MAO:406/17

Skaala Production Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky - tavaramerkkiluokitus

Diaarinumero: 2015/522
Antopäivä: 27.6.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 28.5.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Skaala Production Oy (jäljempänä myös valittaja) on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin cLean (kuvio) rekisteröimiseksi tavaroille luokissa 6, 9, 11 ja 19 sekä palveluille luokassa 37 valituksenalaisesta päätöksestä ilmenevän tavara- ja palveluluettelon mukaisesti kuitenkin siten, että palvelut "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" ovat ensisijaisesti luokassa 42, toissijaisesti luokassa 37 tai viimesijaisesti luokassa 42 tavaramerkkilain 17 a §:n mukaisesti alkuperäisestä hakemuksesta erotettuna.

Perusteet

Valituksenalaisessa päätöksessä on virheellisesti katsottu, että haettu merkki cLean (kuvio) olisi vailla erottamiskykyä tavaroille luokissa 6, 9, 11 ja 19 sekä palveluille luokassa 37. Lisäksi päätöksessä on virheellisesti katsottu, että haetun merkin ja aikaisempien EU-tavaramerkkien numero 12483368 cLean (kuvio) sekä numero 12484549 cLean (kuvio) välillä olisi sekaannusvaara luokan 9 tavaroiden "ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteisiin liittyvät tietokoneohjelmat ja mobiilisovellukset" osalta. Lisäksi valittajan rekisteröintihakemus on hylätty palveluiden "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" sillä perusteella, että kyseiset palvelut kuuluvat luokkaan 42, jota hakemus ei alun perin koskenut ennen kuin valittaja rekisteriviranomaisen välipäätöksen johdosta täsmensi palveluluetteloa.

Rekisteröintihakemus on ennen täsmentämistä tältä osin koskenut muun ohella palveluita "huolto ja korjaus; asennuspalvelut" luokassa 37. Nämä palvelut ovat sisältäneet myös tietokone- ja mobiilisovelluksiin kohdistuvat palvelut. Palvelut olisi tullut tietokone- ja mobiilisovelluksiin kohdistuvilta osin siirtää luokkaan 42 sen sijaan että hakemus on näiltä osin hylätty.

Haettu merkki on erottamiskykyinen hakemuksen kattamille tavaroille ja palveluille. Haettu merkki cLean sisältää kirjainten sisällä kulkevan aallon, joka rajaa kirjainten ala- ja yläosan välillä voimakkaasti vaaleanharmaasta mustaan juoksevan valöörin. Valituksenalaisessa päätöksessä on virheellisesti katsottu, että merkki muodostuisi vain himmeällä aaltokuviolla vähäisesti tyylitellystä sanasta clean, joka on kysymyksessä olevia tavaroita ja palveluita kuvaileva. Haettu merkki on kuviomerkki, jota tulee arvioida kokonaisuutena. Merkki ei myöskään kuvaile kysymyksessä olevia tavaroita ja palveluita, vaan se on enintään suggestiivinen. Tästä ovat osoituksena valituksenalaisessa päätöksessä rekisteröinnin esteiksi katsotut EU-tavaramerkit 12483368 cLean (kuvio) sekä numero 12484549 cLean (kuvio), jotka on kumpikin rekisteröity luokassa 9 tietokoneohjelmistoille teollisia suunnittelupalveluita varten ja luokassa 42 teollisille analyysi- ja suunnittelupalveluille. EU-tavaramerkkien rekisteröinnit eivät ole perustuneet hankittuun erottamiskykyyn. Haettu merkki on paljon tyylitellympi kuin kyseiset EU-tavaramerkit.

