MAO:385/16

Kuluttaja-asiamies > Maskun Kalustetalo Oy

kuluttajansuojalain vastainen markkinointi - alennusmyynti - harhaanjohtavuus - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

Diaarinumero: 2015/450
Antopäivä: 27.6.2016

ASIAN TAUSTA

Markkinaoikeus on 22.12.2009 antamallaan päätöksellä numero 655/2009, joka on lainvoimainen, kieltänyt Maskun Kalustetalo Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta 1.2.2010 lukien menettelyä, jossa

1. sohvien markkinoinnissa käytetään alennusmyyntiä nimenomaisesti tarkoittavia ilmaisuja tai ilmaisuja, jotka mainoksessa esitettyinä aikaansaavat vaikutelman alennusmyyntimarkkinoinnista, yhtäjaksoisesti yli kahden kuukauden ajan tai toistuvasti siten, että ilmoitusaika ylittää kolmen kuukauden ajan kalenterivuosittain;

2. kalusteiden markkinoinnissa ilmoitetaan tuotteiden hintaa alennetuksi prosenttialennuksena, vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen ohjevähittäishintaa tai muuta sellaista hintaa, jota ei ole kuluttajilta tosiasiallisesti samassa toimipaikassa välittömästi aikaisemmin peritty.

Kielto on annettu ennen nyt voimassaolevan kuluttajansuojalain 2 luvun voimaantuloa 1.10.2008 eli 21.6.2006–10.4.2008 toteutetun markkinoinnin perusteella. Kiellon antamisen yhteydessä menettely on kaikilta osin arvioitu sopimattomaksi myös kiellon antamisen aikaan voimassa olleiden kuluttajansuojalain säännösten perusteella. Nämä säännökset ovat voimassa edelleen.

Kiellon kohtaan 1 johtanut Maskun Kalustetalo Oy:n menettely on arvioitu kuluttajansuojalain 2 luvun 2 §:n (38/1978) ja siten myös saman luvun 1 §:n 1 momentin (38/1978) vastaiseksi. Päätöksen perusteluissa on tältä osin todettu, että alennusmyyntimarkkinointi kuten markkinointi kuluttajille yleensäkin on harhaanjohtavaa, mikäli se tavalla tai toisella harhauttaa tai on omiaan harhauttamaan taloudellisessa päätöksenteossa niitä henkilöitä, joille se on osoitettu tai jotka se tavoittaa. Markkinoinnin harhaanjohtavuutta arvioidaan siis siitä näkökulmasta, millaisen vaikutelman se luo kuluttajille. Niissä tapauksissa, kun mainoksesta ei suoraan ilmene, että siinä on kysymys alennusmyyntimarkkinoinnista, ratkaisevaa on mainosta silmäilevälle kuluttajalle muodostuva kokonaisvaikutelma.

Alennusmyyntimarkkinointi voi olla harhaanjohtavaa riippumatta sen kestosta. Tällaisen markkinoinnin toistuvuus on omiaan lisäämään yksittäisen mainoksen harhaanjohtavuutta, sillä toistuvuus hämärtää kuluttajan käsitystä elinkeinonharjoittajan hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta edusta.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että alennusmyynti ei voi olla jatkuvaa, koska alennetuiksi ilmoitetut hinnat muuttuvat tällöin normaaleiksi hinnoiksi.

Erikoistarjous kohdistuu tiettyyn tuotteeseen, jonka hinnan alennus, siis hinta suhteessa elinkeinonharjoittajan aiemmin perimään hintaan, on kuluttajalle erityisen edullinen. Erikoistarjouksessa olevat tuotteet on yksilöitävä ja erikoistarjouksen kesto on ilmoitettava erikoistarjousta markkinoitaessa. Ellei näin menetellä, vaarana on, että mainosta silmäilevä kuluttaja mieltää mainoksen alennusmyyntimarkkinoinniksi.

Alennusmyyntiä, loppuunmyyntiä ja erikoistarjouksia koskevia markkinointikeinoja voidaan käyttää eri tuotteiden osalta ajallisesti rinnakkain tai peräkkäin edellytyksin, että markkinointi on toteutettu siten, että se ei muodostu kuluttajia harhaanjohtavaksi.

Kiellon kohtaan 2 johtanut Maskun Kalustetalo Oy:n menettely on arvioitu kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:n (38/1978), saman luvun 2 §:n (38/1978) ja siten myös sanotun luvun 1 §:n 1 momentin (38/1978) vastaiseksi. Päätöksen perusteluissa on tältä osin todettu, että kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:n (38/1978) esitöiden (HE 1977/8 vp s. 27–28) mukaan alennuksen on muodostuttava samassa toimipaikassa tavarasta tai palveluksesta aikaisemmin peritystä hinnasta ja vertailuhintana on pidettävä sitä hintaa, josta hyödykettä on tarjottu kuluttajille välittömästi aikaisemmin.

Markkinaoikeus on 15.2.2011 antamallaan päätöksellä numero 68/2011, joka on lainvoimainen, määrännyt edellä asetetun uhkasakon kiellon kohdan 1 rikkomisen vuoksi Maskun Kalustetalo Oy:n maksettavaksi 50.000 euron määräisenä. Päätöksen mukaan kuluttaja-asiamiehen hakemuksessa ei ole ollut kysymys kiellon kohdan 2 rikkomisesta. Päätöksessä on myös selvennetty, että markkinaoikeuden 22.12.2009 antamallaan päätöksellä numero 655/2009 määräämä kielto on edelleen voimassa ja sitä on edelleen noudatettava 100.000 euron sakon uhalla.

HAKEMUS

Vaatimukset

Kuluttaja-asiamies on vaatinut, että markkinaoikeus

1. tuomitsee markkinaoikeuden 22.12.2009 antamassa päätöksessä numero 655/2009 asetetun 100.000 euron uhkasakon maksettavaksi;

2. korottaa Maskun Kalustetalo Oy:lle markkinaoikeuden 22.12.2009 antamassa päätöksessä numero 655/2009 määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon 300.000 euroon;

3. kieltää Maskun Kalustetalo Oy:tä kalusteiden markkinoinnissa käyttämästä alennusmyyntiä nimenomaisesti tarkoittavia ilmaisuja tai ilmaisuja, jotka mainoksessa esitettyinä aikaansaavat vaikutelman alennusmyyntimarkkinoinnista siten, että ilmoitusaika ylittää kolmen kuukauden ajan kalenterivuosittain;

4. kieltää Maskun Kalustetalo Oy:tä esittämästä kalusteiden markkinoinnissa väitettä, että tarjoustuote on tarjolla tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan, jos samaa tuotetta myydään samaan hintaan välittömästi tai lähes välittömästi tarjouksen voimassaoloajan jälkeenkin;

5. asettaa kohdissa 3 ja 4 vaadittujen kieltojen tehosteeksi 300.000 euron uhkasakon.

Perusteet

Yleistä

Kuluttaja-asiamiehen hakemuksen kohteena oleva Maskun Kalustetalo Oy:n markkinointi on toteutettu loppuvuonna 2013 ja kalenterivuonna 2014. Todisteena on esitetty Helsingin Sanomissa julkaistuja mainoksia (jäljempänä myös HS) ja tarjouslehtiä.

Kuluttaja-asiamiehen 19.12.2013 antama vastaus Maskun Kalustetalo Oy:n 13.2. ja 1.3.2012 päivättyihin kirjeisiin ei ole sisältänyt alennusmyyntimarkkinointia koskevaa tulkintaohjetta Maskun Kalustetalo Oy:lle. Huonekalualalla yleensä mahdollisesti omaksutut menettelytavat tai kuluttaja-asiamiehen niitä koskeva valvonta, eivät vaikuta nyt käsiteltävän asian arviointiin.

