MAO:57/17

Warner Music Finland Oy > Finnkaraoke Oy ja Porski Oy

toiminimi - toiminimen rekisteröinnin kumoaminen - tavaramerkki - tavaramerkin loukkaus

Diaarinumero: 2016/35 ja 2016/36

Antopäivä: 8.2.2017

KANNE

Vaatimukset

Warner Music Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

a) kumoaa Finnkaraoke Oy -toiminimen rekisteröinnin toiminimilain 19 §:n perusteella tai toissijaisesti kieltää 100.000 euron sakon uhalla toiminimilain 18 §:n perusteella Finnkaraoke Oy:tä käyttämästä Finnkaraoke Oy -toiminimeä liiketoiminnassaan

b) kieltää 100.000 euron sakon uhalla toiminimilain 18 §:n perusteella Finnkaraoke Oy:tä käyttämästä Finnkaraoke Oy -logoja liiketoiminnassaan

c) kieltää tavaramerkkilain 38 §:n ja/tai 100.000 euron sakon uhalla sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n perusteella Finnkaraoke Oy:tä ja Porski Oy:tä käyttämästä Finnkaraoke Oy -toiminimeä ja Finnkaraoke Oy -logoja liiketoiminnassaan.

Lisäksi Warner Music Finland Oy on vaatinut, että Finnkaraoke Oy ja Porski Oy velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Warner Music Finland Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.020 eurolla ja palkkion osalta 37.563,75 eurolla eli yhteensä 39.583,75 eurolla viivästyskorkoineen, mistä kokonaismäärästä neljä viidesosaa kohdistuu Finnkaraoke Oy:öön ja yksi viidesosa Porski Oy:öön.

Perusteet

Warner Music Finland Oy:lle on vuonna 2002 jätetyn tavaramerkkihakemuksen perusteella rekisteröity vuonna 2004 kansallinen tavaramerkki Finnkaraoke luokissa 9, 35 ja 41 muun muassa äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteita, tallennelevyjä sekä ääni- ja kuvatallenteiden julkaisutoimintaa varten. Tavaramerkkihakemuksen hyväksymiselle muodosti aikoinaan esteen A:lle vuonna 1991 rekisteröity toiminimi Finnkaraoke, mutta A antoi vuonna 2003 suostumuksensa Warner Music Finland Oy:n tavaramerkin rekisteröimiseksi. Käytännössä A:n toiminimi muodosti vain muodollisen esteen, koska A ei ollut koskaan harjoittanut liiketoimintaa toiminimellä Finnkaraoke.

Warner Music Finland Oy:n edellä mainittua tavaramerkkiä on jo pitkään käytetty logon muodossa. Kyseinen logo on yleisesti tunnettu asianomaisissa piireissä ja se voidaan katsoa vakiintuneeksi. Finnkaraoke on tunnettu karaoke-katalogina, eikä se ole suomalaisen karaoken yleisnimi.

Helsingin käräjäoikeus on 17.3.2015 antamallaan tuomiolla Porski Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n välisessä sopimusrikkomusta koskevassa riita-asiassa muun ohessa hylännyt Porski Oy:n tuotemerkin Finnkaraoke käyttämiseen perustuvat vaatimukset. Tämän jälkeen Porski Oy:n toimitusjohtaja B on ostamalla A:lta olemattoman liiketoiminnan yrittänyt löytää toisen keinon käyttää nimeä Finnkaraoke. Sittemmin Helsingin hovioikeus on 5.12.2016 antamallaan tuomiolla pysyttänyt edellä todetun käräjäoikeuden tuomion.

Edellä todetun mukaisesti B on ostanut A:lta 8.10.2015 päivätyllä kauppakirjalla A:n omistaman toiminimen Finnkaraoke. Toisin kuin kauppakirjassa on esitetty, Finnkaraoke-nimellä ei ole koskaan harjoitettu elinkeinotoimintaa A:n aikana. Kysymys ei siten ole ollut toiminimilain 13 §:n mukaisesta elinkeinotoiminnan luovutuksesta.

Kaupan seurauksena A:n toiminimi Finnkaraoke on lakkautettu 11.11.2015 ja B:n vastaava toiminimi on rekisteröity samana päivänä. Tämän jälkeen noin kaksi viikkoa myöhemmin B on perustanut Finnkaraoke Oy -nimisen osakeyhtiön. Finnkaraoke Oy:tä ei voida kolmannen henkilön näkökulmasta mieltää A:n Finnkaraoke-yrityksen toiminnan jatkajaksi.

Toiminimilain 13 §:n esitöiden perusteella tilanteessa, jossa toiminimi luovutetaan toiselle, vaikka kysymys ei ole elinkeinotoiminnan luovutuksesta, toiminimen aikaetuoikeus lasketaan siitä, kun uusi haltija ilmoitti toiminimen rekisteröitäväksi. Luovutettu nimi on näissä tapauksissa uusi toiminimi ja sen rekisteröimiselle voi olla este.

Patentti- ja rekisterihallituksen on viran puolesta tutkittava, onko toiminimen rekisteröimiselle este, esimerkiksi, onko toiminimi omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Käytännön syistä rekisteriviranomaista ei kuitenkaan voida katsoa velvolliseksi selvittämään kaikkia esteitä ja tutkimusvelvollisuuden puitteissakin rekisteriviranomaiselta voi jäädä huomaamatta jokin este. Lisäksi rekisteriviranomaisella on oikeus luottaa siihen, että hakemuksessa ilmoitetut tiedot ovat paikkansa pitäviä. Nyt käsillä olevassa tapauksessa toiminimen Finnkaraoke Oy:n rekisteröinnin osalta Patentti- ja rekisterihallitus ei ole ollut tietoinen kaikista tosiasioista, kuten Porski Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n välisestä sopimusrikkomusta koskevasta riita-asiasta ja 8.10.2015 päivätyn kauppakirjan kaupan kohdetta koskevan kuvauksen harhaanjohtavuudesta.

