MAO:170/17

Suomen Tukkusähkö Oy > Patentti-ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky

Diaarinumero: 2015/220
Antopäivä: 31.3.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 5.2.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Suomen Tukkusähkö Oy (jäljempänä myös valittaja) on ensisijaisesti vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin TukkuTariffi rekisteröimiseksi kaikille haetuille tavaroille ja palveluille.

Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin rekisteröimiseksi edellä mainitun vaatimuksen mukaisesti lisättynä erottamislausekkeella "Tavaramerkillä syntyvä yksinoikeus ei kohdistu säädettyihin virallisiin tariffeihin mukaan lukien tullilaitoksen hallinnonalaan liittyvä toiminta, Viestintäviraston hallinnonalaan liittyvä toiminta (puhelintoimiala, sähköisen viestinnän toimiala ja postitoimiala), kuten ei myöskään henkilö- tai tavaraliikenteeseen, vähittäis- tai tukkumyyntihintaluetteloihin, vähittäis- tai tukkumyyntihinnastoihin, eikä tavaroiden tai palveluiden tarjoamiseen paljousalennuksia tai määrästä riippuvaa hinnoittelua käyttämällä" tai vaihtoehtoisesti erottamislausekkeella "Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta sanaan tukku eikä sanaan tariffi".

Valittaja on lisäksi vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallitus velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.387,75 eurolla. Valittaja on myös pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn, mikäli markkinaoikeus katsoisi, ettei valituksessa esitetty ensisijainen vaatimus ole sellaisenaan hyväksyttävissä.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole perustellut päätöstään riittävällä tarkkuudella jokaisen tavaran ja palvelun osalta, kuten ei myöskään erottamislausuman tai kohderyhmän määrittelyn osalta.

Kohderyhmän määrittely on tehty virheellisesti, eikä rekisteröintiä koskevaa hakemusta olisi tullut hylätä tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisen perusteella. Haettu merkki TukkuTariffi ei kuvaa hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluita. Joka tapauksessa väitetty kuvailevuus olisi ollut mahdollista poistaa tavaramerkkilain 15 §:n mukaisella erottamislausekkeella.

Haettu merkki ei kuvaa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen laatua eikä käyttötarkoitusta, ja päätöksessä mainittu haetun merkin yhteys hinnoitteluun on keinotekoinen. Haettu merkki ei voi kuvata muun tavaran kuin sähkön laatua tai käyttötarkoitusta. Korkeintaan se voisi kuvata tavaroiden ja palvelujen myyntitapaa. Myyntitapa ei kuitenkaan kuvaa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden laatua eikä käyttötarkoitusta. Asiassa tulee myös ottaa huomioon, että haettua merkkiä on tarkasteltava kokonaisuutena.

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole järjestänyt hallintolain 45 §:n mukaista suullista kuulemista asiassa valittajan pyynnöstä huolimatta ja on siten toiminut hyvän hallinnon periaatteiden vastaisesti.

Patentti- ja rekisterihallitus on myös jättänyt täyttämättä hallintolain 8 §:n mukaisen neuvontavelvoitteensa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Haettua merkkiä ei mielletä tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää ilmaisevaksi erityiseksi tunnukseksi, eikä se siten ole tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla erottamiskykyinen.

Tavaramerkkirekisteröinnin tavara- ja palveluluettelon laajuus perustuu ainoastaan haettuun tavara- ja palveluluetteloon, eikä sitä voi valittajan tarkoittamalla erottamislausumalla rajata.

Tavaramerkkiä koskevat päätökset tehdään viraston käytännön perusteella kirjallisen menettelyn pohjalta, eikä asian selvittämiseksi ole ollut tarpeen järjestää suullista kuulemista.

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan todennut, ettei valituskirjelmässä ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt, että haetun merkin kuvailevuus tulisi arvioida kunkin tavaran ja palvelun osalta erikseen, eikä tavaramerkkiluokan perusteella. Samaan tavara- tai palveluluokkaan voi sisältyä sekä sellaisia tavaroita ja palveluja, joiden osalta merkki on kuvaileva, että sellaisia, joiden osalta se ei ole. Haetun merkin kattamista tavaroista ja palveluista ainakin osa on kohdistettu erityisen tarkkaavaisille ammattilaisille.

Patentti- ja rekisterihallituksen käsitys tavaramerkkilain 15 §:n mukaisesta erottamislausumasta ei perustu oikeaan laintulkintaan. Erottumislausuma voi koskea myös tavara- ja palveluluetteloa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta

Valittaja on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista, mikäli markkinaoikeus katsoisi, ettei valituksessa esitetty ensisijainen vaatimus ole sellaisenaan hyväksyttävissä.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 14 §:n mukaan suullisen käsittelyn toimittamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 37 ja 38 §:ssä säädetään.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Mainitun lain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. Viimeksi mainitun pykälän 3 momentin mukaan, jos asianosainen pyytää suullisen käsittelyn toimittamista, hänen on ilmoitettava, minkä vuoksi sen toimittaminen on tarpeen ja mitä selvitystä hän esittäisi suullisessa käsittelyssä.