Kuluttaja-asiamies ei ole kieltäytynyt tapaamasta Maskun Kalustetalo Oy:n edustajia ja keskustelemasta yhtiön markkinoinnista.

Maskun Kalustetalo Oy:n menettelyn hyväksyttävyyteen, kiellon määräämiseen ja uhkasakon maksuunpanon tarpeen arviointiin ei vaikuta se, miten Maskun Kalustetalo Oy on esittänyt markkinointiaan muutetuksi vuonna 2015.

Vaatimuskohta 1

Maskun Kalustetalo Oy on rikkonut markkinaoikeuden 22.12.2009 antaman päätöksen numero 655/2009 kiellon kumpaakin kohtaa.

Maskun Kalustetalo Oy on käyttänyt sohvien (esimerkkeinä Bari-, Modena- ja Pasadena-sohvat) markkinoinnissa alennusmyyntiä nimenomaisesti tarkoittavia ilmaisuja tai ilmaisuja, jotka mainoksissa esitettyinä aikaansaavat vaikutelman alennusmyyntimarkkinoinnista toistuvasti siten, että ilmoitusaika on ylittänyt kolmen kuukauden ajan kalenterivuonna 2014.

Sikäli kun alennusmyyntikampanjoiden väliin on jäänyt kahden päivän jakso, tämä ei ole riittänyt vakiinnuttamaan hintaa sellaiseksi aikaisemmaksi myyntihinnaksi, jota voisi käyttää vertailuhintana seuraavan alennusmyyntikampanjan aikana, vaikka tuote olisikin silloin myyty normaalihintaan.

Maskun Kalustetalo Oy on loppuvuodesta 2013 ja kalenterivuonna 2014 kalusteiden (esimerkkeinä Agatha-jenkkisänky, Bari-sohvakalusto, Parma-säätöryhmä, Pasadena-sohvat, Pepper-pöytä ja -tuolit sekä Soul-ruokaryhmä) markkinoinnissa ilmoittanut tuotteiden hintaa alennetuksi prosenttialennuksena, vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja käyttäen, mutta alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty sellaista hintaa, jota kuluttajilta ei tosiasiallisesti ole samassa toimipaikassa välittömästi aikaisemmin peritty.

Vaatimuskohta 2

Kiellon vastainen menettely on ollut toistuvaa, ilmeisen suunniteltua ja kiellosta täysin piittaamatonta. Kiellolla, sen tehosteena olevalla uhkasakolla ja vuonna 2011 määrätyllä uhkasakon maksuunpanolla ei ole ollut niillä tarkoitettua vaikutusta. Sakon uhan tulee olla omiaan tehokkaasti ehkäisemään annetun kiellon rikkomisen.

Vaatimuskohta 3

Maskun Kalustetalo Oy on keittiökalusteiden (esimerkkeinä Soul-, Merlyn- ja Saga-keittiökalusteet) sekä makuuhuoneen kalusteiden (esimerkkeinä Agatha- ja Bellus Lakeus -jenkkisängyt) markkinoinnissa käyttänyt alennusmyyntiä nimenomaisesti tarkoittavia ilmaisuja tai ilmaisuja, jotka mainoksessa esitettyinä ovat aikaansaaneet vaikutelman alennusmyyntimarkkinoinnista toistuvasti siten, että ilmoitusaika on ylittänyt kolmen kuukauden ajan kalenterivuonna 2014.

Alennusmyyntimarkkinoinnin toistuvuus on ollut omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä elinkeinoharjoittajan hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta hyödystä. Kun Maskun Kalustetalo Oy:n alennusmyyntimarkkinointi on ollut kuluttajia harhaanjohtavaa ja kun se on saattanut vaikuttaa kuluttajan kaupalliseen ratkaisuun, Maskun Kalustetalo Oy:n menettely on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista.

Vaatimuskohta 4

Maskun Kalustetalo Oy on ajanjaksolla 16.4.–6.9.2014 markkinoinut kesäkalusteita (Pepper-pöytä ja -tuolit) toistuvasti yli neljän kuukauden ajan siten, että tuotteen myyntihinnan välittömässä yhteydessä on esitetty toinen korkeampi tuotteen aikaisempaa myyntihintaa kuvaava hinta sekä tarjouksen edullisuutta kuvaava alennusprosentti. Samoja tuotteita on välittömästi tai muutaman päivän päästä markkinoitu alennettuun hintaan uusilla määräaikaisilla tarjouksilla.

Kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 6 kohdan mukaan markkinoinnissa ja asiakassuhteissa pidetään kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla sopimattomana ja lain 2 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla harhaanjohtavana perätöntä väitettä, että kulutushyödyke on tarjolla vain hyvin rajoitetun ajan tai tietyillä ehdoilla vain hyvin rajoitetun ajan, jotta kuluttaja tekisi ostopäätöksen välittömästi.

Asetuksen mainittua kohtaa vastaa sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) liitteen I eli niin sanotun mustan listan kohta 7.

Perättömien rajoitettujen tarjouksien kielto on absoluuttinen.

Maskun Kalustetalo Oy:n markkinointi on ollut harhaanjohtavaa sekä antanut vaikutelman tarjousten lyhytaikaisuudesta ja ainutkertaisuudesta, mikä ei ole vastannut todellisuutta. Markkinointi on ollut omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä elinkeinoharjoittajan hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta hyödystä.

Kieltovaatimus kohdistuu jatkuvien perättömien tarjousten kieltämiseen, eikä se ole päällekkäinen markkinaoikeuden jo määräämän kiellon kanssa, joka koskee jatkuvien alennusmyyntien kieltämistä.

Vaatimuskohta 5

Uusien kieltojen tehosteeksi asetettava uhkasakko tulee määrätä 300.00 euron suuruiseksi, jotta se olisi tasapainossa vanhan kiellon tehosteena olevan ja nyt 300.000 euroon korotettavaksi vaaditun uhkasakon kanssa.

Maskun Kalustetalo Oy:n toteuttama kuluttajansuojalain vastainen menettely on ollut toistuvaa, ilmeisen suunniteltua ja yhtiölle aikaisemmin määrätystä kiellosta piittaamatonta. Aikaisemmin määrätyllä kiellolla ja uhkasakon tuomitsemisella maksettavaksi, ei ole ollut sellaista vaikutusta, että Maskun Kalustetalo Oy olisi pidättäytynyt kiellon vastaisesta menettelystä. On siten todennäköistä, että alle 300.000 euron uhkasakko ei estäisi Maskun Kalustetalo Oy:tä menettelemästä uudelleen yhtiölle määrättävien kieltojen vastaisesti.

Sakon uhan tulee olla omiaan tehokkaasti ehkäisemään annettujen kieltojen rikkomisen. Maskun Kalustetalo Oy:n liikevaihto on yhtiön kuluttaja-asiamiehelle ilmoittaman mukaan vuonna 2014 ollut yli 81 miljoonaa euroa ja markkinointikustannukset merkittävät.

VASTAUS

Vaatimukset

Maskun Kalustetalo Oy on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus hylkää kuluttaja-asiamiehen hakemuksen. Maskun Kalustetalo Oy on vaatinut toissijaisesti, että markkinaoikeus kohtuullistaa tuomittavan uhkasakon määrän enintään 50.000 euroksi, rajaa kuluttaja-asiamiehen vaatimuskohdan 4 mukaisen kiellon enintään koskemaan kesäkalusteita sekä asettaa kuluttaja-asiamiehen vaatimuskohtien 3 ja 4 mukaisten kieltojen tehosteeksi enintään 50.000 euron uhkasakon.