Rekisteröitäväksi haetun merkin ja kysymyksessä olevien EU-tavaramerkkien välillä ei myöskään ole sekaannusvaaraa. EU-tavaramerkki 12483368 cLean (kuvio) sisältää ainoastaan sanan cLean tietyllä kirjasinlajilla. EU-tavaramerkki numero 12484549 cLean (kuvio) sisältää tietyllä kirjasinlajilla sanan cLean, jonka yläpuolella kulkee ohut punainen vaakasuora viiva. EU-tavaramerkit kuvaavat suoraan niiden kattamien tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitusta, joten niiden erottamiskyky perustuu ainoastaan niissä käytettyyn kirjasinlajiin sekä EU-tavaramerkin numero 12484549 cLean (kuvio) myös ohueen punaiseen vaakasuoraan viivaan. EU-tavaramerkit ovat hyvin heikosti erottamiskykyisiä, joten vähäisetkin erot haetun merkin ja niiden välillä riittävät poistamaan sekaannusvaaran.

Rekisteröitäväksi haettu merkki on kokonaisvaikutelmaltaan erilainen kuin kysymyksessä olevat EU-tavaramerkit ottaen huomioon aikaisempien EU-tavaramerkkien heikko erottamiskyky. Niissä käytetyt kirjasinlajit ovat selvästi erilaisia. EU-tavaramerkeissä ei myöskään ole aaltokuviona kirjainten sisällä eteneviä valöörejä niin, että kirjainten yläosa olisi yhtenäistä mustaa. Rekisteriviranomaisen arviointi on perustunut siihen, että kaikki kysymyksessä olevat merkit olisivat sanamerkkejä, vaikka näin ei ole.

Lisäksi rekisteröitäväksi haetun merkin kattamat tavarat "ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteisiin liittyvät tietokoneohjelmat ja mobiilisovellukset" eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin rekisteröinnin esteiksi asetettujen EU-tavaramerkkien kattamat "tietokoneohjelmistot teollisia suunnittelupalveluja varten".

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä palveluille "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" valittajan vaatimuksen mukaisesti luokassa 42, koska valittajan rekisteröintihakemus ei ole jättöhetkellä kattanut näitä palveluita. Samasta syystä tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä valittajan vaatimuksen mukaisesti luokassa 42 tavaramerkkilain 17 a §:n mukaisesti alkuperäisestä hakemuksesta erotettuna. Merkkiä ei voida rekisteröidä edellä mainituille palveluille myöskään luokassa 37, koska ne kuuluvat luokkaan 42.

Tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa tulee tavaramerkkilain 17 §:n mukaan ilmoittaa tavarat ja luokat, jotka merkki käsittää. Tavaramerkkiasetuksen 9 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tulee sisältää ilmoitus niistä tavaroista tai palveluista, joita varten merkki pyydetään rekisteröitäväksi, sekä siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestä on luokiteltava.

Rekisteröintihakemukseen sisältyviä nimikkeitä ja niiden kattavuutta tulkitaan sen luokan mukaisesti, johon hakija on ne ilmoittanut. Patentti-ja rekisterihallituksen tulkintakäytännön mukaan esimerkiksi luokkaan 37 ilmoitettu palvelulaji "asennuspalvelut" kattavat vain sellaiset asennuspalvelut, jotka Nizzan luokituksen mukaan kuuluvat luokkaan 37. Jos hakemuksen palveluluettelossa olisi jo hakemuksen jättöhetkellä ollut nimenomaisesti mainittuna "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" väärässä luokassa 37, hakijaa olisi pyydetty vahvistamaan kyseisen palvelunimikkeen siirto oikeaan luokkaan 42. Näin menetellään, jotta varmistetaan myös kolmansien osapuolien tietoisuus siitä, että hakemus saattaa edetä rekisteröintiin myös näiden palvelujen osalta.

