MAO:287/17

EH-Muovi Oy > SK Tuote Oy

hyödyllisyysmalli - oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero: 2015/574 ja 2016/200
Antopäivä: 31.5.2017

ASIOIDEN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

EH-Muovi Oy on 4.9.2015 vireille tulleella kanteellaan (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/574) vaatinut, että markkinaoikeus

1) vahvistaa SK Tuote Oy:n loukkaavan EH-Muovi Oy:n hyödyllisyysmallia numero 9968 sekä kieltää kyseisen hyödyllisyysmallin loukkauksen jatkamisen tai toistamisen hyödyllisyysmallin voimassaoloaikana;

2) velvoittaa SK Tuote Oy:n suorittamaan hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 37 §:n tarkoittamana kohtuullisena korvauksena hyödyllisyysmallin numero 9968 hyväksikäyttämisestä 789.320 euroa sekä korvaamaan loukkauksella aiheutettuna muuna vahinkona 200.000 euroa, molemmat määrät viivästyskorkoineen; ja

3) velvoittaa SK Tuote Oy:n esittämään erittelyn hyödyllisyysmallin numero 9968 mukaisen tuotteen myyntimääristä ja myyntihinnoista.

SK Tuote Oy on 30.3.2016 vireille tulleella vastakanteellaan (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/200) vaatinut, että markkinaoikeus vahvistaa SK Tuote Oy:llä olevan patenttilain 4 §:ssä tarkoitettu ennakkokäyttöoikeus jatkaa hyödyllisyysmallin numero 9968 mukaisen keksinnön hyväksikäyttöä.

Markkinaoikeus on valmisteluistunnossa 11.11.2016 päättänyt käsitellä markkinaoikeuden asiat diaarinumerot 2015/574 ja 2016/200 samassa oikeudenkäynnissä.

EH-Muovi Oy on 3.2.2017 peruuttanut hyödyllisyysmallin loukkausta koskevan kanteensa (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/574) pääasian osalta ja myöntänyt SK Tuote Oy:n ennakkokäyttöoikeuden vahvistamista koskevan vastakanteen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/200) pääasian osalta. EH-Muovi Oy on vaatinut, että SK Tuote Oy velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.575 eurolla markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2015/574 ja 6.661,29 eurolla markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2016/200, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

SK Tuote Oy on vaatinut, että EH-Muovi Oy velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2015/574 ja 2016/200 kulujen osalta 989,36 eurolla ja palkkion osalta 84.362,35 eurolla eli yhteensä 85.351,71 eurolla viivästyskorkoineen. SK Tuote Oy:n mukaan oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärästä 30 prosenttia eli 25.605,51 euroa on aiheutunut EH-Muovi Oy:n loukkauskanteeseen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/574) liittyvistä toimenpiteistä ja 70 prosenttia eli 59.746,20 euroa SK Tuote Oy:n vastakanteeseen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/200) liittyvistä toimenpiteistä.

EH-Muovi Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimusten perusteet

EH-Muovi Oy on nyt kysymyksessä olevan oikeudenkäynnin jatkuessa päätynyt siihen käsitykseen, että oikeudenkäynti on tarpeeton. Tässä tarkoituksessa EH-Muovi Oy on tehnyt SK Tuote Oy:lle sovintoesityksen 7.9.2016, ja sovintoesitys on toistettu 16.1.2017 täsmennettynä ja 19.1.2017 täydennettynä. EH-Muovi Oy olisi ollut valmis luopumaan loukkauskanteestaan ja myöntämään SK Tuote Oy:lle vapaan ennakkokäyttöoikeuden ja korvaamaan SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikuluista 20.000 euroa. SK Tuote Oy ei ole hyväksynyt sovintoesitystä tarpeettoman oikeudenkäynnin päättämiseksi. Oikeudenkäynnin jatkaminen pääkäsittelyssä olisi lisännyt huomattavasti kummankin asianosaisen oikeudenkäyntikuluja.

SK Tuote Oy oli kiistänyt EH-Muovi Oy:n loukkauskanteen ainoastaan sillä perusteella, että hyödyllisyysmalli numero 9968 olisi mitätön. Todettu tarkoittaa oikeudenkäyntikulujen kannalta ensinnäkin sitä, että EH-Muovi Oy:llä on ollut perusteltu aihe loukkauskanteensa vireille laittamiseen. Perusteet ennakkokäyttöoikeudelle on esitetty vasta myöhemmin. Lisäksi SK Tuote Oy on jatkanut oikeudenkäyntiä aiheettomasti 7.9.2016 jälkeen. Kanteen peruuttaneella osapuolella on oikeus saada oikeudenkäyntikuluja vastapuolelta, jos siihen on oikeudenkäymiskaaren mukaan erityisiä syitä. Edellä todettu huomioon ottaen nyt on käsillä tällainen tilanne. Olisi kohtuutonta, mikäli EH-Muovi Oy ei saisi osaakaan oikeudenkäyntikuluistaan korvatuiksi.

