MAO:94/21

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 10.1.2019 (liitteenä)

Asian tausta

Picote Oy Ltd on 29.4.2009 hakenut patenttia keksinnölle nimeltä ”Työkalu ja menetelmä putkiston saneeraamiseen”.

Patentti- ja rekisterihallitus on 31.3.2016 myöntänyt edellä mainitulle keksinnölle patentin numero FI 125880.

Kaarinan TR-Työstö Oy on 23.12.2016 tehnyt väitteen edellä mainittua patenttia vastaan ja vaatinut, että patentti kumotaan kokonaisuudessaan.

Patentti- ja rekisterihallitus on 10.1.2019 antamallaan päätöksellä kumonnut patentin.

Patentti on 12.9.2018 siirretty Picote Solutions Oy Ltd:lle, joka on valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen ja esittänyt viisi vaihtoehtoista patenttivaatimusasetelmaa.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Picote Solutions Oy Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja pysyttää patentin voimassa markkinaoikeudessa esitetyn vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 mukaisessa muutetussa muodossa tai jonkin vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman mukaisessa muutetussa muodossa.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että päätöksen kohteena olevan patenttivaatimusasetelman patenttivaatimukset 1–13, 16 ja 17 ovat uusia ja keksinnöllisiä. Vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma 1 on muodostettu mainituista patenttivaatimuksista siten, että patenttivaatimukset 1–13 ovat muuttamattomia, patenttivaatimukset 14–16 on poistettu ja patenttivaatimus 17 on numeroitu uudelleen patenttivaatimukseksi 14. Vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimukset ovat siten valituksenalaisen päätöksen perusteella uusia ja keksinnöllisiä.

Kaarinan TR-Työstö Oy:n vastaus ja sen myöhemmin esittämät vaatimukset

Kaarinan TR-Työstö Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastausta.

Kaarinan TR-Työstö Oy on asiassa myöhemmin antamissaan lausumissa vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Picote Solutions Oy Ltd:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 11.648,08 eurolla.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt muun ohella, että vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimukset 1–14 vastaavat valituksenalaisen päätöksen kohteena olevia patenttivaatimuksia 1–13 ja 17. Ne ovat siten valituksenalaisessa päätöksessä esitetyillä perusteilla uusia ja eroavat olennaisesti tunnetusta tekniikasta. Vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma 1 on näin ollen hyväksyttävissä.

Muut kirjelmät

Kaarinan TR-Työstö Oy on esittänyt lausumassaan 10.9.2019 muun ohella, että patentti on pidettävä kumottuna valituksenalaisessa päätöksessä esitetyillä perusteilla. Se on lisäksi esittänyt, että vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimus 14 on epätäsmällinen, koska se viittaa patenttivaatimuksiin 1–13. Patenttivaatimuksessa 14 on oltava kaikki patenttivaatimuksen 1 piirteet. Epäitsenäiset patenttivaatimukset 2–13 ovat uusia ja keksinnöllisiä vain, jos niissä on patenttivaatimuksen 1 kaikki piirteet.

Picote Solutions Oy Ltd on esittänyt lausumassaan 31.1.2020 muun ohella, ettei vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimus 14 sisällä sellaista yhdistelmää, josta puuttuisivat patenttivaatimuksen 1 piirteet. Kaikki epäitsenäiset patenttivaatimukset viittaavat itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 joko suoraan tai toisen epäitsenäisen patenttivaatimuksen kautta. Näin ollen minkä tahansa patenttivaatimuksen 1–13 mukainen laite sisältää kaikki patenttivaatimuksen 1 piirteet. Patenttivaatimus 14 on täsmällinen.

Kaarinan TR-Työstö Oy on esittänyt lausumassaan 13.3.2020 muun ohella, että patentti sisältää kaksi toisistaan riippumatonta keksintöä, koska patenttivaatimus 1 liittyy puhkaistun reiän reunojen ohjattuun hiontaan ja patenttivaatimus 10 reiän tekemiseen. Myönnetty patenttivaatimus 10 ei ole teollisesti toteuttamiskelpoinen, koska reiän tekemisvälineiden edessä on ohjauslaite, joka muodostuu pyöreästä, reunoiltaan tai muustakaan kohdastaan leikkaamattomasta painosta. Patentissa ei ole esitetty muuta rakennetta ohjauslaitteelle. Lisäksi keksintöä ei ole määritelty täsmällisesti markkinaoikeuteen 31.1.2020 saapuneen vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 2 patenttivaatimuksessa 10 tai 11. Saman patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 12 edustaa tunnettua tekniikkaa, koska esimerkiksi porakoneella on pyöritetty vaijereita porakoneen keksimisestä lähtien.

