MAO:168/17

Hypred SAS > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2016/17
Antopäivä: 31.3.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 27.3.2014 (liitteenä)

Korkein hallinto-oikeus on 12.1.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 55 purkanut markkinaoikeuden 11.3.2015 asiassa antaman päätöksen numero 175/15 ja palauttanut asian markkinaoikeudelle ratkaistavaksi Hypred SAS:n valituksen pohjalta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Hypred SAS on vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja että asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle sen toteamiseksi, ettei kansainvälinen rekisteröinti numero 1068629 VIR koske Suomea.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1068629 VIR on sekoitettavissa EU-tavaramerkkiin numero 5029236 HM VIR.

EU-tavaramerkki on sanamerkki ja kansainvälinen tavaramerkki on valittajan käsityksen mukaan kuviomerkki. Merkit ovat kolmen kirjaimen osalta täysin identtiset. Kokonaisuutena arvioiden merkit ovat foneettisesti ja visuaalisesti lähes identtisiä, eikä kummallakaan merkillä ole kielellistä merkityssisältöä.

Koska tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, on sekaannusvaara merkkien välillä ilmeinen. On todennäköistä, että kuluttajat mieltävät myöhemmän tavaramerkin aikaisemman tavaramerkin tavaramerkkiperheen laajennukseksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituskirjelmässä ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1068629 VIR ja EU-tavaramerkki numero 5029236 HM VIR eroavat toisistaan sekä visuaalisesti että foneettisesti. Vaikka merkeissä on sama osa VIR, on EU-tavaramerkissä oleva kirjainyhdistelmä HM riittävä elementti poistamaan merkkien välisen sekoitettavuuden. Merkit antavat erilaisen kokonaisvaikutelman, kun otetaan huomioon merkkien yhteisen osan VIR lyhyys.

Kansainvälisen rekisteröinnin luokan 3 tavaroiden "Bleaching preparations and other substances for laundry use; polishing and scouring preparations" osalta EU-tavaramerkki HM VIR ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita, minkä vuoksi sekoitettavuus näiden tavaroiden osalta ei tule harkittavaksi. Muut vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia.

Vastaajan vastaus

Vaatimukset

Mexon Ood on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Hypred SAS:n valituksen.

Perusteet

Tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa. Merkkien väliset erot ovat riittäviä erottamaan ne toisistaan, kun otetaan huomioon, että kyseessä ovat lyhyet, kolme- ja viisikirjaimiset merkit. EU-tavaramerkin HM VIR luokan 5 tavarat "Eläinten utareiden ja nisien hygienia-, desinfiointituotteet" on suunnattu kuluttajakunnalle, joka on koulutuksen ja yleisen tietotaitonsa puolesta normaalia valveutuneempia keskivertokuluttajaan verrattuna. Kansainvälisen rekisteröinnin VIR kattamat tavarat ovat lähinnä päivittäiskauppatavaroita, joilla on erilainen kuluttajakunta. Merkit eivät myöskään ole foneettisesti tai visuaalisesti samankaltaisia.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole antanut lausumaa asiassa sille varatusta tilaisuudesta huolimatta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti numero 1068629 VIR sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 5029236 HM VIR.

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Vastaavasti tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) perusteella tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkilain edellä mainittuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa. Viimeksi todettu koskee myös sitä, että tavaramerkkilain 14 §:ssä viitataan tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 14 §:n 1 momentin 7 kohdan (616/2016) mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan (616/2016) mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin, joista nyt ei ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaroiden vertailu

Aikaisempi EU-tavaramerkki HM VIR kattaa luokassa 5 seuraavat tavarat: "Sanitary preparations, disinfectants for the udders and teats of animals".

Kansainvälinen rekisteröinti VIR kattaa luokassa 3 tavarat: "Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing and scouring preparations; soaps; shampoos" ja luokassa 5 tavarat: “Biocides"

Vertailtavat tavarat kuuluvat Nizzan sopimuksen tavaraluokittelussa tarkoitettuun tavaraluokkiin 3 ja 5. Vaikka tavarat kuuluvat osittain eri tavaraluokkiin, voivat ne olla samankaltaisia, koska tavaroiden vertailu tulee tehdä rekisteriin merkittyjä nimenomaisia tavaroita vertaamalla.

Markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisen rekisteröinnin VIR kattamat tavarat "Bleaching preparations and other substances for laundry use; polishing and scouring preparations" eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin aiemman tavaramerkin kattamat tavarat "Sanitary preparations, disinfectants for the udders and teats of animals". Kyseisten tavaroiden luonne ja käyttötarkoitus eroavat selvästi toisistaan, eikä tavaroilla ole muitakaan yhteisiä ominaisuuksia, joiden vuoksi niiden voitaisiin katsoa olevan samankaltaisia. Koska tavarat ovat näiltä osin erilaisia, ei sekoitettavuus merkkien välillä tule näiden tavaroiden osalta harkittavaksi.