Kohtuutta arvioitaessa on syytä korostaa myös sitä, että EH-Muovi Oy:n vireille laittama loukkauskanne on ollut vastakanne SK Tuote Oy:n markkinaoikeudessa vireille laittamiin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa ja tekijänoikeutta koskeviin asioihin (markkinaoikeuden asiat diaarinumerot 2015/277 ja 2015/278).

SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimusten perusteet

Ottaen huomioon EH-Muovi Oy:n kanteensa pääasian peruutuksesta ja vastakanteen pääasian myöntämisestä johtuvat pääasioiden lopputulokset sekä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n ja 7 §:n 2 momentin pääsäännöt, EH-Muovi Oy tulee velvoittaa korvaamaan SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

EH-Muovi Oy:n 16.1.2017 tekemä sovintoesitys on ollut erittelemätön ja se on koskenut yhtä valitusasiaa ja kahta muodollisesti erillistä riita-asiaa. Lisäksi 19.1.2017 täsmennetty sovintoesitys on kattanut ainoastaan murto-osan SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikuluista. Oikeudenkäynnin jatkaminen ei siten ole ollut tarpeetonta. Kun otetaan huomioon myös se, että EH-Muovi Oy on peruuttanut kanteensa vasta kaksi arkipäivää ennen pääkäsittelyä, asioissa ei ole mitään erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta edellä todetuista pääsäännöistä poikkeavasti.

EH-Muovi Oy:n lausuma SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimusten osalta

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:n 2 momentti mahdollistaa jopa sen, että kumpikin osapuoli pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. EH-Muovi Oy:n ratkaisu muun muassa kanteensa peruuttamisesta perustui siihen tietoon ja aineistoon, jonka EH-Muovi Oy sai hyödyllisyysmallinsa mitättömäksi julistamista koskevan SK Tuote Oy:n vireille laittaman valitusasian (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/542) suullisessa käsittelyssä markkinaoikeudessa 2. ja 3.2.2017. Tämän ja EH-Muovi Oy:n sovintoesitysten johdosta ei ole perusteita velvoittaa EH-Muovi Oy:tä korvaamaan ainakaan kaikkia SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikuluja.

SK Tuote Oy:n asiamiesten nyt kysymyksessä olevaan oikeudenkäyntiin käyttämä aika on ollut esitetyn oikeudenkäyntikululaskelman mukaan 232,89 tuntia ja keskituntihinta 362,64 euroa. Laskelman mukainen aika ja tuntiveloitusperuste ovat kohtuuttomia, eikä niissä ole kysymys oikeudenkäymiskaaren tarkoittamista tarpeellisista toimenpiteistä johtuvista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista.

EH-Muovi Oy:n loukkauskanteen osalta SK Tuote Oy:n ainoa kiistämisperuste on ollut väite hyödyllissyysmallin mitättömyydestä. Nyt kysymyksessä olevassa oikeudenkäynnissä ei olisi kuitenkaan tutkittu mitättömäksi julistamista koskevan väitteen perusteita muutoin kuin toteamalla mitättömäksi julistamista koskevassa valitusasiassa annettava ratkaisu. Tällaisen kiistämisperusteen esittäminen ei ole voinut aiheuttaa väitettyjä 25.605,51 euron oikeudenkäyntikuluja. Loukkauskanteen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/574) osalta SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta myönnetään määrällisesti kahdeksan tunnin työmäärään ja 250 euron tuntiveloitukseen perustuva 2.000 euroa.

