MAO:405/17

Skaala Production Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - tavaramerkkiluokitus

Diaarinumero: 2015/520
Antopäivä: 27.6.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 28.5.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Skaala Production Oy (jäljempänä myös valittaja) on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin Alfa cLean rekisteröimiseksi palveluille "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" siten, että ne ovat ensisijaisesti luokassa 42, toissijaisesti luokassa 37 tai viimesijaisesti luokassa 42 tavaramerkkilain 17 a §:n mukaisesti alkuperäisestä hakemuksesta erotettuna.

Skaala Production on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut yhteensä 1.763,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valituksenalaisella päätöksellä valittajan rekisteröintihakemus on virheellisesti hylätty palveluiden "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" sillä perusteella, että kyseiset palvelut kuuluvat luokkaan 42, jota hakemus ei alun perin koskenut ennen kuin valittaja rekisteriviranomaisen välipäätöksen johdosta täsmensi palveluluetteloa.

Rekisteröintihakemus on ennen täsmentämistä tältä osin koskenut muun ohella palveluita "huolto ja korjaus; asennuspalvelut" luokassa 37. Nämä palvelut ovat sisältäneet myös tietokone- ja mobiilisovelluksiin kohdistuvat palvelut. Palvelut olisi tullut tietokone- ja mobiilisovelluksiin kohdistuvilta osin siirtää luokkaan 42 sen sijaan että hakemus on näiltä osin hylätty.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä palveluille "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" valittajan vaatimuksen mukaisesti luokassa 42, koska valittajan rekisteröintihakemus ei ole jättöhetkellä kattanut näitä palveluita. Samasta syystä tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä valittajan vaatimuksen mukaisesti luokassa 42 tavaramerkkilain 17 a §:n mukaisesti alkuperäisestä hakemuksesta erotettuna. Merkkiä ei voida rekisteröidä edellä mainituille palveluille myöskään luokassa 37, koska ne kuuluvat luokkaan 42.

Tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa tulee tavaramerkkilain 17 §:n mukaan ilmoittaa tavarat ja luokat, jotka merkki käsittää. Tavaramerkkiasetuksen 9 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tulee sisältää ilmoitus niistä tavaroista tai palveluista, joita varten merkki pyydetään rekisteröitäväksi, sekä siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestä on luokiteltava.

Rekisteröintihakemukseen sisältyviä nimikkeitä ja niiden kattavuutta tulkitaan sen luokan mukaisesti, johon hakija on ne ilmoittanut.

Patentti-ja rekisterihallituksen tulkintakäytännön mukaan esimerkiksi luokkaan 37 ilmoitettu palvelulaji "asennuspalvelut" kattavat vain sellaiset asennuspalvelut, jotka Nizzan luokituksen mukaan kuuluvat luokkaan 37. Jos hakemuksen palveluluettelossa olisi jo hakemuksen jättöhetkellä ollut nimenomaisesti mainittuna "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" väärässä luokassa 37, hakijaa olisi pyydetty vahvistamaan kyseisen palvelunimikkeen siirto oikeaan luokkaan 42. Näin menetellään, jotta varmistetaan myös kolmansien osapuolien tietoisuus siitä, että hakemus saattaa edetä rekisteröintiin myös näiden palvelujen osalta.

Hakijan vastuulla on ilmoittaa ne tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haetaan. Jos tavarat ja palvelut on hakemuksessa ryhmitelty vääriin luokkiin, hakijaa kehotetaan korjaamaan luokitusta. Jos tavarat ja palvelut kuitenkin voidaan luokitella hakemuksessa ilmoitettuun luokkaan, niiden kattavuuden katsotaan rajautuvan vain kyseiseen luokkaan Nizzan luokituksessa kuuluviin tavaroihin tai palveluihin, vaikka tavara- tai palvelunimikkeen yleiskielisen sanamerkityksen voitaisiin katsoa kattavan myös muihin luokkiin kuuluvia tavaroita tai palveluita. Valittajan rekisteröintihakemuksessa luokassa 37 käytettyjä palvelunimikkeitä "huolto ja korjaus, asennuspalvelut" ei siis ole ilmoitettu väärään luokkaan, vaan niiden katsotaan kattavan vain luokkaan 37 kuuluvia huolto-, korjaus ja asennuspalveluita. Luokkaan 37 eivät kuulu tietokoneohjelmien huolto-, korjaus- tai asentamispalvelut.