Hakijan vastuulla on ilmoittaa ne tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haetaan. Jos tavarat ja palvelut on hakemuksessa ryhmitelty vääriin luokkiin, hakijaa kehotetaan korjaamaan luokitusta. Jos tavarat ja palvelut kuitenkin voidaan luokitella hakemuksessa ilmoitettuun luokkaan, niiden kattavuuden katsotaan rajautuvan vain kyseiseen luokkaan Nizzan luokituksessa kuuluviin tavaroihin tai palveluihin, vaikka tavara- tai palvelunimikkeen yleiskielisen sanamerkityksen voitaisiin katsoa kattavan myös muihin luokkiin kuuluvia tavaroita tai palveluita. Valittajan rekisteröintihakemuksessa luokassa 37 käytettyjä palvelunimikkeitä "huolto ja korjaus, asennuspalvelut" ei siis ole ilmoitettu väärään luokkaan, vaan niiden katsotaan kattavan vain luokkaan 37 kuuluvia huolto-, korjaus ja asennuspalveluita. Luokkaan 37 eivät kuulu tietokoneohjelmien huolto-, korjaus- tai asentamispalvelut.

Luokkaotsikon 37 osat "huolto ja korjaus, asennuspalvelut" on 1.1.2014 alkaen katsottu siten epätäsmällisiksi, että nämä luokkaotsikon osat eivät ole hyväksyttävissä tavara- ja palveluluetteloon ilman niiden täsmentämistä. Tästä on tiedotettu Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla.

Hakemusten laajentaminen kattamaan muita kuin hakemuksessa ilmoitettuja tavaroita tai palveluita olisi vastoin tavaramerkkilain 8 §:n 2 momenttia. Säännöksen mukaan jos hakija tahtoo ulottaa rekisteröinnin koskemaan muuta kuin hakemuksessa tarkoitettua tavaralajia, on siitä tehtävä eri hakemus. Hakemuksen laajentaminen edellä kuvatulla tavalla myös loukkaisi kolmansien osapuolien suojaa.

Sillä seikalla, että hakemus on sisältänyt luokassa 9 erilaisia tietokoneohjelmiin liittyviä tavaroita, ei ole merkitystä harkittaessa sitä, mitä tavaroita tai palveluita hakemuksen voidaan katsoa sisältävän jossain toisessa luokassa.

Rekisteröitäväksi haettu merkki on vailla erottamiskykyä hakemuksen luokissa 6, 9, 11 ja 19 kattamien tavaroiden sekä luokassa 37 kattamien palveluiden osalta, koska merkki muodostuu vain hyvin vähäisesti tyylitellystä näitä tavaroita ja palveluita kuvailevasta sanasta clean. Sana clean kertoo näiden tavaroiden ja palveluiden keskivertokuluttajalle, että sillä markkinoitavat tavarat ja palvelut ovat puhtaita tai siistejä tai liittyvät puhdistamiseen, kuten esimerkiksi sisäilman puhdistamiseen. Merkin vähäinen tyylittely himmeällä aaltokuviolla tai se, että haetussa merkissä L-kirjain on kirjoitettu isolla, ei tee merkistä kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyistä. Merkkiä ei näin ollen mielletä kohderyhmässä tavaroiden ja palveluiden alkuperää ilmaisevaksi tunnukseksi, vaan niiden ominaisuuksien kuvaukseksi.

Rekisteröitäväksi haetun merkin ja rekisteröinnin esteiksi asetettujen EU-tavaramerkkien sisältämän sanan clean erottamiskyvyn aste on huomioitu myös sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa ja tämän vuoksi valituksenalaisessa päätöksessä sekaannusvaaraa koskeva huomautus on rajattu koskemaan luokassa 9 vain tavaroita "ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteisiin liittyvät tietokoneohjelmat ja mobiilisovellukset." Ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteisiin liittyvät tietokoneohjelmat sisältävät myös ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteiden teolliseen suunnitteluun käytettäviä ohjelmia. Näin ollen merkkien kattamat tavarat ovat samoja ja samankaltaisia.

