MAO:259/16

F-Safety Oy > Kuomiokoski Oy

mallioikeus

Diaarinumero: 2014/969
Antopäivä: 11.5.2016

KANNE

Vaatimukset

F-Safety Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että F-Safety Oy:n valmistuttamat, myymät ja markkinoimat Angry Birds Classic-, Go- ja Stella -mallistojen toppajalkineet eivät loukkaa Kuomiokoski Oy:n suomalaisia mallirekisteröintejä 19973, 20016, 22323, 22325 ja 22326 eivätkä yhteisömallirekisteröintejä 000270715-0001 ja 002169771-0004

2. vahvistaa mallioikeuslain 41 §:n mukaisesti, että Kuomiokoski Oy:n vaatimuskohdassa 1 luetellut toppajalkineita koskevat mallioikeudet eivät ole esteenä F-Safety Oy:n liiketoiminnalle valmistaa, valmistuttaa, myydä ja markkinoida sekä muutoin käyttää Angry Birds Classic-, Go- ja Stella -mallistojen toppajalkineita, joissa on Angry Birds -kuviointi ja

3. velvoittaa Kuomiokoski Oy:n korvaamaan F-Safety Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 436,06 eurolla ja palkkion osalta 73.336,25 eurolla eli yhteensä 73.770,31 eurolla korkoineen sekä asianosaiskulut 2.069,84 eurolla korkoineen.

Perusteet

Kanneoikeus

F-Safety Oy on syksyllä 2014 tuonut markkinoille lapsille tarkoitetut Angry Birds -toppajalkineet. F-Safety Oy:n tuotevalikoimiin kuuluu saappaita kolmella eri Angry Birds -kuosilla. Kutakin kuosia tarjotaan kolmessa tai neljässä eri värissä.

Pian Angry Birds -saappaiden lanseeraamisen jälkeen Kuomiokoski Oy on lähettänyt F-Safety Oy:lle 17.10.2014 päivätyn kirjeen, jonka mukaan kyseiset jalkineet loukkaavat Kuomiokoski Oy:n rekisteröityjä mallioikeuksia. Kirjeessä on vaadittu, että F-Safety Oy lopettaa kyseisten saappaiden maahantuonnin, myynnin ja markkinoinnin. F Safety Oy on kiistänyt mallioikeuden loukkauksen, mutta tästä huolimatta Kuomiokoski Oy on jatkanut loukkausväitteiden esittämistä 11.11.2014 päivätyllä kirjeellä. Kuomiokoski Oy on ollut asian johdosta yhteydessä myös F-Safety Oy:n jälleenmyyjiin, jotka ovat vetäneet tuotteita myynnistä tai jättäneet tilauksia tekemättä.

Kyseinen kirjeenvaihto osoittaa asiassa olevan epätietoisuutta siitä, loukkaavatko F-Safety Oy:n jalkineet Kuomiokoski Oy:n oikeuksia. Tilanteesta aiheutuu haittaa F-Safety Oy:lle, jolla on siten mallioikeuslaissa tarkoitettu oikeus ajaa vahvistuskannetta Kuomiokoski Oy:tä vastaan. Kuomiokoski Oy ei ole edellä mainitussa kirjeenvaihdossa määritellyt niitä mallioikeuksiaan, joita se katsoo F-Safety Oy:n loukanneen. Kuomiokoski Oy on ainoastaan esimerkinomaisesti viitannut joihinkin rekisteröityihin malleihinsa antaen samalla ymmärtää, että se katsoo myös muita sen mallioikeuksia loukatun. Tästä syystä F-Safety Oy:n on ollut tarpeen vaatia vahvistustuomiota kaikkien niiden vaatimuskohdassa 1 mainittujen Kuomiokoski Oy:n rekisteröityjen mallien osalta, jotka käsittävät toppajalkineen.

Kanteen osittainen myöntäminen

Kuomiokoski Oy on oikeudenkäynnin kuluessa ilmoittanut, etteivät F-Safety Oy:n Angry Birds -jalkineet loukkaa Kuomiokoski Oy:n malleja numerot 19973, 20016, 22323 ja 22326 sekä yhteisömallia numero 002169771-0004. Näiden mallien osalta Kuomiokoski Oy on siten myöntänyt kanteen. Näin ollen asiassa on tarpeellista käsitellä ainoastaan Kuomiokoski Oy:n mallia numero 22325 ja yhteisömallia numero 000270715-0001.

Kuomiokoski Oy:n mallioikeuksien suoja-ala

Kaikki vaatimuskohdissa 1 ja 2 tarkoitetut Kuomiokoski Oy:n mallirekisteröinnit koskevat jalkineita. Mallin numero 22325 ja yhteisömallin numero 000270715-0001 suojapiiri on erittäin kapea. Mallioikeuden suoja kohdistuu vain mallin sellaisiin elementteihin ja piirteisiin, jotka ovat uusia ja yksilöllisiä verrattuna jo aiemmin julkiseksi tulleiden mallien piirteisiin. Ennen edellä mainittuja mallirekisteröintejä oli tullut julkiseksi useita samankaltaisia talvisaappaiden muotoja. Kuomiokoski Oy:n kyseiset mallirekisteröinnit eivät tuota minkäänlaisia yksinoikeuksia tällaisiin aikaisemmin tunnetuksi tulleisiin ulkomuotoihin ja piirteisiin, vaan ne ovat muiden toimijoiden vapaasti käytettävissä.

Esimerkiksi Kuomiokoski Oy:n oman Kuoma-kenkiä esittelevän kuvaston perusteella on selvää, että jo vuonna 1998 markkinoilla on ollut mallisto, jonka saappaiden ulkomuodot ovat olleet hyvin lähellä edellä mainittuja mallirekisteröintejä. Aikaisemmin tunnettuja piirteitä ovat esimerkiksi saappaan perusmuoto, jalkapöydän päällä olevat urat, heijastavat tereet sekä kengän alaosan suojaava reunus. Koska nämä piirteet eivät ole olleet uusia eivätkä yksilöllisiä mallien hakemishetkellä, edellä mainitut mallirekisteröinnit eivät tuota yksinoikeutta mihinkään näistä piirteistä. Ainoastaan jalkineen pohja on ollut kokonaisuudessaan uusi ja yksilöllinen.

Kyseiset mallit on siis hyväksytty rekisteröitäväksi aikaisemmista hyvin samankaltaisista malleista huolimatta. Rekisteröintikäytännössä on siten katsottu kyseisenlaisten talvisaappaiden osalta vähäistenkin yksityiskohtien eroavaisuuksien olevan riittäviä tekemään mallin kokonaisvaikutelmasta erilaisen verrattuna aikaisempien mallien kokonaisvaikutelmiin. Talvisaappaiden tuoteryhmässä melko vähäisetkin eroavaisuudet riittävät erottamaan mallin aikaisemmista malleista. Mallin luojan vapaus talvisaappaiden kehittelyssä on jo lähtökohtaisesti rajallinen, koska talvisaappailla on aiottuun käyttötarkoitukseen soveltuakseen oltava tietynlaisia piirteitä. Mallin yksityiskohdille voidaan tällöin antaa tavanomaista enemmän painoarvoa mallin kokonaisvaikutelmaa arvioitaessa.

Kuomiokoski Oy on hakenut mallisuojaa lukuisille saapasmalleille, jotka poikkeavat vain vähän sekä toisistaan että aikaisemmista malleista. Näin ollen Kuomiokoski Oy on itsekin mieltänyt, että saappaiden hyvin samanlaiset perusmuodot eivät aikaansaa samanlaista kokonaisvaikutelmaa, vaan hyvin pienet erot yksityiskohdissa, kuten urissa, tekevät malleista kokonaisvaikutelmiltaan erilaiset. Kuomiokoski Oy:n mallien rekisteröintihistoria osoittaa, etteivät aikaisemmat mallirekisteröinnit riitä suojaamaan malleja, joissa on pieniä eroavaisuuksia yksityiskohtien osalta.

Kuomiokoski Oy:n yhteisömallin numero 000270715-0001 suoja-ala on erityisen kapea. Yhteisömallirekisteröintiä on haettu vuonna 2004 eli vuosia myöhemmin kuin muita vaatimuskohdassa 1 mainittuja mallirekisteröintejä. Myöhempi malli saa suojaa vain niiden piirteiden osalta, jotka eivät olleet tunnettuja hakemishetkellä. Hakemalla uutta mallioikeusrekisteröintiä hieman erilaiselle muunnelmalle aikaisemmasta tuotteesta ei ole mahdollista jatkaa vanhojen piirteiden mallioikeussuojaa.

Kuomiokoski Oy:n yhteisömalli numero 000270715-0001 saa suojaa vain siltä osin kuin mallissa on jotain uutta ja yksilöllistä verrattuna Kuomiokoski Oy:n omiin tai muiden aiempiin malleihin. Jos Kuomiokoski Oy:n yhteisömallia numero 000270715-0001 verrataan esimerkiksi Kuomiokoski Oy:n kansallisiin malleihin numerot 22323 ja 22325, voidaan todeta, että valtaosa yhteisömallin mukaisen jalkineen piirteistä oli tunnettuja jo hakemishetkellä. Ensiksi mainitun yhteisömallin mukaisen saappaan piirteet eivät juuri eroa kahden viimeksi mainitun mallin mukaisten saappaiden piirteistä. Jalkineiden ääriviivat sekä muotoilu alareunan ja heijastinnauhojen osalta ovat esiintyneet aikaisemmissa malleissa kutakuinkin identtisinä. Ainoat erot verrattuna aikaisemmin tunnettuun ovat pienet eroavaisuudet urien muodossa ja sijainnissa sekä kolmiomaisen tavaramerkin paikka. Nämä eroavat piirteet ovat siten ainoat, joille Kuomiokoski Oy:n yhteisömallirekisteröinti numero 000270715-0001 antaa suojaa. Sen sijaan muun muassa saappaan perusmuoto, alaosan muotoilu ja heijastinnauhat, jotka eivät olleet uusia mallia haettaessa, jäävät kokonaisuudessaan yhteisömallin suoja-alan ulkopuolelle.

