MAO:407/17

SK Tuote Oy > EH-Muovi Oy

tekijänoikeus - sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - orjallinen jäljittely - maineen norkkiminen

Diaarinumero: 2015/277 ja 2015/278
Antopäivä: 27.6.2017

KANNE

Vaatimukset

SK Tuote Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. kieltää EH-Muovi Oy:tä myymästä tai markkinoimasta poistoilmanvaihtoon liittyviä SK Tuote Oy:n tuotteiden kanssa olennaisesti samankaltaisia Classic-, Pelti- ja Tiili-läpivientisarjoja sekä l25/ER/700-poistoputkituotteita ja käyttämästä olennaisesti identtisiä kopioita SK Tuote Oy:n mainittujen tuotteiden asennusohjeista;

2. vahvistaa, että EH-Muovi Oy loukkaa SK Tuote Oy:n tekijänoikeuksia valmistaessaan kappaleita tai saattaessaan yleisön saataviin olennaisesti identtisiä Classic-läpivientisarja- sekä peltikatto-asennusohjeita ja -malleja;

3. kieltää EH-Muovi Oy:tä käyttämästä vaatimuskohdassa 2 yksilöityjä asennusohjeita ja -malleja tekijänoikeuden voimassaoloaikana;

4. asettaa kohdan 1 mukaisen kiellon tehosteeksi 150.000 euron uhkasakon;

5. velvoittaa EH-Muovi Oy:n julkaisemaan omalla kustannuksellaan

a) kohdan 1 mukaista kieltoa koskevan tuomiolauselman EH-Muovi Oy:n internetsivuilla näkyvällä paikalla siten, että ilmoitus täyttää vähintään puolet etusivun sisällön pinta-alasta ja sisältää helposti luettavissa olevan linkin markkinaoikeuden ratkaisuun markkinaoikeuden verkkosivuilla; sekä
b) Helsingin Sanomien printtiversiossa ilmoituksen, jonka otsikkona on "Markkinaoikeus kielsi EH-Muovi Oy:tä myymästä ja markkinoimasta tiettyjä poistoilmatuotteita" ja johon sisältyy markkinaoikeuden ratkaisun kohdan 1 mukaista kieltoa koskeva tuomiolauselma sekä ratkaisun numero;

6. velvoittaa EH-Muovi Oy:n korvaamaan SK Tuote Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 11.055,64 eurolla ja palkkion osalta 102.610,65 eurolla eli yhteensä 113.666,29 eurolla laillisine korkoineen.

Perusteet

SK Tuote Oy markkinoi ja myy kolmea eri ilmanvaihtoputkelle tarkoitettua läpivientisarjaa nimillä VILPE Classic, VILPE Tiili ja VILPE Pelti. EH-Muovi Oy markkinoi ja myy vastaavia läpivientisarjoja nimillä HEIPE Classic, HEIPE Tiili ja HEIPE Pelti.

SK Tuote Oy markkinoi ja myy edellä mainittuihin läpivientisarjoihinsa suunniteltua ilmanvaihdon hatulla varustettuja poistoputkituotteita nimellä VILPE 125/ER/700. EH-Muovi Oy markkinoi ja myy vastaavia poistoputkituotteita nimellä HEIPE 125/ER/700. Sanotut kanteen kohteena olevat poistoputkituotteet sisältävät putken ja sadehatun sekä asennustarvikkeet.

SK Tuote Oy toimittaa tuotteidensa mukana erilaisia asennusohjeita ja -malleja. EH-Muovi Oy toimittaa tuotteidensa mukana vastaavia asennusohjeita ja -malleja.

SK Tuote Oy on myynyt ja markkinoinut läpivientisarjoja sekä tuuletus- ja poistoputkia vuodesta 1984 lähtien ja tuotemerkillä VILPE vuodesta 1987 lähtien. VILPE-tuotteita on valmistettu, markkinoitu ja myyty vuodesta 1992 alkaen. SK Tuote Oy on mittavien markkinointipanostusten avulla saavuttanut Suomessa vahvan markkina-aseman ja erittäin korkean markkinaosuuden. SK Tuote Oy:n VILPE-tuotteet ovat tuotekehityksen ja laaja-alaisen markkinoinnin avulla vuosikymmenien saatossa saavuttaneet hyvin korkean tunnettuuden relevantissa kohderyhmässä, joka koostuu sekä rakennusalan ammattilaisista että kuluttajista.

Taloustutkimus Oy:n toteuttamasta, 28.4.2015 päivätystä markkinatutkimuksesta käy ilmi, että SK Tuote Oy:n tuotteiden autettu tunnettuus on rakennusalan ammattilaisten keskuudessa jopa 96 prosenttia. Myös kuluttajien keskuudessa 27 prosenttia on tunnistanut SK Tuote Oy:n läpivientisarjat ja poistoputket niiden erottamiskykyisen ulkomuodon perusteella nimenomaan SK Tuote Oy:n VILPE-tuoteryhmään kuuluviksi tuotteiksi.

VILPE-tuoteperhe on itsenäisen suunnittelutyön ja tuotekehityksen tulos, ja se eroaa ulkomuodoltaan ja ulkoasultaan merkittävästi tyypillisistä alan tunnetuista ratkaisuista. VILPE-tuoteperheen tuotteet ovat muotoilultaan innovatiivisia ja omaperäisiä.

EH-Muovi Oy on alkanut vuodesta 2013 myydä ja markkinoida aktiivisesti muodoltaan ja ulkoasultaan identtisiä kopioita SK Tuote Oy:n läpivientisarjoista ja poistoputkista tavaramerkillä HEIPE.

EH-Muovi Oy on kopioinut SK Tuote Oy:n markkinoiman 125/ER/700-poistoputkijärjestelyn kokonaisuudessaan. EH-Muovi Oy ei ole kopioinut ainoastaan poistoputken ja sen päähän kiinnitettävän sadehatun välittömästi näkyviä elementtejä eli muotoa, ulkoasua ja väritystä vaan myös poistoputkijärjestelyyn sisältyviä toiminnallisia piirteitä. Ainoa erottava tekijä on vatupassin paikka. EH-Muovi Oy on poistoputken ja sadehatun lisäksi kopioinut SK Tuote Oy:n samaan poistoputkikokonaisuuteen kuuluvan kiinnitysrenkaan, jolla sadehattu kiinnitetään poistoputkeen. EH-Muovi Oy:n vuonna 2013 markkinoille tuoma kiinnitysrengas on identtinen SK Tuote Oy:n kiinnitysrenkaan kanssa, jonka perusmalli on ollut myynnissä jo 1990-luvulta alkaen ja jonka päivitetty versio on suunniteltu vuonna 2011 ja otettu myyntiin vuonna 2012.

EH-Muovi Oy on käyttänyt HEIPE-tunnustaan SK Tuote Oy:n VILPE-tavaramerkin kanssa tarkoituksellisesti sekoitettavassa muodossa. EH-Muovi Oy on myös käyttänyt SK Tuote Oy:n vuodesta 1998 käyttämää tuotenimeä Classic tietyn läpivientisarjamallin yhteydessä. EH-Muovi Oy on niin ikään yksilöinyt poistoputkensa SK Tuote Oy:n kehittämällä tuotetunnuksella 125/ER/700, jossa 125 on putken halkaisija, ER viittaa eristettyyn putkeen ja 700 on putken korkeus katosta. EH-Muovi Oy olisi voinut nimetä tuotetunnuksen vapaasti myös muulla tavoin.

SK Tuote Oy:n jakelukanavina ovat myynti LVI-tukkujen kautta alan ammattilaisille sekä kuluttajamyynti verkkokaupassa ja rautakauppaketjujen kautta. EH-Muovi Oy:n tuotteiden jakelukanavina ovat samoin myynti LVI-tukkujen kautta ammattilaisille sekä kuluttajamyynti verkkokaupassa. Molemmat asianosaiset myyvät lisäksi tuotteitaan suoraan kattoalan yrityksille.

