisussa alkuvuonna 2015 julkaistuun kirjoitukseen (vastaajan asiakirjatodiste 61), jossa on käsitelty sanan "skyr" asemaa suomen kielessä. Kirjoituksessa on viitattu kuntoilun ja proteiinipitoisen ruokavalion suosion johdosta kasvaneeseen välipalavalikoimaan, johon kirjoituksen mukaan kuuluu nykyisin myös islantilainen rahkamainen skyr. Edelleen on todettu, että tuotetta on myyty Suomessa useiden vuosien ajan ja että meillä skyr tunnetaan ennen kaikkea tuotemerkkinä, mutta pohjoismaisissa kielissä sanalla on monisatavuotinen tausta. Kirjoituksessa on todettu, että "Skyriä luonnehditaan maitorahkan kaltaiseksi, hapatetuksi maitovalmisteeksi. Se ei siis ole suoranaisesti rahkaa eikä jogurttia. Tämän vuoksi voisi ajatella, että tuote tarvitsee oman nimityksensä. Monesti ruoka-alan sanat omaksutaan suomeen nopeasti, eikä läheskään kaikille luoda erityistä omakielistä vastinetta. Oikeastaan onkin hauskaa saada lainasana joskus myös islannin kielestä!".

97. Sanan "skyr" käytöstä yleisesti esimerkiksi blogikirjoituksissa, lehdissä ja resepteissä tavaramerkin SKYR rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohdan jälkeiseltä ajalta markkinaoikeus toteaa, että sanottu käyttö on ollut olennaisesti vastaavaa kuin käyttö ennen mainittua ajankohtaa. Mainittua näyttöä voidaan yleisesti pitää vaihtelevana, vaikka useissa erityisesti blogikirjoituksissa käsitellään nimenomaisesti vastaajan tuotetta esittäen muun ohella kuvia vastaajan tuotepakkauksista.

98. Markkinaoikeus katsoo asiassa sinänsä näytetyn, että vastaajan tavaramerkillä SKYR myymän tuotteen suhteelliset myyntimäärät sekä sen markkinointiin tehdyt panostukset ovat edelleen kasvaneet kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohdan 30.5.2014 jälkeen. Tämän on katsottava samalla kasvattaneen myös kohdeyleisön tietoisuutta vastaajan tuotteesta. Toisaalta laajankaan käytön, jossa määrättyjä tavaroita kuvailevaa sanaa käytetään yhtäältä tyylitellyssä kuviomerkkimäisessä muodossa, mutta jossa toisaalta siihen viitataan osittain sanan kuvailevaa merkitystä korostaen, ei välttämättä ole katsottava merkitsevän, että kohdeyleisö mieltäisi sanan tavaroiden tai palvelujen tunnukseksi. Ottaen lisäksi huomioon muun ohella se, että vastaajan markkinoinnin sisällöstä esitetty selvitys on ollut verraten vähäistä, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa esitetystä tavaramerkin SKYR käyttöä koskevasta näytöstä voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä siitä, kuinka kohdeyleisö on sanan "skyr" mieltänyt.

99. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että kohdeyleisö tai merkittävä osa siitä olisi myöskään tavaramerkin SKYR rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohdan jälkeen tunnistanut tavaramerkkiä SKYR vastaajan tavaroiden tunnukseksi. Asiassa ei näin ollen ole katsottava olevan käsillä sellaisia tavaramerkkilain 25 §:ssä (7/1964) tarkoitettuja muuttuneita olosuhteita, joiden johdosta tavaramerkkiä SKYR ei edellä tässä tuomiosta todetusta huolimatta tulisi julistaa mitättömäksi.

2.2.3 Johtopäätös

100. Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että luokan 29 tavaroille maitotuotteet rekisteröity tavaramerkki SKYR on sen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtana 30.5.2014 ollut mainituille merkin kattamille tavaroille tavaran lajia ja laatua ilmaiseva, eikä se ole myöskään vastaajan toimesta tapahtuneen merkin tavaramerkinomaisen käytön perusteella tullut tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) tarkoitetulla tavalla erottamiskykyiseksi sanottuun ajankohtaan mennessä.

