MAO:359/16

Volkswagen AG > vannetukku.fi Oy

turvaamistoimi - todistelun turvaaminen

Diaarinumero: 2016/284
Antopäivä: 15.6.2016

HAKEMUS

Vaatimukset

Volkswagen AG on vaatinut, että markkinaoikeus

1. kieltää, vähintään 200.000 euron suuruisen sakon uhalla, vannetukku.fi Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta hakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D yksilöityä loukkaavaa vannemallia

2. määrää takavarikoitaviksi kaikki vannetukku.fi Oy:n hallussa olevat hakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D yksilöidyn loukkaavan vannemallin mukaiset vanteet

3. määrää, että hakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D yksilöityä loukkaavaa vannemallia koskeva vannetukku.fi Oy:n kirjanpitoaineisto kuten laskut, myyntidokumentit ja kuitit, kopioidaan talteen ulosottomiehen toimesta pysyvällä tavalla ja luovutetaan Volkswagen AG:n haltuun.

Perusteet

Volkswagen AG on Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen mallirekisteröinnin WO DM/079 881-1 haltija. Vannetukku.fi Oy markkinoi ja myy verkkokaupassaan www.vannetukku.fi luvatta Fit for VW Reperbahn -vanteita, jotka ovat identtisiä Volkswagen AG:n edellä mainitun mallin kanssa ja loukkaavat sitä. Vannetukku.fi Oy markkinoi kysymyksessä olevia vanteitaan "Volkswagenin replikavanteina". Tämä ilmaisu osoittaa jo itsessään, että loukkaavat vanteet ovat identtisiä Volkswagen Oy:n mallin kanssa ja vannetukku.fi Oy on tietoinen tästä seikasta. Jonkun muun kuin Volkswagen AG:n tavaramerkin käyttäminen keskellä vannetta ei poista mallioikeusloukkausta.

Volkswagen AG on suorittanut koeoston vastapuolen verkkokaupasta www.vannetukku.fi 16.2.1016. Koeostoon on sisältynyt neljä kappaletta Fit for VW Reperbahn -vanteita. Tämä osoittaa, että vannetukku.fi Oy myös tosiasiallisesti myy loukkaavia vanteita. Lisäksi hyvin nopea toimitusaika osoittaa, että koeoston vanteet toimitetaan asiakkaalle suoraan vastapuolen varastosta Suomesta.

Volkswagen AG ei ole testannut kysymyksessä olevia vannetukku.fi Oy:n vanteita, joten se ei voi taata, että loukkaavat vanteet täyttävät Volkswagen AG:n korkeita laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Vanteiden ostajien ohella myös suuri yleisö näkee ja kokee autoihin asennettuja loukkaavia vanteita. Käytännössä näitä loukkaavia vanteita näkevät kolmannet osapuolet olettavat niiden olevan alkuperäisvanteita. Näin ollen on olemassa olennainen vaara, että loukkaavat vanteet heikentävät hakijaan yrityksenä liitettävää mielikuvaa erityisesti kuluttajan ollessa tyytymätön tuotteiden laatuun. Vannetukku.fi Oy:n toiminta vähentää siten erittäin todennäköisesti Volkswagen AG:n yhteisömallien taloudellista arvoa ja merkitystä.

Turvaamistoimesta ei voi aiheutua vannetukku.fi Oy:lle kohtuutonta taloudellista haittaa, koska turvaamistoimihakemuksen kohteena olevat vanteet muodostavat vain pienen osan vannetukku.fi Oy:n verkkokaupassaan tarjoamista vanteista. Yhtiön verkkosivuilta löytyy hakusanalla "vanne" yhteensä 2.706 tulosta. Lisäksi oikeudenkäymiskaaren 7 luvun mukaisesti hakijalla oleva ankara vahingonkorvausvastuu turvaa riittävästi vastapuolen edut. Turvaamistoimihakemuksen hylkäämisestä aiheutuisi Volkswagen AG:lle taloudellista vahinkoa myynnin laskuna ja erityisesti sen brändiin liitettyjen mielikuvien sekä brändin arvon mahdollisena alentumisena, kun markkinoilla olisi tuotteita, joiden osalta hakija Volkswagen AG ei voisi olla varma tuotteiden laadusta ja joiden turvallisuus- ja laatustandardit eivät todennäköisesti vastaisi hakijan asettamia hyvin korkeita standardeja.