Kun toiminimen luovutukseen A:lta B:lle ei ole liittynyt elinkeinotoiminnan luovutusta, toiminimen Finnkaraoke Oy aikaprioriteettiajankohta on aikaisintaan sen kaupparekisteriin merkintähetki eli 26.11.2015. Tähän nähden Warner Music Finland Oy:llä on 25.10.2002 haetun tavaramerkin Finnkaraoke perusteella parempi oikeus Finnkaraoke-tunnukseen. Toiminimi Finnkaraoke Oy on sekoitettavissa Warner Music Finland Oy:n tavaramerkkiin Finnkaraoke ottaen huomioon, että tavaramerkki Finnkaraoke ja toiminimi Finnkaraoke Oy ovat kaupallisesta näkökulmasta rekisteröity samankaltaisia tuotteita ja palveluja varten ja että kyseiset tunnukset ovat foneettisesti ja visuaalisesti identtisiä.

Kuten todettu, A:lla ei ole koskaan ollut Finnkaraoke-liiketoimintaa, eikä kyseistä toiminimeä ole käytetty viimeisen 25 vuoden aikana. Käyttämättömyyteen ei ole ollut hyväksyttävää syytä. Toiminimeä ei ole 8.10.2015 päivätyn sopimuksen allekirjoittamisen jälkeenkään tosiallisesti käytetty.

Joka tapauksessa toiminimi ei saa luovutuksen jälkeen olla uuden haltijan käyttämänä harhaanjohtava. Markkinoilla on tähän asti ollut ainoastaan yksi toimija, joka on käyttänyt Finnkaraoke-nimeä, eli Warner Music Finland Oy. Kolmas henkilö, joka on Finnkaraoke Oy:n kanssa tekemisissä, luulee olevansa tekemisissä Warner Music Finland Oy:n tai Warner Music Finland Oy:öön taloudellisesti sidoksissa olevan yrityksen kanssa ja luulee Finnkaraoke Oy:n omistavan oikeudet Finnkaraoke-karaoketallenteisiin ja/tai luulee tämän pystyvän päättämään niiden käytöstä. Näin on varsinkin, kun karaoke- ja musiikkialalle on tullut tietoa Porski Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n entisestä yhteistyöstä, vaikka Finnkaraoke-tallenteet eivät mitenkään liity Finnkaraoke Oy:öön.

Toiminimi on muuttunut harhaanjohtavaksi myös siksi, että kysymys on uudesta toimialasta, kun A:n toiminimellä Finnkaraoke ei ole harjoitettu mitään toimintaa ja rekisteröity toimialakin on muu kuin karaokeen liittyvä toiminta.

Harhaanjohtavuuteen viittaa muun muassa se, että eräs ohjelmatoimisto on käyttänyt Warner Music Finland Oy:n tavaramerkkiä Finnkaraoke luvatta verkkosivuillaan. Ohjelmatoimisto on sen edustajan kertoman mukaan pyytänyt luvan logon käyttöön B:ltä, koska hänellä on Finnkaraoke-niminen osakeyhtiö.

Sen jälkeen kun Warner Music Finland Oy esitti 12.1.2016 ohjelmatoimistolle tavaramerkin poistamista koskevan pyynnön, se mitä ilmeisimmin loi uuden logon Finnkaraoke Oy:lle ja lisäsi sen verkkosivuilleen. Kyseinen logo lanseerattiin mitä ilmeisimmin 19.1.2016 ja se on visuaalisesti melkein identtinen Warner Music Finland Oy:n jatkuvasti käyttämän Finnkaraoke-logon kanssa. Haastehakemuksen jättämisen jälkeen on lanseerattu muitakin Finnkaraoke Oy -logoja.

Finnkaraoke Oy -toiminimen ja -logojen käyttö ei ole ollut hyvän liiketavan mukaista. Vastaajat eivät ole toimineet lojaalisti tavaramerkinhaltija Warner Music Finland Oy:n perusteltuihin intresseihin nähden. Finnkaraoke-kauppa harhaanjohtavine ilmauksineen harjoitetusta liiketoiminnasta, Finnkaraoke Oy -yhtiön rekisteröiminen sekä logojen luominen ja käyttäminen ovat olleet vilpillisiä toimia. Syy kauppajärjestelyyn ei ole objektiivisesti katsoen ollut vilpittömässä mielessä tehty toimivan liiketoiminnan hankinta. Vastaajat ovat yrittäneet vahingoittaa Warner Music Finland Oy:n liiketoimintaa ja hyödyntää sen tavaramerkkioikeuksia ja goodwill-arvoa. Lisäksi vastaajien markkinointi on ollut totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa, koska Finnkaraoke Oy:n Facebook-sivusto antaa ymmärtää, että A olisi harjoittanut karaoke-liiketoimintaa vuodesta 1991 lähtien ja Finnkaraoke Oy on vain jatkanut sitä, ja että Finnkaraoke Oy olisi tehnyt ja/tai tekee yhteistyötä Warner Music Finland Oy:n kanssa. Warner Music Finland Oy:n ja Porski Oy:n entinen karaoketallenteisiin liittyvä yhteistyö ei mitenkään liity Finnkaraoke Oy:öön.

Todettu huomioon ottaen toiminimen Finnkaraoke Oy rekisteröinti on kumottava ja toiminimen sekä Finnkaraoke Oy -logojen käyttö on kiellettävä.

B on sekä Finnkaraoke Oy:n että Porski Oy:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja. Porski Oy on siten ollut Finnkaraoke Oy:n toiminnassa mukana ainakin hallinnollisella tasolla, mihin viittaa myös se, että Finnkaraoke Oy:n käyttämän sähköpostiosoitteen jälkiosa on "porski.fi". Näin ollen myös Porski Oy:öön kohdistettu vaatimus on hyväksyttävä.

