MAO:234/16

Keskimatkat Oy, Tilausajot Mennään Bussilla Oy ja Mikko Rindell Oy > OnniBus.com Oy

tavaramerkki - tavaramerkin loukkaus - toiminimi - sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Diaarinumero: 2014/894 ja 2014/895
Antopäivä: 22.4.2016

ASIOIDEN TAUSTAA

OnniBus.com Oy (entinen Onnibus Oy) on aloittanut

linja-autoliikennepalveluliiketoimintansa 1.1.2012, mistä lukien se on käyttänyt tunnusta ONNIBUS. OnniBus.com Oy:lle on 28.12.2012 tehdyn hakemuksen perusteella 28.2.2013 rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 257856 ONNIBUS luokan 39 palveluille "Kuljetukset, joukkoliikenne, erityisesti linja-autoliikenne". OnniBus.com Oy:n edeltäjälle on ajalla 14.12.2011–9.5.2014 ollut rekisteröitynä toiminimi Onnibus Oy. Toiminimi OnniBus.com Oy on rekisteröity 9.5.2014 muun ohella linja-autojen kaukoliikenteen sisältävälle toimialalle.

Keskimatkat Oy, Tilausajot Mennään Bussilla Oy ja Mikko Rindell Oy ovat OnniBus.com Oy:n edeltäjän kanssa tekemiensä sopimusten perusteella käyttäneet linja-autoliikennetoiminnassaan muun ohella tavaramerkkiä ONNIBUS. Vastaajayhtiöt ovat 1.5.2014 ryhtyneet käyttämään toiminnassaan sanallista tunnusta OnniExpress, verkkotunnusta onniexpress.fi sekä sanat "OnniExpress" sisältävää seuraavanlaista kuviotunnusta (jäljempänä OnniExpress-kuviotunnus):

OnniExpress-kuviotunnus.

Mikko Rindell Oy on luovuttanut OnniExpress-tunnuksilla harjoittamansa liiketoiminnan kolmannelle osapuolelle 1.12.2014 lukien ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy on lopettanut OnniExpress-tunnusten käytön 1.5.2015 lukien. Keskimatkat Oy on ilmoittanut lopettaneensa OnniExpress-tunnusten käytön loppuvuodesta 2015.

Keskimatkat Oy:lle on 12.3.2014 tehdyn hakemuksen perusteella 15.5.2014 rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 261266 OnniExpress luokan 39 palveluille "Bussikuljetus". Patentti- ja rekisterihallitus on OnniBus.com Oy:n rekisteröintiä vastaan tekemän väitteen johdosta 23.9.2015 tekemällään lainvoimaisella päätöksellä kumonnut tavaramerkin numero 261266 OnniExpress rekisteröinnin.

Keskimatkat Oy:lle on 16.12.2013 rekisteröity aputoiminimi OnniExpress, josta yhtiö on sittemmin luopunut. Keskimatkat Oy:lle on 2.1.2015 rekisteröity aputoiminimi Suomen OnniExpress, jonka Keskimatkat Oy on niin ikään ilmoittanut pyytäneensä poistettavaksi kaupparekisteristä.

Markkinaoikeus on asioissa diaarinumerot 2014/894, 2014/895 ja 2015/182 pidetyssä valmisteluistunnossa 30.9.2015 päättänyt, että mainitut asiat käsitellään samassa oikeudenkäynnissä.

KANTEET

Vaatimukset

OnniBus.com Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että rekisteröity tavaramerkki ONNIBUS on 1.5.2014 lukien laajalti tunnettu tavaramerkki linja-autoliiketoiminnassa (diaarinumero 2014/894)

2. vahvistaa, että Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n käyttämät tavaramerkit OnniExpress ja OnniExpress-kuviotunnus eri värivariaatioissaan, verkkotunnus onniexpress.fi ja aputoiminimi OnniExpress loukkaavat OnniBus.com Oy:n rekisteröityä tavaramerkkiä ONNIBUS linja-autoliiketoiminnassa (diaarinumero 2014/894)

3. vahvistaa, että toiminimi Onnibus Oy on 1.5.2014 lukien vakiintunut OnniBus.com Oy:n toiminimi linja-autoliiketoiminnassa (diaarinumero 2014/894)

4. vahvistaa, että Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n käyttämät tavaramerkit OnniExpress ja OnniExpress-kuviotunnus eri värivariaatioissaan, verkkotunnus onniexpress.fi ja aputoiminimi OnniExpress loukkaavat OnniBus.com Oy:n vakiintunutta toiminimeä Onnibus Oy linja-autoliiketoiminnassa (diaarinumero 2014/894)

5. kumoaa Keskimatkat Oy:n aputoiminimen Suomen OnniExpress rekisteröinnin (diaarinumero 2015/182)

6. kieltää Keskimatkat Oy:tä, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:tä ja Mikko Rindell Oy:tä käyttämästä OnniBus.com Oy:n tavaramerkki- ja toiminimioikeutta loukkaavia tavaramerkkejä OnniExpress ja OnniExpress-kuviotunnus eri värivariaatioissaan, verkkotunnusta onniexpress.fi, aputoiminimeä OnniExpress tai muita sanan Onni sisältäviä tavaramerkkejä, verkkotunnuksia, aputoiminimiä, toiminimiä taikka muita kaupallisia tunnuksia linja-autoliiketoiminnassaan, joista toiminimilain 1 §:n mukaisia toiminimiä, aputoiminimiä ja toissijaisia tunnuksia koskevan kiellon tehosteeksi tulee asettaa 300.000 euron sakon uhka (diaarinumero 2014/894)

7. kieltää Keskimatkat Oy:tä, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:tä ja Mikko Rindell Oy:tä käyttämästä OnniBus.com Oy:n tavaramerkkioikeutta loukkaavasti sanaa Onnibus tai muita sanan Onni sisältäviä sanoja Google-hakupalvelun avainsanana niin, että avainsanaan liittyvään mainokseen sisältyy sana OnniExpress, verkkotunnus onniexpress.fi tai muu sanan Onni sisältävä tavaramerkki, verkkotunnus, aputoiminimi, toiminimi taikka muu kaupallinen tunnus (diaarinumero 2014/894)

8. kieltää Keskimatkat Oy:tä, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:tä ja Mikko Rindell Oy:tä 300.000 euron sakon uhalla käyttämästä oikeudettomasti hyväksi OnniBus.com Oy:n tavaramerkkiin ONNIBUS ja vakiintuneeseen toiminimeen Onnibus Oy sisältyvää mainetta ja tunnettuutta käyttämällä tavaramerkkejä OnniExpress ja OnniExpress-kuviotunnusta eri värivariaatioissaan tai muita sanan Onni sisältäviä tavaramerkkejä, verkkotunnuksia, aputoiminimiä, toiminimiä taikka muita kaupallisia tunnuksia linja-autoliiketoiminnassaan (diaarinumero 2014/895)

9. velvoittaa vastaajat suorittamaan OnniBus.com Oy:lle kohtuullisena hyvityksenä 8 prosentin käyttökorvausprosentin perusteella määräytyvän korvauksen tavaramerkkioikeuden loukkauksesta siten, että hyvitysvaatimus on Keskimatkat Oy:n osalta 19.200 euroa, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n osalta 4.004 euroa ja Mikko Rindell Oy:n osalta 24.000 euroa. Hyvitysmaksua vaaditaan viivästyskorkoineen haastehakemuksen tiedoksiantamisesta lukien (diaarinumero 2014/894)

10. velvoittaa Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan sille korvauksena tavaramerkkioikeuden loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta 100.000 euroa. Vahingonkorvausta vaaditaan viivästyskorkoineen haastehakemuksen tiedoksiantamisesta lukien (diaarinumero 2014/894)

11. velvoittaa vastaajat suorittamaan sille kohtuullisena hyvityksenä 8 prosentin käyttökorvausprosentin perusteella määräytyvän korvauksen toiminimioikeuden loukkauksesta siten, että hyvitysvaatimus on Keskimatkat Oy:n osalta 19.200 euroa, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n osalta 4.004 euroa ja Mikko Rindell Oy:n osalta 24.000 euroa. Hyvitysmaksua vaaditaan viivästyskorkoineen haastehakemuksen tiedoksiantamisesta lukien (diaarinumero 2014/894)

12. velvoittaa Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan sille korvauksena toiminimioikeuden loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta 100.000 euroa. Vahingonkorvausta vaaditaan viivästyskorkoineen haastehakemuksen tiedoksiantamisesta lukien (diaarinumero 2014/894)

13. velvoittaa Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan sille korvauksena sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesta menettelystä tavaramerkin ONNIBUS ja toiminimen Onnibus Oy maineelle ja tunnettuudelle aiheutuneesta vahingosta 100.000 euroa. Vahingonkorvausta vaaditaan viivästyskorkoineen haastehakemuksen tiedoksiantamisesta lukien (diaarinumero 2014/894)

14. määrää tavaramerkki- ja toiminimioikeuksien loukkauksen sekä tavaramerkkiin ONNIBUS ja vakiintuneeseen toiminimeen Onnibus Oy sisältyvän maineen ja tunnettuuden hyväksikäytön johdosta Keskimatkat Oy:n markkinoinnin muutettavaksi siten, että sana OnniExpress, mukaan lukien tavaramerkit OnniExpress ja OnniExpress-kuviotunnus eri värivariaatioissaan, poistetaan kaikesta painetusta ja sähköisestä markkinointimateriaalista sekä muusta markkinoinnista (diaarinumerot 2014/894 ja 2014/895)

15. velvoittaa Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n korvaamaan OnniBus.com Oy:lle 20.000 euroa kustannuksista, joita sille aiheutuu sellaisen lainvoimaisen tuomion olennaisten tietojen julkistamisesta, jossa Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n on todettu loukanneen OnniBus.com Oy:n oikeuksia. Julkistaminen käsittää yhden ilmoituksen Helsingin Sanomissa, Turun Sanomissa, Satakunnan Kansassa ja Keskisuomalaisessa sekä kantajan omilla verkkosivuilla (diaarinumerot 2014/894 ja 2014/895)

17. velvoittaa Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan sille korvauksena turvaamistoimihakemuksesta aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista 41.312,50 euroa viivästyskorkoineen (diaarinumerot 2014/894 ja 2014/895)

18. velvoittaa Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan OnniBus.com Oy:n oikeudenkäyntikulut asioissa diaarinumerot 2014/894 ja 2014/895 yhteensä 117.312,50 eurolla viivästyskorkoineen ja Keskimatkat Oy:n korvaamaan OnniBus.com Oy:n oikeudenkäyntikulut aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista koskevassa asiassa 4.637,50 eurolla viivästyskorkoineen (diaarinumero 2015/182).

Perusteet

Tavaramerkki- ja toiminimioikeuksiin perustuvat vaatimukset

OnniBus.com Oy:llä on rekisteröintiin perustuva yksinoikeus kansalliseen tavaramerkkiin numero 257856 ONNIBUS ja vakiintumiseen perustuva yksinoikeus toiminimeen Onnibus Oy (jäljempänä yhdessä myös Onnibus-tunnukset).

Tavaramerkki ONNIBUS on laajalti tunnettu. OnniBus.com Oy on liiketoimintansa aloittamisesta, eli 1.1.2012 lukien käyttänyt tavaramerkkiä ONNIBUS, joka on ollut näkyvästi esillä sekä yhtiön liiketoiminnassa että mediassa, mikä on johtunut osaltaan yhtiön liiketoiminnan ainutlaatuisuudesta Suomessa.

Keskimatkat Oy, Tilausajot Mennään Bussilla Oy ja Mikko Rindell Oy ovat käyttäneet linja-autoliiketoiminnassaan tunnuksia "OnniExpress", "onniexpress.fi" sekä sanat "OnniExpress paras teille" sisältävää kuviollista tunnusta (jäljempänä myös OnniExpress-tunnukset). Vastaajat ovat siten käyttäneet OnniExpress-tunnuksia Onnibus-tunnusten kattamien palvelujen kanssa samoille palveluille.

Myös Keskimatkat Oy:n nykyinen aputoiminimi Suomen OnniExpress koskee Onnibus-tunnusten kanssa samoja palveluja.

Vastaajien käyttämät OnniExpress-tunnukset ovat sekoitettavissa aikaisempiin Onnibus-tunnuksiin ja niiden käyttäminen on siten merkinnyt OnniBus.com Oy:n tavaramerkkiin ja toiminimeen perustuvien yksinoikeuksien loukkausta. Siten myös Keskimatkat Oy:n nykyinen aputoiminimi Suomen OnniExpress on sekoitettavissa Onnibus-tunnuksiin ja aputoiminimen Suomen OnniExpress rekisteröinti on tällä perusteella kumottava.

Kysymyksessä olevien palvelujen kohderyhmä muodostuu tavallisista kuluttajista, jotka eivät ole erityisen tarkkoja tunnusten välisten erojen suhteen, mistä johtuen sekaannusvaara on tavallista suurempi.

OnniExpress- ja Onnibus-tunnukset ovat hyvin samankaltaisia. Kaikilla kysymyksessä olevilla tunnuksilla on yhteinen alkuosa ja dominantti, eli sana "onni", joka ei liity kuljetuspalveluihin tai linja-autoliiketoimintaan taikka kuvaa niitä. Sanalla "onni" on sekä onneen että erisnimeen Onni viittaava merkityssisältö. Vastaajien kuviomuotoisessa merkissä oleva hymyilevä hahmo viittaa onneen ja se voidaan myös mieltää Onni-nimiseksi. Merkkien merkityssisällöllinen samanlaisuus lisää niiden välistä sekaannusvaaraa.

Vertailtavien tunnusten loppuosat "bus" ja "Express" sen sijaan ovat kuvailevia. Sana "bus" tarkoittaa englannin kielellä linja-autoa, jota merkitsevä sana ruotsin kielellä on "buss". Sana "Express" puolestaan tarkoittaa sekä englannin että ruotsin kielellä muun ohella pikavuoroa, pikabussia ja pikalinjaa. Suomalainen kohdeyleisö on tietoinen mainittujen sanojen merkityssisällöistä.

Sana "express" on lisäksi linja-autoliikenteessä vakiintunut pikavuorolinja-autoa tarkoittavaksi ilmaisuksi. ExpressBus on valtakunnallinen bussijärjestelmä, jossa eri pikavuoroyritykset tarjoavat nopean matkustusmuodon. ExpressBus-järjestelmään kuuluu 11 yritystä.

Vertailtavat tunnukset ovat kokonaisuutena arvioiden merkityssisällöltään samanlaisia ottaen huomioon, että "Onnibus" tarkoittaa Onni-linja-autoa ja "OnniExpress" puolestaan Onni-pikavuorolinja-autoa.

Koska tunnusten loppuosat ovat edellä kuvatuin tavoin kuvailevia ja erottamiskyvyttömiä, on tunnusten yhteisellä alkuosalla "Onni" sekoitettavuusarvioinnissa ratkaiseva merkitys. OnniExpress-tunnuksissa sana "Express" on kirjoitettu suurella alkukirjaimella, mikä osaltaan korostaa sanan "Onni" itsenäistä asemaa ja lisää tunnusten välistä samankaltaisuutta. Kuviomuotoisessa tunnuksessa sana "Onni" on kirjoitettu erikseen ja lisäksi sanasta "Express" eroavalla värillä ja kirjasinlajilla.

Tunnukset eivät erotu toisistaan myöskään sillä perusteella, että OnniExpress-tunnusten olisi katsottava koostuvan kahdesta ja

Onnibus-tunnusten yhdestä sanasta. Sanamerkkien osalta suoja kohdistuu merkkiin sisältyvään sanaan eikä sen tiettyihin graafisiin tai tyylillisiin piirteisiin, joita merkin rekisteröidyssä muodossa mahdollisesti on. Vähäinen ero merkkien kirjoitustavassa ei näin ollen poista merkkien välistä sekoitettavuutta.

Kun tavaramerkki ONNIBUS on sanatavaramerkki ja toiminimi Onnibus Oy on niin ikään sanamuotoinen, ei OnniBus.com Oy:n käyttämien logojen värimaailmalla tai linja-autojen ulkoasulla ole loukkausta arvioitaessa merkitystä.

Lisäksi OnniExpress-tunnukset loukkaavat OnniBus.com Oy:n oikeutta sen laajalti tunnettuun tavaramerkkiin ONNIBUS sillä perusteella, että OnniExpress-tunnukset yhdistyvät kohderyhmän mielessä sanottuun merkkiin, OnniExpress-tunnusten käyttö merkitsee tavaramerkin ONNIBUS erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä, minkä lisäksi siitä aiheutuu haittaa sanotun merkin erottamiskyvylle ja maineelle. Vastaajat saavat OnniExpress-tunnusten avulla OnniBus.com Oy:n toiminnan kanssa kilpailevassa toiminnassaan perusteetonta etua siitä ONNIBUS-tavaramerkkiin liittyvästä maineesta ja goodwill-arvosta, jonka kantaja on markkinoinnillaan saavuttanut. Vastaajat olisivat voineet valita liiketoiminnalleen tavaramerkistä ONNIBUS selvästi eroavan tunnuksen. Kohderyhmän edustajien reaktioissa OnniExpress-tunnuksia on pidetty selvänä kopiointina. Tavaramerkistä ONNIBUS muunneltujen OnniExpress-tunnusten käyttö heikentää sanotun merkin erottamiskykyä. Lisäksi tavaramerkin ONNIBUS hyvää mainetta vahingoittavat vakava sekaannusvaara, selvä yhdistettävyys mainittujen tunnusten välillä sekä konkreettiset kohderyhmän keskuudessa aiheutuneet sekaannukset.

Edellä sekoitettavuudesta esitetty koskee myös aputoiminimeä Suomen OnniExpress, koska aputoiminimeen sisältyvää sanaa "Suomen" on pidettävä erottamiskyvyttömänä, kun kysymys on Suomea koskevasta aputoiminimirekisteröinnistä. Pääpaino sekoitettavuutta arvioitaessa on siten aputoiminimen osalta sen elementillä "OnniExpress".

Vastaajat ovat loukanneet OnniBus.com Oy:n oikeutta sen laajalti tunnettuun tavaramerkkiin ONNIBUS myös käyttämällä sanaa "Onnibus" internetissä Google-hakupalvelun niin sanottuna avainsanana pyrkien näin houkuttelemaan internetin käyttäjiä omalle kotisivulleen. Menettely merkitsee laajalti tunnetun tavaramerkin ONNIBUS erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Käyttäjän tehdessä haun hakusanalla "onnibus" tulee näkyville paitsi linkki OnniBus.com Oy:n kotisivulle osoitteessa onnibus.fi myös vastaajien mainos, jossa on käytetty OnniExpress-tunnusta hyvin näkyvästi. Mainoksessa on lisäksi linkki vastaajien kotisivuille osoitteessa onniexpress.fi sekä mainosteksti "Ystävällinen asiakaspalvelu ja edulliset hinnat. Matkat alk. 1€".

Onnibus- ja OnniExpress-tunnusten välisestä sekoitettavuudesta johtuen kohderyhmän edustajille syntyy vaikutelma saman palveluntarjoajan erityyppisistä Onni-linja-autopalveluista. Tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi vastaajien mainoksen perusteella saada selville tai voi vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut linja-autoliikennepalvelut peräisin kantajalta tai tähän sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta. Sanan "onnibus" käyttäminen vastaajien avainsanana Google-palvelussa vahingoittaa näin ollen tavaramerkin ONNIBUS alkuperän osoittamistehtävää. Asianosaisten kilpailuasetelma sekä Onnibus-tunnusten tunnettuus huomioon ottaen vastaajat selvästi kulkevat Onnibus-tunnusten vanavedessä hyötyäkseen niiden vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta.

Vastaajien edellä kuvattu OnniBus.com Oy:n tavaramerkki- ja toiminimioikeuksia loukkaava menettely on ollut tahallista. Vastaajat ovat entisiä Onnibus-ketjuun kuuluneita yrittäjiä, jotka ovat myös itse ennen OnniExpress-toimintansa aloittamista käyttäneet liiketoiminnassaan tavaramerkkiä ONNIBUS. Vastaajat ovat siten varmuudella olleet tietoisia kantajan Onnibus-tunnuksista ennen OnniExpress-tunnuksilla harjoitetun liiketoimintansa aloittamista. Vastaajat ovat tuolloin edelleen jatkaneet loukkaavaa toimintaansa OnniBus.com Oy:n esittämistä kieltovaatimuksista huolimatta.

Vastaajien menettely on joka tapauksessa ollut huolimatonta. Vastaajat ovat ryhtyneet OnniExpress-tunnusten käyttöön välittämättä muun ohella siitä, että Onnibus-tunnukset nauttivat tunnettuutensa perusteella tavallista laajemmasta suoja-alasta. Huolellisesti toimiessaan vastaajien ei olisi tullut luottaa yksinomaan Patentti- ja rekisterihallituksen OnniExpress-tavaramerkin ja -toiminimen hakemisprosessissa suorittamaan tutkintaan, jossa edellä mainittua aikaisemman merkin tunnettuutta ei ole otettu huomioon.

Kun vastaajat ovat siten tahallisesti tai huolimattomuudesta loukanneet OnniBus.com Oy:n oikeutta tavaramerkkiin ONNIBUS ja toiminimeen Onnibus Oy, ovat ne velvollisia suorittamaan OnniBus.com Oy:lle kohtuullisen hyvityksen tavaramerkin ja toiminimen käyttämisestä sekä korvaamaan OnniBus.com Oy:lle tavaramerkin ja toiminimen loukkauksesta aiheutuneen vahingon.

Kohtuullisen hyvityksen määrä perustuu vastaajien loukkaavien tunnusten käytöstä saaman liikevaihdon sekä kuljetusliiketoiminnassa sovellettavan kohtuullisen kahdeksan prosentin käyttökorvausprosentin perusteella määritettyyn summaan.