Ennakkokäyttöoikeuden vahvistamista koskevan vastakanteen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/200) osalta SK Tuote Oy:n vaatimasta 59.746,20 eurosta myönnetään määrällisesti 60 tunnin työmäärään ja 250 euron tuntiveloitukseen perustuva 15.000 euroa. Mainitussa vastakanneasiassa SK Tuote Oy:n todistusaineisto on ollut täysin sama kuin hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamista koskevaan valitusasiaan (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/542) valmisteltu. Kyseistä valitusasiaa hoitanut patenttiasiamies on valitusasian yhteydessä tehnyt todellisuudessa kaiken asiaan liittyvän perustyön ja SK Tuote Oy:n kirjelmissä on lähinnä toistettu niitä asioita, jotka on tuotu esiin jo mainitussa valitusasiassa. Uutena asiana on esitetty yksinomaan ennakkokäyttöoikeuden vahvistamista koskeva vaatimus. Kysymys on ollut tältä osin yksinkertaisesta kirjelmästä. Lisäksi valmisteluistuntoihin valmistautuminen ei ole voinut vaatia niin suurta työmäärää kuin SK Tuote Oy on esittänyt. SK Tuote Oy:n valitusasiassa esittämä oikeudenkäyntikululaskelma osoittaa, että toimenpiteitä on tehty oikeudenkäynneissä samanaikaisesti ja veloituksia on kohdistettu kumpaankin asiaan.

SK Tuote Oy:n asiamiehen lähes 500 euron tuntiveloitus on huomattavan korkea ja se voi olla perusteltu ainoastaan, jos asiamies omaa erityisen suurta ammattitaitoa. Lisäksi vaaditaan, että jutulla on erityisen suuri intressi. Tämän suuren ammattitaidon ja korkean tuntihinnan pitäisi myös näkyä siinä, että käytetty tuntimäärä on sen seurauksena vähäisempi. Tässä tapauksessa näin ei ole käynyt. Käytetty tuntihinta ja työmäärä eivät ole lainkaan oikeassa suhteessa toisiinsa.

SK Tuote Oy:n vaatimia oikeudenkäyntikuluja on syytä verrata myös EH-Muovi Oy:n omiin todellisiin oikeudenkäyntikustannuksiin. Ne ovat käsillä olevissa asioissa yhteensä 19.527,29 euroa.

Kun lisäksi otetaan huomioon oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b § sekä asiakokonaisuus ja sen tausta, olisi kohtuutonta, jos EH-Muovi Oy joutuisi maksamaan SK Tuote Oy:lle edes sen tarpeellisten toimenpiteiden aiheuttamat oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

SK Tuote Oy:n lausuma EH-Muovi Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimusten osalta

EH-Muovi Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteiden ja määrän osalta ei sinänsä ole huomautettavaa. On kuitenkin huomattava, että EH-Muovi Oy ei ole lisännyt oikeudenkäyntikuluvaatimukseensa asioiden hoitamisesta aiheutuneita kaikkia todellisia kuluja. SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikulut ovat asioiden huomattavaan intressiin nähden tarpeellisia ja kohtuullisia.

SK Tuote Oy:n on ollut välttämätöntä valmistautua nyt kysymyksessä olevien asioiden pääkäsittelyyn. EH-Muovi Oy:n myöhäisestä eli vain kaksi arkipäivää ennen pääkäsittelyä tapahtuneesta kanteen peruuttamisesta ei ole ollut SK Tuote Oy:lle enää prosessitaloudellisesti merkittävää hyötyä ottaen huomioon sille koko prosessin aikana syntyneet oikeudenkäyntikulut. Lisäksi on huomattava, että EH-Muovi Oy:n loukkauskanteessa ei ole ollut kysymys vastakanteesta SK Tuote Oy:n vireille laittamiin sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa ja tekijänoikeutta koskeviin asioihin (markkinaoikeuden asiat diaarinumerot 2015/277 ja 2015/278), koska ne eivät koske samaa tai samaan asiayhteyteen kuuluvaa asiaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Pääasiat

EH-Muovi Oy on peruuttanut nostamansa hyödyllisyysmallin loukkausta koskevan kanteensa (makkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/574) pääasian osalta. SK Tuote Oy ei ole esittänyt asiassa oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 5 §:ssä tarkoitettua vaatimusta asian ratkaisemisesta pääasian osalta. Näin ollen EH-Muovi Oy:n kanne on pääasian osalta jätettävä sillensä.