Näin ollen Kuomiokoski Oy:n mallissa numero 22325 ja yhteisömallissa numero 000270715-0001 ei ole montaa sellaista piirrettä, jotka olisivat olleet kyseisten mallien rekisteröintien hakemishetkellä uusia ja yksilöllisiä ja siten oikeutettuja mallisuojaan. Kuomiokoski Oy:n malleille annettava suoja jää siten hyvin kapeaksi ja F-Safety Oy:n tuotteiden piirteet eroavat selvästi Kuomiokoski Oy:n mallien suojaa nauttivista piirteistä. Kun Kuomiokoski Oy:n mallien suoja-ala on edellä kerrotulla tavalla erittäin kapea, ei tarvita suuriakaan eroja, että uudempien tuotteiden tulee katsoa jäävän aikaisempien mallien suoja-alan ulkopuolelle.

Kuomiokoski Oy:n mallien ja F-Safety Oy:n tuotteiden vertailu

Mallioikeus käsittää kaikki mallit, joista asiaan perehtynyt käyttäjä ei saa erilaista kokonaisvaikutelmaa. Näin ollen asiassa on arvioitava, saako asiaan perehtynyt käyttäjä F-Safety Oy:n Angry Birds -saappaista erilaisen kokonaisvaikutelman kuin Kuomiokoski Oy:n malleista.

Mallioikeuden laajuutta loukkaustilanteessa arvioidaan samalla tavoin kuin mallien yksilöllisyyttä. Koska Kuomiokoski Oy:n toppasaappaiden osalta sen omat aikaisemmat lähes samanlaiset mallit eivät ole olleet esteenä myöhempien mallien rekisteröinneille, vaan varsin pienet eroavaisuudet ovat riittäneet luomaan erilaiset kokonaisvaikutelmat, samaa linjaa on noudatettava myös loukkausarvioinnissa. Angry Birds -saappaat eroavat Kuomiokoski Oy:n malleista huomattavasti enemmän kuin Kuomiokoski Oy:n myöhemmät mallit ovat eronneet sen aikaisemmista malleista.

F-Safety Oy:n Angry Birds -saappaat eroavat useiden piirteiden osalta Kuomiokoski Oy:n malleista ja erityisesti niistä piirteistä, jotka olivat uusia ja yksilöllisiä kyseisten mallien hakemushetkellä. Angry Birds -saappaiden varsi on ylöspäin levenevä ja erimuotoinen kuin Kuomiokoski Oy:n mallien varret. Saappaiden leikkaukset ovat erilaiset, ja myös saappaiden varressa ja etupäällisessä sekä kärjessä olevat urat poikkeavat toisistaan niin lukumäärältään kuin muodoltaan. Urat ovat täysin erilaiset kuin missään Kuomiokoski Oy:n mallissa. Lisäksi saappaiden pohjakuvioinnit eroavat selkeästi toisistaan ja myös pohjan lestit ovat erilaiset. F-Safety Oy:n saappaiden takaosassa on lisäksi teksti Angry Birds sekä pohjassa teksti Demar. Vastaavia tekstiosia ei esiinny Kuomiokoski Oy:n malleissa. Angry Birds -saappaista puuttuu myös Kuomiokoski Oy:n malleissa esiintyvä vinoneliö.

Kokonaisvaikutelmiin tekee olennaisen eron myös Angry Birds -saappaiden fluorisoitu väritys ja kuviointi, jotka eroavat merkittävästi Kuomiokoski Oy:n mallien yksivärisestä tummasta värityksestä. Rekisteröintikäytännössä myöhempi kuviollinen tuote on katsottu riittävän erilaiseksi verrattuna aiempiin ilman kuviota rekisteröityihin malleihin.

Angry Birds -saappaita ja niiden eroja Kuomiokoski Oy:n malleihin tulee arvioida edellä esitetyllä tavalla. Kuomiokoski Oy:n mallissa numero 22325 ei ole lainkaan kuviointeja tai kuoseja, vaan saappaan ulkosivuilla on ainoastaan vinoneliön muotoinen tuotemerkki. Sisäsivuilla ei ole minkäänlaisia kuviollisia elementtejä.

F-Safety Oy:n saappaiden erivärisissä kuoseissa esiintyy erilaisia Angry Birds -hahmoja. F-Safety Oy:n saappaissaan käyttämässä kuosissa kyse ei ole epäolennaisesta yksityiskohdasta vaan saappaiden keskeisestä piirteestä. F-Safety Oy:n Angry Birds -saappaiden fluorisoiva ja omaleimainen väritys sekä kuviointi vaikuttavat lasten vanhempien ostopäätökseen.

Kun Angry Birds -saappaiden erot Kuomiokoski Oy:n yhteisömallin numero 000270715-0001 mukaiseen jalkineeseen ovat huomattavasti suuremmat kuin kyseisen yhteisömallin mukaisen jalkineen erot Kuomiokoski Oy:n omiin aikaisempiin malleihin, on selvää, että Angry Birds -saappaista saatava kokonaisvaikutelma eroaa myös yhteisömallirekisteröinnin numero 000270715-0001 suojaa nauttivista osista.

Kuten edellä on todettu, Kuomiokoski Oy:n yhteisömallirekisteröinti numero 000270715-0001 ei eroa juurikaan kansallisten mallirekisteröintien numerot 22323 ja 22325 mukaisista malleista ja Kuomiokoski Oy on sen vuoksi oikeutettu suojaan vain yhteisömallirekisteröinnin uusien piirteiden osalta. Suoja-alaan jäävät siten vain saappaassa olevat urat ja vinoneliön muotoinen tuotemerkki.

Kuomiokoski Oy:n mallirekisteröinnit sisältävät myös talvisaappaan pohjat. Mallit eroavat aikaisemmin tunnetuista malleista erityisesti pohjiensa osalta. Saappaiden pohjien muotoilu on olennainen osa rekisteröityjä malleja ja pohjat on otettava huomioon arvioitaessa mallirekisteröintien suoja-alaa sekä verrattaessa Angry Birds -saappaista saatavia kokonaisvaikutelmia Kuomiokoski Oy:n malleista saataviin kokonaisvaikutelmiin. F-Safety Oy:n Angry Birds -saappaiden pohjakuviointi ei muistuta minkään Kuomiokoski Oy:n mallin pohjakuviointia. Näin ollen jo pelkästään erot pohjakuvioinneissa riittävät luomaan erilaiset kokonaisvaikutelmat.

Kokonaisuutena arvioiden F-Safety Oy:n Angry Birds -saappaista saatava kokonaisvaikutelma eroaa merkittävästi Kuomiokoski Oy:n mallien kokonaisvaikutelmista. Näin ollen Angry Birds -saappaat eivät kuulu Kuomiokoski Oy:n mallien suojapiiriin, eikä F-Safety Oy:n menettelyssä voi siten olla kyse mallioikeuksien loukkauksesta.

VASTAUS

Vaatimukset

Kuomiokoski Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. ensisijaisesti jättää kanteen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää kanteen puuttuvan oikeussuojan tarpeen vuoksi kokonaisuudessaan tai ainakin mallioikeusrekisteröintien numerot 19973, 20016, 22323 ja 22326 sekä yhteisömallirekisteröinnin numero 002169771-0004 osalta

2. joka tapauksessa jättää kannevaatimuksen 1 tutkimatta

3. mikäli kanne tutkitaan, hylkää kanteen kokonaisuudessaan perusteettomana mallioikeusrekisteröinnin numero 22325 ja yhteisömallirekisteröinnin numero 000270715-0001 osalta ja

4. velvoittaa F-Safety Oy:n korvaamaan Kuomiokoski Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.095,10 eurolla ja palkkion osalta 51.253 eurolla eli yhteensä 53.348,10 eurolla korkoineen.

Perusteet

Kannevaatimusten päällekkäisyys

Kanteen vaatimuskohdat 1 ja 2 merkitsevät asiallisesti täysin samaa. Niissä on vaadittu samaa oikeusseuraamusta eli sen vahvistamista, etteivät F-Safety Oy:n Angry Birds -toppajalkineet loukkaa Kuomiokoski Oy:n tiettyjä mallioikeuksia. Samaa oikeussuhdetta koskevaa vaatimusta ei voi käsitellä kahteen kertaan. Koska mallioikeuslain 41 §:ssä on vahvistuskannetta koskeva erityissäännös, vaatimuskohdan 1 mukainen yleinen vahvistuskannevaatimus tulee jättää tutkimatta.

Puuttuva oikeussuojan tarve

Kuomiokoski Oy ei ole kiistänyt sitä, että vaatimuskohdissa 1 ja 2 tarkoitetut F-Safety Oy:n Angry Birds -jalkineet eivät loukkaa Kuomiokoski Oy:n suomalaisia mallirekisteröintejä numerot 19973, 20016, 22323 ja 22326 eivätkä sen yhteisömallirekisteröintiä numero 002169771-0004. Kuomiokoski Oy ei kuitenkaan ole myöntänyt kannetta oikeaksi näiltäkään osin, sillä F-Safety Oy:ltä puuttuu oikeussuojan tarve edellä mainittujen mallien osalta. Kanne tulee jättää tutkimatta tai joka tapauksessa hylätä niiltä osin kuin F-Safety Oy:ltä puuttuu oikeussuojan tarve.

Kanne on lisäksi nostettu aiheetta ja ennenaikaisesti. F-Safety Oy:n kanteessa viitatussa kirjeenvaihdossa Kuomiokoski Oy on ilmoittanut olevansa useiden muun muassa jalkineita koskevien mallirekisteröintien haltija. Lisäksi Kuomiokoski Oy on ilmoittanut perusteltuna näkemyksenään, että F-Safety Oy:n markkinoimat, kirjeessä yksilöidyt Angry Birds -jalkineet loukkaavat Kuomiokoski Oy:n suojattuja mallioikeuksia. F-Safety Oy:n kiistettyä asianajajansa välityksin loukkauksen mahdollisuuden ja ilmoitettua, ettei se tule ryhtymään Kuomiokoski Oy:n esittämiin toimiin, Kuomiokoski Oy on toisessa kirjeessään 11.11.2014 viitannut mahdollisuuteen saattaa loukkauskysymys oikeudenkäynnin kohteeksi. Kuomiokoski Oy on ilmoittanut vetoavansa siinä yhteydessä tarpeen mukaan muihin mallirekisteröinteihinsä, joita F-Safety Oy:n maahantuomat jalkineet loukkaavat. Kuomiokoski Oy on samassa yhteydessä esittänyt F-Safety Oy:lle asian sopimista eikä loukkausväitteen lähempi ja yksityiskohtaisempi selvittely siten ole tuossa yhteydessä ollut vielä ajankohtainen tai tarpeen. Kuomiokoski Oy ei kuitenkaan ole saanut tähän sovintoehdotukseensa koskaan minkäänlaista vastausta vastapuolelta. Kanne on nostettu tilanteessa, jossa Kuomiokoski Oy oli pyytänyt F-Safety Oy:ltä kannanottoa asian sovinnollista ratkaisua koskevaan ehdotukseen.

