MAO:360/16

Volkswagen AG > OEMPLUS Oy

turvaamistoimi - todistelun turvaaminen

Diaarinumero: 2016/285
Antopäivä: 15.6.2016

HAKEMUS

Vaatimukset

Volkswagen AG on vaatinut, että markkinaoikeus

1. kieltää, vähintään 200.000 euron suuruisen sakon uhalla, OEMPLUS Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta hakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D yksilöityjä loukkaavia vannemalleja ja liitteessä 2 yksilöityjä kannemerkkiä loukkaavia keskiömerkkejä

2. määrää takavarikoitaviksi kaikki OEMPLUS Oy:n hallussa olevat hakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D yksilöidyt loukkaavat vannemallit ja liitteessä 2 yksilöidyt kannemerkkiä loukkaavat keskiömerkit

3. määrää, että hakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D yksilöityjä loukkaavia vannemalleja ja liitteessä 2 yksilöityjä kannemerkkiä loukkaavia keskiömerkkejä koskeva OEMPLUS Oy:n kirjanpitoaineisto kuten laskut, myyntidokumentit ja kuitit, kopioidaan talteen ulosottomiehen toimesta pysyvällä tavalla ja luovutetaan Volkswagen AG:n haltuun.

Perusteet

Volkswagen AG on rekisteröityjen yhteisömallien numerot 000135199-0001, 000135199-0007, 000135199-0025, 000135199-0036, 000135199-0042, 000603857-0001 ja 000848361-0001 sekä Euroopan unionissa voimassa olevien kansainvälisten mallirekisteröintien DM/077 557 ja DM/079 881 haltija. OEMPLUS Oy markkinoi ja myy verkkokaupassaan www.slamit.net luvatta seuraavia vanteita, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia edellä mainittujen Volkswagen AG:n yhteisömallien kanssa:

- 16992 volkswagen-riace-anthracite-polished
- 17002 volkswagen-ginostra-silver
- 17009 volkswagen-rostock-silver
- 17025 volkswagen-linz-silver-polished-lip
- 17026 volkswagen-dhaka-silver-polished ja 17027 volkswagen-dhaka-silver
- 17037 volkswagen-ciprus-anthracite-polished ja 17042 volkswagen-ciprus-glossy-black-lip-polished
- 17041 volkswagen-ciprus-silver-polished
- 17043 volkswagen-sparta-silver-polished
- 17048 volkswagen-ankara-silver
- 18371 volkswagen-r-nisida ja 18372 volkswagen-r-nisida-black
- 18502 volkswagen-sahara-matt-gunmetal, 18503 volkswagen-sahara-silver-polished-lip ja 18504 volkswagen-sahara-silver
- 18539 volkswagen-cross-anthracite-polished
- 18540 volkswagen-cross-hyper-silver.

Lisäksi Volkswagen AG on muun ohella luokassa 12 tavaroille "Ajoneuvot: maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot ja niiden osat" rekisteröidyn Euroopan unionin tavaramerkin numero 000703983 haltija. OEMPLUS Oy markkinoi ja myy verkkokaupassaan www.slamit.net luvatta keskiömerkkejä, jotka loukkaavat Volkswagen AG:n edellä mainittua Euroopan unionin tavaramerkkiä.

Koska OEMPLUS Oy:n ilman Volkswagen AG:n lupaa myymät vanteet ovat joko identtisiä Volkswagen AG:n mallien kanssa tai eivät anna asiaan perehtyneelle käyttäjälle niihin nähden erilaista kokonaisvaikutelmaa, kyseiset vanteet loukkaavat selvästi Volkswagen AG:n mallioikeuksia. OEMPLUS Oy markkinoi kysymyksessä olevia vanteitaan "Volkswagenin replikavanteina". Tämä ilmaisu osoittaa jo itsessään, että loukkaavat vanteet ovat identtisiä tai vähintäänkin samankaltaisia Volkswagen AG:n mallien kanssa ja OEMPLUS Oy on tietoinen tästä seikasta.