Luokkaotsikon 37 osat "huolto ja korjaus, asennuspalvelut" on 1.1.2014 alkaen katsottu siten epätäsmällisiksi, että nämä luokkaotsikon osat eivät ole hyväksyttävissä tavara- ja palveluluetteloon ilman niiden täsmentämistä. Tästä on tiedotettu Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivuilla.

Hakemusten laajentaminen kattamaan muita kuin hakemuksessa ilmoitettuja tavaroita tai palveluita olisi vastoin tavaramerkkilain 8 §:n 2 momenttia. Säännöksen mukaan jos hakija tahtoo ulottaa rekisteröinnin koskemaan muuta kuin hakemuksessa tarkoitettua tavaralajia, on siitä tehtävä eri hakemus. Hakemuksen laajentaminen edellä kuvatulla tavalla myös loukkaisi kolmansien osapuolien suojaa.

Sillä seikalla, että hakemus on sisältänyt luokassa 9 erilaisia tietokoneohjelmiin liittyviä tavaroita, ei ole merkitystä harkittaessa sitä, mitä tavaroita tai palveluita hakemuksen voidaan katsoa sisältävän jossain toisessa luokassa.

Valittajan lausuma

Skaala Production Oy on esittänyt, että palvelut "huolto, korjaus ja asennuspalvelut" ovat jo alun perin sisältyneet rekisteröintihakemukseen. Rekisteriviranomaisen kehotettua valittajaa täsmentämään hakemusta sen osalta, mihin tavaroihin sanotut palvelut kohdistuvat, osa palveluista tulisi ilmeisesti luokitella luokkaan 37 ja osa luokkaan 42. Jos rekisteröintihakemuksessa on ilmoitettu väärä tavara- tai palveluluokka, hakemuksen katsotaan käsittävän tavaramerkkilain 17 §:n esitöissä todetulla tavalla ne luokat, joihin ilmoitetut tavarat tai palvelut kuuluvat. Rekisteriviranomaisella ei ole toimivaltaa rajoittaa yleiskielen sanojen merkitystä ja sisältöä esimerkiksi määrittelemällä edellä mainittujen palvelujen sisältyneen hakemukseen vain niiltä osin kuin palvelut kuuluvat luokkaan 37 eikä luokkaan 42. Palvelut, joille rekisteröintiä on haettu, kuten esimerkiksi tietokone- ja mobiilisovelluksiin kohdistuvat huolto-, korjaus- ja asennuspalvelut ovat niin täsmällisiä, että haetun suojan laajuus voidaan määrittää tällä perusteella ja kolmannet osapuolet pystyvät varautumaan siihen, että tavarat ja palvelut mahdollisesti luokitellaan eri luokkaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta

Valittaja on 29.9.2014 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle merkkiä Alfa cLean koskevan rekisteröintihakemuksen, joka on koskenut tavaroita luokissa 6, 9, 11, 19 ja palveluita luokassa 37. Hakemus on luokassa 37 koskenut muun ohella seuraavia palveluita: "huolto ja korjaus; asennuspalvelut". Kysymyksessä olevat palvelut sisältyvät yleisnimikkeinä Nizzan sopimuksen luokan 37 luokkaotsikkoon.

Patentti- ja rekisterihallitus on 15.10.2014 antanut välipäätöksen, jossa on muun ohella todettu, että edellä mainitut palvelut ovat liian epätäsmälliset. Välipäätöksessä on pyydetty ilmoittamaan, mitä laitteita palvelut koskevat. Valittaja on välipäätökseen antamassaan vastauksessa 10.12.2014 muun ohella ilmoittanut, että nämä palvelut koskevat suodattimia, ikkunoita, ovia, tuloilmalaitteita, poistoilmalaitteita, ilmastointilaitteita, ilmanvaihtolaitteita, ilmanvaihtoikkunoita, ilmanvaihto-ovia, LVI-laitteita ja -järjestelmiä, LVIS-laitteita ja järjestelmiä, taloautomaatiota, kiinteistöautomaatiota, tietokone- ja mobiilisovelluksia sekä palvelimia.