Valittaja ei ole ilmoittanut, mitä selvitystä se aikoisi esittää suullisessa käsittelyssä, vaan ainoastaan todennut, että suullisessa käsittelyssä olisi mahdollista käydä lävitse millaisella tavara- ja palveluluettelolla haettu merkki olisi markkinaoikeuden mielestä rekisteröitävissä, jottei asiassa syntyisi valittajan kannalta kohtuutonta tai epätarkoituksenmukaista lopputulosta.

Markkinaoikeus katsoo jäljempänä esitetyt pääasiaratkaisun perustelut huomioon ottaen, että kysymyksessä olevan asian tosiseikat ovat tulleet kirjallisessa menettelyssä riittävästi selvitetyiksi niiden oikeudellista arviointia varten. Näin ollen ja koska markkinaoikeus ei voisi valittajan esittämällä tavalla suullisessa käsittelyssä ottaa kantaa tavara- ja palveluluetteloon, suullisen käsittelyn toimittaminen asiassa olisi ilmeisen tarpeetonta ja sitä koskeva pyyntö on hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asiassa on kysymys siitä, onko haettu merkki TukkuTariffi erottamiskykyinen seuraaville tavaroille ja palveluille ensisijaisesti ilman erottamislauseketta tai toissijaisesti jommallakummalla valittajan esittämistä erottamislausekkeista:

Luokka 9: Tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot käytettäviksi loppukäyttäjän sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi; tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi; tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot budjetti-informaation tuottamiseksi sähköenergian käyttöpaikkakohtaiseen käyttöön liittyen; tietokonelaitteistot ja

-ohjelmistot raporttien generoimiseksi sähköenergian käyttöpaikkakohtaiseen käyttöön liittyen; päälaitesovellusohjelmistot sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai käyttöpaikkakohtaisen loistehon optimointiin liittyen; tietokoneohjelmistot sekä laitteet ja kojeet tietoverkon ylitse käytettävissä olevien portaalipalvelujen tarjoamiseksi tietoverkon kuten erityisesti Internetin tai matkapuhelinverkon kautta sähkön käytön käyttöpaikkakohtaiseksi analysoimiseksi, siirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkön käyttöpaikkakohtaisiin siirtokustannuksiin liittyen, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; sähkön käyttöpaikan ajankäytön valvontaan käytettävät tietokoneohjelmistot; internetistä ladattavat tietokoneohjelmat sähköenergian käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai käyttöpaikkakohtaisen loistehon optimointiin liittyen.

Luokka 35: Yritystoiminnan avustamis-, liikkeenjohto- ja hallintopalvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi sähköenergian käyttöpaikkakohtaiseen käyttöön liittyen, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai käyttöpaikkakohtaisen loistehon optimointiin liittyen; liiketoiminnan konsultointi- ja neuvontapalvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi sähköenergian käyttöpaikkakohtaiseen käyttöön liittyen, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja käyttöpaikkakohtaisen loistehon optimointiin liittyen; liiketoiminnan tehokkuuteen liittyvä konsultointi sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; liikkeenjohdon konsultointi- ja neuvontapalvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; liikkeenjohdon konsultointi- ja neuvontapalvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; liiketoiminnallinen konsultointi toimitusten alalla sähkön käytön käyttöpaikkakohtaiseksi analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; liikkeenjohtoon liittyvät avustus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut sähkön käytön käyttöpaikkakohtaiseksi analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; yrityksen organisaatioon ja taloudenpitoon liittyvä konsultointi sähkön käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; ostajan ja toimittajan yhteen saattamiseen liittyvät palvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; yritysstrategian kehittämiseen liittyvät palvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; yrityshankintoihin liittyvä konsultointi sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; yritysorganisaatioon liittyvät avustus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai loistehon optimointiin liittyen; yritystehokkuutta koskevat asiantuntijapalvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja sähkönpaikkakäytön loistehon optimointiin liittyen; yritysten suorituskykyyn liittyvät liiketaloudelliset neuvontapalvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; datan keruu.

Luokka 36: Kiinteistöihin liittyvät konsultointipalvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen,

Luokka 38: Pääsyn tarjoaminen tietoverkkoihin, erityisesti verkkokäyttöiseen portaaliin, nimittäin sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen.

Luokka 42: Energiansäästöön liittyvä ammattimainen konsultointi; energiansäästöön liittyvä konsultointi; ympäristöasioihin liittyvät konsultointipalvelut; arviointi-, laskelmien laatimis-, tutkimus- ja raportointipalvelut, sikäli kuin luokassa 42, nimittäin sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; neuvontapalvelut ja portaalin kautta tarjottavat palvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimiseksi, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoimiseksi, budjetti-informaation tuottamiseksi, raporttien generoimiseksi, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen; laadunvalvonta.