Perusteet

Yleistä

Kuluttaja-asiamiehen väitteet ovat perusteettomia ja virheellisiä. Maskun Kalustetalo Oy on noudattanut markkinaoikeuden asettamaa kieltoa ja alennusmyynneille asetettuja aikarajoja. Yhtiön markkinointi ei ole ollut kuluttajia harhaanjohtavaa.

Kuluttaja-asiamies on sekoittanut keskenään alennusmyynnit ja erikoistarjoukset. Vuonna 2014 Maskun Kalustetalo Oy:llä on ollut yhteensä kolme kuukautta alennusmyyntejä. Alennusmyyntien lisäksi Maskun Kalustetalo Oy:llä on ollut erillisiä erikoistarjouksia, joita voidaan pitää alennusmyyntien kanssa rinnakkain ja peräkkäin.

Maskun Kalustetalo Oy:n alennusmyyntikampanjoiden ulkopuolinen tarjousmarkkinointi on ollut ajallisesti rajattua sekä tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti yksilöityä.

Markkinaoikeuden määrämän kiellon kohdat ovat olleet tulkinnanvaraisia esimerkiksi liittyen vertailuhintojen käyttöön kampanjan aikaisissa tarjousten kiihdyttämisissä, eri kampanjoiden väliin jäävän ajan riittävyyteen ja alennusmyynnin suhteeseen erikoistarjouksiin.

Missään ei määritellä vähimmäisaikaa, jota täytyisi pitää erillisten kampanjoiden välillä ennen kuin hinnan voidaan katsoa palautuneen normaaliksi. Tuotteiden hinnat ovat normalisoituneet välittömästi kampanjan päätyttyä riippumatta siitä, kuinka pitkä aikaväli seuraavaan kampanjaan on ollut. Kuluttaja-asiamiehen väitteet siitä, mikä on riittävä aika vertailuhinnan palautumiseen toisaalta normaalihinnan osalta ja toisaalta tarjouskampanjoita kiihdyttäessä, ovat keskenään ristiriitaiset.

Kuluttaja-asiamiehen hakemuksessaan esiin nostama yksittäisiä tuotteita (12 tuotetta) koskeva markkinointi on koskenut vain vähäistä osaa Maskun Kalustetalo Oy:n kokonaistuotemäärästä (27.349 tuotetta).

Vaatimuskohta 1

Maskun Kalustetalo Oy on kampanjoiden aikana kiihdyttänyt tiettyjen yksittäisten tuotteiden tarjouskampanjoita eli laskenut tuotteiden hintoja entisestään alennusmyynnin kestäessä. Tarjouksia kiihdyttäessään Maskun Kalustetalo Oy on käyttänyt vertailuhintana ennen ensimmäisen kampanjan alkamista voimassaollutta hintaa. Tällöin lisäalennusten osalta Maskun Kalustetalo Oy on ilmoittanut tuotteille kolme hintaa eli myyntihinnan, normaalihinnan ja kampanjan aikana jo alennetun tarjoushinnan, josta markkinointimateriaalissa mahdollisesti ilmoitettu alennusprosentti on laskettu.

Maskun Kalustetalo Oy on tulkinnut kuluttajansuojalakia sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistusta siten, että ennen kampanjan alkua voimassa ollut tuotteiden hinta on ollut merkityksellinen. Mikäli vertailuhintana olisi tullut käyttää kampanjoiden aikaisia edellisiä myyntihintoja, Maskun Kalustetalo Oy on syyllistynyt virhetulkintaan alennusprosenttia ilmoittaessaan alennusten kiihdytystilanteessa kampanjan aikana. Yksittäinen tulkintavirhe ei tee markkinoinnista harhaanjohtavaa, eikä se ole peruste uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi.

Muissa kuin kampanjan aikaisten tarjousten kiihdytystilanteissa Maskun Kalustetalo Oy on käyttänyt ale- tai tarjouskampanjoiden alennusten lähtökohtana kampanjaa edeltävän päivän normaalihintaa eli hintaa, jota kuluttajilta on peritty ennen kampanjan alkua.

Kuluttaja-asiamies on hakemuksessaan virheellisesti liittänyt yhteen kolmen eri Pasadena-sohvan erikoistarjoukset. Kuluttaja-asiamiehen esittämä todistelu sekoittaa keskenään 3-istuttavan ja 2-istuttavan Pasadena-sohvan sekä näiden tuotteiden yhdessä muodostaman Pasadena-sohvakaluston, joka on oma erillinen tuote.

Pasadena-sohvien sisäänostohinta on muuttunut vuodenvaihteessa 2013–2014, minkä seurauksena Maskun Kalustetalo Oy on korottanut niiden hintoja. Mainoksessa, joka on julkaistu 8.1.2014, on kirjoitusvirheen johdosta vielä ilmoitettu vertailuhintana edellisenä vuonna voimassaollut hinta. Korotetut hinnat on sen sijaan otettu huomioon 1.2.2014 julkaistussa mainoksessa. Pepper-pöytää ja -tuoleja koskevien 31.7. ja 6.8.2014 julkaistujen mainosten osalta vertailuhintana on kirjoitusvirheen johdosta ilmoitettu 551 euroa 511 euron sijaan. Yksittäisten mainosten kirjoitusvirheet eivät tee markkinoinnista harhaanjohtavaa, eivätkä ne ole peruste määrätä uhkasakkoa maksettavaksi.

Vaatimuskohta 2

Mikäli Maskun Kalustetalo Oy:n kuitenkin katsottaisiin joltain osin rikkoneen asetettuja kieltoja, menettelyn ei voida katsoa olleen toistuvaa, ilmeisen suunniteltua ja kielloista täysin piittaamatonta, vaan kysymys on ollut asetettujen kieltojen tulkintaongelmista. Maskun Kalustetalo Oy on markkinaoikeuden 15.12.2011 antaman päätöksen numero 68/2011 jälkeen uusinut markkinointiorganisaationsa, käyttänyt markkinointikalenteria ja kuluttaja-asiamiehen sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kannannottojen johdosta uudistanut markkinointikäytäntöään varmistaakseen, että sen markkinointi noudattaa markkinaoikeuden ratkaisukäytännössä sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistuksessa määriteltyjä aikarajoja. Toimenpiteet osoittavat, että Maskun Kalustetalo Oy:n tavoitteena on ollut toimia oikein ja noudattaa alan säännöksiä ja ohjeita. Asetettu uhkasakko on ollut riittävä eikä perusteita sen korottamiselle ole.

Markkinaoikeuden tulee asiaa ratkaistaessa ottaa huomioon myös Maskun Kalustetalo Oy:n kilpailijoiden markkinointi, johon Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei 19.12.2013 päivätyn kirjeensä mukaan ole puuttunut ja joka on ollut agressiviisempaa kuin Maskun Kalustetalo Oy:n markkinointi. Maskun Kalustetalo Oy on muuttanut markkinointiaan myös edellä mainitun 19.12.2013 päivätyn kirjeen kannanoton perusteella sekä jälleen kuluttaja-asiamiehen 29.1.2015 suorittaman yhteydenoton jälkeen.

Vaatimuskohta 3

Maskun Kalustetalo Oy ei ole käyttänyt keittiökalusteiden eikä makuuhuoneen kalusteiden markkinoinnissa alennusmyyntiä nimenomaisesti tarkoittavia ilmaisuja tai ilmaisuja, jotka mainoksessa esitettyinä aikaansaavat vaikutelman alennusmyyntimarkkinoinnista toistuvasti siten, että ilmoitusaika ylittää kolmen kuukauden ajan kalenterivuodessa.