Jos F-Safety Oy:llä katsottaisiin olevan oikeussuojan tarve ja asiaankuuluva intressi vahvistuskanteen nostamiseen, loukkausarvioinnin osalta merkityksellisiä voivat olla ainoastaan mallirekisteröintiin numero 22325 ja yhteisömallirekisteröintiin numero 000270715-0001 kohdistuvat vaatimukset. Muilla Kuomiokoski Oy:n mallioikeuksilla ei ole mitään tekemistä nyt kyseessä olevan asian kannalta. Kuomiokoski Oy ei ole toimillaan luonut sellaista epäselvyyttä F-Safety Oy:n Angry Birds -jalkineiden osalta, mikä voisi oikeuttaa F-Safety Oy:n nostamaan kanteen mallirekisteröintien numerot 19973, 20016, 22323 ja 22326 sekä yhteisömallirekisteröinnin 002169771-0004 osalta.

Edellä todetuista syistä Angry Birds -jalkineita on verrattava ainoastaan Kuomiokoski Oy:n malliin numero 22325 ja yhteisömalliin numero 000270715-0001.

Kuomiokoski Oy:n mallien suoja-ala

Kanteessa on viitattu Kuomiokoski Oy:n mallioikeusrekisteröinteihin ja -hakemuksiin väittäen, että mallien suoja-ala olisi hyvin suppea. Se seikka, että Kuomiokoski Oy on ollut aktiivinen uusien mallien kehittäjä ja on niitä paljon suojannut, ei voi johtaa siihen, että mallien suoja olisi heikompi. Kaikki viitatut mallit ovat Kuomiokoski Oy:n malleja, mikä osoittaa yhtiön tuotekehittelyn ja muotoilun uraauurtavuuden sekä aktiivisuuden oikeuksiensa suojaamisessa. Viitatuissa mallirekisteröinneissä on samalla hakemus- ja etuoikeuspäivämäärällä 26.1.2001 yhdeksän mallin ryväs, johon myös kanteessa mainittu Kuomiokoski Oy:n mallirekisteröinti numero 22325 lukeutuu. Samasta etuoikeuspäivämäärästä seuraa, että kyseisten mallien keskinäisellä vertailulla ei ole kanteessa väitettyä merkitystä. Tältä osin kyse ei ole toisiinsa nähden aikaisemmista malleista.

Etuoikeuspäivämääristä todettu huomioon ottaen kanteessa on viitattu ainoastaan viiteen malliin, jotka ovat aikaisempia kuin Kuomiokoski Oy:n malli numero 22325. Kyseisissä viidessä entuudestaan tunnetussa mallissa, joita voitaisiin käyttää uutuusarvioinnin lisäksi arvioitaessa mallioikeudellista yksilöllisyyttä, ei ole havaittavissa samoja yksilöllisiä piirteitä kuin mallissa numero 22325. Aikaisemmissa malleissa esimerkiksi jalkapöydän päällä olevat kohoumat ovat selvästi erilaisia kuin mallissa numero 22325. Ensiksi mainituissa malleissa on jalkapöydän päällä kolme puolipyöreää "harjannetta", joita ei ole mallissa numero 22325. Kuomiokoski Oy:n malli numero 22325 eroaa selvästi aikaisemmista malleista, joilla ei siten ole merkitystä asiassa. Sen sijaan F-Safety Oy:n Angry Birds -jalkineet eivät selvästi eroa Kuomiokoski Oy:n mallista numero 22325 eivätkä erityisesti yhteisömallista numero 000270715-0001.

Kuomiokoski Oy:n mallien ja F-Safety Oy:n tuotteiden vertailu

Kanne tulee joka tapauksessa hylätä, koska F-Safety Oy:n Angry Birds -jalkineet kuuluvat Kuomiokoski Oy:n mallin numero 22325 ja yhteisömallin numero 000270715-0001 suojapiiriin. F-Safety Oy:n maahantuomista Angry Birds -jalkineista saatava kokonaisvaikutelma ei eroa Kuomiokoski Oy:n edellä mainittujen mallirekisteröintien tarkoittamista malleista. Se seikka, että F-Safety Oy:n Angry Birds -jalkineissa on erilaisia värityksiä ja kuvioita, kuten Angry Birds -hahmoja, ei poista mallioikeudellisesti relevantilla tavalla näiden F-Safety Oy:n markkinoimien jalkineiden kuulumista Kuomiokoski Oy:n mallioikeuden suojapiiriin.

F-Safety Oy:n väitteet Kuomiokoski Oy:n mallien suoja-alan kapeudesta ovat perusteettomia eivätkä ne liity nyt kyseessä olevien mallien mallioikeudelliseen loukkausarviointiin. Toisin kuin F-Safety Oy on väittänyt, loukkausarvioinnissa ei voi rajoittua tarkastelemaan yksinomaan joitakin uusia ja yksilöllisiä piirteitä, vaan loukkausarviointi tulee suorittaa mallien kokonaisarvioinnin perusteella asiaan perehtyneen käyttäjän näkökulmasta. Loukkausarvioinnin suorittaminen F-Safety Oy:n esittämällä tavalla ei olisi edes mahdollista. Asiaan perehtynyt käyttäjä ei kykene selkeästi erittelemään vertailtavasta mallista erikseen sen yksilöllisiä piirteitä kaikkiin aikaisemmin tunnetuiksi tulleisiin malleihin nähden ja perustamaan tällaisiin piirteisiin loukkausarviointiansa suhteessa vertailtavana olevaan myöhempään malliin.

Vaikka jalkineen käyttötarkoituksesta aiheutuisi merkittävääkin rajoitusta mallin luojan vapaudelle, tulee suoja-alaa koskeva kokonaisarviointi tehdä mallien kokonaisulkonäkövertailun pohjalta, jolloin tiettyjen yksityiskohtien eroavuudet eivät ole ratkaisevia sen määrittämiseksi, onko kyse loukkauksesta vai ei. F-Safety Oy:n tulkinta Kuomiokoski Oy:n mallioikeussuojan kapeudesta on virheellinen eikä sillä ole merkitystä tässä asiassa.

Jalkineiden osalta muotoilullinen vapaus on jopa verrattain suuri. Kuomiokoski Oy:n luoman toppajalkineen osalta mallin luojan vapaus on suurempi kuin monien muiden jalkineiden osalta, sillä Kuoma-toppajalkine on kyseessä olevan valmistusmateriaalin ja sovellettavan lämpöpuristustekniikan puitteissa mahdollista muotoilla hyvinkin erilaisin tavoin.

Nyt esillä olevassa asiassa on kyse puristamalla tehdystä solurakenteeseen perustuvasta erityistyyppisestä talvijalkineesta. Tällöin arvioinnin vertailukohtana eivät toimi jalkineet yleisesti. Asiaan perehtynyt käyttäjä osaa erotella erityyppiset, erilaisiin materiaaleihin ja valmistustekniikkoihin sekä erilaisiin käyttötarkoituksiin tarkoitetut jalkineet toisista, siten että yleisen jalkinekategorian sisällä on erilaisia keskenään samantyyppisistä jalkineista koostuvia alaryhmiä.

F-Safety Oy:n viittaamassa rekisteröintikäytännössä ei ole sen esittämin tavoin katsottu, että myöhemmän mallin kuviointi olisi yksilöllinen piirre. Kuviointiin on viitattu ainoastaan uutuuden osalta todeten, että myöhempi jalkine on ollut uusi, koska jalkineet eivät muun muassa kuvioinnista johtuen ole olleet identtisiä. Rekisteröintikäytännössä jalkineen pohjan koristeornamenteille on annettu merkitystä tapauksessa, jossa mallirekisteröinti on koskenut pelkästään jalkineen pohjaa. Tällöin käyttötarkoitus määrää mallin perusulkomuodon hyvin pitkälti ja muut seikat nousevat arvioinnissa ratkaiseviksi.

F-Safety Oy:n Angry Birds -jalkineen kokonaisulkonäkö ei eroa Kuomiokoski Oy:n yhteisömallista numero 000270715-0001 ja mallista numero 22325. Suurin ja asiallisesti ottaen ainoa kohtuudella havaittavissa oleva ero on Angry Birds -jalkineiden erilainen pintakuosi. Muut erot ovat hyvin pieniä ja merkityksettömiä yksityiskohdissa, joita oikeuskäytännössä hyväksytyn määritelmän mukainen asiaan perehtynyt käyttäjä ei havainnoi. Mallin katsominen yksilölliseksi edellyttää, että malli ilmentää sen luojan itsenäistä luovaa työpanosta. Melko pienetkin muutokset voivat sinänsä saada suojaa mutta vain, jos niillä on tuotekehittelyn kannalta selvästi merkitystä. Kuosin vaihtamisella toiseen ei ole tuotekehittelyn kannalta mitään merkitystä eikä se ilmennä mitään luovaa itsenäistä työpanosta. Asiaan perehtynyt käyttäjä tietää, että etenkin lastenjalkineita yleisesti koristellaan erilaisin kuvioinnein ja värein. Kuviointi ei sellaisenaan riitä siihen, että asiaan perehtyneen käyttäjän malleista saama kokonaisvaikutelma olisi selvästi eroava.

Kuomiokoski Oy:n kauden 2014−2015 Kuoma-esitteessä nimikkeellä "putkivarsi" kuvattu toppasaapasmallisto on yhteisömallirekisteröinnin numero 000270715-0001 mukainen. Esitteestä voidaan havaita, että kyseisen mallin mukaista jalkinetta markkinoidaan lukuisissa eri väreissä ja erilaisilla pintakuoseilla. Mallistoon ovat jo vuosien ajan kuuluneet mallit "neonkeltainen pöllö" ja "neonpinkki pöllö", jotka myös kuosiensa ja värityksensä puolesta ovat erityisen samanlaisia kuin F-Safety Oy:n Angry Birds -mallit. Ainakaan käyttöesineiden osalta mallioikeuden suoja-alaa ei tule tulkita siten, että kattavan mallisuojan saadakseen mallin luojan tulisi hakea rekisteröitäväksi suuri määrä saman mallin erivärisiä ja -kuosisia versioita. Lisäksi vakiintuneen laintulkinnan mukaan mustavalkoinen kuva mallirekisteröinnissä kattaa saman mallin kaikki värivariaatiot.