Mikko Rindell Oy:n osalta hyvitysmaksut on määrättävä sen ajalla

1.5.–30.11.2014 OnniExpress-tunnuksilla harjoittaman liikevaihdon perusteella. Ottaen huomion yhtiön liikevaihto tätä edeltäviltä kuukausilta eli ajalta 2.1.–29.4.2014 on hyvitysmaksua määritettäessä käytettävä perusteena 300.000 euron liikevaihtoa. Muutama päivä sen jälkeen kun vastaajayhtiöt olivat aloittaneet OnniExpress-tunnuksilla harjoitetun liiketoiminnan, ilmoittivat ne, etteivät OnniBus.com Oy:n verkkokaupan kautta kyseisille reiteille myydyt liput enää kelpaa. Myyntitulot ohjautuivat näin ollen OnniExpress-yrittäjille. OnniBus.com Oy aloitti liikennöinnin samoilla reiteillä Mikko Rindell Oy:n kanssa vasta 1.7.2014, joten sen liikennöinti ei ajanjaksolla 1.5.–30.6.2014 vähentänyt lainkaan Mikko Rindell Oy:n myyntiä.

Loukkaavien OnniExpress-tunnusten käytöstä OnniBus.com Oy:lle aiheutunut korvattava vahinko muodostuu Onnibus-tunnusten erottamiskyvylle sekä tunnettuudelle, maineelle ja goodwill-arvolle aiheutuneesta vahingosta. Tämän lisäksi OnniBus.com Oy:lle on todennäköisesti aiheutunut vahinkoa myös saamatta jääneiden voittojen muodossa, kun kohderyhmän edustajat ovat päätyneet OnniExpress-tunnuksilla varustettujen kuljetuspalveluiden asiakkaiksi.

Vastaajien loukkauksen tahallisuus, kantajan Onnibus-tunnusten tunnettuus ja huomattava sekaannusvaara tunnusten välillä ovat seikkoja, jotka korottavat vastaajien vahingonkorvausvastuuta. Tunnusten välinen korkea sekaannusvaara, niiden selvä yhdistettävyys sekä konkreettiset OnniBus.com Oy:n mainetta haittaavat sekaannukset vahingoittavat sen markkinointi- ja liiketoimintaponnistuksillaan rakentamaa

Onnibus-tunnusten mainetta. Loukkausasiaan liittyvät vastaajien julkisuudessa esittämät syytökset OnniBus.com Oy:tä vastaan koskien sen immateriaalioikeuksiensa turvaamiseksi suorittamia lakiin perustuvia toimia ovat olleet omiaan aiheuttamaan vahinkoa kantajan Onnibus-liiketoiminnan maineelle. OnniExpress-tunnukset rapauttavat ja heikentävät Onnibus-tunnusten kykyä yksilöidä palveluiden alkulähde ja aiheuttavat näin vahinkoa tunnusten erottamiskyvylle. Myös sanan "Onnibus" oikeudeton käyttäminen Google-palvelun niin sanottuna avainsanana on merkinnyt internetin käyttäjien houkuttelua

Onnibus-tunnusten tunnettuuden avulla vastaajien sivustolle.

Sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa perustuvat vaatimukset

Vastaajien menettely on lisäksi merkinnyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista OnniBus.com Oy:n Onnibus-tunnuksiin liittyvän maineen ja tunnettuuden (goodwill) hyväksikäyttöä eli niin sanottua norkkimista.

Onnibus-tunnukset ovat hyvin tunnettuja ja ne omaavat myös mainetta kohderyhmän keskuudessa, vaikka ne ovatkin olleet käytössä vasta kolme vuotta. Suomen ensimmäisenä poikkeuksellisen edullisen linja-autoliiketoiminnan harjoittajana OnniBus.com Oy ja sen

Onnibus-tunnukset ovat saaneet suurta julkisuutta heti toiminnan aloittamisesta lukien. Onnibus-tunnusten tunnettuus johtuu näkyvästä julkisuudesta, liiketoiminnan ainutlaatuisuudesta ja OnniBus.com Oy:n markkinointipanostuksista. OnniBus.com Oy:n liiketoiminta on ollut laajaa ja se on koskenut koko Suomea.

Asiassa on muun ohella tunnusten välisen sekoitettavuuden perusteella selvää, että OnniExpress-tunnuksista johtuu mielleyhtymä Onnibus-tunnuksiin. Kilpailevan liiketoiminnan aloittaminen erehdyttävästi Onnibus-tunnusten kanssa samanlaisia OnniExpress-tunnuksia käyttäen on selvää Onnibus-tunnusten goodwill-arvon hyväksikäyttöä, josta vastaajat ovat saaneet oikeudetonta etua sekä liiketoimintaansa aloittaessaan kuin myös sen jatkuessa.

Vastaajat ovat näin ollen velvollisia korvaamaan OnniBus.com Oy:lle myös sen vahingon, joka sanotusta menettelystä on aiheutunut

Onnibus-tunnusten goodwill-arvolle ja maineelle. Vahinkoa on aiheutunut tunnusten samankaltaisuudesta ja sekoitettavuudesta sekä konkreettisista sekaannuksista. Kahden hyvin samankaltaisen tunnuksen samanaikainen käyttäminen markkinoilla saman kohderyhmän keskuudessa laskee Onnibus-tunnusten kykyä yksilöidä OnniBus.com Oy kysymyksessä olevien palveluiden alkulähteenä.

Tunnusten poistamista ja tuomion julkistamista koskevat vaatimukset

Koska vastaajien käyttämät OnniExpress-tunnukset edellä esitetyin tavoin loukkaavat OnniBus.com Oy:n tavaramerkki- ja toiminimioikeuksia, tulee asiassa määrätä OnniExpress-tunnukset poistettaviksi Keskimatkat Oy:n markkinointi- ja muusta myyntimateriaalista. OnniExpress-tunnukset ovat käytössä Keskimatkat Oy:n kotisivuilla, markkinoinnissa, markkinointimateriaaleissa, liikeasiakirjoissa ja linja-autokalustossa.

Myös tuomion julkistamista koskevan vaatimuksen hyväksymiselle on olemassa perusteet. Tältä osin on otettava huomioon muun ohella vastaajien OnniBus.com Oy:tä kohtaan julkisuudessa esittämät syytökset, jotka ovat liittyneet OnniBus.com Oy:n immateriaalioikeuksiensa turvaamiseksi suorittamiin lakiin perustuviin toimiin. Sanotut syytökset ovat olleet omiaan aiheuttamaan vahinkoa OnniBus.com Oy:n liiketoiminnan maineelle. On tärkeää, että markkinaoikeuden tuomiosta annetaan tieto asianmukaisesti ja oikeasisältöisenä, jotta kohderyhmän edustajat saavat oikean ja totuudenmukaisen kuvan OnniBus.com Oy:n asemasta ja oikeuksista. Julkistamisvaatimuksessa vaadittu määrä 20.000 euroa perustuu julkistamista koskevaan kustannusarvioon, joka on saatu viestintäalan asiantuntijalta. Vaatimuksessa mainituista lehdistä Turun Sanomat, Satakunnan Kansa ja Keskisuomalainen ovat vastaajien kotipaikoilla ilmestyviä sanomalehtiä. Helsingin Sanomat on sisällytetty vaatimukseen, koska sen levikki kattaa parhaiten OnniBus.com Oy:n liiketoiminta-alueen ja koska Helsingillä on tärkeä rooli osapuolten linja-autoliikenteen päätepysäkkinä.

Sillä seikalla, että vastaajat ovat sittemmin luopuneet OnniExpress-tunnusten käytöstä, ei ole merkitystä vahvistus- ja kieltovaatimusten osalta. Loukkaavan toiminnan lopettamisella on kuitenkin merkitystä sanottujen vastaajien hyvitys- ja vahingonkorvausvastuun määräytymisen kannalta. Lisäksi OnniExpress-tunnusten poistamista koskevan määräyksen antaminen on tarpeen ainoastaan Keskimatkat Oy:n osalta.

KESKIMATKAT OY:N JA TILAUSAJOT MENNÄÄN BUSSILLA OY:N VASTAUKSET

Vaatimukset

Tilausajot Mennään Bussilla Oy ja Keskimatkat Oy ovat asioissa diaarinumerot 2014/894 ja 2014/895 antamassaan yhteisessä vastauksessaan vaatineet, että markkinaoikeus hylkää OnniBus.com Oy:n vaatimukset ja että markkinaoikeus velvoittaa OnniBus.com Oy:n korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut yhteensä 23.071,58 eurolla viivästyskorkoineen.

Tilausajot Mennään Bussilla Oy ja Keskimatkat Oy ovat lisäksi vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa OnniBus.com Oy:n korvaamaan niille turvaamistoimiasiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut yhteensä 16.905 eurolla viivästyskorkoineen (diaarinumerot 2014/894 ja 2014/895).

Keskimatkat Oy on asiassa diaarinumero 2015/182 vaatinut, että markkinaoikeus hylkää OnniBus.com Oy:n vaatimukset ja velvoittaa OnniBus.com Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkki ONNIBUS ei ole laajalti tunnettu tavaramerkki eikä OnniBus.com Oy:llä ole vakiintumiseen perustuvaa oikeutta toiminimeen Onnibus Oy. OnniBus.com Oy on käyttänyt tavaramerkkiä ONNIBUS vasta noin kolmen vuoden ajan ja merkki on tunnettu vain rajallisen kohderyhmän keskuudessa. Tavaramerkki ONNIBUS ei sisälly Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon.

Toiminnan alkuvaiheessa OnniBus.com Oy:n liikennöintivuoroja ajettiin muiden yhtiöiden väreillä sekä tunnuksilla varustetuilla linja-autoilla. OnniBus.com Oy on saanut laajempaa julkisuutta vasta sen jälkeen, kun yhtiö keväällä 2014 myytiin ulkomaalaisomistukseen. Asia on saanut julkisuutta lähinnä siitä syystä, että OnniBus.com Oy sekä

OnniExpress-liikennöitsijät ovat eri toimijoita. OnniExpress-liikennöitsijöiden toiminta on sen sijaan ollut alusta lukien laajasti esillä internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

OnniExpress-tunnukset eivät loukkaa tavaramerkkiä ONNIBUS, eikä myöskään Patentti- ja rekisterihallitus ole katsonut aputoiminimen OnniExpress rekisteröinnille olleen estettä.

Tunnukset eivät ole toisiinsa sekoitettavissa. Tunnus OnniExpress koostuu selvästi kahdesta erillisestä osiosta, eli alkuosasta "onni" sekä loppuosasta "express", kun taas merkki ONNIBUS koostuu yhdestä osasta. Tunnukset eroavat toisistaan selvästi sekä kirjoitusasunsa että rakenteensa osalta.

Sana "onni" on johdettu suoraan suomenkielessä linja-autoille vakiintuneesta kutsumanimestä "onnikka". Mikään toimija kyseisellä alalla ei voi saada yksinoikeutta sanan "onni" käyttöön. Yksi kysymyksessä olevan alan historiallisesti tunnetumpia toimijoita on ollut Onni Vilkas Oy.

Sanaa "express" sen sijaan käytetään yleisesti sekä kansainvälisesti että kansallisesti nopeaa kuljetusta kuvaavana sanana ja se onkin yleisesti linja-autoliikenteessä käytetty sana. Tavaramerkin OnniExpress merkityssisältö on siten "linja-auto, joka kuljettaa matkustajansa mahdollisimman nopeasti paikasta toiseen".

Kansalliseen tavaramerkkirekisteriin on tällä hetkellä merkitty yli 50 merkkiä, jotka sisältävät sana "onni".

Kysymyksessä oleva kohderyhmä koostuu pääosin hintatietoisista kuluttajista, jotka varmuudella erottavat edullisinta vaihtoehtoa etsiessään eri toimijat toisistaan, eikä vaaraa sekoitettavuudesta näin ollen ole.

Myös OnniBus.com Oy:n ja vastaajien käyttämät logot eroavat ulkoasunsa osalta täysin toisistaan. OnniExpress-logo on kaksivärinen siten, että sana "onni" on kirjoitettu vihreällä ja sana "express" sinisellä värillä. OnniBus.com Oy:n käyttämä logo on sen sijaan kirjoitettu isoilla kirjaimilla ja se on väriltään punainen. Logojen värimaailma eroaa näin ollen täysin toisistaan.

Lisäksi OnniBus.com Oy:n ja vastaajien linja-autojen ulkoasut eroavat merkittävästi toisistaan. OnniBus.com Oy:n linja-autot ovat lähes poikkeuksetta väriltään kirkkaan punaisia ja kaksikerroksisia ja niissä on valkoinen logo.

Tilausajot Mennään Bussilla Oy ja Keskimatkat Oy ovat käyttäneet Keskimatkat Oy:lle asianmukaisesti rekisteröityä aputoiminimeä ja tavaramerkkiä liiketoiminnassaan hyväksyttävin perustein. Koska vahvistusvaatimusten hyväksymiselle ei ole perusteita, ei perusteita ole myöskään kielto-, mitätöinti- ja kumoamisvaatimusten tai liitännäisvaatimusten hyväksymiselle.

Aputoiminimen Suomen OnniExpress kumoamisvaatimuksen osalta on edellä esitetyn lisäksi otettava huomioon, että sana "Suomen" on erottamiskykyinen sana, jolla pyritään nimenomaisesti erottumaan tavaramerkistä ONNIBUS. Kysymyksessä ei siten ole tavaramerkin ONNIBUS muunneltu muoto ja aputoiminimi Suomen OnniExpress onkin vielä vähemmän sekoitettavissa tavaramerkkiin ONNIBUS kuin muut OnniExpress-tunnukset.

Keskimatkat Oy:n OnniExpress-tunnuksilla harjoittaman liiketoiminnan liikevaihdon arvonlisäveroton määrä on ajanjaksolta 1.5.201430.6.2015 ollut noin 240.000 euroa. Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n OnniExpress-tunnuksilla ajanjaksolla 1.5.201431.5.2015 harjoittaman liiketoiminnan arvonlisäveroton liikevaihto on ollut 50.056,36 euroa.

Tavanomainen käyttökorvaus tavaramerkin ja toiminimen käytöstä kuljetusalalla on Suomessa alle yksi prosentti merkityksellisestä liikevaihdosta.

Mikäli Keskimatkat Oy:n ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n menettelyn katsotaan loukanneen OnniBus.com Oy:n yksinoikeuksia, eivät ne joka tapauksessa ole menetelleet tahallisesti tai huolimattomasti ottaen huomioon muun ohella, että Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt tavaramerkin OnniExpress ja aputoiminimen OnniExpress rekisteröitäviksi ja että markkinaoikeus on kesällä 2014 hylännyt OnniBus.com Oy:n turvaamistoimihakemuksen, jossa se on muun ohella vaatinut OnniExpress-tunnusten käytön kieltämistä.

OnniBus.com Oy:lle ei ole myöskään aiheutunut vastaajien menettelystä mitään vahinkoa.

MIKKO RINDELL OY:N VASTAUS

Vaatimukset

Mikko Rindell Oy on asioissa diaarinumerot 2014/894 ja 2014/895 vaatinut, että markkinaoikeus hylkää OnniBus.com Oy:n vaatimukset ja velvoittaa OnniBus.com Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 55.700 eurolla viivästyskorkoineen.

Mikko Rindell Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa OnniBus.com Oy:n korvaamaan sille turvaamistoimiasiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 54.800 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkki ONNIBUS ei ole laajalti tunnettu. Sanottua tavaramerkkiä on käytetty vain runsaan kahden vuoden ajan, kun laaja tunnettuus sen sijaan edellyttää markkinoilla oloa vuosikymmenten ajan.

OnniBus.com Oy on aloittanut toimintansa tammikuussa 2012 liikennöitsijöiden lipunmyynti- ja markkinointiyrityksenä. Reittiliikenneluvat haettiin sen sijaan liikennöitsijöiden toimesta liikennöitsijöille.

Mikko Rindell Oy:n juuret ulottuvat Turun talousalueella vuoteen 1918 ja yhtiö on tuonut esille omaa Rindell-brändiään myös

Onnibus-pikavuoroliikenteessä niin kuljettajien kuulutuksilla kuin omalla asiakaspalvelulla.

Mikko Rindell Oy ei käytä OnniExpress-tunnuksia liiketoiminnassaan, vaan se on myynyt koko mainitun liiketoimintansa 1.12.2014 lukien. Mikko Rindell Oy ei näin ollen myöskään loukkaa tavaramerkkiä ONNIBUS. Perustetta loukkauksen vahvistamiselle tai

OnniExpress-tunnusten käytön kieltämiselle ei ole jo tälläkään perusteella.

Joka tapauksessa OnniExpress-tunnukset eivät ole sekoitettavissa tavaramerkkiin ONNIBUS. Merkit eroavat selvästi ensinnäkin rakenteensa, kirjoitusasunsa ja merkityssisältönsä osalta. Tavaramerkki ONNIBUS koostuu yhdestä osasta, josta ei ole mahdollista erottaa erillistä alku- tai loppuosaa. OnniExpress-tunnukset sen sijaan koostuvat selkeästi kahdesta erillisestä osasta, eli sanan "onni" sisältävästä alkuosasta ja sanan "express" sisältävästä loppuosasta.

Sana "onni" on tässä suoraan johdettu suomenkielessä linja-autolle vakiintuneesta kutsumanimestä "onnikka" ja sana "express" taas on sekä kansallisesti että kansainvälisesti yleisesti tunnettu ja käytetty nopeaa kuljetusta kuvaava sana, joka esiintyy esimerkiksi erilaisissa posti- ja lähettipalveluissa sekä linja-auto- ja junaliikenteen yhteydessä. Sana "express" luo kuluttajille tavoitellun mielikuvan nopeasta kuljetuksesta ja tavaramerkki OnniExpress tarkoittaakin näin ollen "linja-autoa, joka kuljettaa matkustajansa määränpäähän nopeasti".

Tavaramerkki ONNIBUS on sen sijaan muokattu suoraan linja-auton historiallisesta nimestä "omnibus", joka on myös sellaisenaan edelleen käytössä. Tätä on edelleen korostettu tavaramerkin kirjoitusasulla, jossa suomen kielessä poikkeuksellisella tavalla kokonaan isoilla kirjaimilla kirjoitettu sana "ONNIBUS" luo selkeän mielikuvan yhdestä sanasta ja merkityksestä. Mielikuva saattaisi olla toinen esimerkiksi sanan "onnibussi" osalta.

Lisäksi asianosaisten logot, joissa tunnuksia ONNIBUS ja OnniExpress on käytetty, ovat täysin erilaisia. OnniExpress-logo on kaksivärinen siten, että sana "onni" on kirjoitettu vihreällä ja sana "express" sinisellä värillä, mikä korostaa merkin kaksiosaisuutta. ONNIBUS-logo on sen sijaan kirjoitettu isoilla kirjaimilla ja on väriltään punainen. Yksivärisyys ja isojen kirjainten käyttö korostavat sitä, että kysymyksessä on yksi sana ja sisältö. Myös logojen värimaailmat ovat täysin erilaiset, mikä korostaa sitä, että kysymyksessä on kaksi eri toimijaa. Edellä mainitut seikat korostavat sitä, ettei OnniExpress-tunnuksilla ole haluttu hyödyntää ONNIBUS-tunnusten mainetta.

Myös lausuntatavaltaan merkit eroavat toisistaan ottaen huomioon muun ohella, että sanalla "onnibus" on yksi pääpaino, joka sijaitsee sanan ensimmäisellä tavulla. Sanassa "OnniExpress" sen sijaan on kaksi pääpainoa, jotka sijaitsevat kirjainten "O" ja "E" kohdilla. Lisäksi vierasperäinen sana "Express" on lausuntatavaltaan tunnuksen alkuosaa vahvempi, koska se sisältää suomen kielelle epätyypillisen äänneyhdistelmän "ks" konsonantin edellä.

Oikeutta linja-autoa tarkoittavasta sanasta "onnikka" johdetun sanan "onni" käyttöön ei voida rajata yhdelle toimijalle. Sana "onni" on esiintynyt ja esiintyy laajalti linja-autoliikenteessä ja kuluttajat yhdistävät sen mielessään linja-autoon. Yksi alan historiallisesti tunnetuimpia kotimaisia toimijoita on ollut Onni Vilkas Oy ja tälläkin hetkellä toimii muun ohella oululainen Onni-palvelulinja. Sana on ollut lisäksi useammilla toimijolla käytössä muodossa "onnikka".

Sanan "onni" sisältäviä kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä on tällä hetkellä 52 kappaletta ja yksin sanalle "onni" eri kirjoitusasussaan on myönnetty kymmenen eri tavaramerkkirekisteröintiä. Sanan "onni" sisältäviä toiminimirekisteröintejä on yli 200 kappaletta.

OnniBus.com Oy:llä ei ole vakiintumiseen perustuvaa oikeutta toiminimeen Onnibus Oy. Yhtiö on aloittanut toimintansa sanotulla toiminimellä vasta vuonna 2012 ja se on vaihtanut toiminimekseen OnniBus.com Oy jo keväällä 2014, minkä jälkeen toiminimeä Onnibus Oy ei ole käytetty.

Jokaisella on oikeus käyttää Google-hakusanana haluamiansa sanoja ja myös OnniBus.com Oy on käyttänyt hakusanana sanaa "OnniExpress".

Myöskään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvaa kieltovaatimusta ei voida hyväksyä. Tällä hetkellä Mikko Rindell Oy ei käytä "onni" sanan sisältäviä tunnuksia, mutta sukupolvien ajan toimineen Mikko Rindell Oy:n omistajasukuun saattaa syntyä Onni-niminen poika, joka haluaa nimensä näkyviin yhtiön brändissä.

Korvausvaatimusten osalta Mikko Rindell Oy on ilmoittanut, että sen toiminta OnniExpress-yrittäjänä on tuottanut tappiota noin 230.000 euroa ajanjaksolla 1.7.–30.11.2014. Tappio on johtunut OnniBus.com Oy:n sopimusrikkomuksesta. Mikko Rindell Oy on OnniBus.com Oy:n toivomuksesta hakenut kymmenen vuoden reittiliikenneluvat, mutta se on sittemmin kantajayhtiön vilpillisestä toiminnasta johtuen joutunut keskeyttämään liikenteen. Tästä johtuvat arvioidut tulonmenetykset seitsemältä ja puolelta vuodelta ovat noin 3.600.000 euroa.

