MAO:280/17

Valmet AB > Andritz Oy

patentti - keksinnöllisyys

Diaarinumero: 2015/782
Antopäivä: 26.5.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 13.10.2015 (liitteenä)

ASIAN TAUSTA

Andritz Oy on 15.12.2011 hakenut patenttia keksintöön nimeltä "Menetelmä kiintoainetta sisältävän suspension pesemiseksi imurumpupesurilla ja imurumpupesuri".

Patentti- ja rekisterihallitus on 15.7.2013 myöntänyt Andritz Oy:lle patentin numerolla FI 123564.

Valmet AB on 14.4.2014 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen edellä mainittua patenttia vastaan ja vaatinut patentin kumoamista kokonaisuudessaan.

Patentti- ja rekisterihallitus on 13.10.2015 antamallaan päätöksellä hylännyt edellä mainitun väitteen ja pysyttänyt patentin numero FI 123564 voimassa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Valmet AB on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 13.10.2015 ja kumoaa patentin numero FI 123564 kokonaisuudessaan.

Perusteet

Kysymyksessä olevan patentin itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 11 mukaiset keksinnöt eivät eroa olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D2.

Kysymyksessä olevalla patentilla ei ole ratkaistu objektiivista teknistä ongelmaa siitä, kuinka edellä mainitun viitejulkaisun D2 mukaista menetelmää ja imupesuria tulisi muuttaa siten, että pesunestesuihku voitaisiin kohdistaa suodinkakkuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kysymyksessä olevan patentin itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 ei ole määritelty sinänsä viitejulkaisusta D2 tunnetun, rummun suodatuspinnan sisäpuolelle muodostetun sektorin sijaintia.

Edellä mainittu sektori, jolle kohdistetaan tavallista suurempi alipaine, on määritelty kysymyksessä olevassa itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 seuraavasti "rummun suodatuspinnan sisäpinnalle sektorille (B), joka alkaa kohdalta, jossa ensimmäisen pesuputken pesunestesuihku kohtaa rummun pinnalla olevan massakerroksen pinnan ja joka sektori (B) alkaa aikaisintaan altaassa olevan suspension pinnan kohdalta ja päättyy rummun pyörimissuunnassa aikaisintaan 10 astetta suspension pinnan kohdan jälkeen".

Edellä esitetty määrittely ei rajaa mainittua sektoria (B) mahdollisimman aikaiseen vaiheeseen, vaan sallii sektorin sijoittumisen välille, joka ulottuu aina nestepinnan tasosta (0 astetta) rummun vastakkaiselle puolelle nestepinnan tasoon (180 astetta).

Andritz Oy:n vastaus

Vaatimukset

Andritz Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Kysymyksessä olevan patentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa esitetyt piirteet, jotka valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on mainittu piirteinä F3−F6, eivät käy ilmi sanotussa päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D2. Mainitun itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisella ratkaisulla voidaan muuttaa viitejulkaisusta D2 tunnettua menetelmää ja imupesuria siten, että pesunestesuihku voidaan kohdistaa suodinkakkuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kysymyksessä olevan patentin itsenäisissä patenttivaatimuksissa 1 ja 11 tehostetun imun sektorin (B) sijainti on kiinnitetty ensimmäisen pesunestesuihkun kohdalle, toisin sanoen "sektorille (B), joka alkaa kohdalta, jossa ensimmäisen pesuputken (70) pesunestesuihku (72) kohtaa rummun (12) pinnalla olevan massakerroksen (30) pinnan". Tämän johdosta ensimmäinen pesunestesuihku voidaan sijoittaa osumaan jopa altaan suspension pinnan kohdalle, kun toteutetaan edellä mainitut piirteet F3−F6.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Kysymyksessä olevan patentin itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 piirre F3 määrittelee sektorin (B) alkamaan kohdalta, jossa ensimmäisen pesuputken pesunestesuihku osuu rummun pinnalla olevaan massakerrokseen, kuitenkin aikaisintaan suspension pinnan kohdalta. Sektori (B) päättyy aikaisintaan 10 astetta suspension pinnan jälkeen. Piirteen F4 mukaan sektorille (B) kohdistetaan tehostettu imu ja piirteessä F6 täsmennetään, että imu tuotetaan yhdellä tai useammalla pääasiallisesta painelähteestä erillisellä alipainelähteellä. Piirteestä F5 ilmenee, että kysymyksessä oleva pesurumpu käsittää liikkuvia suodoslokeroita.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun D2 mukaisessa imurumpupesurissa on sektori tai osasto (54), joka sanotussa viitejulkaisussa esitetyn kuvion 2 perusteella sijaitsee likimain kysymyksessä olevan patentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 edellä mainitun piirteen F3 kuvaamassa kohdassa. Viitejulkaisussa D2 ei kuitenkaan esitetä, että mainittu osasto (54) alkaisi ensimmäisen pesunestesuihkun kohdalta ja päättyisi aikaisintaan 10 astetta suspension pinnan jälkeen. Mainitusta viitejulkaisusta D2 ei myöskään ilmene, että osastoon (54) voitaisiin kohdistaa tehostettu imu.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa D2 on esitetty, että tehostettu imu voidaan kohdistaa osastoon (60) eli suodinkakun kuivausvaiheeseen. On selvää, että mainittu tehostetun imun sektori ei tällöin voi alkaa ensimmäisen pesunestesuihkun kohdalta.