Valittajan lausuma

Skaala Production Oy on esittänyt, että palvelut "huolto, korjaus ja asennuspalvelut" ovat jo alun perin sisältyneet rekisteröintihakemukseen. Rekisteriviranomaisen kehotettua valittajaa täsmentämään hakemusta sen osalta, mihin tavaroihin sanotut palvelut kohdistuvat, osa palveluista tulisi ilmeisesti luokitella luokkaan 37 ja osa luokkaan 42. Jos rekisteröintihakemuksessa on ilmoitettu väärä tavara- tai palveluluokka, hakemuksen katsotaan käsittävän tavaramerkkilain 17 §:n esitöissä todetulla tavalla ne luokat, joihin ilmoitetut tavarat tai palvelut kuuluvat. Rekisteriviranomaisella ei ole toimivaltaa rajoittaa yleiskielen sanojen merkitystä ja sisältöä esimerkiksi määrittelemällä edellä mainittujen palvelujen sisältyneen hakemukseen vain niiltä osin kuin palvelut kuuluvat luokkaan 37 eikä luokkaan 42. Palvelut, joille rekisteröintiä on haettu, kuten esimerkiksi tietokone- ja mobiilisovelluksiin kohdistuvat huolto-, korjaus- ja asennuspalvelut ovat niin täsmällisiä, että haetun suojan laajuus voidaan määrittää tällä perusteella ja kolmannet osapuolet pystyvät varautumaan siihen, että tavarat ja palvelut mahdollisesti luokitellaan eri luokkaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Valittaja on 29.9.2014 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle merkkiä cLean (kuvio) koskevan rekisteröintihakemuksen, joka on koskenut tavaroita luokissa 6, 9, 11, 19 ja palveluita luokassa 37. Hakemus on luokassa 37 koskenut muun ohella seuraavia palveluita: "huolto ja korjaus; asennuspalvelut". Kysymyksessä olevat palvelut sisältyvät yleisnimikkeinä Nizzan sopimuksen luokan 37 luokkaotsikkoon.

Patentti- ja rekisterihallitus on 15.10.2014 antanut välipäätöksen, jossa on muun ohella todettu, että edellä mainitut palvelut ovat liian epätäsmälliset. Välipäätöksessä on pyydetty ilmoittamaan, mitä laitteita palvelut koskevat. Valittaja on välipäätökseen antamassaan vastauksessa 10.12.2014 muun ohella ilmoittanut, että nämä palvelut koskevat suodattimia, ikkunoita, ovia, tuloilmalaitteita, poistoilmalaitteita, ilmastointilaitteita, ilmanvaihtolaitteita, ilmanvaihtoikkunoita, ilmanvaihto-ovia, LVI-laitteita ja -järjestelmiä, LVIS-laitteita ja järjestelmiä, taloautomaatiota, kiinteistöautomaatiota, tietokone- ja mobiilisovelluksia sekä palvelimia.

Palveluluettelon täsmentämisen jälkeen rekisteriviranomainen on toisella välipäätöksellä 14.1.2015 esittänyt huomautuksen, jonka mukaan ensimmäiseen välipäätökseen annettu vastaus on sisältänyt alkuperäisen hakemuksen suoja-alan laajennuksen palveluiden "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" osalta, koska nämä palvelut kuuluvat luokkaan 42. Rekisteriviranomaisen tämän jälkeen 11.3.2015 antamassa välipäätöksessä ja valituksenalaisessa lopullisessa päätöksessä on todettu, että rekisteröinnin esteitä ei ole tutkittu edellä mainittujen luokkaan 42 kuuluvien palveluiden osalta, koska rekisteröintihakemuksen ei ole voitu katsoa kattaneen niitä eikä niitä ole voinut enää myöhemmin sisällyttää hakemukseen.

Valituksenalaisella päätöksellä hakemus on edellä mainittujen palveluiden lisäksi myös muilta osin hylätty, koska haettu merkki on päätöksen mukaan vailla erottamiskykyä hakemuksen luokissa 6, 9, 11, 19 kattamille tavaroille ja luokassa 37 kattamille palveluille. Valituksenalaisen päätöksen mukaan haetun merkin ja

EU-tavaramerkkien numero 12483368 cLean (kuvio) sekä numero 12484549 cLean (kuvio) välillä on sekaannusvaara luokan 9 tavaroiden "ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteisiin liittyvät tietokoneohjelmat ja mobiilisovellukset" osalta.

