MAO:130/17

Lindström Oy > Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy

tavaramerkki - toiminimi - EU-tavaramerkin ja toiminimen loukkaus - vastakanne - EU-tavaramerkin julistaminen mitättömäksi

Diaarinumero: 2015/793, 2015/794 ja 2016/155
Antopäivä: 10.3.2017

KANNE

Vaatimukset

Lindström Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että oikeus 28.11.2011 aputoiminimenä rekisteröityyn toiminimeen Rusanen Tekstiilipalvelut (Oy) on siirtynyt Lindström Oy:lle 4.1.2006 lukien

2. vahvistaa, että Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n tavaramerkkioikeudet ovat siirtyneet Lindström Oy:lle

3. vahvistaa, että Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n käyttämä Rusanen-kuviomerkki (alla) pesulapalveluiden toimialalla tai tekstiilituotteiden ja tekstiilipalveluiden yhteydessä loukkaa Lindström Oy:n tavaramerkki- ja toiminimioikeuksia

Kuva a

4. vahvistaa Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n menettelevän hyvän liiketavan vastaisesti käyttämällä liiketoiminnassaan Lindström Oy:lle siirtyneitä tunnusmerkkioikeuksia

5. vahvistaa, että 12.6.2007 päivätty Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n Rusanen Microclean Oy:lle antama käyttölupa ei sido Lindström Oy:tä tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla

6. kieltää Rusanen Microclean Oy:tä ja Tefismart Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla käyttämästä Euroopan unionissa tavaramerkkiä

Kuva b

tai muuta siihen sekoitettavissa olevaa tunnusta

7. kieltää Rusanen Microclean Oy:tä ja Tefismart Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla menettelemästä hyvän liiketavan vastaisesti käyttämällä liiketoiminnassaan Lindström Oy:lle siirtyneitä tunnusmerkkioikeuksia

8. velvoittaa Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan Lindström Oy:lle kohtuullisena hyvityksenä tavaramerkki- ja toiminimioikeuksien loukkauksesta 50.000 euroa sekä korvaamaan riidan kohteena olevien tunnusten oikeudettomasta käytöstä Lindström Oy:lle aiheutuneet vahingot 50.000 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen haastehakemuksen tiedoksi antamisesta lukien

9. velvoittaa Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan Lindström Oy:lle korvausta sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisella menettelyllä Lindström Oy:lle aiheutuneet vahingot 50.000 eurolla viivästyskorkoineen haastehakemuksen tiedoksi antamisesta lukien

10. velvoittaa Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Lindström Oy:n oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Toiminimen ja tavaramerkin siirtyminen, vaatimuskohdat 1 ja 2

Lindström Oy:lle on 28.9.2011 Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä siirtynyt oikeus luovutetun yhtiön toiminimeen Rusanen Tekstiilipalvelut Oy toiminimilain 13 §:n 2 momentin nojalla sekä myös liiketoiminnan luovutusta koskevan sopimuksen johdosta. Lindström Oy:llä on oikeus toiminimeen sen alkuperäisestä rekisteröintipäivästä eli 4.1.2006 lukien. Lindström Oy:llä on oikeudellinen tarve saada vahvistetuksi vaadittu parempi etuoikeus, jotta se saa oikeussuojaa Rusanen Microclean Oy:n, jonka toiminimi on rekisteröity 16.8.2007, väitteitä vastaan koskien Lindström Oy:n EU-tavaramerkkirekisteröintejä RUSANEN-sanamerkki ja Rusanen-kuviomerkki.

Mainittu liiketoiminnan luovutus on käsittänyt Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n koko liiketoiminnan. Sen yhteydessä Lindström Oy:lle on siirtynyt oikeudet luovutetulle liikkeelle kuuluneisiin tavaramerkkeihin tavaramerkkilain 32 §:n 2 momentin nojalla. Riidanalainen merkki, joka oli ollut Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n liikemerkkinä, oli vakiintunut Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:lle viimeistään syyskuussa 2011 ennen liiketoimintakauppaa. Joka tapauksessa edellä mainittu tavaramerkkilain säännös koskee kaikenlaisia liiketoiminnassa käytössä olleita merkkejä eli muitakin kuin rekisteröityjä tai vakiintuneita tavaramerkkejä. Lindström Oy:n RUSANEN-sanamerkkiä ja Rusanen-kuviomerkkiä koskevat EU-tavaramerkkirekisteröinnit perustuvat liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä siirtyneisiin tavaramerkkioikeuksiin.

Liikemerkki ei ole kuulunut Rusanen Microclean Oy:lle vuonna 2007 luovutettuun liiketoimintaan. Kyseinen luovutus on koskenut vain osaa liiketoiminnasta, ei Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n koko yhtiön sateenvarjologoa.

Tavaramerkkien ja aputoiminimen loukkaaminen, vaatimuskohdat 3, 6 ja 8

Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat vuosien 2013 ja 2014 vaihteesta alkaen markkinoineet ja myyneet tekstiilituotteita ja tekstiilipalveluja pääasiassa hotelli- ja ravintola-alan yrityksille Lindström Oy:n aikaisemmilla RUSANEN-sanamerkillä ja Rusanen-kuviomerkillä tai niihin verrattuna samankaltaisilla tunnuksilla ilman Lindström Oy:n suostumusta. Tunnuksia, jotka ovat sisältäneet sanan RUSANEN on käytetty Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n verkkosivuilla, Facebook- ja YouTube-palveluissa sekä lehdistötiedotteissa. Asiat eivät koske toiminimeä Rusanen Microclean Oy eikä nimeä JR.

Erityisesti Rusanen-kuviomerkkiin verrattuna Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat käyttäneet käytännössä identtistä tunnusmerkkiä samoille tavaroille ja palveluille, joita varten Lindström Oy:n tarvaramerkki on rekisteröity. Lindström Oy:llä on oikeus kieltää Rusanen Microclean Oy:tä ja Tefismart Oy:tä käyttämästä Rusanen-kuviomerkkiin verrattuna käytännössä lähes identtistä kuviomerkkiä.

Sanan RUSANEN sisältävät tunnukset ovat kokonaisuutena arvioiden hyvin samanlaisia verrattuna Lindström Oy:n aikaisempiin tavaramerkkeihin ja aiheuttavat täysin identtisten tavaroiden ja palveluiden yhteydessä sekaannusvaaran niihin. Sekaannusvaara on ilmeinen etenkin silloin, kun sanaa RUSANEN käytetään yhdessä erottamiskyvyttömän sanan tai muun erottamiskyvyttömän elementin kanssa. Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy sekä Lindström Oy ovat samanlaisia tunnuksia käyttäen markkinoineet tavaroita ja palveluita samalle kohdeyleisölle. Lindström Oy:llä on toiminimilain perusteella oikeus kieltää sanan RUSANEN sisältävien tunnusten käyttö.

Lindström Oy:lle on rekisteröity aputoiminimi Rusanen Tekstiilipalvelut toimialalle "pesulapalvelut yrityksille", joka käsittää muun ohessa yrityksille vuokrattavia tekstiilejä sekä niiden huoltopalveluja eli tekstiilipalveluja. Aputoiminimen iskuosa on "Rusanen". Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat käyttäneet sanan RUSANEN sisältäviä tunnuksia Lindström Oy:n aputoiminimeen verrattuna samalla toimialalla Tefismart-markkinoinnin yhteydessä. Tavaramerkkilaki kieltää ottamasta tavaramerkkiin toisen nimen, toiminimen tai aputoiminimen. Lindström Oy:n aputoiminimen iskuosan "Rusanen" sisältävien tunnusten käyttö loukkaa tavaramerkkilain perusteella Lindström Oy:n aputoiminimeen perustuvaa oikeutta.

Rusanen Microclean Oy:llä ja Tefismart Oy:llä ei ole hyväksyttävää syytä Rusanen-tunnusten käytölle. Ne käyttävät tavaramerkkejä omassa toiminnassaan eikä niiden omistajiin kuuluvan JR:n toimesta. Siten sukunimi Rusanen on asiassa vailla merkitystä. Rusanen-kuviomerkin käyttöä ei voi oikeuttaa myöskään Rusanen Microclean Oy:n toiminimellä. Joka tapauksessa sukunimen sisältävän tunnuksen käyttö ei saa olla omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa Lindström Oy:n tavaramerkeihin ja aputoiminimeen, joita se jo oikeutetusti käyttää elinkeinotoiminnassaan. Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n tunnusten myöhempi käyttö on omiaan aihettamaan sekaannusvaaran Lindström Oy:n tavaramerkkeihin ja aputoiminimeen.

Edelleen joka tapauksessa Lindström Oy:llä on oikeus tavaramerkkisäännösten perusteella kieltää sen omistuksessa oleviin tavaramerkkeihin ja aputoiminimeen kohdistuva hyvän liiketavan vastainen käyttö. Rusanen Microclean Oy:llä ja Tefismart Oy:llä ei ole hyväksyttävää syytä kuviomerkin tai sanan RUSANEN sisältävien tunnusten myöhemmälle käytölle.

Käyttöluvan pätemättömyys, vaatimuskohta 5

Lindström Oy ei ole ollut 12.6.2007 päivätystä käyttöluvasta tietoinen saadessaan oikeudet Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n tavaramerkkeihin vuonna 2011. Käyttölupaa ei ole merkitty rekisteriin, joten tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin mukaan se ei ole ollut voimassa Lindström Oy:tä kohtaan.

Käyttölupa osoittaa kuitenkin, että käyttöluvan antaneet tahot, jotka ovat käytännössä samat kuin käyttöluvan saaneet tahot, ovat nähneet käyttöluvan välttämättömäksi, jotta ne voisivat käyttää Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n tavaramerkkejä ja toiminimeä omassa liiketoiminnassaan.

Käyttöluvalla ei ole ollut yhteyttä Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n liiketoimintaan ja se on ollut ristiriidassa vuonna 2011 tehdyn liikkeenluovutuksen kanssa. Käyttölupa ei ole sisältynyt siihen due diligence -aineistoon, jonka Lindström Oy on ennen liiketoimintakauppaa saanut tutustuttavakseen.

Sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa perustuvat vaatimukset, vaatimuskohdat 4, 7 ja 9

Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n menettely on ollut myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista.

Markkinoilla on ollut yleisesti tiedossa, että Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n liiketoiminta on siirtynyt tekstiilipalvelualan markkinajohtaja Lindström Oy:n omistukseen. Myös Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n sekä niiden toimihenkilöiden voidaan olettaa olleen tietoisia liiketoimintakaupasta. Lindström Oy on myös ryhtynyt käyttämään sille siirtyneitä ja sittemmin rekisteröityjä tunnusmerkkejä elinkeinotoiminnassaan tekstiilituotteiden ja tekstiilipalvelujen markkinointiin ja myyntiin pääasiassa hotelli- ja ravintola-alan yrityksille.

Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat tietoisina Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n liiketoiminnan luovutuksesta ja Lindström Oy:n siihen perustuvista oikeuksista ryhtyneet vuonna 2013 käyttämään Lindström Oy:n tunnusmerkkeihin verrattuna käytännössä identtisiä tai samankaltaisia tunnuksia kilpailevassa liiketoiminnassa. Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n menettely on ollut hyvän liiketavan vastaista, koska se on toteutettu tietoisesti.

Menettely on ollut hyvän liiketavan vastaista myös siksi, että Lindström Oy:n tunnusmerkkeihin verrattuna identtisiä tai samankaltaisia tunnusmerkkejä on käytetty Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n toimesta samalla toimialalla. Menettely on johtanut samaa kohdeyleisöä harhaan identtisten tavaroiden ja palvelujen alkuperästä sekä aiheuttanut sekaannusta kilpailevan liikelaitoksen, tavaroiden ja kaupallisen toiminnan kanssa Pariisin yleissopimuksen 10 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n menettely on aiheuttanut Lindström Oy:n liiketoiminnalle konkreettista haittaa ja häiriötä. Lindström Oy:n tunnuksia käytetään muun muassa asiakkaille toimitettavissa tuotteissa ja niiden kuljettamiseen käytettävissä rullakoissa. Siten Lindström Oy:n omaisuutta saattaa joutua Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n haltuun ja päinvastoin. Myös Lindström Oy:lle tarkoitetut yhteydenotot ja tarjouspyynnöt saatetaan osoittaa Lindström Oy:n sijasta Rusanen Microclean Oy:lle ja Tefismart Oy:lle.