101. Edelleen esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole käsillä sellaisia tavaramerkkilain 25 §:ssä (7/1964) tarkoitettuja muuttuneita olosuhteita, joiden johdosta tavaramerkkiä SKYR ei edellä todetusta huolimatta tulisi olla julistamatta mitättömäksi puuttuvan erottamiskyvyn johdosta.

102. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki SKYR on tavaramerkkilain 25 §:n (7/1964) nojalla julistettava mitättömäksi.

3 Tavaramerkin SKYR menetetyksi julistaminen

103. Edellä todetulla tavalla Osuuskunta Maitokolmion ensisijainen kannevaatimus tavaramerkin SKYR julistamisesta mitättömäksi tulee hyväksytyksi. Sanottuun nähden asiassa ei ole tarpeen lausua edellä mainittuun nähden Osuuskunta Maitokolmion toissijaisesta kannevaatimuksesta tavaramerkin SKYR julistamisesta menetetyksi.

4 Kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) mitättömäksi julistaminen

104. Kuten edellä on selostettu, kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) osalta asiassa markkinaoikeudessa on ensisijaisesti kysymys siitä, onko se julistettava tavaramerkkilain 25 §:n (7/1964) nojalla luokan 29 tavaroiden "Milk and milk products" osalta Suomea koskien mitättömäksi sen johdosta, että mainittu rekisteröinti on ollut sanotulta osin erottamiskyvytön.

105. Tavaramerkkilain 56 e §:n mukaan tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti, joka koskee Suomea, on voimassa mainitun lain 56 d §:n 1 momentissa tarkoitetusta kansainvälisen toimiston antamasta päivästä alkaen. Kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan soveltuvin osin tavaramerkkilain säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

106. Kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen arviointiin on siten sovellettava edellä tavaramerkin SKYR mitättömäksi julistamisen yhteydessä kuvattuja oikeusohjeita.

107. Kuten edellä on selostettu, oikeuskäytännössä on vakiintuneesti lähdetty siitä, että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava tavaramerkkirekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisön näkökulmasta. Kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) puheena olevalta osin kattamat tavarat, maito ja maitotuotteet, ovat tavanomaisia päivittäistavarakaupassa myytäviä elintarvikkeita. Asian arvioinnissa merkityksellisen kohdeyleisön on siten katsottava muodostuvan tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista suomalaisista kuluttajista.

108. Edelleen kuten edellä on selostettu, erottamiskyvyn arvioinnin kannalta merkityksellisenä ajankohtana on pidettävä rekisteröinnin hakemisajankohtaa, eli käsillä olevassa tapauksessa 28.6.2010.

109. Kantaja on perustanut kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksensa lähinnä siihen, että merkin hallitsevan osan on katsottava muodostavan sana "skyr", joka rekisteröintiä haettaessa 28.6.2010 on ollut kysymyksessä oleviin tavaroihin, eli maitoon ja maitotuotteisiin nähden, erottamiskyvytön ja etteivät kysymyksessä olevan kuviomerkin muut elementit ole riittäviä tekemään siitä erottamiskykyistä.

110. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tavaramerkin erottamiskykyä koskeva arviointi on suoritettava merkkiä koskevana kokonaisarviointina, jossa voidaan kuitenkin ottaa osaltaan huomioon kunkin merkkiin sisältyvän elementin erottamiskyky. Sellainenkin merkki, joka koostuu useista, sellaisenaan erottamiskyvyttömistä elementeistä voi kokonaisuutena arvioiden olla kykenevä erottamaan merkin haltijan tavarat muiden tavaroista. Ratkaiseva onkin se vaikutelma, jonka kysymyksessä oleva kohdeyleisö merkistä sitä kokonaisuutena arvioiden saa (ks. esim. tuomio 15.9.2005, BioID v OHIM, C-37/03, EU:C:2005:547, 26–29 kohta).