VASTAUS

Vaatimukset

Finnkaraoke Oy on vaatinut osaltaan kanteen hylkäämistä ja Porski Oy osaltaan ensisijaisesti kanteen jättämistä tutkimatta ja toissijaisesti hylkäämistä.

Lisäksi ensinnäkin Finnkaraoke Oy on vaatinut, että Warner Music Finland Oy velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 71,80 eurolla ja palkkion osalta 8.370 eurolla eli yhteensä 8.441,80 eurolla viivästyskorkoineen, ja toiseksi Porski Oy on vaatinut, että Warner Music Finland Oy velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 57,91 eurolla ja palkkion osalta 6.750 eurolla eli yhteensä 6.807,91 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkkilain 38 §:n tarkoittama kielto voi kohdistua vain tavaramerkin loukkaajaan ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n tarkoittama kielto vain sopimattomasti menettelevään elinkeinonharjoittajaan. Porski Oy ei ole koskaan käyttänyt eikä se tule koskaan käyttämään toiminimeä tai logoa Finnkaraoke Oy. Porski Oy ja Finnkaraoke Oy ovat toisistaan erillisiä, riippumattomia ja itsenäisiä oikeushenkilöitä. Sekään, että mainituilla yhtiöillä on sama omistaja, ei riitä samastuksen perusteeksi. Todettu huomioon ottaen Warner Music Finland Oy:llä ei ole oikeussuojan tarvetta saada hyväksytyksi Porski Oy:öön kohdistamiaan vaatimuksia.

Kanteessa mainitussa Porski Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n välisessä Helsingin käräjä- ja hovioikeudessa käsitellyssä asiassa ei ole ollut kysymys tavaramerkkioikeudellisesta vaan Warner Music Finland Oy:n moniin sopimusrikkomuksiin perustuvasta riidasta. Kyseisellä riita-asialla ei ole mitään tekemistä nyt markkinaoikeudessa vireillä olevien asioiden kanssa.

Finnkaraoke Oy:llä on toiminimilain mukaisesti oikeus käyttää sen rekisteröityä toiminimeä elinkeinotoiminnassaan. Vastaavasti sillä on oikeus käyttää tähän toiminimeen välittömästi liittyvää toiminimestä johdettavissa olevaa logoa. Myös perustuslaki takaa oikeuden käyttää omaa toiminimeään.

Warner Music Finland Oy on johtanut ja saanut oikeutensa tavaramerkkiin Finnkaraoke Finnkaraoke Oy:n edeltäjän suostumuksen perusteella vuonna 2004. Mainitun edeltäjän toiminimi Finnkaraoke oli rekisteröity jo vuonna 1991. Warner Music Finland Oy ei siten olisi voinut saada rekisteröidyksi tavaramerkkiä Finnkaraoke tai käyttää kyseistä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan ilman edellä tarkoitettua suostumusta. Suostumusta annettaessa ei ole sovittu mistään muusta eli esimerkiksi siitä, että suostumuksen antaja ei saisi käyttää tavaramerkin rekisteröimisestä huolimatta kyseistä tunnusta.

B on ostanut toiminimen Finnkaraoke 8.10.2015. Toiminimi on muutettu osakeyhtiömuotoiseksi 26.11.2015. Tässä yhteydessä rekisteriviranomainen on tutkinut toiminimen rekisteröinnin esteet eikä sellaisia ole havaittu olevan olemassa. Tämä on luonnollista, koska perustetun yhtiön toiminimi on johdettu välittömästi yhtiön edeltäjästä.

Finnkaraoke Oy ja sen edeltäjä ovat toimineet toimialalla, joka kattaa laulukilpailujen ja viihdetilaisuuksien järjestämisen. Warner Music Finland Oy:n toimiala on puolestaan äänitysstudiot sekä äänitteiden ja musiikin kustantaminen, eikä se järjestä laulukilpailuja tai viihdetilaisuuksia. Tavaramerkki Finnkaraoke on rekisteröity luokkiin 9, 35 ja 41, jotka käsittävät äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet, magneettiset tietovälineet, tallennelevyt, mainonnan, liikkeenjohdon, yrityshallinnon sekä ääni- ja kuvatallenteiden julkaisutoiminnan. Osapuolten toimialat ovat siten tyystin erilaiset, eikä Finnkaraoke Oy:n elinkeinotoiminnan harjoittaminen sen omalla toiminimellä, johon sillä on ollut oikeus vuodesta 1991 alkaen, voi loukata millään tavalla Warner Music Finland Oy:n mitään oikeutta. Lisäksi mistään Finnkaraoke-logosta ei ole esitetty selvitystä.

Vähäisenkin elinkeinotoiminnan saa luovuttaa, myydä ja ostaa. Finnkaraoke Oy:n nykyisen tai sen edeltäjän aikaisemmin harjoittaman elinkeinotoiminnan laajuudella ei ole asiassa merkitystä varsinkaan sen jälkeen, kun Finnkaraoke Oy on harjoittanut ja haluaa harjoittaa elinkeinotoimintaa omalla toimialallaan. Mikäli A:n toiminnan vähäisyys katsottaisiin esteeksi rekisteröinnille, este on poistunut Finnkaraoke Oy:n jatkettua ostettua elinkeinotoimintaa.

