MAO:172/17

Société Jas Hennessy & CO > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - kansainvälinen rekisteröinti - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2016/15
Antopäivä: 31.3.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 23.4.2013 (liitteenä)

Päätöksestä on valitettu Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta annetun lain 2 §:n nojalla asia on siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus on 12.1.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 52 purkanut markkinaoikeuden 5.2.2015 asiassa antaman päätöksen numero 80/15 ja palauttanut asian markkinaoikeudelle ratkaistavaksi Société Jas Hennessy & Co:n valituksen pohjalta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Société Jas Hennessy & Co on vaatinut, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan siten, ettei kansainvälinen rekisteröinti numero 1043666 ENNESY (kuvio) koske Suomea.

Perusteet

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1043666 ENNESY (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka ovat kansallinen tavaramerkki numero 2146 JAS HENNESSY & CO COGNAC (kuvio), Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 554084 HENNESSY (kuvio), Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 858533 HENNESSY (kuvio) ja EU-tavaramerkki numero 4559241 HENNESSY.

Valituksenalaisessa päätöksessä on annettu liikaa painoarvoa kuviomerkkien ulkoasun vertailulle eikä ole otettu huomioon merkkien lausuntatapaan liittyvää ilmeistä sekaannusvaaraa. Kyseessä olevat merkit ovat lausuntatavaltaan lähes identtisiä. HENNESSY-merkin lausunnassa H jää lähes äänettömäksi, minkä myötä merkkien alkuosan lausunta on hyvin samankaltainen. Kahden S-kirjaimen lausunta ei myöskään juuri eroa yksinkertaisesta S-kirjaimesta, minkä myötä sanat ovat myös kokonaisuutena arvioituna lausuntatavaltaan hyvin samanlaisia.

Merkkien lausuntatavan arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon, että myös suomalainen kuluttaja voi lausua merkin "oikein", eli alkuperäiskielen lausuntatavan mukaisesti. Tämä on otettava huomioon, etenkin kun on kyse laajalti tunnetusta merkistä. HENNESSY-merkin alkuperäinen ranskalainen lausuntatapa muistuttaa identtisesti

ENNESY-merkin lausumista, minkä myötä sekaannusvaara on ilmeinen. Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti arvioinut merkkien lausuntatavan sekaannusvaaraa ainoastaan suomenkielisen lausuntatavan perusteella ja jättänyt vaihtoehtoiset lausuntatavat ottamatta huomioon. Lausuminen on joka tapauksessa hyvin samankaltaista riippumatta lausuntatavasta.

Kyseessä olevat merkit ovat myös ulkoasultaan hyvin lähellä toisiaan ottaen huomioon niissä olevien sanojen identtinen vokaalijärjestys, identtiset konsonantit ja samankaltainen kirjainjärjestys. Merkit ovat varsin pitkiä, joista lyhyemmän merkin kaikki kuusi kirjainta sisältyy pidempään merkkiin. Kokonaisarvioinnin perusteella merkit ovat toisiinsa sekoitettavissa myös ottaen huomioon kuviomerkkien samankaltaiset ympyrämäiset kuviot.

HENNESSY on laajalti tunnettu ja vahvasti erottamiskykyinen tavaramerkki, joten se saa laajempaa suojaa sekaannusvaaran osalta. Tavaramerkin laajaa tunnettuutta osoittavat useissa lehdissä toteutetut mainoskampanjat eri vuosikymmeniltä. Lisäksi on otettava huomioon tavaramerkin pitkä ja katkeamaton käyttö. Merkki on rekisteröity Suomessa vuonna 1911 ja on ollut käytössä siitä asti. HENNESSY kuuluu arvostetuimpiin ja eniten myytyihin konjakkimerkkeihin Suomessa ja maailmalla.