Rakentamisen ilmanvaihtoon liittyviä kattotarvikkeita myydään tyypillisesti tuotekuvien perusteella ja tuotetunnuksin yksilöitynä. Alan liikkeissä tuotteita myydään tyypillisesti ilman erottamiskykyisiä pakkauksia samanlaisissa pahvilaatikoissa ja tuotteet ovat esillä pakkauksista poistettuina. Verkkokaupoissa pakkauksia ei tyypillisesti esitetä lainkaan. Puheena olevien tuotteiden yhteydessä käytetyllä tavaramerkillä on olennaisesti vähäisempi merkitys tuotteen tunnistamisen suhteen kuin esimerkiksi normaalien kulutusesineiden kaupassa, eikä tuotteiden valmistajia tunneta nimeltä. Puheena olevat tuotteet ostetaan nimenomaan erottamiskykyisen ja tunnistettavan ulkoasun perusteella. Tästä johtuen ulkoasun identtisyys ja samojen tuotetunnusten käyttö johtaa huomattavan sekaantumisriskin syntymiseen. Sekaantumista on tapahtunut myös käytännössä.

Taloustutkimus Oy:n markkinatutkimuksen perusteella kohderyhmän edustajat tunnistavat tuotteet nimenomaan niiden omaperäisen ulkonäön perusteella. Ammattilaisrakentajista jopa 96 prosenttia on tunnistanut kuvien perusteella Classic-, Tiili- ja Pelti-läpivientisarjat sekä 125/ER/700-poistoputken nimenomaan SK Tuote Oy:n VILPE-tuotesarjaan kuuluviksi. Näytettäessä vierekkäin kuvia EH-Muovi Oy:n ja SK Tuote Oy:n tuotteista sekä kuluttajista että ammattirakentajista yli 90 prosenttia totesi voivansa sekoittaa tuotteet keskenään ostopäätöstä tehdessä.

EH-Muovi Oy:n menettelyssä on kysymys sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesta orjallisesta jäljittelystä ja maineen norkkimisesta ottaen huomioon SK Tuote Oy:n tuotteiden hyvä maine korkealaatuisina rakennusalan lisätarvikkeina ja niiden goodwill-arvo. EH-Muovi Oy:n tuotteiden heikkolaatuisuus rapauttaa SK Tuote Oy:n tuotteiden mainetta.

EH-Muovi Oy on myös loukannut SK Tuote Oy:n tekijänoikeuslakiin perustuvia yksinoikeuksia kopioimalla SK Tuote Oy:n asennusohjeet ja -mallit sellaisenaan. Niissä on kysymys selittävistä piirustuksista. SK Tuote Oy:n käyttämät asennusohjeet ja -mallit ylittävät selvästi niin sanotun teoskynnyksen. Ne on tilattu toimeksiantotyönä ja piirretty luovaa panosta käyttäen nimenomaan SK Tuote Oy:n tuotteita ajatellen. Piirrokset on aseteltu soikion malliselle kartonkipohjalle.

Kanteessa tarkoitettuja SK Tuote Oy:n tuotteita on yhä myynnissä. SK Tuote Oy:n uusissa 2K-tuotteissa on kysymys ylempään segmenttiin tarkoitetuista tuotteista. Toisin kuin EH-Muovi Oy on esittänyt, SK Tuote Oy:n kanteessa tarkoitettuja läpivientisarjoja myydään ja markkinoidaan siis edelleen, ja SK Tuote Oy:n poistoputkituotteiden osia myydään myös erikseen.

EH-Muovi Oy:lle määrättävää kieltoa on tehostettava sen tarkoitushakuinen ja tahallinen toiminta huomioon ottaen 150.000 euron sakon uhalla. EH-Muovi Oy tulee myös määrätä suorittamaan vaaditut oikaisutoimet. On pidettävä käytännössä varmana, että sekä ammattilaiset että kuluttajat ovat sekoittaneet asianosaisten tuotteet ja asentaneet niitä yhdessä samaan järjestelmään. Tällainen rakentaja ei vahingon sattuessa voi vedota SK Tuote Oy:n tuotteille muutoin annettavaan takuuseen ja voi siten kärsiä huomattavan vahingon erehdyksessä tapahtuneesta vastuuasetelman muuttumisesta. Oikaisutoimella voidaan mahdollisesti saavuttaa ainakin osa sekaannuksen kohteeksi joutuneista tahoista ja saada heidät korjaamaan tilanne ennen vahingon aiheutumista.

VASTAUS

Vaatimukset

EH-Muovi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää SK Tuote Oy:n kanteen ja velvoittaa SK Tuote Oy:n korvaamaan EH-Muovi Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 1.527,53 eurolla, ja palkkion osalta 38.800,53 eurolla eli yhteensä 40.328,06 eurolla laillisine korkoineen sekä sen asianosaiskulut 589 eurolla laillisine korkoineen.

Perusteet

EH-Muovi Oy ei ole kopioinut SK Tuote Oy:n tuotteita, vaan ne ovat samankaltaisia sekä funktionaalisen luoteen että mitoituksille ja värille asetettujen teknisten vaatimusten takia. Joka tapauksessa SK Tuote Oy:llä ei ole minkäänlaista yksinoikeussuojaa puheena olevien tuotteidensa osalta, joten niiden kopioiminen on lähtökohtaisesti sallittua. Jäljittely on kiellettyä vain poikkeustilanteissa. Ulkomuodon suojaa saadaan mallisuojalla.

SK Tuote Oy:n läpivientisarjat ja niitä koskevat asennusohjeet ovat muuttuneet, eikä tuomiota voida perustaa muuhun kuin nykyisiin tuotteisiin. Tuotteita pitää arvioida kokonaisuutena. Läpivientisarja on yksi myytävä tuote, ja toinen myytävä kokonaisuus on poistoputki hattuineen.

Arvioitaessa läpivientisarjojen muotoilua on otettava huomioon, että tuotteen ulkomuoto ja mitoitus ovat käytännössä kokonaan teknisten vaatimusten sanelemia. Ensinnäkin pohjalevyn tulee peittää alla olevaan kattoon tehty reikä, ja se on kiinnitettävä kattoon tukevasti. Toiseksi pohjalevyn on oltava tarkasti katon ja kattotiilien muotoinen ja kokoinen, jotta se voidaan kiinnittää kattoon tiiviisti. Kolmanneksi keskellä olevan reiän muoto ja läpimitta määräytyvät katon viettävyyden tai kulman sekä tuuletusputken läpimitan perusteella. Neljänneksi läpivientien väri määräytyy käytettävän kattomateriaalin perusteella, vaihtoehtoja on 6–8 kappaletta kattovalmistajasta riippuen.

Poistoputken tarkoituksena on ohjata ilmanvaihtojärjestelmästä poistuva ilma pois rakennuksen sisältä. Ilmanvaihtoputken hattuosa estää sadeveden ja lumen pääsyn ilmanvaihtojärjestelmään. Suomen rakennusmääräyskokoelma määrittelee poistoputken pituudeksi vähintään 0,9 metriä kattopinnasta. Käytännössä kaikki valmistajat tekevät putkesta tällöin 700 millimetriä pitkän ja lisäävät sen päähän niin sanotun hatun, jolloin putken kokonaispituus on vaaditut 0,9 metriä. Putken halkaisija määräytyy rakennukseen asennetun lämmön talteenottokoneen jäteilmaputken halkaisijasta. Putken on oltava pyöreä, koska mainitun koneen liitäntä on pyöreä. Muun mallisen putken valmistus olisi lisäksi huomattavasti vaikeampaa ja kalliimpaa, eikä se olisi tarkoituksenmukaista. Myös putkien värit määräytyvät kattotiilien ja muiden kattomateriaalien värityksen mukaan. Kysymys on siten funktionaalisista ominaisuuksista, jotka eivät saa suojaa minkään yksinoikeuden perusteella.