Palveluluettelon täsmentämisen jälkeen rekisteriviranomainen on toisella välipäätöksellä 14.1.2015 esittänyt huomautuksen, jonka mukaan ensimmäiseen välipäätökseen annettu vastaus on sisältänyt alkuperäisen hakemuksen suoja-alan laajennuksen palveluiden "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" osalta, koska nämä palvelut kuuluvat luokkaan 42. Rekisteriviranomaisen tämän jälkeen 11.3.2015 antamassa välipäätöksessä on todettu, että rekisteröinnin esteitä ei ole tutkittu edellä mainittujen luokkaan 42 kuuluvien palveluiden osalta, koska rekisteröintihakemuksen ei ole voitu katsoa kattaneen niitä eikä niitä ole voinut enää myöhemmin sisällyttää hakemukseen. Valituksenalaisella päätöksellä hakemus on edellä mainituilla perusteilla hylätty kysymyksessä olevien palveluiden osalta.

Markkinaoikeuden arviointi

Asiassa on arvioitavana kysymys siitä, onko valituksenalainen päätös virheellinen siltä osin kuin rekisteröintihakemus on hylätty palveluiden "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" osalta perustuen siihen, ettei rekisteröintihakemus ole valituksenalaisen päätöksen mukaan sisältänyt kyseisiä palveluita eikä niitä ole enää hakemuksen jättämisen jälkeen voitu sisällyttää hakemukseen.

Valituksenalaisessa päätöksessä arvioidun lopullisen muutetun palveluluettelon mukaan rekisteröintihakemus on sisältänyt kysymyksessä olevat palvelut "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" luokassa 37. Hakemusajankohtana voimassa olleessa Nizzan luokituksen versiossa luokkaotsikon selitysosan mukaan sanottuun luokkaan kuuluvat "pääasiassa urakoitsijoiden tai aliurakoitsijoiden tarjoamat palvelut kiinteiden rakennusten rakentamisen tai tuotannon yhteydessä, sekä sellaisten henkilöiden tai yritysten palvelut, jotka käsittävät esineiden korjaamisen ja saattamisen alkuperäiseen kuntoon tai niiden kunnossapidon muuttamatta niiden fysikaalisia tai kemiallisia ominaisuuksia". Selitysosan viittauksesta esineisiin ja niiden fysikaalisiin tai kemiallisiin ominaisuuksiin on pääteltävissä, että luokkaan 37 kuuluvat palvelut kohdistuvat fyysisiin esineisiin. Luokan 37 aakkosellisesta luettelosta ilmenee, että luokkaan kuuluvat muun ohella tietokonelaitteiden asennus- ja korjauspalvelut.

Luokkaan 42 kuuluvat luokkaotsikon mukaan "tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen". Luokan 42 aakkosellisesta luettelosta ilmenee, että luokkaan kuuluvat muun ohella tietokoneohjelmien suunnittelu, tietokoneohjelmien asentaminen ja tietokoneohjelmien päivittäminen.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että palvelut "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" eivät sisälly rekisteröintihakemuksessa mainittuun luokkaan 37, vaan luokkaan 42. Näin ollen valituksenalainen päätös ei ole virheellinen siltä osin kuin hakemuksen ei ole katsottu sisältäneen sanottuja palveluja luokassa 37.

Edellä todetun myötä asiassa tulee arvioitavaksi vielä kysymys valituksenalaisen päätöksen mahdollisesta virheellisyydestä siltä osin kuin edellä mainittuja palveluja ei ole päätöksen mukaan voitu sisällyttää hakemukseen luokassa 42. Tavaramerkkilain 17 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa tulee muun ohella ilmoittaa tavarat ja luokat, jotka merkki käsittää. Tavaramerkkiasetuksen 9 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tulee sisältää ilmoitus niistä tavaroista tai palveluista, joita varten merkki pyydetään rekisteröitäväksi, sekä siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestä on luokiteltava. Tavaramerkkiasetuksen 8 §:n 2 momentin mukaan, jos hakija tahtoo ulottaa rekisteröinnin koskemaan muuta kuin hakemuksessa tarkoitettua tavaralajia, on siitä tehtävä eri hakemus.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95 (tavaramerkkidirektiivi) edellyttävän, että hakija yksilöi ne tavarat tai palvelut, joille haetaan tavaramerkkisuojaa, riittävän selvästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää haetun suojan laajuuden (tuomio 19.6.2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, 49 kohta). Taloudellisten toimijoiden on voitava selvästi ja täsmällisesti varmistua suoritetuista rekisteröinneistä tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittämistä rekisteröintihakemuksista, ja niiden on siten voitava saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot (48 kohta).