Vannetukku.fi Oy:n toiminnasta aiheutuva vahinko jää Volkswagen AG:n osalta pysyväksi, sillä turvaamistoimen kohteena olevia vanteita on käytännössä mahdotonta saada takaisin sen jälkeen kun ne on saatettu kuluttajamarkkinoille. Turvaamistoimen kohteena olevien vanteiden takavarikoiminen erityisesti sinetöimällä ei sen sijaan aiheuta samalla tavalla vahinkoa, sillä vannetukku.fi Oy voi myydä vanteet edelleen, jos pääasiaa koskeva kanne hylätään.

Kieltoturvaamistoimi ei ole riittävä, sillä on olemassa riski siitä, että vannetukku.fi Oy myy loukkaavia vanteita edelleen tai muutoin siirtää ne hallustaan pois kiellosta huolimatta. Tämän vuoksi asiassa tulee määrätä myös takavarikko esimerkiksi siten, että ulosottomies sinetöi loukkaavat vannemallit.

Vannetukku.fi Oy:n kirjanpitoaineiston säilyminen on tärkeää pääasiaa koskevan kanteen vireillepanon ja korvausvaatimuksen määrittämisen kannalta. Volkswagen AG:n tulee tietää loukkaavien vanteiden tuonti- ja myyntimäärät sekä osto- ja myyntihinnat, jotta se voi yksilöidä korvausvaatimuksensa. On olemassa todellinen vaara siitä, että todistusaineisto ei ainakaan kokonaisuudessaan säilyisi ilman turvaamistoimen määräämistä. On varteenotettava mahdollisuus, että vannetukku.fi Oy saattaisi esimerkiksi hävittää tiettyjä loukkaavia vanteita koskevia ostotositteita tai tilausdokumentteja. Pelkkä tällaisen vaaran olemassaolo on tältä osin riittävää.

Todistusaineistoa koskevasta turvaamistoimesta ei voi aiheutua vannetukku.fi Oy:lle kohtuutonta haittaa Volkswagen AG:n turvattavaan etuun nähden. Haettu turvaamistoimi eli vannetukku.fi Oy:n kirjanpitoaineiston kopioiminen talteen ulosottomiehen toimesta on takavarikkoa lievempi toimenpide. Kirjanpitoaineisto on vannetukku.fi Oy:n käytettävissä kokonaisuudessaan ja koko ajan. Lisäksi Volkswagen AG:llä on asianosaisena salassa pidettäviä tietoja koskeva vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. Tämän vuoksi vannetukku.fi Oy:lle ei voi koitua haittaa siitä, että sen kirjanpitoaineisto kopioidaan ja luovutetaan Volkswagen AG:lle.

VASTAUS

Vaatimukset

Vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen. Vannetukku.fi Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Volkswagen AG:n korvaamaan sen asianosais- ja oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. Vannetukku.fi Oy on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Volkswagen AG:n asiamiehen yhteisvastuullisesti Volkswagen AG:n kanssa korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.

Perusteet

Kaikki Volkswagen AG:n vaatimukset tulee hylätä ensisijaisesti sillä perusteella, että vannetukku.fi Oy:llä on yhteisömalliin numero 002649970-0025 perustuva oikeus turvaamistoimihakemuksessa tarkoitettuihin Fit for VW Reperbahn -vanteisiin. Vannetukku.fi Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluva Paalupaikka Oy on rekisteröinyt edellä mainitun yhteisömallin 10.3.2015. Vannetukku.fi Oy ei ole markkinoinnissaan käyttänyt vanteista hakijan väittämällä tavalla ilmaisua "replika-vanne".

Yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (jäljempänä yhteisömalliasetus) 85 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyllä yhteisömallilla on pätevyysolettama, joten turvaamistoimi ei ole mahdollinen rekisteröityä yhteisömallia kohtaan. Volkswagen AG tai mikään muukaan taho ei ole tehnyt väitettä yhteisömallin rekisteröintiä vastaan. Vannetukku.fi Oy:llä on yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 1 kohdan nojalla oikeus myydä ja markkinoida yhteisömallioikeuden suojaamaa vannettaan niin kauan kuin kyseisen yhteisömallin rekisteröintiä ei ole kumottu.

Vannetukku.fi Oy:n erittäin iso varasto koostuu pääosin renkaista. Tässä asiassa kysymyksessä olevia vanteita on varastossa kaksi kappaletta. Volkswagen AG:n todisteinaan esittämät tulosteet Vannetukku.fi Oy:n verkkokauppasivuilta ovat vanhentuneita eivätkä verkkosivut ole olleet käytössä kyseisessä muodossa enää huhtikuussa 2016.

Uhkasakon määräämiselle ei ole asiassa perusteita. Mikäli uhkasakko määrättäisiin, sen määrä tulee asettaa enintään 50.000 euroon.

VOLKSWAGEN AG:N LISÄLAUSUMA

Volkswagen AG on vielä toimittanut pyytämättä markkinaoikeudelle lisälausuman, jossa se on muun ohella esittänyt seuraavaa.

Volkswagen AG:n malli WO DM/079881-1 on saanut suojaa 19.12.2012 lukien ja sillä on aikaprioriteettiin perustuva etusija Paalupaikka Oy:n myöhempään malliin nähden. Yhteisömallioikeus ei tuota sen haltijalle mallin käyttöoikeutta, vaan yhteisömallioikeus on kielto-oikeus.

Mitätöintiväitteen tekeminen myöhemmin rekisteröityä yhteisömallia vastaan ei ole edellytys kieltokanteen nostamiselle. Volkswagen AG:llä on oikeus esittää kieltovaatimus Vannetukkua vastaan siitä huolimatta, että sen tytäryhtiö Paalupaikka Oy on myöhemmin hakenut nimiinsä identtisen yhteisömallirekisteröinnin. Sillä, että Volkswagen AG ei ole tehnyt mitätöintiväitettä Paalupaikka Oy:n yhteisömallirekisteröintiä vastaan, ei ole oikeudellista merkitystä asiassa.

Volkswagen AG on vielä ilmoittanut tarkistavansa hakemuksessaan alun perin esittämäänsä siltä osin, että Vannetukku on Volkswagen AG:n mukaan käyttänyt ilmaisua "Volkswageniin uudistunut Replica vanne" Fit for VW RS 4 Evolution -vanteiden markkinoinnissa.

VANNETUKKU.FI OY:N LISÄLAUSUMA

Volkswagen AG:n vetoamalla mallirekisteröinnillä ei ole merkitystä tässä asiassa. Yhteisömalliasetuksen 110 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömalliin perustuvaa suojaa ei ole mallilla, joka on osa moniosaista tuotetta, jota käytetään kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi. Auto on yhteisömalliasetuksessa tarkoitettu moniosainen tuote. Vanne on varaosa, joka ei edellä todetuin tavoin saa mallisuojaa.

Lisäksi Volkswagen AG:n malli ei ole ollut uusi 19.12.2012 rekisteröintihakemusta jätettäessä. Hakemuksen kohteen kanssa identtistä Nano BK713 -vannetta on myyty eri puolilla Eurooppaa ainakin vuodesta 2011 lähtien.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Volkswagen AG:n hakemuksen vaatimuskohdat 1 ja 2 koskevat oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisia niin sanottuja yleisluontoisia turvaamistoimia. Kyseisen pykälän mukaan tuomioistuin voi muun ohella sakon uhalla kieltää vastapuolta tekemästä jotakin tai ryhtymästä johonkin ja määrätä jostakin muusta toimenpiteestä, joka on tarpeen hakijan oikeuden turvaamiseksi.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukainen yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavoin estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

Hakemuksen vaatimuskohta 3 koskee puolestaan turvaamistoimea, josta säädetään laissa todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa. Sanotun lain 1 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan todistelun turvaamiseen muun ohella riita-asiassa, joka perustuu mallioikeuslaissa ja tavaramerkkilaissa säädettyjen oikeuksien loukkaamiseen.

Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa

riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä, että sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä lain soveltamisalaan kuuluvassa asiassa, pannaan takavarikkoon. Takavarikon lisäksi tai sen sijasta tuomioistuin voi määrätä muusta, ei kuitenkaan takavarikkoa ankarammasta toimenpiteestä. Pykälän 2 momentin mukaan päättäessään turvaamistoimen määräämisestä tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Viimeksi mainitun lain 3 §:n mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottolain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ratkaisulla, ja että hänen oikeuttaan loukataan tai loukkaus on välittömästi toteutumassa. Lisäksi turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, kätkee, hävittää tai luovuttaa todistusaineistoa tai muulla tavoin menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

Vaatimuskohdat 1 ja 2

Kuten edellä on todettu, oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi vastapuolta kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo. Korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 1994:132 ja 1994:133 on vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta katsottu saamisen yksilöimisen ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ratkaisuissa KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on sen sijaan katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, onko vannetukku.fi Oy Volkswagen AG:n esittämällä tavalla loukannut sen mallioikeutta. Mainittu seikka kuuluu vasta pääasian yhteydessä tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla hakijan on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että sillä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus.

Volkswagen AG:n hakemuksen vaatimuskohdat 1 ja 2 koskevat sitä, että markkinaoikeus kieltää vannetukku.fi Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta hakemuksen liitteessä B yksilöityä Fit for VW Reperbahn -vanteita ja määrää takavarikoitaviksi kysymyksessä olevat vannetukku.fi Oy:n hallussa olevat vanteet. Volkswagen AG on esittänyt, että vannetukku.fi Oy markkinoi ja myy verkkokaupassaan www.vannetukku.fi luvatta sanottuja vanteita, jotka Volkswagen AG:n mukaan loukkaavat sen Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvälistä mallirekisteröintiä DM/079 881-1, jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty 19.12.2012. Volkswagen AG on esittänyt, että sen edellä mainitulla mallirekisteröinnillä on aikaprioriteettiin perustuva etusija Paalupaikka Oy:n myöhempään identtiseen yhteisömalliin nähden.

Vannetukku.fi Oy on kiistänyt Volkswagen AG:n vaatimukset yhtäältä sillä perusteella, että sillä on konserniyhtiönsä Paalupaikka Oy:n rekisteröimään yhteisömalliin numero 002649970-0025 perustuva oikeus turvaamistoimihakemuksessa tarkoitettuihin Fit for VW Reperbahn -vanteisiin. Vannetukku.fi Oy:n mukaan Paalupaikka Oy:n yhteisömallioikeutta koskee yhteisömalliasetuksen 85 artiklan 1 kohdan mukainen pätevyysolettama ja sillä on oikeus myydä sekä markkinoida yhteisömallioikeuden suojaamaa vannetta niin kauan kuin kyseisen yhteisömallin rekisteröintiä ei ole kumottu. Paalupaikka Oy:n yhteisömallioikeutta koskeva rekisteröintihakemus on tehty 10.3.2015. Toisaalta vannetukku.fi Oy on kiistänyt vaatimukset myös niillä perusteilla, että Volkswagen AG:n hakemuksessaan vetoama malli ei ole uusi ja se koskee auton varaosaa, joka ei ylipäätänsä voi saada yhteisömalliin perustuvaa suojaa.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on niin sanotun vaade-edellytyksen osalta kysymys siitä, loukkaavatko vannetukku.fi Oy:n myymät ja markkinoimat vanteet Volkswagen AG:n mallioikeutta. Vannetukku.fi Oy ei ole esittänyt niiden välillä olevan minkäänlaisia eroavia piirteitä eikä kiistänyt sitä, että sen kysymyksessä olevat vanteet kuuluisivat Volkswagen AG:n mallioikeuden suoja-alaan, vaikka onkin esittänyt vanteiden olevan Paalupaikka Oy:n yhteisömallin mukaisia.