111. Edellä perustelukappaleessa 43 todetulla tavalla markkinaoikeus on asiassa esitetyn näytön perusteella katsonut, että sanan "skyr" esiintyminen suomenkielisissä julkaisuissa on ennen syksyllä 2010 Skyr Finland Oy:n toimesta suoritettua vastaajan tuotteen markkinoille tuloa Suomeen ollut melko vähäistä. Sanan "skyr" käyttö on tällöin pääosin liittynyt Islannin ruokakulttuurin kuvaamiseen ja sen on suurimmalta osin katsottu tavoittaneen varsin rajoitetun henkilöjoukon. Sanan "skyr" käyttöön liittyvän näytön ohella kantaja ei ole esittänyt muuta sellaista näyttöä, jonka voitaisiin osaltaan katsoa tukevan väitettä siitä, että suomalainen kohdeyleisö olisi jo kysymyksessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä skyr (kuvio) haettaessa 28.6.2010 ymmärtänyt sanan "skyr" tavaroiden lajia tai laatua tarkoittavaksi ilmaisuksi maidolle tai maitotuotteille.

112. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio), joka edellä todetulla tavalla muodostuu sanaosasta skyr sekä edellä kuvatuista kuviollisista elementeistä, voida asiassa esitetyn näytön perusteella kokonaisuutena arvioiden katsoa merkin rekisteröintiä haettaessa 28.6.2010 olleen tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) tarkoitetulla tavalla erottamiskyvytön kysymyksessä oleville luokan 29 tavaroille "Milk and milk products". Osuuskunta Maitokolmion vaatimus kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) mitättömäksi julistamisesta on näin ollen hylättävä.

5 Kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) menetetyksi julistaminen

113. Edellä todetulla tavalla markkinaoikeus on katsonut, ettei kansainvälinen rekisteröinti skyr (kuvio) ole ollut merkin rekisteröintiä haettaessa 28.6.2010 tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) tarkoitetulla tavalla erottamiskyvytön kysymyksessä oleville luokan 29 tavaroille "Milk and milk products". Tämän johdosta asiassa on edellä selostetulla tavalla toissijaisesti kysymys siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti skyr (kuvio) joka tapauksessa julistettava tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla mainittujen luokan 29 tavaroiden "Milk and milk products" osalta Suomea koskien menetetyksi sillä perusteella, että se on menettänyt erottamiskykynsä sanotulta osin kanteen vireille panoon 24.3.2016 mennessä.

114. Kuten edellä perustelukappaleessa 105 on selostettu, tavaramerkkilain 56 e §:n mukaan tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti, joka koskee Suomea, on voimassa mainitun lain 56 d §:n 1 momentissa tarkoitetusta kansainvälisen toimiston antamasta päivästä alkaen. Kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan soveltuvin osin tavaramerkkilain säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä.

115. Kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) menetetyksi julistamista koskevan vaatimuksen arviointiin on siten sovellettava tavaramerkkilain menetetyksi julistamista koskevia oikeusohjeita.

116. Tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään, jos merkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista.

117. Asiassa on näin ollen kysymys siitä, onko kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) asiassa esitetyn perusteella katsottava menettäneen erottamiskykynsä rekisteröinnin hakemisajankohdan 28.6.2010 ja kanteen vireille tuloajankohdan 24.3.2016 välillä.

118. Kantaja on perustanut kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) menetetyksi julistamista koskevan vaatimuksensa lähinnä siihen, että merkin hallitsevan osan on katsottava muodostavan sana "skyr", joka kanteen vireille tuloon mennessä on tullut kysymyksessä oleviin tavaroihin, eli maito- ja maitotuotteisiin nähden erottamiskyvyttömäksi ja etteivät kysymyksessä olevan merkin muut elementit ole riittäviä tekemään siitä erottamiskykyistä.

119. Edellä perustelukappaleessa 100 todetulla tavalla markkinaoikeus on asiassa esitetyn näytön perusteella katsonut, että tavaramerkki SKYR on 30.5.2014 ollut maitotuotteille tavaran laatua tai lajia tarkoittava ilmaisu. Edelleen perustelukappaleessa 101 todetulla tavalla markkinaoikeus on katsonut, ettei asiassa esitetyn näytön perusteella myöskään mainitun ajankohdan jälkeen kanteen vireille tuloajankohtaan mennessä ole esitetty tapahtuneen sellaisia tavaramerkkilain 25 §:ssä (7/1964) tarkoitettuja muuttuneita olosuhteita, joiden johdosta tavaramerkkiä ei tulisi olla julistamatta mitättömäksi puuttuvan erottamiskyvyn johdosta.

