MAO:347/17

Bayerische Motoren Werke AG > vannetukku.fi Oy

tavaramerkki - uusi selvitys - prosessuaalinen palautus

Diaarinumero: 2016/233
Antopäivä: 14.6.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 5.2.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Bayerische Motoren Werke AG on vaatinut, että tavaramerkkirekisteröinti numero 259060 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio) poistetaan tavaramerkkirekisteristä kokonaisuudessaan.

Perusteet

Vannetukku.fi Oy:n tavaramerkki numero 259060 on sekoitettavissa valittajan EU-tavaramerkkiin numero 91884, kansalliseen tavaramerkkiin numero 25184 ja kansainväliseen rekisteröintiin numero 955419. Päinvastoin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, kaikki valittajan edellä todetut merkit ovat erittäin erottamiskykyisiä jo sellaisinaan ja ne ovat saavuttaneet vielä korkeamman erottamiskyvyn tason pitkäaikaisen ja laajamittaisen käytön sekä erittäin korkean tunnettuuden asteen perusteella. Valittajan merkki on Suomessa vakiintunut ja äärimmäisen laajalti tunnettu myös nyt kysymyksessä olevana väriyhdistelmänä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valittaja on valituksessaan lähinnä toistanut aiemmin esittämänsä perusteet. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Vannetukku.fi Oy:n vastaus

Vaatimukset

Vannetukku.fi Oy on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Perusteet

Vastauksessa on esitetty muun ohessa, että valituksenalaisessa päätöksessä vertaillut asianosaisten merkit eivät ole sekoitettavissa toisiinsa.

Valittajan lausuma ja lisälausuma

Valittaja on antanut kaksi lausumaa, joista jälkimmäisessä lisälausumassa se on esittänyt muun ohella, että vastaajan tavaramerkki numero 259060 aiheuttaa sekaannusvaaran valituksenalaisessa päätöksessä mainittuihin valittajan tavaramerkkeihin. Sekaannusvaara sisältää myös vaaran tavaramerkkien välisestä mielleyhtymästä. Valittajan tavaramerkit ovat myös laajalti tunnettuja, mistä lisälausuman liitteenä on lisänäyttöä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausuma

Patentti- ja rekisterihallitukselta pyydetyn lausuman mukaan valittajan lisälausuman liitteenä toimitettu näyttö osoittaa, että sen EU-tavaramerkki numero 91884 näyttäisi olevan laajalti tunnettu Euroopan unionin alueella. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että tavaramerkin numero 259060 voidaan katsoa merkitsevän laajalti tunnetun

EU-tavaramerkin (BMW-kuviomerkki) erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä ja olevan haitaksi sen erottamiskyvylle ja maineelle.

Vannetukku.fi Oy:n kuuleminen

Vastaaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa valittajan lisälausuman johdosta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Valittaja on lisälausumassaan markkinaoikeudelle esittänyt uutta näyttöä tavaramerkkiensä laajalti tunnettuudesta.

Asia on valittajan esittämän uuden selvityksen perusteella tullut uuteen tilaan. Markkinaoikeus ei ota ensi asteena ratkaistavakseen, mikä merkitys valittajan vasta markkinaoikeudessa esittämälle uudelle selvitykselle on annettava, vaan palauttaa asian sitä asiallisesti ratkaisematta Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 5.2.2016 tekemän päätöksen ja palauttaa kansallisen tavaramerkin numero 259060 rekisteröinnin kumoamista koskevan asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

MUUTOKSENHAKU

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin perusteella tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

PRH:n ratkaisu.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 11.7.2017