MAO:358/16

Volkswagen AG > Rengas Turku Oy

turvaamistoimi - todistelun turvaaminen

Diaarinumero: 2016/283
Antopäivä: 15.6.2016

HAKEMUS

Vaatimukset

Volkswagen AG on vaatinut, että markkinaoikeus

1. kieltää, vähintään 200.000 euron suuruisen sakon uhalla, Rengas Turku Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta hakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D yksilöityjä loukkaavia vannemalleja ja kannemerkkiä loukkaavia keskiömerkkejä

2. määrää takavarikoitaviksi kaikki Rengas Turku Oy:n hallussa olevat hakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D yksilöidyt loukkaavat vannemallit

3. määrää, että hakemuksen liitteen B sarakkeissa C ja D yksilöityjä loukkaavia vannemalleja koskeva Rengas Turku Oy:n kirjanpitoaineisto kuten laskut, myyntidokumentit ja kuitit, kopioidaan talteen ulosottomiehen toimesta pysyvällä tavalla ja luovutetaan Volkswagen AG:n haltuun.

Perusteet

Volkswagen AG on rekisteröityjen yhteisömallien numerot 000135199-0042 ja 000603857-0001 sekä Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisten mallirekisteröinnin DM/077 557 haltija. Rengas Turku Oy markkinoi ja myy verkkokaupassaan www.nettivanne.fi luvatta seuraavia vanteita, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia edellä mainittujen Volkswagen AG:n yhteisömallien kanssa:

- RE SCIROCCO GINOSTRA W456
- RE SCIROCCO GINOSTRA W456 BLACK
- RE W463 CROSS
- IMAGE TORINO.

Koska Rengas Turku Oy:n ilman Volkswagen AG:n lupaa myymät vanteet ovat joko identtisiä Volkswagen AG:n mallien kanssa tai eivät anna asiaan perehtyneelle käyttäjälle niihin nähden erilaista kokonaisvaikutelmaa, kyseiset vanteet loukkaavat selvästi Volkswagen AG:n mallioikeuksia.

Lisäksi Volkswagen AG on muun ohella luokassa 12 tavaroille "Ajoneuvot: maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot ja niiden osat" rekisteröidyn Euroopan unionin tavaramerkin numero 000703983 haltija. Volkswagen AG:n mukaan edellä mainitut vanteet RE SCIROCCO GINOSTRA W456 ja IMAGE TORINO sisältävät keskiömerkkinä Volkswagen AG:n tavaramerkin. Rengas Turku Oy:n käyttämä keskiömerkki on käytännössä identtinen Volkswagen AG:n laajalti tunnetun tavaramerkinkanssa sekä ulkoasultaan että markkinoitujen ja myytyjen tavaroiden osalta. Rengas Turku Oy markkinoi kysymyksessä olevia vanteitaan "VW-vanteina". Tämä ilmaisu osoittaa jo itsessään, että loukkaavat vanteet ovat identtisiä tai vähintäänkin samankaltaisia Volkswagen AG:n mallien kanssa ja Rengas Turku Oy on tietoinen tästä seikasta.

Volkswagen AG ei ole testannut kysymyksessä olevia Rengas Turku Oy:n tarjoamia vanteita, joten se ei voi taata, että loukkaavat vanteet täyttävät Volkswagen AG:n korkeita laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Vanteiden ostajien ohella myös suuri yleisö näkee ja kokee autoihin asennettuja loukkaavia vanteita. Käytännössä näitä loukkaavia vanteita näkevät kolmannet osapuolet olettavat niiden olevan alkuperäisvanteita. Näin ollen on olemassa olennainen vaara, että loukkaavat vanteet heikentävät hakijaan yrityksenä liitettävää mielikuvaa erityisesti kuluttajan ollessa tyytymätön tuotteiden laatuun. Rengas Turku Oy:n toiminta vähentää siten erittäin todennäköisesti Volkswagen AG:n yhteisömallien taloudellista arvoa ja merkitystä sekä sen laajalti tunnetun tavaramerkin goodwill-arvoa. Tavaramerkin osalta vaara on ilmeinen erityisesti Volkswagen AG:n tavaramerkkiä loukkaavien keskiömerkkien osalta.