Lisäksi OEMPLUS Oy:n käyttämä keskiömerkki on käytännössä identtinen Volkswagen AG:n tavaramerkin, joka on laajalti tunnettu, kanssa sekä ulkoasultaan että markkinoitujen ja myytyjen tavaroiden osalta. OEMPLUS Oy on tietoinen tavaramerkkiloukkauksesta, sillä se on kotisivuillaan ilmaissut, että keskiömerkki ei ole alkuperäistuote. Muun kuin Volkswagen AG:n tavaramerkin käyttäminen keskellä vannetta ei poista tavaramerkkiloukkausta niiden vanteiden osalta, joissa Volkswagen AG:n tavaramerkkiä ei ole käytetty keskiömerkkinä. Volkswagen AG on suorittanut koeoston OEMPLUS Oy:n verkkokaupasta www.slamit.net 16.2.1016. Koeostoon on sisältynyt neljä kappaletta Volkswagen "R" Nisida 19" -vanteita. Tämä osoittaa, että OEMPLUS Oy myös tosiasiallisesti myy loukkaavia vanteita.

Volkswagen AG ei ole testannut kysymyksessä olevia OEMPLUS Oy:n vanteita, joten se ei voi taata, että loukkaavat vanteet täyttävät Volkswagen AG:n korkeita laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Vanteiden ostajien ohella myös suuri yleisö näkee ja kokee autoihin asennettuja loukkaavia vanteita. Käytännössä näitä loukkaavia vanteita näkevät kolmannet osapuolet olettavat niiden olevan alkuperäisvanteita. Näin ollen on olemassa olennainen vaara, että loukkaavat vanteet heikentävät hakijaan yrityksenä liitettävää mielikuvaa erityisesti kuluttajan ollessa tyytymätön tuotteiden laatuun. OEMPLUS Oy:n toiminta vähentää siten erittäin todennäköisesti Volkswagen AG:n yhteisömallien taloudellista arvoa ja merkitystä sekä sen laajalti tunnetun tavaramerkin goodwill-arvoa. Tavaramerkin osalta vaara on ilmeinen erityisesti OEMPLUS Oy:n myymien Volkswagen AG:n tavaramerkkiä loukkaavien keskiömerkkien osalta.

Turvaamistoimesta ei voi aiheutua OEMPLUS Oy:lle kohtuutonta taloudellista haittaa, koska turvaamistoimihakemuksen kohteena olevat vanteet muodostavat vain pienen osan OEMPLUS Oy:n verkkokaupassaan tarjoamista vanteista. Lisäksi oikeudenkäymiskaaren 7 luvun mukaisesti hakijalla oleva ankara vahingonkorvausvastuu turvaa riittävästi vastapuolen edut. Turvaamistoimihakemuksen hylkäämisestä aiheutuisi Volkswagen AG:lle taloudellista vahinkoa myynnin laskuna ja erityisesti sen brändiin liitettyjen mielikuvien sekä brändin arvon mahdollisena alentumisena, kun markkinoilla olisi tuotteita, joiden osalta hakija Volkswagen AG ei voisi olla varma tuotteiden laadusta ja joiden turvallisuus- ja laatustandardit eivät todennäköisesti vastaisi hakijan asettamia hyvin korkeita standardeja.

OEMPLUS Oy:n toiminnasta aiheutuva vahinko jää Volkswagen AG:n osalta pysyväksi, sillä turvaamistoimen kohteena olevia vanteita on käytännössä mahdotonta saada takaisin sen jälkeen kun ne on saatettu kuluttajamarkkinoille. Turvaamistoimen kohteena olevien vanteiden takavarikoiminen erityisesti sinetöimällä ei sen sijaan aiheuta samalla tavalla vahinkoa, sillä OEMPLUS Oy voi myydä vanteet edelleen, jos pääasiaa koskeva kanne hylätään.

Kieltoturvaamistoimi ei ole riittävä, sillä on olemassa riski siitä, että OEMPLUS Oy myy loukkaavia vanteita edelleen tai muutoin siirtää ne hallustaan pois kiellosta huolimatta. Tämän vuoksi asiassa tulee määrätä myös takavarikko esimerkiksi siten, että ulosottomies sinetöi loukkaavat vannemallit.

OEMPLUS Oy:n kirjanpitoaineiston säilyminen on tärkeää pääasiaa koskevan kanteen vireillepanon ja korvausvaatimuksen määrittämisen kannalta. Volkswagen AG:n tulee tietää loukkaavien vanteiden tuonti- ja myyntimäärät sekä osto- ja myyntihinnat, jotta se voi yksilöidä korvausvaatimuksensa. On olemassa todellinen vaara siitä, että todistusaineisto ei ainakaan kokonaisuudessaan säilyisi ilman turvaamistoimen määräämistä. On varteenotettava mahdollisuus, että OEMPLUS Oy saattaisi esimerkiksi hävittää tiettyjä loukkaavia vanteita koskevia ostotositteita tai tilausdokumentteja. Pelkkä tällaisen vaaran olemassaolo on tältä osin riittävää.