Finnkaraoke Oy:n harjoittama elinkeinotoiminta ei ole miltään osin hyvän tavan vastaista eikä laulukilpailujen järjestäminen vaaranna yleistä järjestystä tai johda yleisöä harhaan. Finnkaraoke Oy:n harjoittamien laulu- ja karaoke-kilpailujen osallistujat mieltävät toiminimen viittaavan nimenomaisesti suomenkielisten laulujen laulamiseen ja karaoke-kappaleiden esittämiseen, ei sen sijaan Warner Music Finland Oy:n kansainväliseen musiikkituotantoliiketoimintaan. Asiassa ei ole toiminimilain 19 §:n tarkoittamia edellytyksiä kumota toiminimen Finnkaraoke Oy:n rekisteröintiä, eikä sanotun lain 18 §:n tarkoittamia edellytyksiä kieltää Finnkaraoke Oy:tä käyttämästä toiminimeään tai toiminimen yksilöivää muuta tunnusta kuten logoa.

Edellä esitetyin tavoin tavaramerkkiä Finnkaraoke ei ole rekisteröity toiminimen Finnkaraoke Oy:n toimialan kattamien laulukilpailujen tai viihdetilaisuuksien järjestämisen alueille. Näin ollen, ja kun tavaramerkin Finnkaraoke osat "Finn" ja "karaoke" ovat yksilöimättömät ja mahdollisesti muuttuneet erottamiskyvyttömiksi, mitään sekoittumisen vaaraa mainitun tavaramerkin ja toiminimen Finnkaraoke Oy:n välillä ei ole olemassa, eikä toiminimen Finnkaraoke Oy käyttö loukkaa Warner Music Finland Oy:n tavaramerkkioikeutta myöskään tavaramerkkilain 38 §:n mukaisesti.

Toiminimen Finnkaraoke kauppa ei ole ollut millään tavoin vilpillinen. A on saanut vapaasti myydä toiminimen elinkeinotoimintoineen B:lle sekä B saada rekisteröidyksi toiminimen Finnkaroke Oy ja alkaa harjoittaa sillä elinkeinotoimintaa. Päinvastaiset tulkinnat olisivat perusoikeusjärjestelmän vastaisia. Finnkaraoke Oy ei ole toiminut miltään osin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti, eikä asiassa siten ole edellytyksiä mainitun lain mukaisen kiellon määräämiselle.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Warner Music Finland Oy

1. Kansallista tavaramerkkiä Finnkaraoke numero 229363 koskeva tavaramerkkirekisteriote, 21.1.2016
2. A:n 15.9.2003 päivätty suostumus tavaramerkin Finnkaraoke rekisteröimiseen
3. Finnkaraoken (y-tunnus 1848031-3) kaupparekisteritiedot, Kauppalehden Tietopalvelut 21.1.2016
4. Helsingin käräjäoikeuden tuomio 17.3.2015 numero 11537
5. Porski Oy:n kaupparekisteriote, 18.1.2016
6. Ote A:n ja B:n välisestä 8.10.2015 päivätystä kauppakirjasta toiminimen rekisteröintiä varten
7. Finnkaraoken (y-tunnus 1848031-3) kaupparekisteriote, 21.1.2016
8. Finnkaraoken (y-tunnus 2723323-4) kaupparekisteriote, 21.1.2016
9. Finnkaraoke Oy:n kaupparekisteriote, 21.1.2016
10. Finnkaraoken (y-tunnus 1848031-3) muutos- ja lopettamisilmoitus 5.11.2015 ja Finnkaraoke Oy:n perustamisilmoitus 18.11.2015 liitteineen
11. Finnkaraoke Oy:n verkkotunnukseen www.finnkaraoke.fi liittyvä peruutus- ja siirtovaatimus 3.11.2015, Viestintäviraston alustava vastaus 17.12.2015 sekä B:n vastaus 19.12.2015
12. Sähköpostikirjeenvaihto 12.1.2016 MM (Warner Music Finland Oy) / LM (Ohjelmatoimisto Hakkivox Oy)
13. Kuvaruutukaappaus sivustolta www.sm-karaoke.fi, 19.1.2016
14. Kuvaruutukaappaukset Warner Music Finland Oy:n Finnkaraoke-logosta, 21.1.2016, ja kuvaesimerkkejä 1992-Finnkaraoke-kansilevystä
15. Kuvaruutukaappaus Finnkaraoke Oy:n Facebook-sivustolta ("About"-kohta), 21.1.2016
16. Kuvaruutukaappaus Finnkaraoke Oy:n Facebook-sivustolta (etusivu), 21.1.2016
17. Kuvaruutukaappaus Ohjelmatoimisto Hakkivox Oy:n sivustolta www.sm-karaoke.fi (etusivu), 21.1.2016
18. Kuvaruutukaappaukset Finnkaraoke Oy:n Facebook-sivustolta ("cover photos") 31.10.2016
19. Finnkaraoke Oy:n Facebook-sivusto ("about") 4.11.2016
20. Finnkaraoke Oy:n kaupparekisteritiedot 4.11.2016
21. Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätös 2.7.2003
22. Tulosteita Levykauppa Äx:n ja KSF Pro Storen verkkosivuilta, 29.11.2016
23. Patentti- ja rekisterihallitukselle jätetyt Finnkaraoke-tavaramerkkiä koskevat vakiinnuttamistodistukset elo-syyskuulta 2003
24. Helsingin hovioikeuden tuomio 5.12.2006 numero 1746
25. Kuvaruutukaappaus verkkosivustolta www.hakkivox.fi 8.12.2016 ja sähköpostikirjeenvaihto AS / LM 4.11.2016
26. Kuvaruutukaappaus verkkosivustolta www.finnkaraoke.tv 8.12.2016
27. LM:n viesti Facebook-ryhmässä "Karaokekilpailut", syyskuu 2016