Mikko Rindell Oy:n OnniExpress-tunnuksilla ajanjaksolla 1.5.30.11.2014 harjoittaman liiketoiminnan liikevaihdon arvonlisäverollinen määrä on ollut olennaisesti OnniBus.com Oy:n väittämää pienempi.

OnniBus.com Oy:n kanssa tehdyn yhteistyön päätyttyä ja OnniExpress-liiketoiminnan alettua 1.5.2014 Mikko Rindell Oy hyväksyi sanottua ajankohtaa aikaisemmin Onnibus-internetsivuston kautta hankitut matkaliput myös 1.5.2014 alkaen ajetuilla vuoroillaan. OnniBus.com Oy on näin ollen saanut osuutensa mainittuja lippuja koskevista myyntituloista.

Tavanomainen käyttökorvaus tavaramerkin ja toiminimen käytöstä kuljetusalalla on Suomessa alle yksi prosentti merkityksellisestä liikevaihdosta. Käyttökorvaukset voidaan jakaa useampaan luokkaan sopimuksen sisällön perusteella. Korkein käyttökorvausluokka koskee tilannetta, jossa päämies tukee toimintaa rahoituksella ja markkinoinnilla, jolloin käyttökorvauksen määrä on kahdeksan prosenttia toiminnan tuloksesta, ei sen sijaan liikevaihdosta. Alimmassa luokassa käyttökorvauksen määrä on 0,75 prosenttia tuloksesta. Käsillä olevassa tilanteessa OnniBus.com Oy ei ole tukenut tai rahoittanut Mikko Rindell Oy:tä eikä Mikko Rindell Oy ole käyttänyt OnniBus.com Oy:n tuotemerkkiä tai ollut sen markkinoinnissa mukana. Kohtuullista hyvitystä koskeva vaatimus on perusteeton.

Mikäli Mikko Rindell Oy:n katsotaan loukanneen OnniBus.com Oy:n yksinoikeuksia, ei se joka tapauksessa ole menetellyt tahallisesti tai huolimattomasti ottaen huomioon muun ohella, että Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Keskimatkat Oy:n hakemuksen tavaramerkin OnniExpress rekisteröimiseksi ja rekisteröinyt sille aputoiminimen OnniExpress, ja että markkinaoikeus on kesällä 2014 hylännyt OnniBus.com Oy:n turvaamistoimihakemuksen, jossa se on muun ohella vaatinut OnniExpress-tunnusten käytön kieltämistä.

OnniBus.com Oy:lle ei ole myöskään aiheutunut vastaajien menettelystä mitään vahinkoa.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

OnniBus.com Oy

1. Ote tavaramerkkirekisteristä koskien tavaramerkkiä numero 257856 ONNIBUS

2. Ote kaupparekisteristä koskien OnniBus.com Oy:tä ja Kalevan Liikenne Oy:tä

3. Tuloste Wikipedia-internetsivustolta koskien Onnibus Oy:n yritysjärjestleyihin liittyen ja ote Onnibus Oy:n ja Pileus Oy:n välisestä sopimuksesta 4.4.2014 (Business Purchase Agreement)

4. Tulosteita internetissä olevista uutisista koskien vastaajien irtaantumista Onnibus-ketjusta ja kuvia vastaajien linja-autoista, joissa on käytössä ONNIBUS-tavaramerkki

5. Tulosteita vastaajien kotisivuilta osoitteesta onniexpress.fi, Keskimatkat Oy:n kaupparekisteriote, tuloste PRH:n tavaramerkkirekisteristä ja ote verkkotunnusrekisteristä koskien verkkotunnusta onniexpress.fi

6. Tulosteet Wikipedia-internetsivustolta koskien OnniBus.com Oy:tä sekä tuulosteita OnniBus.com Oy:n kotisivuilta

7. Taloustutkimus Oy:n tutkimus "Onnibus-tuotemerkin tunnettuus Suomessa", 2.6.2014

8. Taloustutkimus Oy:n tutkimus "The Onnibus brand in Finland", 29.8.2014

9. Otteita Onnibus-tunnusten esiintymisestä mediassa ajalla 1.6.–31.12.2011

10. Otteita Onnibus-tunnusten esiintymisestä mediassa ajalla 1.1.2012–30.4.2014

11. Otteita Onnibus-tunnusten esiintymisestä mediassa ajalla 1.5.–2.10.2014

12. Taulukko Onnibus Oy:n ja OnniBus.com Oy:n verkkokaupan myynti- ja matkustajamääristä 13.2.2012–29.6.2014

13. Onni-Allianssin mainostusinvestointeja ajalla 19.3.2012–17.6.2013 koskeva asiakirja

14. Onnibus-julkisuusraportit ajalta kesä–lokakuu 2014

15. Ote Suomen Yrittäjien julkaisemasta Ravistajat-kirjasta koskien OnniBus.com Oy:tä

16. Otteita kantajan kotisivuilta ajalta 7.1.2012–18.11.2014

17. Kantajan markkinointimateriaalia vuosilta 2012–2014

18. Tulosteita kantajan Facebook-sivuilta

19. Tulosteita kantajan YouTube-kanavalta

20. Tulosteita kantajan Twitter-sivuilta

21. Tulosteita kantajan Instagram-sivuilta

22. Google-haun tulokset sanalla "onnibus" 19.9.2014

23. Onnikas-lehdet 1/2013, 2/2013 ja 1/2014 sekä ote internetsivustolta onnibus.fi koskien niiden jakelupisteitä

24. Otteet sanakirjoista koskien sanojen "bus/buss" ja "express" englannin- ja ruotsinkielisiä merkityksiä

25. Tuloste Express-bussijärjestelmän kotisivuilta

26. Tulosteita internetistä koskien Onnibus- ja OnniExpress-tunnusten välisiä sekaannuksia

27. Tulosteita internetin uutissivustoilta koskien Onnibus- ja OnniExpress-tunnuksiin liittyviä riitaisuuksia

28. Tuloste Google-hakutuloksena saaduista mainoksista hakusanalla "onnibus"

29. Kantajan asiamiehen kieltokirje 23.5.2014 vastaajien asiamiehelle

30. Vastaajien asiamiehen vastauskirje 30.5.2014

31. Kantajan asiamiehen vastaus 30.5.2014

32. Tavaramerkkiloukkausta koskeva ilmoitus 6.6.2014 Facebookilta sisältäen kantajan tekemän loukkausilmoituksen sekä tietoa ilmoitusmenettelystä

33. Ote Keskimatkat Oy:n 17.9.2014 Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkkiä OnniExpress koskevassa väitemenettelyssä toimittamasta vastineesta

34. Otteet julkaisuista ktMINE: Royalty Rate Resource Guide 2013 Global Edition ja Licensing Executives Society: LES High Tech Sector Royalty Rate & Deal Terms Survey Mini-Plenary Presentation, October 2011

35. OniBus.com Oy:tä koskevaa uutisointia vastaajien kotisivuilla ja mediassa koskien kantajaa

36. Viestintätoimisto Republicin edustajan 18.9.2014 antama arvio tuomion julkistamiskustannuksista

37. Kaupparekisteriote koskien Keskimatkat Oy:tä

38. Keskimatkat Oy:n lausuma Patentti- ja rekisterihallitukselle 4.2.2015 tavaramerkkiä OnniExpress koskevassa väitemenettelyssä

39. OnniBus.com Oy:n talousjärjestelmästä 8.9.2015 otettu listaus koskien Onnibus-ketjuun kuuluneiden yhtiöiden liikevaihtoja ajalla 1.1.–29.4.2014

40. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 23.9.2015 tavaramerkkiä numero 261266 OnniExpress koskevassa väiteasiassa Keskimatkat Oy ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy

1. Ote yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä koskien Keskimatkat Oy:tä sekä ote Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta koskein tavaramerkkiä numero 261266 OnniExpress

2. Ote Wikisanakirjasta koskien sanaa "onnikka" sekä artikkeli "Kielen kannoilla/Ajetaan onnikalla"

3. Otteet internetsivustoilta Dictionary.com ja Vocabulary.com koskien sanaa "express"

4. Internettulosteet koskien aiheita “Itella Express City", “DHL Express", “Leonardo Express" ja “Express train"

5. Otteet sivustoilta Oxford dictionary ja Dictionary.com, kuva historiallisesta omnibussista, artikkeli Onnibus Oy:n Onnikas-asiakaslehdestä "Omnibussilla Pyynikille" sekä kuva linja-autosta Omnibus de Mexico

6. Otteet Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta koskien tavaramerkkejä OnniExpress ja ONNIBUS

7. Kuvia toisiinsa liittyvien yritysten logoista

8. Ote Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta koskien OnniBus.com Oy:n kuviotunnusta koskevia tavaramerkkihakemuksia

9. Ote Wikipedia-internetsivustolta koskien Onni Vilkas Oy:tä, otteet yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä koskien Oy Pohjolan Liikenne Ab:tä ja Onni Vilkas Oy:tä

10. Otteet Oulun teknisen liikelaitoksen internetsivuilta sekä otteet yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä koskien Oulun Onnikka Oy:tä ja Oulun Onnikkamatkat Oy:tä

11. Kuvia eri lentoyhtiöiden merkeistä

12. Tulosta Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta hakusanan "onni" hakutuloksista

13. Otteet toimijoiden Pohjolan Liikenne, ExpressBus ja VT internetsivuilta

14. Otteita OnniExpressin internetsivuilta ja lehtiartikkeleita koskien OnniExpressin liiketoimintaa

15. Kuva OnniExpress-linja-autosta

16. Kuva ONNIBUS-linja-autosta

17. Kuvia englantilaisesta kaksikerroslinja-autosta

18. Uutisointia 4.3.2014 Onnibussin myynnistä ulkomaille

19. Uutisointia koskien kaksikerroslinja-autoihin siirtymistä, Pileus Oy:n reittilupahakemus

20. Kuvakaappaukset OnniExpress- ja Onnibus-internetsivustoilta

21. OnniExpressiä käsittelevää uutisointia

22. OnniExpress-markkinointimateriaalia

23. Onnibus-uutisointia

24. Valokuvia ONNIBUS-vuoroja ajaneista linja-autoista

25. Ote Patentti- ja rekisterihallituksen laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelosta

26. Ote sivustolta www.vilperi.fi "Onnistunut yrityslanseeraus –OnniExpressin tarina"

27. Kuvakaappaus OnniExpress-Facebook-sivustolta

28. Facebook Inc:n ilmoitus sivuston "OnniExpress" sulkemisesta, vastaajien asiamiehen kirje 9.6.2014 OnniBus.com Oy:n asiamiehelle ja OnniBus.com Oy:n asiamiehen sähköpostitse lähettämä vastaus 10.6.2014

29. Mikko Rindell Oy:n, Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Oulun Onnikka Oy:n Lounais-Suomen poliisilaitokselle 10.6.2014 tekemä rikosilmoitus/tutkintapyyntö

30. Vastaajien kirje Facebook Inc:lle 12.6.2014 sekä yhtiön vastaus 3.7.2014

31. Kuvakaappaus Facebook-sivusta "OnniExpress"

32. Ote Google-palvelun hakutuloksista sanalla "OnniExpress"

33. Keskimatkat Oy:tä koskeva kaupparekisteriote

34. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 29.5.2015 tavaramerkin numero 263578 Suomen OnniExpress rekisteröinnistä

35. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 23.9.2015 tavaramerkin numero 261266 OnniExpress rekisteröinnin kumoamisesta Mikko Rindell Oy

1. Onnibus Oy:n "Onni Allianssi" -asiakirja 12.6.2012

2. Mikko Rindell Oy:n asiakirja "Ohjeita Onnibus-kuljettajille" 4.6.2012

3. Ote Onnibus-tunnusten siirtoa OnniBus.com Oy:lle koskevasta kauppakirjasta

4. Mikko Rindell Oy:n OnniExpress-liikevaihtoa ajalla 1.5.–30.11.2014 koskeva laskelma (salassa pidettävä)

Henkilötodistelu

OnniBus.com Oy

1. A, OnniBus.com Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa

2. B, aluejohtaja/research director, Taloustutkimus Oy

Keskimatkat Oy ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy

1. C, Keskimatkat Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa

Mikko Rindell Oy

1. D, Mikko Rindell Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

1. Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n sekä OnniBus.com Oy:n välisen yhteistyön päätyttyä vastaajat ovat 1.5.2014 lukien ryhtyneet käyttämään linja-autoliiketoiminnassaan sanallista tunnusta OnniExpress, verkkotunnusta onniexpress.fi sekä OnniExpress-kuviotunnusta.

2. OnniBus.com Oy on perustanut vaatimuksensa yhtäältä sille rekisteröityyn, väitetysti laajalti tunnettuun tavaramerkkiin ONNIBUS ja toisaalta sille väitetysti vakiintuneeseen toiminimeen Onnibus Oy. OnniBus.com Oy on väittänyt, että vastaajat ovat OnniExpress-tunnuksia käyttäessään loukanneet OnniBus.com Oy:n sanottuja yksinoikeuksia sekä käyttäneet oikeudettomasti hyväksi niiden mainetta ja tunnettuutta.

3. Asiassa on riidatonta, että OnniBus.com Oy:llä on yksinoikeus 28.12.2012 tehdyn hakemuksen perusteella 28.2.2013 rekisteröityyn tavaramerkkiin ONNIBUS. Asiassa on tavaramerkkiin ONNIBUS perustettujen vaatimusten osalta siten arvioitava, onko mainittu tavaramerkki ONNIBUS ollut 1.5.2014 lukien laajalti tunnettu ja ovatko vastaajat OnniExpress-tunnuksia käyttäessään loukanneet OnniBus.com Oy:n yksinoikeutta sanottuun tavaramerkkiin.

4. Asiassa on niin ikään riidatonta, että OnniBus.com Oy:n tai sen edeltäjän rekisteröity toiminimi on 9.5.2014 saakka ollut Onnibus Oy, minkä jälkeen kantajayhtiön rekisteröity toiminimi on ollut OnniBus.com Oy. Toiminimen Onnibus Oy vakiintumista koskevan väitteen johdosta asiassa on siten tältä osin arvioitava, onko Onnibus Oy myös 9.5.2014 tapahtuneen rekisteröidyn toiminimen muutoksen jälkeen ollut vakiintumisen perusteella OnniBus.com Oy:n toiminimi. Lisäksi on arvioitava, ovatko vastaajat OnniExpress-tunnuksia 1.5.2014 lukien käyttäessään loukanneet OnniBus.com Oy:n yksinoikeutta toiminimeen Onnibus Oy.

5. Mikäli vastaajien katsotaan loukanneen OnniBus.com Oy:n edellä mainittuja yksinoikeuksia, on asiassa vielä arvioitava muun ohella hyvitysmaksun ja vahingonkorvauksen määräämistä.

6. Lisäksi asiassa on OnniBus.com Oy:n vaatimusten vuoksi arvioitava, onko asiassa vastaajien OnniExpress tunnusten käytön perusteella edellytykset sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvan kiellon ja mahdollisesti sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa perustuvan vahingonkorvauksen määräämiselle.

2. Tavaramerkkiin ONNIBUS perustuvat vahvistus- ja kieltovaatimukset

2.1. Tavaramerkin ONNIBUS laaja tunnettuus (vaatimuskohta 1)

7. OnniBus.com Oy on väittänyt, että tavaramerkki ONNIBUS on 1.5.2014 lukien ollut Suomessa linja-autoliiketoiminnassa laajalti tunnettu tavaramerkki. Vastaajat ovat kiistäneet sanotun väitteen muun ohella tavaramerkin ONNIBUS käytön lyhyeen kestoon viitaten.

8. Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Lain 1 §:n 3 momentin mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

9. Niin sanottujen laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskevan tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin perusteella tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan mainitun pykälän 1 momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu Suomessa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

10. Viimeksi mainitun säännöksen taustalla olevan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 5 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltio voi säätää, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu kyseisessä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

11. Tavaramerkin laajaa tunnettuutta ja sanotun suojan täyttymisen edellytyksiä arvioitaessa on otettava huomioon tavaramerkkidirektiivi ja yhteisön tavaramerkistä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (yhteisön tavaramerkkiasetus) sekä niitä koskeva oikeuskäytäntö.

12. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiä voidaan pitää laajalti tunnettuna, kun merkittävä osa kysymyksessä olevan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä tuntee merkin. Tavaramerkin laajaa tunnettuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (ks. esim. tuomio General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, kohdat 24, 26 ja 27).

13. Tavaramerkin ONNIBUS rekisteröinti kattaa luokassa 39 palvelut "Kuljetukset, joukkoliikenne, erityisesti linja-autoliikenne". Asiassa on riidatonta, että merkkiä on myös käytetty linja-autoliikennepalvelujen tarjoamisessa. Kun kysymyksessä ovat siten kuluttajille tarjottavat hinnaltaan tavanomaisiin päivittäishyödykkeisiin rinnastettavat palvelut, on tavaramerkin ONNIBUS kohdeyleisön katsottava koostuvan tavanomaisen tarkkaavaisista suomalaisista keskivertokuluttajista.

14. Asiassa on riidatonta, että OnniBus.com Oy on käyttänyt tavaramerkkiä ONNIBUS linja-autoliikennepalveluiden tarjoamisessa viimeistään 1.1.2012 lukien, jolloin yhtiön markkinoima linja-autoliikennöinti on aloitettu. OnniBus.com Oy ei ole toiminnan alkuvaiheessa itse toiminut varsinaisena linja-autoliikennöitsijänä, vaan se on asiassa esitetyn selvityksen perusteella ollut sopimussuhteessa liikennöitsijöihin, joille se on osana yhtiöiden välistä sopimusjärjestelyä myöntänyt käyttöluvan tavaramerkkiin ONNIBUS. Linja-autokuljetuspalvelun toteuttaminen on siten alkuvaiheessa toteutettu näiden liikennöitsijöiden toimesta ja kalustolla.

15. Asiassa esitetystä näytöstä, joka koskee tavaramerkin ONNIBUS käyttöä 1.5.2014 edeltävällä ajanjaksolla (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodisteet 4, 10 ja 18) käy ilmi muun ohella, että osa tavaramerkkiä ONNIBUS käyttäen tarjotuista linja-automatkoista on sanottuna aikana toteutettu käyttäen linja-autoja, joissa on ollut valkoisella pohjalla punaiset Onnibus-tunnukset sekä keulassa että auton kyljissä. Osa liikennöinnistä on toteutettu linja-autoilla, joissa Onnibus-tunnus on ollut esillä auton tuulilasissa tai keulassa, minkä lisäksi esimerkiksi linja-auton kyljissä ja keulassa on ollut esillä myös kysymyksessä olevan liikennöitsijäyhtiön oma tunnus. Käyttöluvan haltijoiden toimesta tapahtuneella käytöllä saavutettu tunnettuus tulee merkinhaltijan hyväksi, eikä laajaa tunnettuutta koskevassa arvioinnissa sinänsä ole merkitystä sillä, että osa tavaramerkin ONNIBUS käytöstä, kuten esimerkiksi mainitunlaisissa linja-autojen tunnuksissa sekä kuljettajien toimesta tapahtunut tavaramerkin suullinen käyttö on tapahtunut OnniBus.com Oy:n lisenssinsaajien toimesta.

16. Asiassa on riidatonta, että OnniBus.com Oy on vasta 1.7.2014 lukien, eli laajaa tunnettuutta koskevan väitteen arvioinnin kannalta merkityksellisen ajankohdan 1.5.2014 jälkeen, ryhtynyt käyttämään liikennöinnissään yhtenäisen ulkoasun omaavia kaksikerroksisia punaisia linja-autoja, jotka on varustettu pääasiassa valkoisella värillä esitetyin OnniBus.com-tunnuksin.

17. OnniBus.com Oy on esittänyt tavaramerkillä ONNIBUS markkinoitujen matkojen myyntimääriä koskevana näyttönä taulukon, josta ilmenevät yhtiön kotisivuilla sijaitsevan verkkokaupan kautta ajanjaksolla 13.2.2012–29.6.2014 ostettujen lippujen määrät (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodiste 12). Taulukon mukaan matkustajia on sanotulla ajanjaksolla ollut 473.334 kappaletta, mitä voidaan pitää varsin suurena määränä. Arvioinnissa on tosin otettava huomioon, että osa taulukkoon kirjatusta myynnistä (noin 21.000 matkustajaa) kohdistuu 1.5.2014 jälkeiselle ajanjaksolle, eikä sitä tältä osin voida ottaa huomioon arvioitaessa tavaramerkin ONNIBUS 1.5.2014 mennessä saavuttamaa tunnettuutta.

18. Tavaramerkkiä ONNIBUS on asiassa esitetyn näytön perusteella käytetty internetmarkkinoinnissa muun ohella OnniBus.com Oy:n verkkosivuilla vuoden 2012 alusta lukien (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodiste 16). OnniBus.com Oy:llä on ollut lisäksi vuoden 2012 alusta lukien Facebook- ja Twitter-tilit sekä keväästä 2012 lukien kanava YouTube-palvelussa (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodisteet 18, 19 ja 20).

19. Tavaramerkkiä ONNIBUS on asiassa esitetyn näytön perusteella käytetty lisäksi muun ohella "Onnikas Onnibussin asiakaslehti" nimisessä julkaisussa, jota on jaettu muun ohella yhtiön linja-autoissa ja joissakin lipunmyyntipisteissä ja huoltoasemilla ja joka on ollut luettavissa internetissä (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodiste 23). Joiltakin osin asiassa esitetystä tavaramerkin ONNIBUS käyttöä koskevasta näytöstä (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodiste 17) ei sen sijaan ole käynyt ilmi, missä ja miten kysymyksessä oleva markkinointimateriaali on mahdollisesti ollut esillä, eikä siitä tästä syystä voida tehdä tavaramerkin ONNIBUS käytön laajuutta ja siten se tunnettuutta koskevia johtopäätöksiä.

