MAO:104/16

Panphonics Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

patentti - uutuus

Diaarinumero: 2014/864
Antopäivä: 19.2.2016

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Vaatimukset

Panphonics Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 8.9.2014 ja hyväksyy yhtiön hakemuksen patentin myöntämiseksi. Lisäksi Panphonics Oy on pyytänyt, että markkinaoikeus toimittaa asiassa suullisen käsittelyn.

Perusteet

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittu viitejulkaisu D5 ei esitä kaikkia kysymyksessä olevien itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 9 piirteitä. Itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 9 mukaiset keksinnöt ovat siten uusia mainittuun viitejulkaisuun D5 verrattuna.

Kysymyksessä olevan keksinnön mukaisella aktuaattorilla tuotetaan tasoaaltoa ja käännetään mainittua tasoaaltomuotoista äänikenttää, jolloin on saatavissa hyvin suuntaava äänikenttä. Viitejulkaisu D5 esittää ratkaisun, jossa edellä esitetystä poiketen pyritään kasvattamaan ääniaallon hajaantumista. Viitejulkaisu D5 ei esitä lainkaan tasoaaltomuotoisen äänikentän muodostamista aktuaattorilla eikä myöskään aktuaattoria, joka on sovitettu katon läheisyyteen ja jonka äänikenttä on käännetty poispäin katosta. Viitejulkaisun D5 opetus johtaa poispäin kysymyksessä olevan keksinnön mukaisesta ratkaisusta. Kysymyksessä olevien itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 9 mukaiset keksinnöt eroavat siten olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi mainitusta viitejulkaisusta D5.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa D5 on ensisijaisesti pyritty vähentämään luonnostaan hyvin suuntaavan äänilähteen suuntaavuutta. Mainitussa viitejulkaisussa D5 on kuitenkin käsitelty myös suuntaavuuden säätelyä ja esitetty suuntaavuuden lisäämistä erityisesti vertikaalisuunnassa. Viitejulkaisussa D5 esitetyllä tekniikalla suuntaavuutta voidaan säädellä, eli joko lisätä tai vähentää.

Äänikentän kääntyminen sinänsä on tunnettu staattorin resistiivisyydestä johtuva ominaisuus.

Kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen aktuaattori eroaa edellä mainitusta viitejulkaisusta D5 tunnetusta siten, että aktuaattori on sijoitettu katon läheisyyteen. Katon lähelle sijoitettua aktuaattoria on kuitenkin pidettävä ilmeisenä ratkaisuna, joten itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Kysymyksessä oleva itsenäinen patenttivaatimus 9 ei sisällä katon läheisyyttä koskevaa piirrettä eikä siinä tarkoitettu menetelmä siten ole uusi edellä mainittuun viitejulkaisuun D5 verrattuna.

Lausuma

Panphonics Oy ei ole käyttänyt hyväkseen sille varattua tilaisuutta lausuman antamiseen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta

Panphonics Oy on pyytänyt, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely siinä tapauksessa, että markkinaoikeus päätyisi hylkäämään valituksen.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan suullisen käsittelyn toimittamiseen valitusasiassa sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 37 ja 38 §:ssä säädetään.

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Mainitun lain 38 §:n 1 momentin mukaan asiassa on toimitettava suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen pyytää sitä. Asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.

Panphonics Oy on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista ainoastaan sen varalta, että asiaa ei voida ratkaista sen esittämien vaatimusten mukaisesti, esittämättä muutoin varsinaisia perusteita sille, minkä vuoksi suullisen käsittelyn toimittaminen olisi asiassa tarpeen.

Edellä esitettyyn nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentti ja 38 §:n 1 momentti, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole asian selvittämiseksi tarpeen toimittaa suullista käsittelyä. Panphonics Oy:n pyyntö suullisen käsittelyn toimittamisesta on siten hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, ovatko valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä tarkasteltujen patenttivaatimusten mukaiset keksinnöt uusia ja eroavatko ne olennaisesti tunnetun tekniikan mukaisista ratkaisuista.