Lisäksi vaatimus siitä, että kolmen yksittäisen ruokaryhmän ja kahden sängyn markkinoinnista esitetyn väitteen perusteella tulisi asettaa yleinen ja rajoitukseton alennusmyyntimarkkinointikielto, on kohtuuton.

Vaatimuskohta 4

Kuluttaja-asiamiehen vaatimuskohta 4 on päällekkäinen markkinaoikeuden 22.12.2009 antamassa päätöksessä numero 655/2009 asetetun kiellon kohdan 2 kanssa, minkä vuoksi kuluttaja-asiamiehellä ei ole oikeussuojan tarvetta uudelle kiellolle.

Joka tapauksessa Maskun Kalustetalo Oy ei ole markkinoinnut vuonna 2014 kesäkalusteita perättömillä rajoitetuilla tarjouksilla, eikä se siis ole antanut virheellistä vaikutelmaa kuluttajille. Lisäksi vaatimus siitä, että yhden yksittäisen kesäkalusteen markkinoinnista esitetyn väitteen perusteella tulisi asettaa yleinen ja rajoitukseton rajoitettuja tarjouksia koskeva kielto, on yksilöimätön ja kohtuuton.

Vaatimuskohta 5

Ottaen huomioon vaatimuskohdan 2 kohdalla jo todettu ja lisäksi se, että Maskun Kalustetalo Oy on markkinaoikeuden 15.2.2011 antaman päätöksen numero 68/2011 johdosta muuttanut markkinointitapojaan, 50.000 euron uhkasakko on täysin riittävä täyttämään uhkasakon tarkoituksen.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Kuluttaja-asiamies

A. Vertailuhintojen käyttäminen

1. Mainokset Helsingin Sanomissa 20.7. ja 27.7.2014 sekä 30.6., 31.7. ja 6.8.2014 jaetut tarjouslehdet koskien Agatha-jenkkisänkyä

2. Mainokset Helsingin Sanomissa 14.12.2013 ja 25.1.2014 sekä 8.1. ja 1.2.2014 jaetut tarjouslehdet koskien Agatha-jenkkisänkyä

3. Mainokset Helsingin Sanomissa 26.10. ja 14.11.2013 sekä 8.1.2014 jaettu tarjouslehti koskien Bari-sohvakalustoa

4. Mainos Helsingin Sanomissa 16.7.2014 sekä 24.6., 31.7. ja 6.8.2014 jaetut tarjouslehdet koskien Parma-pöytää ja -tuoleja

5. 8.1. ja 1.2.2014 jaetut tarjouslehdet koskien 3-istuttavaa Pasadena-sohvaa

6. 8.1. ja 1.2.2014 jaetut tarjouslehdet koskien 2-istuttavaa Pasadena-sohvaa

7. 24.6., 30.6., 31.7. ja 6.8.2014 jaetut tarjouslehdet koskien Pepper-pöytää ja -tuoleja

8. Mainos Helsingin Sanomissa 13.8. sekä 23.8.2014 jaettu tarjouslehti koskien Soul-ruokaryhmää

9. Mainokset Helsingin Sanomissa 14.12.2013 ja 25.1.2014 sekä 1.2.2014 jaettu tarjouslehti koskien Soul-ruokaryhmää

B. Sohvien markkinointi alennusilmoitteluin

10. Mainoksia Helsingin Sanomissa ajalta 27.12.2013–3.1.2015 sekä tarjouslehdet, jotka on jaettu 8.1.–2.12.2014 välisenä aikana koskien Bari-sohvakalustoa

11. Mainoksia Helsingin Sanomissa ajalta 27.12.2013–27.12.2014 sekä tarjouslehdet, jotka on jaettu 8.1.–2.12.2014 välisenä aikana koskien Modena-sohvakalustoa

12. Mainoksia Helsingin Sanomissa ajalta 27.12.2013–27.12.2014 sekä tarjouslehdet, jotka on jaettu 8.1.–2.12.2014 välisenä aikana koskien Pasadena-sohvia

C. Keittiökalusteiden markkinointi alennusilmoitteluin

13. Mainoksia Helsingin Sanomissa ajalta 27.12.2013–27.12.2014 sekä tarjouslehdet, jotka on jaettu 8.1.–2.12.2014 välisenä aikana koskien Soul-ruokaryhmää

14. Mainoksia Helsingin Sanomissa ajalta 27.12.2013–27.12.2014 sekä tarjouslehdet, jotka on jaettu 8.1.–2.12.2014 välisenä aikana koskien Merlyn-ruokaryhmää

15. Mainoksia Helsingin Sanomissa ajalta 27.12.2013–27.12.2014 sekä tarjouslehdet, jotka on jaettu 8.1.–2.12.2014 välisenä aikana koskien Saga-ruokaryhmää

D. Makuuhuoneen kalusteiden markkinointi alennusilmoitteluin

16. Mainoksia Helsingin Sanomissa ajalta 27.12.2013–27.12.2014 sekä tarjouslehdet, jotka on jaettu 8.1.–2.12.2014 välisenä aikana koskien Agatha-jenkkisänkyä

17. Mainoksia Helsingin Sanomissa ajalta 27.12.2013–27.12.2014 sekä tarjouslehdet, jotka on jaettu 8.1.–2.12.2014 välisenä aikana koskien Bellus Lakeus -jenkkisänkyä

E. Rajoitettujen tarjousten käyttäminen

18. Mainoksia Helsingin Sanomissa ajalta 16.4.–14.6.2014 sekä tarjouslehdet, jotka on jaettu 23.4.–6.8.2014 välisenä aikana koskien Pepper-pöytää ja -tuoleja

F. Maskun Kalustetalo Oy:n selvitys

19. Maskun Kalustetalo Oy:n kirje kuluttaja-asiamiehelle 1.6.2015 (osin salassa pidettävä)

Maskun Kalustetalo Oy

1. Maskun Kalustetalo Oy:n laatimat yhtiön tuotekohtaiset alennusmyyntikalenterit vuodelta 2014

2. Maskun Kalustetalo Oy:n laatimat yhtiön tuotekohtaiset tarjouskalenterit vuodelta 2014

3. Maskun Kalustetalo Oy:n asiamiehen kirjeet Kuluttajavirastolle 13.2. ja 1.3.2012 sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston vastaus 19.12.2013

4. Maskun Kalustetalo Oy:n laatima asiakirja "Markkinoinnin kehittäminen vuonna 2015 edellisvuoden markkinoinnista" liitteineen

5. Maskun Kalustetalo Oy:n laatima selvitys tuotteidensa tarjouksista ja alennuksista vuonna 2015 ja yhtiön tuotekohtaiset kalenterit

6. Maskun Kalustetalo Oy:n laatima selvitys Askon mainonnasta ja kampanjoista Helsingin Sanomissa vuonna 2014

7. Maskun Kalustetalo Oy:n laatima selvitys Askon ale-kampanjoista vuonna 2015

8. Maskun Kalustetalo Oy:n laatima selvitys Sotkan mainonnasta ja kampanjoista Helsingin Sanomissa vuonna 2014

9. Maskun Kalustetalo Oy:n laatima selvitys Sotkan ale-kampanjoista vuonna 2015

10. Maskun Kalustetalo Oy:n laatima yhtiön yleinen alennusmyyntikalenteri vuodelta 2015

11. Maskun Kalustetalo Oy:n kateprosentit viikoittain vuonna 2014 (salassa pidettävä)

12. Maskun Kalustetalo Oy:n kauppasopimuksia helmi-maaliskuulta 2014

Henkilötodistelu

Maskun Kalustetalo Oy

1. A, markkinointijohtaja, Maskun Kalustetalo Oy

2. B, myyntijohtaja, Maskun Kalustetalo Oy

3. C, myymäläpäällikkö, Maskun Kalustetalo Oy

4. D, myymäläpäällikkö, Maskun Kalustetalo Oy

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Alennusmyynnin jatkuvuus

1. Markkinaoikeus on 22.12.2009 antamallaan päätöksellä numero 655/2009 kiellon kohdassa 1 kieltänyt Maskun Kalustetalo Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa sohvien markkinoinnissa käytetään alennusmyyntiä nimenomaisesti tarkoittavia ilmaisuja tai ilmaisuja, jotka mainoksessa esitettyinä aikaansaavat vaikutelman alennusmyyntimarkkinoinnista, yhtäjaksoisesti yli kahden kuukauden ajan tai toistuvasti siten, että ilmoitusaika ylittää kolmen kuukauden ajan kalenterivuosittain.