Menettely on alkanut sen jälkeen, kun Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n liiketoiminta yhdistettiin pyyhittävistä liinoista tunnetun Tefi Oy:n kanssa vuonna 2013. Se, että tunnuksia on käytetty pyyhittävien tekstiilien markkinointiin, antaa aihetta olettaa, että Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat pyrkineet edistämään tuotteidensa myyntiä käyttämällä hyväkseen jo aikaisemmin markkinoilla käytössä olleita tunnusmerkkejä.

Vaaditun kohtuullisen hyvityksen euromäärä perustuu 20 prosenttiin Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n vuosittaisesta liikevaihdosta vuodesta 2013 lähtien. Myös vahingonkorvausvaatimusten määrät perustuvat vuodesta 2013 lähtien aiheutuneeseen vahinkoon.

Asioissa ei ole laissa tarkoitettuja erityisiä syitä olla asettamatta uhkasakkoa Rusanen Microclean Oy:lle ja Tefismart Oy:lle asetettavan kiellon tehosteeksi. Ottaen huomioon, että sakon uhka tulee olla omiaan ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomisen, uhkasakko on asetettava 100.000 euron määräisenä.

VASTAUS

Vaatimukset

Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus hylkää Lindström Oy:n kanteen, joka tapauksessa kohtuullistaa vaadittuja hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimusten määriä sekä velvoittaa Lindström Oy:n korvaamaan Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Toiminimen siirtoon perustuva Lindström Oy:n vaatimuskohta 1

Lindström Oy:n toimittamasta kauppakirjasta ei ilmene, että vuonna 2011 tehdyn liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä olisi sovittu muiden oikeuksien kuin toiminimen Rusanen Tekstiilipalvelut luovutuksesta. Lindström Oy:n oikeus toiminimeen Rusanen Tekstiilipalvelut ei ole alkanut ennen Lindström Oy:n aputoiminimen rekisteröintiä 28.11.2011.

Tavaramerkkien siirtoon perustuva Lindström Oy:n vaatimuskohta 2

Lindström Oy:n vahvistusvaatimus on epämääräinen eikä sitä vastaava kielto olisi sellaisenaan täytäntöön pantavissa. Vaatimusta ei tule hyväksyä. Lindström Oy ei ole esittänyt selvitystä siitä, mitkä ja minkä laajuiset mahdolliset tavaramerkkioikeudet ovat kuuluneet liiketoiminnan luovutuksen ajankohtana Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:lle tai mihin nämä oikeudet perustuisivat. Lindström Oy ei ole osoittanut, minkälaisia tavaramerkkioikeuksia sille olisi vuoden 2011 liiketoimintakaupassa siirtynyt.

Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:llä ei ole ollut yksinoikeutta Rusanen-sanamerkkiin tai Rusanen-kuviomerkkiin vuonna 2011. Rusanen Microclean Oy on käyttänyt Rusanen-tunnuksia pesulapalveluissa vuodesta 2007 lähtien, aluksi rinnakkain Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n kanssa.

Rusanen Tekstiilipalvelut Oy myi 23.7.2007 puhdastilaliiketoiminnan tunnuksineen Rusanen Microclean Oy:lle. Joka tapauksessa Rusanen Microclean Oy:llä on ollut ja on näihin tunnuksiin vähintään rinnakkainen käyttöoikeus 12.6.2007 päivätyn asiakirjan perusteella. Liiketoimintakaupassakaan luovuttaja ei voi luovuttaa oikeuksiaan suuremmassa laajuudessa kuin sillä itsellään niitä on. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:llä ei ole näiden oikeuksien suhteen kielto-oikeutta Rusanen Microclean Oy:tä vastaan, eikä kielto-oikeuksia ole voinut liiketoimintakaupassa siirtyä Lindström Oy:lle.

Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:lle ei voida vielä vuonna 2011 ennen liiketoimintakauppaa katsoa syntyneen vakiintumisten nojalla tavaramerkkioikeutta kyseisiin tunnuksiin. Lindström Oy ei myöskään ole jatkanut tunnusten käyttöä liiketoimintakaupan jälkeen siten, että tunnukset olisivat myöhemminkään vakiintuneet.

Rusanen Tekstiilipalvelut Oy on sallinut Rusanen Microclean Oy:n tunnusten käytön. Myöskään Lindström Oy ei ole vuosiin yrittänyt puuttua Rusanen Microclean Oy:n tunnusten käyttöön.

Tavaramerkkien ja toiminimen loukkausta koskevat Lindström Oy:n vaatimuskohdat 3 ja 6

Vaikka Lindström Oy:llä katsottaisiin olevan oikeudet aputoiminimeen Rusanen Tekstiilipalvelut, Rusanen-sanamerkkiin, Rusanen-kuviomerkkiin sekä EU-tavaramerkkeinä rekisteröityihin Rusanen-sanamerkkiin ja Rusanen-kuviomerkkiin, Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy eivät ole loukanneet näitä oikeuksia. Lindström Oy:llä ei ole oikeutta kieltää Rusanen Microclean Oy:tä ja Tefismart Oy:tä käyttämästä niiden omia tunnuksia.

Aputoiminimeen perustuva loukkausväite on perusteeton. Rusanen Microclean Oy on rekisteröinyt toiminimen Rusanen Microclean Oy toimialalle "pesulapalvelut yrityksille" jo 16.8.2007. Toiminimen iskuosa on "Rusanen". Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat vuodesta 2007 käyttäneet katkeamattomasti omaa Lindström Oy:n aputoiminimeen nähden aikaisempaa toiminimeä ja siitä johtuvia sanan RUSANEN sisältäviä tunnuksia. Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n Rusanen-tunnusten tai toiminimen käyttö ei ole ollut sekoitettavissa Lindström Oy:n aputoiminimen kanssa. Rusanen Microclean Oy:llä ja Tefismart Oy:llä on Lindström Oy:tä aikaisempi oikeus kyseessä oleviin tavaramerkkeihin.

Tunnukset ovat vakiintuneet Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n tavaramerkeiksi mutta eivät Lindström Oy:n. Rusanen Microclean Oy on käyttänyt Rusanen-tunnuksia jatkuvasti vuodesta 2007 lähtien. Rusanen Microclean Oy:llä on tästäkin syystä tunnuksiin Lindström Oy:tä aikaisempi oikeus.

Rusanen Tekstiilipalvelut Oy on 12.6.2007 myöntänyt Rusanen Microclean Oy:lle pysyvän ja rajoittamattoman oikeuden kyseessä olevien tunnusten käyttöön. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy on tämän vuoksi menettänyt kielto-oikeutensa Rusanen Microclean Oy:n tunnusten käyttöön. Tällainen oikeus ei voisi myöhemmin syntyä pelkästään liiketoimintakaupan seurauksena. Oikeudet Rusanen-tunnuksiin ovat siirtyneet Rusanen Microclean Oy:lle myös Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n ja Rusanen Microclean Oy:n välisellä liiketoimintakaupalla 23.7.2007.

Koska Rusanen Microclean Oy:llä on alusta asti ollut oikeus käyttää kyseessä olevia tunnuksia, Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n toiminta ei loukkaa Lindström Oy:n mahdollisia tavaramerkkioikeuksia.

Lindström Oy:n vahvistus- ja kieltovaatimukset ovat joka tapauksessa liian laajoja. Lindström Oy:llä ei voi olla oikeutta kieltää Rusanen Microclean Oy:tä ja Tefismart Oy:tä käyttämästä kaikkia mahdollisia RUSANEN-sanan sisältäviä tunnuksia.

Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat käyttäneet kyseessä olevia toiminimeen ja sen iskuosaan perustuvia tunnuksia omassa toiminnassaan hyvän liiketavan mukaisesti. Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n tunnusmerkkien käyttö ei ole ollut sekoitettavissa Lindström Oy:n toimintaan.

Käyttölupa on Lindström Oy:tä sitova, Lindström Oy:n vaatimuskohta 5

Tavaramerkkialain 34 §:n 2 momentin soveltaminen edellyttää, että kysymyksessä on rekisteröity tavaramerkki. Nyt kysymyksessä on ollut rekisteröimätön tunnus, joten mainittu lainkohta ei sovellu. Käyttölupa sitoo Lindström Oy:tä, vaikka sitä ei ole rekisteröity.

Lindström Oy ei ole voinut liikkeenluovutuksen yhteydessä olettaa tavaramerkkioikeuksien olemassaoloa ja laajuutta pelkästään sen perusteella, että Rusanen Tekstiilipalvelut Oy on mahdollisesti käyttänyt tiettyä merkkiä toiminnassaan.

Lindström Oy, liikkeen luovuttanut yhtiö ja niiden johtohenkilöt ovat olleet tietoisia paitsi Rusanen Microclean Oy:n toiminimestä myös sen tunnusten käytöstä. Lisäksi on oletettavaa, että Lindström Oy on liiketoimintakaupan yhteydessä suorittanut normaalin due diligence -tarkastuksen, jossa myös mahdolliset liiketoimintaan kuuluvat tavaramerkkioikeudet on käsitelty. Ei ole uskottavaa, ettei Lindström Oy olisi ollut tietoinen Rusanen Microclean Oy:llä olevasta tunnusten käyttöoikeudesta.

Lindström Oy ei ole liiketoimintakaupassa eikä muutoinkaan sopinut kyseisistä tunnuksista mitään. Lindström Oy ei ole liiketoimintakauppaa tehdessään aikonut itse käyttää kyseisiä tunnuksia tavaramerkkeinään, eikä se ole näin tehnyt.

Käyttölupa ei osoita, että suostumuksen antaneet tahot olisivat pitäneet suostumuksen antamista välttämättömänä. Asiakirja on laadittu selvyyden vuoksi osoittamaan jo alun perin Rusanen Microclean Oy:lle tarkoitettujen oikeuksien olemassaoloa. Vuonna 2007 myös niin sanottujen Etola-yhtiöiden, joihin Etra Oy kuuluu, edustajan A:n kanssa on sovittu, että käyttöoikeus Rusanen-tunnuksiin jää yhtäläisesti myös Rusanen Microclean Oy:lle. Tällaista yhtäläistä oikeutta osoittaa myös tunnusten luontihistoria. Rusanen-logot suunniteltiin vuonna 2006 myös Rusanen Microclean -liiketoiminnan käyttöön.

Käyttölupa ei ole sisältänyt ehtoja, joiden mukaan tunnusten käyttö tapahtuisi vain "varsinaisen oikeudenhaltijan" hyväksi.

Sitoumuksen vastikkeettomuudella ei ole arvioinnissa merkitystä. Suostumuksen antajan ja saajan myöhempi yhteistyö osoittaa, että suostumuksen antaja on katsonut saavansa itse hyötyä suostumuksen antamisesta.

Rusanen Microclean Oy:n perustamissopimus on allekirjoitettu 12.6.2007 eli samana päivänä kuin käyttölupa. Yhtiö on saanut käyttöluvankin perusteella sen mukaiset oikeudet viimeistään siitä lähtien, kun yhtiö on rekisteröity.

Rusanen Microclean Oy on käyttänyt Rusanen-tunnuksia toiminnassaan yhtäjaksoisesti vuodesta 2007. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy ja Rusanen Microclean Oy ovat jatkuvalla toiminnallaan vahvistaneet käyttöluvan oikeustoimena toisiaan sitovaksi.

Sopimatonta menettelyä koskevat Lindström Oy:n vaatimuskohdat 4 ja 7

Vaikka Lindström Oy olisi saanut oikeuden Rusanen-tunnusten käyttöön, tämä ei tarkoita, että se olisi saanut niihin yksinoikeuden. Lindström Oy:n toiminta ei ole tunnettu Rusanen-tunnusten kautta. Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy eivät ole pyrkineet hyödyntämään lähinnä Lindström-nimellä toimivan Lindström Oy:n tunnettuutta omassa toiminnassaan. Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n toiminta ei ole ollut omiaan aiheuttamaan sekaannusta Lindström Oy:n toiminnan kanssa.