Arvioitaessa kysymystä Volkswagen AG:n mallioikeuden loukkauksesta ei lähtökohtaisesti ole merkitystä vannetukku.fi Oy:n vetoamalla Paalupaikka Oy:n myöhemmällä yhteisömallirekisteröinnillä ottaen lisäksi huomioon, että yhteisömallin uutuus ei kuulu niihin seikkoihin, jotka rekisteriviranomainen yhteisömalliasetuksen 47 artiklan mukaan tutkii yhteisömallin rekisteröintihakemuksen yhteydessä. Viimeksi mainitusta syystä ei ole poissuljettua, että yhteisömallirekisteriin voi tulla rekisteröidyksi aikaisemman yhteisömallin kanssa identtinenkin malli.

Siltä osin kuin vannetukku.fi Oy on oman oikeutensa tueksi vedonnut Paalupaikka Oy:n yhteisömalliin ja yhteisömalliasetuksen 85 artiklan 1 kohdan mukaiseen pätevyysolettamaan, markkinaoikeus toteaa, että kyseinen pätevyysolettama koskee yhteisömallia, jonka loukkausta koskevaa kannetta tuomioistuin käsittelee. Tässä asiassa ei ole kyse Paalupaikka Oy:n myöhemmän yhteisömallin loukkauksesta eikä sen pätevyyttä koskevilla väitteillä ole merkitystä asian arvioinnissa. Nyt esillä olevassa asiassa pätevyysolettaman on sen sijaan katsottava koskevan Volkswagen AG:n mallioikeutta. Volkswagen AG:n Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvälistä mallirekisteröintiä WO DM/079 881-1 on siten tässä asiassa lähtökohtaisesti pidettävä pätevänä huolimatta vannetukku.fi Oy:n väitteistä, joiden mukaan sanottu malli ei ole uusi ja vanteet eivät saa mallisuojaa. Markkinaoikeus kuitenkin toteaa myös, ettei vannetukku.fi Oy:n tässä vaiheessa esittämästä asiakirjanäytöstä ole pääteltävissä, että Nano BK713 -vanteet olisivat olleet myynnissä ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää 19.12.2012 ja ettei Volkswagen AG:n malli olisi ollut uusi.

Ottaen huomioon Volkwagen AG:n mallioikeutta koskeva pätevyysolettama, vannetukku.fi Oy:n markkinoimien ja myymien vanteiden ja Volkswagen AG:n mallioikeuden samankaltaisuudesta hakemuksessa esitetty sekä se, ettei vannetukku.fi Oy ole esittänyt niiden välillä olevan minkäänlaisia eroavia piirteitä, markkinaoikeus katsoo, että Volkswagen AG on saattanut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että sillä on vannetukku.fi Oy:tä vastaan Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen mallirekisteröintiin DM/079 881-1 perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi paitsi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo myös oikeuden loukkauksen vaara.

Korkein oikeus on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua turvaamistointa koskeneissa ratkaisuissaan KKO 1994:132 ja 1994:133 katsonut hukkaamisvaaran olevan olemassa, jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Sama vaaraedellytys on oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen osalta.

Asiassa esitetyn mukaan Volkswagen AG on 16.2.2016 suorittanut vannetukku.fi Oy:n verkkokaupasta koeoston, johon on sisältynyt neljä kappaletta loukkaaviksi väitettyjä Fit for VW Reperbahn -vanteita. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että hakijan väitettä oikeudenloukkausta koskevan vaaran käsillä olemisesta ei voida pitää varsin epätodennäköisenä.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hakijoiden vaatimus turvaamistoimen myöntämisestä täyttää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset myös vaaraedellytyksen osalta.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen tulee lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Volkswagen AG on esittänyt, että turvaamistoimesta ei voi aiheutua vannetukku.fi Oy:lle kohtuutonta taloudellista haittaa, koska turvaamistoimihakemuksen kohteena olevat vanteet muodostavat vain pienen osan vannetukku.fi Oy:n verkkokaupassaan tarjoamista vanteista. Volkswagen AG:n mukaan turvaamistoimihakemuksen hylkäämisestä aiheutuisi sille taloudellista vahinkoa myynnin laskuna ja erityisesti sen brändiin liitettyjen mielikuvien sekä brändin arvon mahdollisena alentumisena. Vannetukku.fi Oy ei ole suoranaisesti lausunut haittavertailusta, mutta on esittänyt, että sillä on erittäin iso varasto, joka koostuu pääosin renkaista. Vannetukku.fi Oy:n mukaan sen varastossa on tässä asiassa kysymyksessä olevia vanteita kaksi kappaletta.