Sovellettavat oikeusohjeet

Patenttilain 1 §:n 1 momentin mukaan, joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään.

Patenttilain 2 §:n 1 momentin mukaan patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Pykälän 2 momentin mukaan tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.

Kysymyksessä olevat patenttivaatimukset

Käsillä olevassa asiassa arvioitavina ovat Panphonics Oy:n 28.12.2009 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamat patenttivaatimukset, jotka ovat olleet myös valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen tarkastelun kohteena.

Edellä mainitut patenttivaatimukset koostuvat laitetta koskevasta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 ja menetelmää koskevasta itsenäisestä patenttivaatimuksesta 9 sekä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–8 ja 10–12.

Edellä mainittu itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

"1. Levymäinen elektrostaattinen aktuaattori, johon kuuluu ainakin yksi levymäinen staattori (2), jonka pintaan on muodostettu elektrodi (4), ja ainakin yksi liikkuva kalvo (3) ja jossa signaali tuodaan elektrodille signaalilinjaa (5) pitkin, tunnettu siitä, että äänikenttää suuntaava viive on muodostettu ainakin osin aktuaattorin komponenteista koostuvalla RC-piirillä, että RC-piirin vastus muodostetaan ainakin osin valmistamalla elektrodina toimiva staattorin pinta (4) jonkin verran resistiivisestä materiaalista, jolloin signaalin syöttökohdasta (7) kauempana olevan kohdan äänisignaali viivästyy signaalin syöttökohtaa lähempänä olevaan kohtaan verrattuna, että signaalin syöttökohta (7) on aktuaattorin reunassa ja että aktuaattori (1) on sovitettu katon (6) läheisyyteen ja tasoaaltomuotoinen äänikenttä on käännetty poispäin katosta (6)."

Edellä mainittu itsenäinen patenttivaatimus 9 kuuluu seuraavasti:

"9. Menetelmä levymäisen elektrostaattisen aktuaattorin, johon kuuluu ainakin yksi levymäinen staattori, jonka pintaan on muodostettu elektrodi, ja ainakin yksi liikkuva kalvo ja jossa signaali tuodaan elektrodille signaalilinjaa pitkin, äänikentän suuntaamiseksi, tunnettu siitä, että suuntaavuus aikaansaadaan muodostamalla äänikenttää suuntaava viive RC-piirillä, joka koostuu ainakin osin aktuaattorin (1) komponenteista, että RC-piirin vastus muodostetaan valmistamalla elektrodina toimiva staattorin pinta (4) jonkin verran resistiivisestä materiaalista, jolloin signaalin syöttökohdasta (7) kauempana olevan kohdan äänisignaali viivästyy signaalin syöttökohtaa (7) lähempänä olevaan kohtaan verrattuna, että signaali syötetään aktuaattorin (1) reunaan ja että käännetään äänikenttää tasoaaltomuodossa."

Asian arviointi

Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittu viitejulkaisu D5 kuvaa elektrostaattista kaiutinta, johon kuuluu kaksi levymäistä staattoria ja niiden välissä oleva liikkuva kalvo. Staattoreiden pintaan on muodostettu elektrodi, jolle signaali tuodaan signaalilinjaa pitkin. Signaalin syöttökohta voi olla levymäisen elektrodin yhdessä reunassa. Elektrodina toimiva staattorin pinta on jonkin verran resistiivistä materiaalia ja se toimii yhdessä laitteen rakenteen muodostaman kondensaattorin kanssa RC-piirinä, jolla voidaan vaikuttaa äänikentän suuntaukseen, muotoon ja taajuusominaisuuksiin.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä esitetyin tavoin mainitusta viitejulkaisusta D5 ilmenevät kaikki kysymyksessä olevaan itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 sisältyvät aktuaattoria kuvaavat piirteet.

Kysymyksessä oleva itsenäinen patenttivaatimus 1 sisältää edellä mainittujen aktuaattoria koskevien piirteiden lisäksi piirteet, joiden mukaan aktuaattori on ensinnäkin sovitettu katon läheisyyteen ja toiseksi tasoaaltomuotoinen äänikenttä on käännetty poispäin katosta.

