MAO:H126/2021

Asian tausta ja käsittely markkinaoikeudessa

Jugaad Konsult Oy, jolle on 26.6.2020 rekisteröity aputoiminimi Kurkitupa, on 2.12.2020 kieltänyt Tiina Kranssi Oy:tä käyttämästä kyseistä nimeä.

Tiina Kranssi Oy on 31.12.2020 saapuneella haastehakemuksella vireille saattamassaan kanteessa alun perin vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Jugaad Konsult Oy:tä käyttämästä rekisteröimäänsä aputoiminimeä Kurkitupa ja kumoaa aputoiminimeä koskevan rekisteröinnin. Kanteensa perusteena Tiina Kranssi Oy on vedonnut sille vakiintuneeseen toiminimeen Kurkitupa, jota Tiina Kranssi Oy ei ole luovuttanut Jugaad Konsult Oy:lle.

Jugaad Konsult Oy:n aputoiminimeksi on sittemmin 28.1.2021 rekisteröity Lounas Ravintola Kesonkulma. Aputoiminimi Kurkitupa on samana päivänä poistunut rekisteristä.

Tiina Kranssi Oy on haastehakemuksen täydentämistä koskevan markkinaoikeuden kehotuksen jälkeen 15.2.2021 saapuneessa haastehakemuksen täydennyksessä peruuttanut kanteensa pääasiavaatimusten osalta, mutta vaatinut kuitenkin oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Jugaad Konsult Oy on 22.3.2021 saapuneessa vastauksessaan vaatinut Tiina Kranssi Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä.

Kanne

Vaatimukset

Tiina Kranssi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Jugaad Konsult Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut asiassa 4.525 eurolla, josta palkkion osuus on 2.460 euroa, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kanne on pääasian osalta peruutettu, kun Tiina Kranssi Oy:lle on selvinnyt, että Jugaad Konsult Oy on kanteen vireillepanon jälkeen luopunut suunnitelmistaan käyttää aputoiminimeä Kurkitupa, luopunut sanotun aputoiminimen rekisteröinnistä ja ryhtynyt toimimaan toisella aputoiminimellä. Tiina Kranssi Oy on siten pääasiavaatimusten peruutuksesta huolimatta asiallisesti voittanut asian.

Tiina Kranssi Oy on 21.12.2020 asiamiehen välityksellä kieltänyt Jugaad Konsult Oy:tä käyttämästä toiminimeä Kurkitupa, vaatinut yhtiötä hakemaan aputoiminimirekisteröinnin kumoamista ja kehottanut yhtiötä 28.12.2020 mennessä ilmoittamaan kiellon ja vaatimuksen noudattamisesta uhalla, että asia saatetaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi 31.12.2020. Jugaad Konsult Oy ei ole vastannut yhteydenottoon. Tiina Kranssi Oy:llä ei ole ollut muutakaan mahdollisuutta selvittää Jugaad Konsult Oy:n aikomusta hakea aputoiminimen Kurkitupa poistamista rekisteristä ennen kanteen vireillepanoa. Jugaad Konsult Oy on yhteydenottoon vastaamatta jättämällä aiheuttanut nyt kysymyksessä olevan oikeudenkäynnin.

Tiina Kranssi Oy:n Jugaad Konsult Oy:lle 21.12.2020 lähettämä kirje on lähetetty sekä siihen sähköpostiosoitteeseen, josta Jugaad Konsult Oy on pitänyt yhteyttä Tiina Kranssi Oy:öön, että kaupparekisteriin kirjattuun sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti on viestin välitystietojen mukaan mennyt perille kumpaankin sähköpostiosoitteeseen. Jugaad Konsult Oy on reagoinut Tiina Kranssi Oy:n yhteydenottoihin Tiina Kranssi Oy:n suuntaan vasta 6.2.2021, muussa yhteydessä.

Jugaad Konsult Oy on ilmoituksensa 2.12.2020 perusteella jatkanut Tiina Kranssi Oy:n vanhoissa toimitiloissa vastaavaa toimintaa toiminimellä Kurkitupa. Tiina Kranssi Oy on jatkanut lounaskahvilatoimintaa uusissa tiloissa 1.1.2021 alkaen aputoiminimellä Kurkitupa, mistä syystä Tiina Kranssi Oy:llä on ollut intressi saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi ennen sanottua ajankohtaa. Tiina Kranssi Oy on saanut tietoonsa tammikuun 2021 lopulla, että Jugaad Konsult Oy on luopunut aputoiminimen Kurkitupa käytöstä.