Poistoputkituotteen omaperäisyyden osalta ainoa relevantti tarkastelukohde on kokonaisuuteen kuuluva hattu, joka on pakollinen sateen ja lumen takia. Hatun sisäosan kartiomainen muoto tulee vanhoista peltisistä malleista. Hatun ulko-osan pyöreä supistus ylöspäin puolestaan parantaa ilmavirran ohjautuvuutta ylös ja estää paremmin sateen pääsyn putkeen. Hatun alaosassa on oltava reiät, jotta vesi pääsee pois.

Toisin kuin SK Tuote Oy on esittänyt, markkinoilla on myös tuotteita, jotka ovat lähes identtisiä asianosaisten tuotteiden kanssa, kuten Meltex Oy:n MX-ilmanvaihtotuotteet. Myös ulkomaisten yhtiöiden Wirplast- ja Klöber-tuotteet ovat samankaltaisia.

Asianosaisten läpivientisarjoissa on selviä eroja kiinnityspaikkojen yksityiskohtien suhteen. Lisäksi niissä on selvästi merkittynä valmistajan nimi, EH-Muovi Oy:n tuotteissa merkintä "EH MUOVI". Myös asianosaisten poistoputket eroavat toisistaan, koska niiden vatupassit ovat eri kohdissa ja tiivisteratkaisut poikkeavat toisistaan. Poistoputkissa on niin ikään valmistajien nimet.

Hinnastossaan EH-Muovi Oy käyttää kansallisesti vuonna 2014 rekisteröityä tavaramerkkiään HEIPE varustettuna rekisteröidyn tavaramerkin symbolilla ®, esimerkiksi "HEIPE® CLASSIC LÄPIVIENTISARJA" ja "HEIPE® POISTOPUTKI Ø 125 / ER / 700". Tämä korostaa osaltaan EH-Muovi Oy:n tavaramerkin käyttöä. Sitä vastoin SK Tuote Oy käyttää puheena olevien tuotteidensa markkinoinnissa vähäisemmässä määrin tavaramerkkiään ja valmistajan nimeä. Tällä tavoin aiheutettua mahdollista sekaantumisen vaaraa ei voida lukea ainakaan EH-Muovi Oy:n syyksi.

EH-Muovi Oy myöntää, että SK Tuote Oy:n markkinaosuus puheena olevissa tuotteissa Suomessa on 85–90 prosenttia. Tämä markkinaosuus korostaa oikeutta jäljitellä tuotetta. Jäljittely on markkinatalouden toiminnan edellytys. Ilman tätä oikeutta monopolin saavuttanut yritys lopettaa tuotekehityksen, kuten nyt on käynyt.

SK Tuote Oy:n selvitys ei osoita, että sen tuotteet olisivat erityisen tunnettuja ammattilaisten keskuudessa ja tunnettuja kuluttajien keskuudessa. SK Tuote Oy:n tuotteet eivät myöskään ole omaperäisiä ottaen huomioon edellä tuotteiden teknisistä vaatimuksista ja funktionaalisista ominaisuuksista todettu. EH-Muovi Oy ei kiistä sitä, etteikö SK Tuote Oy:n tuotteilla olisi hyvä maine markkinoilla ja etteikö niillä olisi ainakin jonkinlaista goodwill-arvoa. SK Tuote Oy:n tuotteiden tunnettuus ammattilaisten keskuudessa johtuu tuotteiden markkinaosuudesta, ei niiden omaperäisyydestä.

Asianosaisten tuotteet eivät ole sekoitettavissa toisiinsa, koska EH-Muovi Oy käyttää omaa tavaramerkkiään HEIPE ja sen tuotteissa on myös selvästi merkitty valmistaja, koska asianosaisten tuotteissa on eroavuuksia sikäli kuin niiden funktionaalisuus tai tekniset ratkaisut sen sallivat, koska EH-Muovi Oy:n markkinoinnissa ei käytetä SK Tuote Oy:n nimeä tai tavaramerkkiä tai niiden kanssa samanlaista merkkiä ja koska myös asianosaisten tuotepakkausten etiketteihin on merkitty selvästi sekä tavaramerkki että valmistaja. Varsinainen tuotepakkaus on kummallakin asianosaisella niin sanottu bulkkitavarana toimitettava ruskea pahvilaatikko. Kaikki sanat Classic, Pelti ja Tiili tulevat kattomalleista, joihin läpivientisarjat on tarkoitus asentaa.

Käytännössä kaikki näiden tuotteiden ostopäätökset tekee rakennusalan ammattilainen, ja markkinoinnin kohderyhmänä on pidettävä nimenomaan alan ammattilaisia. Ostopäätöstä tehdessään alan ammattilaiset pystyvät erottamaan SK Tuote Oy:n ja EH-Muovi Oy:n tuotteet toisistaan.

Asianosaisten tuotteiden myyntikanavat ovat erilaiset. EH-Muovi Oy myy vain yhdelle tukkukaupalle ja kaikki loppumyynti tapahtuu suoraan rakennusalan ammattilaisille. SK Tuote Oy myy pääasiassa tukkukaupoille ja isoille kattoalan yrityksille.

EH-Muovi Oy:n menettelyssä ei ole ollut kysymys sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesta orjallisesta jäljittelystä tai maineen norkkimisesta. Orjallisen jäljittelyn käsitteeseen ei sovi, että EH-Muovi Oy on tehnyt keksintöjä ja teknisiä parannuksia tuotteisiinsa.

SK Tuote Oy:n asennusohjeet ovat yksinkertaisia piirustuksia. Ne eivät ole tekijänoikeuslain mukaisia niin itsenäisiä ja omaperäisiä teoksia, että niin sanottu teoskynnys ylittyisi, eivätkä ne siten saa suojaa kyseisen lain perusteella. Soikion muotoisen kartonkipohjan muoto on funktionaalinen ja se toimii leikkaussabluunana, jolla piirretään poistoputken tarvitseman aukon muoto kattorakenteisiin. EH-Muovi Oy:n asennusohjeet eivät myöskään ole identtisiä kopioita SK Tuote Oy:n ohjeista. EH-Muovi Oy:n ohjeisiin on merkitty aina yhtiön toiminimi, osoite, logo sekä merkki "EH" tai tavaramerkki "HEIPE". Asennusohjeiden tilaaminen kolmannelta taholta ei sinänsä anna niille tekijänoikeussuojaa.

Vaaditun uhkasakon määrää EH-Muovi Oy paljoksuu 50.000 euroa ylittäviltä osin ottaen huomioon sen liiketoiminnan koko. SK Tuote Oy ei ole osoittanut, että asianosaisten tuotteiden käyttö yhdessä johtaisi rakennusteknisesti huonompaan lopputulokseen. Sen sijaan niin sanotun yhteensopivuuden ilmoittaminen ei riko mitään lakia.