Todistusaineistoa koskevasta turvaamistoimesta ei voi aiheutua OEMPLUS Oy:lle kohtuutonta haittaa Volkswagen AG:n turvattavaan etuun nähden. Haettu turvaamistoimi eli OEMPLUS Oy:n kirjanpitoaineiston kopioiminen talteen ulosottomiehen toimesta on takavarikkoa lievempi toimenpide. Kirjanpitoaineisto OEMPLUS Oy:n käytettävissä kokonaisuudessaan ja koko ajan. Lisäksi Volkswagen AG:llä on asianosaisena salassa pidettäviä tietoja koskeva vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. Tämän vuoksi OEMPLUS Oy:lle ei voi koitua haittaa siitä, että sen kirjanpitoaineisto kopioidaan ja luovutetaan Volkswagen AG:lle.

VASTAUS

Vaatimukset

OEMPLUS Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Perusteet

OEMPLUS Oy on ostanut verkkokauppatoimintansa Slamit.net Oy:ltä. Kyseisessä verkkokaupassa on yli 16.000 tuotetta. Myynnissä olevaa tuotevalikoimaa käydään jatkuvasti läpi ja tarvittaessa oikeuksia loukkaavat tuotteet poistetaan myynnistä. Kaikki Volkswagen AG:n hakemuksessa tarkoitetut tuotteet on pysyvästi poistettu verkkokaupan valikoimasta. Kyseessä on ollut tahaton loukkaus, johon on puututtu heti sen tultua ilmi.

OEMPLUS Oy:llä ei ole varastossaan lainkaan alumiinivanteita eikä näin ollen myöskään hakemuksessa tarkoitetun mukaisia vanteita. OEMPLUS Oy on vuosina 2013−2016 myynyt Ciprus-, Ginosta- ja Nisida-vanteita yhden sarjan kutakin. Muita hakemuksessa mainittuja vanteita OEMPLUS OY ei ole kyseisenä ajanjaksona myynyt lainkaan.

Hakemuksessa tarkoitetun mukaiset Volkswagen-keskiömerkit olivat tulleet OEMPLUS Oy:lle kaupan myötä Slamit.net Oy:ltä. Keskiömerkit on nyt hävitetty. Niiden arvo on ollut vähäinen ja kappalemäärä hyvin alhainen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Volkswagen AG:n hakemuksen vaatimuskohdat 1 ja 2 koskevat oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisia niin sanottuja yleisluontoisia turvaamistoimia. Kyseisen pykälän mukaan tuomioistuin voi muun ohella sakon uhalla kieltää vastapuolta tekemästä jotakin tai ryhtymästä johonkin ja määrätä jostakin muusta toimenpiteestä, joka on tarpeen hakijan oikeuden turvaamiseksi.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukainen yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavoin estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

Hakemuksen vaatimuskohta 3 koskee puolestaan turvaamistoimea, josta säädetään laissa todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa. Sanotun lain 1 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan todistelun turvaamiseen muun ohella riita-asiassa, joka perustuu mallioikeuslaissa ja tavaramerkkilaissa säädettyjen oikeuksien loukkaamiseen.

Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä, että sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä lain soveltamisalaan kuuluvassa asiassa, pannaan takavarikkoon. Takavarikon lisäksi tai sen sijasta tuomioistuin voi määrätä muusta, ei kuitenkaan takavarikkoa ankarammasta toimenpiteestä. Pykälän 2 momentin mukaan päättäessään turvaamistoimen määräämisestä tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Viimeksi mainitun lain 3 §:n mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottolain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ratkaisulla, ja että hänen oikeuttaan loukataan tai loukkaus on välittömästi toteutumassa. Lisäksi turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, kätkee, hävittää tai luovuttaa todistusaineistoa tai muulla tavoin menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

Vaatimuskohdat 1 ja 2

Kuten edellä on todettu, oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi vastapuolta kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo. Korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 1994:132 ja 1994:133 on vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta katsottu saamisen yksilöimisen ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ratkaisuissa KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on sen sijaan katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, onko OEMPLUS Oy Volkswagen AG:n esittämällä tavalla loukannut sen mallioikeuksia ja tavaramerkkioikeutta. Mainittu seikka kuuluu vasta pääasian yhteydessä tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla hakijan on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että sillä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus.