Mainitun viitejulkaisun D2 mukaisen imurumpupesurin sisäosa on jaettu kahdeksaan kaasutiiviiseen osastoon, jotka pysyvät paikoillaan rummun pyöriessä. Viitejulkaisussa D2 ei siten kuvata erillisiä rummun mukana liikkuvia suodoslokeroita eikä mainitun viitejulkaisun D2 mukaisessa imurumpupesurissa toteudu kysymyksessä olevan patentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 edellä mainitussa piirteessä F5 esitetty toiminta, jossa imu alkaisi vaikuttaa sektorille (B) siirtyvässä suodoslokerossa ennen kuin mikään suodoslokeron kohta on siirtynyt mainitulle sektorille (B).

Kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 edellä mainitut piirteet F3−F6 eivät edellä todetun mukaisesti ilmene edellä mainitusta viitejulkaisusta D2. Viitejulkaisussa D2 ei määritellä osaston (54) sijaintia kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirteen F3 mukaisesti eikä ehdoteta tehostetun imun kohdistamista osastoon (54). Viitejulkaisussa D2 ei myöskään ole viittausta liikkuvien suodoslokeroiden sisällyttämisestä imurumpupesuriin. Kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä on siten uusi ja keksinnöllinen viitejulkaisusta D2 tunnettuun nähden. Vastaavin perustein myös kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 11 mukainen laite on uusi ja eroaa olennaisesti siitä, mikä on ollut tunnettua viitejulkaisusta D2.

Valittajan lausuma

Kysymyksessä olevan patentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaan sektori (B) alkaa kohdalta, jossa ensimmäisen pesuputken pesunestesuihku kohtaa rummun pinnalla olevan massakerroksen pinnan. Mainittu itsenäinen patenttivaatimus 1 ei kuitenkaan määrittele pesuvaiheen sijaintia millään tavalla ja vastaavasti sektori (B) voi käsittää koko nestepinnan yläpuolella olevan rummun pinnan (0−180 astetta).

Kysymyksessä oleva itsenäinen patenttivaatimus 1 ei edellä esitetty huomioon ottaen rajoitu sellaiseen ratkaisuun, jossa pesuvaihe voidaan aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 laajasta määrittelystä johtuen sanottu patenttivaatimus kattaa myös valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihalliuksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D2 tunnetun tekniikan. Mainitussa viitejulkaisussa D2 kuvatun rummun suodoslokeroita vastaavat osastot tosin pysyvät paikoillaan rummun pyöriessä, kun taas kysymyksessä olevan keksinnön mukaisessa rummussa suodoslokerot pyörivät rummun mukana. Mainitulla seikalla ei kuitenkaan ole merkitystä esitetyn ongelman ratkaisun kannalta.

Kysymyksessä oleva patentti tulee näin ollen kumota puuttuvan keksinnöllisyyden johdosta.

Muut lausumat

Andritz Oy on antanut lausuman.

Valmet AB on antanut lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Patenttilain 1 §:n 1 momentin mukaan, joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään.

Patenttilain 2 §:n 1 momentin mukaan patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Pykälän 2 momentin mukaan tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.

Patenttilain 25 §:n 1 momentin mukaan patenttiviranomaisen tulee väitteen johdosta kumota patentti muun ohella, milloin patentti on myönnetty, vaikkei mainitun lain 1, 1a, 1b ja 2 §:ssä säädettyjä ehtoja ole täytetty.