Patentti- ja rekisterihallitus on menetellyt virheellisesti ottaessaan ylipäänsä väiteasian oikeudellisen arvioinnin kohteeksi. Kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla, jonka kotipaikka ei ole Suomessa, ei ole ollut Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltäessä tavaramerkkilaissa edellytettyä asiamiestä. Lisäksi haltija ei ole määräajassa vastannut Patentti- ja rekisterihallituksen Maailman henkisen omaisuuden järjestöön WIPO:on väitteen johdosta tekemään kieltäytymisilmoitukseen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti ei koske Suomea. Jo näillä perusteilla kansainvälisen rekisteröinnin ei olisi pitänyt tulla voimaan Suomessa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Lisäksi kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin kansallinen tavaramerkki numero 2146 JAS HENNESSY & CO COGNAC (kuvio), Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 554084 HENNESSY (kuvio) ja Euroopan unionin tavaramerkki numero 4559241 HENNESSY. Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 858533 HENNESSY (kuvio) kattaa luokassa 25 samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti, mutta merkkien välillä ei kokonaisuutena arvioiden ole sekaannusvaaraa.

Valitukseen liitetty näyttö valittajan merkin laajalti tunnettuudesta ei ole riittävää. Näyttönä on esitetty mainoksia 1930- ja 1960 -luvuilta. Mainokset lähinnä osoittavat, että erilaisia versioita valittajan merkeistä on käytetty Suomessa jo kauan aikaa sitten. Kysymyksessä oleva aineisto ei osoita, että valittajan merkki HENNESSY olisi ollut laajalti tunnettu Suomessa silloin, kun kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti on rekisteröity ja kohdistettu Suomeen. Vaikka HENNESSY olisikin laajalti tunnettu, siitä ei suoraan seuraisi estettä kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiselle koskemaan Suomea luokan 25 tavaroille.

Vaikka kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1043666 ENNESY (kuvio) haltija ei ole antanut vastinetta väitteen johdosta, rekisteriviranomainen ei pelkästään tällä perusteella voi katsoa, että kansainvälinen rekisteröinti ei tulisi voimaan Suomessa.

Vastaajan vastaus

A ei ole hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut asiassa vastausta.

Valittajan lausuma

Sana- ja kuvio-osista koostuvissa yhdistelmämerkeissä sanaosio on hallitsevassa asemassa erityisesti silloin, kun kuvio-osa on abstrakti kuten nyt esillä olevassa asiassa. Vertailtavien merkkien kuvio-osat ovat sellaisia, että ne eivät helposti jää kuluttajien mieleen. Sen vuoksi niillä on vain rajallinen merkitys sekaannusvaaran arvioinnissa, joka tulee perustaa kuluttajien heikkoihin muistikuviin ja merkkien lähes identtiseen lausuntatapaan.

HENNESSY on maailman tunnetuimpia konjakkimerkkejä. Merkillä myytävä konjakki on ollut Alkon valikoimissa heti alusta eli vuodesta 1932 lähtien ja se on ollut keskeytyksettä myynnissä yli 80 vuoden ajan, minkä lisäksi huomioon tulee ottaa tax free- ja ravintolamyynti. Merkkiä on pidettävä Suomessa laajalti tunnettuna. Joka tapauksessa

HENNESSY-merkki on vahvasti erottamiskykyinen ja saa siten sekaannusvaaran arvioinnissa tavanomaista vahvempaa suojaa riippumatta siitä, katsotaanko merkin olevan laajalti tunnettu. Sekaannusvaara koskee myös luokan 25 tavaroita, sillä on tavanomaista, että tunnettuja alkoholimerkkejä käytetään esimerkiksi t-paidoissa ja muissa vastaavissa tuotteissa usein myös myynninedistämistarkoituksessa. Kuluttajille voi syntyä mielleyhtymä merkkien samasta kaupallisesta alkuperästä.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on vielä otettava huomioon, että tavarat ovat samoja luokassa 25. Jos tavarat ovat samoja, merkkien välillä voi olla suurempia eroja sekaannusvaaran kuitenkin syntyessä. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa myös merkit ovat hyvin samankaltaisia.

ENNESY-merkin kansainvälinen rekisteröinti on kohdistettu 33 maahan ja rekisteröinti on lausuman antohetkeen mennessä evätty 20 maassa. Rekisteröinti on hyväksytty vain sellaisissa maissa, joissa joko rekisteröintiä vastaan ei ole esitetty väitettä tai HENNESSY-merkkiä ei ole rekisteröity luokassa 25.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja tarkastelun lähtökohdat

Korkein hallinto-oikeus on 12.1.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 52 palauttanut asian markkinaoikeudelle ratkaistavaksi Société Jas Hennessy & Co:n valituksen pohjalta. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, ettei väitteeseen vastaamista tai asiamiehen käyttämistä voida pitää edellytyksenä sille, että kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo Suomessa pysytetään.

Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeudessa on enää ratkaistavana kysymys siitä, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti numero 1043666 ENNESY (kuvio) sekaannusvaaran valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka ovat kansallinen tavaramerkki numero 2146 JAS HENNESSY & CO COGNAC (kuvio), Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 554084 HENNESSY (kuvio), Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 858533 HENNESSY (kuvio) ja Euroopan unionin tavaramerkki numero 4559241 HENNESSY.

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan (996/1983) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan (1220/2004) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa Suomessa tai Euroopan yhteisössä voimassa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaan tavaramerkkiin, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on aikaisempi oikeus Suomessa tai Euroopan yhteisössä. Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta. Vastaavasti tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) perusteella tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on tähän asiaan sovellettavan lain 1 §:n 3 momentin (39/1993) mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkkilain edellä mainittuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa. Viimeksi todettu koskee myös sitä, että tavaramerkkilain 14 §:ssä viitataan tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 14 §:n (616/2016) 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan mainitulla aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan myös Suomessa tai Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaa tavaramerkkiä, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on Suomessa tai Euroopan unionissa aikaisempi oikeus kuin tavaramerkin hakijalla. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan mainitulla aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan vielä myös lain 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta.

Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin, joista nyt ei ole kysymys, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Niin ikään 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin (616/2016) mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkit ovat sekoitettavissa, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekoitettavuutta on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kussakin yksittäistapauksessa. Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tai palvelujen tavanomainen alkuperä. Merkkien välistä sekoitettavuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Merkkien välistä sekoitettavuutta on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat ja palvelut, joita tavaramerkit kattavat.

Tavaroiden ja palveluiden vertailu

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1043666 ENNESY (kuvio) kattaa seuraavat tavarat luokassa 25: "Swimsuits; bathing caps; bathing trunks; bodysuits; body linen (garments); beach clothes; brassieres; sport suits; clothing; shoes."

Valittajan Eurooan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 858533 HENNESSY (kuvio) kattaa luokassa 25 tavarat “Clothing, footwear, headgear; neckties, sashes for wear, shirts, blouses, tee-shirts, pullovers" sekä lisäksi tavaroita luokissa 14, 16, 18, 21 ja 34. Valittajan kansainvälinen rekisteröinti numero 858533 HENNESSY (kuvio) kattaa siten luokan 25 osalta samoja tavaroita eli vaatteita ja jalkineita kuin kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti.

Koska kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti ei koske samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin tavaramerkki 2146 JAS HENNESSY & CO COGNAC (kuvio), Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 554084 HENNESSY (kuvio) ja unionin tavaramerkki numero 4559241 HENNESSY, asiassa ei näiltä osin ole tarvetta arvioida tavaramerkkien samankaltaisuutta ottaen lisäksi huomioon asian jäljempänä todettu lopputulos. Sekaannusvaaran arviointi on siten suoritettava Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero 858533 HENNESSY (kuvio) osalta niiltä osin kuin se kattaa luokassa 25 samoja tuotteita kuin kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Vaatteiden ja jalkineiden osalta merkityksellinen kohdeyleisö koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta kysymyksessä olevien tavaroiden osalta ei ole pidettävä tavanomaista korkeampana.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti sisältää kuusikirjaimisen sanaosan ENNESY. Sanan neljä ensimmäistä kirjainta ovat tyylitellyllä, mutta varsin tavanomaisella kirjasinlajilla. S- ja y-kirjaimet ovat sen sijaan osaksi typistettyjä. Lisäksi sanan viimeistä kolmea kirjainta ympyröi kaksi kaarikuviota, joista toinen on kiinni y-kirjaimessa.

Valittajan kansainvälinen rekisteröinti numero 858533 sisältää kahdeksankirjaimisen sanaosan HENNESSY. Sanaosa on tavanomaisella kirjasinlajilla kahden ympyräkuvion muodostaman renkaan sisällä kaarevasti. Välittömästi sanan alla on vielä kolmas pienempi rengas, jonka sisällä on kuvio, joka esittää kirvestä pitelevää haarniskoitua kättä.

