MAO:464/17

Abloy Oy > Multihela Oy

turvaamistoimi

Diaarinumero: 2017/374
Antopäivä: 4.7.2017

HAKEMUS

Vaatimukset

Abloy Oy on vaatinut, että markkinaoikeus oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla kieltää 100.000 euron sakon uhalla Multihela Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta Abloy Oy:n mallirekisteröintiä numero 24813 loukkaavaa Preemio-ovenpainiketta.

Perusteet

Abloy Oy on Suomessa voimassa olevan ovenpainiketta koskevan mallirekisteröinnin numero 24813 ja muun ohessa siitä ilmenevän mallin M1. haltija.

Multihela Oy on suomalainen ikkuna- ja oviympäristön tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut yritys, jonka tuotevalikoimaan lukeutuvat muun ohella ovenpainikkeet.

Multihela Oy on markkinoinut ja myynyt Preemio-tuotenimellä ovenpainiketta, joka on käytännössä identtinen Abloy Oy:n edellä mainitun mallirekisteröinnin kanssa

Turvaamistoimen määräämisen niin sanottu vaade-edellytys täytyy, koska Multihela Oy:n Preemio-ovenpainike kuuluu Abloy Oy:n edellä mainitun mallioikeuden suoja-alaan.

Multihela Oy:n Preemio-ovenpainike vastaa Abloy Oy:lle rekisteröidyn mallin mukaista muotoa sekä kokonaisuutena että yksityiskohdiltaan. Abloy Oy:n rekisteröidyssä mallissa yhtäältä sekä Multihela Oy:n Preemio-ovenpainikkeessa toisaalta on samanmuotoinen väänninosa (niin sanottu "otinkahva"), joka on muodoltaan pyöristetyillä kulmilla varustettu suorakaide. Edelleen molempien ovenpainikkeiden kahvaosa on hieman paksumpi varsiosan kohdalla ja ohenee kohti otinkahvan kärkeä. Lisäksi molempien ovenpainikkeiden niin sanottu "kurkku" eli varsiosan ja kahvan välinen osa, joka asennettuna sijoittuu oven puolelle, on molemmissa ovenpainikkeissa samanmuotoinen eli hieman pyöristetty kulma. Molemmissa ovenpainikkeissa on myös samanmuotoinen neliömäinen, alaspäin viistosti kapeneva otinkahvan varsi, jonka kulmat ovat pyöristetyt.

Asiantuntevan käyttäjän ei ole mahdollista havaita Abloy Oy:n rekisteröidyn mallin mukaisen tuotteen ja Preemio-ovenpainikkeen mahdollisia vähäisiä eroavaisuuksia ilman erillisiä millimetrintarkkoja mittavälineitä tai ylipäätänsä vertailemalla painikkeita rinnakkain.

Mallioikeuden loukkausta arvioitaessa merkitystä ei ole tuotteen värityksellä, valmistusmateriaalilla, kiristysruuvin paikalla tai muilla seikoilla, jotka eivät ole osa mallirekisteröintiä.

Kysymyksessä olevan rekisteröinnin kohteena on tuotteen eli ovenpainikkeen ulkomuoto. Loukkausesineen muoto ja mittasuhteet ovat käytännössä samat. Joka tapauksessa väitetyt erot ovat mallioikeuslain tarkoittamia epäolennaisia yksityiskohtia.

Kysymyksessä olevan mallioikeuden loukkauksen arvioinnissa merkitystä ei ole sillä, että Multihela Oy:lle on Abloy Oy:n mallirekisteröintiin nähden myöhemmällä etuoikeudella rekisteröity yhteisömalli. Yhteisömallin rekisteröinti ei tuota haltijalleen mallin käyttöoikeutta, vaan kysymyksessä on yksinomaan kielto-oikeus. Abloy Oy voi siten aikaisemman mallioikeuden haltijana vaatia Multihela Oy:öön nähden mallioikeuden loukkaukseen perustuvaa kieltoa Multihela Oy:lle rekisteröidystä yhteisömallista huolimatta.