Vastaus

Vaatimukset

Jugaad Konsult Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Tiina Kranssi Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta tai toissijaisesti hylkää vaatimuksen 2.050 euroa ylittäviltä osin.

Perusteet

Tiina Kranssi Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta on perusteeton. Tiina Kranssi Oy:n oikeudenkäyntikulut ovat joka tapauksessa tarpeettomia ja kohtuuttomia markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavaa määrää ylittäviltä osin.

Jugaad Konsult Oy on oma-aloitteisesti luopunut 2.12.2020 Tiina Kranssi Oy:lle esittämästään vaatimuksesta saatuaan siihen Tiina Kranssi Oy:ltä kieltävän vastauksen ja kuultuaan, että Tiina Kranssi Oy aikoo jatkaa kahvilatoimintaansa toisissa tiloissa. Jugaad Konsult Oy on tämän perusteella aloittanut prosessin sille rekisteröidyn aputoiminimen Kurkitupa poistamiseksi rekisteristä. Aputoiminimen muutosta koskeva kaupparekisteri-ilmoitus on ollut vireillä jo Tiina Kranssi Oy:n yhteydenoton 21.12.2020 aikana.

Jugaad Konsult Oy ei ole ollut tietoinen Tiina Kranssi Oy:n yhteydenottopyynnöstä ennen 6.2.2021, eikä sen ole pitänytkään olla siitä tietoinen, koska yhteydenottoa ei ollut lähetetty Jugaad Konsult Oy:n kaupparekisteriin merkittyyn viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Viesti on saapunut Jugaad Konsult Oy:lle jälleen lähetettynä sen toissijaisen sähköpostiosoitteen kautta, eikä Jugaad Konsult Oy:n käyttämä sähköpostipalvelu ole esittänyt viestiä tällöin ensisijaisena viestinä palvelun aloitussivulla tai lähettänyt ilmoitusta viestin saapumisesta. Tämän vuoksi viesti on hukkunut muiden vastaavien viestien joukkoon. Jugaad Konsult Oy:ltä ei ole voitu kohtuudella vaatia, että se olisi joululomien aikana ottanut selon sen toissijaisen sähköpostiosoitteen kautta edelleen lähetetystä viestistä, jota se ei ole ennalta odottanut.

Tiina Kranssi Oy:n oikeudellinen asema ei ole edellyttänyt haastehakemuksen jättämistä ennen vuodenvaihdetta 2020–2021. Jugaad Konsult Oy on reagoinut Tiina Kranssi Oy:n viestiin helmikuussa 2021 heti sen saatuaan.

Jugaad Konsult Oy ei ole harjoittanut liiketoimintaa toiminimellä Kurkitupa. Jugaad Konsult Oy on avannut ravintolan 8.2.2021 toisella nimellä.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Tiina Kranssi Oy

1. Jugaad Konsult Oy:n sähköpostiviesti 2.12.2020 Tiina Kranssi Oy:n vastuuhenkilölle
2. Tiina Kranssi Oy:n asiamiehen kirje 21.12.2020 Jugaad Konsult Oy:lle
3. Tiina Kranssi Oy:n asiamiehen Jugaad Konsult Oy:lle 21.12.2020 lähettämän kirjeen sähköpostin lähete ja kaksi ilmoitusta viestin toimittamisesta 21.12.2020
4. Jugaad Konsult Oy:n kaupparekisteriote 21.12.2020
5. Jugaad Konsult Oy:n kaupparekisteriote 27.1.2021
6. Jugaad Konsult Oy:n kaupparekisteriote 29.1.2021
7. Jugaad Konsult Oy:n aputoiminimeä koskevan muutoshakemuksen vireilletuloilmoitus kaupparekisteristä 21.12.2020

Jugaad Konsult Oy

1. Jugaad Konsult Oy:n aputoiminimeä koskevan muutoshakemuksen vireilletuloilmoitus kaupparekisteristä 21.12.2020
2. Jugaad Konsult Oy:n kausiveroilmoitus 01/2021, päiväys 12.3.2021
3. Mainos 3.2.2021 Lempäälän-Vesilahden Sanomissa Jugaad Konsult Oy:n toiminnan aloittamisesta 8.2.2021 nimellä Kesonkulma
4. Jugaad Konsult Oy:n sähköpostipalvelimen lokitiedosto päivältä 21.12.2020
5. Jugaad Konsult Oy:n sähköpostiviesti 11.2.2021 Tiina Kranssi Oy:n asiamiehelle

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian ratkaiseminen kirjallisessa menettelyssä

1. Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 27 a §:n mukaan riitainen asia voidaan ratkaista yksin kirjallisen valmistelun perusteella, jos asia on laadultaan sellainen, ettei sen ratkaiseminen edellytä pääkäsittelyn toimittamista, eikä kukaan asianosaisista vastusta asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

2. Markkinaoikeus toteaa, ettei esillä olevassa asiassa ole nimetty henkilötodistelua. Asia ei muutoinkaan ole laadultaan sellainen, että sen ratkaiseminen edellyttäisi pääkäsittelyn toimittamista. Kumpikaan asianosaisista ei ole vastustanut asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

3. Edellä mainituin perustein markkinaoikeus on ratkaissut esillä olevan asian kirjallisessa menettelyssä.

2 Kanteen peruuttaminen, kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

4. Siltä osin kuin kantaja on peruuttanut kanteensa, asian käsittely markkinaoikeudessa on jätettävä sillensä.

5. Asiassa on markkinaoikeudessa tämän jälkeen enää kysymys siitä, onko vastaaja velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikuluja tilanteessa, jossa kantaja on pääasiaa koskevien vaatimustensa osalta peruuttanut kanteensa. Jos tällaisen korvausvelvollisuuden katsotaan olevan olemassa, asiassa on vielä arvioitava, onko kantajan oikeudenkäyntikuluja pidettävä määrällisesti kohtuullisina ja tarpeellisista toimenpiteistä johtuvina 2.050 euron ylittäviltä osin.

6. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

7. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan asianosaisen, jonka kanne jätetään tutkimatta, katsotaan hävinneen asian. Pykälän 2 momentin mukaan, jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin.

8. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin esitöissä (HE 191/1993 vp s. 15 ja 16) on todettu, että asianosaisen tulee pääsäännön mukaan korvata vastapuolensa oikeudenkäyntikulut silloin, kun asia jätetään sillensä muun ohella hänen kanteen peruuttamisensa vuoksi. Korvausvelvollisuudesta voidaan kuitenkin määrätä toisin, jos siihen on erityistä syytä. Esitöiden mukaan tällainen poikkeustapaus on kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun kantaja on peruuttanut kanteensa sen vuoksi, että vastaaja kanteen vireillepanon jälkeen on täyttänyt vaaditun suorituksen. Tällöin kantaja on asiallisesti voittanut juttunsa ja hänen tulee myös saada korvaus kuluistaan.

3 Asian arviointi

9. Kanteen peruuttaminen on oikeudenkäyntikulujen korvaamisen kannalta katsottu rinnastuvan kanteen tutkimatta jättämiseen. Kanteen peruuttaminen merkitsee siten lähtökohtaisesti sitä, että asianosainen on hävinnyt asian (ks. KKO 2021:43, kohta 7 ja siinä viitatut ratkaisut).

10. Asiassa on edellä esitettyjen oikeusohjeiden valossa kuitenkin arvioitava, onko se, että vastaaja on kanteen vireille tulon jälkeen poistanut sille rekisteröidyn aputoiminimen Kurkitupa kaupparekisteristä ja luopunut kantajalle ilmoittamistaan aikeista käyttää aputoiminimeä, oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu erityinen syy määrätä oikeudenkäyntikuluja koskevasta korvausvelvollisuudesta momentin pääsäännöstä poiketen.

11. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentissa mainittuja erityisiä syitä on oikeuskäytännössä arvioitu sen perusteella, ovatko kannevaatimukset johtaneet siihen, että asian tila olisi vaadittujen oikeusseuraamusten kannalta merkityksellisellä tavalla muuttunut. Merkitystä on katsottu voitavan antaa myös sille, onko kysymyksessä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun tilanteeseen rinnastettavissa oleva tilanne, jossa asianosainen on tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin (ks. KKO 2021:43, kohdat 8 ja 9 sekä KKO 2019:59, kohta 12 ja niissä viitatut ratkaisut).

12. Kantajan alkuperäiset kannevaatimukset ovat koskeneet vastaajan aputoiminimen Kurkitupa rekisteröinnin kumoamista ja käytön kieltämistä.

13. Asiassa on riidatonta, että vastaajalle on 26.6.2020 rekisteröity aputoiminimi Kurkitupa. Asiakirjatodistelusta käy ilmi, että vastaaja on lähestynyt kantajaa 2.12.2020 sähköpostiviestillä, jonka mukaan vastaajan tarkoituksena on ollut jatkaa kantajan jälkeen toimintaa kantajan aikaisemmissa liiketiloissa toiminimellä Kurkitupa (kantajan asiakirjatodiste 1).

14. Todistelusta käy lisäksi ilmi, että kantaja on vakiintuneeseen toiminimeensä perustuen esittänyt vastaajalle vaatimuksen aputoiminimen Kurkitupa käytön lopettamisesta ja aputoiminimen poistamisesta kaupparekisteristä 21.12.2020 (kantajan asiakirjatodiste 2). Tämä kirje on toimitettu vastaajalle sähköpostitse 21.12.2020 sekä sen kaupparekisteriin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen että osoitteeseen, josta vastaaja oli 2.12.2020 lähettänyt kantajalle toiminimen käyttämistä koskevan kieltovaatimuksen (kantajan asiakirjatodiste 3). Todistelun perusteella vastaaja on saattanut aputoiminimensä muutosta koskevan kaupparekisteri ilmoituksen vireille kantajan kirjeen lähettämisen jälkeen samana päivänä 21.12.2020.

15. Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella asiassa näytetyn, että vastaaja on kantajan sille esittämien vaatimusten jälkeen ryhtynyt toimiin aputoiminimen Kurkitupa poistamiseksi kaupparekisteristä. Vastaajan aputoiminimeksi on riidattomasti 28.1.2021 rekisteröity Lounas-Ravintola Kesonkulma, jolloin aputoiminimi Kurkitupa on poistunut rekisteristä.

16. Kysymyksessä olevat muutokset on edellä esitetyllä tavalla pantu vireille jo ennen haastehakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle 31.12.2020. Nämä muutokset eivät ole siten sinänsä johtuneet varsinaisista kannevaatimuksista.

17. Erityisiä syitä arvioitaessa on edellä todetun lisäksi otettava huomioon oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 § siitä ilmenevine periaatteineen. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan jos voittanut asianosainen on aloittanut oikeudenkäynnin ilman, että vastapuoli on antanut siihen aihetta, taikka muutoin tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin, hän on velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut, jollei asiassa ilmenneisiin seikkoihin nähden ole aihetta määrätä, että kumpikin asianosainen saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä, että asianosaisten on pidettävä oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jos seikka, josta asian lopputulos aiheutui, ei ennen oikeudenkäyntiä ollut hävinneen osapuolen tiedossa eikä hänen olisi pitänytkään olla siitä tietoinen. Lain perustelujen (HE 191/1993 vp s. 12–13) mukaan vastaaja voi aiheuttaa 1 momentissa tarkoitetun tarpeettoman oikeudenkäynnin esimerkiksi laiminlyömällä ilmoittaa vastapuolelleen seikasta, johon hänen oikeutensa kiistatta perustuu ja josta vastapuoli ei ole tiennyt eikä hänen ole pitänytkään tietää. Jos näissä tapauksissa on ilmeistä, että kantaja ei olisi nostanut kannetta, jos hän olisi saanut tiedon mainitusta seikasta, lainkohta tulee sovellettavaksi.

18. Kuten edellä esitetystä todistelusta käy ilmi, kantaja on ennen asian vireille saattamista markkinaoikeudessa vastaajalle 21.12.2020 lähettämässään kirjeessä kehottanut vastaajaa viipymättä ja viimeistään 28.12.2020 mennessä ilmoittamaan kantajalle, mihin toimiin kyseinen kirje on johtanut (kantajan asiakirjatodiste 2). Vastaajan esittämän mukaan tämä kirje on myös saapunut perille, mutta vastaaja ei ole huomioinut kirjettä käytössään olleiden sähköpostiviestien välityskäytäntöjen vuoksi.

19. Markkinaoikeus toteaa tältä osin, että näissä välityskäytännöissä on vastaajankin mukaan ollut kysymys sen itsensä järjestämistä sähköpostin toiminnoista. Kantaja on voinut luottaa kaupparekisteristä ilmenevään vastaajan yhteystietoon, eikä vastaaja ole edes väittänyt, että kantaja olisi ollut tietoinen sen käyttämistä sähköpostien välityskäytännöistä. Vastaajan esittämät välityskäytännöt ovat joka tapauksessa esitetyn todistelun (vastaajan asiakirjatodiste 3) perusteella liittyneet vain toiseen niistä sähköpostiosoitteista, joihin kantajan kirje 21.12.2020 on lähetetty. Siten vastaajan on katsottava huolimattomuudellaan aiheuttaneen kantajan kirjeen 21.12.2020 huomaamatta jäämisen.

20. Asiassa on riidatonta, ettei vastaaja ole vastannut sanottuun kantajan kirjeeseen ennen helmikuuta 2021. Vastaajan aputoiminimeä koskevan muutoshakemuksen vireilläolo ei ole ennen kantajan kanteen saattamista vireille markkinaoikeudessa ilmennyt myöskään vastaajayhtiön kaupparekisteritiedoista (kantajan asiakirjatodiste 4).

21. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei kantaja ole ollut, eikä sen ole tullutkaan olla, tietoinen vastaajan aloittamista toimista kiistanalaisen aputoiminimen poistamiseksi rekisteristä tai vastaajan muuttuneista aikeista sen käytön suhteen ennen haastehakemuksen jättämistä markkinaoikeudelle. Ottaen lisäksi huomioon, että kantaja on edellä todetuin tavoin myös varannut ennen kanteen nostamista vastaajalle mahdollisuuden vaatimusten täyttämiseen vapaaehtoisesti, kantajan ei voida katsoa toimineen oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla huolimattomasti oikeudenkäynnin aloittamisen suhteen. Sen sijaan nyt kysymyksessä oleva oikeudenkäynti olisi mitä ilmeisimmin vältetty, jos vastaaja olisi reagoinut kantajan sille 21.12.2020 lähettämään kirjeeseen kantajan esittämässä kohtuullisessa ajassa ja ilmoittanut aikeistaan ryhtyä toimiin aputoiminimen Kurkitupa poistamiseksi rekisteristä sekä aikeistaan luopua kyseisen toiminimen käytöstä. Vastaaja olisi näin ollen huolellisella menettelyllään voinut välttää tarpeettoman oikeudenkäynnin.

22. Edellä esitetyn perusteella kantajalla on ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin ja pääasiavaatimustensa ajamiseen, kunnes se on saanut tietoonsa, että vastaaja on poistanut aputoiminimen Kurkitupa kaupparekisteristä ja aloittanut toimintansa aikaisemmasta ilmoituksestaan poiketen eri nimellä.

23. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että asiassa on kanteen peruutuksesta huolimatta olemassa oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:ssä tarkoitettu erityinen syy määrätä vastaaja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikuluja.

24. Kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksun lisäksi koostunut 15 euron suuruisista kuluista palkkion osuuden ollessa 2.460 euroa. Markkinaoikeus katsoo, että kantajan oikeudenkäyntikulut ovat olleet myös oikeudenkäyntimaksun määrän ylittäviltä osin määrältään kohtuullisia ja johtuneet tarpeellisista toimenpiteistä.

25. Edellä todetuin perustein vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Tuomiolauselma

Asian käsittely markkinaoikeudessa jää pääasian osalta sillensä.

Markkinaoikeus velvoittaa Jugaad Konsult Oy:n korvaamaan Tiina Kranssi Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.525 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevilta osin korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 23.8.2021.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Mirva Näsi ja Esko Pakka.


Lainvoimaisuus

Ei lainvoimainen.