20. Selvityksenä tavaramerkin ONNIBUS tunnetuksi tekemiseen käytetyistä markkinointipanostuksista OnniBus.com Oy on esittänyt taulukon niin sanotun Onni-Allianssin mainostukseen käytetyistä euromääristä erittelyineen, jossa kirjauspäivät ajoittuvat ajanjaksolle 19.3.¬2012–17.6.2013 (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodiste 13). Mainostamiseen on sanotulla ajanjaksolla erittelyn mukaan käytetty yhteensä 149.101 euroa. Taulukosta käy ilmi lisäksi, että markkinointikanavina on käytetty muun ohella lehti- ja radiomainontaa ja että mainonta on alueellisesti kohdistunut muun ohella Jyväskylän, Oulun, Porin, Tampereen, Turun ja Helsingin alueille.

21. OnniBus.com Oy:n esittämästä näytöstä (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodisteet 9 ja 10) käy ilmi lisäksi, että OnniBus.com Oy ja sen liiketoiminta ja tässä yhteydessä myös sen tavaramerkki ONNIBUS ovat olleet runsaasti esillä tiedotusvälineissä joulukuusta 2011 alkaen. Uutisointi on koskenut suurelta osin sitä seikkaa, että OnniBus.com Oy on ensimmäisenä yhtiönä Suomessa ryhtynyt vuoden 2012 alusta tarjoamaan niin sanottua halpalinja-autoliikennepalvelua. Uutisointi on liittynyt monilta osin myös OnniBus.com Oy:n toiminnan muissa alalla toimivissa yrityksissä herättämiin reaktioihin.

22. OnniBus.com Oy on vedonnut tavaramerkin ONNIBUS laajaa tunnettuutta koskevan väitteensä tueksi myös kahteen Taloustutkimus Oy:n toimesta tehtyyn niin sanottuun markkinatutkimukseen. ONNIBUS-tuotemerkin tunnettuutta Suomessa koskeva tutkimus on tehty toukokuussa 2014 ja "The Onnibus brand in Finland" -tutkimus elokuussa 2014.

23. Toukokuussa 2014 tehtyä markkinatutkimusta koskevan 2.6.2014 päivätyn raportin (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodiste 7) mukaan tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet väestörekisteristä poimitut 15–79-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen otos, 500 vastaajaa, on muodostettu satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä. Haastattelut on kiintiöity haastateltavien sukupuolen, iän, asuinalueen ja talouden koon mukaan sekä haastatteluilla kerätty aineisto on painotettu samojen kriteerien mukaan valtakunnallista normaalijakaumaa vastaavaksi.

24. Mainitun tutkimusraportin mukaan kysymykseen "Onko ONNIBUS Teille nimenä tuttu?" on myöntävästi vastannut 74 prosenttia haastateltavista. Kysyttäessä, mihin palveluihin tavaramerkki ONNIBUS haastateltavan mielestä liittyy, on 49 prosenttia kaikista vastauksista viitannut linja-autoliikenteeseen, 26 prosenttia liikennöintiin, matkustamiseen tai kuljetukseen, 9 prosenttia halpalinja-autoyhtiöön ja 2 prosenttia joukko- ja reittiliikenteeseen tai julkiseen liikenteeseen. Tutkimusraportin mukaan melko harva kuitenkaan osasi yhdistää tavaramerkin ONNIBUS nimeltä tiettyyn yritykseen tai toimijaan. Useimmiten se yhdistettiin yleisesti bussiliikenneyhtiöön (18 prosenttia) ja nimetyistä yrityksistä useimmiten Onnibus-nimiseen toimijaan (8 prosenttia). Tutkimuksessa on ollut kysymys niin sanottua autettua tunnettuutta mittaavasta tutkimuksesta.

25. Elokuussa 2014 tehtyä markkinatutkimusta koskevan 29.8.2014 päivätyn raportin (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodiste 8) mukaan tutkimus on suoritettu niin sanottuna internetpaneelitutkimuksena. Vastaajat, joita tutkimuksessa on ollut 1.153, on valittu Taloustutkimus Oy:n 40.000 panelistin joukosta kiintiöittäin ja saadut vastaukset on kiintiöity vastaavasti sukupuolen, iän ja asuinalueen perusteella.

26. Kysymykseen siitä, mitä halpalinja-autoyhtiöitä tutkimukseen osallistuneet henkilöt muistavat, on 65 prosenttia kaikista vastaajista vastannut ensimmäisenä Onnibus ja 8 prosenttia Omnibus. Kysyttäessä mikä yhtiö aloitti halpalinja-autopalvelut tai niiden tarjoamisen Suomessa, on 41 prosenttia vastaajista vastannut Onnibus. Tutkimus on siten koskenut ONNIBUS-tunnusten niin sanottua spontaania tunnettuutta.

27. Markkinaoikeus toteaa ensiksi, että tavaramerkkiä ONNIBUS on edellä todetuin tavoin käytetty laajaa tunnettuutta koskevan arvioinnin kannalta merkityksellisellä ajanjaksolla alle kahden ja puolen vuoden ajan, eikä tavaramerkin ONNIBUS käytön ajallinen kesto sellaisenaan tue väitettä siitä, että merkkiä olisi pidettävä laajalti tunnettuna.

28. Vaikka tavaramerkin laajalti tunnetuksi toteamisen edellytyksenä ei ole minkään määrätyn tunnettuutta koskevan prosenttilukeman ylittyminen, on asianmukaisesti suoritetun markkinatutkimuksen tuloksista ilmenevä tunnettuuden aste kuitenkin sellainen seikka, joka tulee muiden merkityksellisten seikkojen ohella ottaa arvioinnissa huomioon.

29. Molemmat edellä kuvatut markkinatutkimukset on tosin tehty vasta 1.5.2014 jälkeen, mistä lukien OnniBus.com Oy on tavaramerkin ONNIBUS laajaan tunnettuuteen vedonnut. Sanotun ajankohdan ja erityisesti toukokuussa 2014 tehdyn tutkimuksen ajallinen läheisyys huomioon ottaen voidaan toukokuussa 2014 tehdystä tutkimuksesta kuitenkin tehdä varsin luotettavia päätelmiä tavaramerkin ONNIBUS tunnettuudesta myös ajankohdan 1.5.2014 osalta. Myös elokuussa 2014 tehdyn markkinatutkimuksen tuloksilla voidaan katsoa olevan ainakin suuntaa-antava merkitys arvioitaessa tavaramerkin ONNIBUS tunnettuutta myös 1.5.2014 vallinneen tilanteen osalta. Tältä osin on kuitenkin huomattava, että tutkimuksen kysymykset ovat koskeneet halpalinja-autoyhtiöitä, ei sen sijaan linja-autoyhtiöitä yleisesti ja että merkin tai ainakin yhtiön tunnettuutta on saattanut 1.5.2014 jälkeen lisätä muun ohella uusien ulkoasultaan yhteneväisten kaksikerroksisten, OnniBus.com Oy -tunnuksella varustettujen bussien käyttöönotto 1.7.2014 lukien. Näiden seikkojen on katsottava vähentävän elokuussa 2014 tehdyn tutkimuksen tulosten painoarvoa merkin 1.5.2014 mukaista tunnettuutta linja-autoliiketoiminnassa arvioitaessa.

30. Markkinaoikeus toteaa kuitenkin, että ottaen huomioon edellä todettujen markkinatutkimusten tulokset, joissa tavaramerkin ONNIBUS autetuksi tunnettuudeksi on toukokuussa 2014 todettu 74 prosenttia ja spontaaniksi tunnettuudeksi elokuussa 2014 on todettu 65 prosenttia, voidaan markkinatutkimusten niiden toteuttamisajankohdasta sekä myöhemmän tutkimuksen kysymyksenasettelun rajaamisesta halpalinja-autoliiketoimintaan huolimatta katsoa vahvasti tukevan väitettä siitä, että merkittävä osa kohdeyleisöstä on jo 1.5.2014 lukien tuntenut tavaramerkin ONNIBUS.

31. Asiassa erityisesti OnniBus.com Oy:n mediajulkisuutta koskevasta näytöstä voidaan päätellä, että osa tavaramerkin ONNIBUS tunnettuudesta johtuu OnniBus.com Oy:n ja sen Suomessa uudenlaisen, tavaramerkillä ONNIBUS tarjotun linja-autoliiketoimintakonseptin tiedotusvälineissä saamasta huomiosta.

32. Asiassa esitetystä näytöstä käy kuitenkin ilmi myös, että uudenlaisen liiketoimintakonseptin johdosta saadun mediajulkisuuden lisäksi OnniBus.com Oy on tehnyt tavaramerkin ONNIBUS tunnetuksi tekemiseen myös olennaisia euromääräisiä markkinointipanostuksia. OnniBus.com Oy:n onnibus.fi-verkkosivuilla olevan verkkokaupan kautta myytyjen linja-automatkojen määrä on ajanjaksolla vuoden 2012 alusta toukokuuhun 2014 ollut edellä todetuin tavoin noin 450.000 kappaletta ja OnniBus.com Oy:n tarjoamat linja-autoreitit ovat asiassa esitetyn selvityksen (esim. OnniBus.com Oy:n asiakirjatodiste 17) perusteella ulottuneet Suomessa maantieteellisesti varsin laajalle alueelle Etelä-Suomesta Lappiin saakka. Edellä todetusta on pääteltävissä, että tavaramerkillä ONNIBUS tarjotut linja-autopalvelut ovat tavoittaneet varsin laajan joukon asiakkaita eri puolilla maata.

33. Markkinaoikeus toteaa, että edellä kuvatusta näytöstä ilmenevä tavaramerkin ONNIBUS käytön intensiivisyys ja maantieteellinen laajuus, sen tunnetuksi tekemiseen käytetyt investoinnit ja erityisesti tavaramerkin ONNIBUS tunnettuutta koskevien markkinatutkimusten tulokset huomioon ottaen voidaan asiassa merkin käytön lyhyestä kestosta huolimatta pitää näytettynä, että merkittävä osa kohdeyleisöstä Suomessa on 1.5.2014 lukien tuntenut tavaramerkin ONNIBUS.

34. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että tavaramerkki ONNIBUS on ollut Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki linja-autoliiketoiminnassa 1.5.2014 lukien. OnniBus.com Oy:n tavaramerkin ONNIBUS laajaa tunnettuutta koskeva vahvistusvaatimus (vaatimuskohta 1) on siten hyväksyttävä.

2.2. Tavaramerkin ONNIBUS loukkausta koskeva arviointi OnniExpress-tunnusten käytön osalta (vaatimuskohdat 2 ja 6)

2.2.1. Arvioinnin lähtökohdat

35. OnniBus.com Oy on väittänyt, että vastaajat ovat OnniExpress-tunnuksia käyttäessään loukanneet sen yksinoikeutta tavaramerkkiin ONNIBUS. OnniBus.com Oy on loukkausväitteensä perusteena vedonnut yhtäältä siihen, että tavaramerkin ONNIBUS ja OnniExpress-tunnusten välillä on sekaannusvaara, eli että OnniExpress-tunnukset ovat tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin sekoitettavissa tavaramerkkiin ONNIBUS. OnniBus.com Oy on lisäksi vedonnut tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan.

36. Toisin kuin tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu suoja, ei pykälän 2 momentissa tarkoitettu laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja edellytä sitä, että tavaramerkin ja loukkaavaksi väitetyn tunnuksen välillä on sekaannusvaara. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan yhtenä edellytyksenä on sen sijaan, että tavaramerkin ja loukkaavaksi väitetyn merkkien välillä on niiden samankaltaisuudesta johtuva yhteys.

37. Samankaltaisuutta koskeva vaatimus edellyttää erityisesti merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa. Tässä edellytetyn yhteyden on vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella katsottava olevan käsillä, kun samankaltaisuuden aste merkkien välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa, eli liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa (ks. esim. tuomio Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, kohdat 28 ja 31 sekä tuomio L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, kohdat 36–37).

38. Edellä todettu yleisön mieltämä yhteys merkkien välillä on siten välttämätön edellytys, mutta ei sellaisenaan vielä riitä tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun suojan soveltumiseksi. Yhteyden olemassaolon lisäksi edellytyksenä on, että loukkaavaksi väitetyn merkin käytöstä aiheutuu haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle tai laajalle tunnettuudelle taikka että se merkitsee laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä (ks. esim. tuomio Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, kohdat 27–31).

39. Merkkien välillä voi edellä todetuin tavoin olla tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun suojan soveltumisen edellytykseksi asetettu yhteys, vaikka niiden välillä ei olisikaan sekaannusvaaraa. Mikäli sekaannusvaara kuitenkin on käsillä, on myös merkkien välinen yhteys väistämättä olemassa (ks. esim. tuomio Intel Corporation, EU:C:2008:655, kohdat 57–58).

40. Asiassa on siten ensiksi arvioitava tavaramerkin ONNIBUS sekä loukkaaviksi väitettyjen OnniExpress tunnusten välistä sekaannusvaaraa. Mikäli tunnusten välillä ei ole sekaannusvaaraa, eikä tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu loukkaus näin ollen ole käsillä, on tämän jälkeen arvioitava, onko tunnusten välillä kuitenkin niiden samankaltaisuudesta johtuva edellä tarkoitettu yhteys ja edelleen, täyttyvätkö muut tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan osalta asetetut edellytykset.

2.2.2. Sekaannusvaaran arviointi

41. Tavaramerkin haltijalla on edellä todetuin tavoin tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin perusteella oikeus kieltää muita elinkeinotoiminnassaan käyttämästä tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

42. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien välillä on sekaannusvaara, jos kohdeyleisö saattaa erehtyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä eli luulla, että aikaisemman tavaramerkin kattamat ja myöhemmällä tavaramerkillä markkinoidut tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai toisiinsa taloudellisesti liittyvistä yrityksistä. (ks. esim. tuomio Canon Kabushiki Kaishav. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442, kohdat 26 ja 29 sekä tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, kohta 17).

43. Sekaannusvaaran arvioinnissa on kysymys kokonaisarvioinnista, jossa on otettava huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät. Huomioon tulee ottaa merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät seikat sekä erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sekaannusvaaran on vakiintuneesti katsottu olevan sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on ja mitä samankaltaisempia ovat merkkien tarkoittamat tavarat tai palvelut (ks. esim. tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, kohdat 16–21).

44. Tulkittaessa tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tämän kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja siinä on otettava huomioon erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten tämän tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. esim. tuomio SABEL v. Puma, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, EU:C:1997:528, kohta 23 sekä tuomio Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, kohta 25).

45. Tavaramerkin loukkausta ja merkkien välisen yhteyden tai sekaannusvaaran käsillä oloa arvioitaessa suoritettava merkkien samankaltaisuusvertailu tehdään rekisteröidyn merkin sekä myöhemmän, loukkaavaksi väitetyn merkin välillä. Sillä, missä muodossa ensiksi mainitun merkin haltija on merkkiään mahdollisesti käyttänyt, ei sen sijaan ole arvioinnissa merkitystä.

46. Asiassa on edellä todetuin tavoin riidatonta, että vastaajat ovat käyttäneet linja-autoliikennepalveluita tarjotessaan niin sanottuja OnniExpress-tunnuksia sanallisen tunnuksen, kuten tavaramerkin OnniExpress ja aputoiminimen OnniExpress muodossa, verkkotunnuksen onniexpress.fi muodossa sekä OnniExpress-kuviotunnuksen sanaelementtinä. Asiassa on ensiksi arvioitava sanallisen tunnuksen OnniExpress samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa tavaramerkkiin ONNIBUS nähden.

47. OnniExpress tunnuksia on edellä todetuin tavoin käytetty tarjottaessa linja-autoliikennepalveluita ja kysymys on siten ollut tavaramerkin ONNIBUS kattamiin palveluihin nähden samojen palvelujen tarjoamisesta. Kysymyksessä olevien palvelujen kohdeyleisö koostuu edellä todetuin tavoin tavanomaisen tarkkaavaisista suomalaisista keskivertokuluttajista.

48. Sanamerkin ONNIBUS ja sanallisen OnniExpress-tunnuksen ulkoasun vertailun osalta markkinaoikeus toteaa ensiksi, että kun kysymyksessä oleva tavaramerkki on sanamerkki, kuten tavaramerkki ONNIBUS, kohdistuu suoja kysymyksessä olevaan sanaan eikä niihin graafisiin tai tyllillisiin ominaisuuksiin, joita sen esittämisessä voidaan käyttää. Sanatavaramerkin suoja ei näin ollen rajoitu sen rekisteröityyn kirjoitusasuun eikä merkitystä siten ole esimerkiksi käytetyllä kirjasinlajilla taikka sillä, onko sana kirjoitettu pienillä vai isoilla kirjaimilla (ks. esim. Salmi et al.; Tavaramerkki, 2008, s. 314). Merkkien ulkoasua koskevassa vertailussa ei näin ollen ole merkitystä sillä, että tavaramerkki ONNIBUS on rekisteröity tavaramerkkirekisteriin kokonaisuudessaan suuraakkosilla esitettynä, kun taas sanallisessa OnniExpress-tunnuksessa on käytetty sekä suur- että pienaakkosia.

49. Vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan samanlaisia siltä osin kuin niiden molempien alkuosa muodostuu sanasta "onni". Merkkien loppuosat "bus" ja "express" sen sijaan muodostuvat olennaisesti eri kirjaimista ja ne eroavat toisistaan myös pituutensa osalta. Vertailtavien merkkien ulkoasujen voidaan niiden yhteneväisen alkuosan johdosta katsoa olevan jossakin määrin samankaltaiset.

50. Lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa niin ikään, että merkkien alkuosat "onni" lausutaan samalla tavoin, kun taas niiden loppuosat "bus" ja "express" eroavat ääntämistavan osalta selvästi toisistaan.

51. Merkityssisällön vertailun osalta markkinaoikeus toteaa ensiksi, että molempien vertailtavien merkkien alkuosan muodostavan sanan "onni" merkityssisältö viittaa ensinnäkin positiivisiin tunteisiin tai mahdollisesti myös erisnimeen Onni. Vaikka osa kohdeyleisöstä saattaa mahdollisesti mieltää sanan "onni" myös suggestiiviseksi viittaukseksi linja-autoa merkitsevään, mahdollisesti osassa Suomea yhä käytössä olevaan vanhahtavaan suomenkielen sanaan "onnikka", ei sanalla "onni" sellaisenaan kuitenkaan ole suoraan kysymyksessä oleviin palveluihin viittaavaa ja niitä kuvailevaa merkityssisältöä.

52. Tavaramerkin ONNIBUS loppuosa "bus" merkitsee englanninkielellä sellaisenaan ja ruotsinkielellä pienin muunteluin ("buss") linja-autoa, minkä lisäksi linja-autoa kutsutaan vakiintuneesti bussiksi myös suomenkielellä. OnniExpress-tunnuksen loppuosa "Express" sen sijaan merkitsee sekä ruotsin että englannin kielellä muun ohella pikavuoroa tai pikalinja-autoa ja sana "express" on vastaajienkin asiassa esittämän näytön (Keskimatkat Oy:n ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n asiakirjatodiste 4) perusteella myös Suomessa yleisesti henkilöiden- ja tavarankuljetusalalla nopeaa kuljetusta kuvattaessa käytettävä sana. Sanojen "bus" ja "express" merkityssisällöt eroavat siten toisistaan, mutta viittaavat kuitenkin samoihin, kysymyksessä oleviin kuljetuspalveluihin. Markkinaoikeus katsoo, että sanotut seikat huomioon ottaen vertailtavia merkkejä on kokonaisuudessaan pidettävä merkityssisällöltään huomattavan samankaltaisina.

53. Merkkien välistä sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa on edellä todetuin tavoin otettava huomioon myös tavaramerkin ONNIBUS erottamiskyvyn aste. Osa kohdeyleisöstä saattaa jollakin tasolla yhdistää sanan Onnibus vanhahtavaan latinankielestä peräisin olevaan sanaan "Omnibus", jonka yhtenä merkityksenä on muun ohella ranskan- ja englanninkielessä ollut kuvata julkisia hevosvetoisia kulkuneuvoja, sittemmin linja-autoja, mutta jonka merkityksen ei kuitenkaan voida katsoa ainakaan nykypäivänä olevan yleisesti suomalaisten keskivertokuluttajien tiedossa. Markkinaoikeus katsookin, että siitä huolimatta, että tavaramerkin ONNIBUS loppuosa "bus" kuvailee kysymyksessä olevia palveluja, ei merkin hallitsevana elementtinä pidettävällä sanalla "onni" kuitenkaan sellaisenaan tai merkillä kokonaisuutena ole kohdeyleisön mielissä kysymyksessä olevia palveluja kuvailevaa merkitystä ja merkkiä on siten kokonaisuutena arvioiden pidettävä ominaisuuksiensa perusteella normaalin erottamiskyvyn omaavana tavaramerkkinä. Tavaramerkin ONNIBUS on kuitenkin edellä todettu tulleen 1.5.2014 lukien Suomessa kohdeyleisön keskuudessa laajalti tunnetuksi, mistä voidaan päätellä sen sanottuun ajankohtaan mennessä saavuttaneen käytön myötä hyvän erottamiskyvyn.

54. Tavaramerkin ONNIBUS sekä sanallisen OnniExpress-tunnuksen välistä sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin osalta markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevien linja-autoliikennepalvelujen kohdeyleisöön kuuluva keskivertokuluttaja käsittää merkit yleensä kokonaisuutena ja kiinnittää huomiota ensisijaisesti merkkien erottamiskykyisiin ja hallitseviin osiin. Molempien merkkien hallitseva osa muodostuu edellä todetuin tavoin merkin alkuosasta "onni", mille on sekaannusvaaraa koskevassa arvioinnissa siten annettava suurempi painoarvo kuin merkkien kysymyksessä olevia palveluja kuvaileville loppuosille "bus" ja "express". Lisäksi tavaramerkin ONNIBUS ja sanallisen OnniExpress-tunnuksen merkityssisältöjen on edellä todettu myös kokonaisuutena arvioiden olevan huomattavan samankaltaiset.