Picote Solutions Oy Ltd on esittänyt lausumassaan 7.4.2020 muun ohella, että patentin patenttivaatimus 1 on itsenäinen laitevaatimus ja patenttivaatimus 10 on patenttivaatimukseen 1 viittaava epäitsenäinen laitevaatimus. Epäitsenäinen patenttivaatimus ei voi sisältää siinä viitatusta itsenäisestä patenttivaatimuksesta riippumatonta keksintöä. Patenttivaatimus 10 oli samansisältöisenä myönnetyssä patentissa, eikä patenttilain 10 § tai patenttivaatimuksen epätäsmällisyys ole väiteperuste. Lisäksi patentissa ei ole esitetty, että reiän tekemisvälineen edessä olisi ohjauslaite. Esimerkiksi tietyissä suoritusmuodoissa reikä voidaan tehdä ohjauslaitteen estämättä. Patenttivaatimuksessa 10 esitetty keksintö on siten teollisesti käytettävissä.

Kaarinan TR-Työstö Oy on esittänyt lausumassaan 23.4.2020 muun ohella, että Patentti- ja rekisterihallitus on pitänyt viitejulkaisussa D4 esitettyä hiomalaitetta patentoinnin esteenä, koska kyseessä olevalla hiomalaitteella päästään samaan lopputulokseen kuin valittajan esittämissä patenttivaatimuksissa esitetyllä laitteella. Viitejulkaisussa D4 ei ole esitetty, ettei ilmalla täytettäviä pusseja voisi olla useita taipuisan vaijerin ympärille säteittäin sijoitettuina. Hiomalaite on sinänsä ollut tunnettu ennen patenttihakemuksen tekemispäivää. Hiomalaitteen käyttö on tullut tunnetuksi esimerkiksi viitejulkaisun D17 sivuilta 68 ja 69.

Picote Solutions Oy Ltd on esittänyt lausumassaan 11.5.2020 muun ohella, ettei Patentti- ja rekisterihallitus ole pitänyt viitejulkaisua D4 esteenä patentin laitevaatimuksille vaan ainoastaan menetelmävaatimuksille 14 ja 15. Viitejulkaisussa D4 ei esitetä ulokkeita työstölaitteen asemoimiseksi. Siinä ei myöskään esitetä, ettei ilmalla täytettäviä pusseja voisi olla taipuisan vaijerin ympärillä useita samalla kohdalla säteittäin, mutta asian arvioinnissa on kuitenkin olennaista, mitä viitejulkaisussa D4 on esitetty.

Markkinaoikeudessa on esitetty viitejulkaisu D17, joka ei ollut esillä asian väitekäsittelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Viitejulkaisun D17 sivuilla 68 ja 69 esitetään poratun reiän kiillottamiseen tarkoitettuja työkaluja. Viitejulkaisusta ei käy ilmi työkalujen soveltuvuus putkiasetelman materiaalin työstämiseen. Viitejulkaisussa D17 ei myöskään ole esitetty ulokkeita, jotka asemoivat työstölaitteen putkiasetelman ohuemman putken sisällä, koska työkalut liitetään jäykällä karalla työkalua pyörittävään laitteeseen. Jäykän karan vuoksi työkalu asettuu aina karan suunnan määräämään asentoon ulokkeista riippumatta. Samasta syystä viitejulkaisussa D17 ei myöskään ole esitetty ohjauslaitetta työstölaitteen suunnan hallitsemiseksi ohuemman putken pituusakseliin nähden. Viitejulkaisussa ei myöskään ole esitetty, että työkalulla voisi poistaa materiaalia putkiasetelman liitoksen kohdalle tehdyn reiän reunoilta. Kaikki patenttivaatimusasetelmat ovat siten sekä uusia että keksinnöllisiä viitejulkaisuun D17 nähden.