Volkswagen AG:n hakemuksen vaatimuskohdat 1 ja 2 koskevat sitä, että markkinaoikeus kieltää OEMPLUS Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta seuraavia hakemuksen liitteessä B yksilöityjä vanteita ja määrää kysymyksessä olevat OEMPLUS Oy:n hallussa olevat vanteet takavarikoitaviksi:

- 16992 volkswagen-riace-anthracite-polished
- 17002 volkswagen-ginostra-silver
- 17009 volkswagen-rostock-silver
- 17025 volkswagen-linz-silver-polished-lip
- 17026 volkswagen-dhaka-silver-polished ja 17027 volkswagen-dhaka-silver
- 17037 volkswagen-ciprus-anthracite-polished ja 17042 volkswagen-ciprus-glossy-black-lip-polished
- 17041 volkswagen-ciprus-silver-polished
- 17043 volkswagen-sparta-silver-polished
- 17048 volkswagen-ankara-silver
- 18371 volkswagen-r-nisida ja 18372 volkswagen-r-nisida-black
- 18502 volkswagen-sahara-matt-gunmetal, 18503 volkswagen-sahara-silver-polished-lip ja 18504 volkswagen-sahara-silver
- 18539 volkswagen-cross-anthracite-polished
- 18540 volkswagen-cross-hyper-silver.

Volkswagen AG on esittänyt, että OEMPLUS Oy markkinoi ja myy verkkokaupassaan www.slamit.net luvatta kyseisiä vanteita, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia Volkswagen AG:n rekisteröityjen yhteisömallien numerot 000135199-0001, 000135199-0007, 000135199-0025, 000135199-0036, 000135199-0042, 000603857-0001 ja 000848361-0001 sekä Euroopan unionissa voimassa olevien kansainvälisten mallirekisteröintien DM/077 557 ja DM/079 881 kanssa.

Lisäksi Volkswagen AG:n mukaan OEMPLUS Oy markkinoi ja myy verkkokaupassaan luvatta keskiömerkkejä, jotka loukkaavat Volkswagen AG:n edellä mainittua Euroopan unionin tavaramerkkiä. Volkswagen AG:n vaatimukset 1 ja 2 on kohdistettu vanteiden lisäksi myös sanottuihin keskiömerkkeihin.

OEMPLUS Oy ei ole vaatiessaan hakemuksen hylkäämistä kiistänyt Volkswagen AG:n väittämiä malli- ja tavaramerkkioikeuksien loukkauksia, vaan on ilmoittanut poistaneensa turvaamistoimihakemuksessa tarkoitetut tuotteet pysyvästi verkkokaupan valikoimasta. OEMPLUS Oy:n mukaan kyseessä on ollut tahaton loukkaus, johon on puututtu heti sen tultua ilmi.

Ottaen huomioon yhtäältä OEMPLUS Oy:n markkinoimien ja myymien vanteiden sekä keskiömerkkien ja toisaalta Volkswagen AG:n malli- ja tavaramerkkioikeuksien samankaltaisuudesta hakemuksessa esitetty sekä se, ettei OEMPLUS Oy ole kiistänyt oikeudenloukkauksia, markkinaoikeus katsoo, että Volkswagen AG on saattanut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että sillä on OEMPLUS Oy:tä vastaan edellä mainittuihin malleihin ja Euroopan unionin tavaramerkkiin perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi paitsi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo myös oikeuden loukkauksen vaara.

Korkein oikeus on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua turvaamistointa koskeneissa ratkaisuissaan KKO 1994:132 ja 1994:133 katsonut hukkaamisvaaran olevan olemassa, jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Sama vaaraedellytys on oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen osalta.