Finnkaraoke Oy ja Porski Oy

1. Kansallista tavaramerkkiä Finnkaraoke numero 229363 koskeva tavaramerkkirekisteriote, 21.1.2016
2. A:n 15.9.2003 päivätty suostumus tavaramerkin Finnkaraoke rekisteröimiseen
3. Finnkaraoken (y-tunnus 1848031-3) kaupparekisteriote, 21.1.2016
4. Finnkaraoken (y-tunnus 2723323-4) kaupparekisteriote, 21.1.2016
5. Finnkaraoke Oy:n kaupparekisteriote, 21.1.2016
6. Varatuomari TS:n (Warner Music Finland Oy) 2.10.2003 päivätty selvitys Patentti- ja rekisterihallitukselle merkin Finnkaraoke rekisteröinnin esteettömyydestä 7. Kuvakaappauksia Finnkaraoke Oy:n Facebook-sivulta
8. Kuvakaappauksia verkkosivustolta www.finnkaraoke.tv
9. Kuvakaappauksia Retro SM -karaokelaulukilpailun Facebook-sivulta
10. Kuvakaappauksia Retro SM -karaokelaulukilpailun verkkosivustolta www.sm-karaoke.pro
11. Sähköpostikirjeenvaihtoa AS / LM 4.11.2016

Henkilötodistelu

Warner Music Finland Oy

1. MM, Warner Music Finland Oy:n talousjohtaja
2. JR
3. A

Finnkaraoke Oy ja Porski Oy

1. B, Finnkaraoke Oy:n ja Porski Oy:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. A
3. LM

LAUSUNTO

Markkinaoikeus on kuultuaan asianosaisia pyytänyt Patentti- ja rekisterihallitukselta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 22 §:ssä tarkoitetun lausunnon siltä osin kuin Warner Music Finland Oy on vaatinut toiminimen Finnkaraoke Oy rekisteröinnin kumoamista toiminimilain 19 §:n perusteella. Patentti- ja rekisterihallitus on antanut pyydetyn 21.11.2016 päivätyn lausunnon, joka on valmistelun kuluessa annettu asianosaisille tiedoksi.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Arvioinnin lähtökohdat

1. Markkinaoikeuden valmisteluistunnossa päätetyn mukaisesti vireillä olevan teollisoikeudellisen riita-asian (diaarinumero 2016/35) ja markkinaoikeudellisen asian (diaarinumero 2016/36) käsittelyä on jatkettu oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 6 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla samassa oikeudenkäynnissä.

2. Warner Music Finland Oy:n vastaajista Finnkaraoke Oy:öön kohdistamat vaatimukset (vaatimuskohdat a–c) ovat osin toissijaisia tai muuten käytännössä päällekkäisiä. Tältä osin Warner Music Finland Oy:n oikeussuojan tarpeen kannalta on ensi vaiheessa riittävää arvioida toiminimen Finnkaraoke Oy rekisteröinnin kumoamisen sekä toiminimen ja logojen Finnkaraoke Oy käytön kieltämisen edellytyksiä.

3. Sen jälkeen, kun on arvioitu Finnkaraoke Oy:öön kohdistettuja vaatimuksia, on erikseen arvioitava osaltaan Porski Oy:öön kohdistettua vaatimusta (vaatimuskohta c).

Toiminimen Finnkaraoke Oy rekisteröinnin kumoaminen

4. Toiminimilain 19 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminimi on rekisteröity tämän lain tai muiden toiminimeä koskevien säännösten vastaisesti ja rekisteröinnille on edelleen olemassa este, tuomioistuin voi kanteesta kumota rekisteröinnin.

5. Toiminimilain 13 §:n 1 momentin mukaan toiminimen saa luovuttaa toiselle vain elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydessä.

6. Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 238/1978 vp s. 27–28) mukaan säännös soveltuu muun ohessa niihin tapauksiin, jolloin yksityinen elinkeinonharjoittaja myy liikkeensä toiselle elinkeinonharjoittajalle tai liike muunnetaan apporttimenettelyä käyttäen esimerkiksi osakeyhtiöksi. Uudella haltijalla on näissä tapauksissa sama oikeus toiminimeen kuin oli luovuttajalla. Tällä seikalla on merkitystä erityisesti aikaetuoikeuden osalta. Toiminimen totuudellisuusperiaatteesta seuraa kuitenkin, että toiminimi ei saa luovutuksen jälkeen olla uuden haltijan käyttämänä harhaanjohtava. Edelleen esitöiden mukaan elinkeinotoiminnasta on luovutettava niin suuri osa, että toiminimen uusi haltija voidaan mieltää luovutetun toiminnan jatkajaksi. Esitöissä on myös todettu muun ohessa, että käytännössä on melko tavallista, että osakeyhtiö luovuttaa toiminimensä toiselle osakeyhtiölle tai uudelle perustettavalle yhtiölle ja samalla ottaa itselleen uuden toiminimen. Jos tällöin menetellään siten, että luovutettava osakeyhtiö tekee uutta toiminimeä koskevan muutosilmoituksen samanaikaisesti kuin luovutuksensaaja ilmoittaa vanhan toiminimen rekisteröitäväksi joko muutosilmoituksena tai perusilmoituksen yhteydessä, lopputulos on hyvin samanlainen kuin varsinaisen toiminimen luovutuksen kohdalla. Tällöin aikaetuoikeus lasketaan kuitenkin siitä, kun uusi haltija ilmoitti toiminimen rekisteröitäväksi. Väliintulemisen vaara on niin muodoin olemassa. On myös huomattava, että rekisteriviranomainen näissä tapauksissa tutkii "luovutettua" toiminimeä uutena nimenä.

7. Toiminimilain 6 §:n 1 momentin mukaan ratkaistaessa riitaa, joka koskee oikeutta sekoitettavissa oleviin toiminimiin, on etusija annettava sille, joka voi vedota aikaisempaan oikeusperusteeseen.

8. Oikeuskirjallisuudessa (Castrén, Toiminimi, 2008, s. 152) on esitetty, että toiminimi- ja tavaramerkkilaeista ilmenee riidattomasti, että aikaprioriteettisääntöä sovelletaan paitsi samanlajisten tunnusmerkkien myös muun ohessa toiminimen ja tavaramerkin välisessä suhteessa.