EH-Muovi Oy:n myönnettyä SK Tuote Oy:n nostaman vastakanteen ennakkokäyttöoikeuden vahvistamisesta (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/200) pääasian osalta SK Tuote Oy:n vaatimus ennakkokäyttöoikeuden vahvistamisesta on hyväksyttävä tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Mainitun luvun 7 §:n 2 momentin mukaan, jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 191/1993 vp s. 15–16) mukaan asianosaisen tulee pääsäännön mukaan korvata vastapuolensa oikeudenkäyntikulut silloin, kun asia jätetään sillensä hänen kanteen peruuttamisensa tai tuomioistuimesta poissaolonsa vuoksi. Korvausvelvollisuudesta voidaan kuitenkin määrätä toisin, jos siihen on erityistä syytä. Tällainen poikkeustapaus on kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun kantaja on peruuttanut kanteensa sen vuoksi, että vastaaja kanteen vireillepanon jälkeen on täyttänyt vaaditun suorituksen. Tällöin kantaja on asiallisesti voittanut juttunsa ja hänen tulee myös saada korvaus kuluistaan.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan, jos voittanut asianosainen on aloittanut oikeudenkäynnin ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, taikka muutoin tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin, hän on velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut, jollei asiassa ilmenneisiin seikkoihin nähden ole aihetta määrätä, että kumpikin asianosainen saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

EH-Muovi Oy on peruuttanut nostamansa hyödyllisyysmallin loukkausta koskevan kanteensa (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/574) pääasian osalta. Kanteen peruuttaminen ei ole johtunut siitä, että SK Tuote Oy olisi myöntynyt vaatimuksiin tai täyttänyt ne. Asiassa ei ole ilmennyt muutakaan syytä sille, että oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentissa säädetyn poikkeuksen soveltamisen edellytykset olisivat puheena olevassa asiassa käsillä. Myöskään mainitun luvun 4 §:n 1 momentin soveltamisen edellytykset eivät ole asiassa käsillä, koska SK Tuote Oy ei ole aloittanut oikeudenkäyntiä kyseisessä asiassa.

EH-Muovi Oy on myöntänyt SK Tuote Oy:n vastakanteen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/200) ennakkokäyttöoikeuden vahvistamisesta pääasian osalta, joten EH-Muovi Oy on hävinnyt kyseisen asian. Ottaen huomioon, että myöntäminen on kohdistunut vastakanteeseen, SK Tuote Oy:n ei myöskään voida katsoa aiheuttaneen tarpeetonta oikeudenkäyntiä kyseisessä asiassa. Näin ollen asiassa ei ole käsillä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:n 1 momentin soveltamisen edellytyksiä.

Todetun perusteella EH-Muovi Oy on velvoitettava korvaamaan SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikulut kummassakin edellä mainitussa asiassa, ellei jäljempänä todettavasta muuta seuraa.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n perusteella korvattavaksi tulee kaikista tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Mainitun luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n esitöiden (HE 107/1998 vp s. 16) mukaan säännöstä sovellettaessa on tapauskohtaisesti harkittava, ovatko suoritetut toimenpiteet olleet oikeudenkäynnin kannalta aiheellisia. Säännöksen mukaisessa toimenpiteen tarpeellisuuden arvioinnissa on lähdettävä kysymyksestä, onko toimenpiteen suorittamisen ajankohtana ollut objektiivisesti arvioiden perusteltu syy pitää sitä aiheellisena. Eräänä lähtökohtana tulee olla kulloisenkin asian laatu ja tarpeellisten toimenpiteiden vaatima työn määrä. Vaikuttavia voivat olla myös asian vaikeus sekä riidanalaisen etuuden arvo ja muu merkitys. Edelleen mainittujen esitöiden mukaan asiamiehen kulujen ja palkkion osalta tarpeellisten toimenpiteiden ja kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen arvioinnin tulee suhteutua kulloisenkin yksittäisen asian erityispiirteisiin, mutta yleensä myös asian vaikeuteen, asiamiehen suorittaman työn määrään ja laatuun sekä samanlaisissa asioissa yleensä käytettyyn laskutukseen.

Markkinaoikeus toteaa, että SK Tuote Oy on EH-Muovi Oy:n nostaman hyödyllisyysmallin loukkausta koskevan kanteen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/574) kiistämisen tueksi vedonnut yksinomaan kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin numero 9968 mitättömyyteen ja edelleen viimeksi mainitun osalta yksinomaan samaan perusteeseen, mihin SK Tuote Oy on perustanut valituksensa yhtiön nostamassa hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamista koskevassa valitusasiassa (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/542), eli siihen, että hyödyllisyysmallin numero 9968 mukainen keksintö on tullut julkiseksi ennen hyödyllisyysmallia koskeneen hakemuksen tekemispäivää. Myöskään SK Tuote Oy:n hyödyllisyysmallin loukkausta koskevassa asiassa nimeämä todistelu ei ole sanottavasti poikennut sen mainitussa valitusasiassa esittämästä todistelusta. Loukkaus- ja valitusasian sekä niiden käsittelemisen välisellä yhteydellä voidaan katsoa olleen vaikutusta asiamiehiltä asioiden hoitamiseksi edellytettävään työmäärään.