Asiaan perehtyneen käyttäjän Angry Birds -jalkineista saama kokonaisvaikutelma on olennaisen sama kuin yhteisömallista numero 000270715-0001 saama. Jalkineiden muotoilulliselta kannalta relevantit kokonaisulkomuodot ovat yhtenevät eikä relevanttia eroa voida aikaansaada vain värin ja pintakankaan kuvioinnin perusteella. Tämäntyyppisissä jalkineissa erilaisten pintakankaiden käyttö on helppoa ja tyypillistä, eikä se sellaisenaan ilmennä mitään luovaa panosta.

Mallin numero 22325 osalta toinen tarkkaavaisen arvioijan mahdollisesti havaitsema ero on kuosin lisäksi se, että Angry Birds -jalkineissa varsi levenee hienoisesti yläpäässä. Tämä hienoinen ero ei riitä aikaansaamaan erilaista kokonaisvaikutelmaa. Kyseisellä piirteellä ei ole tuotekehittelyn kannalta selvää merkitystä eikä sen voi katsoa ilmentävän mallin luojan luovaa itsenäistä työpanosta.

Vaikka Kuomiokoski Oy:n mallirekisteröinteihin sisältyy myös jalkineen pohjakuvio, tällä yksityiskohdalla ei ole merkitystä kokonaisarviointiin perustuvassa suojapiirin arvioinnissa. Pohjan kuvioinnilla ei ole merkitystä erityisesti siitä syystä, että kyseinen mallin osa ei tavanomaisen käytön aikana ole lainkaan näkyvissä. Jalkineesta näkyvät tällöin vain muut osat, joiden perusteella kysymys loukkauksesta tulee ratkaista. Asiaan perehtynyt käyttäjä ei kokonaisarvioinnissaan kiinnitä huomiota tällaisiin yksityiskohtiin. Saappaiden normaalissa käyttötilanteessa ja tarkastelussa eli jalkineiden pohjan ollessa maata vasten Angry Birds -saappaissa ja Kuomiokoski Oy:n edellä mainituissa malleissa näkyvät täysin yhteneväiset karkeapiirteisesti muotoillut pohjakuviointien urat, joista syntyvät täysin samanlaiset ulkonäkövaikutelmat.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

F-Safety Oy

1. Angry Birds -jalkineita koskeva esite
2. Valokuvia Angry Birds -jalkineista
3. Kuomiokoski Oy:n 17.10.2014 päivätty kirje F-Safety Oy:lle
4. F-Safety Oy:n 30.10.2014 päivätty kirje Kuomiokoski Oy:lle
5. Kuomiokoski Oy:n 11.11.2014 päivätty kirje F-Safety Oy:lle
6. F-Safety Oy:n jälleenmyyjän 20.10.2014 F-Safety Oy:lle lähettämä sähköpostiviesti
7. Tuloste kansallisesta mallioikeustietokannasta koskien Kuomiokoski Oy:n mallia numero 22325
8. Tuloste kansallisesta mallioikeustietokannasta koskien Kuomiokoski Oy:n mallia numero 20016
9. Tuloste kansallisesta mallioikeustietokannasta koskien Kuomiokoski Oy:n mallia numero 22323
10. Kuomiokoski Oy:n Kuoma-kenkiä esittelevä kuvasto vuodelta 1999
11. Tulosteita kansallisesta mallioikeustietokannasta koskien Kuomiokoski Oy:n mallioikeusrekisteröintejä ja hakemuksia
12. Tuloste kansallisesta mallioikeustietokannasta koskien Kuomiokoski Oy:n mallia 19973
13. Tuloste kansallisesta mallioikeustietokannasta koskien Kuomiokoski Oy:n mallia 22326
14. Tuloste yhteisön mallioikeustietokannasta koskien Kuomiokoski Oy:n mallia 000270715-0001
15. Tuloste yhteisön mallioikeustietokannasta koskien Kuomiokoski Oy:n mallia 002169771-0004
16. Tuloste kansallisesta mallioikeustietokannasta koskien F-Safety Oy:n ja Rovio Entertainment Oy:n mallia 25639
17. Kuvia kolmansien valmistajien toppasaappaista

Kuomiokoski Oy

1. Kuomiokoski Oy:n yhteisömallirekisteröinti numero 000270715-001 ja mallirekisteröinti numero 22325
2. KUOMA-esite talvi 2014
3. Tuloste Kuomiokoski Oy:n verkkosivuston www.kuomiokoski.fi kautta 19.10.2015 lähetetystä asiakaspalautteesta
4. Tuloste myynti-ilmoituksesta www.tradera.com verkkohuuto-kaupassa 20.10.2015
5. Kuvia markkinoilla olevista talvi-/toppasaappaista
6. Tuloste myynti-ilmoituksesta www.tori.fi-verkkokaupassa 3.12.2015

Katselmusesineet

F-Safety Oy

1. Angry Birds Go -malliston toppajalkine

Kuomiokoski Oy

1. Kuoma-toppajalkine

Henkilötodistelu

F-Safety Oy

1. A, toimitusjohtaja, F-Safety Oy, todistelutarkoituksessa

Kuomiokoski Oy

1. B, tuotantopäällikkö, Kuomiokoski Oy

2. C, jalkinesuunnittelija

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Vastaaja Kuomiokoski Oy:llä on lasten toppasaappaita koskevat kansalliset mallirekisteröinnit numerot

- 19973 (hakemuspäivä 22.12.1997 ja rekisteröintipäivä 30.10.1998)
- 20016 (hakemuspäivä 19.1.1998 ja rekisteröintipäivä 30.11.1998)
- 22323 (hakemuspäivä 26.1.2001 ja rekisteröintipäivä 30.11.2001)
- 22325 (hakemuspäivä 26.1.2001 ja rekisteröintipäivä 30.11.2001)
- 22326 (hakemuspäivä 26.1.2001 ja rekisteröintipäivä 30.11.2001)

sekä yhteisömallirekisteröinnit numerot

- 000270715-0001 (hakemus- ja rekisteröintipäivä 22.12.2004)
- 002169771-0004 (hakemus- ja rekisteröintipäivä 21.1.2013).

2. Kantaja F-Safety Oy valmistuttaa, myy ja markkinoi Demar-nimisen yhtiön Puolassa valmistamia Angry Birds Classic-, Go- ja Stella -mallistojen lasten toppasaappaita. Mallistot eroavat toisistaan pintakuvioinniltaan ja osin väritykseltään. Muilta osin ne ovat identtiset. Kaikissa mallistoissa on erilaisia Angry Birds -kuviointeja. F-Safety Oy:n asiakirjatodisteesta 1 ilmenee, että Classic-malliston värejä ovat lime-vihreä, keltainen, pinkki ja musta. Stella-malliston värejä ovat lime-vihreä ja pinkki sekä Go-malliston värejä musta ja keltainen. Angry Birds-saappaan kuva on tämän tuomion liitteenä 1.

3. Kuomiokoski Oy on väittänyt, että F-Safety Oy on menettelyllään loukannut Kuomiokoski Oy:n mallioikeuksia. F-Safety Oy on kiistänyt väitetyt oikeudenloukkaukset sekä vaatinut markkinaoikeutta vahvistamaan, ettei kyseessä ole mallioikeuksien loukkaus ja että kysymyksessä olevat rekisteröidyt mallioikeudet eivät ole esteenä F Safety Oy:n liiketoiminnalle. Asiassa on siten pääasiakysymyksen osalta tarkasteltavana kysymys siitä, kuuluvatko edellä mainitut F-Safety Oy:n saappaat Kuomiokoski Oy:n mallioikeuksien suoja-alan piiriin ja onko F-Safety Oy:n menettelyssä ollut kysymys Kuomiokoski Oy:n mallioikeuksien loukkauksesta.

4. Ottaen huomioon, että F-Safety Oy:n kannevaatimukset koskevat Kuomiokoski Oy:n kansallisia mallirekisteröintejä ja yhteisömallirekisteröintejä, asiassa tulevat sovellettaviksi sekä mallioikeuslain että yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (jäljempänä yhteisömalliasetus) säännökset.

2. Kannevaatimuksen 1 tutkiminen

5. Kuomiokoski Oy on vaatinut, että kannevaatimus 1 tulee jättää tutkimatta, koska kannevaatimukset 1 ja 2 merkitsevät asiallisesti täysin samaa ja kannevaatimus 2 on ensisijainen kannevaatimukseen 1 nähden.

6. F-Safety Oy:n kannevaatimus 2 perustuu mallioikeuslain 41 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan se, joka harjoittaa tai aikoo harjoittaa liiketoimintaa, voi ajaa vahvistuskannetta mallioikeuden haltijaa vastaan siitä, onko tietty mallin rekisteröinti tälle liiketoiminnalle esteenä. Yhteisömalliasetuksen 81 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yhteisömalleja käsittelevillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta käsitellä kanteet, joilla halutaan vahvistettavaksi, ettei yhteisömallin loukkausta ole tapahtunut, jos kansallinen laki ne sallii. Yhteisömalliasetuksessa ei ole tarkemmin säädetty tällaisista niin sanotuista negatiivisista vahvistuskanteista. Tältä osin myös yhteisömallin osalta tulee sovellettavaksi edellä mainittu mallioikeuslain säännös.

7. Kannevaatimus 1 ei suoraan perustu mallioikeuslain säännöksiin. Tästä seikasta ei kuitenkaan sinänsä seuraa, ettei vaatimusta voisi esittää yleisenä vahvistusvaatimuksena. Kysymys on siitä, ovatko kannevaatimukset samansisältöiset ja puuttuuko F-Safety Oy:ltä tästä syystä oikeussuojan tarve kannevaatimuksen 1 osalta.

8. Molemmat F-Safety Oy:n kannevaatimukset ovat niin sanottuja negatiivisia vahvistusvaatimuksia. Kummassakin niistä on kysymys samoista F-Safety Oy:n toppasaappaista ja Kuomiokoski Oy:n mallioikeuksista. Asiassa on arvioitava, ovatko vahvistettavaksi vaaditut seikat myös muilta osin samansisältöiset ja viime kädessä, merkitsisikö vaatimusten mukaisten seuraamusten määrääminen tosiasiallisilta oikeusvaikutuksiltaan saman asian kahteen kertaan vahvistamista.

