MAO:92/21

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 29.6.2020 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Jyväskylän Helluntaiseurakunta on vaatinut, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja Jyväskylän Helluntaiseurakunta merkitään kaupparekisteriin ja sen esittämä aputoiminimi rekisteröidään.

Perusteet

Kaupparekisterilain mukaan perusilmoituksen saa tehdä myös sellainen elinkeinonharjoittaja, joka mainitun lain mukaan ei ole velvollinen sitä tekemään. Jyväskylän Helluntaiseurakunnalla on uskonnonvapauslain ja yhdistyslain sekä yhdyskunnan oman yhdyskuntajärjestyksen mukaan oikeus harjoittaa liiketoimintaa. Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on perusteiltaan virheellinen, kun sen mukaan uskonnollisella yhdyskunnalla ei olisi oikeutta tehdä perusilmoitusta.

Päätöstä on perusteltu sillä, että kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentissa ei ole mainittu uskonnollista yhdyskuntaa ja sen vuoksi uskonnollinen yhdyskunta ei voisi ilmoittautua kaupparekisteriin. Pykälän 1 momentissa luetellaan yhteisöt, jotka ovat ilmoittamiseen velvollisia, ja saman pykälän 2 momentissa nimenomaisesti todetaan, että myös muilla kuin ilmoittamiseen velvollisilla elinkeinonharjoittajilla on oikeus perusilmoituksen tekemiseen, lukuun ottamatta laivanisännistöä. Näin ollen valituksenalainen päätös on selvästi lainvastainen ja omaksuttu tulkinta on virheellinen.

Sisällöllisesti päätös on perustuslain turvaaman yhdenvertaisuuden ja elinkeinovapauden vastainen. Kaikilla elinkeinonharjoittajilla tulee olla yhtäläinen oikeus niihin mahdollisuuksiin, joita kaupparekisteriin merkitseminen tarjoaa. Yksi sellainen mahdollisuus on aputoiminimen rekisteröiminen, johon Jyväskylän Helluntaiseurakunnalla on perusteltu tarve. Seurakunta harjoittaa varsinaisen toimintansa ohella ja sen tukemiseksi liiketoimintaa, jonka harjoittamisessa sillä tulee olla muihin toimijoihin nähden yhdenvertainen asema.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Vaatimukset

Patentti- ja rekisterihallitus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Jyväskylän Helluntaiseurakunta on uskonnollisen yhdyskunnan paikallisyhteisö, joka on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Rekisteröity uskonnollisen yhdyskunnan seurakunta on oma erillinen yhteisömuotonsa.

Kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentissa säädetään niistä elinkeinoharjoittajista, jotka ovat velvollisia tekemään perusilmoituksen kaupparekisteriin. Kaupparekisterilaissa ei ole säädetty uskonnolliselle yhdyskunnalle ilmoitusvelvollisuutta sen elinkeinotoiminnasta. Kaupparekisterilain 3 §:n 2 momentin mukaan perusilmoituksen saa tehdä myös sellainen elinkeinonharjoittaja, joka 1 momentin mukaan ei ole velvollinen sitä tekemään. Kaupparekisterilain esitöiden mukaan vapaaehtoisella ilmoituksella on tarkoitettu poistaa rekisteriviranomaisen velvollisuus tutkia, täyttääkö perusilmoituksen tekijä kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentissa ilmoitusvelvollisuudelle säädetyt erityiset edellytykset.

Kaupparekisterilain 4–13 e §:ssä on lueteltu jokaisen kaupparekisteriin merkittävän yksikön osalta perusilmoituksessa mainittavat tiedot. Vuosikymmenten kuluessa on syntynyt uusia yhteisö- ja yksikkömuotoja, joiden osalta on säädetty ilmoitusvelvollisuus kaupparekisteriin. Tällöin on aina lisätty kaupparekisterilakiin säännökset ilmoitettavista seikoista. Huolimatta siitä, että uskonnollinen yhdyskunta on ollut oma erillinen yhteisömuotonsa jo vuodesta 1923 lähtien, kaupparekisterilaissa ei ole mainintaa rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista. Tämä viittaa siihen, että vain kaupparekisterilaissa mainittuja oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja yksiköitä voidaan merkitä kaupparekisteriin.