Luokka 45: Oikeudelliset palvelut sähkön käyttöpaikkakohtaisen käytön analysoimisen yhteydessä, sähköntoimitussopimuksien yhteydessä, sähkönsiirtoverkkojen käyttöpaikkakohtaisten kustannusten optimoinnin yhteydessä, budjetti-informaation tuottamisen yhteydessä, raporttien generoimisen yhteydessä, sähkönkäyttöpaikan pääsulakkeiden optimointiin liittyen ja/tai sähkönkäyttöpaikan loistehon optimointiin liittyen.

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 13 §:n (56/2000) mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty. Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin (39/1993) mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkkilain edellä selostettuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 3 §:n (616/2016) mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin (616/2016) mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Niin ikään 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin (616/2016) mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Tavaramerkkilain 19 §:n 2 momentin mukaan, milloin rekisteriviranomainen katsoo, ettei hakemus ole hyväksyttävissä lausuman antamisen jälkeenkään, hakemus on hylättävä siltä osin kuin on olemassa este sen hyväksymiselle, jollei ole aihetta uuden määräajan antamiseen.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan rekisteriviranomaisen on tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylätessään ilmoitettava päätöksessään päätelmänsä kunkin tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta riippumatta tavasta, jolla tämä hakemus on muotoiltu. Kuitenkin silloin, kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, toimivaltainen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta (tuomio 15.2.2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, 38 kohta).

Tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon toisaalta ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita merkin muodostama sana kuvailee suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara tai palvelu sisältyy.

Nyt kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen voidaan katsoa olevan suunnattuja osaltaan yritysjohdon ja rahoitukseen liittyvien palvelujen parissa aktiivisesti toimiville asiantunteville henkilöille, mutta osaltaan myös keskivertokuluttajille. Edellä mainittujen kohderyhmien tarkkaavaisuuden asteella ei tavaroiden ja palvelujen luonne huomioon ottaen ole kuitenkaan katsottava olevan mainittavaa eroa.

Haetun sanamerkin merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, kuinka suora ja konkreettinen suhde merkin ja kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä on kyseisen kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna.

Haettu merkki muodostuu sanoista "tukku" ja "tariffi". Molemmilla sanoilla on selvä yleiskielen merkitys suomen kielessä. Sana "tukku" liittyy kaupankäyntiin, ja tarkoittaa muun ohella isoa määrää sekä valmistajan tai tuottajan ja vähittäiskaupan välillä tavaraa välittävä yritystä eli tukkukauppaa. Sana "tariffi" tarkoittaa vahvistettua hintaluetteloa tai hinnastoa.

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka tavaramerkki ei suoraan kuvailisi tietyn tavaran tai palvelun lajia, laatua tai käyttötarkoitusta, siltä saattaa puuttua kyky erottaa haltijan tavarat ja palvelut muiden vastaavista tavaroista tai palveluista esimerkiksi silloin, kun tavaroiden tai palvelujen kohderyhmä ei miellä merkkiä tavaramerkiksi.

Markkinaoikeus katsoo, ettei edellä mainittujen sanojen tavanomainen yhdistäminen muuta sanojen merkitystä ottaen huomioon, että molemmilla sanoilla on selkeä ja yksiselitteinen merkitys. Sanojen yhdistelmä eli haettu merkki on siten kohderyhmän keskuudessa ymmärrettävä Patentti- ja rekisterihallituksen mainitsemin tavoin ilmoitukseksi siitä, että kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut hinnoitellaan tukkuhinnaston mukaisesti.

Kaikki nyt kysymyksessä olevat edellä mainittujen luokkien tavarat ja palvelut ovat sellaisia, jotka voidaan hinnoitella tukkuhinnaston mukaisesti, eli esimerkiksi paljousalennukseen perustuen. Markkinaoikeus katsoo, ettei kohdeyleisö tällaisessa tilanteessa ja mainittujen tavaroiden ja palvelujen kohdalla miellä kysymyksessä olevaa sanoista "tukku" ja "tariffi" muodostuvaa merkkiä tavaramerkiksi ja ettei mainittu merkki näin ollen ole omiaan erottamaan valittajan tavaroita ja palveluja muiden vastaavista tavaroista ja palveluista.

Koska markkinaoikeus on edellä katsonut, että kohdeyleisö ei miellä haettua merkkiä tavaramerkiksi, asian lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä valittajan esittämillä erottamislausekkeilla. Markkinaoikeus katsoo lisäksi, että kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut ovat sellaisia yhtenäisiä ryhmiä, joita on koskenut sama peruste rekisteröintihakemuksen hylkäämiselle. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallituksen ei ole katsottava menetelleen virheellisesti siinä, ettei valituksenalaisessa päätöksessä ole esitetty perusteluja erikseen jokaisen tavara- ja palveluluetteloon sisältyvän yksittäisen tavaran ja palvelun osalta.

Haetun merkin ei edellä todetuin perustein ole katsottava olevan tavaramerkkilain 13 §:ssä (56/2000) tarkoitetuin tavoin erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on hallintolainkäyttölain 74 §:n 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asian laatu ja asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Teija Kotro.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.4.2017