9. A:lle on 2.10.1991 rekisteröity toiminimi Finnkaraoke toimialana laulukilpailujen ja viihdetilaisuuksien järjestäminen. Toiminimen haltijana A on 15.9.2003 antanut suostumuksensa Warner Music Finland Oy:lle kansallisen tavaramerkin Finnkaraoke rekisteröintiin. Warner Music Finland Oy on 25.10.2002 hakenut kansallista tavaramerkkiä Finnkaraoke, joka on 15.1.2004 rekisteröity numerolla 229363 luokissa 9, 35 ja 41 muun muassa äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteita, tallennelevyjä sekä ääni- ja kuvatallenteiden julkaisutoimintaa varten.

10. B ostajana ja A myyjänä ovat allekirjoittaneet 8.10.2015 kauppakirjan, jonka kohteena on ollut kauppakirjan mukaan A:n toiminimi Finnkaraoke ja "sen nimissä harjoitettu ja tulevaisuudessa harjoitettava koko liike- ja elinkeinotoiminta sisältäen muun muassa valtakunnallisten karaoke-kilpailuiden järjestämisen". Toiminimi Finnkaraoke ja siihen liittyen elinkeinonharjoittajaksi B on rekisteröity 11.11.2015. Toiminimeä Finnkaraoke Oy koskeva perustamisilmoitus on tullut Patentti- ja rekisterihallituksessa vireille 20.11.2015 ja kyseinen toiminimi on rekisteröity 26.11.2015 toimialana laulukilpailujen ja viihdetilaisuuksien järjestäminen.

11. Porski Oy:llä ja Warner Music Finland Oy:llä on ollut yleisissä tuomioistuimissa vireillä sopimusriita-asia 4.11.2010 lähtien.

12. B on markkinaoikeudessa todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että hän oli Helsingin käräjäoikeudessa käsitellyn edellä todetun sopimusriita-asian yhteydessä saanut tiedon A:n toiminimestä Finnkaraoke. Hän oli ottanut yhteyttä A:han, joka oli ollut halukas myymään toiminimen. B:n mukaan hän oli itse laatinut edellä mainitun 8.10.2015 allekirjoitetun kauppakirjan.

13. A on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kertonut, että hän oli alkuaikoina tehnyt karaoke-keikkoja toiminimellä Finnkaraoke, mutta ei kovinkaan monta. Sen jälkeen, kun Warner Music Finland Oy:n edustaja oli vuonna 2003 suostutellut hänet antamaan suostumuksensa tavaramerkin Finnkaraoke rekisteröintiin, hän ei ollut enää käyttänyt toiminimeä Finnkaraoke. A:n mukaan edellä mainitun 8.10.2015 allekirjoitetun kauppakirjan oli laatinut B, joka oli kertonut hänelle haluavansa järjestää laulukilpailuja.

14. Elinkeinotoiminnan voi myydä tai luovuttaa toiselle riippumatta siitä, missä laajuudessa sitä on harjoitettu. Toiminimilain 13 §:n 1 momentin esitöissä käytetään edellä todetulla tavalla ilmaisua "varsinainen toiminimen luovutus" viittaamalla tilanteeseen, jossa luovutuksen kohteena on muutakin kuin toiminimi. Näissä tilanteissa toiminimen uudella haltijalla on sama oikeus, mukaan lukien aikaetuoikeus, toiminimeen kuin luovuttajalla oli. Mainituista esitöistä myös ilmenee, että kun luovutuksen kohteena on vain toiminimi, aikaetuoikeus lasketaan siitä, kun uusi haltija ilmoitti toiminimen rekisteröitäväksi.

15. Asiassa ei ole ilmennyt, että A olisi harjoittanut toiminimellään Finnkaraoke elinkeinotoimintaa ainakaan vuoden 2003 jälkeen. Markkinaoikeus katsoo, että tässä tilanteessa B:n ja A:n välisen 8.10.2015 allekirjoitetun kauppakirjan kohteena on ollut tosiasiallisesti vain toiminimi Finnkaraoke ilman varsinaista elinkeinotoimintaa ja että luovutetun toiminimen etuoikeuspäivä määräytyy uuden haltijan rekisteröinti-ilmoituksen vireille tulon perusteella.

16. Toiminimilain 10 §:n 4 kohdan mukaan toiminimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla mitään sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun toiminimen, toissijaisen tunnuksen tai tavaramerkin kanssa.

17. Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 238/1978 vp s. 26) mukaan rekisteröidyn tavaramerkin suoja alkaa siitä hetkestä, jolloin rekisteröintiä koskeva hakemus on saapunut rekisteriviranomaiselle. Kun joudutaan harkitsemaan, ovatko toiminimi ja tavaramerkki sekoitettavissa keskenään, on niiden välinen vertailtu rajoitettava koskemaan vain niitä toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset.

18. Oikeuskirjallisuudessa (edellä mainittu Castrén, s. 133) on esitetty, että toiminimi ja tavaramerkki ovat toisilleen läheisiä ilmiöitä. Tällöin sekoitettavuusarviointi ei monestikaan muodostu normaalista poikkeavaksi, vaikka edellä mainitussa arvioinnissa joudutaan ottamaan huomioon tavaramerkki ja toiminimi eikä kahta toiminimeä tai tavaramerkkiä, kuten tavallisesti tehdään.