55. Markkinaoikeus katsoo, että ottaen edellä mainitun lisäksi huomioon, että sanallista OnniExpress-tunnusta on käytetty tavaramerkin ONNIBUS kattamiin palveluihin nähden identtisille palveluille, on kohdeyleisö saattanut luulla merkeillä tarjottujen palveluiden olevan samaa kaupallista alkuperää tai mahdollisesti peräisin taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

56. Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkin ONNIBUS ja sanallisen OnniExpress-tunnuksen välillä on edellä todetun mukaisesti sekaannusvaara.

57. OnniBus.com Oy on edellä todetuin tavoin vedonnut sekaannusvaaran olemassaoloon myös verkkotunnuksen onniexpress.fi ja OnniExpress kuviotunnuksen osalta, joita on niin ikään käytetty tavaramerkin ONNIBUS kattamiin palveluihin nähden identtisille palveluille.

58. Verkkotunnus onniexpress.fi muodostuu yksinomaan sanallisesta tunnuksesta "onniexpress" liitettynä verkkotunnukselle välttämättömään geneeriseen pääteosaan, joka tässä tapauksessa on pääte ".fi". Sanottua päätettä ei ole pidettävä sellaisena elementtinä, jonka johdosta sekaannusvaaraa olisi arvioitava olennaisesti toisin kuin sanallisen OnniExpress-tunnuksen osalta. Edellä sanallisen OnniExpress-tunnuksen osalta esitettyihin perusteisiin viitaten markkinaoikeus siten katsoo, että tavaramerkin ONNIBUS ja verkkotunnuksen onniexpress.fi välillä on tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu sekaannusvaara.

59. OnniExpress-kuviotunnuksen osalta markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan, sanallisen elementin OnniExpress sisältävässä tunnuksessa olevat kuviolliset elementit muodostuvat ensinnäkin O-kirjaimessa kuvatusta niin sanotusta hymynaamakuviosta ja saman O-kirjaimen alapuolelle sijoitetusta rusettikuviosta. Tunnuksessa on lisäksi käytetty vihreää ja sinistä väriä siten, että sana "onni" on kirjoitettu vihreällä ja sana "express" sinisellä värillä, sinänsä tavanomaista kirjasinlajia käyttäen.

60. Sanatavaramerkin suoja-ala kattaa edellä esitetyin tavoin kysymyksessä olevan sanan käytön esimerkiksi käytetystä kirjasinlajista tai värityksestä riippumatta, eikä kysymyksessä olevaan kuviotunnukseen sisältyvän tekstiosan esittämisessä käytetyllä värityksellä tai kirjasinlajilla siten sinänsä ole merkitystä sekaannusvaaraa tavaramerkkiin ONNIBUS nähden arvioitaessa. Myös kuviotunnukseen sisältyvät muut kuviolliset elementit, eli O-kirjaimeen aseteltu hymynaama ja sen alapuolelle sijoitettu rusettikuvio ovat toissijaisessa asemassa sanalliseen elementtiin OnniExpress nähden, jota onkin pidettävä tunnuksen hallitsevana elementtinä.

61. Tavaramerkkiä ONNIBUS sekä OnniExpress-kuviotunnusta kokonaisuutena arvioiden ja ottaen huomioon, mitä edellä on sanallisen OnniExpress-tunnuksen osalta todettu, markkinaoikeus katsoo, että sekaannusvaara on käsillä myös kysymyksessä olevan OnniExpress-kuviotunnuksen osalta.

2.2.3. Johtopäätös tavaramerkin loukkauksen osalta ja määrättävän kiellon laajuus

62. Tavaramerkin ONNIBUS ja OnniExpress-tunnusten välillä on edellä todettu olevan sekaannusvaara ja vastaajien on näin ollen jo tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin ja 6 §:n 1 momentin nojalla katsottava loukanneen OnniBus.com Oy:n yksinoikeutta tavaramerkkiin ONNIBUS. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen arvioida, olisiko loukkauksen katsottava olevan käsillä myös tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin nojalla.

63. Markkinaoikeus toteaa, että edellä todetun tavaramerkin loukkauksen perusteella OnniBus.com Oy:n tavaramerkin loukkausta koskeva vahvistusvaatimus (vaatimuskohta 2) on hyväksyttävä.

64. OnniBus.com Oy on tavaramerkin loukkauksen perusteella esitetyssä kieltovaatimuksessa (vaatimuskohta 6) vaatinut ensinnäkin, että markkinaoikeus kieltää vastaajia käyttämästä OnniExpress-tunnuksia. Kun menettelyn on edellä katsottu loukanneen OnniBus.com Oy:n tavaramerkkiä ONNIBUS, on vaatimus OnniExpress-tunnusten käytön kieltämisestä tavaramerkkilain 38 §:n nojalla hyväksyttävä siitä riippumatta, ovatko vastaajat sittemmin lopettaneet loukkaavien tunnusten käytön.

65. OnniBus.com Oy on kuitenkin lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus kieltää vastaajia käyttämästä linja-autoliiketoiminnassaan myös muita sanan "onni" sisältäviä tavaramerkkejä, verkkotunnuksia, aputoiminimiä, toiminimiä taikka muita kaupallisia tunnuksia.

66. Asiassa ei kuitenkaan ole edes väitetty eikä myöskään esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että OnniBus.com Oy:llä tavaramerkin ONNIBUS perusteella olisi oikeus saada vastaajiin nähden kaikkia sanan "onni" sisältäviä tunnuksia koskeva käyttökielto. OnniBus.com Oy:n kieltovaatimus on siten sanotuilta osin hylättävä.

2.3. Sanan "onnibus" käyttö Google-hakupalvelun avainsanana (vaatimuskohta 7)

2.3.1. Loukkauksen arviointi

67. OnniBus.com Oy on väittänyt, että vastaajat ovat loukanneet sen yksinoikeutta laajalti tunnettuun tavaramerkkiin ONNIBUS myös siltä osin kuin ne ovat käyttäneen sanaa "onnibus" Google-hakupalvelussa niin sanottuna avainsanana. OnniBus.com Oy on väittänyt, että vastaajien sanottu menettely on merkinnyt tavaramerkin ONNIBUS erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Vastaajat ovat puolestaan kiistäneet, että sanan "onnibus" käyttö Google-hakupalvelun avainsanana olisi merkinnyt tavaramerkkioikeuden loukkausta.

68. OnniBus.com Oy:n asiakirjatodisteena 28 olevasta Google-hakupalvelua koskevasta tulosteesta (18.9.2014) käy ilmi, että hakusanan "onnibus" perusteella internetin käyttäjille on tullut esiin vastaajien mainos, joka sisältää tekstit "OnniExpress - Onniexpress.fi", "www.onniexpress.fi", "Ystävällinen asiakaspalvelu ja edulliset hinnat. Matkat alk. 1 €!" sekä "Reitit ja aikataulut - Osta lippu".

69. Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan toisen tavaramerkin käyttäminen oman mainoksen esittämisen aikaansaamiseksi avainsanana internetin indeksointipalvelussa, kuten Google-hakupalvelussa, merkitsee kysymyksessä olevan tavaramerkin käyttämistä elinkeinotoiminnassa. Tavaramerkkiä käytetään tällöin kysymyksessä olevan mainostajan tavaroille tai palveluille siitä riippumatta, esiintyykö avainsanana käytetty tavaramerkki itse hakutuloksena esiin tulevassa mainoksessa (ks. esim. tuomio Interflora ja Interflora British Unit, C- 323/09, EU:C:2011:604, kohdat 30 ja 31).

70. Laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltää merkkinsä ilman suostumusta ja perusteltua syytä tapahtuvan käytön avainsanana, jos se merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle (ks. tuomio Interflora ja Interflora British Unit, EU:C:2011:604, kohta 70).

71. Unionin tuomioistuin on viitannut siihen, että kilpailijalle todennäköisesti aiheutuu hyötyä laajalti tunnetun tavaramerkin käytöstä avainsanana, kun kuluttajat saavat kysymyksessä olevan hakusanan perusteella näkyville kilpailijan mainoksen ja tästä johtuen mahdollisesti päätyvät ostamaan sen tavaroita tai palveluja (ks. tuomio Interflora ja Interflora British Unit, EU:C:2011:604, kohdat 86 ja 87).

72. Tällaisesta käytöstä saatu hyöty on unionin tuomioistuimen mukaan epäoikeutettua silloin kun sillä pyritään kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyväksi ilman minkäänlaista rahallista vastiketta tai tätä varten toteuttamiaan omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi toteuttamia markkinointitoimenpiteitä, eikä käytölle ole tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua perusteltua syytä (ks. esim. tuomio Interflora ja Interflora British Unit, EU:C:2011:604, kohta 89).

73. Unionin tuomioistuimen mukaan perusteltu syy sanotunlaiselle käytölle on käsillä silloin, kun avainsanan perusteella esiin saatavassa mainoksessa tarjotaan tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, ettei kysymys ole merkinhaltijan tavaroiden tai palvelujen pelkästä matkimisesta, käytöllä ei vesitetä tai tahrata tavaramerkkiä eikä tavaramerkin tehtäviä muutenkaan loukata. Tällainen tavaramerkin käyttö avainsanana kuuluu tuomioistuimen mukaan lähtökohtaisesti normaaliin ja vilpittömään kilpailuun (ks. tuomio Interflora ja Interflora British Unit, EU:C:2011:604, kohta 91).

74. Markkinaoikeus toteaa, että sanan "onnibus" käyttö Google-hakupalvelun avainsanana on edellä esitettyyn viitaten merkinnyt laajalti tunnettuun tavaramerkkiin ONNIBUS nähden identtisen tunnuksen käyttöä vastaajien elinkeinotoiminnassa niiden tarjoamille linja-autoliikennepalveluille.

75. Vastaajien voidaan edellä todettuun viitaten katsoa pyrkineen saamaan ja saaneen tavaramerkin ONNIBUS sanotunlaisesta käytöstä hyötyä ja kysymyksessä on siten katsottava olleen OnniBus.com Oy:n yksinoikeutta loukkaava laajalti tunnetun tavaramerkin ONNIBUS erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, ellei käytölle ole katsottava olleen tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä syy, mitä arvioitaessa on otettava huomioon muun ohella tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdan ja siinä tarkoitetun "perustellun syyn" tulkintaa koskeva edellä viitattu oikeuskäytäntö.

76. Markkinaoikeus toteaa, ettei hyväksyttävää syytä tavaramerkin ONNIBUS käytölle hakupalvelun avainsanana vastaajien mainonnassa voida katsoa olevan, mikäli käyttö on loukannut tavaramerkin tehtäviä, joista keskeinen on osoittaa tavaroiden tai palvelujen alkuperä. Se, milloin tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää loukataan tilanteessa, jossa internetin käyttäjälle tavaramerkin avainsanana käytön johdosta näytetään tavaramerkin haltijan kilpailijan mainos, riippuu erityisesti sanotun mainoksen esittämistavasta.

77. Vastaajat ovat edellä todetuin tavoin käyttäneet sanaa "onnibus" Google-hakupalvelun avainsanana siten, että sillä suoritetun haun tuloksena internetin käyttäjälle on tullut näkyviin vastaajien mainos, joka on sisältänyt muun ohella OnniExpress-tunnuksen sekä verkkotunnuksen onniexpress.fi. Ottaen huomioon, että mainittujen tunnusten sekä tavaramerkin ONNIBUS välillä on edellä todettu olevan sekaannusvaara, on sanan "onnibus" käytön avainsanana edellä kuvatulla tavoin katsottava loukanneen tavaramerkin ONNIBUS alkuperän osoittamistehtävää. Kysymyksessä on siten katsottava olleen tavaramerkin ONNIBUS maineen ja erottamiskyvyn epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö, jolle ei ole ollut hyväksyttävää syytä.

2.3.2. Johtopäätös ja määrättävän kiellon laajuus

78. Tavaramerkin ONNIBUS kanssa identtisen tunnuksen "onnibus" käyttö Google-hakupalvelun avainsanana siten, että hakutuloksena on saatu esiin vastaajien mainos, joka sisältää tavaramerkkiä ONNIBUS loukkaavat tunnukset OnniExpress ja onniexpress.fi, on edellä esitetyin perustein loukannut OnniBus.com Oy:n yksinoikeutta tavaramerkkiin ONNIBUS. OnniBus.com Oy:n kieltovaatimus on siten tavaramerkkilain 38 §:n nojalla hyväksyttävä siltä osin kuin se kohdistuu sanottuun menettelyyn.

79. OnniBus.com Oy on kuitenkin vaatinut lisäksi, että markkinaoikeus kieltää sanan "onnibus" käytön avainsanana myös siltä osin kuin avainsanaan liittyvään mainokseen sisältyy mikä tahansa sanan "onni" sisältävä tavaramerkki, verkkotunnus, aputoiminimi, toiminimi taikka muu kaupallinen tunnus.

80. Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkinhaltijalla ei välttämättä kaikissa tilanteissa ole oikeutta kieltää tavaramerkkinsä käyttöä Google-hakupalvelun avainsanana. Kantaja on käsillä olevassa asiassa yksilöinyt oikeuksiaan loukkaavana menettelynä sanan "onnibus" sellaisen käytön, jossa hakutuloksissa on esiintynyt OnniExpress-tunnus ja jonka on edellä todettu merkinneen OnniBus.com Oy:n tavaramerkkioikeuden loukkausta.

81. Asiassa ei sen sijaan ole vaatimuksen perusteena edes vedottu sellaisen menettelyyn, jossa vastaajat olisivat käyttäneet sanaa "onnibus" avainsanana siten, että hakutuloksena saatavassa mainoksessa esiintyisi muita sanan "onni" sisältäviä sanoja eikä tällaisen menettelyn oikeudenvastaisuus ole ollut asiassa arvioitavana. Perusteita sanotunlaisen kiellon määräämiselle ei siten ole ja vaatimus on sanotuilta osin hylättävä.

82. OnniBus.com Oy on lisäksi vaatinut, että sanan "onnibus" lisäksi vastaajia kielletään käyttämästä Google-hakupalvelun avainsanana myös muita sanan "onni" sisältäviä sanoja. Markkinaoikeus toteaa, ettei OnniBus.com Oy ole esittänyt asiassa sellaisia perusteita, joiden johdosta sillä voitaisiin tavaramerkin ONNIBUS perusteella katsoa olevan oikeus kieltää vastaajia käyttämästä kaikkia sanan "onni" sisältäviä sanoja Google-hakupalvelun avainsanoina. OnniBus.com Oy:n kieltovaatimus on siten myös tältä osin hylättävä.

3. Toiminimeen Onnibus Oy perustuvat vahvistus- ja kieltovaatimukset

3.1. Toiminimen Onnibus Oy vakiintuminen (vaatimuskohta 3)

83. Toiminimilain 1 §:n 1 momentin mukaan toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Pykälän 2 momentin mukaan kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi).

84. Toiminimilain alkuperäisissä esitöissä (HE 238/1978 vp s. 16) on tuotu esiin muun ohella, että toiminimi on yritystä yksilöivä tunnusmerkki, joka liittyy yritykseen siinä mielessä jakamattomana, ettei samassa elinkeinotoiminnassa saa käyttää enempää kuin yhtä toiminimeä. Sekä esitöissä että oikeuskirjallisuudessa on tämän mukaisesti todettu, että elinkeinonharjoittajalla, kuten yksityisellä osakeyhtiöllä voi siten olla vain yksi toiminimi (ks. esim. Haarmann; Immateriaalioikeus, 2014, s. 411).

85. OnniBus.com Oy on väittänyt, että sillä on 1.5.2014 lukien ollut ja edelleen on vakiintumisen perusteella yksinoikeus toiminimeen Onnibus Oy. Vastaajat ovat kiistäneet, että Onnibus Oy olisi OnniBus.com Oy:n vakiintunut toiminimi. Mikko Rindell Oy on tältä osin vedonnut muun ohella siihen, että kantajayhtiön toiminimi on jo keväällä 2014 muutettu OnniBus.com Oy:ksi.

86. Asiassa esitetystä selvityksestä käy ilmi, että Onnibus Oy on ollut OnniBus.com Oy:n edeltäjän rekisteröity toiminimi ajalla 14.12.2011–9.5.2014 ja OnniBus.com Oy:llä on siten katsottava myös vaatimuksessa viitattuna ajankohtana 1.5.2014 olleen koko Suomen kattava yksinoikeus sanottuun toiminimeen jo rekisteröinnin perusteella. Toiminimi Onnibus Oy on kuitenkin poistettu kaupparekisteristä 9.5.2014, mistä lukien kantajayhtiön rekisteröity toiminimi on ollut OnniBus.com Oy. OnniBus.com Oy onkin väittänyt ja vaatinut vahvistettavaksi, että toiminimi Onnibus Oy on vakiintumisen perusteella ollut sen toiminimi myös 9.5.2014 lukien, eli ajanjaksolla, jolloin sen rekisteröity toiminimi on ollut OnniBus.com Oy.

87. Edellä esitetyin tavoin yhtiöllä voi kulloinkin olla vain yksi niin sanottu varsinainen toiminimi. Mikäli yhtiön toiminnassa halutaan käyttää useampaa eri nimeä, voidaan osaa tai osia liiketoiminnasta harjoittaa aputoiminimeä tai -nimiä käyttäen. Oikeus aputoiminimeen samoin kuin toiminimeenkin saadaan rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. OnniBus.com Oy ei kuitenkaan tässä asiassa ole toiminimilakiin perustuvien vaatimustensa tueksi vedonnut aputoiminimen vaan nimenomaan toiminimen vakiintumiseen.

88. Markkinaoikeus katsoo, että käsillä olevassa tilanteessa, jossa yhtiön rekisteröity toiminimi on 9.5.2014 lukien ollut OnniBus.com Oy, ei voida näin ollen toiminimilaki huomioon ottaen vahvistaa, että yhtiön toiminimenä samanaikaisesti olisi vakiintumisen perusteella ollut myös Onnibus Oy. OnniBus.com Oy:n vaatimus sen vahvistamisesta, että Onnibus Oy on 1.5.2014 lukien ollut sen vakiintunut toiminimi, on siten hylättävä. Siltä osin kuin väite toiminimen Onnibus Oy vakiintumisesta koskee ajanjaksoa 1.–9.5.2014, markkinaoikeus toteaa, että OnniBus.com Oy:llä on sanottuna ajanjaksona riidattomasti ollut yksinoikeus toiminimeen Onnibus Oy jo rekisteröinnin perusteella. Vakiintumista koskevan arvioinnin suorittaminen sanotun ajanjakson osalta ei näin ollen ole tarpeen toiminimen loukkausta koskevien väitteiden arvioimiseksi sanotun ajanjakson osalta.

3.2. Toiminimen Onnibus Oy loukkausta koskeva arviointi (vaatimuskohdat 4 ja 6)

89. OnniBus.com Oy on väittänyt, että vastaajat ovat OnniExpress-tunnuksia käyttäessään loukanneet sen yksinoikeutta toiminimeen Onnibus Oy. Ottaen huomioon, ettei Onnibus Oy ole edellä todetuin tavoin ollut OnniBus.com Oy:n toiminimi 9.5.2014 jälkeisenä aikana, tulevat sanotun toiminimen loukkaukseen perustuvat väitteet arvioitavaksi yksinomaan ajanjakson 1.–9.5.2014 osalta.

90. Toiminimilain 3 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa. Toiminimilain 5 §:n 1 momentin mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa.

91. Oikeuskirjallisuudessa todetuin tavoin toiminimenhaltijan yksinoikeuteen sisältyvä käyttö käsittää jokaisen tehtävän, joka toiminimellä saattaa olla haltijansa elinkeinotoiminnassa. Kyseessä voi olla elinkeinonharjoittajan yksilöiminen tai elinkeinotoiminnan taikka jonkin sen osan ilmentäminen (ks. Castrén; Toiminimi, 2008, s. 74).

92. Markkinaoikeus toteaa, että OnniExpress on ollut 16.12.2013–2.1.2015 välisenä aikana rekisteröity Keskimatkat Oy:n aputoiminimeksi. Asiassa on riidatonta, että vastaajat ovat käyttäneet OnniExpress-tunnuksia ajanjaksolla 1.–9.5.2014 linja-autoliikennepalveluiden tarjoamista koskevassa elinkeinotoiminnassa.

93. Asiassa esitetystä näytöstä (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodiste 5) käy lisäksi ilmi, että vastaajat ovat käyttäneet OnniExpress-tunnusta sellaisenaan, kuviollisia elementtejä (väritys, hymynaama ja rusetti) sisältävässä muodossa sekä verkkotunnusmuodossa onniexpress.fi. Tunnuksia on katsottava käytetyn palveluja tarjoavaan tahoon viittaavina tunnuksina ja kysymyksessä on siten ollut toiminimen käyttö. Kun vastaajien toiminta on koskenut linja-autoliikennepalvelujen tarjoamista, on OnniExpress-tunnuksia käytetty samassa toiminnassa toiminimen Onnibus Oy kattamaan toimintaan nähden.

94. Markkinaoikeus toteaa, että arvioitaessa toiminimilaissa tarkoitettua sekoitettavuutta on huomioon otettava muun ohella toiminimien ulkonäköön, merkitykseen ja ääntämiseen perustuva samankaltaisuus sekä toiminimien niitä vertailtaessa antama yleisvaikutelma. Olennaista merkitystä ei sen sijaan ole esimerkiksi yhteisötyyppiä osoittavilla osilla, kuten "Oy". Arvioinnissa on merkitystä myös toiminimen yksilöimis- eli erottamiskyvyllä (ks. Castrén; Toiminimi, 2008, s. 93–94).

95. Ottaen huomioon, ettei toiminimeen Onnibus Oy sisältyvälle yhtiömuotoa osoittavalle tunnukselle "Oy" tule antaa arvioinnissa ratkaisevaa merkitystä, voidaan toiminimen Onnibus Oy sekä OnniExpress tunnusten välisen sekoitettavuusarvioinnin osalta viitata siihen, mitä edellä on tavaramerkin ONNIBUS ja sanallisen OnniExpress-tunnuksen välisessä arvioinnissa todettu ensinnäkin tunnusten ulkoasun, merkityssisällön ja lausuntatavan, sekä niiden välillä kokonaisuutena arvioiden todetusta samankaltaisuudesta.