Asiassa täytyy myös turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä oleva niin sanottu vaaraedellytys. Multihela on edellä todetun mukaisesti saattanut vaihdantaan Preemio-ovenpainikkeen, joka on käytännössä identtinen Abloy Oy:lle rekisteröityyn malliin nähden ja markkinoinut sitä. On olemassa myös vaara, että Multihela Oy jatkaa ja toistaa Abloy Oy:n rekisteröidyn mallioikeuden loukkausta.

Edellytykset turvaamistoimen määräämiselle ovat olemassa myös niin sanotun haittavertailun näkökulmasta.

Multihela Oy:n kysymyksessä oleva menettely aiheuttaa Abloy Oy:lle taloudellista vahinkoa menetetyn myyntivoiton, vähentyneen markkinaosuuden ja saamatta jääneiden lisenssimaksujen muodossa. Lisäksi Multihela Oy:n ovenpainikkeet saattavat heikentää Abloy Oy:öön liitettävää mielikuvaa, mikäli ostajat tai suuri yleisö ovat tyytymättömiä niiden laatuun.

Preemio-ovenpainikkeen maahantuonti, markkinointi ja vaihdantaan saattaminen muodostaa vain pienen osan Multihela Oy:n toimialasta ja liikevaihdosta. Turvaamistoimi ei tarkoittaisi Multihela Oy:lle kieltoa harjoittaa sen omien tuotteiden myyntitoimintaa sinänsä, vaan ainoastaan Preemio-ovenpainikemallia koskevaa kieltoa.

VASTAUS

Vaatimukset

Multihela Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Abloy Oy:n hakemuksen.

Lisäksi Multihela Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Abloy Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Abloy Oy ei ole saattanut todennäköiseksi, että sillä olisi vastaajaa kohtaan väittämäänsä mallirekisteröintiin perustuvaa oikeutta.

Multihela Oy ei ole syyllistynyt oman, lukkoseppiensä suunnitteleman ja yhteisömallirekisteröinnillään suojaamansa Preemio-ovenpainikkeen käytöllä Abloy Oy:n mallioikeuden loukkaukseen.

Abloy Oy:lle loukkauksen puuttumista on aiemmin selvitetty muun muassa hakemuksen liitteenä esitetyssä kirjeenvaihdossa. Lisäksi Multihela Oy:n oma voimassaoleva Preemio-ovenpainikkeen yhteisömallirekisteröinti tuottaa yksinoikeuden käyttää mallin mukaista tuotetta Suomessa.

Kun hakijan turvaamistoimivaateen vaade-edellytys puuttuu, hakemus on hylättävä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Turvaamistoimista säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa. Luvun 3 §:n mukainen niin sanottu yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin mainitun luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavalla estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

Vaade-edellytys

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo.

Vaade-edellytyksen osalta on korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 1994:132 ja 1994:133 katsottu vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta saamisen yksilöimisen ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ratkaisuissa KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on sen sijaan katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, loukkaavatko Multihela Oy:n markkinoimat Preemio-ovenpainikkeet Abloy Oy:n mallirekisteröintiä numero 24813. Mainittu seikka kuuluu vasta mahdollisen pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla Abloy Oy:n on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että sillä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus.

Abloy Oy on perustanut vaatimuksensa siihen, että Multihela Oy on Preemio-ovenpainikkeita markkinoimalla ja myymällä loukannut Abloy Oy:n mallirekisteröintiin numero 24813 perustuvaa yksinoikeutta. Abloy Oy on tältä osin viitannut hakemukseen liitetystä, kysymyksessä olevaa rekisteröintiä koskevasta mallirekisteriotteesta ilmenevään malliin M1.

Mallioikeuden loukkausta koskevan väitteensä tueksi Abloy Oy on hakemuksensa liitteenä toimittanut markkinaoikeudelle Preemio-ovenpainiketta koskevia valokuvia ja katselmusesineen sekä sitä koskevaa markkinointimateriaalia.