Mitä tulee muihin vertailtavien merkkien kattamiin tavaroihin, eli toisaalta EU-tavaramerkin kattamiin tavaroihin "Sanitary preparations, disinfectants for the udders and teats of animals" ja toisaalta kansainvälisen rekisteröinnin luokan 3 tavaroihin "cleaning preparations; soaps; shampoos ja luokan 5 kattamiin tavaroihin "biocides", markkinaoikeus katsoo, että kaikki edellä mainitut tavarat voivat olla koostumukseltaan samanlaisia, puhdistamiseen tai desinfiointiin käytettäviä aineita. Niillä voi olla myös sama käyttötapa. Kun otetaan huomioon, ettei kansainvälisen rekisteröinnin kattamia tavaroita ole rajoitettu ihmisten käyttöön ja ne voivat siten olla myös eläimille tarkoitettuja, voivat tavarat olla myös toisiaan täydentäviä tai kilpailevia. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen tavaroiden on katsottava olevan samankaltaisia.

Koska kysymyksessä olevien merkkien kattamat tavarat ovat päivittäistavaroita, on ne suunnattu suurelle yleisölle, joka koostuu pääosin tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Luokan 5 tavaroiden osalta keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusasteen voidaan katsoa olevan hieman tavanomaista korkeampi niiden lääkinnällisen luonteen vuoksi.

Merkkien vertailu ja sekaannusvaaran arviointi

Merkkien sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat.

Kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä. Kuitenkin ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (tuomio 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Mitä tulee moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevan luonteen arviointiin, täytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijän ominaisuudet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaisuuksiin. Lisäksi voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa. (tuomio 23.10.2002, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, 35 kohta).

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti koostuu kahdesta eri kirjainyhdistelmästä HM ja VIR, joista jälkimmäinen osa on sama kuin aikaisempi EU-tavaramerkki VIR.

Kirjainyhdistelmä HM koostuu kahdesta kirjaimesta ja on merkissä ensimmäisenä. Jälkimmäinen osa VIR koostuu kolmesta kirjaimesta ja on helpommin lausuttavissa oleva kuin ensimmäinen, kahdesta konsonantista koostuva osa HM. Pelkästään se, että osa HM on merkin alussa, ei riitä tekemään siitä kirjainyhdistelmää VIR hallitsevampaa osaa kyseisestä merkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa. Kummallakaan merkinosalla ei ole mitään osoitettua, selvää merkityssisältöä. Markkinaoikeus katsoo ensinnäkin, että kumpikaan tavaramerkin osista ei ole merkityksetön, ja että sekä osa HM että osa VIR ovat erottamiskykyisiä ja merkkikokonaisuudessa yhtä hallitsevia, ja niille on näin ollen annettava yhtäläinen painoarvo.

Markkinaoikeus katsoo, että merkit HM VIR ja VIR ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, koska kansainvälisen rekisteröinnin ainoa sana VIR on sama kuin aikaisemman EU-tavaramerkin toinen hallitsevista osista, kun otetaan myös huomioon, ettei merkkien sisältämillä sanoilla, HM ja VIR ole yhdessä tai erikseen tarkasteltunakaan mitään merkityssisältöä. Näin on oikeuskäytännössä katsottu olevan myös tilanteessa, jossa toinen myöhemmän sanamerkin kahdesta sanasta on ollut sama kuin aikaisemman sanamerkin ainoa sana (tuomio 25.11.2003, Oriental Kitchen v. OHMI – Mou Dybfrost, T-286/02, EU:T:2003:311, kohta 39).

Edellä mainittu oikeuskäytäntö sekä tavaroiden ja merkkien samankaltaisuus huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo kokonaisuutena arvioiden, ettei aikaisempaan tavaramerkkiin sisältyvä lyhyt kirjainyhdistelmä HM riitä poistamaan kohdeyleisössä sitä mielikuvaa, että kansainvälisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin kattamat tavarat ovat samaa kaupallista alkuperää. Merkkien välillä on siten sekaannusvaara.

Kansainvälistä rekisteröintiä numero 1068629 VIR ei siten tule hyväksyä Suomea koskevaksi luokan 3 tavaroiden "cleaning preparations; soaps; shampoos" ja luokan 5 tavaroiden "biocides" osalta.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 27.3.2014 siltä osin kuin kansainvälinen rekisteröinti numero 1068629 VIR on hyväksytty koskemaan Suomea luokan 3 tavaroiden "cleaning preparations; soaps; shampoos" ja luokan 5 tavaroiden "biocides" osalta.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Teija Kotro.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 19.4.2017