Kumpaankin merkkiin sisältyy sanaosa, jolla ei ole esitetty olevan mitään merkitystä eikä yhteyttä kysymyksessä oleviin tavaroihin. Sanaosia on pidettävä sellaisinaan erottamiskykyisinä. Vertailtavien merkkien kaari- ja ympyräkuviot sekä kirjasinlajit ovat varsin tavanomaisia ja erottamiskyvyltään heikkoja. Valittajan vertailtavaan merkkiin sisältyvä kirvestä pitelevää kättä esittävää kuviota on pidettävä erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille. Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että valittajan vertailtavassa merkissä sana HENNESSY hallitsee merkin kokonaisvaikutelmaa, koska sanaosa on merkin yläosassa suhteellisen suurikokoisin kirjaimin ja siten, että se kaarevaan muotoon kirjoitettuna ympyröi pienikokoisempaa erottamiskykyistä kuvio-osaa.

Merkkien luokassa 25 kattamia tavaroita myydään yleensä siten, että kuluttajat voivat perehtyä tavaroiden ja niihin liitettyjen merkkien ulkoasuun. Tämä seikka ei kuitenkaan nyt esillä olevassa asiassa muuta sitä, että merkkien sanaosia on yleensä pidettävä kuvio-osia erottamiskykyisempinä. Keskivertokuluttajan voi katsoa viittavan näihin tavaroihin helpommin mainitsemalla niiden nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien hallitsevat osat ovat sanat ENNESY ja HENNESSY.

Ulkoasultaan merkit sisältävät identtiset viisi kirjainta ENNES sanaosien keskellä ja kirjaimen Y sanaosien lopussa. Valittajan vertailtava merkki HENNESSY (kuvio) sisältää sanaosan alussa kirjaimen H ja viimeisessä tavussa toisen S-kirjaimen, joita ei ole tässä asiassa kysymyksessä olevassa kansainvälisessä rekisteröinnissä ENNESY (kuvio). Lisäksi merkkejä erottavat niiden kuvio-osat.

Lausuntatavoiltaan merkkejä on vertailtava yksinomaan sanaosien perusteella. Valituksenalaisen päätöksen mukaan suomalainen kuluttaja lausuu merkkien sanaosat eri lailla niin, että valittajan merkkiä lausuttaessa siinä kuuluvat myös ensimmäisenä oleva H-kirjain ja lisäksi kaksois-S. Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että ruotsin- ja englanninkielillä äännettäessä sanaosan HENNESSY toinen s-kirjain ei selvästi erotu. Myös suomalainen keskivertokuluttaja saattaa ääntää merkin tällä tavoin, jolloin ainoaksi eroksi jää merkin alussa oleva H-kirjain, joka sekään ei merkin alussa olevana tässä yhteydessä erityisesti korostu lausuntatavassa.

Kumpaankaan merkkiin sisältyvällä hallitsevalla sanaosalla ei ole erityistä merkityssisältöä. Sen sijaan valittajaan merkkiin sisältyy kirvestä pitelevää kättä esittävä kuvio. Näin ollen merkkejä ei voi pitää käsitteellisesti samankaltaisina.

Edellä todetut ulkoasun ja erityisesti lausuntatavan yhtäläisyydet huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että vertailtavat merkit ovat samankaltaisia.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti ENNESY (kuvio) ja vertailtavana oleva valittajan aikaisempi kansainvälinen rekisteröinti HENNESSY (kuvio) kattavat edellä todetulla tavalla samoja tavaroita. Vertailtavat merkit ovat samankaltaisia. Ottaen huomioon, että merkit kattavat samoja tavaroita, merkkien väliset erot eivät ole riittäviä poistamaan vertailtavien merkkien välistä sekaannusvaaraa.

Edellä esitetyin perustein markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1043666 ENNESY (kuvio) aiheuttaa kokonaisuutena arvioiden sekaannusvaaran aikaisempaan Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 858533 HENNESSY (kuvio). Valituksenalainen päätös on siten kumottava. Lopputulos huomioon ottaen asiassa ei ole tarvetta lausua muista valittajan esittämistä väitteistä.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 23.4.2013 tekemän päätöksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pertti Lenkkeri.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.4.2017