Lindström Oy:n korvausvaatimukset, vaatimuskohdat 8 ja 9

Lindström Oy:n korvausvaatimukset ovat perusteettomia ja joka tapauksessa määrältään ylimitoitettuja. Lindström Oy ei voi missään tapauksessa saada hyvitystä ja korvauksia ajalta ennen Lindström Oy:n tavaramerkkien hakemisajankohtaa. Lindström Oy on vedonnut EU-tavaramerkkeihinsä 16.9.2015. Tätä aikaisemmalta ajankohdalta Lindström Oy ei voi saada vahingonkorvausta.

Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy eivät ole voineet hyötyä Lindström Oy:n Rusanen-tunnuksille luomasta maineesta, koska Lindström Oy:n toimintaa ei tunneta Rusanen-tunnuksista. Lindström Oy ei ole osoittanut, että sille olisi aiheutunut mitään vahinkoa.

Diaarinumero 2016/155

VASTAKANNE

Vaatimukset

Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus

1. julistaa mitättömäksi Lindström Oy:n rekisteröimät EU-tavaramerkit RUSANEN-sanamerkki numero 012501201 ja Rusanen-kuviomerkki numero 012501251

2. vahvistaa, että Rusanen Microclean Oy:llä ja Tefismart Oy:llä tai vaihtoehtoisesti Rusanen Microclean Oy:llä on oikeus käyttää elinkeinotoiminnassaan RUSANEN-sanamerkkiä ja Rusanen-kuviomerkkiä (alla)

Kuva c

3. velvoittaa Lindström Oy:n korvaamaan Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkit on haettu rekisteröitäviksi vilpillisessä mielessä

Lindström Oy on jättänyt EU-tavaramerkkejä RUSANEN-sanamerkki ja Rusanen-kuviomerkki koskevat hakemukset vilpillisessä mielessä. Lindström Oy:n tarkoituksena on ollut kyseiset tavaramerkit rekisteröimällä vaikeuttaa Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n toimintaa ja estää kilpailua toimialalla.

Vilpillisen mielen arviointi on kokonaisharkintaa. Erityistä painoarvoa voidaan kuitenkin antaa muun muassa tunnusten identtisyydelle tai samankaltaisuudelle, rekisteröinnin hakijan tietoisuudelle identtisen tai samankaltaisen tunnuksen käytöstä ja rekisteröinnin hakijan vilpilliselle tarkoitukselle. Lisäksi voidaan ottaa huomioon kyseessä olevan merkin luomiseen liittyvät olosuhteet, luomisen jälkeinen käyttö sekä hakemuksen jättämisen taustalla oleva kaupallinen logiikka.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että arvioitaessa vilpillistä mieltä on otettava huomioon muun ohella, onko hakija tiennyt tai pitänyt tietää, että kolmas käyttää samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa tai samankaltaista merkkiä, hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä ja sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.

Lindström Oy:n tietoisuus Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n Rusanen-tunnusten käytöstä

Lindström Oy:n on täytynyt olla tietoinen Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n Rusanen-tunnusten käytöstä tavaramerkkihakemuksen tekohetkellä. Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n tunnusten käyttö on tapahtunut samassa maassa ja samalla pienellä liiketoimintasektorilla. Lindström Oy:n on täytynyt tietää Rusanen Microclean Oy:n toiminimestä, että Rusanen on yrityksen omistajien sukunimi ja että Rusanen Microclean Oy käyttää tunnuksinaan Rusanen-nimeä ja -logoa. Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat käyttäneet tunnuksia katkeamattomasti muun ohella lähetteissä ja toimitusasiakirjoissa vuodesta 2007 lukien. Rusanen Microclean Oy on siis vuoden 2011 liiketoimintakaupan jälkeenkin kilpaillut Lindström Oy:n kanssa samalla toimialalla tunnuksiaan käyttäen.

Rusanen Microclean Oy on toiminut Lindström Oy:n alihankkijana neljän kuukauden ajan vuonna 2012. Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat avoimesti mainostaneet ja käyttäneet toiminnassaan myös muita toiminimiä, joiden tunnuksiin on sisältynyt Rusanen-kuviomerkki, kuten Rusanen Mattoexpress ja Rusanen Mattopesula. Rusanen Microclean Oy on omalla nimellään osallistunut julkisiin sairaala-apteekkien tarjouskilpailuihin vuosina 2007–2011. Rusanen Microclean oli vuonna 2006 Suomen ensimmäinen puhdastilapesula ensin osana Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n toimintaa. Tälle alalle tuli myös Lindström Oy vain muutama kuukausi myöhemmin. Rusanen Microclean Oy:n toimitalon pihalla on ollut Rusanen Microclean -logo näkyvästi vuodesta 2007 asti. Sen jälkeen tiloissa on neuvoteltu muun ohessa Lindström Oy:n kanssa.

Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n ja Rusanen Microclean Oy:n välisen liiketoimintakauppakirjan on täytynyt olla Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n tiedossa, kun Lindström Oy on ostanut Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n liiketoiminnan.

Lindström Oy:n aikomus rekisteröintihakemuksia jättäessä

Lindström Oy:n tarkoituksena on ollut rekisteröintihakemukset jättämällä estää Rusanen Microclean Oy:tä ja Tefismart Oy:tä käyttämästä niiden omia tunnuksia ja siten hankaloittaa niiden toimintaa sekä estää kilpailua.

Lindström Oy on vuoden 2011 liiketoimintakaupan jälkeen integroinut hankitun liiketoiminnan osaksi sillä jo olevaa vastaavaa liiketoimintaa, jossa käytetään vain Comforta- ja Lindström-tunnuksia. Liiketoimintakaupan jälkeen Lindström Oy vaihtoi Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n käyttämät Rusanen-tunnukset omiin tunnuksiinsa. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:ltä siirtyneissä tekstiileissä ja rullakoissa on ollut Rusanen-tunnukset, mutta näitä Lindström Oy ei ole käyttänyt toiminnassaan aktiivisesti, eikä Lindström Oy:tä tunneta niistä. Lindström Oy ei ole merkinnyt tunnuksia hankkimiinsa uusiin tekstiileihin tai käyttöomaisuuteen.

Tefismart Oy on hankkinut enemmistön Tefi Oy:n liiketoiminnasta vuonna 2013. Tefi Oy:llä oli ollut kymmenen vuotta jatkunut yksinmyyntisopimus Lindström Oy:n kanssa. Lindström Oy irtisanoi 25.3.2014 yhtiöiden viimeisimmän sopimuksen, koska yhtiöt eivät päässeet yhteisymmärrykseen vanhan sopimuksen korvaamisesta uudella. Lindström Oy on vasta tämän jälkeen hakenut EU-tavaramerkkirekisteröintejään. Lindström Oy:llä itsellään ei ole näille tavaramerkeille tosiasiallista käyttöä.

Tefismart Oy:n ostettua Tefi Oy:n liiketoiminnan Lindström Oy:n määräävä markkina-asema likaa hylkivien pöytäliinojen toimittajana on ollut uhattuna. Lindström Oy:n toiminnasta on aiheutunut merkittäviä taloudellisia menetyksiä Rusanen Microclean Oy:lle ja Tefismart Oy:lle.

Oikeudellisen suojan aste

Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat käyttäneet Rusanen-tunnuksia vuodesta 2007. Rusanen-kuviomerkin sisältävä Rusanen Microclean Oy:n logo suunniteltiin alun perin Rusanen Microclean Oy:n käyttöön ennen kuin Etra Oy osti Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n osake-enemmistön. Rusanen-kuviomerkki suunniteltiin alun perin sekä Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n että Rusanen Microclean Oy:n käyttöön. Lindström Oy ei ole ollut osallinen kuviomerkin synnyssä.

Rusasen perhe on harjoittanut pesulatoimintaa sukunimeensä perustuvilla nimillä vuodesta 1966. Rusanen Microclean Oy on vuodesta 2007 kuulunut tähän jatkumoon. Rusanen Microclean Oy:n tunnuksia koskeva käyttö on ollut paljon pitkäaikaisempaa kuin Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n tunnusten käyttö.

Lindström Oy ei ole hankkinut Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:tä tämän käyttämien tunnusten vuoksi. Liiketoimintakaupassa ei ole sovittu tavaramerkkien siirrosta. Nimen Rusanen Tekstiilipalvelut Lindström Oy on halunnut siitä syystä, ettei myyjä voisi hyödyntää sitä omassa liiketoiminnassaan. Liiketoimintakaupalla Lindström Oy halusi vain ostaa kilpailijan pois markkinoilta.

Sen jälkeen, kun Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n liiketoiminta myytiin 28.9.2011 Lindström Oy:lle, Lindström Oy vaihtoi Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n toimitiloissaan käyttämät tunnukset omiin Lindström- ja Comforta-tunnuksiinsa. Tämä tunnusten vaihto huomioon ottaen Lindström Oy:n Rusanen-tunnusten myöhempi käyttö on ollut omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n toimintaan.

Lindström Oy ei ole puuttunut Rusanen Microclean Oy:n tunnusten käyttöön siitä huolimatta, että niitä on käytetty pesulassa, joka on sijainnut alle kilometrin päässä Lindström Oy:lle siirtyneistä Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n entisistä tiloista.

Aikaisempi oikeus, sukunimiperuste ynnä muu

Rusanen-tunnukset ovat vakiintuneet Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n käytössä niiden tavaramerkeiksi. Vakiintuneiden tavaramerkkien nojalla Rusanen Microclean Oy:llä ja Tefismart Oy:llä on Lindström Oy:tä aikaisempi oikeus sen rekisteröimiin tavaramerkkeihin. Myös Rusanen Microclean Oy:n toiminimi on rekisteröity vuosia ennen Lindström Oy:n tavaramerkkirekisteröintejä.

Vaikka Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n tavaroiden tunnukset olisivat siirtyneet Lindström Oy:lle, ei näihin oikeuksiin ole sisältynyt tavaramerkkioikeus kyseessä oleviin tunnuksiin. Tunnukset eivät olleet vakiintuneet Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n tunnuksiksi vielä vuonna 2011, eikä Lindström Oy ole jatkanut niiden käyttöä.

Rusanen Microclean Oy:llä ja Tefismart Oy:llä on kyseessä oleviin tunnuksiin aikaisempi oikeus, jonka nojalla niillä on oikeus kieltää Lindström Oy:tä käyttämästä myöhempää identtistä tavaramerkkiä.

EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi myös, jos käyttö voidaan kieltää kansallisen oikeuden mukaisesti. Rusanen on sukunimi.

VASTAUS

Vaatimukset

Lindström Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n vastakanteen ja velvoittaa Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Lindström Oy:n oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkit on rekisteröity vilpittömässä mielessä

Euroopan unionin tavaramerkkioikeudessa on lähtökohtana aikaprioriteettisääntö, jonka nojalla tavaramerkki myönnetään sitä ensiksi hakeneelle, eikä esimerkiksi sitä ensiksi käyttäneelle.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, ettei hakijan mahdollinen tietoisuus aikaisemman merkin käytöstä yksin riitä sen toteamiseksi, että hakemus on tehty vilpillisessä mielessä, vaan huomioon on otettava lisäksi muun muassa hakijan aikomus hakemusta jätettäessä.

Hakijan tietoisuus, hakijan aikomus sekä merkkien nauttima oikeudellisen suojan aste ovat vain esimerkkejä sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan hakijan mahdollista vilpillistä mieltä hakemusta jätettäessä. Kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös haetun merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta alkaen sekä se kaupallinen logiikka, joka hakemuksen jättämisen taustalla on ollut. Hakijan ei voida katsoa hakeneen merkkiä vilpillisessä mielessä, jos sillä on ollut jokin oikeutettu peruste hakea merkkiä rekisteröitäväksi.

Tavaramerkkilain 32 §:n 2 momentista seuraa, että liiketoimintakaupassa liiketoimintaan kuuluvat tavaramerkit siirtyvät ostajalle ilman nimenomaista mainintaa kauppakirjassa. Jos myyjä haluaa säilyttää itsellään oikeuden liiketoimintaan kuuluviin tavaramerkkeihin, tulee tästä ottaa nimenomainen ehto kauppakirjaan.

Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n liiketoimintaa koskevassa kauppakirjassa ei ole sellaista tavaramerkkilain 32 §:n 2 momentissa tarkoitettua ehtoa, jonka nojalla liiketoimintaan kuuluvat tavaramerkit jäisivät osaksi tai kokonaisuudessaan myyjälle tai jollekin kolmannelle taholle. Lindström Oy:llä on sanottu säännös ja kauppakirja huomioon ottaen ollut perusteltu syy uskoa, että ostettavaan tekstiilipalveluliiketoimintaan kuuluneet tavaramerkit ovat siirtyneet sille kokonaisuudessaan ja vapaana kolmannen osapuolen vaatimuksista.

Sen lisäksi, että Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n esittämä käyttölupa ei tavaramerkkilain 34 §:n 2 momentin mukaan sido Lindström Oy:tä, se ei sido Lindström Oy:tä myöskään siksi, että Lindström Oy ei ole ennen syyskuuta 2015 tiennyt siitä, eikä se ole hyväksynyt sitä itseään sitovaksi. Käyttölupa ei ole sisältynyt siihen aineistoon, jonka Lindström Oy on ennen liiketoimintakauppaa tehdyn due diligence -tarkastuksen yhteydessä saanut tutustuttavakseen.

Rusanen Tekstiilipalvelut Oy on liiketoimintakaupan yhteydessä nimenomaisesti vakuuttanut Lindström Oy:lle, että kaikki sen tekstiilipalvelutoimintaan kuuluva omaisuus siirtyy Lindström Oy:lle vapaana kolmannen osapuolten vaatimuksista.

Käyttölupa osoittaa ainoastaan, että Rusanen Tekstiilipalvelut Oy ja Rusanen Microclean Oy ovat mieltäneet Rusanen-tavaramerkkien kuuluneen Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:lle eikä Rusanen Microclean Oy:lle.

Lindström Oy:llä on ollut kaupallinen intressi hakea rekisteröintejä

Lindström Oy on ostanut vuonna 2011 Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n liiketoiminnan, jossa käytettyihin tuotteisiin Rusanen-tavaramerkki on ollut kiinnitettynä. Lindström Oy on käyttänyt ja käyttää edelleen Rusanen-tavaramerkkejä asiakkaille toimitettavissa tekstiilituotteissa ja rullakoissa. Liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyneitä tekstiilejä on ollut yhteensä noin 450.000 kappaletta. Tekstiilituotteiden käyttöikä on suhteellisen pitkä, nopeassa kierrossa 3–5 vuotta ja vähäisemmässä käytössä jopa 10 vuotta. Rullakot kestävät huomattavasti pidempään. Asian arvioinnin kannalta ei ole merkitystä sillä, onko Rusanen-tavaramerkkiä käytetty muualla kuin edellä mainituin tavoin.

Ottaen lisäksi huomioon, kun samojen tai samankaltaisten tunnusten käyttö Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n toimesta saman asiakaskunnan keskuudessa on ollut omiaan johtamaan siihen, että Lindström Oy:n omaisuutta on joutunut Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n haltuun, Lindström Oy:llä on ollut perusteltu kaupallinen intressi vahvistaa sille kuuluville tavaramerkeille laajempi oikeudellinen suoja hakemalla merkkien rekisteröintiä.

Rusanen-tunnusten rekisteröinti EU-tavaramerkkeinä on ollut osa Lindström Oy:n johdonmukaista strategiaa hankkia kattava oikeudellinen suoja Rusanen-tunnuksille. Lindström Oy on kyseessä olevien tunnusten rekisteröintihakemusta ennen 11.6.2012 hakenut Suomessa rekisteröintiä sanamerkille RUSANEN TEKSTIILIPALVELUT. Tämä merkki on rekisteröity 15.8.2012, ja rekisteröinti on yhä voimassa.

Edellä todettu huomioon ottaen sillä, onko Lindström Oy riidanalaisten merkkien rekisteröintiä hakiessaan ollut tietoinen Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n käyttävän samoja tai samankaltaisia merkkejä, ei ole asiassa merkitystä, koska Lindström Oy:llä on joka tapauksessa ollut oikeutettu peruste hakea tavaramerkkejä rekisteröitäväksi. Lindström Oy on hakenut merkkien rekisteröintiä vilpittömässä mielessä sen Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n merkkien käytön tietoisuudesta riippumatta.

Rusanen Microclean Oy ei ole koskaan toiminut Lindström Oy:n alihankkijana, vaan Lindström Oy on lähettänyt tiedon laskutustietojensa muuttumisesta kaikille relevanteille Lindström Oy:n rekisterissä oleville tahoille. Rusanen Microclean Oy on lähettänyt joitakin sen ja Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n väliseen liiketoimintakauppaa edeltävään yhteistyöhön liittyviä laskuja. Laskuissa ei ole ollut riidanalaista tavaramerkkiä. Jos sitä olisi lähetettäessä laskuja Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n toimesta käytetty, se olisi näkynyt myös laskuissa.

Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n mainitseman toimihenkilön siirtymisellä Rusanen Microclean Oy:ltä Lindström Oy:lle ja tämän mahdollisella tietoisuudella Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n käyttämistä tunnuksista ei ole asiassa merkitystä. Kyseinen henkilö ei ole siirtynyt Lindström Oy:lle sillä tavalla johtavaan asemaan, että hänen mahdollinen tietoisuus tietystä seikasta merkitsisi Lindström Oy:n tietoisuutta samasta seikasta.

Lindström Oy:llä ei ole ollut mitään syytä pyrkiä "kostamaan" Tefismart Oy:n Tefi Oy:n liiketoiminnan hankintaa tai sitä seuranneen Lindström Oy:n ja Tefi Oy:n välisen sopimussuhteen päättymistä. Lindström Oy on ongelmitta pystynyt korvaamaan Tefi Oy:n uudella sopimuskumppanilla.

Lindström Oy ei ole rekisteröinyt Rusanen-tunnuksia aikomatta käyttää niitä. Tunnusten rekisteröinti on tehty puhtaasti Lindström Oy:n perustelluista kaupallisista intresseistä lähtien, ei Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n toiminnan vaikeuttamiseksi. Rekisteröinti ei ole käyttöpakon alainen.

Aikaisempi oikeus, sukunimiperuste ynnä muu

Koska Rusanen-tavaramerkit, erityisesti logo, luotiin jo ennen kuin Rusanen Microclean Oy perustettiin, on selvää, että Rusanen-tavaramerkit ovat alun perin kuuluneet Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:lle, jolta ne ovat siirtyneet Lindström Oy:lle vuonna 2011.

Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n toimesta tapahtunut Rusanen-tunnusten käyttö on alun perin perustunut 12.6.2007 annettuun käyttölupaan. Syyskuun 2011 loppuun saakka tunnusten käyttö on siten tapahtunut Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n suostumuksella ja sen lukuun.

Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n suostumuksella ja lukuun tapahtunut Rusanen-tunnusten käyttö Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n liiketoiminnassa ei ole voinut johtaa niiden vakiintumiseen Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n tavaramerkeiksi. Käyttö on hyödyttänyt ainoastaan Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:tä Rusanen-tavaramerkkien haltijana.

Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n syyskuun 2011 jälkeinen Rusanen-tunnuksien käyttö on ollut luvatonta ja Lindström Oy:n tavaramerkkioikeuksia loukkaavaa. Näin ollen todettu käyttö ei ole senkään jälkeen voinut johtaa tunnusten vakiintumiseen Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n tavaramerkeiksi.

Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy eivät myöskään voi perustaa aikaisempaa oikeutta Rusanen-tunnuksiin siihen, että Rusanen Microclean Oy:n toiminimi on rekisteröity 16.8.2007. Rekisteröinti on tapahtunut Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n myöntämän käyttöluvan perusteella. Lindström Oy:llä on joka tapauksessa rekisteröity aputoiminimi Rusanen Tekstiilipalvelut, jonka on katsottava johtavan etuoikeutensa toiminimen Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n rekisteröinnistä 4.1.2006.

Sukunimi ei ole Euroopan unionin tai kansallisessa tavaramerkkilainsäädännössä tarkoitettu rekisteröinnin kumoamisperuste. Sukunimi ei ole relevantti oikeutusperuste Rusanen-merkkien käyttämiseen.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Lindström Oy

1. Artikkeli Talouselämä-verkkojulkaisussa 4.10.2011, "Etola luopui Lindströmin eduksi"
2. Artikkeli Talouselämä-verkkojulkaisussa 20.6.2007, "Etra lähti Lindströmin apajille"
3. Lindström Oy:n perustiedot, Kauppalehden Tietopalvelut-yrityshaku, 3.12.2015
4. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n ja Lindström Oy:n välinen 28.9.2011 päivätty kauppakirja (osin liikesalainen)
5. Mercante Oy:n, entinen Rusanen Tekstiilipalvelut Oy, perustiedot, Kauppalehden Tietopalvelut-yrityshaku, 26.11.2015
6. EU-tavaramerkkien numero 012501251 Rusanen-kuviomerkki ja numero 012501201 Rusanen-sanamerkki rekisteröintitodistukset
7. Artikkeli Soprano-verkkojulkaisussa 6.5.2013, "Rusanen Microclean Oy pyyhittävistä pöytäliinoista tunnetun Tefi Oy:n pääomistajaksi"
8. Kuvakaappauksia Rusanen Microclean Oy:n ja Textile Finland Oy:n verkkosivuilta tefismart.com, 10.12.2015
9. Kuvakaappauksia Facebook-palvelusta, Rusanen Microclean Oy
10. Kuvakaappauksia YouTube-palvelusta, Tefismart-tekstiilit
11. Rusanen Microclean Oy:n lehdistötiedote "Tefismart Pro -ratkaisu tuo säästöä ja vaivattomuutta ravintoloiden tekstiilihuoltoon", marraskuu 2013
12. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n Rusanen Microclean Oy:lle antama 12.6.2007 päivätty käyttölupa nimen ja liikemerkin Rusanen käyttöön
13. Rusanen Microclean Oy:n perustiedot, Kauppalehden Tietopalvelut-yrityshaku, 3.12.2015
14. Huhtikuussa 2016 otettuja valokuvia Lindström Oy:n asiakkaille toimitettavista tekstiilituotteista ja rullakoista
15. Ote Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta koskien sanamerkin RUSANEN TEKSTIILIPALVELUT numero 256372 rekisteröintiä
16. Rusanen Microclean Oy:n ja Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n vuoden 2011 liiketoimintakauppaa edeltävään yhteistyöhön liittyneitä laskuja
17. B:n kesällä 2013 lähettämä tiedote yritysjärjestelyistä
18. Lindström Oy:n pöytäkirja 4.9.2013
19. Valokuvat Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n toimitiloista
Etola-yhtiöiden omistuksen ajalta ja Lindström Oy:n omistuksen ajalta 20. Rusanen Microclean Oy:n lähettämä tarjous vuodelta 2007 sekä kuvia asiakkaille lähetetyistä lähetysluettelokopioista vuosilta 2012 ja 2013
21. Lehtijuttuja Rusanen Microclean Oy:n puhdastilapesulatoiminnan aloittamisesta vuodelta 2006
22. Rusanen Microclean Oy:n työsopimuksia ja -todistuksia (liikesalaisuus)
23. Valokuvia Rusanen Microclean -logoista Rusanen Microclean Oy:n toimitalon yhteydessä
24. Lindström-konsernin tunnusten ja toiminimien visuaalinen yhdenmukaisuus -ohje
25. Marraskuussa 2016 otettuja kuvia Lindström Oy:n käytössä olevista RUSANEN-kuviomerkillä varustelluista tuotteista
26. Kuvia 11/08 ja 08/10 päivätyistä Rusanen-tunnuksella varustelluista vaihtomatoista
27. Kuva RUSANEN-logolla varustellusta pyyhkeestä
28. Artikkeli Tekniikka&Talous-verkkojulkaisussa 25.9.2009 "Rusanen Tekstiilipalvelut puskee Lindströmin hallitsemalle kentälle" koskien Lindström Oy:lle liiketoimintakaupassa siirtynyttä yhtiötä
29. Artikkeli Savon Sanomat -verkkojulkaisussa 6.3.2009 "Rusasen Tekstiilipalvelut palkkasi yksitoista uutta" koskien Lindström Oy:lle liiketoimintakaupassa siirtynyttä yhtiötä
30. Artikkeli 11/2009 Kiteet-lehdessä "Pieksänmäellä on maailman uudenaikaisin pesula" koskien Lindström Oy:lle liiketoimintakaupassa siirtynyttä yhtiötä
31. Lindström Oy:n reklamaatiot B:lle / Tefi Oy:lle 17.6.2013 ja 28.8.2013
32. Lindström Oy:n ilmoitus 25.3.2014 toimitussopimuksen irtisanomisesta
33. Lindström Oy:n 9.9.2013 lähettämä vastaus Tefi Oy:n sähköpostiviestiin 8.9.2013 koskien tapaamista 4.9.2013 ja siitä laadittua pöytäkirjaa
34. Tiedot Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n ennen vuotta 2011 käytössä olleen verkkotunnuksen rusanen.net haltijasta Whois-palvelussa ja Waybackmachine-palveluun tallennettu arkistonäkymä verkkosivujen etusivulta sekä alasivulta "Esitteet, logot ja kuvat"
35. Lindström Oy:n pesulassa Koivuhaassa marraskuussa 2016 otettu valokuva Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n pöytäliinatuotteesta

Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy

1. Soprano Oyj:n D:n sähköpostiviesti JR:lle 5.1.2006
2. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n 12.6.2007 allekirjoittama asiakirja "Lupa Rusanen nimen ja liikemerkin käyttöön"
3. Valokuvat Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n toimitiloista Etola-yhtiöiden omistuksen ajalta ja Lindström Oy:n omistuksen ajalta
4. Rusanen Microclean Oy:n 12.6.2007 allekirjoitettu perustamissopimus
5. Rusanen Microclean Oy:n lähettämä tarjous vuodelta 2007 sekä kuvia asiakkaille lähetetyistä lähetysluettelokopioista vuosilta 2012 ja 2013
6. Lindström Oy:n Rusanen Microclean Oy:lle lähettämä laskutusta 1.9.2013 alkaen koskeva kirje
7. Kuvia lehti-ilmoituksista ja lehtijutusta vuonna 2012 sekä Rusanen Microclean Oy:n internetsivuista koskien Rusanen Microclean Oy:n Rusanen Mattopesula ja Rusanen Pesulapalvelut -tunnusten käyttöä
8. Lehtijuttuja Rusanen Microclean Oy:n puhdastilapesulatoiminnan aloittamisesta vuodelta 2006
9. Rusanen Microclean Oy:n työsopimuksia ja -todistuksia (liikesalaisuus)
10. Valokuvia Rusanen MicroClean -logoista Rusanen Microclean Oy:n toimitalon yhteydessä
11. Kuva RusaneNClean-logosta
12. Comforta Oy:n EU-tavaramerkin RusaneN Clean rekisteröintitodistus
13. Lindström Oy:n kirje N-Clean Oy:lle 19.7.2012 ja sen johdosta annettu vastaus elokuussa 2012
14. Valokuvat Rusanen-tunnuksella ja RusaneNClean-tunnuksella varustetuista pyyhkeistä
15. Esisopimus 12.6.2007 Etra Oy:n ja Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n osakkeenomistajien välillä (osin liikesalaisuus)
16. Kauppakirja 23.7.2007 Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n ja Rusanen Microclean -nimisen rekisteröimättömän yhtiön välillä
17. Rusanen Microclean Oy:n kaupparekisteriote, 27.1.2016
18. Ote Soprano Oyj:n Art Director C:n logo-arkistosta
19. Tefi Oy:n edustajan sähköpostiviesti 8.9.2013 Lindström Oy:n edustajalle koskien muistiota tapaamisesta 4.9.2013
20. Lindström Oy:n ilmoitus 25.3.2014 B Oy:lle toimitussopimuksen irtisanomisesta
21. Lindström Oy:n toimitusjohtajan kirje 3.8.2015 Rusanen Microclean Oy:lle
22. Rusanen Microclean Oy:n lasku Lindström Oy:lle 13.1.2012
23. Kuva Rusanen Microclean Oy:n työvaatepyykkilaatikoissa käytetystä tarrasta
24. Pieksämäellä Äijäpark-kaupan sisääntulosta marraskuussa 2016 otettu valokuva Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n aikoinaan käyttämästä vanhasta vuokravaihtomatosta ja valokuva Lindström Oy:n käyttämästä Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n vanhasta vuokravaihtomatosta25. Etra Oy:n Työvaatepalvelut-esite
26. Etra Oy:n Etra teollisuuspyyhkeet -esite vuodelta 2010

Henkilötodistelu

Lindström Oy

1. JL, Lindström Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. JV, Lindström Oy:n liiketoimintajohtaja
3. HP, Lindström Oy:n liiketoimintajohtaja

Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy

1. JR, Rusanen Microclean Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. AT, Rusanen Microclean Oy:n hallituksen puheenjohtaja, todistelutarkoituksessa
3. SK, Rusanen Microclean Oy:n entinen toimitusjohtaja

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kanteiden tausta ja asioiden arvioinnin lähtökohdat

1. Markkinaoikeuden valmisteluistunnossa päätetyn mukaisesti kaikkien vireillä olevien asioiden (diaarinumerot 2015/793 ja 2015/794 sekä 2016/155) käsittelyä on jatkettu samassa oikeudenkäynnissä riita-asian käsittelystä säädetyssä järjestyksessä.

2. Lindström Oy on perustanut vaatimuksensa tavaramerkki- ja toiminimioikeuksille, joiden se on osaltaan esittänyt siirtyneen sille jäljempänä kohdassa 8 mainitulla Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n liiketoimintakaupalla syyskuussa 2011.

3. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:lle oli vuonna 2006 teetetty muun ohessa seuraavat logot (Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n asiakirjatodisteet 1 ja 18):

Kuva 1. Rusanen-logoja

4. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n käytössä oli ollut ainakin vuodesta 2007 lähtien jäljempänä kohdassa 8 todettuun vuoden 2011 liiketoimintakauppaan saakka myös seuraava niin sanottu Rusanen- liikemerkki (Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n asiakirjatodisteet 2, 3 ja 24):

Kuva 2. Rusanen-liikemerkki

5. Rusanen Microclean Oy:n perustamissopimus on allekirjoitettu 12.6.2007. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n toimitusjohtaja JR ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja TR, jotka ovat olleet myös Rusanen Microclean Oy:n perustajat ja osakkeenomistajat, ovat samana päivänä 12.6.2007 allekirjoittaneet "Lupa Rusanen nimen ja liikemerkin käyttöön" -otsikoidun asiakirjan. Sillä perustettavalle yhtiölle Rusanen Microclean Oy:lle on annettu oikeus käyttää "pysyvästi ja rajoituksetta kaikessa omassa sekä mahdollisten tytär- ja osakkuusyhtiöidensä liiketoiminnassa, Suomessa ja kansainvälisesti Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n kanssa samaa perheen nimeä ja perheen nimen mukaista Rusanen-logoa, liikemerkkiä ja tunnusta sekä sen myöhemmin mahdollisesti tehtäviä eri variaatioita".

6. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy on tämän jälkeen myynyt 23.7.2007 allekirjoitetulla kauppakirjalla perustettavalle yhtiölle Rusanen Microclean Oy:lle puhdastilaliiketoimintansa. Rusanen Microclean Oy ja sen toiminimi on rekisteröity kaupparekisteriin 16.8.2007. Mainitusta päivästä Rusanen Microclean Oy:n toimialana on ollut muun ohessa pesula-, siivous- ja kiinteistönhuoltotoiminta, tekstiilien, pesukoneiden ja välineiden vuokraus sekä välitys, siivous- ja pesuaineiden, pesu- ja pesulakoneiden sekä alan tarvikkeiden vähittäiskauppa, tukkukauppa ja maahantuonti sekä muu alaan liittyvän toiminnan harjoittaminen (Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n asiakirjatodiste 17).

7. Niin ikään 12.6.2007 Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n osakkeenomistajat TR, JR ja TR Oy sekä Etra Oy ovat allekirjoittaneet esisopimuksen, jolla mainitut osakkeenomistajat sitoutuivat myymään ja Etra Oy sitoutui ostamaan 70 prosentin osuutta vastaavan määrän Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n osakkeista (Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n asiakirjatodiste 15). Sittemmin tämä kauppa toteutettiin.

8. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy myyjänä ja Lindström Oy ostajana ovat allekirjoittaneet 28.9.2011 liiketoiminnan kauppakirjan. Lindström Oy:lle on 28.11.2011 rekisteröity kaupparekisteriin aputoiminimi Rusanen Tekstiilipalvelut. Samana päivänä Rusanen Tekstiilipalvelut Oy muutti nimensä Mercante Oy:ksi, joka sulautui Etra Oy:öön 31.12.2012 (Lindström Oy:n asiakirjatodiste 5).

9. Lindström Oy:lle on 11.6.2012 tehdyn hakemuksen perusteella 15.8.2012 rekisteröity kansallinen tavaramerkki RUSANEN TEKSTIILIPALVELUT numero 256372 luokissa 24, 25 ja 45.

10. Lindström Oy:lle on 15.1.2014 tehtyjen hakemusten perusteella 11.7.2014 rekisteröity EU-tavaramerkki RUSANEN numero 012501201 (jäljempänä myös RUSANEN-sanamerkki) ja EU-tavaramerkki Rusanen (kuvio) numero 012501251 (jäljempänä myös Rusanen-kuviomerkki). Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat perustaneet vastakanteensa siihen, että Lindström Oy on hakenut EU-tavaramerkit rekisteröitäviksi vilpillisessä mielessä.

Kuva 3. EU-tavaramerkki Rusanen (kuvio)

11. Molemmat EU-tavaramerkit on rekisteröity luokissa 24 (Kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; sängynpeitteet ja pöytäliinat; kattaustekstiilit; kylpytekstiilit, mukaan lukien pyyhkeet; vuodevaatteet ja huovat; huonekalujen päälliset; verhot), 25 (Vaatteet, jalkineet, päähineet), 37 (Hotelli- ja ravintolatekstiilien, patjojen ja mattojen huolto-, korjaus- ja asennuspalvelut; vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden pesu ja huolto; tekstiilien, mukaan lukien hotelli- ja ravintolatekstiilien, sängynpeitteiden, pöytäliinojen, kattaustekstiilien, kylpytekstiilien, pyyhkeiden, vuodevaatteiden, huonekalujen päällisten ja verhojen pesu ja huolto; mattojen, lattian päällysteiden ja patjojen pesu ja huolto; pesukoneiden ja siivousvälineiden huolto ja vuokraus), 43 (Tekstiilien, mukaan lukien hotelli- ja ravintolatekstiilien, sängynpeitteiden, pöytäliinojen, kattaustekstiilien, kylpytekstiilien, pyyhkeiden, vuodevaatteiden, huonekalujen päällisten ja verhojen vuokraus; mattojen, lattianpäällysteiden ja patjojen vuokraus; keittolaitteiden vuokraus; huonekalujen vuokraus; aterimien, pöytäastioiden ja keittoastioiden vuokraus) ja 45 (Vaatteiden, jalkineiden, päähineiden ja asusteiden vuokraus; turvavarusteiden vuokraus; suojavaatteiden ja -välineiden, mukaan lukien hengityssuojainten, kuulosuojainten, suojalasien, suojakäsineiden, pääsuojainten, jalkojensuojainten vuokraus).

12. Lindström Oy on 25.3.2014 irtisanonut toimitussopimuksensa, jonka sopimusosapuolen liiketoiminnan Textile Finland Oy (nykyisin Tefismart Oy) oli vuonna 2013 ostanut. Ennen irtisanomista sopimusosapuolet olivat käyneet neuvotteluja muun muassa 4.9.2013. Sopimus irtisanottiin päättymään maaliskuun 2015 lopussa (Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n asiakirjatodisteet 19 ja 20 sekä Lindström Oy:n asiakirjatodiste 33).

13. Lindström Oy on 3.8.2015 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut Rusanen Microclean Oy:lle, että jälkimmäisen yhtiön käyttämä tuotenimi ja kuvio RUSANEN sekä tunnus Rusanen loukkaa Lindström Oy:n rekisteröityä tavaramerkkiä RUSANEN (Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n asiakirjatodiste 21).