Turvaamistoimesta ei voi aiheutua Rengas Turku Oy:lle kohtuutonta taloudellista haittaa, koska turvaamistoimihakemuksen kohteena olevat vanteet muodostavat vain pienen osan Rengas Turku Oy:n verkkokaupassaan tarjoamista vanteista. Lisäksi oikeudenkäymiskaaren 7 luvun mukaisesti hakijalla oleva ankara vahingonkorvausvastuu turvaa riittävästi vastapuolen edut. Turvaamistoimihakemuksen hylkäämisestä aiheutuisi Volkswagen AG:lle taloudellista vahinkoa myynnin laskuna ja erityisesti sen brändiin liitettyjen mielikuvien sekä brändin arvon mahdollisena alentumisena, kun markkinoilla olisi tuotteita, joiden osalta hakija Volkswagen AG ei voisi olla varma tuotteiden laadusta ja joiden turvallisuus- ja laatustandardit eivät todennäköisesti vastaisi hakijan asettamia hyvin korkeita standardeja.

Rengas Turku Oy:n toiminnasta aiheutuva vahinko jää Volkswagen AG:n osalta pysyväksi, sillä turvaamistoimen kohteena olevia vanteita on käytännössä mahdotonta saada takaisin sen jälkeen kun ne on saatettu kuluttajamarkkinoille. Turvaamistoimen kohteena olevien vanteiden takavarikoiminen erityisesti sinetöimällä ei sen sijaan aiheuta samalla tavalla vahinkoa, sillä Rengas Turku Oy voi myydä vanteet edelleen, jos pääasiaa koskeva kanne hylätään.

Kieltoturvaamistoimi ei ole riittävä, sillä on olemassa riski siitä, että Rengas Turku Oy myy loukkaavia vanteita edelleen tai muutoin siirtää ne hallustaan pois kiellosta huolimatta. Tämän vuoksi asiassa tulee määrätä myös takavarikko esimerkiksi siten, että ulosottomies sinetöi loukkaavat vannemallit.

Rengas Turku Oy:n kirjanpitoaineiston säilyminen on tärkeää pääasiaa koskevan kanteen vireillepanon ja korvausvaatimuksen määrittämisen kannalta. Volkswagen AG:n tulee tietää loukkaavien vanteiden tuonti- ja myyntimäärät sekä osto- ja myyntihinnat, jotta se voi yksilöidä korvausvaatimuksensa. On olemassa todellinen vaara siitä, että todistusaineisto ei ainakaan kokonaisuudessaan säilyisi ilman turvaamistoimen määräämistä. On varteenotettava mahdollisuus, että Rengas Turku Oy saattaisi esimerkiksi hävittää tiettyjä loukkaavia vanteita koskevia ostotositteita tai tilausdokumentteja. Pelkkä tällaisen vaaran olemassaolo on tältä osin riittävää.

Todistusaineistoa koskevasta turvaamistoimesta ei voi aiheutua Rengas Turku Oy:lle kohtuutonta haittaa Volkswagen AG:n turvattavaan etuun nähden. Haettu turvaamistoimi eli Rengas Turku Oy:n kirjanpitoaineiston kopioiminen talteen ulosottomiehen toimesta on takavarikkoa lievempi toimenpide. Kirjanpitoaineisto on Rengas Turku Oy:n käytettävissä kokonaisuudessaan ja koko ajan. Lisäksi Volkswagen AG:llä on asianosaisena salassa pidettäviä tietoja koskeva vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. Tämän vuoksi Rengas Turku Oy:lle ei voi koitua haittaa siitä, että sen kirjanpitoaineisto kopioidaan ja luovutetaan Volkswagen AG:lle.

VASTAUS

Vaatimukset

Rengas Turku Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Perusteet

Rengas Turku Oy on välittömästi turvaamistoimihakemuksen tiedoksi saatuaan poistanut myynnistä Volkswagen AG:n mallioikeuksia loukkaaviksi väitetyt vannemallit ja tavaramerkkioikeutta loukkaaviksi väitetyt keskiömerkit. Kieltoa koskeva vaatimus 1 on näin ollen tarpeeton.

Rengas Turku Oy ei ole pitänyt kysymyksessä olevia tuotteita niin kuin ei myöskään muita verkkokaupassa myytäviä vanteita ja tarvikkeita enempää kuin muutamia kappaleita, joten myös takavarikkoa koskeva vaatimus 2 on tarpeeton. Vaatimuksen kohteina olevien tuotteiden määrä ja taloudellinen arvo ovat olemattomia.