19. Warner Music Finland Oy:n tavaramerkkiä Finnkaraoke koskeva hakemus on saapunut Patentti- ja rekisterihallitukselle 25.10.2002, ja merkin etuoikeuspäivä on siten tämä päivä, joka on aikaisempi kuin luovutetun toiminimen Finnkaraoke Oy:n etuoikeuspäivä. Lisäksi kun edellä mainitut tavaramerkki ja toiminimi ovat samoja, ne ovat sekoitettavissa, mikäli Warner Music Finland Oy:n rekisteröidyn tavaramerkin Finnkaraoke suoja-alan ja Finnkaraoke Oy:n toimialan samankaltaisuudesta johtuen sekaannusvaara on olemassa.

20. Finnkaraoke Oy:n rekisteröity toimiala on edellä kohdassa 10 todettu laulukilpailujen ja viihdetilaisuuksien järjestäminen. B:n ja markkinaoikeudessa todistajana kuullun LM sekä Finnkaraoke Oy:n ja Porski Oy:n asiakirjatodistelun (erityisesti Finnkaraoke Oy:n ja Porski Oy:n asiakirjatodiste 10) mukaan Finnkaraoke Oy on ollut yhtenä toimijana järjestämässä karaoke-laulukilpailuja. Kyseisten kilpailujen verkkosivujen mukaan kilpailuissa käytetään muun ohessa Finnkaraoken tuotantoa (Finnkaraoke Oy:n ja Porski Oy:n asiakirjatodiste 9), millä asiassa esitetyn mukaan tarkoitetaan Warner Music Finland Oy:n itse ja yhteistyökumppanien avulla myymiä ja markkinoimia Finnkaraoke-tallenteita. Kyseiset Finnkaraoke-tallenteet sisältyvät Warner Music Finland Oy:n tavaramerkin Finnkaraoke edellä kohdassa 9 todettuun rekisteröityyn suoja-alaan.

21. Markkinaoikeus toteaa, että Finnkaraoke Oy:n osaltaan järjestämissä karaoke-laulukilpailuissa, kuten markkinaoikeudessa kuultujen henkilöiden kertoman mukaan karaoke-tilaisuuksissa muutoinkin varsin yleisesti, käytetään muun ohessa Warner Music Finland Oy:n Finnkaraoke-tuotteita. Lisäksi kun itse näiden kilpailujen markkinoinnissakin on esitetty samanaikaisesti Finnkaraoke Oy:öön viittaava sen nimi Finnkaraoke Oy ja Warner Music Finland Oy:öön viittaava sen tavaramerkki Finnkaraoke, on selvästikin olemassa vaara, että kyseiset tunnukset tulevat sekoitetuiksi. Näin ollen toiminimi Finnkaraoke Oy on toiminimilain 10 §:n 4 kohdan vastainen toiminimi, jota ei saman lain 19 §:n 1 momentin nojalla olisi tullut rekisteröidä ja jonka rekisteröinnille on edelleen olemassa este. Kyseisen toiminimen Finnkaraoke Oy rekisteröinti on siten kumottava.

Toiminimen ja logojen Finnkaraoke Oy käytön kieltäminen

22. Tavaramerkkilain 38 §:n 1 momentin mukaan, jos joku loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

23. Finnkaraoke Oy on käyttänyt elinkeinotoiminnassaan toiminimeä ja erilaisia logoja Finnkaraoke Oy (esimerkiksi Warner Music Finland Oy:n asiakirjatodisteet 16 ja 26). Ottaen huomioon, mitä edellä on todettu toiminimen Finnkaraoke Oy kumoamisesta, ja kun viitatut Finnkaraoke Oy:n käyttämät logot loukkaavat Warner Music Finland Oy:n oikeutta sen kansalliseen tavaramerkkiin Finnkaraoke numero 229363, Finnkaraoke Oy:tä on kiellettävä tavaramerkkilain 38 §:n 1 momentin nojalla käyttämästä toiminimeä ja logoja Finnkaraoke Oy liiketoiminnassaan.

Kanteen arviointi muilta osin liittyen Finnkaraoke Oy:öön

24. Warner Music Finland Oy:n vaatimuskohdan a ensisijaisen vaatimuksen tultua hyväksytyksi, asiassa ei ole tarpeen lausua kyseisen vaatimuskohdan toissijaisesta vaatimuksesta.

25. Siltä osin kuin Warner Music Finland Oy on vaatinut, että Finnkaraoke Oy:tä kielletään käyttämästä logoja Finnkaraoke Oy liiketoiminnassaan toiminimilain ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella ja toiminimeä Finnkaraoke Oy jälkimmäisen lain perusteella (vaatimuskohta b ja osin vaatimuskohta c), markkinaoikeus toteaa, että nämä kieltovaatimukset ovat tosiasiallisesti päällekkäisiä jo edellä kielletyksi arvioituun nähden. Warner Music Finland Oy:llä ei ole oikeudellista tarvetta saada asiassa ratkaistuksi, eikä asiassa siten ole tarpeen arvioida, olisivatko perusteet oikeusvaikutuksiltaan samansisältöisen kiellon määräämiselle käsillä myös muiden lakien perusteella.

26. Näin ollen Warner Music Finland Oy:n Finnkaraoke Oy:öön kohdistamat vaatimukset on kohdissa 24 ja 25 käsitellyiltä osin hylättävä.

27. Ottaen huomioon mitä edellä on todettu toiminimen Finnkaraoke Oy rekisteröinnin kumoamisesta sekä toiminimen ja logojen Finnkaraoke Oy käytön kieltämisestä Warner Music Finland Oy:n rekisteröidyn tavaramerkin perusteella, asiassa ei ole tarpeen arvioida, onko sen käyttämä logo Finnkaraoke vakiintunut tavaramerkki.