Multihela Oy on Abloy Oy:n hakemuksen kiistämisensä tueksi vedonnut ensinnäkin siihen, että sille on rekisteröity Preemio-ovenpainiketta vastaava yhteisömalli, jonka perusteella sillä on oikeus käyttää tämän yhteisömallin mukaista tuotetta muun ohella Suomen alueella. Tämän lisäksi Multihela Oy on vedonnut siihen, että Preemio-ovenpainike on sen omien lukkoseppien itsenäisesti suunnittelema tuote sekä viitannut siihen, että Multihela Oy on hakemukseen liitetyssä kirjeenvaihdossa jo selvittänyt Abloy Oy:lle loukkauksen puuttumista.

Markkinaoikeus toteaa, että yhtäältä asiassa esitetystä Abloy Oy:n mallirekisteröintiä numero 24813 koskevasta rekisteriotteesta sekä toisaalta Multihela Oy:n yhteisömallia numero 3463116-0001 koskevasta rekisteröintitodistuksesta käy ilmi, että Abloy Oy:n hakemuksensa perusteena vetoamalla mallioikeudella on Multihela Oy:n yhteisömalliin nähden aikaisempi etuoikeus. Myöhemmästä yhteisömallirekisteröinnistä ei voida kuitenkaan katsoa johtuvan, etteikö siinä rekisteröityä mallia vastaava tuote voisi kuulua aikaisemman mallioikeuden suoja-alaan ja siten loukata sitä. Lisäksi on todettava, että yhteisömallin uutuus ei kuulu niihin seikkoihin, jotka rekisteriviranomainen yhteisömalliasetuksen 47 artiklan mukaan tutkii yhteisömallin rekisteröintihakemuksen yhteydessä, minkä vuoksi ei voida pitää poissuljettuna, että yhteisömallirekisteriin voi tulla rekisteröidyksi aikaisemman esimerkiksi suomalaisen mallirekisteröinnin kanssa identtinenkin malli. Multihela Oy:n vetoamalle yhteisömallirekisteröinnille ei siten ole lähtökohtaisesti annettavissa merkitystä ratkaistaessa Abloy Oy:n edellä mainitun mallioikeuden väitettyyn loukkaukseen perustettua turvaamistoimihakemusasiaa.

Markkinaoikeus toteaa, että Multihela Oy:n voidaan edellä selostettu huomioon ottaen katsoa vastauksessaan vedonneen myös siihen, että sen Preemio-ovenpainike eroaa Abloy Oy:n hakemuksensa perusteena vetoamasta rekisteröidystä mallista.

Multihela Oy ei ole vastauksessaan kuitenkaan tarkemmin yksilöinyt niitä seikkoja, joiden on katsottava muodostavan sanotun eroavaisuuden. Kun lisäksi otetaan huomioon yhtäältä Abloy Oy:n mainitulta osin asiassa esittämä sekä toisaalta Multihela Oy:n Preemio-ovenpainiketta koskevista valokuvista ja katselmusesineestä ilmenevä verrattuna mallirekisteriotteesta ilmenevään Abloy Oy:n vaatimuksensa perusteena vetoamaan malliin, markkinaoikeus katsoo, että Preemio-ovenpainikkeen ulkomuodon ja mainitun mallin välistä yhdenmukaisuutta voidaan edellä todetulla tavalla summaarisen tarkastelun perusteella pitää sellaisena, että asiassa voidaan katsoa olevan jossain määrin todennäköisempää, että mallioikeuden loukkaus on käsillä kuin että se ei olisi.

Abloy Oy on siten saattanut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että sillä on Multihela Oy:tä vastaan mallirekisteröintiin numero 24813 perustuva Preemio-ovenpainikkeita koskeva kielto-oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

Vaaraedellytys

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi paitsi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo myös oikeuden loukkauksen vaara.

Korkein oikeus on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua turvaamistointa koskeneissa ratkaisuissaan KKO 1994:132 ja 1994:133 katsonut hukkaamisvaaran olevan olemassa, jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Sama vaaraedellytys on oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen osalta.

Asiassa esitetyn mukaan Multihela Oy on markkinoinnissaan esittänyt, että Preemio-painiketta on ostettavissa lukkoliikkeistä valtakunnallisesti, K-Raudoista ja www.lukko.fi -verkkokaupasta. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että hakijan väitettä oikeudenloukkausta koskevan vaaran käsillä olemisesta ei voida pitää varsin epätodennäköisenä.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hakijoiden vaatimus turvaamistoimen myöntämisestä täyttää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset myös vaaraedellytyksen osalta.