Rengas Turku Oy suostuu siihen, että Volkswagen AG:n määräämä tilintarkastaja tarkastaa Rengas Turku Oy:n kirjanpitoa haluamassaan määrin Volkswagen AG:n kustannuksella sovittuaan asiasta hyvissä ajoin etukäteen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Volkswagen AG:n hakemuksen vaatimuskohdat 1 ja 2 koskevat oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisia niin sanottuja yleisluontoisia turvaamistoimia. Kyseisen pykälän mukaan tuomioistuin voi muun ohella sakon uhalla kieltää vastapuolta tekemästä jotakin tai ryhtymästä johonkin ja määrätä jostakin muusta toimenpiteestä, joka on tarpeen hakijan oikeuden turvaamiseksi.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukainen yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavoin estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

Hakemuksen vaatimuskohta 3 koskee puolestaan turvaamistoimea, josta säädetään laissa todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa. Sanotun lain 1 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan todistelun turvaamiseen muun ohella riita-asiassa, joka perustuu mallioikeuslaissa ja tavaramerkkilaissa säädettyjen oikeuksien loukkaamiseen.

Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa

riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä, että sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä lain soveltamisalaan kuuluvassa asiassa, pannaan takavarikkoon. Takavarikon lisäksi tai sen sijasta tuomioistuin voi määrätä muusta, ei kuitenkaan takavarikkoa ankarammasta toimenpiteestä. Pykälän 2 momentin mukaan päättäessään turvaamistoimen määräämisestä tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Viimeksi mainitun lain 3 §:n mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottolain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ratkaisulla, ja että hänen oikeuttaan loukataan tai loukkaus on välittömästi toteutumassa. Lisäksi turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, kätkee, hävittää tai luovuttaa todistusaineistoa tai muulla tavoin menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

Vaatimuskohdat 1 ja 2

Kuten edellä on todettu, oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi vastapuolta kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo. Korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 1994:132 ja 1994:133 on vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta katsottu saamisen yksilöimisen ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ratkaisuissa KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on sen sijaan katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, onko Rengas Turku Oy Volkswagen AG:n esittämällä tavalla loukannut sen mallioikeuksia ja tavaramerkkioikeutta. Mainittu seikka kuuluu vasta pääasian yhteydessä tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla hakijan on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että sillä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus.

Volkswagen AG:n hakemuksen vaatimuskohdat 1 ja 2 koskevat sitä, että markkinaoikeus kieltää Rengas Turku Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta seuraavia hakemuksen liitteessä B yksilöityjä vanteita ja määrää kysymyksessä olevat Rengas Turku Oy:n hallussa olevat vanteet takavarikoitaviksi:

- RE SCIROCCO GINOSTRA W456
- RE SCIROCCO GINOSTRA W456 BLACK
- RE W463 CROSS
- IMAGE TORINO.

Lisäksi Volkswagen AG:n mukaan Rengas Turku Oy:n edellä mainitut vanteet RE SCIROCCO GINOSTRA W456 ja IMAGE TORINO sisältävät keskiömerkin, joka loukkaa Volkswagen AG:n tavaramerkkioikeutta. Volkswagen AG:n vaatimukset 1 ja 2 on kohdistettu vanteiden lisäksi myös sanottuihin keskiömerkkeihin.

Volkswagen AG on esittänyt, että Rengas Turku Oy markkinoi ja myy verkkokaupassaan www.nettivanne.fi luvatta vanteita, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia edellä mainittujen Volkswagen AG:n yhteisömallien kanssa. Lisäksi osaan vanteista sisältyy keskiömerkkinä Volkswagen AG:n yhteisötavaramerkki. Volkswagen AG:n mukaan Rengas Turku Oy:n menettely loukkaa sen malli- ja tavaramerkkioikeuksia.

Rengas Turku Oy ei ole vaatiessaan hakemuksen hylkäämistä kiistänyt Volkswagen AG:n väittämiä malli- ja tavaramerkkioikeuksien loukkauksia, vaan on esittänyt poistaneensa myynnistä Volkswagen AG:n mallioikeuksia loukkaaviksi väitetyt vannemallit ja tavaramerkkioikeutta loukkaaviksi väitetyt keskiömerkit välittömästi turvaamistoimihakemuksen tiedoksi saatuaan.