96. Markkinaoikeus toteaa, että vertailtavat toiminimet eroavat toisistaan kysymyksessä olevaa toimintaa kuvailevien pääteosiensa "bus" ja "express" osalta, kun niiden erottamiskykyiset, sanasta "onni" muodostuvat alkuosat ovat yhteneväiset. Ottaen lisäksi huomioon, että OnniExpress-tunnuksia on käytetty Onnibus Oy -toiminimen kattamaan toimintaan nähden samassa toiminnassa, voidaan toiminimien katsoa olevan toisiinsa sekoitettavissa.

97. Toiminimen Onnibus Oy ja OnniExpress-tunnusten on edellä todettu olevan toiminimilain 3 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti huomioon ottaen toisiinsa sekoitettavissa ja vastaajien on näin ollen katsottava loukanneen OnniBus.com Oy:n yksinoikeutta toiminimeen Onnibus Oy ajanjaksolla 1.–9.5.2014.

98. Markkinaoikeus toteaa, että edellä todetun perusteella OnniBus.com Oy:n vaatimus sen vahvistamisesta, että vastaajat ovat loukanneet sen oikeutta toiminimeen Onnibus Oy (vaatimuskohta 4) on tuomiolauselmasta ilmenevässä muodossa hyväksyttävä.

99. Kieltovaatimuksen (vaatimuskohta 6) osalta markkinaoikeus toteaa, ettei OnniBus.com Oy:llä edellä todetuin tavoin ole 9.5.2014 jälkeen ollut kanteessa vedottujen seikkojen perusteella yksinoikeutta toiminimeen Onnibus Oy. Kiellon määräämiselle sanotun toiminimen loukkauksen perusteella ei siten jo tästä syystä ole perusteita. Toiminimioikeuden loukkaukseen perustuva kieltovaatimus on siten hylättävä.

4. Aputoiminimen Suomen OnniExpress kumoamista koskeva vaatimus (vaatimuskohta 5)

100. OnniBus.com Oy on väittänyt, että Keskimatkat Oy:lle 2.1.2015 lukien rekisteröity aputoiminimi Suomen OnniExpress on kumottava, koska se on sekoitettavissa aikaisempaan tavaramerkkiin ONNIBUS ja toiminimeen Onnibus Oy.

101. Keskimatkat Oy on markkinaoikeuden pääkäsittelyssä ilmoittanut, että aputoiminimen Suomen OnniExpress rekisteristä poistamista koskeva pyyntö on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei kuitenkaan ole esitetty sellaista selvitystä, josta kävisi ilmi, että aputoiminimi on poistettu rekisteristä. Aputoiminimen kumoamista koskeva vaatimus on siten tutkittava. Keskimatkat Oy on kiistänyt mainittujen tunnusten välisen sekoitettavuuden.

102. Toiminimilain 10 §:n 4 kohdan mukaan toiminimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla mitään sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun toiminimen, toissijaisen tunnuksen tai tavaramerkin kanssa.

103. Toiminimilain 19 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminimi on rekisteröity tämän lain vastaisesti tai muiden toiminimeä koskevien säännösten vastaisesti ja rekisteröinnille on edelleen olemassa este, tuomioistuin voi kanteesta kumota rekisteröinnin. Lain 1 §:n 3 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

104. Siltä osin kuin aputoiminimen Suomen OnniExpress kumoamista koskeva vaatimus on perustettu sekoitettavuuteen toiminimeen Onnibus Oy nähden, markkinaoikeus toteaa, ettei OnniBus.com Oy:n toiminimi edellä todetuin tavoin ole enää aputoiminimeä Suomen OnniExpress rekisteröitäessä tai sen jälkeen ollut Onnibus Oy. Aputoiminimen Suomen OnniExpress kumoamiselle toiminimeen Onnibus Oy:n kohdistuvan väitetyn yksinoikeuden nojalla ei siten jo tästä syystä ole perusteita.

105. Arvioitaessa sitä, onko aputoiminimen Suomen OnniExpress rekisteröinti kumottava OnniBus.com Oy:n tavaramerkkiin ONNIBUS kohdistuvan yksinoikeuden perusteella, on suoritettava sanottujen tunnusten välinen sekoitettavuusarviointi.

106. Toiminimilain 5 §:n esitöistä (HE 238/1978 vp s. 20) ilmenevin tavoin toiminimien välistä sekoitettavuutta arvioitaessa on erityistä painoarvoa annettava toiminimen iskuosalle, jota käytännössä usein käytetään eräänlaisena lyhennettynä toiminimenä. Esitöissä on edelleen todettu, että toiminimen ja tavaramerkin käyttöalat ovat käytännössä usein hyvin lähellä toisiaan. Tästä seuraa, että jos tiettyä iskuosaa ei saa käyttää tavaramerkkinä, koska se loukkaa toisen elinkeinonharjoittajan yksinoikeutta tavaramerkkiin, sitä ei yleensä myöskään saa käyttää toiminimenä.

107. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin ONNIBUS ja linja-autoliikennepalveluille muun ohella aputoiminimenä käytetyn tunnuksen OnniExpress välillä on edellä tavaramerkin loukkausta koskevassa arvioinnissa todettu olevan sekaannusvaara, eli ne sellaisenaan ovat toisiinsa tavaramerkkilaissa tarkoitetuin tavoin sekoitettavissa. Ottaen huomioon, että nyt kysymyksessä olevaan aputoiminimeen elementin "OnniExpress" lisäksi sisältyvää sana "Suomen" on aputoiminimenhaltijan toiminta-aluetta kuvaava elementti, on aputoiminimen niin sanotun iskuosan katsottava muodostuvan sanasta "OnniExpress".

108. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin ONNIBUS sekä aputoiminimen Suomen OnniExpress välistä sekoitettavuutta koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettava ensinnäkin huomioon ne edellä mainitut tunnusten samankaltaisuutta koskevat seikat, joiden perusteella tavaramerkin ONNIBUS ja aputoiminimen iskuosan muodostavan tunnuksen OnniExpress välillä on todettu olevan sekaannusvaara.

109. Edelleen aputoiminimi Suomen OnniExpress on rekisteröity toimialalle "Linja-autoliikenne, pikavuoroliikenne, linjaliikenne ja tilausajoliikenne" ja se koskee siten tavaramerkin ONNIBUS kattamiin linja-autoliikennepalveluihin nähden samoja palveluja.

110. Sanotut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että aputoiminimi Suomen OnniExpress on toiminimilain 10 §:n 4 kohdassa tarkoitetuin tavoin sekoitettavissa aikaisempaan tavaramerkkiin ONNIBUS. Aputoiminimi Suomen OnniExpress on näin ollen rekisteröity toiminimilain 10 §:n 4 kohdan vastaisesti ja sitä koskeva rekisteröinti on toiminimilain 19 §:n 1 momentin nojalla kumottava.

5. Tavaramerkin ONNIBUS ja toiminimen Onnibus Oy loukkaukseen perustuvat hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset

5.1. Hyvitys (vaatimuskohdat 9 ja 11)

5.1.1. Arvioinnin lähtökohdat

111. OnniBus.com Oy on vaatinut, että vastaajat velvoitetaan yhtäältä tavaramerkin ONNIBUS ja toisaalta toiminimen Onnibus Oy loukkauksen perusteella suorittamaan sille kohtuullinen hyvitys tavaramerkin ja toiminimen käyttämisestä. OnniBus.com Oy on erikseen sekä tavaramerkkioikeuden että toiminimioikeuden loukkauksen osalta vaatinut hyvityksenä kahdeksan prosentin käyttökorvausta kunkin vastaajan OnniExpress-tunnuksilla harjoittaman toiminnan liikevaihdosta.

112. Tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin mukaan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovitella. Pykälän 3 momentin mukaan, jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

113. Toiminimilain 23 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittaja, jonka elinkeinotoiminnassa on tahallisesti tai huolimattomuudesta loukattu toisen oikeutta toiminimeen, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen toiminimen käyttämisestä sekä korvaamaan loukkauksesta aiheutuneen vahingon. Jos huolimattomuus on vain lievää, voidaan korvausta vahingosta sovitella. Pykälän 2 momentin mukaan, jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen toiminimen käyttämisestä.

114. Tavaramerkkilain esitöiden mukaan (HE 26/2006 vp s. 23) hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvitys on siten riippumaton niistä taloudellisista menetyksistä, joita oikeudeton käyttäminen on saattanut aiheuttaa. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmissa tapauksissa pitää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua. Velvollisuus suorittaa hyvitystä ei edellytä huolimattomuutta.

115. Toiminimilain edellä todetun hyvityssäännöksen esitöiden (HE 26/2006 vp s. 25) mukaan toiminimen loukkauksen erityisluonteesta johtuen kohtuullisen hyvityksen määrittämisessä ei aina ole mahdollista ottaa hyvityksen määrittämisen perustaksi tavanomaista käyttökorvausta eli osapuolten välillä neuvoteltua lisenssimaksua. Jos esimerkkejä käyttökorvauksen tasosta ei ole saatavilla, hyvityksen määrää arvioitaessa on otettava huomioon sellaisia seikkoja, joiden perusteella käyttökorvaus yleensä määritellään, kuten käytön kesto ja laajuus.

116. Markkinaoikeus on edellä todennut vastaajien OnniExpress-tunnuksia käyttäessään loukanneen OnniBus.com Oy:n yksinoikeutta tavaramerkkiin ONNIBUS ja ajanjaksolla 1.–9.5.2014 myös toiminimeen Onnibus Oy. Vastaajat ovat näin ollen tuottamuksestaan riippumatta velvollisia suorittamaan OnniBus.com Oy:lle kohtuullisen hyvityksen sekä tavaramerkin ONNIBUS että toiminimen Onnibus Oy käyttämisestä loukkauksen ajalta. Hyvityksen suuruus määräytyy lähtökohtaisesti tunnuksen käyttämisestä vastaavassa tilanteessa tavanomaisesti suoritettavan käyttökorvauksen mukaisesti.

117. Kaikki vastaajat ovat kiistäneet, että kuljetusalalla tavanomaisesti sovellettava korvaus tavaramerkin tai toiminimen käytöstä olisi OnniBus.com Oy:n väittämin tavoin kahdeksan prosenttia tunnuksilla harjoitetun liiketoiminnan liikevaihdosta ja väittäneet, että tavanomainen korvaustaso jää alle yhden prosentin.

118. Asiassa on riidatonta, että OnniExpress-tunnuksilla harjoitetun liikevaihdon arvonlisäveroton määrä on Keskimatkat Oy:n osalta ollut 240.000 euroa ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n osalta 50.056,36 euroa. OnniExpress-tunnuksilla harjoitetun toiminnan liikevaihdon määrä on sen sijaan riitainen Mikko Rindell Oy:n osalta. Asiassa on hyvitysvaatimusten osalta ensiksi arvioitava Mikko Rindell Oy:n OnniExpress-tunnusten käyttöön liittyvän liikevaihdon määrää ja sen jälkeen hyvitysmaksun määrää, mahdollisesti sovellettavien käyttökorvausprosenttien suuruus mukaan lukien.

5.1.2. Mikko Rindell Oy:n OnniExpress-tunnuksilla harjoitetun toiminnan liikevaihto

119. Asiassa on riidatonta, että Mikkko Rindell Oy on käyttänyt OnniExpress tunnuksia ajanjaksolla 1.5.–30.11.2014, minkä jälkeen se on myynyt kysymyksessä olevan liiketoiminnan kolmannelle. OnniBus.com Oy on väittänyt, että Mikko Rindell Oy:n OnniExpress tunnuksilla harjoittaman toiminnan liikevaihto on sanotulla ajanjaksolla ollut 300.000, kun Mikko Rindell Oy puolestaan on väittänyt sen olleen olennaisesti OnniBus.com Oy:n väittämää pienempi.

120. OnniBus.com Oy on esittänyt, että Mikko Rindell Oy:n liikevaihtoaan koskeva ilmoitus on epäuskottava aikaisempien kuukausien myyntilukujen valossa. OnniBus.com Oy on esittänyt liikevaihdon määrää koskevan väitteensä tueksi talousjärjestelmäänsä perustuvan asiakirjan (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodiste 39), joka koskee Onnibus-ketjuun kuuluneiden liikennöintiyhtiöiden lipunmyynnin euromääräisiä arvoja ajalla 1.1.–29.4.2014. Asiakirjaan on liitetty myös listaus Mikko Rindell Oy:n lipunmyynnistä sanotulla ajanjaksolla. Asiakirjan mukaan Mikko Rindell Oy:n lipunmyynnin arvonlisäverollinen kokonaismäärä sanotulla neljän kuukauden ajanjaksolla, jolloin yhtiö on vielä ollut sopimussuhteessa OnniBus.com Oy:öön, on ollut 377.635,25 euroa. Lipunmyynnin kuukausittainen arvonlisäverollinen arvo on siten laskelman mukaan ollut sanotulla ajanjaksolla yli 90.000 euroa.

121. Mikko Rindell Oy on puolestaan esittänyt liikevaihtoa koskevan väitteensä tueksi laskelman OnniExpress-tuloista ajanjaksolta 1.5.–30.11.2014 (Mikko Rindell Oy:n asiakirjatodiste 4), jossa on kunkin päivämäärän osalta ilmoitettu euromääräinen, arvonlisäveron sisältävä myynti. Laskelmaan sisältyvät euromääräiset tiedot ovat Mikko Rindell Oy:n ilmoituksen mukaan sen liikesalaisuuksia ja siten salassa pidettäviä muihin kuin asianosaisiin nähden.

122. Markkinaoikeus toteaa, että Mikko Rindell Oy:n väitteen mukaan sen linja-autoliiketoiminnan keskimääräinen kuukausittainen liikevaihto on laskenut 1.5.2014 lukien murto-osaan alkuvuoden 2014 myyntilukuihin nähden. Mikko Rindell Oy:n toimitusjohtaja C on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut, että yhtiön asiakasmäärät vähenivät merkittävästi ja liiketoiminta romahti sen jälkeen, kun yhtiön yhteistyö OnniBus.com Oy:n kanssa päättyi ja OnniBus.com Oy aloitti oman liikennöintinsä Mikko Rindell Oy:n kanssa samoilla reiteillä ja samoja lähtöaikoja käyttäen. Rindellin mukaan tämä oli syynä myös siihen, että Mikko Rindell Oy luopui kysymyksessä olevasta liiketoiminnasta 1.12.2014 lukien. Rindellin mukaan toukokuun 2014 lipunmyynti on ollut vähäistä myös siitä syystä, että OnniExpress-liikennöitsijät hyväksyivät linja-autoissaan myös ennen 1.5.2014 Onnibus-verkkokaupasta ostetut liput, eikä Mikko Rindell Oy:lle tästä syystä tullut toukokuun alkupäivinä lainkaan uuttaa myyntiä. Tiedot Mikko Rindell Oy:n markkinaoikeudelle toimittamaan laskelmaan, johon ilmoitettu liikevaihdon määrä perustuu, on Rindellin mukaan saatu suoraan kuljettajien tilityksistä.

123. OnniBus.com Oy:n toimitusjohtaja A on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut muun ohella, että hänen käsityksenä mukaan Mikko Rindell Oy jatkoi Onnibus-yhteistyöstä irtaantumisen jälkeen samojen reittien liikennöintiä. A on kertonut vielä, ettei Onnibus.com Oy:n linja-autojen lähtöaikoja määrättäessä todennäköisesti voitu välttää lähekkäisyyksiä Mikko Rindell Oy:n linja-autojen lähtöaikoihin nähden.

124. Markkinaoikeus toteaa, että arvioitaessa Mikko Rindell Oy:n liikevaihtonsa osalta esittämän väitteen uskottavuutta voidaan vertailukohtana ottaa huomioon, kuinka Onnibus-yhteistyöstä irtaantuminen on asiassa esitetyn selvityksen perusteella vaikuttanut muiden asiassa vastaajina olevien yhtiöiden myyntiin.

125. OnniBus.com Oy:n asiakirjatodisteesta 39 käy ilmi, että Keskimatkat Oy:n lipunmyynnin arvonlisäverollinen arvo on sen toimiessa Onnibus-liikennöitsijänä ajanjaksolla 1.1.–29.4.2014 ollut 168.721 euroa, eli noin 42.000 euroa kuukaudessa. Keskimatkat Oy:n itsensä ilmoittama OnniExpress tunnuksilla harjoitetun liiketoiminnan liikevaihdon arvonlisäveroton määrä 14 kuukauden ajanjaksolla 1.5.2014–30.6.2015 on ollut 240.000 euroa, eli keskimäärin noin 17.000 euroa kuukaudessa.

126. Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n lipunmyynnin arvonlisäverollinen arvo on OnniBus.com Oy:n asiakirjatodisteen 39 mukaan ajanjaksolla 1.1.–29.4.2014 ollut 84.811,50 euroa, eli noin 20.000 euroa kuukaudessa. Yhtiön itsensä ilmoittama OnniExpress-tunnuksilla harjoitetun liiketoiminnan liikevaihdon arvonlisäveroton määrä 13 kuukauden ajanjaksolla 1.5.2014–31.5.2015 on ollut 50.056,36 euroa eli keskimäärin noin 4.000 euroa kuukaudessa.

127. Keskimatkat Oy:n ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n kuukausittaisen euromääräisen lipunmyynnin voidaan edellä esitetyn perusteella arvioida laskeneen Onnibus-yhteistyöstä irtaantumisen jälkeen alle puoleen tai jopa noin neljäsosaan. Muutos on sanottujen yhtiöiden osalta kuitenkin ollut huomattavasti pienempi kuin Mikko Rindell Oy:n osaltaan väittämä myynnin väheneminen.

128. Asiassa esitetyn näytön perusteella Mikko Rindell Oy:n väitettä siitä, että sen linja-autoliiketoiminnan liikevaihto on laskenut olennaisesti Onnibus-yhteistyön päätyttyä ja OnniBus.com Oy:n sittemmin aloitettua yhtiön kanssa kilpailevan toiminnan on sinänsä pidettävä uskottavana. Asiassa on kuitenkin arvioitava, kuinka paljon liikevaihdon voidaan asiassa esitetyn näytön perusteella katsoa laskeneen.

129. Tältä osin on otettava huomioon ensinnäkin, ettei asiassa ole esitetty tai muutoinkaan käynyt ilmi sellaisia seikkoja tai olosuhteita, joista Mikko Rindell Oy:n väittämän huomattavan eron sen ja muiden vastaajien myyntimäärien muutosten välillä voitaisiin todeta johtuvan. OnniBus.com Oy on lisäksi väittänyt aloittaneensa liikennöinnin Mikko Rindell Oy:n kanssa samoilla reiteillä vasta 1.7.2014, mistä huolimatta Mikko Rindell Oy:n esittämän laskelman mukaan myyntimäärät ovat olleet yhtä pienet jo toukokuussa loppukesän tai syksyn kuukausiin verrattuna. Toimitusjohtaja Rindell on lisäksi markkinaoikeudessa edellä todetuin tavoin kertonut saaneensa tiedot Mikko Rindell Oy:n asiakirjatodisteena 4 olleeseen laskelmaan suoraan kuljettajien tilityksistä, minkä voidaan katsoa viittaavan siihen, että kysymyksessä oleva laskelma saattaa koskea yksinomaan suoraan linja-autoista tapahtunutta lipunmyyntiä, ei sen sijaan yhtiön kaikkea, erityisesti OnniExpress-verkkokaupan kautta tapahtunutta lipunmyyntiä.

130. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn näytön mukaan myös OnniExpress-tunnuksilla tarjottuja palveluja on kuitenkin markkinoitu ja että myös lippujen myynti on tapahtunut pääosin internetin välityksellä. Edellä muun ohella Keskimatkat Oy:n ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n OnniExpress-tunnuksilla harjoittamaan liiketoimintaan liittyvien riidattomien liikevaihtotietojen perusteella voidaan päätellä, että matkoja on ainakin kohtalaisessa määrin myyty.

131. Sillä seikalla, että OnniExpress-linja-autoissa on erityisesti vielä toukokuussa 2014 todennäköisesti ollut jonkin verran matkustajia, jotka ovat ostaneet lippunsa Onnibus-verkkokaupasta jo ennen 1.5.2014, saattaa olla jonkin verran, joskaan ei olennaista merkitystä arvioitaessa Mikko Rindell Oy:n OnniExpress-tunnuksilla harjoittaman toiminnan liikevaihtoa ajalla 1.5.–30.11.2014.

132. Edellä esitettyjen seikkojen johdosta markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole esitetty yksityiskohtaista ja luotettavaa selvitystä Mikko Rindell Oy:n OnniExpress-tunnusten käyttöön ajalla 1.5.–30.11.2014 liittyvän liikevaihdon määrästä, eikä OnniBus.com Oy:llä ole ollut mahdollisuutta sellaista myöskään esittää. Ottaen kuitenkin erityisesti huomioon Mikko Rindell Oy:n lipunmyynnin euromääräinen arvo alkuvuonna 2014 sekä Keskimatkat Oy:n ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n myyntimäärissä tapahtuneet muutokset, markkinaoikeus arvioi, että Mikko Rindell Oy:n OnniExpress-tunnuksia käyttäen tapahtuneen lipunmyynnin kuukausittaisena arvona ajanjaksolla 1.5.–30.11.2014 on pidettävä noin kuudesosaa yhtiön ajanjakson 1.1.–29.4.2014 keskimääräisestä kuukausittaisesta Onnibus-tunnuksia käyttäen tapahtuneesta lipunmyynnistä.

133. Markkinaoikeus arvioi näin ollen Mikko Rindell Oy:n OnniExpresstunnuksilla tapahtuneen lipunmyynnin kuukausittaisen liikevaihdon määräksi 15.500 euroa. Hyvitysmaksujen suuruuden määräytymisen kannalta merkityksellisellä seitsemän kuukauden ajanjaksolla 1.5.–30.11.2014 on Mikko Rindell Oy:n OnniExpress-tunnuksilla harjoittaman liiketoiminnan liikevaihdon katsottava siten olevan yhteensä 108.500 euroa.