Tuomiolauselman julkistamisvaatimus ei ole perusteltu tämän tyyppisessä asiassa, jossa ei ole kysymys perättömien tai harhaanjohtavien tietojen levittämisestä.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

SK Tuote Oy

1. Havainne- ja vertailukuvia SK Tuote Oy:n ja EH-Muovi Oy:n läpivientisarjatuotteista
2. Havainne- ja vertailukuvia SK Tuote Oy:n ja EH-Muovi Oy:n poistoputkituotteista
3. Kopiot SK Tuote Oy:n ja EH-Muovi Oy:n asennusohjeista ja -malleista
4. Otteita SK Tuote Oy:n markkinointimateriaalista
5. Erittely SK Tuote Oy:n markkinointipanostuksista (liikesalainen)
6. Laskelma SK Tuote Oy:n markkinaosuuksista (liikesalainen)
7. Taloustutkimus Oy:n markkinatutkimusta koskeva raportti "Tutkimus ilmanvaihdon tuotteista (läpivientisarjat, putket ja hatut)" 28.4.2015
8. Erittely vuosina 2004–2015 SK Tuote Oy:n tuotekehitykseen tehdyistä investoinneista ja resursseista (liikesalainen)
9. Esimerkkejä muista samaan käyttötarkoitukseen tarkoitetuista kilpailijoiden tuottamista ratkaisuista
10. Kuvia AirWay-tuotteista ja otteita EH-Muovi Oy:n verkkosivuilta
11. Otteita EH-Muovi Oy:n verkkosivuilta ja sen tuotteita myyvästä verkkokaupasta a-tiilikate.fi
12. Ote tapahtuneesta sekaannuksesta Bautas.fi-verkkokaupassa
13. Ote tapahtuneesta sekaannuksesta LVI-WaBeK Oy:n kuvastossa
14. Ote tapahtuneesta sekaannuksesta LVI-WaBeK Oy:n verkkosivuilla
15. Sähköpostikirjeenvaihtoa koskien tapahtunutta sekaannusta
16. SK Tuote Oy:lle myönnettyjä sertifikaatteja
17. Hämeen ammattikorkeakoulun raportti numero 2014-34 "Muovinäytteiden UV-A -testi" 28.8.2014
18. VILPE- ja HEIPE-tuotteiden asennusohjeet
19. VTT Rakennustekniikan testausseloste nro RTE10146/96: SK Tuote Oy:n ulospuhallushajottimen virtaustekniset suoritusarvot
20. EH-Muovi Oy:n HEIPE 125 ER 700 -poistoputken virtaustekniset suoritusarvot
21. SK Tuote Oy:n 14.3.2017 päivätty kirje Benders Sverige AB:lle ja Benders Sverige AB:n vastaus sähköpostitse 14.3.2017
22. Otteita SK Tuote Oy:n verkkokaupasta
23. Otteita verkkosivuilta metehe.fi ja janla.fi sekä "Ruukin kattopaketti" esite vuodelta 2016 verkkosivustolta ruukki-katot.fi
24. Vertailukuvia SK Tuote Oy:n tuotteiden ja Wirplast-tuotteiden välillä

EH-Muovi Oy

1. EH-Muovi Oy:n tehtaan ohjehinnasto vuodelta 2015
2. Tuloste SK Tuote Oy:n verkkosivuilta 125P/ER/700 Poistoputki
3. Tuloste SK Tuote Oy:n verkkosivuilta: hakutulos haulle "125/er/700"
4. Meltex Oy:n MX-ilmanvaihtotuotteiden esite vuodelta 2012
5. Vallox 096 MV -ilmanvaihtokoneen esittely verkkosivuilla vallox.com
6. Tuloste Ensto Enervent -ilmanvaihtokoneen verkkosivuilta enervent.fi
7. D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma: "Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, Määräykset ja ohjeet 2010"
8. Vertailukuvasarja SK Tuote Oy:n uusista 2K-läpivientisarjoista ja EH-Muovi Oy:n läpivientisarjoista
9. SK Tuote Oy:n asennusohjeet koskien uutta Classic-2K-läpivientisarjaa ja EH-Muovi Oy:n asennusohjeet
10. Kuvia puolalaisista Wirplast-läpivientituotteista
11. Vertailukuva SK Tuote Oy:n ja EH-Muovi Oy:n viemärin poistoputkista
12. Kuva EH-Muovi Oy:n putken pakkausmerkinnöistä
13. Otteita SK Tuote Oy:n hinnastosta vuodelta 2017
14. Vertailukuvasarja SK Tuote Oy:n ja EH-Muovi Oy:n poistoputkien yksityiskohdista ja merkinnöistä
15. Otteita saksalaisen Klöber GmbH:n tuote-esitteestä
16. Otteita Ruukki Construction Oy:n ja Tampereen Peltityö Oy:n verkkosivuilta
17. EH-Muovi Oy:n neljä hyödyllisyysmallirekisteröintiä FI 9921 (21.12.2012), FI 9968 (28.1.2013), FI 11077 (29.12.2015) ja FI 11166 (16.3.2016)
18. Ote www.benders.se-verkkosivuilta
19. VTT Expert Services Oy:n testausseloste 10.9.2015 nro VTT-S-04128-15
20. Kuvakaappauksia verkkosivuilta LVI-info.fi

Katselmusesineet

SK Tuote Oy

1. VILPE Pelti -läpivientisarja
2. HEIPE Pelti -läpivientisarja
3. SK Tuote Oy:n 125/ER/700-poistoputkijärjestelyyn sisältyvästä kiinnitysrenkaasta (VILPE Hattu alaosa) vuonna 2011 valmistettu koekappale
4. SK Tuote Oy:n 125/ER/700-poistoputkijärjestelyyn sisältyvän kiinnitysrenkaan tuotantokappale
5. EH-Muovi Oy:n poistoputkijärjestelyyn sisältyvän kiinnitysrenkaan tuotantokappale
6. SK Tuote Oy:n 125/ER/700-poistoputkijärjestelyyn sisältyvän hatun yläosan tuotantokappale
7. EH-Muovi Oy:n poistoputkijärjestelyyn sisältyvän hatun yläosan tuotantokappale

EH-Muovi Oy

1. SK Tuote Oy:n ja EH-Muovi Oy:n poistoputkituotteet kokonaisuutena
2. EH-Muovi Oy:n kolme läpivientisarjaa pakkauksineen kokonaisuutena
3. HP:n omakotitalon katolta otettu ruskea kiinnitysrengas

Henkilötodistelu

SK Tuote Oy

1. ES, SK Tuote Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. JP, toimitusjohtaja, Taloustutkimus Oy
3. PH, myyntivastaava, Benders Suomi Oy
4. JW, toimitusjohtaja, Muotoilutoimisto Teamline Design Oy
5. MV, tuotealuejohtaja, Onninen Oy

EH-Muovi Oy

1. HP, EH-Muovi Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. TK, yrittäjä
3. JR, LVI-insinööriopiskelija

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Arvioinnin lähtökohdat

1. Markkinaoikeuden valmisteluistunnossa päätetyn mukaisesti tekijänoikeudellisen riita-asian (diaarinumero 2015/278) ja markkinaoikeudellisen asian (diaarinumero 2015/277) käsittelyä on jatkettu oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 6 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla samassa oikeudenkäynnissä.

2. Kanteessa tarkoitetut tuotteet liittyvät rakennusten poistoilmanvaihtoon. SK Tuote Oy on myynyt ja markkinoinut puheena olevia katon läpivientisarjojaan ja poistoputkeaan hattuineen VILPE-nimellä vuodesta 1992 lukien. SK Tuote Oy:n esittämän perusteella VILPE-tuotteet ovat ulkomuodoltaan ja -asultaan eli muotoilultaan innovatiivisia ja omaperäisiä sekä tunnettuja. Asiassa ei ole edes väitetty, että kanteessa tarkoitettujen tuotteiden ulkomuotoa tai -asua eli muotoilua olisi suojattu yksinoikeuksin, kuten mallioikeuksin. SK Tuote Oy:n mukaan sen eräiden läpivientisarjojen asennusohjeet ja -mallit saavat kuitenkin tekijänoikeudellista yksinoikeuden suojaa.