Asiassa on ensiksi arvioitava, onko valituksenalainen päätös virheellinen siltä osin kuin rekisteröintihakemus on hylätty palveluiden "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" osalta perustuen siihen, ettei rekisteröintihakemus ole valituksenalaisen päätöksen mukaan sisältänyt kyseisiä palveluita eikä niitä ole enää hakemuksen jättämisen jälkeen voitu sisällyttää hakemukseen. Tämän jälkeen on arvioitava rekisteröitäväksi haetun merkin cLean (kuvio) erottamiskykyä niille tavaroille ja palveluille, jotka hakemuksen katsotaan kattaneen. Lopuksi on tarvittaessa arvioitava, onko rekisteröitäväksi haetun merkin ja edellä mainittujen aikaisempien EU-tavaramerkkien välillä sekaannusvaara.

Rekisteröintihakemuksen kattamat palvelut

Valituksenalaisessa päätöksessä arvioidun lopullisen muutetun palveluluettelon mukaan rekisteröintihakemus on sisältänyt kysymyksessä olevat palvelut "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" luokassa 37. Hakemusajankohtana voimassa olleessa Nizzan luokituksen versiossa luokkaotsikon selitysosan mukaan sanottuun luokkaan kuuluvat "pääasiassa urakoitsijoiden tai aliurakoitsijoiden tarjoamat palvelut kiinteiden rakennusten rakentamisen tai tuotannon yhteydessä, sekä sellaisten henkilöiden tai yritysten palvelut, jotka käsittävät esineiden korjaamisen ja saattamisen alkuperäiseen kuntoon tai niiden kunnossapidon muuttamatta niiden fysikaalisia tai kemiallisia ominaisuuksia". Selitysosan viittauksesta esineisiin ja niiden fysikaalisiin tai kemiallisiin ominaisuuksiin on pääteltävissä, että luokkaan 37 kuuluvat palvelut kohdistuvat fyysisiin esineisiin. Luokan 37 aakkosellisesta luettelosta ilmenee, että luokkaan kuuluvat muun ohella tietokonelaitteiden asennus- ja korjauspalvelut.

Luokkaan 42 kuuluvat luokkaotsikon mukaan "tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen". Luokan 42 aakkosellisesta luettelosta ilmenee, että luokkaan kuuluvat muun ohella tietokoneohjelmien suunnittelu, tietokoneohjelmien asentaminen ja tietokoneohjelmien päivittäminen.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että palvelut "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" eivät sisälly rekisteröintihakemuksessa mainittuun luokkaan 37, vaan luokkaan 42. Näin ollen valituksenalainen päätös ei ole virheellinen siltä osin kuin hakemuksen ei ole katsottu sisältäneen sanottuja palveluja luokassa 37.

Edellä todetun myötä asiassa tulee arvioitavaksi vielä kysymys valituksenalaisen päätöksen mahdollisesta virheellisyydestä siltä osin kuin edellä mainittuja palveluja ei ole päätöksen mukaan voitu sisällyttää hakemukseen luokassa 42. Tavaramerkkilain 17 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa tulee muun ohella ilmoittaa tavarat ja luokat, jotka merkki käsittää. Tavaramerkkiasetuksen 9 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tulee sisältää ilmoitus niistä tavaroista tai palveluista, joita varten merkki pyydetään rekisteröitäväksi, sekä siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestä on luokiteltava. Tavaramerkkiasetuksen 8 §:n 2 momentin mukaan, jos hakija tahtoo ulottaa rekisteröinnin koskemaan muuta kuin hakemuksessa tarkoitettua tavaralajia, on siitä tehtävä eri hakemus.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95 (tavaramerkkidirektiivi) edellyttävän, että hakija yksilöi ne tavarat tai palvelut, joille haetaan tavaramerkkisuojaa, riittävän selvästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää haetun suojan laajuuden (tuomio 19.6.2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, 49 kohta). Taloudellisten toimijoiden on voitava selvästi ja täsmällisesti varmistua suoritetuista rekisteröinneistä tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittämistä rekisteröintihakemuksista, ja niiden on siten voitava saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot (48 kohta).