120. Kuten edellä on selostettu, oikeuskäytännössä on vakiintuneesti lähdetty siitä, että tavaramerkin erottamiskykyä koskeva arviointi on kuinkin suoritettava merkkiä koskevana kokonaisarviointina, ottaen huomioon kaikki sen elementit.

121. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että yhtäältä erottamiskyvyttömästä sanaelementistä sekä toisaalta kuviollisista elementeistä koostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa huomiota on muun ohella kiinnittävä siihen, liittykö kuviollisiin elementteihin sellaisia piirteitä, joilla kyseinen tavaramerkki voisi täyttää pääasiallisen tehtävänsä tavaroiden ja palvelujen alkuperän osoittajana rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta (ks. esim. tuomio 15.9.2005, BioID v OHIM, C-37/03, EU:C:2005:547, 74 kohta).

122. Edelleen sanotun oikeuskäytännön mukaan erottamiskyvyn arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota myös muun ohella siihen, antaako merkki graafisten elementtien perusteella logomaisen vaikutelman ja siirtävätkö merkin kuvioelementit kuluttajan huomion merkin tekstin välittämästä kuvailevasta viestistä (ks. vastaavasti esim. tuomio 11.7.2012, Laboratoire Garnier v OHIM (natural beauty), T-559/10, EU:T:2012:362, kohdat 25–27).

123. Markkinaoikeus toteaa, että kansainvälisessä rekisteröinnissä skyr (kuvio) sanan "skyr" esittämisessä käytettyä kirjasinlajia voidaan pitää varsin tavanomaisena. Myöskään kirjainten edellä kuvattua paksuutta ja pyöristämistä sellaisenaan ei voida tavanomaisuutensa johdosta pitää merkin erottamiskykyä juurikaan tukevina elementteinä. Kirjainten valkoisilla osuuksilla esitettyjen varjostusten voidaan kuitenkin osaltaan katsoa antavan kirjaimille kolmiulotteisen, mahdollisesti lumen mieleen tuovan vaikutelman, jota ei voida pitää aivan tavanomaisena. Mainitun elementin yhdessä tekstielementin punaisen ja keltaisen reunuksen kanssa onkin katsottava omaavan ainakin jossain määrin sellaisia piirteitä, jotka ovat omiaan tukemaan merkkiä kokonaisuutena arvioiden kohdeyleisön saamaa vaikutelmaa siitä, että kysymys on määrättyä alkuperää olevien tuotteiden tunnuksesta.

124. Asiassa esitetyn näytön valossa (esimerkiksi vastaajan asiakirjatodisteet 13 ja 55 sekä ME:n kertomus) käy ilmi, että Suomessa myydyissä vastaajan tuotepakkauksissa ja myös muussa markkinoinnissa on syksystä 2010 kevääseen 2013 saakka käytetty muun ohella kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) tarkoittamaa kuviomerkkiä. Lisäksi tuotepakkauksissa ja markkinoinnissa on käytetty tunnuksia, jotka ovat muutoin vastanneet mainittua kuviomerkkiä, mutta ovat poikenneet siitä siten, että merkin reunuksen punakeltainen väritys on korvattu toisella, esimerkiksi sinisävyisellä reunuksella. ME markkinaoikeudessa kertoman mukaan tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa käytettiin edellä mainitulla ajanjaksolla yksinomaan kansainvälistä rekisteröintiä skyr (kuvio) vastaavaa tunnusta tai siitä edellä todetun mukaisesti väritykseltään poikkeavia tunnuksia.

125. Asiassa esitetyn selvityksen (vastaajan asiakirjatodiste 51) mukaan vastaajan tuotteiden myyntimäärät Suomessa ovat olleet vuonna 2011 noin 1.300.000 kappaletta, vuonna 2012 noin 2.200.000 kappaletta ja vuonna 2013 (jonka aikana kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) käyttö päättyi) noin 5.000.000 kappaletta. Ottaen huomioon myös muu sanottuna aikana toteutettu vastaajan tuotteiden markkinointi, jossa kysymyksessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä skyr (kuvio) on käytetty, voidaan mainitun merkin käytön katsoa olleen omiaan vahvistamaan kuluttajien saamaa tuotemerkinomaista vaikutelmaa ja mainitun merkin erottamiskykyä.

126. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti skyr (kuvio) ole sitä kokonaisuutena arvioiden menettänyt kanteen vireille tuloajankohtaan 24.3.2016 mennessä kykyään erottaa vastaajan tavaroita muiden tavaroista, vaikka tavaramerkki SKYR, jonka yksinomaan muodostava sana "skyr", joka puolestaan muodostaa puheena olevan kansainvälisen rekisteröinnin hallitsevan elementin, onkin kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin rekisteröinnin hakemisen ja kanteen vireille panon välisenä aikana tullut erottamiskyvyttömäksi kysymyksessä oleviin tavaroihin nähden. Asiassa ei näin ollen ole esitetty olevan käsillä tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja perusteita kansainvälisen rekisteröinnin skyr (kuvio) julistamiseksi menetetyksi. Osuuskunta Maitokolmion tätä koskeva vaatimus on siten hylättävä.

6 Kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) mitättömäksi julistaminen

127. Kuten edellä on selostettu, kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) asiassa markkinaoikeudessa on ensisijaisesti kysymys siitä, onko se julistettava tavaramerkkilain 25 §:n (7/1964) nojalla Suomea koskien mitättömäksi sen johdosta, että mainittu rekisteröinti on ollut erottamiskyvytön.

128. Edellä perustelukappaleessa 106 todettua vastaavalla tavalla myös erottamiskykyistä kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen arviointiin on sovellettava edellä tavaramerkin SKYR mitättömäksi julistamisen yhteydessä kuvattuja oikeusohjeita.

129. Kuten edellä on selostettu, oikeuskäytännössä on vakiintuneesti lähdetty siitä, että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava tavaramerkkirekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisön näkökulmasta. Kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) kattamat tavarat, maito ja maitotuotteet, ovat tavanomaisia päivittäistavarakaupassa myytäviä elintarvikkeita. Asian arvioinnissa merkityksellisen kohdeyleisön on siten katsottava muodostuvan tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista suomalaisista kuluttajista.

130. Edelleen kuten edellä on selostettu, erottamiskyvyn arvioinnin kannalta merkityksellisenä ajankohtana on pidettävä rekisteröinnin hakemisajankohtaa, eli käsillä olevassa tapauksessa 6.6.2013.

131. Kuten edellä on selostettu, oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tavaramerkin erottamiskykyä koskeva arviointi on suoritettava merkkiä koskevana kokonaisarviointina, jossa voidaan kuitenkin ottaa osaltaan huomioon kunkin merkkiin sisältyvän elementin erottamiskyky. Sellainenkin merkki, joka koostuu useista, sellaisenaan erottamiskyvyttömistä elementeistä voi kokonaisuutena arvioiden olla kykenevä erottamaan merkin haltijan tavarat muiden tavaroista. Ratkaiseva onkin se vaikutelma, jonka kysymyksessä oleva kohdeyleisö merkistä sitä kokonaisuutena arvioiden saa (ks. esim. edellä mainittu unionin tuomioistuimen tuomio 15.9.2005, BioID v OHIM, C-37/03, EU:C:2005:547, 26–29 kohta).

132. Kantaja on perustanut kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksensa lähinnä siihen, että merkin hallitsevan osan on katsottava muodostavan sana "skyr", joka rekisteröintiä haettaessa 6.6.2013 on ollut kysymyksessä oleviin tavaroihin, eli maitoon ja maitotuotteisiin nähden, erottamiskyvytön ja etteivät kysymyksessä olevan kuviomerkin muut elementit ole riittäviä tekemään siitä erottamiskykyistä.

133. Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) on katsottava sisältävän kaksi sanallista elementtiä; yhtäältä elementin, joka muodostuu merkissä huomattavasti suuremmilla kirjaimilla olevasta sanasta "Skyr", sekä toisaalta elementin, joka muodostuu pienemmillä kirjaimilla olevasta tekstistä "Original Icelandic Skyr Cultures". Molempiin edellä mainittuihin sanallisiin elementteihin sisältyy sinänsä sana "skyr".