Edellä mainituista oikeusohjeista seuraa, että rekisteröintihakemukseen ei voi myöhemmin lisätä muita tavaroita tai palveluita kuin mitä siihen on hakemusajankohtana sisältynyt. Asiassa on kuitenkin valituksen perusteella kysymys vielä siitä, voidaanko rekisteröintihakemuksen palveluluetteloon luokassa 37 alun perin ennen palveluluettelon muutosta sisältyneiden palveluiden "huolto ja korjaus; asennuspalvelut" katsoa kattaneen myös palvelut "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia". Tällöin kysymys ei olisi tältä osin ollut palveluluettelon laajentamisesta alkuperäiseen hakemukseen nähden ja hakijalla olisi tullut olla mahdollisuus oikaista hakemuksessa ilmoittamaansa luokitusta.

Unionin tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa C-307/10 antaman tuomion mukaan tietyt Nizzan luokituksen luokkaotsikoissa olevat yleisnimikkeet eivät ole itsessään riittävän selviä ja täsmällisiä, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voisivat määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuuden, vaan ne ovat liian yleisiä ja kattavat liian vaihtelevat tavarat tai palvelut, jotta tavaramerkki osoittaisi alkuperän (54 kohta). Toimivaltaisten viranomaisten on siis suoritettava tapauskohtainen arviointi niiden tavaroiden tai palvelujen perusteella, joille hakija hakee tavaramerkkisuojaa, määrittääkseen, täyttävätkö kyseiset nimikkeet vaaditut selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset (55 kohta).

Lisäksi edellä mainitun tuomion mukaan selvyyden ja täsmällisyyden vaatimusten noudattamiseksi kansallisen tavaramerkin hakijan, joka käyttää Nizzan luokituksen tietyn luokan luokkaotsikon kaikkia yleisnimikkeitä yksilöidäkseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on täsmennettävä, koskeeko hänen tavaramerkkihakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjä tavaroita tai palveluja. Siinä tapauksessa, että hakemus koskee vain tiettyjä näistä tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus täsmentää, mitä mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan (edellä mainitun tuomion 61 kohta). Rekisteröintihakemusta, jonka perusteella ei voida todeta, tarkoittaako hakija Nizzan luokituksen tiettyä luokkaotsikkoa käyttäessään kyseisen luokan kaikkia tavaroita vai vain osaa niistä, ei voida pitää riittävän selvänä ja täsmällisenä (edellä mainitun tuomion 62 kohta).

Edellä todetuin tavoin rekisteröintihakemuksen kattaessa luokkaotsikon kaikki yleisnimikkeet jää epäselväksi, koskeeko hakemus kaikkia tavaroita tai palveluita kyseisessä luokassa. Samalla tavoin voi olla epäselvää, mitä tavaroita tai palveluita yksittäisen yleisnimikkeen kattavan hakemuksen on katsottava sisältävän. Markkinaoikeus katsoo, että rekisteriviranomainen on voinut pitää rekisteröintihakemukseen sisältyneitä luokan 37 yleisnimikkeitä "huolto ja korjaus; asennuspalvelut" epäselvinä ja kehottaa hakijaa täsmentämään palveluluetteloa näiltä osin. Edellä mainitusta Unionin tuomioistuimen tuomiosta ilmenevin tavoin luokkaotsikon yleisnimikkeitä käytettäessä täsmennys kuitenkin koskee kyseiseen luokkaan kuuluvia tavaroita tai palveluita. Tällaisena täsmentämisenä ei ole pidettävä sitä, että hakemuksessa todetun luokan 37 yleisnimikkeen ilmoitetaan sisältävän luokkaan 42 kuuluvia palveluita.

Edellä todetuin perustein palvelut "huolto ja korjaus sekä asennuspalvelut koskien tietokone- ja mobiilisovelluksia" eivät ole sisältyneet kysymyksessä olevaan rekisteröintihakemukseen luokassa 37 eikä niitä ole siihen voinut myöhemmin lisätä luokassa 42. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on hallintolainkäyttölain 74 §:n 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asian laatu ja asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pertti Lenkkeri.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 21.7.2017