3. Kanteessa tarkoitettu EH-Muovi Oy:n menettely on aloitettu vuonna 2013.

4. SK Tuote Oy:n pääasiavaatimukset 1, 4 ja 5 on perustettu sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin ja pääasiavaatimukset 2 ja 3 tekijänoikeuslakiin. Markkinaoikeus arvioi ensin EH-Muovi Oy:n menettelyn väitettyä yksinoikeuden loukkausta eli tekijänoikeuslain vastaisuutta ja sen jälkeen EH-Muovi Oy:n menettelyn väitettyä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisuutta.

Väitetty tekijänoikeuslain vastainen menettely

5. SK Tuote Oy:n vahvistusvaatimus 2 ja sen mukainen kieltovaatimus 3 on perustettu asianosaisten Classic-läpivientisarja- sekä Peltikatto-asennusohjeisiin ja -malleihin, jotka on esitetty SK Tuote Oy:n asiakirjatodisteena 18. EH-Muovi Oy:n mahdollisesti myöhemmin muuttamat ja käyttämät asennusohjeet ja -mallit eivät ole tämän oikeudenkäynnin kohteena.

6. SK Tuote Oy:n mukaan EH-Muovi Oy on loukannut SK Tuote Oy:n tekijänoikeuslakiin perustuvia yksinoikeuksia kopioimalla SK Tuote Oy:n asennusohjeet ja -mallit sellaisenaan ja saattaessaan ne yleisön saataviin.

7. EH-Muovi Oy:n mukaan kanteen kohteena olevat asennusohjeet ovat yksinkertaisia piirustuksia, jotka eivät ole niin itsenäisiä ja omaperäisiä, että niin sanottu teoskynnys ylittyisi. Asennusmallit ovat puolestaan muodoltaan funktionaalisia. Näin ollen EH-Muovi Oy ei ole menetellyt SK Tuote Oy:n väittämin tavoin tekijänoikeuslain vastaisesti.

8. Tekijänoikeuslain 1 §:n 1 momentin mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. Pykälän 2 momentin mukaan kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa.

9. Oikeuskäytännössä on katsottu, että rakennuspiirustukset saattoivat saada suojaa tekijänoikeuslain 1 §:n 2 momentin mukaan selittävinä piirustuksina, mutta kun ne kuitenkin olivat tavanomaisia rakennuspiirustuksia vailla omaperäisyyttä, ne eivät saaneet mainittua suojaa (KKO 1988:4). Vastaavasti on katsottu tekijänoikeusneuvoston lausuntokäytännössä (TN 2012:12). Kyseisessä lausunnossa tekijänoikeusneuvoston arvioitavaksi toimitettuja rakennuspiirustuksia voitiin pitää alalla tavanomaisina piirustuksina ulkoasun ja teknisen toteutuksen suhteen.

10. Tämän tuomion liitteenä on pienennetyt kuvat asiassa kysymyksessä olevista asianosaisten asennusohjeista ja -malleista.

11. SK Tuote Oy:n Peltikatto-asennusohje (liitteen kuvat 1a ja 1b) on ohuehkoa kartokia ja muodoltaan soikio, jonka alareunassa on vajaan kolmen senttimetrin pituinen ja noin puolentoista senttimetrin levyinen suorakaiteen muotoinen varsi. Ohjeen kummallakin puolella on teksti "Peltikatto" ja sama ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi sekä viisiosaiset kuvasarjat, jotka ovat kahdelle erilaiselle peltikatolle, toinen toisella ja toinen toisella puolella asennusohjetta.

12. EH-Muovi Oy:n Peltikatto-asennusohje (liitteen kuvat 2a ja 2b) on kaikilta osin, mukaan lukien kuvien asettelu, identtinen SK Tuote Oy:n vastaavan asennusohjeen kanssa lukuun ottamatta EH-Muovi Oy:öön viittaavaa laatikoitua tunnusta "EH" kummallakin puolella asennusohjetta.

13. SK Tuote Oy:n Classic-läpivientisarja-asennusohje (liitteen kuvat 3a ja 3b) on ohuehkoa kartonkia ja muodoltaan soikio. Ohjeen kummallakin puolella on kuviotavaramerkin sisältävä iskulause "VILPE Innovative and Easy". Ohjeen toisella puolella (liitteen kuva 3a) on tekstit "Classic-läpivientisarja", "Pelti" ja "Huopa" ja samat ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi sekä viisiosainen kuvasarja, jonka ensimmäinen kuva on erilainen pelti- ja huopakatolle. Tällä puolella ohjetta on siis kuusi kuvaa. Ohjeen toisella puolella (liitteen kuva 3b) on kuvasarja kolmen erimittaisen putken asennuskulmista sekä logo "sk tuote oy" ja SK Tuote Oy:n yhteystiedot.

14. EH-Muovi Oy:n Classic-läpivientisarja-asennusohje (liitteen kuvat 4a ja 4b) on kaikilta osin, mukaan lukien kuvien asettelu, identtinen SK Tuote Oy:n vastaavan asennusohjeen kanssa lukuun ottamatta SK Tuote Oy:öön viittaavia kaupallisia tunnuksia ja yhteystietoja, joiden sijasta EH-Muovi Oy:n asennusohjeessa on esitetty sen kaupallisia tunnuksia ja yhteystiedot.

15. Edellä mainittujen asennusohjeiden muodon tarkoituksena on toimia mallina, jota apuna käyttäen kattorakenteisiin voidaan merkitä poistoputken tarvitseman läpiviennin ääriviivat katon puhkaisemista varten. Muodon osalta asennusohjeet ovat siis yksin käyttötarkoituksensa sanelemia, eivätkä asennusohjeet tältä osin ilmennä tekijänsä luovia valintoja. Todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että SK Tuote Oy:n puheena olevat asennusohjeet, siltä osin kuin niissä on kysymys SK Tuote Oy:n vaatimuksessa 2 tarkoitetuista malleista, eivät ole tekijänoikeuslain 1 §:n tarkoittamia teoksia, eikä SK Tuote Oy:n tekijänoikeutta ole näiltä osin loukattu.

16. SK Tuote Oy:n Peltikatto-asennusohjeen kummakin puolen (liitteen kuvat 1a ja 1b) kuvasarjat ovat käsin piirrettyjä ja kyseisissä piirroksissa varjostuksineen on nähtävissä tekijänsä omaperäinen kädenjälki. Saman teknisen asian kuvaaminen olisi voitu toteuttaa muillakin tavoin ilman, että ohjeen tekninen selkeys olisi siitä kärsinyt. Toisenlainen esittämistapa on nähtävissä esimerkiksi EH-Muovi Oy:n asiakirjatodisteena 9 olevassa SK Tuote Oy:n Classic-2K-läpivientisarjan asennusohjeessa rivipeltikatteelle ja huopakatteelle. Todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että SK Tuote Oy:n puheena olevan Peltikatto-asennusohjeen kummankin puolen (liitteen kuvat 1a ja 1b) piirrokset ovat siten itsenäisiä ja omaperäisiä, että ne ovat tekijänoikeuslain 1 §:n tarkoittamia teoksia. Kun EH-Muovi Oy on käyttänyt omassa Peltikatto-asennusohjeessaan samoja piirroksia ja kun se on saattanut ne yleisön saataviin, se on loukannut SK Tuote Oy:lle kuuluvaa tekijänoikeutta.