Ottaen huomioon edellä esitetty sekä se, että hakijalla on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:n mukaisesti ankara eli tuottamuksesta riippumaton vastuu siitä vahingosta ja niistä kuluista, jotka vastapuolelle aiheutuvat mahdollisesti tarpeettomasta turvaamistoimesta, markkinaoikeus katsoo, ettei turvaamistoimesta aiheudu hakijan turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että edellytykset turvaamistoimen määräämiselle myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun niin sanotun haittavertailun näkökulmasta ovat olemassa.

Edellä lausutuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että asiassa on edellytykset määrätä vaatimuksen 1 mukainen kieltoa koskeva turvaamistoimi. Takavarikkoa koskevan vaatimuksen 2 osalta markkinaoikeus katsoo, että vaatimuksen 1 mukainen kielto, jonka tehosteeksi asetetaan uhkasakko, turvaa riittävästi hakijan oikeudet. Vaatimus 2 on näin ollen hylättävä.

Vaatimuskohta 3

Vaatimus 3 koskee todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaista turvaamistoimea.

Jotta turvaamistoimi voidaan myöntää, tulee hakijan saattaa todennäköiseksi väitetyn loukkauksen toteutuminen (vaade-edellytys) sekä se, että aineistolla, jota on vaadittu turvaamistoimen kohteeksi, voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena pääasiassa. Lisäksi edellytyksenä on se, että on olemassa vaara, että vastapuoli menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla (vaaraedellytys). Lopuksi edellytyksenä on, että turvaamistoimen myöntämisestä ei saa aiheutua vastapuolelle turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa (haittavertailu).

Volkswagen AG on esittänyt, että vaatimuksessa 3 tarkoitetun vannetukku.fi Oy:n kirjanpitoaineiston säilyminen on tärkeää pääasiaa koskevan kanteen vireillepanon ja korvausvaatimuksen määrittämisen kannalta.

Markkinaoikeus on edellä vaatimusten 1 ja 2 osalta katsonut Volkswagen AG:n saattaneen todennäköiseksi, että sillä on vannetukku.fi Oy:tä vastaan Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen mallirekisteröintiin DM/079 881-1 perustuva oikeus. Markkinaoikeus katsoo, että kyseisellä perusteella hakijat ovat saattaneet myös todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi sen, että niillä on kysymyksessä oleva oikeus ja vaade-edellytyksen on katsottava täyttyvän myös vaatimuksen 3 osalta. Lisäksi markkinaoikeus katsoo, että aineistolla, jota on vaadittu turvaamistoimen kohteeksi, voidaan sinänsä olettaa olevan todisteena merkitystä pääasiassa.

Vaaraedellytyksen osalta Volkswagen AG on esittänyt olevan todellinen vaara siitä, että todistusaineisto ei ainakaan kokonaisuudessaan säilyisi ilman turvaamistoimen määräämistä. Hakijan mukaan on varteenotettava mahdollisuus, että vannetukku.fi Oy saattaisi esimerkiksi hävittää tiettyjä loukkaavia vanteita koskevia ostotositteita tai tilausdokumentteja.

Edellä mainitulla tavalla oikeuskäytännössä on vaaran käsillä olemisen osalta katsottu riittäväksi, että vaara ei esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Markkinaoikeus katsoo, ettei sanottua vaaraedellytystä ole aihetta arvioida toisin myöskään käsillä olevassa todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisen asian yhteydessä.

Vaatimus 3 kohdistuu vannetukku.fi Oy:n kirjanpitoaineistoon. Tällaisen aineiston säilyttämisestä ja säilyttämisajasta on säädetty kirjanpitolain 2 luvun 9 ja 10 §:ssä. Lisäksi kirjanpitoaineiston hävittäminen, hukkaaminen, kätkeminen ja vahingoittaminen on rangaistavaa rikoslaissa säädetyin edellytyksin. Markkinaoikeus katsoo nämä seikat huomioon ottaen, että vaatimuksessa 3 tarkoitettu todistusaineisto on luonteeltaan sellaista, että vaaraa sen hävittämisestä on pidettävä varsin epätodennäköisenä eikä vaaraedellytyksen ole katsottava täyttyvän.

Niin sanotun vaaraedellytyksen jäädessä edellä tarkoitetulla tavalla täyttymättä turvaamistoimihakemus on hylättävä vaatimuksen 3 osalta eikä asiassa näin ollen ole enää tarpeen tältä osin lausua niin sanotusta haittavertailusta.

Uhkasakko

Vannetukku.fi Oy on esittänyt, että uhkasakon määräämiselle ei ole asiassa perusteita ja joka tapauksessa sen määrä tulee asettaa enintään 50.000 euroon.

Markkinaoikeus toteaa, että määrättävän turvaamistoimen tulee olla omiaan tehokkaasti estämään sen rikkominen. Tähän nähden perusteita olla asettamatta uhkasakkoa ei ole. Määrältään riittäväksi uhkasakoksi tehokkaasti estämään määrättävän turvaamistoimen rikkominen markkinaoikeus harkitsee 50.000 euroa.

Oikeudenkäyntikulut

Vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Volkswagen AG:n korvaamaan sen asianosais- ja oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. Vannetukku.fi Oy lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Volkswagen AG:n asiamiehen yhteisvastuullisesti korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheutuvista kuluista vastaa ensisijaisesti turvaamistoimen hakija. Pääasian käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asianosaisen vaatimuksesta se, kenen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun uudistamista koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 179/1990 vp, s. 20) on mainitun luvun 10 §:ään liittyen todettu, että pykälän säännös tarkoittaa myös sitä, että kulujen korvaamisesta ei päätetä turvaamistoimea koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujen korvaamista koskevat vaatimukset on näin ollen jätettävä tutkimatta käsillä olevan turvaamistoimiasian yhteydessä esitettyinä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla 50.000 euron sakon uhalla vannetukku.fi Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta tämän päätöksen liitteen sarakkeesta C ilmenevän mukaista Fit for VW Reperbahn -vannemallia.

Markkinaoikeus hylkää Volkswagen AG:n hakemuksen muilta osin.

Markkinaoikeus jättää tutkimatta vannetukku.fi Oy:n vaatimuksen sen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujen korvaamisesta.

Edellä mainittu turvaamistoimea koskeva määräys on voimassa, kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään.

Täytäntöönpano ja vakuus

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan tämän lopullista turvaamistoimea koskevan määräyksen voimaantulo edellyttää, että Volkswagen AG hakee turvaamistoimen täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 luvussa säädetään.

Volkswagen AG:n on ennen tämän lopullista turvaamistointa koskevan määräyksen täytäntöönpanoa asetettava ulosottomiehelle ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuus.

Vannetukku.fi Oy:n mahdollisuudesta asettaa torjuntavakuus säädetään ulosottokaaren 8 luvun 3 §:ssä.

Pääasian vireillepano

Volkswagen AG:n on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan pantava kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta pääasiaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa tai saatettava pääasia käsiteltäväksi muussa sellaisessa menettelyssä, joka voi johtaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun. Jos pääasian käsittelyä ei sanotussa ajassa panna vireille tai jos pääasian käsittely jää sillensä, turvaamistoimi peruutetaan siten kuin ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.8.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Riikka Pirttisalo.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 23.6.2016