Edellä mainituista oikeusohjeista seuraa, että rekisteröintihakemukseen ei voi myöhemmin lisätä muita tavaroita tai palveluita kuin mitä siihen on hakemusajankohtana sisältynyt. Asiassa on kuitenkin valituksen perusteella kysymys vielä siitä, voidaanko rekisteröintihakemuksen palveluluetteloon luokassa 37 alun perin ennen palveluluettelon muutosta sisältyneiden palveluiden "huolto ja korjaus; asennuspalvelut" katsoa kattaneen myös palvelut "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia". Tällöin kysymys ei olisi tältä osin ollut palveluluettelon laajentamisesta alkuperäiseen hakemukseen nähden ja hakijalla olisi tullut olla mahdollisuus oikaista hakemuksessa ilmoittamaansa luokitusta.

Unionin tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa C-307/10 antaman tuomion mukaan tietyt Nizzan luokituksen luokkaotsikoissa olevat yleisnimikkeet eivät ole itsessään riittävän selviä ja täsmällisiä, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voisivat määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuuden, vaan ne ovat liian yleisiä ja kattavat liian vaihtelevat tavarat tai palvelut, jotta tavaramerkki osoittaisi alkuperän (54 kohta). Toimivaltaisten viranomaisten on siis suoritettava tapauskohtainen arviointi niiden tavaroiden tai palvelujen perusteella, joille hakija hakee tavaramerkkisuojaa, määrittääkseen, täyttävätkö kyseiset nimikkeet vaaditut selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset (55 kohta).

Lisäksi edellä mainitun tuomion mukaan selvyyden ja täsmällisyyden vaatimusten noudattamiseksi kansallisen tavaramerkin hakijan, joka käyttää Nizzan luokituksen tietyn luokan luokkaotsikon kaikkia yleisnimikkeitä yksilöidäkseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on täsmennettävä, koskeeko hänen tavaramerkkihakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjä tavaroita tai palveluja. Siinä tapauksessa, että hakemus koskee vain tiettyjä näistä tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus täsmentää, mitä mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan (edellä mainitun tuomion 61 kohta). Rekisteröintihakemusta, jonka perusteella ei voida todeta, tarkoittaako hakija Nizzan luokituksen tiettyä luokkaotsikkoa käyttäessään kyseisen luokan kaikkia tavaroita vai vain osaa niistä, ei voida pitää riittävän selvänä ja täsmällisenä (edellä mainitun tuomion 62 kohta).

Edellä todetuin tavoin rekisteröintihakemuksen kattaessa luokkaotsikon kaikki yleisnimikkeet jää epäselväksi, koskeeko hakemus kaikkia tavaroita tai palveluita kyseisessä luokassa. Samalla tavoin voi olla epäselvää, mitä tavaroita tai palveluita yksittäisen yleisnimikkeen kattavan hakemuksen on katsottava sisältävän. Markkinaoikeus katsoo, että rekisteriviranomainen on voinut pitää rekisteröintihakemukseen sisältyneitä luokan 37 yleisnimikkeitä "huolto ja korjaus; asennuspalvelut" epäselvinä ja kehottaa hakijaa täsmentämään palveluluetteloa näiltä osin. Edellä mainitusta Unionin tuomioistuimen tuomiosta ilmenevin tavoin luokkaotsikon yleisnimikkeitä käytettäessä täsmennys kuitenkin koskee kyseiseen luokkaan kuuluvia tavaroita tai palveluita. Tällaisena täsmentämisenä ei ole pidettävä sitä, että hakemuksessa todetun luokan 37 yleisnimikkeen ilmoitetaan sisältävän luokkaan 42 kuuluvia palveluita. Edellä todetuin perustein palvelut "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" eivät ole sisältyneet kysymyksessä olevaan rekisteröintihakemukseen luokassa 37 eikä niitä ole siihen voinut myöhemmin lisätä luokassa 42. Valitus on näin ollen hylättävä siltä osin kuin kysymyksessä olevan merkin rekisteröintiä on haettu näille palveluille.