Haittavertailu

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen tulee lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Abloy Oy on esittänyt, että turvaamistoimella määrättävä kielto koskisi ainoastaan yhtä tuotetta Multihela Oy:n lukuisia tuotteita sisältävästä tuotevalikoimasta. Abloy Oy:n mukaan turvaamistoimihakemuksen hylkäämisestä aiheutuisi sille todennäköisesti haittaa, koska mallioikeuden loukkaus merkitsee Abloy Oy:n oman, käytännössä identtisen ovenpainikkeen myynnin ja mallin perusteella saatavien lisenssimaksujen laskua sekä vähentyvää markkinaosuutta.

Multihela Oy ei ole vastauksessaan esittänyt sille turvaamistoimen määräämisestä mahdollisesti aiheutuviin haittoihin liittyviä seikkoja.

Ottaen huomioon edellä esitetty sekä se, että hakijalla on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:n mukaisesti ankara eli tuottamuksesta riippumaton vastuu siitä vahingosta ja niistä kuluista, jotka vastapuolelle aiheutuvat mahdollisesti tarpeettomasta turvaamistoimesta, markkinaoikeus katsoo, ettei Multihela Oy:n Preemio-ovenpainikkeiden elinkeinotoiminnassa käyttämistä, tarjoamista, markkinointia, myymistä ja maastavientiä koskevan kiellon määräämisestä aiheudu hakijan turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa.

Ottaen kuitenkin huomioon, että Abloy Oy on vedonnut sille aiheutuvana haittana ainoastaan Multihela Oy:n Preemio-ovenpainikkeen myynnistä aiheutuviin haittoihin, markkinaoikeus katsoo, ettei ainakaan asiassa esitetyn valossa hakijan turvattavaan etuun nähden ole pidettävä tarpeen kieltää mainitun tuotteen maahantuontia ja varastointia.

Johtopäätös

Edellä lausutuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että asiassa on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaiset edellytykset määrätä vaadittu turvaamistoimi päätöslauselmasta ilmenevässä laajuudessa.

Oikeudenkäyntikulut

Multihela Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Abloy Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheutuvista kuluista vastaa ensisijaisesti turvaamistoimen hakija. Pääasian käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asianosaisen vaatimuksesta se, kenen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun uudistamista koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 179/1990 vp s. 20) on mainitun luvun 10 §:ään liittyen todettu, että pykälän säännös tarkoittaa myös sitä, että kulujen korvaamisesta ei päätetä turvaamistointa koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun esityölausuman valossa lainsäätäjän on yksiselitteisesti katsottava lähteneen siitä, ettei esimerkiksi oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevaa kysymystä ole tarkoitettu ratkaistavaksi vielä turvaamistoimihakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta käsillä olevan turvaamistoimiasian yhteydessä esitettynä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla 100.000 euron sakon uhalla Multihela Oy:tä elinkeinotoiminnassa käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä tai viemästä maasta Preemio-ovenpainiketta.

Edellä mainittu turvaamistointa koskeva määräys on voimassa, kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään.

Markkinaoikeus jättää tutkimatta Multihela Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Täytäntöönpano ja vakuus

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan tämän turvaamistointa koskevan määräyksen voimaantulo edellyttää, että Abloy Oy hakee turvaamistoimen täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 luvussa säädetään.

Abloy Oy:n on ennen tämän turvaamistointa koskevan määräyksen täytäntöönpanoa asetettava ulosottomiehelle ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuus.

Multihela Oy:n mahdollisuudesta asettaa torjuntavakuus säädetään ulosottokaaren 8 luvun 3 §:ssä.

Pääasian vireillepano

Abloy Oy:n on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan pantava kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta pääasiaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa tai saatettava pääasia käsiteltäväksi muussa sellaisessa menettelyssä, joka voi johtaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun. Jos pääasian käsittelyä ei sanotussa ajassa panna vireille tai jos pääasian käsittely jää sillensä, turvaamistoimi peruutetaan siten kuin ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 4.9.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jaakko Ritvala ja Sanna Holkeri.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 25.7.2017