Kaarinan TR-Työstö Oy on esittänyt lausumassaan 27.5.2020 muun ohella, ettei myönnetty patenttivaatimus 1 täytä patenttimääräysten vaatimusta patenttivaatimuksen jakamisesta johdanto- ja tunnusmerkkiosaan. Ilmaisu ”tunnettu siitä, että” olisi tullut sijoittaa piirteiden b ja c väliin, jolloin patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa olisi ollut vain ohjauslaitteeseen liittyvä piirre c.

Picote Solutions Oy Ltd on esittänyt lausumassaan 10.6.2020 muun ohella, ettei mainitun patenttimääräyksen mukaisuus ole väiteperuste. Patenttivaatimukset voidaan laatia muuhunkin kuin kyseiseen muotoon, jos siihen on erityinen syy. Lisäksi patenttivaatimusta tarkastellaan aina kokonaisuutena riippumatta siitä, onko patenttivaatimus jaettu johdanto- ja tunnusmerkkiosaan vai ei.

Kaarinan TR-Työstö Oy on esittänyt lausumissaan 19.11.2020, 20.11.2020 ja 23.11.2020 muun ohella, että viitejulkaisun D17 julkaisuajankohta käy ilmi viitejulkaisun viimeisellä sivulla olevasta copyright-merkinnästä. Merkinnän yhteydessä ilmoitettu ajankohta on syyskuu 2007. Patentoitavuuden arvioinnissa on annettava merkitystä samaan patenttiperheeseen kuuluvaa eurooppapatenttia koskevaa, Saksassa toimitettavaa oikeudenkäyntiä ja Euroopan patenttivirastossa toimitettavaa väitekäsittelyä varten laadituille asiakirjoille. Lisäksi uusi viitejulkaisu ”Merit Abrasives Product Catalog 2009–2010” (D18) on julkaistu 31.12.2008, ja se kuuluu patentoitavuuden arvioinnissa huomioon otettavaan tekniikan tasoon.

Tekniikan tasoon kuuluva laite tai väline, jota voidaan käyttää viemärien sisäpuoliseen työstämiseen, on uutuuden este, vaikka tällaista käyttöä ei tekniikan tasossa olisi mainittu. Välineen ei tarvitse olla esitetty käytettäväksi putken sisäpuoliseen hiontaan, vaan riittävää on, että välineellä voidaan tehdä kyseinen hionta. Patentti- ja rekisterihallituksen patenttihakemukselle antamasta ensimmäisestä välipäätöksestä käy ilmi, etteivät myönnetyn patenttivaatimuksen 1 piirteet a ja b ole uusia tai keksinnöllisiä. Mainitut piirteet eivät voi olla patenttivaatimuksen tunnusmerkkiosassa.

Picote Solutions Oy Ltd on esittänyt lausumassaan 26.11.2020 muun ohella, että tekijänoikeusmerkinnässä näkyvä ajankohta ei ole sama asia kuin julkaisupäivä. Viitejulkaisujen D17 ja D18 julkaisuajankohdasta ei siten ole esitetty riittävää näyttöä. Näyttämättä jääneen julkaisupäivän lisäksi viitejulkaisu D17 ei myöskään ole uutuuden este, koska viitejulkaisussa ei ole esitetty kaikkia patenttivaatimuksen 1 piirteitä. Lainsäädännön ja oikeuskäytännön erojen vuoksi eurooppapatenttia koskevaa, Saksassa toimitettavaa oikeudenkäyntiä ja Euroopan patenttivirastossa toimitettavaa väitekäsittelyä varten laadituille asiakirjoille ei ole annettava merkitystä suomalaista patenttia koskevassa valitusasiassa markkinaoikeudessa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

Asiassa on Picote Solutions Oy Ltd:n valituksen johdosta kysymys lähinnä siitä, onko sen markkinaoikeudessa esittämissä muutetuissa patenttivaatimuksissa ilmaistu täsmällisesti se, mitä patentilla halutaan suojata, onko muutettujen patenttivaatimusten mukainen keksintö uusi ja keksinnöllinen siihen nähden, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää ja onko keksintö teollisesti käytettävissä.

2. Keskeiset oikeusohjeet

Patenttilain 1 §:n 1 momentin mukaan, joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään.

Patenttilain 2 §:n 1 momentin mukaan patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi verrattuna siihen, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Pykälän 2 momentin mukaan tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.