Markkinaoikeus toteaa, että katon läheisyyttä koskeva määrite on suhteellinen ja siten epätäsmällinen eikä se myöskään sellaisenaan määrittele itse aktuaattoria. Katon läheisyyttä koskevalle piirteelle ei siten ole annettavissa merkitystä tunnetusta tekniikasta erottavana piirteenä.

Edellä todetun mukaisesti itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen ratkaisu äänikenttää suuntaavan viiveen aiheuttamisesta aktuaattorin itsensä muodostaman RC-piirin avulla on sinänsä tunnettu edellä mainitusta viitejulkaisusta D5. Markkinaoikeus toteaa, että äänikentän suuntautuminen kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisessa aktuaattorissa on alan ammattimiehen tuntema nimenomainen seuraus laitteessa käytetystä, äänikenttää suuntaavasta viivepiiristä. Mainittua äänikentän suuntaamista on pidettävä pikemminkin kysymyksessä olevan keksinnön taustalla olleena tehtävänä tai ongelmana, joka on pyritty ratkaisemaan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisella aktuaattorilla. Mainitulle äänikentän suuntaamista koskevalle piirteelle ei näin ollen ole annettavissa merkitystä kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen keksinnön tunnetusta tekniikasta erottavana piirteenä. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että äänikentän suuntaamista poispäin katosta on joka tapauksessa pidettävä sinänsä alan ammattimiehelle ilmeisenä ratkaisuna, kun halutaan välttää äänen häiritsevää heijastumista katosta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen aktuaattori ei ole uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi edellä mainitun viitejulkaisun D5 perusteella ennen kysymyksessä olevan patenttihakemuksen tekemispäivää. Näin ollen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ei myöskään eroa olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi mainitusta viitejulkaisusta D5.

Edellä mainittu huomioon ottaen kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole jo sanotun johdosta patentoitavissa.

Itsenäisen patenttivaatimuksen 9 mukainen keksintö

Markkinaoikeus toteaa, että itsenäiseen patenttivaatimukseen 9 on edellä mainitusta viitejulkaisusta D5 tunnettujen kaiutinta koskevien piirteiden lisäksi sisällytetty äänikentän kääntämistä tasoaaltomuodossa koskeva piirre. Sanotussa piirteessä, jota lisäksi voidaan pitää epätäsmällisenä, on edellä itsenäisen patenttivaatimuksen 1 osalta todetun mukaisesti katsottava olevan kysymys seurauksesta, joka johtuu nimenomaisesti itsenäisissä patenttivaatimuksissa 1 ja 9 kuvatussa sekä mainitusta viitejulkaisusta D5 tunnetussa kaiuttimessa käytetystä äänikenttää suuntaavasta viivepiiristä. Kyseiselle piirteelle ei siten ole annettavissa merkitystä itsenäisessä patenttivaatimuksessa 9 tarkoitetun ratkaisun tunnetusta tekniikasta erottavana piirteenä. Tämä ja edellä itsenäisen patenttivaatimuksen 1 osalta esitetty huomioon ottaen, markkinaoikeus katsoo, että myöskään kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä ei ole uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi edellä mainitun viitejulkaisun D5 perusteella ennen kysymyksessä olevan patenttihakemuksen tekemispäivää.

Näin ollen itsenäisen patenttivaatimuksen 9 mukainen keksintö ei myöskään eroa olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi mainitusta viitejulkaisusta D5.

Edellä mainittu huomioon ottaen kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 9 mukainen keksintö ei ole jo sanotun johdosta patentoitavissa.

Johtopäätös

Edellä todetulla tavalla kysymyksessä olevien itsenäisten patenttivaatimusten 1 ja 9 mukaiset keksinnöt eivät ole patentoitavissa. Asiassa ei ole siten tarpeen lausua epäitsenäisten patenttivaatimusten mukaisten keksintöjen patentoitavuudesta. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Sanna Holkeri sekä markkinaoikeusinsinöörit Erkki Tiala ja Krister Karlsson.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 25.2.2016