Ottaen huomioon yhtäältä Rengas Turku Oy:n markkinoimien ja myymien vanteiden sekä keskiömerkkien ja toisaalta Volkswagen AG:n malli- ja tavaramerkkioikeuksien samankaltaisuudesta hakemuksessa esitetty sekä se, ettei Rengas Turku Oy ole kiistänyt oikeudenloukkauksia, markkinaoikeus katsoo, että Volkswagen AG on saattanut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että sillä on Rengas Turku Oy:tä vastaan edellä mainittuihin malleihin ja Euroopan unionin tavaramerkkiin perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi paitsi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo myös oikeuden loukkauksen vaara.

Korkein oikeus on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua turvaamistointa koskeneissa ratkaisuissaan KKO 1994:132 ja 1994:133 katsonut hukkaamisvaaran olevan olemassa, jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Sama vaaraedellytys on oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen osalta.

Asiassa esitetyn mukaan Rengas Turku Oy:llä on ollut verkkokaupassaan myynnissä loukkaaviksi väitettyjä vanteita, joista osaan on sisältynyt loukkaaviksi väitettyjä keskiömerkkejä. Rengas Turku Oy on toisaalta esittänyt, että se on poistanut hakemuksessa tarkoitetut tuotteet myynnistä ja että niitä on sen varastossa enintään muutamia kappaleita. Yhtäältä tuotteiden myynnistä esitettyyn nähden ja toisaalta siihen, että tuotteita on edelleen Rengas Turku Oy:n varastossa, nähden markkinaoikeus katsoo, että hakijan väitettä oikeudenloukkausta koskevan vaaran käsillä olemisesta ei voida pitää varsin epätodennäköisenä Rengas Turku Oy:n vastauksessaan esittämästä huolimatta.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hakijoiden vaatimus turvaamistoimen myöntämisestä täyttää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset myös vaaraedellytyksen osalta.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen tulee lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Volkswagen AG on esittänyt, että turvaamistoimesta ei voi aiheutua Rengas Turku Oy:lle kohtuutonta taloudellista haittaa, koska turvaamistoimihakemuksen kohteena olevat vanteet muodostavat vain pienen osan Rengas Turku Oy:n verkkokaupassaan tarjoamista vanteista. Volkswagen AG:n mukaan turvaamistoimihakemuksen hylkäämisestä aiheutuisi sille taloudellista vahinkoa myynnin laskuna ja erityisesti sen brändiin liitettyjen mielikuvien sekä brändin arvon mahdollisena alentumisena. Rengas Turku Oy ei ole lausunut turvaamistoimesta sille aiheutuvasta haitasta, vaan on ainoastaan esittänyt turvaamistoimen olevan tarpeeton sen poistettua hakemuksen kohteena olevat tuotteet myynnistä.

Ottaen huomioon edellä esitetty sekä se, että hakijalla on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:n mukaisesti ankara eli tuottamuksesta riippumaton vastuu siitä vahingosta ja niistä kuluista, jotka vastapuolelle aiheutuvat mahdollisesti tarpeettomasta turvaamistoimesta, markkinaoikeus katsoo, ettei turvaamistoimesta aiheudu hakijan turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että edellytykset turvaamistoimen määräämiselle myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun niin sanotun haittavertailun näkökulmasta ovat olemassa.

Edellä lausutuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että asiassa on edellytykset määrätä vaatimuksen 1 mukainen kieltoa koskeva turvaamistoimi. Takavarikkoa koskevan vaatimuksen 2 osalta markkinaoikeus katsoo, että vaatimuksen 1 mukainen kielto, jonka tehosteeksi asetetaan uhkasakko, turvaa riittävästi hakijan oikeudet. Vaatimus 2 on näin ollen hylättävä.

Vaatimuskohta 3

Vaatimus 3 koskee todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaista turvaamistoimea.

Jotta turvaamistoimi voidaan myöntää, tulee hakijan saattaa todennäköiseksi väitetyn loukkauksen toteutuminen (vaade-edellytys) sekä se, että aineistolla, jota on vaadittu turvaamistoimen kohteeksi, voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena pääasiassa. Lisäksi edellytyksenä on se, että on olemassa vaara, että vastapuoli menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla (vaaraedellytys). Lopuksi edellytyksenä on, että turvaamistoimen myöntämisestä ei saa aiheutua vastapuolelle turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa (haittavertailu).

Volkswagen AG on esittänyt, että vaatimuksessa 3 tarkoitetun Rengas Turku Oy:n kirjanpitoaineiston säilyminen on tärkeää pääasiaa koskevan kanteen vireillepanon ja korvausvaatimuksen määrittämisen kannalta.