14. Rusanen Microclean Oy on osoittanut käyttäneensä edellä kohdassa 3 kuvattua Rusanen Micro-Clean -logoa muun ohessa tarjouksessaan vuodelta 2007 sekä jossain vaiheessa laskuissaan ja toimitalonsa yhteydessä (Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n asiakirjatodisteet 5 ja 10). Lisäksi se on osoittanut käyttäneensä kohdassa 4 kuvattua liikemerkkiä lisättynä sanalla Mattopesula lehtimainoksissaan Kangasniemen Kunnallislehdessä ja Pieksämäen seudun paikallisessa vuonna 2012 sekä jossain vaiheessa laskuissaan ja verkkosivuillaan (Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n asiakirjatodisteet 5 ja 7). Lindström Oy:n todistelusta ilmenee puolestaan muun ohessa, että Rusanen Microclean Oy on käyttänyt edellä kohdassa 4 kuvattua liikemerkkiä lehdistötiedotteessaan marraskuussa 2013 (Lindström Oy:n asiakirjatodiste 11) ja YouTube-palvelussa julkaisupäiviltään 14.11.2013 ja 18.3.2014 (Lindström Oy:n asiakirjatodiste 10) sekä sanottua merkkiä siten, että kuvio ja nimi ovat olleet allekkain Facebook-palvelussa vuonna 2013 (Lindström Oy:n asiakirjatodiste 9).

15. Tefismart Oy, joka on ollut 20.6.2016 saakka nimeltään Textile Finland Oy, on tekstiilejä valmistava Rusanen Microclean Oy:n osakkuusyritys.

16. Sekä Lindström Oy että Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat osaltaan perustaneet vaatimuksiaan tavaramerkkeinä vakiintuneiksi väitettyihin Rusanen-tunnuksiin. Markkinaoikeudessa on näin ollen ensimmäiseksi arvioitava asianosaisten väitteitä Rusanen-tunnusten vakiintumisesta. Tämän jälkeen ennen asianosaisten vaatimusten käsittelyä on vielä arvioitava Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n alkujaan käyttämiin Rusanen-tunnuksiin liittyvien väitettyjen tavaramerkkioikeuksien olemassaoloa ja siirtymistä. Jäljempänä Rusanen-tunnuksilla tarkoitetaan kohdassa 3 kuvattuja logoja ja kohdassa 4 kuvattua liikemerkkiä sekä myös sanaa Rusanen.

17. Lindström Oy:n vaatimukset perustuvat kanteen perusteista ilmenevin tavoin Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n menettelyyn vuodesta 2013 alkaen. Kun Lindström Oy on hakenut edellä kohdassa 10 todettuja EU-tavaramerkkirekisteröintejä 15.1.2014, väitettyä tavaramerkkioikeuksien loukkausta on sitä edeltävältä ajalta ja muutoinkin arvioitava Lindström Oy:n esittämin tavoin sille vuoden 2011 liiketoimintakaupan yhteydessä väitetysti siirtyneiden tavaramerkkioikeuksien perusteella.

Rusanen-tunnusten vakiintuminen

18. Lindström Oy on väittänyt, että Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n edellä kohdassa 4 kuvattu yhtiön liikemerkki olisi ollut vakiintunut viimeistään syyskuussa 2011 ennen Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n ja Lindström Oy:n välistä liiketoimintakauppaa.

19. Ennen 1.9.2016 voimassa olleen tavaramerkkilain 2 §:n 3 momentin (7/1964) mukaan tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. Tavaramerkkilain nykyinen edellä mainittuna päivänä voimaantullut 4 a §:n 3 momentti on sisällöltään asiallisesti vastaava.

20. Näyttövelvollisuus tavaramerkin vakiintumisesta on siihen vetoavalla. Selvitys merkin vakiintumisesta voi sisältää esimerkiksi mainoksia, tuotepakkauksia, myyntilukuja, selvityksiä mainontaan käytetyistä resursseista ja lehtijuttuja. Tavanomaisesti käytetty tapa osoittaa vakiintuminen on vedota ammattitaitoisen ja puolueettoman tahon suorittamaan riittävän laajaan markkinatutkimukseen. Vakiintumisen arviointi on kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.

21. Lindström Oy on vedonnut vakiintumisen osoittamiseksi siihen (Lindström Oy:n asiakirjatodisteet 19–23, 26–30 ja 34), että Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n liikemerkki on ollut laajasti käytössä eri yhteyksissä, kuten viimeksi mainitun yhtiön toimitalossa Pieksämäellä, sen tarjouksissa ja lähetysluetteloissa ja muissa kyseisen yhtiön asiakirjoissa sekä ennen muuta sen tuotteissa. Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:stä on tehty myös lehtijuttuja. Markkinaoikeudessa kuullut henkilöt ovat kertoneet Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n olleen alalla yleisesti tunnettu. Todistajana kuullun SK:n mukaan Rusanen-logo on ollut alan toimijoiden piirissä tunnettu. Todistelutarkoituksessa kuullun Lindström Oy:n toimitusjohtaja JL:n mukaan Rusanen Tekstiilipalvelut Oy sai jonkin verran positiivista julkisuutta Pieksämäelle tekemien investointiensa myötä, ja se oli markkinapaikalla hyvin tunnettu.

22. JL:n mukaan tekstiilipalvelualan liikevaihto Suomessa on ollut noin 350 miljoonaa euroa, josta markkinajohtaja Lindström Oy:n osuus on tänä päivänä noin 150 miljoonaa euroa. Loppu noin 200 miljoonaa euroa jakautuu erittäin monelle pienelle toimijalle. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole käynyt ilmi, että vuonna 2011 markkinatilanne olisi ollut merkittävästi erilainen.

23. Lindström Oy ei ole esittänyt näyttönä nimenomaan Rusanen-liikemerkin vakiintumisesta sellaista selvitystä, josta voitaisiin luotettavasti päätellä kyseisen merkin yleinen tunnettuus tämän maan asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä ennen vuoden 2011 liiketoimintakauppaa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että Rusanen Tekstiilipalvelut Oy on ollut tekstiilipalvelualalla yksi useasta pienestä toimijasta, Lindström Oy:n esittämä näyttö ei osoita, että

Rusanen-liikemerkki olisi vakiintuneet Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n tavaramerkiksi Lindström Oy:n väittämin tavoin viimeistään 28.9.2011. Ottaen huomioon se, mitä jäljempänä kohdassa 53 on todettu Rusanen-liikemerkin käyttämisestä vuoden 2011 liiketoimintakaupan jälkeen Lindström Oy:n liiketoiminnassa, esitetty näyttö ei osoita kyseisen merkin vakiintumista Lindström Oy:n tavaramerkiksi mainitun ajankohdan jälkeenkään.

24. Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat puolestaan väittäneet, että Rusanen-tunnukset ovat vakiintuneet Rusanen Microclean Oy:n tunnuksiksi, kun Rusanen Microclean Oy on käyttänyt niitä jatkuvasti vuodesta 2007 lähtien.

25. Siltä osin kuin asiassa on esitetty, että Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat käyttäneet Rusanen-tunnuksia Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n antaman käyttöluvan nojalla, markkinaoikeus toteaa, että käyttölupaan perustuva tunnuksen käyttö ei voi johtaa tunnuksen vakiintumiseen käyttöluvan saajan tavaramerkiksi. Ottaen kuitenkin huomioon se, mitä jäljempänä kohdassa 27 on todettu Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n yksinoikeuden puuttumisesta Rusanen-tunnuksiin, asiassa on edellä todetusta huolimatta arvioitava Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n vetoamaa todistelua vakiintumisesta Rusanen-tunnusten faktisen käyttämisen perusteella. Kohdassa 14 todettu todistelu ei ole näyttöarvoltaan sen parempaa kuin mitä edellä on todettu Lindström Oy:n todistelusta, vaikka tältä osin vakiintumista arvioitaessa otetaankin huomioon, että Rusanen Microclean Oy on harjoittanut puhdastilapesulatoimintaa, johon liittyvät elinkeinopiirit ovat tavanomaista pesulatoimintaa suppeammat. Asiassa esitetty näyttö ei siten myöskään osoita, että Rusanen-tunnukset olisivat missään vaiheessa vakiintuneet Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n väittämin tavoin Rusanen Microclean Oy:n tavaramerkeiksi.

Asianosaisten oikeudet alkujaan Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n Rusanen-tunnuksiin ja väitettyjen tavaramerkkioikeuksien siirtymiseen liittyvät Lindström Oy:n vaatimukset

26. Väitteet Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n tavaramerkkioikeuksista Rusanen-tunnuksiin koskevat vuosia 2006–2011. Tuolloin voimassa olleen tavaramerkkilain 1 §:n 1 momentin (56/2000) perusteella yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröinnillä. Lain 2 §:n 1 momentin (39/1993) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi. Edellä mainittuna ajanjaksona voimassa olleet tai nykyäänkään voimassa olevat tavaramerkkilain säännökset eivät tunne mahdollisuutta saada yksinoikeus tavaramerkkiin muulla tavoin.

27. Kuten edellä on todettu, alkujaan Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n Rusanen-tunnukset eivät siis ole olleet vakiintuneita tavaramerkkejä. Kun ne eivät ole olleet myöskään rekisteröityjä tavaramerkkejä, Rusanen-tunnukset eivät ole olleet merkkejä, joihin Rusanen Tekstiilipalvelut Oy on saanut tavaramerkkilain mukaisen yksinoikeuden, joka muun ohella tarkoittaa oikeutta tietyin poikkeuksin kieltää toisia käyttämästä merkkiä, joka aiheuttaa sekaannusvaaran suojattuun tavaramerkkiin. Vaikka Lindström Oy:lle on sinänsä saattanut liiketoimintakaupassa siirtyä jonkinlaisia Rusanen-tunnuksiin liittyviä oikeuksia, Lindström Oy:lle ei ole voinut siirtyä parempia oikeuksia kuin mitä Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:llä on ollut. Näin ollen Lindström Oy ei ole liiketoimintakaupassa vuonna 2011 saanut tavaramerkkilaissa tarkoitettua yksinoikeutta Rusanen-tunnuksiin eikä siten myöskään kielto-oikeutta.

28. Lindström Oy:n vahvistus- ja kieltovaatimuksista vaatimus 2 yksin sekä vaatimukset 3, 4 ja 7 osaltaan perustuvat siihen lähtökohtaan, että Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:ltä olisi siirtynyt Lindström Oy:lle tavaramerkkiin perustuvia yksinoikeuksia. Kun Lindström Oy:lle ei ole osoitettu siirtyneen tavaramerkkioikeuksia Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:ltä, Lindström Oy:n vaatimus 2 sekä vaatimukset 3, 4 ja 7, siltä osin kuin ne perustuvat Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:ltä siirtyneisiin tavaramerkkioikeuksiin, on hylättävä.

29. Lindström Oy:n hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset 8 ja 9 perustuvat määriltään Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n menettelyyn vuodesta 2013 lähtien eli osaltaan aikaan ennen kuin Lindström Oy on hakenut puheena olevia EU-tavaramerkkirekisteröintejään. Nämä vaatimukset on tältä ajanjaksolta ja muutoinkin hylättävä siltä osin kuin niiden hyväksyminen edellyttää sitä, että Lindström Oy:lle olisi siirtynyt tavaramerkkioikeuksia Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:ltä tai että Rusanen-liikemerkki olisi vakiintunut Lindström Oy:n tavaramerkiksi.

30. Ottaen huomioon, mitä edellä kohdassa 27 on todettu Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n yksinoikeuden puuttumisesta puheena oleviin tunnuksiin, asiassa on tarpeetonta vahvistaa, että edellä kohdassa 5 todettu sen antama käyttölupa-asiakirja ei sido Lindström Oy:tä. Näin ollen Lindström Oy:n vaatimus 5 on hylättävä.

Aputoiminimeen Rusanen Tekstiilipalvelut liittyvät Lindström Oy:n vaatimukset

31. Nimi Rusanen Tekstiilipalvelut on siirtynyt Lindström Oy:lle Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n ja Lindström Oy:n välisen 28.9.2011 tehdyn liiketoiminnan kaupan yhteydessä. Siirtymisestä on sovittu kauppakirjassa nimenomaisesti. Tämän jälkeen 28.11.2011 Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n toiminimeksi on rekisteröity Mercante Oy (Lindström Oy:n asiakirjatodiste 5).