Patenttilain 8 §:n 2 momentin mukaan patenttihakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys, tarvittaessa piirustuksineen, sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä patentilla halutaan suojata.

Patenttilain 25 §:n 1 momentin mukaan patenttiviranomaisen tulee väitteen johdosta kumota patentti muun ohella, milloin patentti on myönnetty, vaikkei lain 1, 1 a, 1 b ja 2 §:ssä säädettyjä ehtoja ole täytetty.

3. Kysymyksessä oleva keksintö

Patentin mukainen keksintö koskee menetelmää ja työstölaitetta, joiden avulla voidaan esimerkiksi avata viemärin runkoputken ja huoneistolinjan liitos sen jälkeen, kun runkoputki on pinnoitettu sukittamalla. Patentissa esitetyllä menetelmällä ja työstölaitteella liitoksen tukkivaan pinnoitesukkaan voidaan tehdä reikä huoneistolinjasta käsin työstämällä.

Markkinaoikeudessa ensisijaisesti käsiteltävän vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

1. Työstölaite (100) kahden putken välisen liitoksen käsittävän sisähalkaisijaltaan ohuemman ja paksumman putken käsittävän putkiasetelman materiaalin työstämiseen, tunnettu siitä, että työstölaite käsittää:
a. työstölaitteeseen kiinnitettäviä ulokkeita (102), jotka on sovitettu asemoimaan työstölaite tai sen osa putkiasetelman ohuemman putken sisällä,
b. käyttölaitteella käytettävät ohjattavat välineet (106 ja/tai 201) materiaalin poistamiseksi putkiasetelman liitoksen kohdalta, ja
c. ohjauslaitteen (301) työstölaitteen suunnan hallitsemiseksi putkiasetelman ohuemman putken pituusakselin suhteen poistettaessa materiaalia putkiasetelman liitoksen kohdalle tehdyn reiän reunoilta.

Mainittuun vaatimusasetelmaan on kuulunut myös epäitsenäiset patenttivaatimukset 2–14, joista vaatimukset 10–14 kuuluvat seuraavasti:

10. Minkä tahansa vaatimuksen 1–9 mukainen työstölaite (100), tunnettu siitä, että sanottu työstölaite käsittää välineet (201) reiän tekemiseksi putkiasetelman liitoskohtaan.

11. Vaatimuksen 10 mukainen työstölaite, tunnettu siitä, että sanotut välineet (201) reiän tekemiseksi käsittävät reiän kohdalta materiaalia poistavan levyn.

12. Minkä tahansa vaatimuksen 1–11 mukainen työstölaite (100), tunnettu siitä, että sanottu työstölaite käsittää taipuisan vääntömomenttia siirtävän elimen (105).

13. Vaatimuksen 12 mukainen työstölaite (100), tunnettu siitä, että sanottu vääntömomenttia siirtävä elin (105) on sovitettu kiinnitettäväksi vääntömomenttia tuottavaan käyttölaitteeseen.

14. Menetelmä putkiasetelman kahden putken välisen liitoskohdan työstämiseksi käyttäen minkä tahansa vaatimuksen 1–13 mukaista työstölaitetta.

4. Tunnettu tekniikka

Asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä on viitattu muun ohella seuraaviin viitejulkaisuihin:

D4: US 4893389
D17: ”Merit Abrasives Product Catalog 2008–2009”
D18: ”Merit Abrasives Product Catalog 2009–2010”

5. Vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma 1

Asian tarkastelun lähtökohdat

Kaarinan TR-Työstö Oy on esittänyt, että patentti sisältää kaksi toisistaan riippumatonta keksintöä, koska patenttivaatimus 1 liittyy puhkaistun reiän reunojen ohjattuun hiontaan ja patenttivaatimukset 10 sekä 14 reiän tekemiseen. Kaarinan TR-Työstö Oy on myös esittänyt, ettei patenttivaatimuksen 1 jako johdanto- ja tunnusmerkkiosaan täytä patenttimääräysten vaatimuksia.

Markkinaoikeus toteaa, etteivät patenttilain 10 §:ssä tarkoitettu keksinnön yhtenäisyys ja patenttimääräyksissä tarkoitettu patenttivaatimuksen jakaminen johdanto- ja tunnusmerkkiosaan ole patenttilain 25 §:n mukaisia väiteperusteita. Asiassa ei siten ole arvioitava, onko vaihtoehtoisessa patenttivaatimusasetelmassa 1 esitetty keksintö yhtenäinen tai onko mainitun patenttivaatimusasetelman patenttivaatimus 1 jaettu oikein johdanto- ja tunnusmerkkiosaan.