Kysymyksessä olevan patentin mukainen keksintö

Kysymyksessä olevan patentin mukainen keksintö koskee menetelmää kiintoainetta kuten massaa sisältävän suspension pesemiseksi imurumpupesurilla ja menetelmässä käytettävää imurumpupesuria. Kysymyksessä oleva patentti kostuu itsenäisistä patenttivaatimuksista 1 ja 11 sekä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–10 ja 12–20.

Edellä mainittu menetelmää koskeva itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

"1. Menetelmä kiintoainetta kuten massaa sisältävän suspension pesemiseksi imurumpupesurilla, johon imurumpupesuriin kuuluu sen runkoon liitetty suspensiota sisältävä allas (10), suspensiossa osittain upotettuna pyörivä suodatuspinnalla varustettu rumpu (12), pääasiallinen alipainelähde kuten imujalka (90) alipaineen/imun luomiseksi rummun (12) suodatuspintojen sisäpinnoille kiintoainetta sisältävän massakerroksen (30) saostamiseksi rummun (12) suodatuspinnalle ja imurumpupesurin runkoon kiinnitettyjä pesuputkia (60, 70) pesunesteen levittämiseksi massakerroksen (30) pinnalle, tunnettu siitä, että rummun (12) suodatuspinnan sisäpinnalle sektorille (B), joka alkaa kohdalta, jossa ensimmäisen pesuputken (70) pesunestesuihku (72) kohtaa rummun (12) pinnalla olevan massakerroksen (30) pinnan ja joka sektori (B) alkaa aikaisintaan altaassa (10) olevan suspension pinnan (11) kohdalta ja päättyy rummun (12) pyörimissuunnassa (27) aikaisintaan 10 astetta suspension pinnan (11) kohdan jälkeen, kohdistetaan pääasiallista alipainelähdettä ainakin 0,1 bar suurempi alipaine eli tehostettu imu siten, että tämä tehostettu imu ohjataan rummun (12) suodatuspinnan alla olevaan suodoslokeroon (20) venttiilin (40) kanavan (41) avulla ja suodosputkien (24) välityksellä siten, että tehostettu imu alkaa vaikuttaa mainitulle sektorille (B) siirtyvässä suodoslokerossa (20) ennen kuin mikään suodoslokeron kohta on siirtynyt mainitulle sektorille (B) ja että tämä suurempi alipaine/tehostettu imu tuotetaan pääasiallisesta alipainelähteestä erillisen yhden tai useamman toisen alipainelähteen (100) avulla."

Edellä mainittua imurumpupesuria koskeva itsenäinen patenttivaatimus 11 kuuluu puolestaan seuraavasti:

"11. Imurumpupesuri kiintoainetta kuten massaa sisältävän suspension pesemiseksi, joka laite käsittää sen runkoon kiinnitetyn suspensiolla täytettävän altaan (10), altaaseen (10) osittain upotettuna olevan suodatuspinnalla varustetun pyörivän rummun (12), pääasiallisen alipainelähteen kuten imujalan (90) alipaineen/imun luomiseksi rummun (12) suodatuspinnan sisäpinnalle kiintoainetta sisältävän massakerroksen (30) saostamiseksi rummun (12) ulkopinnalle sekä pesuputkia (60, 70) pesunesteen levittämiseksi rummun (12) päälle muodostuvan massakerroksen (30) päälle, tunnettu siitä, että rummun (12) suodatuspinnan sisäpinnalle sektorille (B), joka alkaa kohdalta, jossa ensimmäisen pesuputken (70) pesunestesuihku (72) kohtaa rummun (12) pinnalla olevan massakerroksen (30) pinnan ja joka sektori (B) alkaa aikaisintaan altaaseen (10) täytettävän suspension pinnan (11) kohdalta ja päättyy rummun (12) pyörimissuunnassa (27) aikaisintaan 10 astetta suspension pinnan (11) kohdan jälkeen, järjestetään yhteys pääasiallisesta alipainelähteestä erilliseen yhteen tai useampaan toiseen alipainelähteeseen (100) siten, että venttiilin (40) sisältämän kanavan (41) kautta ja suodosputkien (24) välityksellä rummun (12) suodatuspinnan alla olevaan suodoslokeroon (20) niin, että yhteys mainitulle sektorille (B) siirtyvässä suodoslokerossa (20) avautuu ennen kuin mikään suodoslokeron kohta on siirtynyt mainitulle sektorille (B) pääasiallista alipainelähdettä suuremman alipaineen eli tehostetun imun aikaansaamiseksi rummun (12) suodatuspinnalle pesuvaiheen (III) alkuun."