9. Mallioikeuden luoma yksinoikeus merkitsee mallioikeuslain 5 a §:n mukaan, että kukaan muu kuin mallioikeuden haltija ei ilman tämän lupaa saa käyttää hyväkseen mallia. Mallin hyväksikäyttämistä on pykälän mukaan muun muassa mallin mukaisen tai sen sisältävän tuotteen valmistaminen, tarjoaminen, markkinoille saattaminen, käyttäminen, maahantuonti, maastavienti taikka varastoiminen näihin tarkoituksiin.

10. Edellä todetusta seuraa, että mallioikeuteen perustuvaan yksinoikeuteen sisältyy oikeus kieltää kannevaatimuksessa 2 todetun kaltainen liiketoiminta, jos sen todetaan loukkaavan mallioikeutta. Jos F Safety Oy:n Angry Birds Classic-, Go- ja Stella -mallistojen toppajalkineiden todettaisiin loukkaavan Kuomiokoski Oy:n mallioikeuksia, tämä merkitsisi samalla, että Kuomiokoski Oy:llä olisi oikeus sanottujen mallioikeuksiensa perusteella kieltää kannevaatimuksessa 2 tarkoitettu F-Safety Oy:n liiketoiminta. Edellä todetun perusteella kannevaatimukset 1 ja 2 ovat tosiasiallisilta oikeusvaikutuksiltaan samaan seuraamukseen johtavat.

11. Edellä todetun mukaisesti kannevaatimus 2 perustuu mallioikeuslain 41 §:n 2 momenttiin, kun taas kannevaatimus 1 on yleinen vahvistusvaatimus, josta ei ole erikseen säädetty mallioikeuslaissa. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa tältä osin on sovellettava mallioikeuslain erityissäännöstä. Näin ollen kannevaatimus 1 on jätettävä tutkimatta F-Safety Oy:n oikeussuojan tarpeen puuttuessa ja asiassa jää tutkittavaksi enää kannevaatimus 2.

3. F-Safety Oy:n kanneoikeus ja väite kanteen myöntämisestä

12. Asiassa on seuraavaksi arvioitava Kuomiokoski Oy:n väitettä siitä, että F-Safety Oy:ltä puuttuu oikeussuojan tarve ja kanne tulee jättää tutkimatta tai joka tapauksessa hylätä kansallisia mallirekisteröintejä numerot 19973, 20016, 22323 ja 22326 sekä yhteisömallirekisteröintiä numero 002169771-0004 koskevilta osin. Kuomiokoski Oy on muun muassa tällä perusteella kiistänyt kanteen. Kuomiokoski Oy ei kuitenkaan ole kiistänyt sitä, etteivät asiassa kysymyksessä olevat F Safety Oy:n toppajalkineet loukkaa edellä mainittuja mallioikeuksia. Lisäksi kanne on joka tapauksessa Kuomiokoski Oy:n mukaan nostettu ennenaikaisesti.

13. F-Safety Oy on puolestaan esittänyt, ettei Kuomiokoski Oy ole oikeudenkäyntiä edeltäneessä kirjeenvaihdossa riittävästi määritellyt niitä mallioikeuksiaan, joita se on katsonut F-Safety Oy:n loukanneen. F-Safety Oy:n mukaan Kuomiokoski Oy on myöntänyt kanteen, kun se on vasta oikeudenkäynnin kuluessa ilmoittanut, etteivät Angry Birds -toppasaappaat loukkaa sen edellä mainittuja malleja.

14. Vahvistuskannetta koskevasta kanneoikeudesta on säädetty mallioikeuslain 41 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan mallioikeuden haltija tai se, jolla käyttö- tai pakkoluvan perusteella on oikeus käyttää mallia, voi ajaa vahvistuskannetta siitä, nauttiiko hän rekisteröinnin perusteella suojaa toista vastaan, jos asiasta on epätietoisuutta ja siitä on haittaa hänelle. Jo edellä tämän tuomion kohdassa 6 kuvatussa pykälän 2 momentissa säädetyn perusteella nyt kyseessä olevan kannevaatimuksen 2 kaltaista niin sanottua negatiivista vahvistuskannetta voidaan ajaa samoilla edellytyksillä kuin mitä edellä on todettu 1 momentin osalta. Asiassa on siten ratkaistavana kysymys siitä, onko F-Safety Oy:n kannetta nostettaessa ollut epätietoisuutta siitä, ovatko Kuomiokoski Oy:n kansalliset mallirekisteröinnit numerot 19973, 20016, 22323 ja 22326 sekä yhteisömallirekisteröinti numero 002169771-0004 olleet esteenä F-Safety Oy:n liiketoiminnalle ja onko mahdollisesta epätietoisuudesta ollut haittaa F-Safety Oy:lle.

15. F-Safety Oy:n asiakirjatodisteesta 3 käy ilmi, että Kuomiokoski Oy on 17.10.2014 lähettänyt F-Safety Oy:lle kieltokirjeen, jossa se on esittänyt tässä asiassa kysymyksessä olevien Angry Birds -toppasaappaiden näkemyksensä mukaan loukkaavan Kuomiokoski Oy:n mallioikeuksia. Kuomiokoski Oy on kirjeessään todennut tältä osin viittaavansa ennen kaikkea kansalliseen mallirekisteröintiinsä numero 22325. F-Safety Oy:n asiakirjatodisteena 6 olevasta 20.10.2014 päivätystä sähköpostiviestistä ilmenee, että Kuomiokoski Oy on ollut loukkausväitteen johdosta yhteydessä myös F-Safety Oy:n jälleenmyyjään ja pyytänyt jälleenmyyjää vetämään loukkaaviksi väitetyt toppasaappaat pois myynnistä.

16. Kuomiokoski Oy on 11.11.2014 lähettänyt F-Safety Oy:lle uuden kieltokirjeen (F-Safety Oy:n asiakirjatodiste 5), jossa se on ilmoittanut toistavansa aiemmassa kirjeessään esittämänsä ja todennut, että mallirekisteröinti 22325 on siinä mainittu vain yhtenä esimerkkinä mallioikeuksista, joita F-Safety Oy:n menettely on sen mukaan loukannut. Kirjeessä on vielä todettu, että mahdollisessa oikeudenkäynnissä Kuomiokoski Oy vetoaa myös muihin mallirekisteröinteihinsä, muun muassa rekisteröinteihin numerot 20012 ja 22323. Kuomiokoski Oy on esittänyt kirjeissään mallioikeuksiaan loukkaavaksi katsomaansa menettelyyn perustuvia vaatimuksia.

17. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainituissa kieltokirjeissä käytetyt ilmaisut "ennen kaikkea", "vain yhtenä esimerkkinä" ja "muun muassa" Kuomiokoski Oy:n mallioikeuksiin viitattaessa ovat jättäneet avoimeksi, mihin mallioikeuksiinsa Kuomiokoski Oy on aikonut loukkausoikeudenkäynnissä vedota kirjeissä nimenomaisesti mainittujen mallioikeuksien lisäksi. Kuomiokoski Oy ei ole ennen oikeudenkäyntiä tyhjentävästi yksilöinyt niitä mallioikeuksiaan, joita se on katsonut F Safety Oy:n loukanneen. Kieltokirjeiden epätäsmällisyys huomioon ottaen F-Safety Oy:llä on perustellusti ollut ennen oikeudenkäyntiä epätietoisuutta siitä, onko Kuomiokoski Oy:llä ollut myös muita mallirekisteröintejä, jotka saattaisivat olla esteenä Angry Birds -toppasaappaita koskevalle liiketoiminnalle. Kuomiokoski Oy:n kieltokirjeet ja yhteydenotto F-Safety Oy:n jälleenmyyjään huomioon ottaen tästä epätietoisuudesta on katsottava olleen haittaa F-Safety Oy:lle.

18. F-Safety Oy ei ole vielä haastehakemuksessaan yksilöinyt niitä mallioikeuksia, joita kannevaatimukset koskevat, vaan on täsmentänyt kannevaatimuksiaan tältä osin vasta myöhemmin markkinaoikeudelle antamassaan kirjallisessa lausumassa. Ennen kuin F-Safety Oy on täydentänyt kannevaatimuksiaan niiden mallioikeuksien osalta, joita vaatimukset koskevat, Kuomiokoski Oy on asian valmistelussa ilmoittanut, ettei se ole velvollinen yksilöimään niitä mallioikeuksia, joita se katsoo F-Safety Oy:n toppasaappaiden loukkaavan. Kuomiokoski Oy on vasta kannevaatimusten täsmentämisen jälkeen ilmoittanut, etteivät kysymyksessä olevat Angry Birds -saappaat loukkaa sen kansallisia mallirekisteröintejä numerot 19973, 20016, 22323 ja 22326 sekä yhteisömallirekisteröintiä numero 002169771-0004.

19. Edellä todetun perusteella F-Safety Oy:llä on ollut perusteltu syy ulottaa kannevaatimuksensa koskemaan myös muita kuin Kuomiokoski Oy:n kieltokirjeissään nimenomaisesti mainitsemia mallioikeuksia, kun otetaan huomioon niiden kokonais- ja yleisvaikutelman läheisyys suhteessa F-Safety Oy:n saappaisiin. Siltä osin kuin Kuomiokoski Oy on kiistänyt F-Safety Oy:n kanneoikeuden kansallisen mallin numero 22323 osalta, markkinaoikeus toteaa, että se on edellä kuvatuin tavoin 11.11.2014 lähettämässään kirjeessä nimenomaisesti väittänyt F-Safety Oy:n toppasaappaiden loukkaavan kyseistä mallia. Näin ollen F-Safety Oy:llä on jo tällä perusteella ollut kanneoikeus siltä osin kuin kanne on kohdistunut rekisteröityyn kansalliseen malliin numero 22323.

20. F-Safety Oy:llä on katsottava olevan mallioikeuslain 41 §:n 2 momentissa tarkoitettu kanneoikeus kaikkien kannevaatimuksessa 2 todettujen mallioikeuksien osalta. Ottaen huomioon Kuomiokoski Oy:n kieltokirjeiden sisältö ja yhteydenotto F-Safety Oy:n jälleenmyyjään kanteen nostaminen ei ole ollut millään tavoin ennenaikaista. Näin ollen ne perusteet, joilla Kuomiokoski Oy on kiistänyt kanteen kansallisia mallirekisteröintejä numerot 19973, 20016, 22323 ja 22326 sekä yhteisömallirekisteröintiä numero 002169771-0004 koskevilta osin, ovat merkityksettömiä asiassa. Tästä syystä ja koska Kuomiokoski Oy on nimenomaisesti ilmoittanut, etteivät Angry Birds -saappaat loukkaa kysymyksessä olevia täsmennetyn kannevaatimuksen mukaisia mallioikeuksia, kannevaatimus 2 on tällä perusteella hyväksyttävä niiltä osin kuin se koskee kansallisia mallirekisteröintejä numerot 19973, 20016, 22323 ja 22326 sekä yhteisömallirekisteröintiä numero 002169771-0004 osalta.