134. Edellä perustelukappaleessa 43 todetulla tavalla markkinaoikeus on asiassa esitetyn näytön perusteella ensinnäkin katsonut, että sanan "skyr" esiintyminen suomenkielisissä julkaisuissa on ennen syksyllä 2010 Skyr Finland Oy:n toimesta suoritettua vastaajan tuotteen markkinoille tuloa Suomeen ollut melko vähäistä, sanan "skyr" käytön liittyessä tällöin pääosin Islannin ruokakulttuurin kuvaamiseen ja tavoittaen näin suurimmalta osin varsin rajoitetun henkilöjoukon. Sen sijaan markkinaoikeus on edellä perustelukappaleissa 100 ja 101 todetulla tavalla asiassa esitetyn näytön perusteella katsonut, että 30.5.2014 mennessä suomalainen kohdeyleisö on tullut ymmärtämään sanan "skyr" merkityksen tavaroiden lajia tai laatua tarkoittavaksi ilmaisuksi maitotuotteille.

135. Nyt kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) rekisteröinnin hakemisajankohta on ollut edellä todetulla tavalla 6.6.2013. Kyseinen ajankohta on sijoittunut edellä mainittujen ajankohtien (syksy 2010 ja vastaavasti 30.5.2014) väliselle ajanjaksolle, jonka kuluessa sanan "skyr" on edellä selostetulla tavalla katsottu muuttuneen erottamiskyvyttömäksi maitotuotteille. Edellä perustelukappaleissa 32–75 selostetun näytön valossa markkinaoikeus katsoo asiassa näytetyksi, että sanan "skyr" voidaan jo 6.6.2013 katsoa olleen maidolle ja maitotuotteille joko erottamiskyvytön tai korkeintaan heikosti erottamiskykyinen ilmaisu.

136. Sen sijaan kysymyksessä olevan kansainvälisessä rekisteröinnissä Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) ylimpänä esitettyyn kuvioelementtiin sisältyvällä kirjainyhdistelmällä "ms" ei asiassa esitetyn näytön valossa ole katsottava olevan suomalaisen kohdeyleisön tuntemaa merkityssisältöä. Kuvioelementtiä on lisäksi pidettävä niin voimakkaasti tyyliteltynä, ettei mainittu kirjainyhdistelmä ole siitä välttämättä edes välittömästi tunnistettavissa. Kysymyksessä oleva kuvioelementti on lisäksi edellä todetulla tavalla sijoitettu merkin yläosan keskelle ja sen on siten katsottava olevan kokonsa ja sijaintinsa puolesta selkeästi merkistä tunnistettavissa, antaen osaltaan kohdeyleisölle vaikutelman siitä, että kysymyksessä on tuotteiden määrättyä alkuperää osoittavasta merkistä.

137. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että vaikka kysymyksessä olevaan kansainväliseen rekisteröintiin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) sisältyvien sanallisten elementtien esittämisessä käytettyyn kirjasinlajiin tai sommitteluun ei sinänsä ole liittynyt sellaisia piirteitä, joille olisi annettavissa erottamiskykyä koskevassa arvioinnissa olennaista merkitystä, kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin on katsottava kokonaisuutena arvioiden omanneen merkin rekisteröintiä haettaessa 6.6.2013 riittävän erottamiskyvyn siinäkin tapauksessa, että kohdeyleisön katsottaisiin tuolloin ymmärtäneen merkin sanallisiin elementteihin sisältyvän sanan "skyr" merkityksen. Kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) ei siten ole katsottava olleen mainittuna ajankohtana tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) tarkoitetulla tavalla erottamiskyvytön luokan 29 tavaroille "Milk and milk products". Osuuskunta Maitokolmion vaatimus kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) mitättömäksi julistamisesta on näin ollen hylättävä.

7 Kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) menetetyksi julistaminen

138. Edellä todetulla tavalla markkinaoikeus on katsonut, ettei kansainvälinen rekisteröinti Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) ole ollut merkin rekisteröintiä haettaessa 6.6.2013 tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) tarkoitetulla tavalla erottamiskyvytön luokan 29 tavaroille "Milk and milk products". Tämän johdosta asiassa on edellä selostetulla tavalla toissijaisesti kysymys siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) joka tapauksessa julistettava tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla luokan 29 tavaroiden "Milk and milk products" osalta Suomea koskien menetetyksi sillä perusteella, että se on menettänyt erottamiskykynsä sanotulta osin kanteen vireille panoon 24.3.2016 mennessä.