Erottamiskyky

Asiassa on seuraavaksi kysymys rekisteröitäväksi haetun merkin erottamiskyvystä. Koska markkinaoikeus on edellä katsonut, että "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" eivät kuulu luokkaan 37 eikä hakemuksen ole katsottava kattaneen näitä palveluita luokassa 42, erottamiskyvyn arviointia ei ole tarpeen suorittaa näiden palvelujen osalta. Rekisteröitäväksi haetun merkin erottamiskykyä on näin ollen arvioitava seuraavien tavaroiden ja palveluiden osalta luokissa 6, 9, 11, 19 ja 37:

Luokka 6: "Ikkunat (metalli-); ovet (metalli-); alumiini-ikkunat; metalliset ikkunankarmit; metalliset ikkunansalvat; metalliset ikkunahelat; metalliset ikkunansaranat; metalliset ikkunanpuitteet; ikkunankehykset (metalliset); metalliset ikkunajulkisivut; metalliset ikkunanpidäkkeet; metalliset ikkunatiivisteet; ikkunapuitepultit (metalliset); metalliset ikkunan karmilistat; ikkunan säleluukut (metalliset); metallikanavat ilmanvaihtoputkia varten; metallikanavat ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteisiin."

Luokka 9: "Valvontaohjelmat [tietokoneohjelmat], erityisesti LVI- tai LVIS-järjestelmien tai ilmanvaihdon valvontaan; tietokoneohjelmat ja mobiilisovellukset ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteiden hallintaa tai etähallintaa varten; tietokoneohjelmat ja mobiilisovellukset ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteiden käyttötietojen keräämiseksi; ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteisiin liittyvät tietokoneohjelmat ja mobiilisovellukset; palvelimet LVI- tai LVIS -järjestelmiä varten; palvelimet ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteita varten; ilmanvaihtolaitteiden ohjauslaitteet."

Luokka 11: "Valaistus-, lämmitys-, höyrynkehitys-, keitto-, jäähdytys-, kuivatus-, ilmastointi-, vesihuolto- ja saniteettilaitteet; ilmanvaihtolaitteet, erityisesti ikkunoihin integroitavat tai ikkunoiden yhteydessä käytettävät; sähkökäyttöiset ikkunatuulettimet; ikkunaan asennettavat ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteet (teollisuuskäyttöön); ikkunaan asennettavat ilmanvaihto- tai ilmastointilaitteet (asuin- ja toimistorakennuksiin ja kotitalouskäyttöön); ilmanvaihtokuvut; ilmanvaihtotuulettimet; ilmanvaihtojärjestelmät; ilmanvaihtopäätelaitteet; poistoimuriyksiköt [ilmanvaihto]; ilmanottolaitteet [ilmanvaihto]; suodattimet ilmanvaihtoon; puhaltimet ilmanvaihtoon; ilmanvaihtokuvut savunpoistoon; ilmanvaihtokuvut höyrynpoistoon; ilmanvaihtokuvut laboratorioihin; lieden ilmanvaihtokuvut; teolliset ilmanvaihtolaitteet; ilmanvaihtolaitteiden tuulettimet; ilmanvaihtolaitteistot ajoneuvoihin; ilmanvaihtosäleiköt, jotka ovat ilmanvaihtoimurien osia; sähkökäyttöiset puhaltimet ilmanvaihtoon; moottoroidut tuulettimet ilmanvaihtoon; ilmanvaihtolaitteistot ja -laitteet; lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteistot; huippuimurit [ilmanvaihto tai ilmastointi]; sähkötuulettimet kotitalouksien ilmanvaihtolaitteistojen osina; ajoneuvojen lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteistot; lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointi- ja ilmanpuhdistuslaitteistot (ympäristön); lämmönvaihtimet [paitsi koneiden osina); lämmönvaihtimet; ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden lämmönvaihtimet."