5.1.3. Sovellettavasta käyttökorvausprosentista ja hyvityksen määrä

134. OnniBus.com Oy on edellä todetuin tavoin väittänyt, että kuljetusalalla tavanomaisesti tavaramerkin tai toiminimen käytöstä suoritettava käyttökorvaus on kahdeksan prosenttia kysymyksessä olevaa tunnusta käyttäen tarjottujen palvelujen liikevaihdosta. Vastaajat ovat puolestaan väittäneet, että tavanomainen korvaustaso on korkeintaan 0,75 prosenttia ja joka tapauksessa alle yhden prosentin.

135. OnniBus.com Oy on väitteensä tueksi esittänyt näyttönä otteen ktMINE-nimisen yhteisön julkaisusta "Royalty Rate Resource Guide" vuodelta 2013 sekä otteen Licensing Executives Society (USA and Canada), Inc:n (LES) luentomateriaalilta vaikuttavasta esityksestä "LES High Tech Sector Royalty Rate & Deal Terms Survey" lokakuulta 2011 (OnniBus.com Oy:n asiakirjatodiste 34). Ensin mainitussa julkaisussa olevasta pylväsdiagrammista on pääteltävissä, että kuljetuslaitteiden sekä -osien ja niihin liittyvien palvelujen osalta käyttökorvausprosentit ovat viimeisimpinä julkaisun kattamina vuosina 2010 ja 2011 vaihdelleet huomattavasti. LES:n julkaisussa on toimialan "Aerospace and Transportation" osalta keskimääräisenä käyttökorvausprosenttina todettu 11,7 ja mediaanina 7,3 prosenttia.

136. Markkinaoikeus toteaa, ettei käsillä olevassa asiassa sovellettavaa käyttökorvausprosenttia voida päätellä sanotuista julkaisuista. Otteista ei käy esimerkiksi selvästi ilmi, että ne koskisivat suoranaisesti linja-autoliikennepalvelujen tarjoamista. Luentomateriaalin otsikko näyttää lisäksi viittaavan korkean teknologian sektorin käyttökorvaustasoihin, mistä ei linja-autoliikennetoiminnassa ole kysymys.

137. Myöskään vastaajat eivät ole väitteidensä tueksi esittäneet sellaista selvitystä, josta tavaramerkin tai toiminimen käyttämiseen linja-autoliikennepalvelujen tarjoamisessa sovellettava käyttökorvausprosentti olisi pääteltävissä. Markkinaoikeuden on siten arvioitava kunkin vastaajan osalta suoritettavaksi tulevan hyvityksenä määrä ottaen huomioon muun ohella OnniExpress-tunnusten käytön kesto ja laajuus, mukaan lukien OnniExpress-tunnuksilla harjoitetun toiminnan liikevaihto kunkin vastaajan osalta.

138. Markkinaoikeus arvioi tavaramerkin ONNIBUS loukkauksen johdosta tavaramerkkilain 38 §:n 2 ja 3 momentin nojalla suoritettavaksi kohtuulliseksi hyvitykseksi Keskimatkat Oy:n osalta 12.000 euroa, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n osalta 2.500 euroa ja Mikko Rindell Oy:n osalta 5.000 euroa.

139. Toiminimen Onnibus Oy loukkauksen perusteella määrättävän hyvityksen osalta markkinaoikeus toteaa, että vastaajien on edellä todettu loukanneen OnniBus.com Oy:n oikeutta toiminimeen Onnibus Oy yksinomaan ajanjaksolla 1.–9.5.2014. Selvitystä siitä, mikä kunkin vastaajan liikevaihto on sanotulla ajanjaksolla ollut, ei asiassa ole esitetty. Ottaen huomioon muun ohella kunkin vastaajan kuukausittainen OnniExpress-tunnuksiin liittyvä liikevaihto, markkinaoikeus arvioi toiminimen Onnibus Oy loukkauksen johdosta toiminimilain 23 §:n 1 ja 2 momentin nojalla suoritettavaksi kohtuulliseksi hyvitykseksi Keskimatkat Oy:n osalta 150 euroa, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n osalta 50 euroa ja Mikko Rindell Oy:n osalta 200 euroa.

5.2. Vahingonkorvaus (vaatimuskohdat 10 ja 12)

5.2.1. Tahallisuus tai huolimattomuus

140. Onnibus.com Oy on vaatinut, että vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan korvauksena erikseen sekä tavaramerkin ONNIBUS loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta 100.000 euroa että toiminimen Onnibus Oy loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta 100.000 euroa viivästyskorkoineen.

141. Edellä todetuin tavoin tavaramerkin haltijalla on tavaramerkkilain 38 §:n ja toiminimen haltijalla toiminimilain 23 §:n mukaan oikeus saada yksinoikeutta sanottuihin tunnusmerkkeihin tahallisesti tai huolimattomuudesta loukanneelta korvaus loukkauksen aiheuttamasta vahingosta.

142. Vastaajat ovat vahingonkorvausvaatimusten kiistämisen perusteena vedonneet ennen muuta siihen, ettei niiden menettely ole ollut tahallista tai huolimatonta. Vastaajat ovat tältä osin vedonneet erityisesti siihen, että Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Keskimatkat Oy:lle aputoiminimen OnniExpress ja hyväksynyt Keskimatkat Oy:n tavaramerkin OnniExpress rekisteröintiä koskevan hakemuksen sekä siihen, että markkinaoikeus on 25.7.2014 antamallaan päätöksellä hylännyt OnniBus.com Oy:n turvaamistoimihakemuksen, jossa on muun ohella vaadittu OnniExpress-tunnusten käyttöä koskevaa kieltoa. Vastaajat ovat näin ollen katsoneet voineensa luottaa siihen, ettei OnniExpress tunnusten käyttö loukkaa OnniBus.com Oy:n oikeuksia.

143. Markkinaoikeus toteaa, että vastaajat ovat olleet tietoisia OnniBus.com Oy:n oikeudesta tavaramerkkiin ONNIBUS ja toiminimeen Onnibus Oy jo osapuolten aikaisemman yhteistyön johdosta. Siltä osin kuin vastaajat ovat edellä todetuin tavoin viitanneet aputoiminimen OnniExpress ja tavaramerkin OnniExpress rekisteröinteihin, markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, ettei tavaramerkin rekisteröinnistä johdu toisten oikeuksista riippumatonta oikeutta käyttää kysymyksessä olevaa tunnusta. Lisäksi tavaramerkin OnniExpress rekisteröintiä koskeva hakemus on hyväksytty 15.5.2014 eli vasta sen jälkeen, kun vastaajat olivat jo aloittaneet OnniExpress tunnusten käytön. Vastaajien tietoon on lisäksi täytynyt pian tulla, että OnniBus.com Oy on tehnyt rekisteröintiä vastaan väitteen heti seuraavana päivänä 16.5.2014, mikä sittemmin on johtanut tavaramerkin OnniExpress kumoamiseen. Lisäksi OnniBus.com Oy on 23.5.2014 lähettänyt vastaajien lainoppineelle asiamiehelle kirjeen, jossa on vaadittu OnniExpress-tunnusten käytön lopettamista viitaten muun ohella tavaramerkin ONNIBUS ja toiminimen Onnibus Oy sekä OnniExpress-tunnusten väliseen sekaannusvaaraan ja tavaramerkin ONNIBUS laajaan tunnettuuteen.

144. Markkinaoikeuden 25.7.2014 antamassa turvaamistoimipäätöksessä ei ole lopullisesti arvioitu tavaramerkki- tai muiden oikeuksien loukkausta koskevia vaatimuksia, vaan yksinomaan turvaamistoimen määräämisen edellytysten täyttymistä, mikä on päätöksessä myös todettu. Päätöksessä on kuitenkin siltä osin kuin hakemus on perustettu tavaramerkin ONNIBUS loukkaukseen todettu, että asiassa voidaan katsoa olevan jossain määrin todennäköisempää, että OnniExpress-tunnusmerkit ovat sekoitettavissa tavaramerkkiin ONNIBUS kuin että ne eivät olisi. Vastaajia on turvaamistoimiasiassa edustanut lainoppinut asiamies.

145. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella vastaajien on käsillä olevissa olosuhteissa katsottava loukanneen OnniBus.com Oy:n tavaramerkki- ja toiminimioikeuksia vähintäänkin huolimattomuudesta. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella OnniExpress-tunnusten käyttö on tapahtunut yhdessä kaikkien vastaajien toimesta muun ohella onniexpress.fi-verkkosivujen kautta suoritetun lipunmyynnin ja muun markkinoinnin muodossa ja vastaajat ovat näin ollen velvollisia yhteisvastuullisesti korvaamaan OnniBus.com Oy:lle tavaramerkin ONNIBUS ja toiminimen Onnibus Oy loukkauksesta aiheutuneen vahingon.

5.2.2. Korvattava vahinko

146. OnniBus.com Oy on vedonnut vahingonkorvausvaatimuksensa perusteena Onnibus-tunnusten, eli tavaramerkin ONNIBUS ja toiminimen Onnibus Oy erottamiskyvylle sekä tunnettuudelle, maineelle ja goodwill-arvolle aiheutuneeseen vahinkoon sekä siihen taloudelliseen vahinkoon, joka on aiheutunut kohderyhmän edustajien päätymisestä OnniExpress-tunnuksia käyttäneiden palveluntarjoajien asiakkaiksi OnniBus.com Oy:n asiakkuuden sijaan. OnniBus.com Oy on vaatinut korvauksena sanotusta vahingosta tavaramerkin loukkauksen ja toiminimenloukkauksen kummankin osalta erikseen 100.000 euroa. Vastaajat ovat kiistäneet, että Onnibus.com Oy:lle olisi aiheutunut OnniExpress-tunnusten käytöstä minkäänlaista vahinkoa.

147. Tavaramerkkilain esitöiden (HE 26/2006 vp s. 23) mukaan tavaramerkin loukkaukseen perustuvana vahingonkorvauksena maksetaan korvausta kaikista osoitettavista, esimerkiksi tositteisiin perustuvista, teon aiheuttamista kuluista ja menetyksistä. Sen lisäksi korvataan täysimääräisesti teosta aiheutunut muu taloudellinen vahinko eli puhdas varallisuusvahinko. Vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti oikeudenhaltijan on pääsääntöisesti näytettävä toteen vahinkonsa määrä. Tavaramerkkiloukkauksissa taloudellisista vahingoista tyypillisin lienee saamatta jäänyt voitto. Saamatta jääneen voiton määrän arvioinnissa joudutaan turvautumaan monesti epävarmoihin tekijöihin. Viitettä vahingon määrästä voidaan saada lähinnä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden menekin muutoksista. Tapauskohtaisesti myös loukkaajan saaman voiton voidaan katsoa antavan viitettä loukkauksen vuoksi saamatta jääneen voiton määrästä. Yksin tällä perusteella vahingon määrää ei kuitenkaan voida määrittää. Loukkaus on usein omiaan aiheuttamaan myös liiketoiminnan nauttiman maineen ja arvostuksen vähentymistä tai häiritsemään asiakassuhteita, vaikkakin näistä syistä johtuva vahinko on yleensä erityisen vaikea näyttää toteen. Samanlaista vaikeasti näytettävissä olevaa taloudellista vahinkoa loukkaus voi aiheuttaa tavaramerkin goodwill-arvolle tai erottamiskyvylle vesittymisen kautta.

148. Markkinaoikeus toteaa, että vahingonkorvausvastuuseen vetoavalla asianosaisella, eli tässä tapauksessa OnniBus.com Oy:llä on lähtökohtaisesti todistustaakka muun ohella vahingon aiheutumisen ja sen määrän osalta. Yksityiskohtaisen selvityksen esittäminen tavaramerkin tai toiminimen erottamiskyvylle tai goodwill arvolle aiheutuneesta vahingosta ja sen määrästä on kuitenkin väitetyn vahingon luonteesta johtuen tyypillisesti hankalaa tai mahdotonta, eikä tätä koskevaa näyttöä ole asiassa myöskään esitetty.

149. Loukkaavien tunnusten käytön aloittaminen on ajoittunut osapuolten välisen yhteistyön päättymisajankohdan läheisyyteen, eikä asiassa ole esitetty varsinaista näyttöä myöskään loukkaavan menettelyn vaikutuksesta esimerkiksi OnniBus.com Oy:n omaan myyntiin tai sen liikevaihtoon. OnniBus.com Oy on kuitenkin esittänyt näyttönä tunnusten välisestä sekaannusvaarasta, mutta myös siitä aiheutuneista seuraamuksista ensinnäkin otteet sanomalehtien Turun Sanomat, Kaleva ja Keskisuomalainen verkkosivujen keskustelupalstoilta (sisältyvät OnniBus.com Oy:n asiakirjatodisteeseen 26), joihin kommentteja kirjoittaneet henkilöt ovat kertoneet sekoittaneensa Onnibus- ja OnniExpress-tunnuksilla toimivat yhtiöt toisiinsa. Samaan todisteeseen sisältyy myös muun ohella sanomalehti Hufvudstadsbladetin internetartikkeli, jonka otsikossa todetaan Onnibussin perustaneen uuden halpabussiyhtiön OnniExpressin. Myös OnniBus.com Oy:n toimitusjohtaja A on markkinaoikeudessa kertonut, että yhtiöiden väliset sekaannukset asiakkaiden keskuudessa ovat ilmenneet muun ohella siten, että OnniBus.com Oy:lle on tehty OnniExpress-yhtiöihin liittyviä reklamaatioita sekä siten, että asiakkaat ovat pyrkineet OnniBus.com Oy:n linja-autoihin OnniExpress-lipuilla.

150. Markkinaoikeus toteaa, että kun vastaajat ovat käyttäneet laajalti tunnettuun tavaramerkkiin ONNIBUS sekoitettavissa olevia OnniExpress-tunnuksia ja siten oikeudettomasti hyödyntäneet mainittuun tavaramerkkiin liittyvää goodwill-arvoa, voidaan olettaa, että vastaajien menettelyn on täytynyt ainakin jossakin määrin heikentää tavaramerkin ONNIBUS goodwill-arvoa ja erottamiskykyä aiheuttaen siten korvattavaa vahinkoa.

151. Lisäksi tavaramerkin ONNIBUS ja OnniExpress tunnusten välisen sekaannusvaaran sekä asiassa esitetyn selvityksen perusteella tunnusten välillä tapahtuneiden konkreettistenkin sekaannusten johdosta on OnniBus.com Oy:n katsottava menettäneen loukkausten johdosta asiakkaita ja siten myös myyntituloja asiakkaiden erehdyttyä ostamaan OnniExpress tunnuksilla myytyjä linja-automatkoja OnniBus.com Oy:n tarjoamien palvelujen sijaan.

152. Kun asiassa ei ole esitetty tarkempaa näyttöä vahingonkorvauksen määrän arvioimiseksi, on markkinaoikeuden arvioitava vahingonkorvauksen määrä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin nojalla. Ottaen huomioon muun ohella loukkaavilla tunnuksilla harjoitetun liiketoiminnan taloudellinen arvo markkinaoikeus arvioi OnniBus.com Oy:lle tavaramerkin ONNIBUS loukkauksesta aiheutuneen vahingon määräksi yhteensä 40.000 euroa, mikä määrä vastaajat on tavaramerkkilain 38 §:n 1 momentin nojalla velvoitettava yhteisvastuullisesti OnniBus.com Oy:lle korvaamaan.

153. Toiminimen Onnibus Oy osalta loukkaus on tapahtunut edellä todetuin tavoin yksinomaan ajalla 1.–9.5.2014, minkä jälkeen toiminimioikeus on lakannut. Markkinaoikeus katsoo, ettei OnniBus.com Oy:lle asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole aiheutunut toiminimioikeuden loukkauksen perusteella edellä tavaramerkin ONNIBUS loukkauksen perusteella korvattavaksi määrätyn vahingon ylittävää erillistä vahinkoa. Vaatimus toiminimioikeuden loukkaukseen perustuvasta vahingonkorvauksesta on siten hylättävä.

6. Sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa perustuvat vaatimukset (vaatimuskohdat 8 ja 13)

154. OnniBus.com Oy on lisäksi väittänyt, että vastaajat ovat OnniExpress-tunnuksia käyttäessään käyttäneet oikeudetta hyväksi tavaramerkkiin ONNIBUS ja toiminimeen Onnibus Oy liittyvää mainetta ja tunnettuutta ja siten menetelleet tavaramerkki- ja toiminimilakien lisäksi myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti.

155. OnniBus.com Oy on vaatimuksensa perusteena olevana sopimattomana menettelynä viitannut yksinomaan siihen, että vastaajat ovat käyttäneet OnniExpress-tunnuksia linja-autoliikennepalveluita tarjotessaan. Sopimattomana menettelynä ei sen sijaan ole viitattu mihinkään muuhun, esimerkiksi vastaajien markkinoinnin toteuttamisessa käytettyihin menettelytapoihin tai ilmaisuihin. Sopimattomana menettelynä on siten vedottu täysin samaan tosiasialliseen menettelyyn kuin mihin edellä on vedottu tavaramerkki- ja toiminimioikeuksia loukkaavana menettelynä ja jonka osalta sanottujen tunnusmerkkioikeuksien loukkauksia on edellä arvioitu.

156. OnniBus.com Oy on sanotulla perusteella siten vaatinut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella kiellettäväksi OnniExpress-tunnusten sekä muiden sanan "onni" sisältävien tunnusten käyttämistä, eli samaa tosiasiallista menettelyä, jota on vaadittu kiellettäväksi myös tavaramerkin ONNIBUS ja toiminimen Onnibus Oy loukkausten perusteella. Sanotunsisältöinen vaatimus on OnniExpress-tunnusten käytön kieltämisen osalta tavaramerkin ONNIBUS loukkauksen perusteella hyväksytty.

157. Siltä osin kuin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaiseen menettelyyn perustuva kieltovaatimus koskee OnniExpress-tunnusten käytön kieltämistä, markkinaoikeus toteaa, että sanottu tosiasiallinen menettely on edellä jo todetuin tavoin kielletty tavaramerkkilakiin perustuvan kieltovaatimuksen perusteella. OnniBus.com Oy:llä ei näin ollen ole oikeudellista tarvetta saada asiassa ratkaistuksi, eikä asiassa ole siten tarpeen arvioida, olisivatko perusteet oikeusvaikutuksiltaan samansisältöisen kiellon määräämiselle käsillä myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella. Vaatimus on siten sanotulta osin hylättävä.

158. Siltä osin kuin kieltovaatimus on tavaramerkkioikeuden loukkaukseen perustuvassa arvioinnissa hylätty, eli sitä osin kuin OnniBus.com Oy on vaatinut, että vastaajia kielletään yleisesti käyttämästä kaikkia sanan "onni" sisältäviä tavaramerkkejä, verkkotunnuksia, aputoiminimiä, toiminimiä taikka muita kaupallisia tunnuksia, markkinaoikeus toteaa, ettei OnniBus.com Oy ole yksilöinyt tai esittänyt mitään sellaisia perusteita, joiden johdosta sillä voitaisiin myöskään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla katsoa tunnusmerkkioikeuksiensa perusteella olevan oikeus saada vastaajiin nähden kielto, joka koskee kaikkien sanan "onni" sisältävien tunnusten käyttöä elinkeinotoiminnassa. Vaatimus on siten hylättävä myös tältä osin.

159. OnniBus.com Oy ei ole myöskään yksilöinyt sellaista vahinkoa eikä esittänyt näyttöä sellaisen vahingon syntymisestä, joka ei sisälly tavaramerkin loukkauksen perusteella jo edellä korvattavaksi määrättyyn vahinkoon. Menettelyn sopimattomuuden arviointi ei siten ole tarpeen myöskään tämän vahingonkorvausvaatimuksen arvioimiseksi. Siten myös sopimattomaan menettelyyn perustuva vahingonkorvausta koskeva vaatimus on hylättävä.

7. OnniExpress-tunnusten poistaminen markkinointimateriaalista (vaatimuskohta 14)

160. OnniBus.com Oy on vaatinut, että Keskimatkat Oy:n markkinointia määrätään muutettavaksi niin, että sana OnniExpress poistetaan kaikesta painetusta ja sähköisestä markkinointimateriaalista sekä muusta markkinoinnista. Vaatimuksensa perusteena OnniBus.com Oy on viitannut muun muassa Keskimatkat Oy:n toimesta tapahtuneeseen tavaramerkin ONNIBUS ja toiminimen Onnibus Oy loukkaukseen.

161. Keskimatkat Oy on markkinaoikeudessa ilmoittanut, että OnniExpress-tunnukset on poistettu sen markkinointimateriaalista. OnniBus.com Oy on kuitenkin ilmoittanut, että tunnukset ovat vielä näkyvissä osassa Keskimatkat Oy:n markkinointimateriaalia ja ainakin sen verkkosivuilla. Vaatimus on siten tutkittava.

162. Tavaramerkkilain 41 §:n 1 momentin mukaan sen vaatimuksesta, jonka oikeutta tavaran tunnusmerkkiin on loukattu, tuomioistuin voi, mikäli kohtuulliseksi havaitaan, määrätä, että tunnusmerkki, joka oikeudettomasti on pantu tavaraan, päällykseen, mainoslehtiseen, liikeasiakirjaan tai muuhun sellaiseen, on poistettava tai niin muutettava, ettei sitä enää voida käyttää väärin. Jollei tällainen toimenpide ole muutoin toteutettavissa, määrättäköön merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyin tavoin muutettavaksi.

163. Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkin ONNIBUS edellä todetun loukkauksen johdosta asiassa on perusteet antaa Keskimatkat Oy:tä vastaan OnniBus.com Oy:n vaatima määräys Keskimatkat Oy:n markkinoinnin muuttamiseksi siten, että sana "OnniExpress" poistetaan kaikesta sen markkinointimateriaalista.