Asiassa esitetyn mukaan Volkswagen AG on suorittanut koeoston OEMPLUS Oy:n verkkokaupasta www.slamit.net 16.2.1016. Koeostoon on sisältynyt neljä kappaletta loukkaaviksi väitettyjä Volkswagen "R" Nisida 19" -vanteita. OEMPLUS Oy on toisaalta esittänyt, että se on poistanut kaikki hakemuksessa tarkoitetut tuotteet pysyvästi myynnistä. Lisäksi OEMPLUS Oy:n mukaan sen varastossa ei ole hakemuksessa tarkoitettuja vanteita ja keskiömerkit on hävitetty. Volkswagen AG:n koeostosta todettuun nähden markkinaoikeus katsoo, että hakijan väitettä oikeudenloukkausta koskevan vaaran käsillä olemisesta ei voida pitää varsin epätodennäköisenä OEMPLUS Oy:n vastauksessaan esittämästä huolimatta.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hakijoiden vaatimus turvaamistoimen myöntämisestä täyttää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset myös vaaraedellytyksen osalta.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen tulee lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Volkswagen AG on esittänyt, että turvaamistoimesta ei voi aiheutua OEMPLUS Oy:lle kohtuutonta taloudellista haittaa, koska turvaamistoimihakemuksen kohteena olevat vanteet muodostavat vain pienen osan OEMPLUS Oy:n verkkokaupassaan tarjoamista vanteista. Volkswagen AG:n mukaan turvaamistoimihakemuksen hylkäämisestä aiheutuisi sille taloudellista vahinkoa myynnin laskuna ja erityisesti sen brändiin liitettyjen mielikuvien sekä brändin arvon mahdollisena alentumisena. OEMPLUS Oy ei ole lausunut turvaamistoimesta sille aiheutuvasta haitasta. OEMPLUS oy on toisaalta esittänyt, että sillä on verkkokaupassa myynnissä yli 16.000 tuotetta.

Markkinaoikeus katsoo asiassa esitetyn perusteella, että OEMPLUS Oy:llä on verkkokaupassa laaja tuotevalikoima, joista vaatimusten kohteena olevat vanteet muodostavat vain vähäisen osan. Ottaen huomioon edellä esitetty sekä se, että hakijalla on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:n mukaisesti ankara eli tuottamuksesta riippumaton vastuu siitä vahingosta ja niistä kuluista, jotka vastapuolelle aiheutuvat mahdollisesti tarpeettomasta turvaamistoimesta, markkinaoikeus katsoo, ettei turvaamistoimesta aiheudu hakijan turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että edellytykset turvaamistoimen määräämiselle myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun niin sanotun haittavertailun näkökulmasta ovat olemassa.

Edellä lausutuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että asiassa on edellytykset määrätä vaatimuksen 1 mukainen kieltoa koskeva turvaamistoimi. Takavarikkoa koskevan vaatimuksen 2 osalta markkinaoikeus katsoo, että vaatimuksen 1 mukainen kielto, jonka tehosteeksi asetetaan uhkasakko, turvaa riittävästi hakijan oikeudet. Vaatimus 2 on näin ollen hylättävä.

Vaatimuskohta 3

Vaatimus 3 koskee todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaista turvaamistoimea.

Jotta turvaamistoimi voidaan myöntää, tulee hakijan saattaa todennäköiseksi väitetyn loukkauksen toteutuminen (vaade-edellytys) sekä se, että aineistolla, jota on vaadittu turvaamistoimen kohteeksi, voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena pääasiassa. Lisäksi edellytyksenä on se, että on olemassa vaara, että vastapuoli menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla (vaaraedellytys). Lopuksi edellytyksenä on, että turvaamistoimen myöntämisestä ei saa aiheutua vastapuolelle turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa (haittavertailu).

Volkswagen AG on esittänyt, että vaatimuksessa 3 tarkoitetun OEMPLUS Oy:n kirjanpitoaineiston säilyminen on tärkeää pääasiaa koskevan kanteen vireillepanon ja korvausvaatimuksen määrittämisen kannalta.

Markkinaoikeus on edellä vaatimusten 1 ja 2 osalta katsonut Volkswagen AG:n saattaneen todennäköiseksi, että sillä on OEMPLUS Oy:tä vastaan malli- ja tavaramerkkioikeuksiin perustuva oikeus. Markkinaoikeus katsoo, että kyseisellä perusteella hakija on saattanut myös todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi sen, että sillä on kysymyksessä oleva oikeus ja vaade-edellytyksen on katsottava täyttyvän myös vaatimuksen 3 osalta. Lisäksi markkinaoikeus katsoo, että aineistolla, jota on vaadittu turvaamistoimen kohteeksi, voidaan sinänsä olettaa olevan todisteena merkitystä pääasiassa.