2. Kuluttaja-asiamies on nyt hakemuksensa vaatimuskohdassa 1 vaatinut muun ohessa edellä mainitun kiellon rikkomisen perusteella asetetun 100.000 euron uhkasakon maksettavaksi. Lisäksi kuluttaja-asiamies on vaatimuskohdassa 3 vaatinut vastaavan kiellon ulotettavaksi koskemaan kaikkien kalusteiden markkinointia siten, että Maskun Kalustetalo Oy:tä kielletään kalusteiden markkinoinnissa käyttämästä alennusmyyntiä nimenomaisesti tarkoittavia ilmaisuja tai ilmaisuja, jotka mainoksessa esitettyinä aikaansaavat vaikutelman alennusmyyntimarkkinoinnista siten, että ilmoitusaika ylittää kolmen kuukauden ajan kalenterivuosittain.

3. Asian valmistelussa on todettu vailla erimielisyyttä olevaksi seikaksi, että Maskun Kalustetalo Oy on markkinoinut muun ohella alempana mainittuja kalusteita, joista on kysymys kuluttaja-asiamiehen edellä todetuissa alennusmyyntimarkkinointia koskevissa vaatimuksissa, valtakunnallisilla, nimenomaisesti alennusmyynneiksi nimitetyillä kampanjoilla yhteensä 93 päivää eli 3 kuukautta kalenterivuonna 2014. Vailla erimielisyyttä olevaksi seikaksi asian valmistelussa on todettu myös se, että edellä mainitun alennusmyyntiajan ulkopuolella Maskun Kalustetalo Oy on kalenterivuonna 2014 markkinoinut kyseisiä tuotteita rajoitetuimmilla tarjouksilla ainakin seuraavasti:

- Bari-sohvakalustoa yhteensä 137 päivää

- Modena-sohvakalustoa yhteensä 176 päivää

- Pasadena-sohvia ja -sohvakalustoa yhteensä 77 päivää sekä 3-istuttavaa sohvaa yhteensä 137 päivää ja 2-istuttavaa sohvaa yhteensä 137 päivää

- Soul-ruokaryhmää yhteensä 114 päivää

- Merlyn-ruokaryhmää yhteensä 142 päivää

- Saga-ruokaryhmää yhteensä 118 päivää

- Agatha-jenkkisänkyä yhteensä 130 päivää

- Bellus Lakeus -jenkkisänkyä yhteensä 130 päivää.

4. Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Pykälän 2 momentin 3 kohdan perusteella totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti muun ohessa kulutushyödykkeen hintaa tai sen määräytymisen perusteita, erityistä hintaetua ja maksuehtoja.

5. Arvioitaessa elinkeinonharjoittajan menettelyn sopimattomuutta kuluttajien kannalta arvioinnissa otetaan huomioon valistuneen, kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset.

6. Kuten markkinaoikeuden 22.12.2009 antaman päätöksen numero 655/2009 perusteluissa on todettu, oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että alennusmyynti ei voi olla jatkuvaa, koska alennetuiksi ilmoitetut hinnat muuttuvat tällöin normaaleiksi hinnoiksi. Päätöksessä on myös todettu, että erikoistarjous kohdistuu tiettyyn tuotteeseen, jonka hinnan alennus, siis hinta suhteessa elinkeinonharjoittajan aiemmin perimään hintaan, on kuluttajalle erityisen edullinen. Erikoistarjouksessa olevat tuotteet on yksilöitävä ja erikoistarjouksen kesto on ilmoitettava erikoistarjousta markkinoitaessa. Ellei näin menetellä, vaarana on, että mainosta silmäilevä kuluttaja mieltää mainoksen alennusmyyntimarkkinoinniksi. Edelleen päätöksessä on todettu, että alennusmyyntiä, loppuunmyyntiä ja erikoistarjouksia koskevia markkinointikeinoja voidaan käyttää eri tuotteiden osalta ajallisesti rinnakkain tai peräkkäin edellytyksin, että markkinointi on toteutettu siten, että se ei muodostu kuluttajia harhaanjohtavaksi.

7. Maskun Kalustetalo Oy:n asiakirjatodisteesta 1 ilmenee, milloin yhtiön mukaan sen kalusteet ovat olleet alennusmyynnissä. Tämä aika on ajoittunut joulun jälkeisestä päivästä helmikuun alkupuolelle ja juhannuksen jälkeisestä päivästä elokuun alkupuolelle. Vastaavasti yhtiön asiakirjatodisteesta 2 ilmenee, milloin yhtiön mukaan sen tietyt kalusteet ovat olleet muutoin tarjouksessa tai niitä on myyty normaaliin hintaan. Kun otetaan huomioon, että alennusmyyntimarkkinointia voidaan harjoittaa kalenterivuodessa enintään kolme kuukautta, mikä ilmenee markkinaoikeuden Maskun Kalustetalo Oy:lle vuonna 2009 määräämän kiellon kohdasta 1 ja että Maskun Kalustetalo Oy on nyt käsillä olevassa asiassa ilmoittanut alennusmyyntimarkkinointinsa kestäneen kalenterivuonna 2014 sanotut kolme kuukautta, nyt käsillä olevassa tilanteessa on merkityksellistä arvioida Maskun Kalustetalo Oy:n markkinointia vain asiakirjatodisteesta 1 ilmenevien alennusmyyntiaikojen ulkopuolella.

8. Kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodistelusta (esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 10) ilmenee, että Maskun Kalustetalo Oy on markkinoinut kaikkia sohvia, patjoja ja ruokaryhmiä ilmoituksin "kesäkalusteet saapuneet – teemme tilaa myymälöihin", "3 päivää" ja "–30%" ajalla 15.–17.3.2014 (HS 15.3.2014). Vastaavaa markkinointia ilmoituksin "2+1 päivää" on ollut myös huhtikuussa ajalla 5.–7. (HS 5.4.2014), 12.–14. (HS 12.4.2014) ja 26.–28.4.2014 (HS 26.4.2014) sekä ilmoituksin "2+2 päivää" toukokuussa ajalla 2.–5.5.2014 (HS 3.5.2014). Myöhemmin toukokuussa (HS 29.5.2014) ja kesäkuun alkupuoliskolla (HS 7.6.2014 ja HS 14.6.2014) on ollut vastaavaa markkinointia ilman viittausta kesäkalusteiden saapumiseen ja tilan tekemiseen myymälöihin. Syyskuussa ajalla 12.–15.9.2014 kaikkia sohvia, patjoja ja ruokaryhmiä on markkinoitu ilmoituksin "2+2 päivää" ja "–30%" (HS 13.9.2014). Syyskuussa ajalla 26.–29.9.2014 kaikkia varastotuotteita (HS 27.9.2014) ja lokakuussa ajalla 10.–13.10.2014 kaikkia keskusvarastotuotteita (HS 11.10.2014) on markkinoitu ilmoituksin "2+2 päivää" ja "–40%". Marraskuussa ajalla 8. ja 10.–13.11.2014 teemalla 31-vuotissynttärit on markkinoitu kaikkia sohvia, patjoja ja ruokaryhmiä ilmoituksin "–30%" (HS 8.11.2014) ja ajalla 14.–17.11.2014 ilmoituksin "–35%" (HS 15.11.2014) sekä vielä marraskuun lopussa ilmoituksin "31-vuotissynttärit kiihtyy" ja "–35%" (HS 29.11.2014). Tarjouslehdessä, joka on ilmoitettu jaetun 2.12.2014 ja jossa on ollut ilmoitus "kaikki sohvat – patjat, ruokaryhmät –35%", on todettu synttäritarjousten olevan voimassa 15.12.2014 asti tai niin kauan kuin tarjouseriä riittää.