Kaarinan TR-Työstö Oy on lisäksi esittänyt, että patentti tulisi pitää kumottuna Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisesta päätöksestä ilmi käyvillä perusteilla.

Markkinaoikeus toteaa, että valituksenalaisen päätöksen mukaan patentin patenttivaatimukselta 14 puuttuu uutuus ja patenttivaatimukselta 15 keksinnöllisyys, mutta patenttivaatimukset 1–13, 16 ja 17 ovat uusia ja keksinnöllisiä. Markkinaoikeudessa ensisijaisesti käsiteltävä vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma 1 sisältää patenttivaatimukset 1–14, joista patenttivaatimukset 1–13 ovat samat kuin valituksenalaisessa päätöksessä tarkastellut patenttivaatimukset 1–13 ja patenttivaatimus 14 sama kuin valituksenalaisessa päätöksessä tarkasteltu patenttivaatimus 17. Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole käsitelty muita patenttilain 25 §:ssä säädettyjä väiteperusteita kuin uutuutta ja keksinnöllisyyttä. Näin ollen valituksenalaisessa päätöksessä ei ole esitetty mitään sellaista, jonka perusteella vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma 1 ei olisi hyväksyttävissä.

Picote Solutions Oy Ltd on valittanut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä ja esittänyt markkinaoikeudessa ensisijaisesti käsiteltävän vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1. Edellä todetusti tämä patenttivaatimusasetelma muodostuu pelkästään sellaisista patenttivaatimuksista, joita Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään pitänyt uusina ja keksinnöllisinä. Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeudelle antamassaan lausunnossa esittänyt, että vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimukset ovat uusia ja eroavat olennaisesti tunnetusta tekniikasta ja että kyseinen vaatimusasetelma on hyväksyttävissä. Asiassa on arvioitava, onko Kaarinan TR-Työstö Oy:n esittämä huomioon ottaen kyseinen vaatimusasetelma hyväksyttävissä.

Patenttivaatimusten täsmällisyys

Kaarinan TR-Työstö Oy on esittänyt, että vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimus 14 on epätäsmällinen, koska se viittaa patenttivaatimuksiin 1–13 ja että markkinaoikeudessa 31.1.2020 esitetyn vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 2 patenttivaatimukset 10 ja 11 ovat epätäsmällisiä.

Markkinaoikeus toteaa, ettei kyseinen vaihtoehtoinen patenttivaatimusasetelma 2 ole enää markkinaoikeuden käsiteltävänä, mutta sen patenttivaatimukset 10 ja 11 ovat samat kuin vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimukset 10 ja 11. Kaarinan TR-Työstö Oy:n on katsottava siten esittäneen, että vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimukset 10 ja 11 ovat epätäsmällisiä.

Patenttilain 8 §:ssä tarkoitettu patenttivaatimusten täsmällisyys ei sinänsä ole patenttilain 25 §:n mukainen väiteperuste. Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta on ratkaisussaan G 3/14 katsonut, että patenttivaatimusten täsmällisyys on väitekäsittelyssä tutkittavissa siinä laajuudessa kuin myönnettyjä patenttivaatimuksia on muutettu. Vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimukset 1, 10, 11 ja 14 ovat sisältyneet myönnettyyn patenttivaatimusasetelmaan eikä niitä ole muutettu. Asiassa ei näin ollen tule arvioida sitä, onko vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimuksissa 1, 10, 11 ja 14 ilmaistu täsmällisesti se, mitä patentilla halutaan suojata.