17. SK Tuote Oy:n Classic-läpivientisarja-asennusohjeen toisen puolen (liitteen kuva 3a) kuudesta kuvasta muodostuva kuvasarja on käsin piirretty ja kyseisissä piirroksissa on nähtävissä tekijänsä omaperäinen kädenjälki. Saman teknisen asian kuvaaminen olisi voitu toteuttaa muillakin tavoin ilman, että ohjeen tekninen selkeys olisi siitä kärsinyt. Toisenlainen esittämistapa on nähtävissä esimerkiksi edellä käsitellyssä SK Tuote Oy:n Peltikatto-asennusohjeessa ja EH-Muovi Oy:n asiakirjatodisteena 9 olevassa SK Tuote Oy:n Classic-2K-läpivientisarjan asennusohjeessa rivipeltikatteelle ja huopakatteelle. Todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että SK Tuote Oy:n Classic-läpivientisarja-asennusohjeen puheena olevan kuuden kuvan kuvasarjan piirrokset ovat siten itsenäisiä ja omaperäisiä, että ne ovat tekijänoikeuslain 1 §:n tarkoittamia teoksia. Kun EH-Muovi Oy on käyttänyt omassa Classic-läpivientisarja-asennusohjeessaan samoja piirroksia ja kun se on saattanut ne yleisön saataviin, se on loukannut SK Tuote Oy:lle kuuluvaa tekijänoikeutta.

18. Sitä vastoin SK Tuote Oy:n Classic-läpivientisarja-asennusohjeen toisen puolen (liitteen kuva 3b) kuvasarja kolmen erimittaisen putken asennuskulmista ei ole teknisessä esittämistavassaan siinä määrin itsenäinen ja omaperäinen, että se ylittäisi niin sanotun teoskynnyksen tai -tason. Tältä osin EH-Muovi Oy ei ole menetellyt käyttäessään puheena olevaa kuvasarjaa omassa Classic-läpivientisarja-asennusohjeessaan SK Tuote Oy:n väittämin tavoin tekijänoikeuslain vastaisesti.

19. Tekijänoikeuslain 56 g §:n mukaan, jos joku loukkaa tekijänoikeutta, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

20. Kun lisäksi otetaan huomioon, että SK Tuote Oy:llä on oikeudellinen intressi saada vahvistettua sille kuuluvan tekijänoikeuden loukkaus, SK Tuote Oy:n vahvistusvaatimus 2 ja kieltovaatimus 3 on hyväksyttävä tuomiolauselmalta ilmenevin tavoin siltä osin kuin EH-Muovi Oy:n on edellä katsottu loukanneen SK Tuote Oy:lle kuuluvaa tekijänoikeutta. Muilta osin sanotut vaatimukset on hylättävä.

Väitetty sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastainen menettely

21. SK Tuote Oy:n kieltovaatimus 1 sekä siihen liittyvät uhkasakon asettamista koskeva vaatimus 4 ja oikaisutoimenpidettä koskeva vaatimus 5 liittyvät asianosaisten Classic-, Pelti- ja Tiili-läpivientisarjoihin sekä 125/ER/700-poistoputkituotteisiin, jotka sisältävät putken ohella sen hatun. Lisäksi mainitut vaatimukset liittyvät asennusohjeisiin.

22. SK Tuote Oy:n mukaan EH-Muovi Oy:n menettelyssä myydä ja markkinoida muodoltaan ja ulkoasultaan identtisiä kopioita kieltovaatimuksessa 1 yksilöidyistä SK Tuote Oy:n tuotteista on kysymys sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesta orjallisesta jäljittelystä sekä maineen norkkimisesta ja sen vahingoittamisesta.

23. EH-Muovi Oy:n mukaan se ei ole menetellyt SK Tuote Oy:n väittämin tavoin lainvastaisesti, koska jäljittely on kiellettyä vain poikkeustilanteissa, koska SK Tuote Oy:n tuotteet eivät ole omaperäisiä ja koska tuotteiden tunnuttuus merkityksellisessä kohderyhmässä eli alan ammattilaisten keskuudessa johtuu SK Tuote Oy:n tuotteiden markkinaosuudesta, ei niiden omaperäisyydestä. Lisäksi EH-Muovi Oy:n tuotteisiin ja niiden myyntipakkauksiin on selvästi merkitty kyseisten tuotteiden valmistaja ja sen tavaramerkki.

24. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Mainitun lain esitöiden (HE 114/1978 vp s. 11) mukaan hyvänä liiketapana voidaan yleisesti pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa.

25. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain yleislausekkeessa tarkoitetulla tavalla sopimatonta ja siten kiellettyä on markkinoida toisen elinkeinonharjoittajan omaperäisen ja asianomaisen kohdeyleisön keskuudessa tunnetun tuotteen orjallista jäljitelmää, joka on kyseiseen tuotteeseen sekoitettavissa. Vailla yksinoikeuden suojaa olevan tuotteen jäljittely on siis sallittua, mikäli jäljittelystä ei aiheudu sekaannuksen vaaraa tuotteen kaupallisesta alkuperästä.

26. EH-Muovi Oy:n Classic-, Pelti- ja Tiili-läpivientisarjat ovat ulkoasultaan käytännössä identtisiä kopioita SK Tuote Oy:n vastaavista tuotteista (esimerkiksi SK Tuote Oy:n asiakirjatodiste 1 sekä katselmusesineet 1 ja 2).

27. Myös EH-Muovi Oy:n 125/ER700-poistoputki hattuineen on ulkoasultaan hyvin pitkälle identtinen kopio SK Tuote Oy:n vastaavasta tuotteesta (SK Tuote Oy:n asiakirjatodiste 1 ja katselmusesineet 6 ja 7 sekä EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 14 ja katselmusesineet 1). Selvimpänä erona on se, että asennusta helpottavan vatupassin paikka SK Tuote Oy:n tuotekokonaisuudessa on hatun päällä, kun taas EH-Muovi Oy:n tuotekokonaisuudessa se on putken alaosassa.

28. Puheena olevien ilmavaihtotuotteiden markkinoinnin pääasiallinen kohderyhmä on alan ammattihenkilöt, jotka myös pääosin hankkivat ja asentavat tuotteet. Asiassa esitetty selvitys ei osoita, että kuluttajat sanottavammin itse suoraan hankkisivat tai asentaisivat näitä tuotteita. Joka tapauksessa on niin, että SK Tuote Oy:n vetoama markkinatutkimus (SK Tuote Oy:n asiakirjatodiste 7) ei osoita, että sen tuotteet olisivat kuluttajien keskuudessa tunnettuja, kun edes kattoremontin tehneet tai sen tekemistä aikovat kuluttajat eivät tunne edes itse tuotteita kovin hyvin saati yhdistä niitä hyvin SK Tuote Oy:öön tai sen tavaramerkkiin. Tutkimuksen mukaan vain reilu neljäsosa tällaisista valikoiduistakaan kuluttajista yhdisti näytettyjen kuvien perusteella tuotteet viidestä nimetystä vaihtoehdosta vaihtoehtoon "Vilpe (SK Tuote)". Todetusta seuraa, että nyt käsillä olevan asian arvioinnin kannalta merkityksellinen kohderyhmä on vain alan ammattihenkilöt.

29. Edellä mainittu markkinatutkimus osoittaa, että kattorakentamisen ammattilaiset tuntevat hyvin SK Tuote Oy:n puheena olevat läpivientisarjat ja poistoputkituotteen, kun 96 prosenttia tutkimukseen vastanneista yhdisti näytettyjen kuvien perusteella tuotteet viidestä nimetystä vaihtoehdosta vaihtoehtoon "Vilpe (SK Tuote)".

30. Markkinaoikeus toteaa, että tuotteen muoto voi olla omaperäinen lähinnä silloin, kun muodon pääasiallisena tarkoituksena on saada tuote erottumaan muiden tuotteista. Lähinnä toiminnallisista syistä tietyn muotoiseksi muotoiltu tuote ei siis yleensä ole omaperäinen. Näistä lähtökohdista on seuraavaksi arvioitava, ovatko SK Tuote Oy:n kysymyksessä olevat läpivientisarjat ja poistoputki muodoltaan omaperäisiä.