139. Edellä perustelukappaleessa 115 todettua vastaavalla tavalla myös kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) menetetyksi julistamista koskevan vaatimuksen arviointiin on sovellettava tavaramerkkilain menetetyksi julistamista koskevia oikeusohjeita.

140. Kuten edellä on selostettu, tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään, jos merkki on rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista.

141. Asiassa on näin ollen kysymys siitä, onko kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) asiassa esitetyn perusteella katsottava menettäneen erottamiskykynsä rekisteröinnin hakemisajankohdan 6.6.2013 ja kanteen vireille tuloajankohdan 24.3.2016 välillä.

142. Kantaja on perustanut kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) menetetyksi julistamista koskevan vaatimuksensa lähinnä siihen, että merkin hallitsevan osan on katsottava muodostavan sana "skyr", joka kanteen vireille tuloon mennessä on tullut kysymyksessä oleviin tavaroihin, eli maitoon ja maitotuotteisiin, nähden erottamiskyvyttömäksi, ja etteivät kysymyksessä olevan merkin muut elementit ole riittäviä tekemään siitä erottamiskykyistä.

143. Edellä perustelukappaleessa 137 todetulla tavalla markkinaoikeus on asiassa esitetyn perusteella katsonut, että kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) on merkin rekisteröintiä haettaessa 6.6.2013 ollut erottamiskykyinen luokan 29 tavaroille "Milk and milk products". Markkinaoikeus on edellä mainitussa perustelukappaleessa todetulla tavalla perustanut kyseisen näkemyksensä mainitun kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskyvyn kokonaisarviointiin, jossa markkinaoikeus katsonut merkissä ylimpänä esitetyn kuvioelementin olevan riittävä antamaan merkille tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) edellytetyn erottamiskyvyn siitä huolimatta, että merkkiin sisältyvän sanan "skyr" on jo tuolloin katsottu olleen sanottuihin tavaroihin nähden erottamiskyvytön tai korkeintaan heikosti erottamiskykyinen ilmaisu.

144. Ottaen huomioon muun ohella ME:n kertomuksen siitä, että Suomessa myydyissä vastaajan tuotepakkauksissa ja myös muussa markkinoinnissa on keväästä 2013 lukien käytetty kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) tarkoittamaa kuviomerkkiä, sekä se, että vastaajan tuotteen myyntimäärät ovat Suomessa olleet kasvussa ollen vuonna 2013 noin 5.000.000 kappaletta ja vuonna 2014 noin 15.500.000 kappaletta (kun ne olivat olleet vuonna 2011 noin 1.300.000 kappaletta ja vuonna noin 2.200.000 kappaletta), markkinaoikeus katsoo, ettei kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) erottamiskykyä ole aihetta arvioida edellä esitetystä poiketen myöskään kanteen vireille tuloajankohdan 24.3.2016 mukaan. Kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) ei siten ole merkkiä kokonaisuutena arvioiden katsottava menettäneen sanottuun ajankohtaan mennessä kykyään erottaa vastaajan tavaroita muiden tavaroista.

145. Asiassa ei näin ollen ole esitetty olevan käsillä tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja perusteita kansainvälisen rekisteröinnin Skyr Original Icelandic Skyr Cultures (kuvio) julistamiseksi menetetyksi. Osuuskunta Maitokolmion tätä koskeva vaatimus on siten hylättävä.

8 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

146. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

147. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n mukaan jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

148. Osuuskunta Maitokolmion kanne on hyväksytty yhden tavaramerkin osalta ja hylätty kahden tavaramerkin osalta. Osa Osuuskunta Maitokolmion vaatimuksista on siten ratkaistu sen ja osa Mjólkursamsalan ehf.:n hyväksi. Kummankaan asianosaisen hävimällä osalla ei asian lopputulos huomioon ottaen voida katsoa olleen myöskään vain vähäistä merkitystä asiassa. Tähän nähden markkinaoikeus katsoo, että asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus julistaa tavaramerkin numero 262519 SKYR mitättömäksi.

Muilta osin markkinaoikeus hylkää kanteen.

Markkinaoikeus hylkää Mjólkursamsalan ehf.:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 28.8.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Sanna Holkeri sekä asiantuntijajäsen Paula Paloranta.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen

 
Julkaistu 25.7.2017