Uutuus ja keksinnöllisyys

Kaarinan TR-Työstö Oy on esittänyt, että Patentti- ja rekisterihallitus olisi katsonut viitejulkaisussa D4 esitetyn hiomalaitteen olevan patentoitavuuden este, koska sillä saavutetaan sama lopputulos kuin kysymyksessä olevan patentin hiomalaitteella. Picote Solutions Oy Ltd on puolestaan esittänyt, ettei Patentti- ja rekisterihallitus ole katsonut viitejulkaisun D4 olevan patentoitavuuden este myönnetyn patenttivaatimusasetelman laitevaatimuksille vaan ainoastaan menetelmävaatimuksille 14 ja 15.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään todennut, ettei patentin patenttivaatimus 14 ole uusi ja patenttivaatimus 15 keksinnöllinen viitejulkaisuun D4 nähden. Markkinaoikeus toteaa, ettei vaihtoehtoisessa patenttivaatimusasetelmassa 1 ole myönnetyn patenttivaatimusasetelman patenttivaatimuksia 14–16 vastaavia patenttivaatimuksia eikä asia tule tältä osin arvioitavaksi.

Kaarinan TR-Työstö Oy on myös esittänyt, ettei viitejulkaisussa D4 ole todettu, ettei ilmalla täytettäviä pusseja voisi olla useita taipuisan vaijerin ympärille säteittäin sijoitettuina.

Markkinaoikeus toteaa, että uutuuden ja keksinnöllisyyden arvioinnissa huomioon otetaan piirteet, jotka käyvät viitejulkaisusta ilmi selvästi ja yksiselitteisesti joko suoraan tai epäsuorasti. Viitejulkaisun sisältöön kuuluviksi ei siten katsota piirteitä, jotka eivät käy viitejulkaisusta sanotulla tavalla ilmi, vaikka piirteitä ei olisikaan nimenomaisesti suljettu pois viitejulkaisun sisällöstä.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, ettei viitejulkaisussa D4 ole esitetty useita taipuisan vaijerin ympärille säteittäin sijoitettuja, ilmalla täytettyjä pusseja. Kaarinan TR-Työstö Oy:n esittämän perusteella ei siten ole perusteita katsoa, että vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 jonkin patenttivaatimuksen mukainen piirteiden yhdistelmä olisi tullut tunnetuksi viitejulkaisusta D4 tai olisi alan ammattimiehelle ilmeinen sen perusteella.

Kaarinan TR-Työstö Oy on lisäksi esittänyt, että viitejulkaisu D17 on este patentille ja että myönnetyn patenttivaatimuksen 1 piirteet a ja b ovat tunnettuja viitejulkaisusta D17 ja uudesta viitejulkaisusta D18.

Markkinaoikeus toteaa, että Kaarinan TR-Työstö Oy ei ole täsmentänyt, minkä patenttilain 25 §:ssä säädetyn väiteperusteen osalta viitejulkaisua D17 olisi pidettävä esteenä, eikä se ole myöskään esittänyt, että patenttivaatimuksen 1 piirre c kävisi edes sellaisenaan ilmi viitejulkaisusta D17 tai D18.

Kaarinan TR-Työstö Oy on edelleen esittänyt, että hiomalaitteen käyttö olisi tunnettu viitejulkaisusta D17 tai D18. Markkinaoikeus toteaa, että Kaarinan TR-Työstö Oy ei ole tässä tai muussa yhteydessä esittänyt, että viitejulkaisusta D17 tai D18 olisi tunnettu nimenomaisesti patenttivaatimuksen 14 mukainen menetelmä, eli jossakin patenttivaatimuksista 1–13 esitetyn työstölaitteen käyttö kahden putken välisen liitoskohdan työstämiseen.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että Kaarinan TR-Työstö Oy ei ole esittänyt ja yksilöinyt, että vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 minkään patenttivaatimuksen kaikkien piirteiden yhdistelmä kävisi ilmi viitejulkaisusta D17 tai D18 tai olisi alan ammattimiehelle niiden perusteella ilmeinen. Näin ollen kyseisillä viitejulkaisuilla ei ole merkitystä mainitun patenttivaatimusasetelman patenttivaatimusten uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa.

Kaarinan TR-Työstö Oy on vielä esittänyt, että Picote Solutions Oy Ltd:n 31.1.2020 antaman lausuman yhteydessä markkinaoikeuteen saapuneen vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 2 patenttivaatimus 12 on tunnettua tekniikkaa, koska porakoneella on pyöritetty vaijereita porakoneen keksimisestä lähtien. Samalla se on esittänyt kyseisen patenttivaatimusasetelman patenttivaatimukseen 1 lisätystä piirteestä, ettei se ole keksinnöllinen.