32. Lindström Oy on vaatimuksenaan 1 vaatinut vahvistettavaksi, että oikeus 28.11.2011 aputoiminimenä rekisteröityyn toiminimeen Rusanen Tekstiilipalvelut on siirtynyt Lindström Oy:lle sen alkuperäisestä rekisteröintipäivästä 4.1.2006 lukien. Lindström Oy:n mukaan sillä on oikeudellinen tarve saada vahvistetuksi vaadittu parempi etuoikeus 4.1.2006 lukien, jotta se saa oikeussuojaa Rusanen Microclean Oy:n, jonka toiminimi on rekisteröity 16.8.2007, väitteitä vastaan koskien Lindström Oy:n EU-tavaramerkkirekisteröintejä RUSANEN-sanamerkki ja Rusanen-kuviomerkki.

33. Arvioitaessa sitä, onko Lindström Oy jättänyt EU-tavaramerkkejä RUSANEN-sanamerkki ja Rusanen-kuviomerkki koskevat rekisteröintihakemukset 15.1.2014 vilpillisessä mielessä, merkitystä ei ole sillä, onko Lindström Oy:llä etuoikeus toiminimeen Rusanen Tekstiilipalvelut 28.11.2011 vai 4.1.2006 lukien. Kun muutakaan syytä Lindström Oy:n vaatimuksen 1 hyväksymiselle ei ole esitetty, sanottu vaatimus on hylättävä.

34. Lindström Oy on vaatimuksenaan 3 osaltaan vaatinut vaatimuksen sanamuodon mukaisesti vahvistettavaksi, että Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat loukanneet Lindström Oy:n oikeutta toiminimeen Rusanen Tekstiilipalvelut käyttämällä liiketoiminnassaan edellä kohdassa 4 kuvattua Rusanen-liikemerkkiä. Lindström Oy on perustanut vaatimuksensa siihen seikkaan, että tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen aputoiminimeä, ja nimenomaisesti esittänyt, että sen aputoiminimen iskuosan Rusanen sisältävien tunnusten käyttö loukkaa aputoiminimeen perustuvaa oikeutta.

35. Tavaramerkkilain 3 §:n 3 momentin (996/1983) mukaan tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä tai toiminimeä. Tavaramerkkiin ei myöskään saa ottaa toisen aputoiminimeä tai toissijaista tunnusta, paitsi milloin näiltä puuttuu erottamiskyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista. Tavaramerkkilain nykyinen 1.9.2016 voimaan tullut 5 a § on sisällöltään asiallisesti vastaava. Oikeuskirjallisuudessa (Salmi et al., Tavaramerkki, 2008, s. 412–413 oikeustapausviittauksineen) esitetyn mukaan säännöksen soveltaminen tulee kysymykseen ainoastaan tapauksissa, joissa koko toiminimi on otettu tavaramerkkiin. Säännös ei sovellu tilanteisiin, joissa tavaramerkkiin on otettu ainoastaan toiminimen dominantti.

36. Rusanen Microclean Oy:n liiketoiminnassaan edellä kohdassa 14 osoitetuin tavoin vuodesta 2007 käyttämä Rusanen-liikemerkki ei sisällä tavaramerkkilain 3 §:n 3 momentissa (996/1983) tai 5 a §:ssä tarkoitetulla tavalla Lindström Oy:n aputoiminimeä Rusanen Tekstiilipalvelut kokonaisuudessaan vaan ainoastaan aputoiminimen iskuosan Rusanen. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy eivät ole Rusanen-liikemerkkiä käyttäessään menetelleet Lindström Oy:n väittämällä tavalla tavaramerkkilain 3 §:n 3 momentin (996/1983) tai 1.9.2016 lukien mainitun lain 5 a §:n vastaisesti. Näin ollen Lindström Oy:n vaatimus 3 on hylättävä siltä osin kuin se perustuu toiminimioikeuden loukkaukseen.

37. Kun Lindström Oy ei ole esittänyt muutakaan perustetta sille, että Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy olisivat loukanneet Lindström Oy:n aputoiminimeen perustuvaa toiminimioikeutta, Lindström Oy:n vaatimukset 7 ja 8 sekä osaltaan toiminimioikeuden loukkaukseen perustuvat vaatimukset 4 ja 9 on hylättävä sanotuilta osin.

Lindström Oy:n vilpillisen mielen arviointi ja kyseisen arvioinnin lopputuloksesta riippuvat asianosaisten vaatimukset

38. Lindström Oy:lle on 15.1.2014 tehtyjen hakemusten perusteella 11.7.2014 rekisteröity EU-tavaramerkit RUSANEN numero 012501201 ja Rusanen (kuvio) numero 012501251, molemmat edellä kohdassa 11 yksilöidyille tavaroille ja palveluille. Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat vaatineet mainittujen tavaramerkkien julistamista mitättömiksi, koska Lindström Oy on jättänyt niitä koskevat hakemukset vilpillisessä mielessä.

39. Kysymystä tavaramerkin hakijan vilpillisestä mielestä on arvioitava hakemusten jättämisen ajankohtana voimassa olleiden säännösten perusteella. Näin ollen nyt tulevat sovellettaviksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (yhteisön tavaramerkkiasetus) vilpillistä mieltä koskevat säännökset sellaisina kuin ne olivat voimassa ennen 23.3.2016.

40. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 52 artiklassa säädetään ehdottomista mitättömyysperusteista. Mainitun artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä. Artiklan 3 kohdan mukaan, jos mitättömyysperuste koskee ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

41. Vilpillisen mielen arvioinnin osalta Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisukäytännössään kootusti tuonut esiin (tuomio 11.6.2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta), että arvioitaessa sitä, onko hakija edellä mainitulla yhteisön tavaramerkkiasetuksella kumotussa aiemmassa asetuksessa (EY) N:o 40/94 tarkoitetulla tavalla ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Arvioinnissa on etenkin otettava huomioon se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on. Ennen tätä mainitussa unionin tuomioistuimen ratkaisussa on tuotu esiin (41 ja 42 kohta), että arvioitaessa vilpillisen mielen olemassaoloa on otettava huomioon hakijan aikomus rekisteröintihakemusta jätettäessä, mitä subjektiivista seikkaa arvioidaan kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisen olosuhteiden perusteella.

42. Edelleen mainitussa ratkaisussa on tuotu esiin (43–47 kohta), että aikomus estää kolmatta markkinoimasta tuotetta voi tietyissä olosuhteissa merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä, ja näin on etenkin silloin, kun myöhemmin ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomattakaan käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille. Tällaisessa tapauksessa tavaramerkki ei näet täytä keskeistä tehtäväänsä eli sitä, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tämän tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä. Samoin se, että kolmas on pitkän aikaa käyttänyt samalle tai samankaltaiselle tavaralle merkkiä, joka on sekoitettavissa haettuun merkkiin, ja että kyseinen merkki saa tietynasteista oikeudellista suojaa, on yksi niistä tekijöistä, joilla on merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä. Edelleen ratkaisun mukaan (51 ja 52 kohta) arvioitaessa hakijan vilpillistä mieltä on mahdollista ottaa huomioon se, miten vakiintunut merkki oli sillä hetkellä, kun hakemus sen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi jätettiin. Juuri sillä, miten vakiintunut merkki on, voitaisiin näet perustella hakijan intressi varmistaa se, että sen merkki saa laajempaa oikeudellista suojaa.

43. Unionin tuomioistuimen ratkaisussa (tuomio 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, 36 kohta) on tuotu esiin, että oikeuskäytännöstä, jossa vilpillisen mielen käsitettä on yhteisön tavaramerkkiasetuksen yhteydessä tulkittu, ilmenee, että sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset ja rekisteröintihakemuksen tekohetkellä olemassa olevat tekijät, joita ovat muun muassa se, että hakija tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että kolmas käytti samaa tai samankaltaista merkkiä samaa tai samankaltaista tavaraa varten. Pelkästään se, että hakija tietää tai se on tiedettävä, että kolmas käyttää tällaista merkkiä, ei kuitenkaan riitä osoittamaan kyseisen hakijan vilpillistä mieltä. On lisäksi otettava huomioon hakijan aikomus tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekohetkellä – tämä on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella.

44. Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa on tuotu esiin (tuomio 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines v. OHMI – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, 20 ja 21 kohta), että edellä mainitussa asiassa Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli annetun tuomion sanamuodosta ilmenee, että siinä luetellut tekijät ovat vain esimerkkejä sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan tavaramerkin hakijan mahdollista vilpillistä mieltä hakemusta jätettäessä. Näin ollen yhteisön tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös riidanalaisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta alkaen sekä kaupallinen logiikka, johon sisältyy hakemus tämän merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Edelleen ratkaisussa on tuotu esiin (33 kohta), että se seikka, että väliintulija joitakin viikkoja sen jälkeen, kun se sai riidanalaisen tavaramerkin rekisteröidyksi, vaati kantajaa ja erästä toista yhtiötä lopettamaan merkin käytön kaupallisissa suhteissaan, ei ole osoitus vilpillisestä mielestä, koska tällainen vaatimus kuuluu yhteisön tavaramerkin rekisteröinnistä seuraaviin etuoikeuksiin.

45. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisussa esitetyin tavoin (tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, 28 kohta) tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan päätellä muun ohella seuraavien seikkojen perusteella: objektiiviset olosuhteet ja hakijan todelliset teot, hakijan toimenkuva tai asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin käytöstä.

46. Rusanen Microclean Oy on osoittanut käyttäneensä Rusanen-tunnuksia liiketoiminnassaan vuodesta 2007 lähtien edellä kohdassa 14 kuvatuin tavoin. Vaikka Rusanen-tunnusten ei olekaan osoitettu vakiintuneen edellä kohdassa 25 todetuin tavoin Rusanen Microclean Oy:n tavaramerkkilain mukaisiksi vakiintuneiksi tavaramerkeiksi, kyseisiä tunnuksia on kuitenkin jatkuvasti käytetty näkyvällä tavalla kyseisen yhtiön ja sen tuotteiden tunnuksina. Asiassa ei ole edes väitetty, että Lindström Oy olisi käyttänyt Rusanen-tunnuksia ennen kuin Rusanen Microclean Oy on alkanut niitä käyttää.

47. Vastakanteen kohteena oleva Lindström Oy:n EU-tavaramerkki Rusanen (kuvio) numero 012501251 on identtinen Rusanen Microclean Oy:n käyttämän edellä kohdassa 3 kuvatun Rusanen-liikemerkin kanssa lukuun ottamatta värejä. Niin ikään vastakanteen kohteena oleva Lindström Oy:n EU-tavaramerkki RUSANEN numero 012501201, joka on siis sanamerkki, on samankaltainen Rusanen Microclean Oy:n käyttämien sanan Rusanen sisältävien merkkien kanssa. Kun otetaan huomioon myös asianosaisten elinkeinotoiminnan, mukaan lukien edellä mainittujen EU-tavaramerkkien kattamat tavara- ja palvelulajit, samankaltaisuus, Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n käyttämien merkkien ja Lindström Oy:n puheena olevien EU-tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara. Merkkien samuudesta tai samankaltaisuudesta taikka niin sanotusta tavarayhteydestä asianosaisilla ei tosin ole ollut edes erimielisyyttä.

48. Lindström Oy:n mukaan sille ovat vuoden 2011 liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyneet Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:n tavaramerkkioikeudet Rusanen-tunnuksiin ja se on käyttänyt kyseisiä tunnuksia niin ikään mainitun liiketoimintakaupan yhteydessä sille siirtyneissä asiakkaille vuokrattavissa tekstiileissä ja muissa tuotteissa. Lindström Oy on myös esittänyt, että kun samojen tai samankaltaisten tunnusten käyttö Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n toimesta saman asiakaskunnan keskuudessa on ollut omiaan johtamaan siihen, että Lindström Oy:n omaisuutta on joutunut Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n haltuun, Lindström Oy:llä on ollut perusteltu kaupallinen intressi vahvistaa sille kuuluville tavaramerkeille laajempi oikeudellinen suoja hakemalla merkkien rekisteröintiä.