Warner Music Finland Oy:n Porski Oy:öön kohdistama vaatimus

28. Warner Music Finland Oy on vaatimuskohdassa c myös vaatinut, että Porski Oy:tä kielletään käyttämästä toiminimeä ja logoja Finnkaraoke Oy liiketoiminnassaan. Warner Music Finland Oy:n mukaan Porski Oy on ollut Finnkaraoke Oy:n toiminnassa mukana ainakin hallinnollisella tasolla ottaen huomioon, että B on sekä Finnkaraoke Oy:n että Porski Oy:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja ja että Finnkaraoke Oy:n käyttämän sähköpostiosoitteen jälkiosa on "porski.fi". Tällaista sähköpostiosoitetta on käytetty muun ohessa Finnkaraoke Oy:n Facebook-sivuilla (Warner Music Finland Oy:n asiakirjatodiste 15).

29. Porski Oy on kiistänyt, että se olisi koskaan käyttänyt tai tulisi koskaan käyttämään toiminimeä taikka logoa Finnkaraoke Oy.

30. Puheena olevan vaatimus on perustettu tavaramerkkilakiin ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin. Edellä kohdassa 22 kuvatun tavaramerkkilain 38 §:n 1 momentin perusteella kielto voidaan kohdistaa tavaramerkin loukkaajaan. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 2 momentin perusteella sopimattomasti menetelleen elinkeinonharjoittajan lisäksi kielto voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa myös kyseisen elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaan henkilöön tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa.

31. Esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2015:17 on tuotu esiin, että osakeyhtiöt ovat osakkeenomistajistaan erillisiä oikeushenkilöitä ja että osakeyhtiön ja osakkaan samastaminen on katsottu vain poikkeustapauksissa mahdolliseksi.

32. Markkinaoikeus toteaa, ettei Porski Oy:n ole osoitettu loukanneen Warner Music Finland Oy:n oikeuksia sillä esitetyllä perusteella, että B on käyttänyt kummankin yhtiönsä ja siten myös Finnkaraoke Oy:n osoitetietona muun ohessa sen Facebook-sivuilla sähköpostiosoitetta, jonka jälkiosa on "porski.fi". Asiassa ei ole ilmennyt muutakaan syytä sille, että Warner Music Finland Oy:n Porski Oy:öön kohdistama vaatimus voitaisiin hyväksyä. Näin ollen tämä vaatimus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

33. Warner Music Finland Oy on pääosin voittanut pääasian suhteessa Finnkaraoke Oy:öön ja hävinnyt pääasian suhteessa Porski Oy:öön. Warner Music Finland Oy:n turvaamistoimea koskeva hakemus on hylätty sekä Finnkaraoke Oy:n että Porski Oy:n osalta.

34. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

35. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheutuvista kuluista vastaa ensisijaisesti turvaamistoimen hakija. Pääasian käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asianosaisen vaatimuksesta se, kenen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut. Markkinaoikeus toteaa, että pääasian lopputulos on turvaamistoimen käsittelyä koskevan oikeudenkäyntikuluvastuun jaossa keskeinen peruste.

36. Warner Music Finland Oy, joka on siis pääosin voittanut pääasian suhteessa Finnkaraoke Oy:öön, on vaatinut arvonlisäverottomien oikeudenkäyntikulujensa korvaamista kulujen osalta 2.020 eurolla ja palkkion osalta 37.563,75 eurolla eli yhteensä 39.583,75 eurolla viivästyskorkoineen, mistä kokonaismäärästä neljä viidesosaa on kohdistettu Finnkaraoke Oy:öön. Vaadittuun määrään sisältyy myös turvaamistoimen hakemisesta aiheutuneita kuluja.

37. Finnkaraoke Oy on paljoksunut vaaditun palkkion määrää siltä osin kuin se ylittää 36 tunnin työmäärään ja 300 euron tuntikorvaukseen perustuvan 10.800 euroa.

38. Sillä, minkä Warner Music Finland Oy on suhteessa Finnkaraoke Oy:öön hävinnyt asiassa, on ollut osapuolten oikeudenkäyntikulujen kertymisen kannalta vähäistä suurempi merkitys. Lisäksi kun otetaan huomioon, että asia on ollut lähtökohdiltaan varsin selväpiirteinen eikä se ole edellyttänyt laajan todistelun esittämistä, markkinaoikeus arvioi Warner Music Finland Oy:n vaatiman palkkion osalta tarpeellisista toimenpiteistä johtuvaksi kohtuulliseksi määräksi 20.000 euroa. Finnkaraoke Oy on myös velvoitettava korvaamaan Warner Music Finland Oy:lle kulujen osalta vaaditut 2.020 euroa.

39. Porski Oy on omalta osaltaan voittanut asian. Se on vaatinut, että Warner Music Finland Oy velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 57,91 eurolla ja palkkion osalta 6.750 eurolla eli yhteensä 6.807,91 eurolla viivästyskorkoineen. Vaadittuun määrään sisältyy myös turvaamistoimiasian käsittelystä aiheutuneita kuluja. Warner Music Finland Oy:llä ei ole ollut lausuttavaa Porski Oy:n vaatimuksesta sen määrän osalta. Todettu huomioon ottaen Warner Music Finland Oy on velvoitettava korvaamaan Porski Oy:n oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus kumoaa toiminimen Finnkaraoke Oy rekisteröinnin ja kieltää Finnkaraoke Oy:tä käyttämästä liiketoiminnassaan toiminimeä ja logoja Finnkaraoke Oy.

Markkinaoikeus hylkää Warner Music Finland Oy:n Finnkaraoke Oy:öön kohdistamat pääasiavaatimukset muilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Warner Music Finland Oy:n kanteen Porski Oy:öön kohdistetuilta osin.

Markkinaoikeus velvoittaa Finnkaraoke Oy:n korvaamaan Warner Music Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.020 eurolla ja palkkion osalta 20.000 eurolla eli yhteensä 22.020 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Warner Music Finland Oy:n korvaamaan Porski Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 57,91 eurolla ja palkkion osalta 6.750 eurolla eli yhteensä 6.807,91 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 10.4.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Teija Kotro.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 7.2.2017