21. Asiassa on siten enää tarpeellista käsitellä kysymystä siitä, ovatko Kuomiokoski Oy:n kansallinen malli numero 22325 ja yhteisömalli numero 000270715-0001 esteenä F-Safety Oy:n liiketoiminnalle.

4. Mallioikeudellisessa arvioinnissa sovellettavat säännökset

22. Mallioikeuslain 1 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan mallilla tarkoitetaan tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka ilmenee tuotteen tai sen koristelun piirteistä kuten linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta tai materiaalista. Lain 2 §:n 1 momentin mukaan mallioikeus myönnetään, jos malli on uusi ja yksilöllinen.

23. Mallioikeuslain 5 §:n mukaan mallioikeus käsittää kaikki mallit, joista asiaan perehtynyt käyttäjä ei saa erilaista kokonaisvaikutelmaa. Tätä arvioitaessa on otettava huomioon mallin luojan vapaus mallin kehittelyssä. Säännös vastaa mallioikeuden myöntämisen edellytyksenä olevaa yksilöllisyyden vaatimusta koskevaa mallioikeuslain 2 §:n 3 momenttia, jonka perusteella mallia pidetään yksilöllisenä, jos asiaan perehtyneen käyttäjän siitä saama kokonaisvaikutelma eroaa ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tunnetuksi tulleiden mallien kokonaisvaikutelmasta.

24. Mallioikeuslain 4 b §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan mallioikeutta ei voida myöntää tuotteen ulkomuodon piirteille, jotka määräytyvät ainoastaan tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan.

25. Yhteisömalliasetuksen 3 artiklan a alakohdan mukaan mallilla tarkoitetaan tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista. Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan malli suojataan yhteisömallilla vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen.

26. Yhteisömalliasetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa. Artiklan 2 kohdan mukaan suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittelyssä. Asetuksen mallin yksilöllistä luonnetta koskevan 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella mallia pidetään luonteeltaan yksilöllisenä, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama yleisvaikutelma eroaa yleisvaikutelmasta, jonka hän on saanut muista malleista, jotka ovat tulleet tunnetuksi, kun kyseessä on rekisteröity yhteisömalli, ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää. Viimeksi mainitun artiklan 2 kohdan mukaan yksilöllistä luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittelyssä. Yhteisömalliasetuksen johdanto-osan 14. perustelukappaleen mukaan mallin yksilöllistä luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon myös sen tuotteen luonne, johon mallia sovelletaan tai johon se sisältyy, ja erityisesti se teollisuudenala, johon malli kuuluu.

27. Yhteisömalliasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömalli ei anna suojaa tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan.

28. Mallioikeuslain vuoden 2002 lainmuutosten (596/2002) taustalla on ollut mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/71/EY, jonka tarkoituksena on sen johdanto-osan 9. ja 10. perustelukappaleen perusteella antaa yhdenmukainen määritelmä mallin käsitteelle sekä niille uutuutta ja yksilöllistä luonnetta koskeville vaatimuksille, jotka rekisteröitävän mallin on täytettävä sekä varmistaa, että rekisteröity malli antaa oikeuden haltijalla yhtäläisen suojan kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi kun yhteisömalliasetuksen johdanto-osan 9. perustelukappaleen mukaan mainitun asetuksen sisältämät mallilainsäädäntöön liittyvät aineelliset säännökset olisi yhdenmukaistettava direktiivin 98/71/EY vastaavien säännösten kanssa, nyt käsillä olevassa asiassa malliin ja sen antamaan suojaan liittyviä mallioikeuslain ja yhteisömalliasetuksen sovellettavia säännöksiä on pyrittävä tulkitsemaan samalla tavoin riippumatta niiden sanamuotojen eroista. Näin ollen mallioikeuslain 5 §:ssä tarkoitetut asiaan perehtynyt käyttäjä ja kokonaisvaikutelma on ymmärrettävä samalla tavoin kuin yhteisömalliasetuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiantunteva käyttäjä ja yleisvaikutelma.

5. Kuomiokoski Oy:n kysymyksessä olevien mallien suoja-ala

29. F-Safety Oy:n mukaan myöhempi malli saa suojaa vain uusien ja yksilöllisten piirteiden osalta ja Kuomiokoski Oy:n kansallisen mallin numero 22325 (kuvat mallista tämän tuomion liitteenä 2) ja yhteisömallin numero 000270715-0001 (kuvat yhteisömallista tämän tuomion liitteenä 3) suoja-alat ovat hyvin kapeat, koska malleissa on vain vähän piirteitä, jotka ovat uusia ja yksilöllisiä Kuomiokoski Oy:n aikaisempien mallien piirteisiin nähden. Yhteisömallin numero 000270715-0001 suojapiiri on F-Safety Oy:n mukaan vielä erityisen kapea, sillä sen piirteiden erot kansalliseen malliin numero 22325 verrattuna ovat vähäiset ja yhteisömalli on kokonaisvaikutelmaltaan sama tai ainakin lähes sama kuin aikaisempi kansallinen malli. F-Safety Oy on edellä todettuun liittyen esittänyt myös, että hakemalla uutta mallioikeusrekisteröintiä hieman erilaiselle muunnelmalle aikaisemmasta tuotteesta ei ole mahdollista jatkaa ajallisesti vanhojen piirteiden mallioikeussuojaa.

30. F-Safety Oy ei ole edellä mainittujen mallioikeuksien ja erityisesti yhteisömallin suoja-alaa koskevasta väitteestään huolimatta riitauttanut niiden pätevyyttä. Lisäksi yhteisömalliasetuksen 84 artiklan 4 kohdan perusteella yhteisömallin pätevyyttä ei edes saa riitauttaa niin sanotun negatiivisen vahvistuskanteen yhteydessä. Edellä todetusta seuraa, että sekä kansallista mallia numero 22325 että yhteisömallia numero 000270715-0001 on nyt esillä olevassa asiassa pidettävä pätevänä. Asiassa on tältä osin arvioitavana ainoastaan kysymys näiden mallien suoja-alan laajuudesta.

31. Yhteisömallissa numero 000270715-0001 ja kansallisessa mallissa numero 22325 on useita yhteisiä piirteitä. Näitä ovat muun ohella varren yläosan ja jalkateräosan urat, heijastinnauhat jalkineen etu- ja takaosassa, vetolenkki takana varren yläosassa, pohjaosa alta ja sivulta sekä saappaan varsiosan ja jalkateräosan leikkaus. Yhteisömalli numero 000270715-0001 ja kansallinen malli numero 22325 poikkeavat toisistaan vartensa ääriviivojen, vinoneliömerkin sijainnin ja osaksi varren alaosan urien muotojen sekä sijoittelun osalta. Lisäksi kansallisessa mallissa 22325 jalkaterän suojareunus koostuu kahdesta kappaleesta, kun taas yhteisömallissa numero 000270715-0001 siinä on ainoastaan yksi kappale.

32. Edellä todetuin tavoin kansallista mallia numero 22325 aikaisemmin ovat tulleet tunnetuiksi Kuomiokoski Oy:n kansalliset mallit numerot 19973 ja 20016. Lisäksi F-Safety Oy:n asiakirjatodisteena 10 olevasta Kuoma-kuvastosta vuodelta 1999 ilmenee, että markkinoilla on tuolloin ollut Kuoma putkivarsi -malliston saapas, joka kuvastosta päätellen vastaa kansallista mallia numero 20016 tai ainakin hyvin läheisesti muistuttaa sitä. Yhteisömallia numero 000270715-0001 aikaisemmin ovat tulleet tunnetuiksi edellä mainitut Kuomiokoski Oy:n kansalliset mallit numerot 19973 ja 20016 sekä lisäksi kansalliset mallit numerot 22323, 22325 ja 22326.

33. Edellä mainituilla Kuomiokoski Oy:n aikaisemmilla malleilla on joitakin samoja piirteitä kuin tässä asiassa vielä kyseessä olevilla kansallisella mallilla numero 22325 ja yhteisömallilla numero 000270715-0001. Esimerkiksi aikaisempien kansallisten mallien numerot 19973 ja 20016 osalta näitä yhteisiä piirteitä ovat muun ohella urat jalkapöydän päällä ja heijastimet samoissa kohdissa kuin edellä mainituissa kansallisessa mallissa ja yhteisömallissa sekä suojareunus kumipohjan ja varsiosan sekä jalkaterän päällysosan välissä. Kansalliseen malliin numero 20016 verrattuna tällainen yhteinen piirre on myös vetolenkki.

34. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan edellä tämän tuomion kohdassa 26 kuvattua yhteisömalliasetuksen 6 artiklaa on tulkittava siten, että jotta mallin voidaan katsoa olevan yksilöllinen, asiantuntevan käyttäjän kyseisestä mallista saaman yleisvaikutelman on poikettava asiantuntevan käyttäjän yhdestä tai useammasta aikaisemmasta mallista, erikseen arvioituna, saamasta yleisvaikutelmasta eikä useiden aikaisempien mallien yksittäisten piirteiden yhdistelmästä saamasta yleisvaikutelmasta (tuomio Karen Millen Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, 35 kohta).

35. Mallioikeuden suoja-ala määräytyy edellä todetuin tavoin asiaan perehtyneen käyttäjän saaman kokonaisvaikutelman tai asiantuntevan käyttäjän saaman yleisvaikutelman pohjalta. Markkinaoikeus katsoo, että tässä kokonaisvaikutelmassa tai yleisvaikutelmassa on otettava huomioon kunkin yksittäisen mallin tai yhteisömallin kaikki piirteet. Suoja-alan arviointia ei tule perustaa F-Safety Oy:n esittämällä tavalla ainoastaan niihin yksittäisiin piirteisiin, jotka kysymyksessä olevassa mallissa ovat uusia ja yksilöllisiä. Näin ollen Kuomiokoski Oy:n kansallisesta mallista numero 22325 saatavaa kokonaisvaikutelmaa ja yhteisömallista numero 000270715-0001 saatavaa yleisvaikutelmaa arvioitaessa ei ole merkitystä sillä seikalla, mitkä niiden yksittäisistä piirteistä ovat uusia ja yksilöllisiä aikaisempiin malleihin nähden. Tässä asiassa vailla merkitystä on myös F-Safety Oy:n väite siitä, että hakemalla uutta mallioikeusrekisteröintiä hieman erilaiselle muunnelmalle aikaisemmasta tuotteesta ei ole mahdollista jatkaa vanhojen piirteiden mallioikeussuojaa, koska kaikki Kuomiokoski Oy:n kysymyksessä olevat aikaisemmat mallioikeudet ovat edelleen voimassa.