SK Tuote Oy:n vetoamat ja todistelua vaativat tosiseikat ennakkokäyttöoikeuden vahvistamista koskevassa riita-asiassa (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/200) ovat keskeisiltä osin olleet samoja kuin edellä mainituissa markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2015/542 ja 2015/574. Oikeudellisesti hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistaminen ja ennakkokäyttöoikeuden vahvistaminen ovat kuitenkin eri asioita, joten tähän liittyvän oikeudellisen harkinnan osalta vastakanteen ajamisessa ei ole voinut tukeutua loukkausasiassa tehtyyn työhön. SK Tuote Oy:n argumentointi ennakkokäyttöoikeuden vahvistamiseen liittyen ei ole kuitenkaan ollut erityisen laajaa.

Ottaen huomioon kysymyksessä olevien hyödyllisyysmallin loukkausta koskevan riita-asian ja ennakkokäyttöoikeuden vahvistamista koskevan riita-asian (markkinaoikeuden asiat diaarinumerot 2015/574 ja 2016/200) laatu ja laajuus, niiden yhteiset piirteet sekä samaa hyödyllisyysmallia koskevassa valitusasiassa tehdyn selvitystyön merkitys SK Tuote Oy:n asiamiehiltä edellytettävän työn määrään mainituissa riita-asioissa markkinaoikeus katsoo, että SK Tuote Oy:n yhteistä oikeudenkäyntikuluvaatimusta markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2015/574 ja 2016/200 on pidettävä palkkion osalta ylimitoitettuna 30.000 euroa ylittäviltä osin.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n mukaan, jos asianosaisen velvoittaminen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut huomioon ottaen oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys olisi kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuutonta, tuomioistuin voi viran puolesta alentaa asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 107/1998 vp s. 20–21) perusteella säännöksessä on kysymys poikkeussäännöksestä, jonka soveltaminen tulee kysymykseen silloin, jos kokonaisuutena arvioiden kohtuullistamisen edellytykset täyttyvät. Edellytysten täyttyminen vaatii kaikkien laissa mainittujen seikkojen punnintaa eikä mikään niistä yksinään voi synnyttää säännöksen tarkoittamaa kohtuuttomuutta.

Markkinaoikeus toteaa, että EH-Muovi Oy loukkauskanteen vireille laittajana on ollut aloitteentekijä nyt kysymyksessä olevassa riitakokonaisuudessa. EH-Muovi Oy:n esittämät seikat eivät muutoinkaan ole yritysten välisessä immateriaalioikeudellisessa riita-asiassa senlaatuisia, että puheena olevissa asioissa olisi perusteita oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n soveltamiselle.

Näin ollen EH-Muovi Oy on velvoitettava korvaamaan SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2015/574 ja 2016/200 kulujen osalta 989,36 eurolla ja palkkion osalta 30.000 eurolla eli yhteensä 30.989,36 eurolla viivästyskorkoineen.

Päätös- ja tuomiolauselma

Markkinaoikeus jättää EH-Muovi Oy:n kanteen hyödyllisyysmallioikeuden loukkausta koskevassa asiassa markkinaoikeuden diaarinumero 2015/574 pääasian osalta sillensä.

Markkinaoikeus vahvistaa markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2016/200, että SK Tuote Oy:llä on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 4 §:n perusteella patenttilain 4 §:ssä tarkoitettu ennakkokäyttöoikeus jatkaa hyödyllisyysmallin numero 9968 mukaisen keksinnön hyväksikäyttöä.

Markkinaoikeus velvoittaa EH-Muovi Oy:n korvaamaan SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2015/574 ja 2016/200 kulujen osalta 989,36 eurolla ja palkkion osalta 30.000 eurolla eli yhteensä 30.989,36 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää SK Tuote Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimukset enemmälti ja EH-Muovi Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimukset kokonaisuudessaan markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2015/574 ja 2016/200.

MUUTOKSENHAKU

Tähän ratkaisuun ei saa hakea muutosta siltä osin kuin markkinaoikeuden asia diaarinumero 2015/574 on jätetty sillensä.

Muilta osin tähän ratkaisuun saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 31.7.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Sami Myöhänen ja Sanna Holkeri sekä markkinaoikeusinsinöörit Erkki Tiala ja Krister Karlsson.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 23.5.2017