31. SK Tuote Oy:n Classic-, Pelti- ja Tiili-läpivientisarjoissa on keskenään hyvin pitkälle samankaltainen yläosa, johon putken alaosa kiinnittyy. Mainittu läpivientisarjojen yläosa vastaa ulkoasultaan varsin paljon alalla yleisesti käytössä olevaa muotoilua (MX-läpivientisarjat, josta EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 4, Klöber-läpiviennit, josta

EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 15, ja Wirplast-läpiviennit, josta EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 10). Sama koskee myös SK Tuote Oy:n Tiili-läpivientisarjan kantaosan muotoilua aaltomaisen kattotiilen muotoiseksi (MX-läpivientisarja tiilikatolle, josta EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 4, ja eräs Wirplast-läpivienti, josta EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 10). Edellä mainituilla kaikkien puheena olevien läpivientisarjojen yläosan muotoilulla kuin myös tiilikaton läpivientisarjan kantaosan muotoilulla on myös selkeä funktionaalinen tarkoituksensa. Edellinen liittyy poistoputken liittämiseen läpivientisarjaan ja jälkimmäinen kattotiilen korvaamiseen kantaosaltaan tyypillisen kattotiilen muotoisella läpivientisarjalla.

32. Puheena olevaa SK Tuote Oy:n Tiili-läpivientisarjan muotoilua ottaen huomioon edellä kohdassa 31 sen yläosasta ja kantaosasta lausuttu ei voida läpivientisarjaa kokonaisuutena arvioituna pitää omaperäisenä ja yksinomaan SK Tuote Oy:lle tunnusomaisena.

33. SK Tuote Oy:n Pelti-läpivientisarjan kantaosa vastaa hyvin pitkälle erään Wirplast-tuotteen muotoilua lähinnä sillä erotuksella, että jälkimmäisen pengermäinen korotusosa on etureunastaan pyöreä ja pengerrys jatkuu häivyttämättömänä siirryttäessä kohti takareunaa (EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 10). Puheena olevaa SK Tuote Oy:n Pelti-läpivientisarjan muotoilua ottaen huomioon edellä kohdassa 31 sen yläosasta ja tässä kohdassa 33 sen kantaosasta lausuttu ei voida läpivientisarjaa kokonaisuutena arvioituna pitää omaperäisenä ja yksinomaan SK Tuote Oy:lle tunnusomaisena.

34. SK Tuote Oy:n Classic-läpivientisarjan kantaosassa on tiettyä muotoilullista yhdenmukaisuutta MX-läpivientisarjaan konesaumakatolle (EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 4) ja erääseen Wirplast-tuotteeseen (EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 10). Erona on lähinnä se, että SK Tuote Oy:n Classic-läpivientisarjan kantaosassa on ornamenttikuvio, jota ei ole havaittavissa mainituissa kahdessa muussa tuotteessa. Puheena olevaa SK Tuote Oy:n Classic-läpivientisarjan muotoilua ottaen huomioon edellä kohdassa 31 sen yläosasta ja tässä kohdassa 34 sen kantaosasta lausuttu ei voida läpivientisarjaa kokonaisuutena arvioituna pitää omaperäisenä ja yksinomaan SK Tuote Oy:lle tunnusomaisena.

35. Myöskään puheena olevan SK Tuote Oy:n poistoputken pyöreää muotoa ei voida pitää omaperäisenä. Sama koskee putken alaosan muotoilua, jolla on ensinnäkin jo edellä todettu lähinnä funktionaalinen käyttötarkoitus saada putki ja läpivientisarja liitetyksi yhteen. Toiseksi vastaavankaltainen poistoputken alaosan muotoilu on käytössä muillakin alan toimijoilla (MX-poistoputki 125, josta EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 4, ja Wirplast-poistoputki, josta SK Tuote Oy:n asiakirjatodiste 24). Myöskään SK Tuote Oy:n poistoputken hatun muotoilua ei voida pitää omaperäisenä ja yksinomaan SK Tuote Oy:lle tunnusomaisena siihen nähden, mitä ilmenee Klöber-tuote-esitteen sivun "Inhalt" oikeanpuoleisessa kuvituskuvassa näkyvistä muotoilultaan vastaavanlaisista hatuista (EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 15).

36. Vaikka SK Tuote Oy:n puheena olevat tuotteet olisivat tunnettuuden lisäksi myös muotoilultaan omaperäisiä, vailla yksinoikeuden suojaa olevan tuotteen jäljittely ja kopiointi on siis sallittua, mikäli siitä ei aiheudu sekaannuksen vaaraa tuotteen kaupallisesta alkuperästä.

37. EH-Muovi Oy:n tuotteisiin on merkitty tuotteiden värisellä kohomerkinnällä yhtiön kaupallinen tunnus "EH-Muovi" tai vastaava (EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 14 sekä katselmusesineet 1 ja 2). Myös EH-Muovi Oy:n tuotepakkauksien pakkausmerkinnöissä on mainittu valmistaja EH-Muovi Oy:n nimi ja verkkosivut (EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 8 ja katselmusesineet 2). EH-Muovi Oy:n tehtaan ohjehinnastossa vuodelta 2015 siinä esitettyine yhtiön kaupallisine tunnuksineen ja yhteystietoineen ilmenee selvästi, kenen valmistamista tuotteista hinnaston tuotteissa on kysymys (EH-Muovi Oy:n asiakirjatodiste 1). Sama koskee EH-Muovi Oy:n verkkokaupan sivuilta SK Tuote Oy:n esittämää selvitystä (SK Tuote Oy:n asiakirjatodiste 11).

38. Markkinaoikeudessa todistajana kuullun kummankin asianosaisen tuotteita ostavan ja asentavan alan yrittäjän TK:n kertomuksesta on ilmennyt, että hän erottaa mainitut tuotteet toisistaan ja että alan ammattilaisen pitäisi tietää, mitä tuotetta hän ostaa.

39. Niin ikään markkinaoikeudessa todistajana kuullun alan jälleenmyyjän ja jakelijan Onninen Oy:n tuotealuejohtaja MV:n kertomuksesta on ilmennyt, että SK Tuote Oy:n tuotteet ovat pitkään olleet lähes ainoita puheena olevilla markkinoilla olevia tuotteita. SK Tuote Oy:n tuotteiden ulkoasu on sen myötä tullut asiakkaille tutuksi. MV:n mukaan hän tietää ja heidän tulee tietää, kenen tuotteita ostaa, mutta on sinänsä mahdollista, että myös alan ammattilaiset voivat sekoittaa asianosaisten tuotteet johtuen niiden samankaltaisesta ulkonäöstä. EH-Muovi Oy:n tuotteiden merkintä "EH-Muovi" ei välttämättä täysin poista sekoitettavuutta. Sekoitettavuuden mahdollisuus liittyy siihen, millainen ostotilanne on kysymyksessä.

40. Asiassa esitetystä todistelusta on myös ilmennyt, että SK Tuote Oy:n tuotteita jälleenmyyvät tahot eivät välttämättä ole ilmoittaneet verkkosivuillaan tuotteen kaupalliseen alkuperään viittaavaa valmistajan nimeä tai tavaramerkkiä. Markkinaoikeus toteaa, ettei tällaisesta SK Tuote Oy:n tuotteita koskevasta menettelystä mahdollisesti aiheutuvaa sekaannusta tai sen vaaraakaan voida lukea EH-Muovi Oy:n syyksi.

41. Markkinaoikeus katsoo, että EH-Muovi Oy on markkinoinnissaan kaupallisia tunnuksiaan käyttämällä, siltä osin kuin niiden käyttämisestä on esitetty selvitystä, erottanut selvästi tuotteensa SK Tuote Oy:n tuotteista, erityisesti kun otetaan huomioon merkityksellisen kohderyhmän alan ammattilaisuus. Mikäli tällaisen ryhmän edustaja erehtyy asianosaisten tuotteista, erehdys ei johdu ainakaan tuotteensa ja myyntipakkauksensa sekä verkkosivunsa kaupallisilla tunnuksillaan asianmukaisesti merkinneestä EH-Muovi Oy:stä. Kun lisäksi otetaan huomioon, että SK Tuote Oy:n puheena olevat tuotteet eivät ole muotoilultaan omaperäisiä ja yksinomaan SK Tuote Oy:lle tunnusomaisia, EH-Muovi Oy:n orjallisena jäljittelynä kiellettäväksi vaadittu menettely tuotteiden osalta ei ole ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista.