36. Mallioikeuslaissa ei ole määritelty asiaan perehtyneen käyttäjän eikä yhteisömalliasetuksessa asiantuntevan käyttäjän käsitettä. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan asiantuntevan käyttäjän käsite on ymmärrettävä välimuodoksi keskivertokuluttajan, jota sovelletaan tavaramerkkialalla ja jolta ei edellytetä mitään erityistä tietämystä ja joka ei pääsääntöisesti tee suoraa vertailua vastakkain olevien tavaramerkkien välillä, ja toimialan tuntijan eli syvällisen teknisen tietämyksen omaavan asiantuntijan käsitteiden välillä. Näin ollen asiantuntevan käyttäjän käsite voidaan ymmärtää sellaisen käyttäjän määritelmäksi, joka ei ole keskimääräisen tarkkaavainen vaan erityisen tarkkaavainen joko henkilökohtaisen kokemuksensa tai kyseisen alan laajan tuntemuksensa vuoksi.

37. Edellä kuvatusta luonteesta seuraa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan, että asiantunteva käyttäjä vertailee, mikäli se ei ole mahdotonta tai epätavallista kyseisellä alalla erityisten olosuhteiden tai tuotteiden piirteiden vuoksi, suoraan kyseisiä malleja. Asiantunteva käyttäjä ei myöskään ole asiantuntija tai toimialan tuntija, joka kykenee tarkastelemaan yksityiskohtaisesti kyseisten mallien pienimpiä mahdollisia eroja. Määrite "asiantunteva" viittaa näin ollen siihen, että vaikka käyttäjä ei ole suunnittelija tai tekninen asiantuntija, hän tuntee kyseisellä alalla olemassa olevia erilaisia malleja ja jossain määrin näiden mallien yleensä sisältämiä osatekijöitä ja hänen tarkkaavaisuutensa taso on suhteellisen korkea hänen käyttäessä kyseisiä tuotteita, koska hän on kiinnostunut niistä (ks. tuomio PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, 53–59 kohta; tuomio Neuman ym. v. José Manuel Baena Grupo, C-101/11 P ja C-102/11 P, EU:C:2012:641, 53−56 kohta ja tuomio Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013, 26–28 kohta).

38. Markkinaoikeus katsoo, että lasten käyttöön tarkoitettuja talvisaappaita tarkastelevan henkilön voi olettaa yleensä kiinnittävän jossain määrin huomiota saappaiden ominaisuuksiin, kuten lämmön- ja vedenpitävyyteen sekä pohjan liukkauden estoon ja muuhun turvallisuuteen. Tällainen henkilö voi tarkastella saappaassa pääpiirteittäisellä tasolla esimerkiksi valmistusmateriaaleja, rakennetta, kiinnitysmekanismia ja pohjan muotoja, mutta ei kuitenkaan välttämättä tarkastele saappaita niin yksityiskohtaisesti, että osaisi tehdä eroja erilaisten mallien kaikkien osatekijöiden välillä.

39. Asiassa ei ole ilmennyt estettä sille, etteikö asiaan perehtynyt käyttäjä tai asiantunteva käyttäjä voisi suoraan vertailla lasten talvisaappaiden malleja (ks. esim. tuomio Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013, 27 ja 28 kohta). Näin ollen asiantuntevana käyttäjänä on pidettävä saappaista tavanomaista käyttäjää kiinnostuneempaa ja siten hyvinkin tarkkaavaista henkilöä, joka suoraan vertailee kyseessä olevia malleja ja erottaa saapasmallien eri osatekijöitä sekä tuntee niiden eroja. Toisaalta tällaisen henkilön tarkkaavaisuus ei ole sillä tasolla, että hän havaitsisi erot saapasmallien aivan pienimmissä yksityiskohdissa.

40. Lasten talvisaappaan osalta mallin luojan vapautta rajoittavat sen käyttötarkoitukseen liittyvät tekijät. Saappaassa tulee olla pohja, jalkateräosa ja varsi. Näiden tarkoitus on suojata jalan eri osia ja helpottaa liikkumista erityisesti talviolosuhteissa. Saappaan tulee noudattaa jalan muotoa. Suunnittelijalla on kuitenkin valinnanvapaus esimerkiksi materiaalien, yksittäisten eri osien muotoilun, leikkausten ja mittasuhteiden sekä koristelun osalta. Asiassa on näytetty (Kuomiokoski Oy:n asiakirjatodiste 5), että markkinoilla ilmeisesti on hyvin erilaisia toppasaappaita, jotka vaihtelevat erityisesti varren materiaalien, leikkausten, kuviointien ja kiinnitysosien osalta sekä myös esimerkiksi jalkaterän päällysosan materiaalien ja kuvioinnin osalta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, milloin kyseiset saappaat ovat mahdollisesti tulleet markkinoille. Joka tapauksessa kuvista voidaan päätellä, että lasten talvijalkineet on mahdollista suunnitella hyvinkin erilaisiksi.

41. Nyt kysymyksessä olevien toppasaappaiden osalta mallin luojan vapautta kuitenkin osittain rajoittaa se, että niiden varsiosa ja jalkaterän päällysosa valmistetaan lämpöpuristustekniikalla ja tämä seikka on otettava arvioinnissa huomioon. F-Safety Oy:n asiakirjatodisteesta 17 ilmenee, että markkinoilla ilmeisesti on olemassa myös kolmansien osapuolien puristustekniikalla valmistettuja toppasaappaita. Myöskään näiden saappaiden osalta asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, milloin ne ovat tulleet markkinoille. Puristustekniikalla valmistettujen saappaiden väliset eroavuuden ovat kuvista päätellen kuitenkin selvästi vähäisempiä kuin eroavuudet lasten talvijalkineiden välillä yleisesti.

42. Koska mallioikeudella suojataan tuotteen ulkomuodosta saatavaa kokonais- ja yleisvaikutelmaa eikä valmistustekniikkaan voi saada mallioikeudella yksinoikeutta, myös tämä seikka on otettava huomioon mallin luojan vapautta arvioitaessa. Myös puristustekniikalla valmistettujen saappaiden osalta varressa ja jalkaterän päällysosassa voi kuitenkin olla erilaisia kuviointeja ja leikkauksia. Markkinaoikeus katsoo, ettei mallin luojan vapautta voi tässä asiassa pitää erityisen vähäisenä edellä mainituista toppasaappaan käyttötarkoitukseen ja valmistustapaan liittyvistä rajoitteista huolimatta.

6. Kuomiokoski Oy:n mallien ja F-Safety Oy:n tuotteiden vertailu

43. F-Safety Oy:n esittämän perusteella sen Angry Birds toppasaappaiden ja Kuomiokoski Oy:n mallien samankaltaiset piirteet ovat jalkaterän päällisen urat, heijastimet ja varren yläosassa takana sijaitseva vetolenkki, jotka piirteet eivät ole olleet uusia ja yksilöllisiä mallien hakemishetkellä. F-Safety Oy:n mukaan sen toppasaappaissa malleihin nähden eroavia piirteitä ovat urien lukumäärä ja sijoittelu, kuosi, kuviointi ja väritys, vettä eristävän suojareunuksen kuviointi ja pohjan kuviointi. Näistä syistä asiaan perehtynyt käyttäjä ja asiantunteva käyttäjä saa F-Safety Oy:n mukaan Angry Birds -toppasaappaista erilaisen kokonais- ja yleisvaikutelman kuin kansallisesta mallista numero 22325 ja yhteisömallista numero 000270715-0001.

44. Kuomiokoski Oy:n esittämän perusteella Angry Birds -toppasaappaista saatava kokonais- ja yleisvaikutelma ei eroa tässä asiassa kysymyksessä olevista Kuomiokoski Oy:n edellä mainituista malleista. Kuomiokoski Oy:n mukaan Angry Birds -toppasaappaiden ainoa kohtuudella havaittavissa ero malleihin nähden on niiden pintakuosi. Muut erot ovat Kuomiokoski Oy:n mukaan niin merkityksettömiä, että asiaan perehtynyt käyttäjä tai asiantunteva käyttäjä ei niitä havainnoi. Erilaisella pohjakuvioinnilla ei ole sen mukaan merkitystä erityisesti, koska pohja ei ole näkyvissä normaalikäytössä. Kansallisen mallin numero 22325 osalta Angry Birds toppasaappaiden erilainen varren yläpäästä levenevä muoto ei ilmennä mallin luojan itsenäistä työpanosta eikä riitä aikaansaamaan erilaista kokonaisvaikutelmaa.

45. Unionin tuomioistuimen mukaan loukkaavaksi väitetty tuote loukkaa mallin suojapiiriä, jos asiantunteva käyttäjä saa vertailun kohteista samanlaisen yleisvaikutelman. Vertailun kohteiden ei siten tarvitse olla täsmälleen samanlaisia loukkauksen käsillä olemiseksi. Vaikka yleisvaikutelma on ratkaiseva, usein on tarpeen tarkastella myös vertailtavien kohteiden yksityiskohtia, jotka saattavat olla vaatineet merkittävässäkin määrin luovaa panostusta ja saattavat herättää vertailuja tekevän asiantuntevan käyttäjän huomion, elleivät yksityiskohtien erot ole merkityksettömiä tai lähinnä vain alan asiantuntijan havaittavissa (ks. tuomio Grupo Promer Mon Graphic v. SMHV – PepsiCo, T-9/07, EU:T:2010:96, 71–85 kohta).

46. Edellä todetuin tavoin asiassa ei ole ilmennyt estettä sille, etteikö asiaan perehtynyt käyttäjä tai asiantunteva käyttäjä voisi suoraan vertailla lasten talvisaapasmalleja. Näin ollen tässä asiassa vertailua ei ole edellytyksiä perustaa asiantuntevan käyttäjän tai asiaan perehtyneen käyttäjän epätäydelliseen muistikuvaan Kuomiokoski Oy:n malleista.