Markkinaoikeus on edellä vaatimusten 1 ja 2 osalta katsonut Volkswagen AG:n saattaneen todennäköiseksi, että sillä on Rengas Turku Oy:tä vastaan malli- ja tavaramerkkioikeuksiin perustuva oikeus. Markkinaoikeus katsoo, että kyseisellä perusteella hakija on saattanut myös todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi sen, että sillä on kysymyksessä oleva oikeus ja vaade-edellytyksen on katsottava täyttyvän myös vaatimuksen 3 osalta. Lisäksi markkinaoikeus katsoo, että aineistolla, jota on vaadittu turvaamistoimen kohteeksi, voidaan sinänsä olettaa olevan todisteena merkitystä pääasiassa.

Vaaraedellytyksen osalta Volkswagen AG on esittänyt olevan todellinen vaara siitä, että todistusaineisto ei ainakaan kokonaisuudessaan säilyisi ilman turvaamistoimen määräämistä. Hakijan mukaan on varteenotettava mahdollisuus, että Rengas Turku Oy saattaisi esimerkiksi hävittää tiettyjä loukkaavia vanteita koskevia ostotositteita tai tilausdokumentteja.

Edellä mainitulla tavalla oikeuskäytännössä on vaaran käsillä olemisen osalta katsottu riittäväksi, että vaara ei esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Markkinaoikeus katsoo, ettei sanottua vaaraedellytystä ole aihetta arvioida toisin myöskään käsillä olevassa todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisen asian yhteydessä.

Vaatimus 3 kohdistuu Rengas Turku Oy:n kirjanpitoaineistoon. Tällaisen aineiston säilyttämisestä ja säilyttämisajasta on säädetty kirjanpitolain 2 luvun 9 ja 10 §:ssä. Lisäksi kirjanpitoaineiston hävittäminen, hukkaaminen, kätkeminen ja vahingoittaminen on rangaistavaa rikoslaissa säädetyin edellytyksin. Markkinaoikeus katsoo nämä seikat huomioon ottaen, että vaatimuksessa 3 tarkoitettu todistusaineisto on luonteeltaan sellaista, että vaaraa sen hävittämisestä on pidettävä varsin epätodennäköisenä eikä vaaraedellytyksen ole katsottava täyttyvän.

Niin sanotun vaaraedellytyksen jäädessä edellä tarkoitetulla tavalla täyttymättä turvaamistoimihakemus on hylättävä vaatimuksen 3 osalta eikä asiassa näin ollen ole enää tarpeen tältä osin lausua niin sanotusta haittavertailusta.

Uhkasakko

Määrättävän turvaamistoimen tulee olla omiaan tehokkaasti estämään sen rikkominen. Määrältään riittäväksi uhkasakoksi tehokkaasti estämään määrättävän turvaamistoimen rikkominen markkinaoikeus harkitsee 30.000 euroa.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla 30.000 euron sakon uhalla Rengas Turku Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta tämän päätöksen liitteessä yksilöityjä keskiömerkkejä ja seuraavia tämän päätöksen liitteen sarakkeesta C ilmenevän mukaisia vanteita:

- RE SCIROCCO GINOSTRA W456
- RE SCIROCCO GINOSTRA W456 BLACK
- RE W463 CROSS
- IMAGE TORINO.

Markkinaoikeus hylkää Volkswagen AG:n hakemuksen muilta osin.

Edellä mainittu turvaamistoimea koskeva määräys on voimassa, kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään.

Täytäntöönpano ja vakuus

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan tämän lopullista turvaamistoimea koskevan määräyksen voimaantulo edellyttää, että Volkswagen AG hakee turvaamistoimen täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 luvussa säädetään.

Volkswagen AG:n on ennen tämän lopullista turvaamistointa koskevan määräyksen täytäntöönpanoa asetettava ulosottomiehelle ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuus.

Rengas Turku Oy:n mahdollisuudesta asettaa torjuntavakuus säädetään ulosottokaaren 8 luvun 3 §:ssä.

Pääasian vireillepano

Volkswagen AG:n on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan pantava kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta pääasiaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa tai saatettava pääasia käsiteltäväksi muussa sellaisessa menettelyssä, joka voi johtaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun. Jos pääasian käsittelyä ei sanotussa ajassa panna vireille tai jos pääasian käsittely jää sillensä, turvaamistoimi peruutetaan siten kuin ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.8.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Riikka Pirttisalo.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 22.6.2016