Tunnettu tekniikka

Tunnetun tekniikan osalta asiassa markkinaoikeudessa on viitattu valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun D2.

Edellä mainittu viitejulkaisu D2 on US-patenttijulkaisu 3403786. Viitejulkaisu D2 kuvaa imurumpupesurin, joka muodostuu pyöritettävästä sisärummusta (14) ja suodatuspinnan muodostavasta ulkorummusta (34). Sisä- ja ulkorummun väliseen tilaan on sijoitettu pitkittäisiä pyöriviä, mutta rumpupesurin kehän suhteen paikoillaan pysyviä rullia (40). Imurummun kehälle, mainittujen rullien väliin jää tällöin toisistaan eristettyjä osastoja (48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62). Massakakun muodostusvaihe käsittää rummun alapuoliskolla olevat, massasuspensiossa olevat osastot (48, 50 ja 52), joihin kohdistetaan imujaloilla (74, 76 ja 78) alipaine, joka on riittävän pieni, että mahdollisimman vähän kuitua joutuu poistonesteeseen. Lisäksi pesualueella olevaan ensimmäiseen osastoon (54) tuotetaan alipaine erikseen pumpulla (87). Myös rummun kuivausalueella olevaan osastoon (60) tuotetaan alipaine erillisellä pumpulla (81). Osastolle (60) muodostettu vakuumi (alipaine) on korkeampi kuin massasuspensiossa olevien osastojen vakuumi.

Asian arviointi

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu, että kysymyksessä olevan patentin mukaisiin keksintöihin nähden lähintä tunnettua tekniikkaa edustaa edellä mainittu viitejulkaisu D2. Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on edelleen katsottu, että kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirteet, joihin sanotussa päätöksessä on viitattu piirteinä F3–F6, eivät ole ilmenneet mainitusta viitejulkaisusta D2, minkä lisäksi sekä itsenäisen patenttivaatimuksen 1 että vastaavasti itsenäisen patenttivaatimuksen 11 mukaiset keksinnöt ovat eronneet olennaisesti viitejulkaisun D2 perusteella tunnetusta tekniikasta.

Valmet AB on valituksessaan esittänyt, että kysymyksessä olevan patentin mukainen keksintö on määritelty itsenäisissä patenttivaatimuksissa 1 ja 11 niin laajasti, että patenttivaatimusten 1 ja 11 mukaiset keksinnöt eivät eroa olennaisesti viitejulkaisun D2 perusteella tunnetusta. Valittaja on sanotun tueksi viitannut tältä osin siihen, ettei itsenäisissä patenttivaatimuksissa 1 ja 11 tarkoitetun ensimmäisen pesuputken pesunestesuihkun eikä siten myöskään sektorin (B) sijaintia ole patenttivaatimuksissa rajattu määrätylle alueelle altaassa olevan suspension pinnan jälkeen.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevat itsenäiset patenttivaatimukset 1 ja 11 sisältävät sektoria (B) koskevan määritteen lisäksi muita piirteitä, kuten piirteet, joihin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on viitattu piirteinä F4−F6. Kysymyksessä olevien itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 11 mukaisilta keksinnöiltä ei siten voida katsoa puuttuvan keksinnöllisyyttä yksinomaan valittajan esittämän sektorin (B) laajuuteen liittyvän seikan johdosta.

Valittaja ei ole asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä esittänyt edellä mainittua seikkaa lukuun ottamatta, millä perusteella kysymyksessä olevien itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 11 mukaisia keksintöjä ei olisi pidettävä keksinnöllisinä suhteessa edellä mainittuun viitejulkaisuun D2. Valittaja ei esimerkiksi ole esittänyt, miltä osin itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 11 mukaisten keksintöjen piirteiden olisi katsottava ilmenevän edellä mainitusta viitejulkaisusta D2, eikä edelleen esittänyt myöskään niitä perusteita, minkä vuoksi sanottujen erojen olisi katsottava merkinneen, etteivät itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 11 mukaiset keksinnöt ole eronneet olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, etteivät kysymyksessä olevan patentin itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 11 mukaiset keksinnöt ole valittajan markkinaoikeudessa esittämän perusteella olleet alan ammattimiehelle ilmeisiä sen valossa, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää tunnetusta tekniikan tasosta. Valituksessa ei siten ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla kysymyksessä oleva patentti olisi kumottava. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Sanna Holkeri sekä markkinaoikeusinsinöörit Erkki Tiala ja Krister Karlsson.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 23.5.2017