Vaaraedellytyksen osalta Volkswagen AG on esittänyt olevan todellinen vaara siitä, että todistusaineisto ei ainakaan kokonaisuudessaan säilyisi ilman turvaamistoimen määräämistä. Hakijan mukaan on varteenotettava mahdollisuus, että OEMPLUS Oy saattaisi esimerkiksi hävittää tiettyjä loukkaavia vanteita koskevia ostotositteita tai tilausdokumentteja.

Edellä mainitulla tavalla oikeuskäytännössä on vaaran käsillä olemisen osalta katsottu riittäväksi, että vaara ei esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Markkinaoikeus katsoo, ettei sanottua vaaraedellytystä ole aihetta arvioida toisin myöskään käsillä olevassa todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisen asian yhteydessä.

Vaatimus 3 kohdistuu OEMPLUS Oy:n kirjanpitoaineistoon. Tällaisen aineiston säilyttämisestä ja säilyttämisajasta on säädetty kirjanpitolain 2 luvun 9 ja 10 §:ssä. Lisäksi kirjanpitoaineiston hävittäminen, hukkaaminen, kätkeminen ja vahingoittaminen on rangaistavaa rikoslaissa säädetyin edellytyksin. Markkinaoikeus katsoo nämä seikat huomioon ottaen, että vaatimuksessa 3 tarkoitettu todistusaineisto on luonteeltaan sellaista, että vaaraa sen hävittämisestä on pidettävä varsin epätodennäköisenä eikä vaaraedellytyksen ole katsottava täyttyvän.

Niin sanotun vaaraedellytyksen jäädessä edellä tarkoitetulla tavalla täyttymättä turvaamistoimihakemus on hylättävä vaatimuksen 3 osalta eikä asiassa näin ollen ole enää tarpeen tältä osin lausua niin sanotusta haittavertailusta.

Uhkasakko

Määrättävän turvaamistoimen tulee olla omiaan tehokkaasti estämään sen rikkominen. Määrältään riittäväksi uhkasakoksi tehokkaasti estämään määrättävän turvaamistoimen rikkominen markkinaoikeus harkitsee 30.000 euroa.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla 30.000 euron sakon uhalla OEMPLUS Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta tämän päätöksen liitteessä yksilöityjä keskiömerkkejä ja seuraavia tämän päätöksen liitteen sarakkeesta C ilmenevän mukaisia vanteita:

- 16992 volkswagen-riace-anthracite-polished
- 17002 volkswagen-ginostra-silver
- 17009 volkswagen-rostock-silver
- 17025 volkswagen-linz-silver-polished-lip
- 17026 volkswagen-dhaka-silver-polished ja 17027 volkswagen-dhaka-silver
- 17037 volkswagen-ciprus-anthracite-polished ja 17042 volkswagen-ciprus-glossy-black-lip-polished
- 17041 volkswagen-ciprus-silver-polished
- 17043 volkswagen-sparta-silver-polished
- 17048 volkswagen-ankara-silver
- 18371 volkswagen-r-nisida ja 18372 volkswagen-r-nisida-black
- 18502 volkswagen-sahara-matt-gunmetal, 18503 volkswagen-sahara-silver-polished-lip ja 18504 volkswagen-sahara-silver
- 18539 volkswagen-cross-anthracite-polished
- 18540 volkswagen-cross-hyper-silver.

Markkinaoikeus hylkää Volkswagen AG:n hakemuksen muilta osin.

Edellä mainittu turvaamistoimea koskeva määräys on voimassa, kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään.

Täytäntöönpano ja vakuus

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan tämän lopullista turvaamistoimea koskevan määräyksen voimaantulo edellyttää, että Volkswagen AG hakee turvaamistoimen täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 luvussa säädetään.

Volkswagen AG:n on ennen tämän lopullista turvaamistointa koskevan määräyksen täytäntöönpanoa asetettava ulosottomiehelle ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuus.

OEMPLUS Oy:n mahdollisuudesta asettaa torjuntavakuus säädetään ulosottokaaren 8 luvun 3 §:ssä.

Pääasian vireillepano

Volkswagen AG:n on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan pantava kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta pääasiaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa tai saatettava pääasia käsiteltäväksi muussa sellaisessa menettelyssä, joka voi johtaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun. Jos pääasian käsittelyä ei sanotussa ajassa panna vireille tai jos pääasian käsittely jää sillensä, turvaamistoimi peruutetaan siten kuin ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.8.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Riikka Pirttisalo.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 27.6.2016