8. Tuomion julkistamista koskeva vaatimus (vaatimuskohta 15)

164. OnniBus.com Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa vastaajat korvaamaan sille kustannukset, joita sille aiheutuu asiassa annettavan lainvoimaisen tuomion olennaisten tietojen julkistamisesta, jossa tuomiossa on todettu vastaajien loukanneen OnniBus.com Oy:n oikeuksia.

165. Vaatimuksen perusteena OnniBus.com Oy on vedonnut erityisesti siihen, että vastaajat ovat OnniBus.com Oy:n asiakirjatodisteeseen 35 sisältyvistä internetotteista ilmenevin tavoin julkisuudessa esittäneet OnniBus.com Oy:tä kohtaan syytöksiä, joiden mukaan sen lainmukaiset toimet immateriaalioikeuksiensa puolustamiseksi ovat merkinneet asiatonta menettelyä, kun niissä on viitattu muun ohella oikeuden ottamiseen omiin käsiin ja valheellisten tietojen antamiseen.

166. Tavaramerkkilain 41 a §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi tavaramerkin loukkausta koskevassa riita-asiassa kantajan vaatimuksesta määrätä, että vastaajan on korvattava kustannukset, jotka kantajalle aiheutuvat siitä, että hän soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen tavaramerkkioikeutta. Määräystä ei saa antaa, jos tietojen levittämistä on muussa laissa rajoitettu. Harkitessaan määräyksen antamista ja määräyksen sisältöä tuomioistuimen tulee ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut vastaavat seikat.

167. Toiminimilain 23 a §:n 1 momentti sisältää vastaavansisältöisen säännöksen tuomion julkistamisesta toiminimen loukkauksen perusteella.

168. Mainittujen säännösten esitöistä (HE 26/2006 vp s. 24–25) käy ilmi, että niillä on tavaramerkkien ja toiminimien osalta pantu täytäntöön teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 15 artikla. Tavaramerkkilain ja toiminimilain edellä mainittujen säännösten perustelujen osalta esitöissä on viitattu tekijänoikeuslain tuomion julkistamista tekijänoikeuden loukkauksen perusteella koskevan 59 a §:n kohdalla todettuun. Esitöissä (HE 26/2006 vp s. 20) on tältä osin todettu muun ohella, että tarkoitus ei ole, että julkistamisesta tulisi säännönmukainen menettely, vaan että mahdollisuutta käytettäisiin harkiten. Tuomioistuimen tulisi oikeasuhteisuuden periaatteen mukaisesti ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut vastaavat seikat. Julkistamista ja julkistamistapoja olisi siten harkittava sekä yleisön että kantajan ja vastaajan kannalta. Julkistamisella voisi olla yleistä merkitystä, jos esimerkiksi kysymyksessä on uusi ennakkoratkaisu jostakin laintulkintakysymyksestä tai ratkaisusta ilmenevillä seikoilla on merkitystä kuluttajien kannalta.

169. Markkinaoikeus toteaa, ettei käsillä olevassa asiassa ole ollut kysymys laintulkintakysymystä koskevasta ennakkoratkaisusta tai muutoin asianosaisten intressejä laajempaa, yleisempää merkitystä omaavasta asiasta. Asiassa on lisäksi riidatonta, että kaikki vastaajat ovat jo oikeudenkäynnin aikana lopettaneet OnniBus.com Oy:n tunnusmerkkioikeuksia loukanneiden OnniExpress-tunnusten käytön eikä tuomion julkistamisella siten ole katsottava olevan kuluttajien kannalta erityistä merkitystä esimerkiksi sekaannusten välttämiseksi. Markkinaoikeus katsoo, ottaen lisäksi huomioon todetun loukkauksen laatu ja laajuus, ettei asiassa muutenkaan ole käsillä sellaisia perusteita, joiden johdosta tuomion julkistamista koskevan määräyksen antamista olisi pidettävä aiheellisena. OnniBus.com Oy:n tuomion julkistamista koskeva vaatimus on siten hylättävä.

9. Oikeudenkäyntikulut

9.1. Pääasiat

9.1.1. Tavaramerkin ja toiminimen loukkausta koskeva asia diaarinumero 2014/894 sekä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva asia diaarinumero 2014/895

170. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

171. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

172. Viimeksi mainitun pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

173. OnniBus.com Oy:n esittämät vaatimukset on joidenkin vaatimusten osalta hyväksytty kokonaan, joidenkin osalta osittain ja joidenkin osalta hylätty. Asianosaisten oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta on siten arvioitava oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentin perusteella.

174. OnniBus.com Oy:n tavaramerkin loukkaukseen perustuvien vaatimusten voidaan katsoa tulleen pääosiltaan hyväksytyiksi, joskin vaatimukset on kieltovaatimusten (vaatimuskohdat 6 ja 7) sekä vahingonkorvausta ja hyvitystä koskevien vaatimusten (vaatimuskohdat 9 ja 10) osalta hyväksytty osittain. Tavaramerkkilakiin perustuvat kieltovaatimukset on ensinnäkin hylätty niiltä osin kuin kielto on vaadittu ulotettavaksi kaikkien sanan "onni" sisältävien tunnusten käyttöön. Markkinaoikeus katsoo, että vaatimuksissa on hylätyksi tulleelta osin ollut kysymys olennaisesti hyväksyttyä kieltoa laajemmasta vaatimuksesta, jolle ei ole katsottu olevan perusteita. Vaatimuksen hyväksymättä jääneessä osassa ei voida tältä osin katsoa olevan kysymys ainoastaan harkinnanvaraisesta seikasta.

175. Tavaramerkin loukkaukseen perustuvien korvausvaatimusten osalta on vahingonkorvauksena vaadittu 100.000 euroa, josta on hyväksytty 40.000 euroa. Myös tältä osin esitettyjen hyvitysvaatimusten osalta hyväksytyt määrät ovat jääneet vaadittua pienemmiksi. Markkinaoikeus toteaa, ettei vahingonkorvauksen määrä tai sitä koskeva argumentointi ole kuitenkaan ollut oikeudenkäynnissä asianosaisten lausumissa tai todistelussa keskeisessä asemassa. Siitä huolimatta, että korvauksen määrä on erityisesti vahingonkorvauksen osalta ollut olennaisestikin vaadittua pienempi, on tältä osin kuitenkin katsottava olevan kysymys sellaisesta harkinnanvaraisesta seikasta, jolla ei ole ollut olennaista vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

176. Toiminimioikeuteen perustuvien vaatimusten osalta vastaajien on tosin edellä todetuin tavoin katsottu lyhyen ajanjakson ajan loukanneen OnniBus.com Oy:n toiminimioikeutta, miltä osin myös hyvitystä koskeva vaatimus on, tosin olennaisesti määrältään vaadittua pienempänä, hyväksytty. Toiminimen vakiintumisen vahvistamista sekä toiminimioikeuden loukkaamiseen perustuvaa kieltoa ja vahingonkorvausta koskevat vaatimukset on sitä vastoin hylätty. Hylätty on niin ikään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvat kielto- ja vahingonkorvausvaatimukset. Markkinaoikeus katsoo, ettei näillä hylätyksi tulleilla vaatimuksilla voida katsoa olleen asiassa ainoastaan vähäinen merkitys.

177. Ottaen huomioon, mitä asianosaiset ovat asiassa voittaneet ja mitä hävinneet sekä se, että merkityksellinen osa oikeudenkäynnissä esitetystä todistelusta ja siinä esitetyistä väitteistä ovat osaltaan koskeneet kysymystä OnniBus.com Oy:n tavaramerkkioikeuden loukkauksesta, markkinaoikeus katsoo, että asiassa on syytä velvoittaa vastaajat korvaamaan osaksi OnniBus.com Oy:n oikeudenkäyntikulut. Vastaajien korvattavaksi osuudeksi markkinaoikeus harkitsee noin puolet OnniBus.com Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneiden kohtuullisten kulujen määrästä.

178. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

179. OnniBus.com Oy on vaatinut, että vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 117.312,50 eurolla viivästyskorkoineen. Vaatimus koostuu elokuussa 2014 tehdyn markkinatutkimuksen tekemisestä aiheutuneesta 4.000 euron kulusta sekä 323,75 tunnin työstä maksettavan 350 euron tuntiveloituksen perusteella laskettuna 113.312,50 euron palkkiosta.

180. Keskimatkat Oy ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy ovat paljoksuneet vaatimusta 159 työtunnin perusteella laskettavan palkkion 55.560 euroa ylittäviltä osin. Mainitut yhtiöt ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että OnniBus.com Oy:n esittämän asianajolaskun toimenpide-erittely on englanninkielinen ja että sen yksityiskohtainen kommentointi tästä syystä on ollut hankalaa. Mainitut yhtiöt ovat myös katsoneet, ettei OnniBus.com Oy:n asiamiehenä toimineen asianajajan avustavana lakimiehenä toimineen henkilön tuntiveloitusta voida hyväksyä 200 euroa ylittäviltä osin eikä myöskään siltä osin kuin kysymys on asianajajan laatimien asiakirjojen tarkastamiseen liittyvästä työstä (19,5 tuntia).

181. Mikko Rindell Oy on paljoksunut OnniBus.com Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta määrällisesti 120 euron tuntivelvoituksen ja 167 käytetyn työtunnin ylittäviltä osin. Mikko Rindell Oy on kiistänyt vaatimuksen myös markkinatutkimuksen tekemisestä aiheutuneen 4.000 euron kulun osalta.

182. OnniBus.com Oy on vaatimuksensa tueksi viitannut sen kantajana asiassa tekemään suureen työmäärään, joka johtuu muun ohella siitä, että asiassa on ollut tarpeen esittää melko laajaa todistelua. OnniBus.com Oy:n asiamiehelle on lisäksi aiheutunut huomattavaa lisätyötä oikeudenkäyntikirjelmien kääntämisestä englanninkieliselle päämiehelle. OnniBus.com Oy:n laskutusperusteena käytetty 350 euron tuntivelvoitus perustuu asiamiehenä olevan asianajajan sekä häntä avustavan lakimiehen erisuuruisten tuntiveloitusten keskiarvoon, jota on pidettävä määrältään kohtuullisena.

183. Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä on ollut laajahko riita-asia, jossa esitettyjen vaatimusten osalta OnniBus.com Oy:llä on ollut todistustaakka. Erityisesti runsasta todistelua edellyttävässä asiassa voidaan kantajalle lähtökohtaisesti olettaa aiheutuneen kanteen ajamisen kannalta tarpeellista työtä enemmän kuin mitä vastaajatahoille on aiheutunut kanteeseen vastaamisesta. Keskimatkat Oy:n ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on pääasian osalta ollut yhteensä 23.071,58 euroa ja Mikko Rindell Oy:n 55.700 euroa.

184. Markkinaoikeus katsoo ensinnäkin, että asiassa esitetyn markkinatutkimuksen teettämistä voidaan sinänsä pitää käsillä olevan asian ajamiseksi tarpeellisena toimenpiteenä, josta aiheutuvat kustannukset lähtökohtaisesti kuuluvat korvattaviin oikeudenkäyntikuluihin. OnniBus.com Oy:n palkkiovaatimuksen osalta markkinaoikeus toteaa ensiksi, ettei 350 euron tuntiveloitusta ole käsillä olevassa yritysten välistä tunnusmerkkioikeudellisessa riita-asiassa pidettävä kohtuuttomana tuntiveloituksena. OnniBus.com Oy:n ilmoituksen mukaan toimeksiannon hoitamisessa on aiheutunut lisätyötä myös kirjelmien kääntämisestä päämiehelle. Näiden kulujen tarpeellisuuden osalta markkinaoikeus toteaa, että kantaja on tosin Suomessa rekisteröity osakeyhtiö, mitä ei kuitenkaan sellaisenaan ole pidettävä osoituksena siitä, ettei kantajan asiamiesten toimesta tapahtunut englanninkielisten asiakirjojen laatiminen tai asiakirjojen kääntäminen päämiehen edustajia varten olisi ollut asian ajamiseksi tarpeellista. OnniBus.com Oy:n toimittamasta toimenpide-erittelystä ei muutoinkaan käy ilmi sellaisia yksilöitävissä olevia toimenpiteitä, joiden tarpeellisuutta tai asiaan kuuluvuutta olisi aihetta epäillä.

185. Asian ajamiseen käytettyjen työtuntien ja siten vaatimuksen kokonaismäärän osalta markkinaoikeus katsoo edellä todettuun viitaten, ettei sitä ole asian laatuun ja laajuuteen sekä lisäksi vastaajien ja erityisesti Mikko Rindell Oy:n esittämään oikeudenkäyntikuluvaatimukseen nähden pidettävä kohtuuttomana.

186. Edellä esitetyn perusteella vastaajat on siten yhteisvastuullisesti velvoitettava asioissa diaarinumerot 2014/894 ja 2014/895 korvaamaan noin puolet OnniBus.com Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrästä, eli 60.000 euroa viivästyskorkoineen.

9.1.2. Aputoiminimen Suomen OnniExpress kumoamista koskeva asia diaarinumero 2015/182

187. Markkinaoikeus on OnniBus.com Oy:n vaatimuksesta kumonnut Keskimatkat Oy:n aputoiminimen Suomen OnniExpress. Keskimatkat Oy on näin ollen hävinnyt asian ja se on kysymyksessä olevan asian osalta velvoitettava korvaamaan kaikki OnniBus.com Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

188. OnniBus.com Oy on kysymyksessä olevan asian osalta vaatinut, että Keskimatkat Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 4.637,50 eurolla viivästyskorkoineen. Markkinaoikeus katsoo, että sanottua vaatimusta on asian laatuun nähden pidettävä kohtuullisena. Keskimatkat Oy on näin ollen velvoitettava korvaamaan OnniBus.com Oy:lle aputoiminimen kumoamista koskevassa asiassa diaarinumero 2015/182 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 4.637,50 eurolla viivästyskorkoineen.

9.2. Turvaamistoimihakemuksesta aiheutuneet kulut

189. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheutuvista kuluista vastaa ensisijaisesti turvaamistoimen hakija. Pääasian käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asianosaisten vaatimuksesta se, kenen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

190. OnniBus.com Oy on kesällä 2014 markkinaoikeudelle toimittamassaan turvaamistoimihakemuksessa vaatinut muun ohella, että vastaajia kielletään käyttämästä OnniExpress-tunnuksia sekä muita sanan "Onni" sisältäviä kaupallisia tunnuksia linja-autoliiketoiminnassaan. OnniBus.com Oy on vaatinut, että turvaamistoimimääräys annetaan väliaikaisena vastapuolia kuulematta, mitä koskeva vaatimus on hylätty.

191. Markkinaoikeus on turvaamistoimiasiassa 25.7.2014 antamassaan päätöksessä numero 570/14 katsonut olevan jossain määrin todennäköisempää, että OnniExpress tunnusmerkit ovat sekoitettavissa tavaramerkkiin ONNIBUS kuin että ne eivät olisi ja että OnniBus.com Oy on saattanut tältä osin kielto-oikeutensa todennäköiseksi. Niin sanotun vaade-edellytyksen on siten katsottu täyttyneen OnniExpress-tunnusten käytön kieltämistä koskevilta osin, mutta ei kuitenkaan siltä osin kuin kieltovaatimus on koskenut muiden sanan "onni" sisältävien kaupallisten tunnusten käyttämistä. Turvaamistoimihakemus on myös OnniExpress-tunnusten käytön osalta kuitenkin hylätty niin sanotun haittavertailun perusteella viitaten vastaajille muun ohella jo aloitetun liiketoiminnan keskeyttämisestä johtuviin kuluihin ja haittaan.

192. Vastaajien on nyt turvaamistoimihakemuksen jälkeen vireille tulleessa pääasiassa todettu OnniExpress-tunnuksia käyttämällä loukanneen OnniBus.com Oy:n tavaramerkkiä ONNIBUS ja ajanjaksolla 1.–9.5.2014 toiminimeä Onnibus Oy. Vastaajia on tavaramerkin loukkauksen perusteella kielletty käyttämästä OnniExpress-tunnuksia.

193. Turvaamistoimihakemuksella vaadittu kielto on siten pääasiassa todettu OnniExpress-tunnusten käytön osalta aiheelliseksi. Kieltovaatimukset on kuitenkin pääasiassa todettu perusteettomiksi niiltä osin kuin kiellettäväksi on vaadittu kaikkien sanan "onni" sisältävien kaupallisten tunnusten käyttämistä, eikä myöskään turvaamistoimimääräyksen hakemista tältä osin voida pitää perusteltuna.

194. Ottaen huomioon, että turvaamistoimihakemus on siten pääasiassa annetun ratkaisun perusteella ollut osittain aiheellinen, markkinaoikeus katsoo, että vastaajat ovat velvollisia korvaamaan myös turvaamistoimiasian osalta noin puolet OnniBus.com Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneista kohtuullisista kuluista.

195. OnniBus.com Oy on vaatinut, että vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan sille turvaamistoimiasiassa aiheutuneista kuluista 41.312,50 euroa. Kaikki vastaajat ovat kiistäneet vaatimuksen perusteeltaan. Keskimatkat Oy ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy ovat paljoksuneet vaatimusta 20.000 euroa ylittäviltä osin ja Mikko Rindell Oy on kiistänyt vaatimuksen määrällisesti siihen sisältyvän, toukokuussa 2014 tehdyn markkinatutkimuksen tekemisestä aiheutuneen 4.300 euron kulun osalta.

196. Keskimatkat Oy:n ja Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n turvaamistoimiasiassa esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus on yhteensä 16.905 euroa ja Mikko Rindell Oy:n vaatimus 54.800 euroa. Vastaajat ovat antaneet asiassa yhden yhteisen vastauksen ja niiden tältä osin yhteensä vaatimat kulut ovat siten OnniBus.com Oy:n hakijana asiassa esittämää kuluvaatimusta suuremmat. Markkinaoikeus katsoo, että OnniBus.com Oy:n turvaamistoimiasian osalta esittämää oikeudenkäyntikuluvaatimusta on sen hakija-asemaan ja sen sanotussa asemassa esittämän näytön laajuuteen sekä vastapuolten tältä osin esittämiin oikeudenkäyntikuluvaatimuksiin nähden pidettävä kohtuullisena.

197. Vastaajat on siten velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan noin puolet OnniBus.com Oy:lle turvaamistoimiasiassa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista, eli 20.000 euroa viivästyskorkoineen.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus vahvistaa, että kansallinen tavaramerkki numero 257856 ONNIBUS on ollut linja-autoliiketoiminnassa Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki 1.5.2014 lukien.

Markkinaoikeus vahvistaa, että Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n käyttämät tavaramerkit OnniExpress ja OnniExpress-kuviotunnus eri värivariaatioissaan, verkkotunnus onniexpress.fi ja aputoiminimi OnniExpress ovat loukanneet OnniBus.com Oy:n tavaramerkkiä numero 257856 ONNIBUS linja-autoliiketoiminnassa.

Markkinaoikeus vahvistaa, että Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n käyttämät tavaramerkit OnniExpress ja OnniExpress-kuviotunnus eri värivariaatioissaan, verkkotunnus onniexpress.fi ja aputoiminimi OnniExpress ovat ajanjaksolla 1.–9.5.2014 loukanneet toiminimeä Onnibus Oy linja-autoliiketoiminnassa.

Markkinaoikeus kumoaa Keskimatkat Oy:n aputoiminimen Suomen OnniExpress rekisteröinnin.

Markkinaoikeus kieltää Keskimatkat Oy:tä, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:tä ja Mikko Rindell Oy:tä käyttämästä tavaramerkkejä OnniExpress ja OnniExpress-kuviotunnus eri värivariaatioissaan, verkkotunnusta onniexpress.fi ja aputoiminimeä OnniExpress.

Markkinaoikeus kieltää Keskimatkat Oy:tä, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:tä ja Mikko Rindell Oy:tä käyttämästä sanaa Onnibus

Google-hakupalvelun avainsanana niin, että avainsanaan liittyvään mainokseen sisältyy sana OnniExpress tai verkkotunnus onniexpress.fi.

Markkinaoikeus velvoittaa Keskimatkat Oy:n suorittamaan OnniBus.com Oy:lle hyvityksenä tavaramerkkioikeuden loukkauksen perusteella 12.000 euroa ja toiminimioikeuden loukkauksen perusteella 150 euroa, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti haastehakemuksen tiedoksiantamisesta eli 4.12.2014 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n suorittamaan OnniBus.com Oy:lle hyvityksenä tavaramerkkioikeuden loukkauksen perusteella 2.500 euroa ja toiminimiloukkauksen perusteella 50 euroa, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti haastehakemuksen tiedoksiantamisesta eli 8.1.2015 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa Mikko Rindell Oy:n suorittamaan OnniBus.com Oy:lle hyvityksenä tavaramerkkioikeuden loukkauksen perusteella 5.000 euroa ja toiminimioikeuden loukkauksen perusteella 200 euroa, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti haastehakemuksen tiedoksiantamisesta eli 9.1.2015 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan OnniBus.com Oy:lle korvauksena tavaramerkkioikeuden loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta 40.000 euroa viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti haastehakemuksen tiedoksiantamisesta eli Keskimatkat Oy:n osalta 4.12.2014 lukien, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n osalta 8.1.2015 lukien ja Mikko Rindell Oy:n osalta 9.1.2015 lukien.

Markkinaoikeus määrää Keskimatkat Oy:n muuttamaan markkinointiaan siten, että sana OnniExpress poistetaan kaikesta painetusta ja sähköisestä markkinointimateriaalista sekä muusta markkinoinnista.

Markkinaoikeus velvoittaa Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan asioissa diaarinumerot 2014/894 ja 2014/895 OnniBus.com Oy:n oikeudenkäyntikulut 60.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Keskimatkat Oy:n korvaamaan asiassa diaarinumero 2015/182 OnniBus.com Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.637,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan OnniBus.com Oy:lle turvaamistoimihakemuksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut 20.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää OnniBus.com Oy:n kanteet muilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Keskimatkat Oy:n, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n ja Mikko Rindell Oy:n oikeudenkäyntikulujensa korvaamista koskevat vaatimukset.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 21.6.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Sanna Holkeri.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen. 
Julkaistu 29.4.2016