47. Kuomiokoski Oy on edellä todetuin tavoin esittänyt, että yhteisömallin numero 000270715-0001 osalta Angry Birds toppasaappaiden ainoa relevantti ero on pintakuosi ja kansallisen mallin numero 22325 osalta pintakuosin lisäksi toinen mahdollisesti havaittava ero on kansallisen mallin numero 22325 ylöspäin levenevä varsi. Koska Kuomiokoski Oy on esittänyt erojen olevan yhteisömallin osalta kansallista mallia vähäisemmät, markkinaoikeus arvioi yleisvaikutelmaa ensin yhteisömallin numero 000270715-0001 osalta.

48. Angry Birds -toppasaappaissa ja yhteisömallissa ovat samanlaisia piirteitä ainakin varren yläosan levenevä muotoilu, varren ja jalkaterän päällysosan kappaleiden leikkaus, varressa ja jalkapöydässä olevien urien määrät, heijastimet ja niiden sijainti, vetolenkki ja jalkineen pohjaosan sekä yläosan välissä oleva kahdesta kappaleesta koostuva suojareunus.

49. Angry Birds -toppasaappaissa on erilaisia Angry Birds -kuoseja erilaisin värityksin, mikä erottaa ne yksivärisestä yhteisömallista. Sekä Angry Birds -toppasaappaissa että yhteisömallissa on varressa neljä uraa ja jalkapöydän päällä kolme uraa. Varressa olevat urat eroavat sijoittelultaan ja muodoiltaan. Yhteisömallissa kolme ylintä uraa kiertävät koko saappaan ympäri, kun taas Angry Birds -saappaassa vain ylin ura kiertää koko saappaan ympäri muiden urien jäädessä lyhyemmiksi. Angry Birds -saappaassa alimmat urat ovat yhteisömallia ylempänä.

50. Yhteisömallissa on varren edustassa vinon nelikulmion muotoinen merkki, jossa lukee "kuoma". Toiseksi ylin ura tekee merkin alla samanmuotoisen mutkan. Yhteisömallissa lukee "kuoma" myös pohjassa ja pohjaosassa sivulta katsottuna. Angry Birds -saappaissa lukee "Angry Birds" kantapään kohdalla ja pohjassa "demar".

51. Angry Birds -saappaiden suojareunuksen takakappaleen yläreuna on etukappaleen yläreunaa ylempänä, kun yhteisömallissa yläreunat ovat suurin piirtein samalla tasolla. Yhteisömallissa suojareunuksen takakappale nousee taaksepäin jossain määrin jyrkemmässä kulmassa. Pohjan kuvioinnit poikkeavat selvästi toisistaan. Lisäksi yhteisömallin pohjaosan ääriviiva on sivulta katsottuna lainehtivampi kuin Angry Birds -saappaassa ja nousee selkeämmin ylös etu- ja takaosassa. Angry Birds -saappaiden pohjaosan sivulla on uritus, jota ei ole yhteisömallissa. Lisäksi niiden pohjaosassa kantapään ja päkiän välillä on sivulta katsottuna aukko, joka on selvästi kapeampi kuin yhteisömallissa.

52. Angry Birds -toppasaappaissa ja erityisesti niiden varressa on tiettyä samankaltaisuutta Kuomiokoski Oy:n malleihin nähden jo siitä syystä, että saappaiden varret on edellä todetuin tavoin valmistettu puristustekniikalla, mikä jossain määrin rajoittaa muotoilijan vapautta. Tämä on otettava huomioon yleisvaikutelmaa arvioitaessa. Tästä syystä markkinaoikeus katsoo, että asiantunteva käyttäjä tämän tarkkaavaisuuden aste huomioon ottaen tulee kiinnittäneeksi huomiota erovaisuuksiin vertailun kohteiden yksityiskohtien välillä enemmän kuin muunlaisten talvisaappaiden kysymyksessä ollen. Toisaalta on kuitenkin otettava huomioon, että valmistustekniikka ei rajaa varsien osalta niiden kuviointia ja leikkausta, mikä ilmenee muun muassa F-Safety Oy:n asiakirjatodisteesta 11 ilmenevistä Kuomiokoski Oy:n mallirekisteröinneistä.

53. Angry Birds -saappaiden ja yhteisömallin yhteisinä piirteinä olevista jalkapöydän päällä olevista kolmesta urasta ja varren yläosassa takana sijaitsevasta vetolenkistä markkinaoikeus toteaa, että näiden aikaansaamat piirteet määräytyvät hyvin pitkälle teknisen käyttötarkoituksen mukaan. Saappaan terän on tarkoitus taipua urien kohdalta, mikä estää saapasta vaurioitumasta kulutuksen myötä. Vetolenkin, joka on tavanomainen, tarkoitus on helpottaa saappaan vetämistä jalkaan. Näille yhteisille piirteille ei siten ole annettava juurikaan merkitystä yleisvaikutelmaa arvioitaessa.

54. Koska kysymys on käyttöesineistä, markkinaoikeus katsoo, ettei pinnan kuosille tule antaa ratkaisevaa merkitystä yleisvaikutelmaa arvioitaessa. Asiantunteva käyttäjä ymmärtää, että tällaisia käyttöesineitä voidaan tavanomaisesti valmistaa useilla eri kuoseilla ja väreillä eikä asiantunteva käyttäjä yksinomaan kuosin tai värin perusteella saa niistä erilaista yleisvaikutelmaa. Sama koskee myös saappaissa olevia tekstejä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kuoseja ja tekstejä voisi lainkaan ottaa muiden piirteiden ohella huomioon kokonaisarvioinnissa osana yleisvaikutelmaa.

55. Yhteisömalliin numero 000270715-0001 sisältyy myös saappaan pohja. Pohja on siten otettava huomioon osana yleisvaikutelmaa. Lasten toppasaappaiden kysymyksessä ollen markkinaoikeus katsoo myös, että tarkkaavainen asiantunteva käyttäjä kiinnittää pohjaan jossain määrin tavanomaista enemmän huomiota, koska pohjan tukevuus ja pitävyys ovat lasten talvisaappaissa erityisen tärkeitä ominaisuuksia.

56. Vaikka Angry Birds -saappaiden ja yhteisömallin muotoihin sisältyy selkeitä yhtäläisyyksiä muun muassa varren yläosan ääriviivojen, varren kappaleiden leikkauksen ja urituksen sekä heijastimien osalta, markkinaoikeus katsoo toisaalta edellä mainitut muotoilijan vapauden osittaiset rajoitteet ja toisaalta osan piirteistä käyttötarkoitussidonnaisuus huomioon ottaen, että erityisesti saappaan pohjan ja pohjaosan sivuprofiilin sekä Angry Birds -saappaan kuosin ja yhteisömallissa olevan nelikulmaisen merkin perusteella tarkkaavainen asiantunteva käyttäjä saa, kun viimeksi mainittuja eroja ei ole pidettävä merkityksettöminä, Angry Birds -saappaista erilaisen yleisvaikutelman kuin yhteisömallista numero 000270715-0001.

57. Kansallinen malli numero 22325 eroaa yhteisömallista numero 000270715-0001 ensinnäkin siten, että kansallisessa mallissa on ylöspäin levenevän varren sijasta suorempi putkivarsi. Kansallisen mallin jalkaterän suojareunus koostuu kahdesta erillisestä kappaleesta, kun yhteisömallissa se on ainoastaan yksi kappale. Näiden piirteiden osalta kansallinen malli numero 22325 on kauempana Angry Birds saappaista kuin yhteisömalli. Angry Birds -saappaiden varsi levenee ylöspäin ja suojareunus koostuu yhdestä kappaleesta toisin kuin mallissa numero 22325. Lisäksi myös kansalliseen malliin numero 22325 sisältyy samanlainen Angry Birds -saappaista eroava pohja kuin yhteisömalliin numero 000270715-0001. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että tarkkaavainen asiaan perehtynyt käyttäjä saa Angry Birds saappaista erilaisen kokonaisvaikutelman kuin kansallisesta mallista numero 22325.

58. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Kuomiokoski Oy:n kansallinen malli numero 22325 ja yhteisömalli numero 000270715-0001 eivät ole esteenä F-Safety Oy:n Angry Birds Classic-, Go- ja Stella -mallistojen toppasaappaita koskevalle liiketoiminnalle. F-Safety Oy:n kannevaatimus 2 on hyväksyttävä myös näiltä osin.

7. Oikeudenkäyntikulut

59. Kuomiokoski Oy on hävinnyt asian kannevaatimusta 2 koskevilta osin. Kun kannevaatimus 1 on jätetty tutkimatta, F-Safety Oy on puolestaan hävinnyt asian siltä osin.

60. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Saman luvun 3 pykälän 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

61. Tosiasiallisesti päällekkäisten kannevaatimusten ajamisesta tai myöskään niihin vastaamisesta ei ole esitetty eikä muutoinkaan ilmennyt aiheutuneen asianosaisille vähäistä määrää enempää lisätyötä suhteessa siihen, että kannevaatimuksia olisi ollut vain yksi. Lisäksi sillä, minkä F Safety Oy on asiassa hävinnyt, ei ole tosiasiallista merkitystä.

62. Todettu huomioon ottaen Kuomiokoski Oy on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 pykälän 1 momentin nojalla velvoitettava suorittamaan F-Safety Oy:lle täysi korvaus sen tarpeellisista toimenpiteistä johtuvista ja kohtuullisena pidettävistä oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluista.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus jättää tutkimatta F-Safety Oy:n kannevaatimuksen 1.

Markkinaoikeus vahvistaa, että Kuomiokoski Oy:n kansalliset mallirekisteröinnit numerot 19973, 20016, 22323, 22325 ja 22326 sekä yhteisömallirekisteröinnit numerot 000270715-0001 ja 002169771-0004 eivät ole esteenä F-Safety Oy:n liiketoiminnalle valmistaa, valmistuttaa, myydä ja markkinoida sekä muutoin käyttää Angry Birds Classic-, Go- ja Stella -mallistojen toppajalkineita, joissa on Angry Birds -kuviointi.

Markkinaoikeus velvoittaa Kuomiokoski Oy:n suorittamaan oikeudenkäyntikulujen korvauksena F-Safety Oy:lle yhteensä 73.770,31 euroa ja korvauksena asianosaiskuluista 2.069,84 euroa, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 11.7.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

Liitteet

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 16.5.2016