9. Edellä kuvattua markkinointia, jossa on näkyvästi ilmoitettu prosenttialennettujen hintojen koskevan muun ohessa kaikkia sohvia, ei ole ollut rajattu koskemaan yksilöityjä tuotteita, joka voisi merkitä erikoistarjousta, vaan se on vähintäänkin saanut aikaan vaikutelman sohvien yleisestä alennusmyyntimarkkinoinnista. Kun otetaan huomioon, että Maskun Kalustetalo Oy:n sohvien markkinoinnissa on siis ollut kysymys alennusmyyntimarkkinoinnista muulloinkin kuin nimenomaisesti alennusmyynniksi ilmoitettuna kolmen kuukauden aikana kalenterivuodessa, Maskun Kalustetalo Oy on rikkonut markkinaoikeuden 22.12.2009 antamalla päätöksellä numero 655/2009 sille asetetun kiellon kohtaa 1.

10. Edellä kohdassa 8 kuvattu markkinointi on myös saanut aikaan vaikutelman ruokaryhmien yleisestä alennusmyyntimarkkinoinnista. Siltä osin kuin edellä kohdassa 8 kuvattu markkinointi on koskenut kaikkia varasto- tai keskusvarastotuotteita, markkinoinnin kohteena on ollut myös sängyt. Tältä osin sanottu markkinointi on saanut aikaan vaikutelman sänkyjen yleisestä alennusmyyntimarkkinoinnista. Maskun Kalustetalo Oy:n ruokaryhmien ja sänkyjen markkinoinnissa on siten ollut kysymys alennusmyyntimarkkinoinnista muulloinkin kuin nimenomaisesti alennusmyynniksi ilmoitettuna kolmen kuukauden aikana kalenterivuodessa.

11. Alennusmyyntimarkkinoinnin toistuvuus on ollut omiaan hämärtämään kuluttajan käsitystä Maskun Kalustetalo Oy:n hintojen normaalitasosta ja sen myötä alennuksesta koituvasta tosiasiallisesta hyödystä. Kun Maskun Kalustetalo Oy:n alennusmyyntimarkkinointi on ollut kuluttajia harhaanjohtavaa ja kun se on saattanut vaikuttaa kuluttajan kaupalliseen ratkaisuun, Maskun Kalustetalo Oy:n menettely on ollut kuluttaja-asiamiehen vaatimuskohdassa 3 esittämin tavoin kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista.

2. Vertailuhinnan käyttäminen alennuksista ilmoitettaessa

12. Markkinaoikeus on 22.12.2009 antamallaan päätöksellä numero 655/2009 kiellon kohdassa 2 kieltänyt Maskun Kalustetalo Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kalusteiden markkinoinnissa ilmoitetaan tuotteiden hintaa alennetuksi prosenttialennuksena, vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty tuotteen ohjevähittäishintaa tai muuta sellaista hintaa, jota ei ole kuluttajilta tosiasiallisesti samassa toimipaikassa välittömästi aikaisemmin peritty.

13. Kuluttaja-asiamies on nyt hakemuksensa vaatimuskohdassa 1 vaatinut muun ohessa edellä mainitun kiellon rikkomisen perusteella asetetun 100.000 euron uhkasakon maksettavaksi.

14. Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaan kulutushyödykkeen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin se tosiasiallisesti alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan. Säännöksen esitöiden (HE 32/2008 vp s. 27) mukaan säännös vastaa tuolloin voimassa olleen kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:ää (38/1978). Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 1977/8 vp s. 27–28) mukaan alennuksen on muodostuttava samassa toimipaikassa tavarasta tai palveluksesta aikaisemmin peritystä hinnasta ja vertailuhintana on pidettävä sitä hintaa, josta hyödykettä on tarjottu kuluttajille välittömästi aikaisemmin. Harhaanjohtavaksi on kuitenkin luettava sellainen menettely, että elinkeinonharjoittaja nostaa hyödykkeen hinnan aivan lyhyeksi ajaksi voidakseen sen jälkeen ilmoittaa kuluttajille hinnanalennuksesta.

15. Oikeuskirjallisuudessa (Viitanen – Wilhelmsson, teoksessa Yritysoikeus, 2014, s. 1.056) on esitetty, että markkinointia koskeva sääntely edellyttää, että väitetty alennus on todellinen. Kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:n mukaan kulutushyödykkeen hintaa ei saa ilmoittaa alennetuksi enempää kuin mitä se tosiasiassa alittaa elinkeinonharjoittajan aikaisemmin perimän hinnan. Alennus on siten laskettava siitä lähtöhinnasta, jolla hyödykettä on todellisuudessa myyty ennen alennusta. Sallittua ei ole myöskään se, että lähtöhintaa keinotekoisesti korotetaan hieman ennen alennuksen tarjoamista, jotta alennus saataisiin näyttämään suuremmalta. Oikeuskäytännössä on katsottu, että yrityksen järjestäessä useita perättäisiä, lähes yhtäjaksoisen ketjun muodostaneita alennusmyyntejä, jatkuvan alennuksen tarjoaminen merkitsee alennetun hinnan muuttumista tosiasialliseksi pysyväksi hinnaksi eli siis uudeksi lähtöhinnaksi, josta alennus tulee laskea.

16. Kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodistelusta (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodiste 9) ilmenee, että Soul-ruokaryhmää (pöytä 90 x 180 cm + 6 tuolia) on 30-vuotissynttärikampanjan aikana 6.11.–22.12.2013 tarjottu myyntihintaan 517 euroa. Mainoksessa on myös ilmoitettu rastilla ylimerkitty hinta 739 euroa, josta on laskettu ilmoitettu prosenttialennus "–30%" (HS 14.12.2013). Samaa ruokaryhmää on joulun jälkeisen nimenomaisen alennusmyynnin aikana tarjottu ilmoituksin kampanja-ajan päättymisestä 9.2.2014 tai niin kauan kuin tuotteita riittää kampanjan aikana myyntihintaan 384 euroa rastilla ylimerkityn hinnan ollessa 549 euroa ja suluissa ilmoitetun hinnan ollessa 739 euroa (HS 25.1.2014 ja tarjouslehti 1.2.2014).

17. Soul-ruokaryhmää on pitkään noin puolentoista kuukauden ajan ennen joulua tarjottu myyntihintaan 517 euroa. Tämän hinnan on katsottava muuttuneen edellä mainitut oikeusohjeet huomioon ottaen sellaiseksi kuluttajilta tosiasiallisesti perityksi pysyväksi hinnaksi, josta joulun jälkeisen hinnan alennus on tullut laskea. Kun Maskun Kalustetalo Oy ei ole näin menetellyt, se on rikkonut markkinaoikeuden 22.12.2009 antamalla päätöksellä numero 655/2009 sille asetetun kiellon kohtaa 2.