49. Viimeksi todettu viittaa vahvasti siihen, että Lindström Oy on ollut tietoinen Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n käyttävän Rusanen-tunnuksia, kun Lindström Oy on jättänyt EU-tavaramerkkiensä rekisteröintihakemukset 15.1.2014. Todettua tietoisuutta tukee myös edellä kohdassa 14 todettu Rusanen Microclean Oy:n Rusanen-tunnusten käyttö ennen viimeksi mainittua ajankohtaa ottaen huomioon, että Lindström Oy markkinajohtajana ja Rusanen Microclean Oy:n kilpailijana, jolla on myös Rusanen Microclean Oy:n tavoin pesula Pieksämäellä, on hyvin todennäköisesti ollut selvillä kilpailijansa markkinoinnista vuosina 2012 ja 2013 jo varsin pian kunkin Rusanen Microclean Oy:n markkinointitoimen julkistamisen jälkeen. Lindström Oy:n tietoisuutta Rusanen Microclean Oy:n toiminnasta ennen 15.1.2014 tukee niin ikään se, että Lindström Oy on toimittanut Rusanen Microclean Oy:lle kirjeen koskien laskutusosoitteidensa muuttumista 1.9.2013 alkaen (Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n asiakirjatodiste 6).

50. Markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuullun Lindström Oy:n toimitusjohtaja JL:n mukaan pian vuoden 2011 liiketoimintakaupan jälkeen Lindström Oy vaihtoi Lindström-merkit Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:ltä ostettuun Pieksämäen toimipisteeseen. Tällainen toiminta oli luonnollista. Lindström-brändi on hyvin vanha, heille erittäin tärkeä ja tutkimusten mukaan markkinoilla luottamusta herättävä. Sitä on kehitetty koko ajan. Lindström-brändiä käytetään esimerkiksi identifioimaan tuotteet. JL:n mukaan Rusanen-nimi on edelleen Lindström Oy:n käytössä asiakkaille menevissä rullakoissa ja tuotteissa, kuten työvaatteissa, hotellitekstiileissä ja vaihtomatoissa. Tällaisia tuotteita on vielä kierrossa. Lindström Oy ei välttämättä ole viime vuosina hirveän paljon investoinut Rusanen-brändin tunnetuksi tekemiseen, eikä siihen ole tarvetta. JL ei osannut vastata kysymykseen siitä, miksi Lindström Oy on hakenut puheena olevia EU-tavaramerkkirekisteröintejä vasta varsin pitkän ajan kuluttua liiketoimintakaupasta. JL:n mukaan näistä asioista Lindström Oy:ssä vastaavat muut henkilöt.

51. Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Lindström Oy:n liiketoimintajohtaja F on kertomansa mukaan vastannut Lindström Oy:n tavaramerkkisalkusta viimeisen noin kahden vuoden ajan. Tammikuussa 2014 tavaramerkit eivät vielä olleet hänen vastuullaan. Lindström Oy käyttää Rusanen-liikemerkkiä nykyään kierrossa olevissa tekstiileissä. Niissä tuotteissa, joita tuli liiketoimintakaupan yhteydessä, Rusanen-merkki on säilytetty. Puputti ei tiennyt, kuka Lindström Oy:llä havaitsi tarpeen hakea puheena olevia EU-tavaramerkkirekisteröintejä. Hänen mukaansa Rusanen-tunnusta ei ole Lindström Oy:n nettisivuilla.

52. Lindström Oy on esittänyt myös asiakirjanäyttönä valokuvia siitä, että sillä on edelleen käytössä Rusanen-tunnuksin, lähinnä edellä kohdassa 4 kuvatulla Rusanen-liikemerkillä, varustettuja tekstiilejä, pyykkipusseja ja rullakoita (Lindström Oy:n asiakirjatodisteet 25–27 ja 35). Lindström Oy:n oikeudenkäyntikirjelmässä esitetyn asiakirjatodisteen 24 todistusteeman mukaan Rusanen-liikemerkin merkityksellisyyttä osana Lindström Oy:n liiketoimintaan osoittaa osaltaan Lindström-konsernin ohje sen tunnusten ja toiminimien yhdenmukaisesta visuaalisesta käytöstä. Kyseisessä ohjeessa on kuvattu muun ohessa Rusanen-liikemerkki (Lindström Oy:n asiakirjatodiste 24).

53. Siihen nähden, kuinka paljon vuoden 2011 liiketoimintakaupan yhteydessä on esitetty Rusanen-tunnuksin varustettuja tekstiilejä ja muita tuotteita siirtyneen Lindström Oy:lle, Lindström Oy:n esittämä todistelu tällaisten tuotteiden väitetystä laajamittaisesta käytöstä sen liiketoiminnassa on jäänyt heikoksi. Esitetyn todistelun perusteella on mahdollista, että Lindström Oy jossain määrin edelleen käyttää Rusanen-tunnuksia vanhoissa tuotteissa, jotka ovat siirtyneet sille vuoden 2011 liiketoimintakaupan yhteydessä. Tällainen käyttö kuitenkin rajoittuu siihen, että Lindström Oy ei ole poistanut Rusanen-tunnuksia siirtyneistä tuotteista. Lisäksi asiassa on jäänyt epäselväksi, kuinka paljon tällaisia tekstiilejä, pyykkipusseja ja rullakoita on edelleen käytössä niiden luonnollinen kuluminen ja käyttöikä huomioon ottaen. Joka tapauksessa asiassa ei ole ilmennyt, että Lindström Oy olisi aktiivisesti käyttänyt jo vuonna 2011 rekisteröityä aputoiminimeään Rusanen Tekstiilipalvelut tai vuonna 2012 kansallisesti rekisteröityä vastaavaa tavaramerkkiään taikka muitakaan sanan Rusanen sisältäviä tavaroiden tunnuksia lisäämällä niitä uusiin tuotteisiinsa tai käyttämällä niitä muutoinkaan markkinoinnissaan. Rusanen-tunnukset on myös poistettu Lindström Oy:n ostamasta pesulakiinteistöstä heti vuoden 2011 liiketoimintakaupan jälkeen. Lindström Oy:n edustajien kertomukset viittaavat vahvasti siihen, että Rusanen-tunnuksilla ei ole ollut missään vaiheessa Lindström Oy:lle varsinaista liiketoiminnallista arvoa.

54. Lindström Oy on hakenut EU-tavaramerkkirekisteröintejään vasta yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun sille on väitetysti siirtynyt tavaramerkkioikeudet Rusanen-tunnuksiin. Sanottu hakemisajankohta ei tue käsitystä Lindström Oy:n pyrkimyksestä turvata väittämiään oikeuksia Rusanen-tunnuksiin, kun Lindström Oy on edellä kohdassa 49 arvioiduin tavoin tiennyt Rusanen Microclean Oy:n Rusanen-tunnusten käytöstä vuoden 2011 liiketoimintakaupan jälkeenkin vuosina 2012 ja 2013. Sitä vastoin sanottu hakemisajankohta kytkeytyy ajallisesti pikemminkin siihen, kun asianosaistahojen välisten neuvottelujen jälkeen Lindström Oy 25.3.2014 irtisanoi toimitussopimuksensa, jonka sopimusosapuolen liiketoiminnan Textile Finland Oy (nykyinen Tefismart Oy) oli vuonna 2013 ostanut, päättymään maaliskuun 2015 lopussa (Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n asiakirjatodisteet 19 ja 20).

55. Edellä todetun perusteella, kun Lindström Oy:lle ei ole vuoden 2011 liiketoimintakaupassa näytetty siirtyneen Rusanen Tekstiilipalvelut Oy:ltä tavaramerkkilakiin perustuvia yksinoikeuksia Rusanen-tunnuksiin, kun Lindström Oy on hakenut EU-tavaramerkkirekisteröintejään vasta vuonna 2014 yli kaksi vuotta liiketoimintakaupan jälkeen, vaikka se on tiennyt Rusanen Microclean Oy:n käyttävän Rusanen-tunnuksia vielä kyseisen liiketoimintakaupan jälkeenkin ja kun Lindström Oy:n edustajien kertomukset tai muutkaan asiassa ilmenneet seikat eivät tue käsitystä siitä, että Lindström Oy olisi aktiiviesti käyttänyt tai että sillä olisi ollut rekisteröintejä hakiessaan aikomustakaan käyttää hakemiaan EU-tavaramerkkejä tavaroiden ja palveluiden tunnuksina, markkinaoikeus katsoo, että Lindström Oy on EU-tavaramerkkien RUSANEN numero 012501201 ja Rusanen (kuvio) numero 012501251 rekisteröintejä koskevat hakemukset 15.1.2014 jättäessään ollut yhteisön tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin tavoin vilpillisessä mielessä. Tässä arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, onko Lindström Oy uskonut sille siirtyneen vuoden 2011 liiketoimintakaupassa tavaramerkkioikeuksia. Näin ollen ja kun otetaan huomioon edellä mainitun artiklan 3 kohta ja edellä kohdassa 47 todettu, edellytykset puheena olevien EU-tavaramerkkien mitättömäksi julistamiselle täyttyvät kaikilta osin.

56. Ottaen huomioon edellä Lindström Oy:n vilpillisestä mielestä ja sen EU-tavaramerkkien mitättömäksi julkistamisesta todettu Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n vastakanne on hyväksyttävä vaatimuksen 1 osalta. Vastaavasti Lindström Oy:n vaatimukset 3, 6, 8 ja 9, siltä osin kuin ne perustuvat sen puheena olevien EU-tavaramerkkien loukkaukseen, on hylättävä.

Sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa perustuvat Lindström Oy:n vaatimukset sekä Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n vahvistusvaatimus

57. Asiassa ei ole varsinaisesti edes väitetty, että jos Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n ei todeta menetelleen tavaramerkki- ja toiminimilakien vastaisesti, niiden menettely olisi kuitenkin jollakin muulla perusteella ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista. Todettu huomioon ottaen Lindström Oy:n viimeksi mainitun lain vastaiseen menettelyyn perustuvat vaatimukset on hylättävä.

58. Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n vaatimuksessa 2 tarkoitettujen merkkien ei ole osoitettu olleen vakiintuneita tavaramerkkejä. Asiassa ei ole esitetty muitakaan syitä sille, että kyseisen vaatimuksen sanamuodoltaan yleinen vahvistusvaatimus voitaisiin hyväksyä. Näin ollen tämä vaatimus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

59. Lindström Oy on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista kulujen osalta 94,10 eurolla ja palkkion osalta 75.830 eurolla eli yhteensä 75.924,10 eurolla viivästyskorkoineen. Kaksi kolmasosaa vaaditusta määrästä kohdistuu sen oman kanteen ajamiseen ja yksi kolmasosa vastakanteeseen vastaamiseen.

60. Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista kulujen osalta 38,80 eurolla ja palkkion osalta 79.400 eurolla eli yhteensä 79.438,80 eurolla viivästyskorkoineen. Puolet vaaditusta määrästä kohdistuu Lindström Oy:n kanteeseen vastaamiseen ja puolet niiden oman vastakanteen ajamiseen.

61. Osapuolet ovat paljoksuneet toistensa oikeudenkäyntikuluvaatimuksia hyväksyen niistä määrällisesti korkeintaan puolet.

62. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

63. Rusanen Microclean Oy ja Tefismart Oy ovat voittaneet asiat muutoin paitsi vaatimuksensa 2 osalta. Kyseisellä häviöllä on kuitenkin vain vähäinen merkitys asiakokonaisuudessa. Näin ollen Lindström Oy on velvoitettava korvaamaan vastapuoliensa kohtuulliset oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään kohtuullinen asiakokonaisuuden laatu ja laajuus huomioon ottaen.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää Lindström Oy:n kanteen.

Markkinaoikeus julistaa mitättömiksi Lindström Oy:n EU-tavaramerkit RUSANEN numero 012501201 ja Rusanen (kuvio) numero 012501251 kaikilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n vaatimuksen 2.

Markkinaoikeus velvoittaa Lindström Oy:n korvaamaan Rusanen Microclean Oy:n ja Tefismart Oy:n oikeudenkäyntikulut 79.438,80 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 9.5.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.


 
Julkaistu 23.3.2017