42. SK Tuote Oy on esittänyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvien vaatimustensa perusteena myös sen, että EH-Muovi Oy on markkinoimalla ja myymällä SK Tuote Oy:n tuotteiden kopioita käyttänyt oikeudettomasti hyväkseen SK Tuote Oy:n tuotteiden mainetta, vaikka markkinoinnista ei olisikaan aiheutunut sekaannuksen vaaraa EH-Muovi Oy:n tuotteiden kaupallisesta alkuperästä.

43. EH-Muovi Oy:n tuotteiden markkinoinnin ja myynnin kieltämistä tarkoittavan vaatimuksen hyväksyminen SK Tuote Oy:n esittämillä perusteilla tarkoittaisi sitä, että toisen elinkeinonharjoittajan mainetta omaavan tuotteen jäljittely tai kopiointi olisi sellaisenaan aina kiellettyä. Mallioikeuslain perusteella suojaa tuotteen ulkomuodolle voi saada ainoastaan rajoitetuksi ajaksi, mistä seuraa, että tämän jälkeen kaikki talouden toimijat voivat käyttää mallia vapaasti ainakaan mallioikeuden sitä estämättä. Vailla yksinoikeuden suojaa olevan tuotteen jäljittely ja kopiointi on siis lähtökohtaisesti sallittua. Näin ollen siinä, että kilpailija jäljittelee toisen vailla yksioikeuden suojaa olevaa tuotetta tai kopioi sen, ei vielä ole kysymys sellaisesta toisen väitetyn maineen oikeudettomasta hyväksikäyttämisestä, joka olisi sopimattomana kiellettävissä riippumatta kaupallista alkuperää koskevasta sekaannuksen vaaran aiheutumisesta.

44. SK Tuote Oy:n tuotteet ovat olleet markkinoilla ulkoasultaan olennaisesti samanlaisina hyvin pitkään, yli kaksikymmentä vuotta. Kyseisten tuotteiden markkinaosuus Suomessa on myös huomattavan korkea. Osaltaan tämä on ilmeisesti seurausta siitä, että SK Tuote Oy:n tuotteet ovat olleet pitkään lähes ainoita alan markkinoilla olevia tuotteita Suomessa, kuten todistajana kuultu MV on kertonut. On ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa alan ammattilaiset tunnistavat SK Tuote Oy:n tuotteet niiden ulkoasun perusteella hyvin. Tällaisessa kilpailutilanteessa syntynyt tunnettuus ei kuitenkaan osoita, että tuotteiden vailla omaperäisyyttä olevalla ulkoasulla tai muotoilulla olisi myös mainetta tai ainakaan sellaista mainetta, jota olisi syytä suojata sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella vielä vuosikymmeniä tuotteiden markkinoille saattamisen jälkeenkin.

45. Todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että EH-Muovi Oy:n menettely ei ole ollut SK Tuote Oy:n väittämin tavoin tuotteiden osalta toisen maineen ja tunnettuuden oikeudettoman hyväksikäyttämisen tai sen vahingoittamisen perusteella sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista.

46. SK Tuote Oy on kohdistanut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvat vaatimuksensa edellä käsiteltyjen tuotteiden lisäksi myös asennusohjeisiin. Tältä osin jo edellä käsitellyssä tekijänoikeudellisessa vaatimuksessa 2 ja nyt käsiteltävänä olevassa vaatimuksessa 1 kuvattu EH-Muovi Oy:n menettely on tosiasiallisesti sama eli olennaisesti identtisten asennusohjeiden käyttö elinkeinotoiminnassa. Asiassa ei myöskään ole varsinaisesti edes väitetty, että EH-Muovi Oy:n menettelyssä kopioida SK Tuote Oy:n käyttämät asennusohjeet olisi muuta sopimattomuutta kuin tekijänoikeuden loukkaus. Tähän nähden ja ottaen huomioon, mihin edellä on päädytty EH-Muovi Oy:n menettelyn tekijänoikeuslain vastaisuuden osalta, SK Tuote Oy:llä ei ole oikeudellista intressiä saada enemmälti arvioiduksi, onko EH-Muovi Oy:n menettely asennusohjeiden osalta ollut vastoin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettua lakia.

47. Edellä olevan perusteella SK Tuote Oy:n on vaatimukset 1, 4 ja 5 on hylättävä.

Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujen korvaaminen

48. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

49. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

50. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

51. EH-Muovi Oy voittanut asian keskeisiltä osin. Sillä, minkä se on hävinnyt, ei kuitenkaan ole vain vähäinen merkitys asiassa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvien vaatimusten käsittelystä on aiheutunut asianosaisille selkeästi enemmän työtä ja oikeudenkäyntikuluja kuin tekijänoikeuslakiin perustuvien vaatimusten käsittelystä, markkinaoikeus katsoo, että asian lopputulos huomioon ottaen SK Tuote Oy on velvoitettava korvamaan EH-Muovi Oy:n oikeudenkäyntikulut osaksi.

52. EH-Muovi Oy on vaatinut, että SK Tuote Oy on velvoitettava korvaamaan EH-Muovi Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 1.527,53 eurolla, ja palkkion osalta 38.800,53 eurolla eli yhteensä 40.328,06 eurolla laillisine korkoineen sekä sen asianosaiskulut 589 eurolla laillisine korkoineen.

53. SK Tuote Oy:llä ei ole ollut huomauttamista EH-Muovi Oy:n esittämien korvattavien toimenpiteiden ja oikeudenkäyntikulujen määrän osalta. Asianosaiskulujen osalta SK Tuote Oy on kiistänyt EH-Muovi Oy:n vaatimuksen perusteeltaan ja määrältään 233 euroa ylittäviltä osin.

54. Markkinaoikeus katsoo, että käsillä olevassa tilanteessa SK Tuote Oy on veloitettava korvaamaan EH-Muovi Oy:n vaatiman kuluerän kokonaisuudessaan, palkkion osalta 25.000 euroa ja asianosaiskulujen osalta SK Tuote Oy:n myöntämän määrän 233 euroa.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus vahvistaa, että EH-Muovi Oy on loukannut SK Tuote Oy:n tekijänoikeutta saattaessaan yleisön saataviin SK Tuote Oy:n

- Peltikatto-asennusohjeen kummankin puolen (liitteen kuvat 1a ja 1b) piirrosten kanssa olennaisesti identtisiä piirroksia ja

- Classic-läpivientisarja-asennusohjeen toisella puolella (liitteen kuva 3a) olevan kuudesta kuvasta muodostuvan kuvasarjan piirrosten kanssa olennaisesti identtisiä piirroksia.

Markkinaoikeus kieltää EH-Muovi Oy:tä jatkamasta tai toistamasta edellä yksilöityä menettelyä tekijänoikeuden voimassaoloaikana.

Markkinaoikeus velvoittaa SK Tuote Oy:n korvaamaan EH-Muovi Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 1.527,53 eurolla ja palkkion osalta 25.000 eurolla eli yhteensä 26.527,53 eurolla viivästyskorkoineen sekä EH-Muovi Oy:n asianosaiskulut 233 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää SK Tuote Oy:n kanteen muilta osin sekä

EH-Muovi Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluvaatimukset enemmälti.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 28.8.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Pertti Lenkkeri.

Liite.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 21.7.2017