18. Kuluttaja-asiamiehen todistelusta liittyen vertailuhinnan käyttämiseen ei ilmene, mihin tosiasialliseen hintaan Maskun Kalustetalo Oy on myynyt kalusteita juuri ennen kesän 2014 nimenomaisen alennusmyynnin alkua, kun esitetyt mainokset (kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteet 1, 4 ja 7) ovat vasta sanotulta kesän alennusmyyntiajalta, jonka Maskun Kalustetalo Oy:n asiakirjatodisteen 1 perusteella on esitetty alkaneen 23.6.2014. Näin ollen Maskun Kalustetalo Oy:n ei voida katsoa rikkoneen puheena olevaa kohdassa 12 kuvattua kieltoa kesän 2014 nimenomaisen alennusmyynnin alkaessa.

19. Siltä osin kuin kuluttaja-asiamiehen hakemuksessa on kysymys vertailuhinnan kiellon vastaisesta käyttämisestä kampanjan aikaisten lisäalennusten yhteydessä, kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta 8 ilmenee edellä kohdassa 16 todettua Soul-ruokaryhmää markkinoidun 13.8.2014 ilmoituksin "aluevaraston tyhjennys" myyntihintaan 395 euroa suluissa ilmoitetun hinnan ollessa 739 euroa ja alennuksen "–47%" (HS 13.8.2014). Tarjouslehdessä, joka on ilmoitettu jaetun 23.8.2014, samaa ruokaryhmää on markkinoitu myyntihintaan 349 euroa suluissa ilmoitetun hinnan ollessa 739 euroa ja alennuksen "–53 %". Tältä osin Maskun Kalustetalo Oy on todennut sen markkinoinnissa olleen kysymys yksittäisen tuotteen tarjouskampanjan kiihdyttämisestä, jossa suluissa ilmoitettu ennen kampanjan alkua peritty hinta on pidetty samana.

20. Markkinaoikeus katsoo, ettei aiemman myyntihinnan voida katsoa muuttuneen edellä mainitun kaltaisessa tilanteessa tosiasialliseksi pysyväksi hinnaksi. Maskun Kalustetalo Oy ei siten ole rikkonut markkinaoikeuden 22.12.2009 antamalla päätöksellä numero 655/2009 sille asetetun kiellon kohtaa 2 kampanjoiden aikana.

3. Rajoitettua tarjousta koskeva perätön väite

21. Kuluttaja-asiamiehen vaatimuskohdan 4 tarkoituksena on saada sakon uhalla kielletyksi rajoitettua tarjousta koskeva perätön väite, jollaisen esittäminen on jäljempänä kohdissa 22–24 kuvatun sääntelyn vastaista. Markkinaoikeuden 22.12.2009 antamalla päätöksellä numero 655/2009 määrätyn kiellon kohta 2 sitä vastoin liittyy edellä kohdassa 14 kuvattuun hinnanalennusilmoittelua koskevaan kuluttajansuojalain 2 luvun 11 §:ään ja tarpeeseen saada hinnanalennuksen ilmoittamisen perustaksi aikaisemmin tosiasiallisesti peritty pysyvä hinta. Todetun perusteella puheena olevissa kohdissa ei ole sellaista päällekkäisyyttä, etteikö kuluttaja-asiamiehen vaatimuskohta 4 tulisi tutkia.

22. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin liitteessä I on luettelo kaupallisista menettelyistä, joita pidetään kaikissa olosuhteissa sopimattomina. Direktiivin 17. johdantokappaleessa on selvennetty, että näitä menettelyjä voidaan pitää sopimattomina ilman 5–9 artiklan säännöksiin perustuvaa tapauskohtaista arviointia, mitä edelleen on selvennetty direktiivin täytäntöönpano- ja soveltamisohjeissa SEC(2009) 1666 esittämällä (s. 55), että tällöin ei ole tarpeen pohtia menettelyn vaikutusta keskivertokuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen.

23. Mainitun direktiivin liitteen I kohdan 7 mukaan harhaanjohtava kaupallinen menettely on perätön ilmoitus, että tuote on saatavilla vain hyvin rajoitetun ajan tai että se on saatavilla tietyillä ehdoilla vain hyvin rajoitetun ajan, jotta kuluttajat tekisivät päätöksen välittömästi eikä heille jäisi riittävää tilaisuutta tai riittävästi aikaa tehdä perusteltu valinta.

24. Kuluttajansuojalain 2 luvun 15 §:n 3 kohdan perusteella valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä edellä mainitun direktiivin liitteen I panemiseksi täytäntöön. Kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 6 kohdan perusteella pidetään kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla sopimattomana ja lain 2 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla harhaanjohtavana perätöntä väitettä, että kulutushyödyke on tarjolla vain hyvin rajoitetun ajan tai tietyillä ehdoilla vain hyvin rajoitetun ajan, jotta kuluttaja tekisi ostopäätöksen välittömästi.

25. Kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteesta 18 ilmenee, että Maskun Kalustetalo Oy on markkinoinut Pepper-kalustoa (pöytä lasilla 145 x 85 cm + 4 tuolia) 16.4.2014 ilmoituksin "kesäkalusteiden ennakkomyynti" ja "tänään & huomenna" hintaan 349 euroa käyttäen suluissa ilmoitettuna hintana 511 euroa ja ilmausta "alennus –32%" (HS 16.4.2014). Vastaavia hinta- ja alennusilmaisuja on käytetty tarjouslehdessä "kesäkauden avajaiset", jossa kampanja-ajaksi on ilmoitettu 22.4.–10.5. Tarjouslehdessä, joka on ilmoitettu jaetun 3.6.2014 ja jossa kampanja-ajan on todettu päättyvän 15.6.2014, puheena olevaa Pepper-kalustoa on markkinoitu hintaan 349 euroa käyttäen suluissa ilmoitettuna hintana 511 euroa ja ilmausta "alennus -32%".

26. Kuluttaja-asiamiehen asiakirjatodisteeseen 18 kuuluvasta tarjouslehdestä, joka on ilmoitettu jaetun 14.5.2014, ilmenee, että puheena olevaa Pepper-kalustoa on markkinoitu edellä mainittujen ajallisesti rajattujen tarjousten välilläkin alennettuun hintaan. Kyseisessä mainoksessa sitä on tarjottu hintaan 349 euroa käyttäen suluissa ilmoitettuna hintana 511 euroa ja ilmausta "alennus –31%".

27. Edellä todetussa markkinoinnissa käytetyt hinta- ja alennusilmaisut sekä tarjousten ajallista rajausta koskevat ilmaisut ovat antaneet vaikutelman siitä, että kulutushyödyke on tarjolla alennetulla hinnalla vain hyvin rajoitetun ajan kerrallaan. Kun alennusmarkkinointi on saman tuotteen osalta 16.4.2014 ilmoitetun kaksipäiväisen eli siis ajallisesti rajoitetun kampanjan jälkeen varsin pian toistunut, Maskun Kalustetalo Oy:n menettelyssä on ollut kysymys sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin liitteen I kohdan 7 mukaisesta perättömästä ilmoituksesta ja kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 6 kohdan mukaisesta perättömästä väitteestä.

4. Maskun Kalustetalo Oy:n väitteet lainvastaisuuden arvioinnissa huomioon otettavista seikoista

28. Maskun Kalustetalo Oy:n mukaan Pepper-kaluston mainostaminen edellä kohdissa 25 ja 26 kuvatuin tavoin on ollut yksittäinen poikkeustapaus. Syynä tällaiseen mainostamiseen oli yhtiön tuotetilausvirhe, jonka johdosta Pepper-kalustoa oli myynnissä selvästi tarkoitettua enemmän. Lisäksi käräjäoikeuden vahvistama yhtiön saneerausohjelma asetti rajoituksia sille, mistä arvosta kesäkalusteita sai jäädä varastoon. Markkinaoikeus toteaa, etteivät Maskun Kalustetalo Oy:n esittämät syyt oikeuta elinkeinonharjoittajaa toimimaan kuluttajansuojaa koskevien säännösten vastaisesti.