Markkinaoikeus toteaa, ettei mainittu patenttivaatimusasetelma ole enää markkinaoikeudessa käsiteltävänä. Joka tapauksessa kyseinen epäitsenäinen patenttivaatimus 12 vastaa vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 epäitsenäistä patenttivaatimusta 13 ja mainitun patenttivaatimusasetelman patenttivaatimukseen 1 lisätty piirre vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 epäitsenäistä patenttivaatimusta 12. Kaarinan TR-Työstö Oy:n on siten katsottava esittäneen, ettei vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 epäitsenäinen patenttivaatimus 12 ole keksinnöllinen ja ettei epäitsenäinen patenttivaatimus 13 ole uusi.

Koska patenttivaatimus 12 viittaa muun ohella patenttivaatimukseen 1 ja patenttivaatimus 13 patenttivaatimukseen 12 ja koska Kaarinan TR-Työstö Oy ei ole tässäkään yhteydessä esittänyt perusteita sille, miksi patenttivaatimuksen 1 kaikkien piirteiden yhdistelmä ei olisi uusi tai keksinnöllinen, Kaarinan TR-Työstö Oy:n puuttuvasta uutuudesta ja keksinnöllisyydestä esittämän on katsottava kohdistuvan pelkästään epäitsenäisiin patenttivaatimuksiin 12 ja 13. Epäitsenäiseltä patenttivaatimukselta itsessään mahdollisesti puuttuvan uutuuden tai keksinnöllisyyden perusteella ei kuitenkaan voida katsoa, ettei patenttivaatimusasetelma kokonaisuudessaan olisi hyväksyttävissä.

Edellä oleva huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei markkinaoikeudessa ole esitetty sellaista, jonka perusteella vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimuksilta puuttuu uutuus tai keksinnöllisyys.

Teollinen käyttö

Kaarinan TR-Työstö Oy on esittänyt, että myönnetty epäitsenäinen patenttivaatimus 10 ei ole teollisesti toteuttamiskelpoinen, koska reiän tekemisvälineiden edessä on ohjauslaite, joka muodostuu pyöreästä, reunoiltaan tai muusta kohdastaan leikkaamattomasta painosta, eikä patentissa ole esitetty muuta rakennetta ohjauslaitteelle.

Markkinaoikeus toteaa, että vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 epäitsenäinen patenttivaatimus 10 vastaa myönnettyä epäitsenäistä patenttivaatimusta 10. Patenttivaatimuksen 10 sanamuoto ei sinänsä rajoita patenttivaatimuksen kohteena olevaa työstölaitetta siten, että ohjauslaitteena voisi olla vain reiän tekemisvälineen edessä oleva paino, jossa ei ole leikkaavaa osaa. Toisaalta sellainenkin työstölaite, jossa reiän tekemisvälineiden edessä olisi materiaalia leikkaamaton ohjauslaite, joka estäisi reiän tekemisen siihen tarkoitetuilla välineillä, olisi sinänsä esimerkiksi teollisesti valmistettavissa ja siten teollisesti käytettävissä. Markkinaoikeus katsoo siten, että patenttilain 1 §:n 1 momentissa säädetty teollisen käytön edellytys täyttyy.

6. Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että markkinaoikeudessa esitetyn vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimuksissa 1–14 esitetty keksintö on uusi ja eroaa olennaisesti tunnetusta tekniikasta ja epäitsenäisessä patenttivaatimuksessa 10 esitetty keksintö on teollisesti käytettävissä.

Valituksenalainen päätös on siten kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi patentin numero FI 125880 pysyttämiseksi voimassa markkinaoikeuteen 8.3.2019 saapuneen vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimusten 1–14 mukaisessa muutetussa muodossa.

7. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Oikeudenkäyntikuluista on säädetty muun ohella hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:ssä. Mainitun lain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että Kaarinan TR-Työstö Oy saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 10.1.2019 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi patentin numero FI 125880 pysyttämiseksi voimassa markkinaoikeuteen 8.3.2019 saapuneen vaihtoehtoisen patenttivaatimusasetelman 1 patenttivaatimusten 1–14 mukaisessa muutetussa muodossa.

Markkinaoikeus hylkää Kaarinan TR-Työstö Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pekka Savola ja Jari Tiainen sekä markkinaoikeusinsinöörit Pasi Nikkonen ja Merja Heikkinen-Keinänen.


Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitetiedostot