MAO:H118/2021

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Envasados Eva S.A. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1545220 THE GOOD CIDER OF SAN SEBASTIAN Since 1918 (kuvio) hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1545220 THE GOOD CIDER OF SAN SEBASTIAN Since 1918 (kuvio) on riittävän erottamiskykyinen kattamilleen tavaroille ”siiderit” luokassa 33. Merkki koostuu useista eri sanoista ja vinoneliöstä muodostaen erottamiskykyisen kokonaisuuden.

Merkki on hyväksytty tavaramerkkirekisteriin Espanjassa täysin samoille luokan 33 tavaroille, Euroopan unionissa erilaisille juomille luokissa 30 ja 32 ja lisäksi Kiinassa. Valittajalla on myös useita hyvin samankaltaisia Euroopan unionin tavaramerkkejä (jäljempänä EU tavaramerkit) luokassa 33. Vaikka valittajan aiemmissa EU tavaramerkeissä on enemmän kuviollisuutta, nyt kysymyksessä oleva merkki on hyvin samankaltainen kuin EU-tavaramerkit ja sen tulisi olla samalla tavalla hyväksyttävissä myös Suomessa. Lisäksi valittajan aiemmissa EU tavaramerkeissä olevat kuvio-osat muodostuvat kuvailevista elementeistä, kuten omenat tai muut hedelmät.

Myös Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt tavaramerkkirekisteriin muita sanan ”siideri” sisältäviä kuviomerkkejä, jotka kattavat luokassa 33 tavarat ”siiderit” tai ”alkoholijuomat”. Hyväksytyt tavaramerkit eivät sisällä mitään erityistä kuvio-osaa. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt muitakin alkoholijuomien nimiä sisältäviä sanamerkkejä tietyille alkoholijuomille, kuten KIITOS VODKA luokan 33 tavaroille ”tislatut alkoholijuomat” ja MAXIMUS VODKA luokan 33 tavaroille ”alkoholijuomat, paitsi oluet”. Koska edellä mainitut tavaramerkit on hyväksytty rekisteriin, myös valittajan kansainvälinen rekisteröinti, joka on huomattavasti erottamiskykyisempi, tulisi hyväksyä koskemaan Suomea.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on hylännyt valittajan EU tavaramerkin numero 17953443 luokan 33 tavaroiden osalta erottamiskyvyttömänä. Valittajan muut THE GOOD CIDER -tekstin sisältävät EU-tavaramerkit ovat sen sijaan huomattavasti kuviollisempia kuin kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti, joka muodostuu vain yksinkertaisesta vinoneliökuviosta ja erottamiskyvyttömästä tekstistä.

Samoin sanan ”siideri” tai ”cider” sisältävien kansallisten tavaramerkkien kuviollisuuden on katsottu tekevän merkeistä erottamiskykyisiä, vaikka merkkien teksti olisikin erottamiskyvytön. Tavaramerkkien KIITOS VODKA ja MAXIMUS VODKA osalta virasto puolestaan on katsonut, että sanat ”kiitos” ja ”maximus” eivät kuvaile haettuja tavaroita ja merkit ovat siten erottamiskykyisiä.

Valituksessa vedotut tavaramerkit eivät siten ole yhdenmukaisia valittajan kansainvälisen rekisteröinnin kanssa. Lisäksi muiden maiden virastojen ratkaisut eivät sido Patentti- ja rekisterihallitusta.

Valittajan lausuma

Kansainvälinen rekisteröinti muodostuu useista eri sanoista sekä vinoneliöstä ja viivoista muodostaen näin ollen erottamiskykyisen kokonaisuuden. Kaikki merkin osat eivät viittaa sen kattamiin tavaroihin.

Kansainvälinen rekisteröinti on aiemmin todetun lisäksi hyväksytty rekisteriin myös Sloveniassa, Romaniassa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Patentti- ja rekisterihallitus on aiemmin hyväksynyt myös tavaramerkin VODKA FROM FINLAND (kuvio) luokassa 33 tavaroille ”alkoholijuomat (paitsi oluet)”.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti numero 1545220


katsottava erottamiskykyiseksi tavaroille ”Ciders” luokassa 33.

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista (kohta 1) ja se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (kohta 2).

Tavaramerkkilain 11 §:n 2 momentin mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta (kohta 1), josta on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tavarasta tai palvelusta (kohta 2) tai jolla ei muulla tavoin voida elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluita toisen tavaroista tai palveluista (kohta 3).

Tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos merkki ei ole mainitun lain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen.

Asian arviointi

Tavaramerkkilain 11 §:ssä todetuin tavoin kuvailevaa merkkiä ei pidetä erottamiskykyisenä. Merkin kuvailevuutta tarkastellaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin. Merkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden kuluttajat ymmärtävät merkin.

Kansainvälisen rekisteröinnin kattamat luokan 33 tavarat ovat elintarvikkeita. Tavaroiden merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa siten suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin 1 kohtaa koskevissa esitöissä (HE 201/2018 vp s. 91 ja 92) on esitetty, että erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottaessa merkin ja haettujen tavaroiden välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde. Sanamerkkiä on pidettävä kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee tavaroiden ominaisuuden.

Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu riittävän suoran ja konkreettisen yhteyden olevan olemassa, jos kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai niiden tiettyä ominaisuutta.

Edellä esitetty huomioon ottaen kansainvälisen rekisteröinnin merkityksen pohjalta on arvioitava, onko edellä mainitun kohdeyleisön näkökulmasta katsottava kansainvälisen rekisteröinnin ja sen kattamien tavaroiden välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Kansainvälinen rekisteröinti koostuu vinoneliön muotoisen kuvion sisällä olevista sanaosista ”THE GOOD CIDER”, ”OF SAN SEBASTIAN” ja ”Since 1918”, joista jälkimmäisin sanaosa on alleviivattu ja sijoitettu kahden ensimmäisen, allekkain sijoitetun sanaosan molemmin puolin. Sanaosista ”THE GOOD CIDER” on kirjoitettu muita sanaosia selvästi isommalla kirjasinkoolla. Lisäksi sanan ”OF” molemmin puolin on sijoitettu viivat. Englannin kielen sana ”good” tarkoittaa hyvää ja ”cider” tarkoittaa siideriä. San Sebastian on puolestaan muun ohella kaupunki Espanjassa. Sanaosan ”Since 1918” ymmärretään yleisesti viittaavan siihen, että jotain on valmistettu vuodesta 1918 alkaen. Näin ollen kansainvälisen rekisteröinnin sanaosat ilmaisevat kokonaisuutena, että kyseessä ovat hyvät siiderit, jotka ovat peräisin San Sebastian nimisestä paikasta ja joita on valmistettu vuodesta 1918 alkaen. Suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan katsoa ymmärtävän kansainvälisen rekisteröinnin tämän merkityksen.

Markkinaoikeus katsoo, että tavaroiden ”siiderit” yhteydessä kohdeyleisö ymmärtää välittömästi, että kansainvälinen rekisteröinti ilmaisee tavaroiden lajia, laatua ja alkuperää, eikä se ole omiaan erottamaan valittajan tarjoamia tavaroita toisten tarjoamista vastaavista tavaroista. Kansainvälisen rekisteröinnin kattaman melko vähäisen ja tavanomaisena pidettävän kuviollisuuden ei ole katsottava olevan riittävän tekemään merkistä myöskään kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyistä.

Merkin erottamiskyvyn arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti erikseen. Näin ollen valittajan viittaamista muiden haltijoiden merkkejä koskevista rekisteröinneistä ei voida päätellä, että kansainvälistä rekisteröintiä olisi pidettävä erottamiskykyisenä luokan 33 tavaroille.

Valittaja on vedonnut asiassa myös muihin sanaosan ”THE GOOD CIDER” sisältäviin EU-tavaramerkkeihinsä luokassa 33 ja siihen, että kansainvälinen rekisteröinti on hyväksytty tietyissä muissa maissa ja Euroopan unionissa.

Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että merkin erottamiskyvyn arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti erikseen. Näin ollen valittajan viittaamista sellaisista tavaramerkeistä, jotka eroavat yksityiskohdiltaan eli esimerkiksi sisältämänsä kuviollisuuden osalta esillä olevasta merkistä, ei voida päätellä, että kansainvälistä rekisteröintiä olisi pidettävä erottamiskykyisenä sen kattamille tavaroille. Patentti- ja rekisterihallituksen viittaamin tavoin Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on hylännyt valittajan EU-tavaramerkin numero 17953443, joka vastaa nyt tarkasteltavana olevaa merkkiä, luokan 33 tavaroiden osalta erottamiskyvyttömänä.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että vaikka erottamiskykyä arvioitaessa kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiset muissa maissa voidaan ottaa huomioon, myöskään ne eivät tässä tapauksessa osoita, että kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskykyyn vaikuttavat seikat tulisi arvioida toisin kuin edellä on esitetty.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei kansainvälinen rekisteröinti THE GOOD CIDER OF SAN SEBASTIAN Since 1918 (kuvio) ole erottamiskykyinen luokan 33 tavaroille ”Ciders”. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom Wörlund, Mirva Näsi ja Jari Tiainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.Liitetiedostot