29. Sillä, miten Maskun Kalustetalo Oy on esittänyt muuttaneensa markkinointiorganisaatiotaan ja -käytäntöään markkinaoikeuden 15.12.2011 antaman päätöksen numero 68/2011 jälkeen, tai väitteellä siitä, että alennusmyynneissä ja tarjouksissa on ollut kysymys myynnistä yhtiön katteen kustannuksella, ei ole merkitystä arvioitaessa yhtiön markkinoinnin lainmukaisuutta. Tähän arviointiin markkinaoikeudessa ei vaikuta myöskään alan toimijoiden keskuudessa yleensä mahdollisesti omaksutut Maskun Kalustetalo Oy:n väittämät menettelytavat. Kuluttaja-asiamiehen vireille saattaman markkinaoikeudellisen asian yhteydessä arvioitaviksi eivät myöskään kuulu väitteet siitä, että kuluttaja-asiamies kohtelisi elinkeinonharjoittajia epätasapuolisesti näiden markkinointia valvoessaan.

5. Uhkasakon tuomitseminen ja uuden uhkasakon asettaminen

30. Kuluttajansuojalaissa ei ole säännöstä asetetun uhkasakon tuomitsemisesta. Uhkasakkolain 2 ja 3 §:stä seuraa, että tältä osin tulee sovellettavaksi mitä uhkasakkolaissa säädetään. Uhkasakkolain 10 §:n 1 momentin mukaan asetettu uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Lainkohdan esitöissä (HE 63/1990 vp) on pykälässä tarkoitettuna pätevänä syynä mainittu se, että velvoitetulta on puuttunut tosiasiallinen tai oikeudellinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta tai että olosuhteet ovat muuttuneet. Esitöissä mainituista esimerkkitapauksista on pääteltävissä, että uhkasakko voidaan jättää tuomitsematta maksettavaksi ainoastaan poikkeuksellisesti.

31. Uhkasakkolain 11 §:n mukaan uhkasakko voidaan tuomita asetettua pienempänä, jos päävelvoitetta on olennaiselta osalta noudatettu tai velvoitetun maksukyky on merkittävästi alentunut taikka jos uhkasakon määrän alentamiseen on muu perusteltu syy.

32. Maskun Kalustetalo Oy on rikkonut edellä todetuin tavoin markkinaoikeuden 22.12.2009 antamalla päätöksellä numero 655/2009 määrätyn kiellon kumpaakin kohtaa. Yhtiön maksettavaksi on määrätty kiellon kohdan 1 rikkomisen perusteella jo aiemmin vuonna 2011 uhkasakko. Todetun johdosta Maskun Kalustetalo Oy:lle määrätyn kiellon tehosteeksi asetettu uhkasakko on tuomittava nyt maksettavaksi täysimääräisesti eli siis asetetun 100.000 euron määräisenä.

33. Kuluttajansuojalaissa ei ole säännöstä uuden uhkasakon asettamisesta, kun uhkasakko tuomitaan maksettavaksi. Uuden uhkasakon asettamista koskevan uhkasakkolain 12 §:n 1 momentin mukaan uutta uhkasakkoa ei saa asettaa, ellei kysymystä aikaisemman asetetun uhkasakon tuomitsemisesta ole käsitelty.

34. Markkinaoikeuden 22.12.2009 antamallaan päätöksellä numero 655/2009 määräämä kielto on edelleen voimassa. Kun otetaan erityisesti huomioon kiellon rikkomisen toistuminen, markkinaoikeus katsoo, että kiellon tehosteeksi on asetettava aikaisempaa korkeampi 200.000 euron uhkasakko.

35. Siihen nähden, että kiellon rikkominen on toistunut, arvioitaessa uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi tai aikaisempaa korkeamman uhkasakon asettamista ei ole merkitystä sillä, että Maskun Kalustetalo Oy on esittänyt muuttaneensa markkinointiaan nyt käsiteltävänä olevan yhtiön markkinoinnin jälkeen vuonna 2015.

6. Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen

36. Kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta tämän luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen säännösten vastaista menettelyä taikka uudistamasta sellaista tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

37. Harkittaessa uhkasakon suuruutta on otettava huomioon elinkeinonharjoittajan maksukyky ja se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään annettavan kiellon rikkomisen.

38. Maskun Kalustetalo Oy:n menettely on edellä kuluttaja-asiamiehen vaatimuskohdan 3 osalta katsottu lainvastaiseksi. Tältä osin Maskun Kalustetalo Oy:n markkinointi on koskenut muitakin kalusteita kuin kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta kiellon piirissä jo olevia sohvia. Lainvastaiseksi katsotun menettelyn kieltäminen on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista nyt kaikkien kalusteiden osalta. Ottaen huomioon, että sohvien osalta alennusmyyntimarkkinointi on ollut kiellettyä jo aiemman markkinaoikeuden päätöksen perusteella, nyt vaadittu kielto on määrätty päätöslauselmasta ilmenevin tavoin. Kieltoa määrättäessä on kiinnitetty huomiota myös siihen, että kuluttaja-asiamiehen vaatimuskohta 3 on rajoitetumpi kuin sohvia koskeva kielto, koska nyt ei ole vaadittu kiellettäväksi yhtäjaksoista yli kahden kuukauden alennusmyyntimarkkinointia.

39. Kun otetaan erityisesti huomioon alennusmyyntimarkkinointia koskevan kiellon rikkomisen toistuminen sohvien osalta, markkinaoikeus katsoo, että myös muita kalusteita koskevan kiellon tehosteeksi on nyt asetettava 200.000 euron uhkasakko.

40. Myös kuluttaja-asiamiehen vaatimuskohdan 4 perusteella lainvastaiseksi katsotun menettelyn kieltäminen on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista kaikkien kalusteiden osalta. Asiassa ei myöskään ole laissa tarkoitettua erityistä syytä olla asettamatta uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Toisaalta, kun tämä kielto ei suoranaisesti liity Maskun Kalustetalo Oy:n aiemmin lainvastaiseksi todettuun ja kiellettyyn menettelyyn, uhkasakko on asetettava tältä osin 100.000 euron määräisenä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeuden 22.12.2009 antamalla päätöksellä numero 655/2009 Maskun Kalustetalo Oy:lle määrätyn kiellon tehosteeksi asetettu uhkasakko tuomitaan Maskun Kalustetalo Oy:n maksettavaksi 100.000 euron määräisenä. Kieltoa on noudatettava tästä eteenpäin nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus kieltää Maskun Kalustetalo Oy:tä

a) muiden kalusteiden – paitsi jo aiemman kiellon piirissä olevien sohvien – markkinoinnissa käyttämästä alennusmyyntiä nimenomaisesti tarkoittavia ilmaisuja tai ilmaisuja, jotka mainoksessa esitettyinä aikaansaavat vaikutelman alennusmyyntimarkkinoinnista siten, että ilmoitusaika ylittää kolmen kuukauden ajan kalenterivuosittain;

b) esittämästä kalusteiden markkinoinnissa väitettä, että tarjoustuote on tarjolla tietyllä hinnalla vain lyhyen rajoitetun ajan, jos samaa tuotetta myydään samaan hintaan välittömästi tai lähes välittömästi tarjouksen voimassaoloajan jälkeenkin.

Uuden kiellon kohtaa a on noudatettava heti nyt asetetun 200.000 euron sakon uhalla ja kohtaa b heti nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Kuluttaja-asiamiehen vaatimukset hylätään enemmälti.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 26.8.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Teija Kotro.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 4.7.2016