Luokka 19: "Vinyyliset ikkunat; ikkunat (ei metalliset); muoviset ikkunankarmit; ikkunakarmit (ei metalliset); ikkunanpokat (ei metalliset); ikkunasuojat (ei metalliset); ikkunalaudat (ei metalliset); ikkunaluukut (ei metalliset); ilmanvaihtokanavat (ei-metalliset); hormit (ilmanvaihto -), ei-metalliset; ei-metalliset ilmanvaihtokanavat rakennuksiin; ei-metalliset ilmanvaihtokanavamateriaalit rakennuksiin; ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset."

Luokka 37: "Ikkunakalvojen asennus; ikkunapinnoitteiden asennus; ikkunankarmien vaihto; ilmastointi- ja ilmanvaihtolaitteistojen asennus; rakentaminen; huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien suodattimia, ikkunoita, ovia, tuloilmalaitteita, poistoilmalaitteita, ilmastointilaitteita, ilmanvaihtolaitteita, ilmanvaihtoikkunoita, ilmanvaihto-ovia, LVI -laitteita ja -järjestelmiä, LVIS -laitteita ja järjestelmiä, taloautomaatiota, kiinteistöautomaatiota sekä palvelimia."

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 13 §:n (56/2000) mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty. Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin (39/1993) mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkkilain edellä selostettuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 3 §:n (616/2016) mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin (616/2016) mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Niin ikään 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin (616/2016) mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon toisaalta ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita merkin muodostama sana kuvailee suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara tai palvelu sisältyy.

Nyt kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen voidaan katsoa olevan suunnattuja osaltaan kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille, mutta osaltaan myös keskivertokuluttajille. Erityisesti ammattilaiskohdeyleisön tarkkaavaisuuden astetta on pidettävä korkeahkona. Haetun merkin merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, kuinka suora ja konkreettinen suhde merkin ja kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä on kyseisen kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna.

Rekisteröitäväksi haettu merkki sisältää sanan clean, joka merkitsee muun ohella puhdasta tai siistiä ja verbinä puhdistamista tai siivoamista. Merkissä on sanaosan lisäksi kuvioelementti, joka koostuu käytetystä varsin tavanomaisesta kirjasintyypistä sekä kirjaimien ylä- ja alaosien värin eri tummuusasteesta eli valööristä, joka alaosassa lisäksi hieman vaihtelee pystysuunnassa. Merkissä kirjain l on kirjoitettu isolla ja muut kirjaimet pienellä.

Kaikki rekisteröintihakemuksen kattamat tavarat ja palvelut koskevat jollain tavoin ovia, ikkunoita, lvis-laitteita tai muuta talotekniikkaa sekä näihin liittyviä tavaroita tai palveluita. Markkinaoikeus katsoo sanan clean kertovan kohdeyleisölle, että rekisteröintihakemuksen luokissa 6, 9, 11 ja 19 kattamat tavarat ovat puhtaita tai siistejä taikka liittyvät puhdistamiseen tai siivoamiseen. Palvelut luokassa 37 taas liittyvät edellä mainittuihin tavaroihin ja edistävät puhdistamista tai siivoamista. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että sana clean kuvailee kysymyksessä olevien tavaroiden ja palveluiden lajia, laatua ja käyttötarkoitusta ja on siten erottamiskyvytön. Myös merkissä vähäisessä asemassa oleva kuviollisuus on itsessään erottamiskyvytön. Markkinaoikeus katsoo, että rekisteröitäväksi haetun merkin erottamiskyvyttömät osat eivät edes yhdessä saa aikaan sellaista kokonaisvaikutelmaa, että merkkiä olisi pidettävä erottamiskykyisenä.

Haetun merkin ei edellä todetuin perustein ole katsottava olevan tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) tarkoitetuin tavoin erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille. Valitus on näin ollen hylättävä eikä asiassa ole tarpeen lausua sekaannusvaaraa koskevista väitteistä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pertti Lenkkeri.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 21.7.2017