Voimassa olevan oikeuden nojalla Jyväskylän Helluntaiseurakuntaa ja perusilmoituksessa ilmoitettua aputoiminimeä ei voida merkitä kaupparekisteriin.

Valittajan lausuma

Jyväskylän Helluntaiseurakunta on esittänyt, että se voi harjoittaa laillisesti liiketoimintaa ja sen harjoittama liiketoiminta on luonteeltaan ja laajuudeltaan lain ja yhdyskuntajärjestyksen mukaista. Laillisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaan kaikkien liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen tulee voida harjoittaa liiketoimintaa samoilla ehdoilla riippumatta yhteisömuodosta, ellei laki nimenomaisesti sitä rajoita. Seurakunta on esittänyt selkeän laillisen intressin, jonka vuoksi ilmoituksen hyväksyminen on tarpeellista.

Lain selvä sanamuoto osoittaa, että myös muut kuin kaupparekisterilaissa mainitut yhteisöt voidaan merkitä kaupparekisteriin lukuun ottamatta laivanisännistöä. Esitöiden epäsuora tulkinta ei voi ohittaa suoraan lakitekstistä luettavissa olevaa selvää säännöstä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kaupparekisterilain 2 §:n 1 momentin mukaan ennen elinkeinotoiminnan aloittamista tehdään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkitsemistä varten ilmoitus, joka sisältää elinkeinonharjoittajaa ja tämän elinkeinotoimintaa koskevat perustiedot (perusilmoitus). Kaupparekisterilain 4–13 d §:ssä on säädetty siitä, mitä tietoja pykälissä yksilöityjen elinkeinonharjoittajien perusilmoituksissa on mainittava.

Jyväskylän Helluntaiseurakunta on uskonnonvapauslaissa tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan paikallisyhteisö, joka on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin. Jyväskylän Helluntaiseurakunta harjoittaa ilmoittamansa mukaisesti varsinaisen toimintansa ohella ja sen tukemiseksi liiketoimintaa. Jyväskylän Helluntaiseurakunta on tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle perusilmoituksen, jossa se on ilmoittanut yhteisönsä ja aputoiminimen Tapahtumakeskus Helmi rekisteröimisestä kaupparekisteriin sekä ilmoittanut aputoiminimellä harjoitettavaksi toiminnaksi ”Tilojen vuokraus yleisötapahtumia varten”.

Kaupparekisterilain 3 §:n 1 momentissa on lueteltu ne elinkeinonharjoittajat, jotka ovat velvollisia tekemään perusilmoituksen. On selvää, että uskonnonvapauslaissa tarkoitetulla uskonnollisella yhdyskunnalla ei lain mukaan ole tätä velvollisuutta. Perusilmoituksen saa kuitenkin kaupparekisterilain 3 §:n 2 momentin mukaan tehdä myös sellainen elinkeinonharjoittaja, ei kuitenkaan laivanisännistö, joka 1 momentin mukaan ei ole velvollinen sitä tekemään.

Asiassa on siten kysymys siitä, onko Patentti- ja rekisterihallitus kaupparekisterilain 3 §:n 2 momentti huomioon ottaen menetellyt lainmukaisesti, kun se on valituksenalaisella päätöksellään evännyt Jyväskylän Helluntaiseurakunnan perusilmoituksen rekisteröinnin.

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeudelle antamassaan lausunnossa esittänyt, että kaupparekisterilain 3 §:n 2 momenttia koskevien esitöiden mukaan vapaaehtoisella ilmoituksella on ollut tarkoitus poistaa rekisteriviranomaisen velvollisuus tutkia, täyttääkö perusilmoituksen tekijä kaupparekisterilaissa tämän ilmoitusvelvollisuudelle säädetyt erityiset edellytykset ja että oikeutta ei ole tarkoitettu ulottaa muihin kuin kaupparekisterilaissa mainittuihin toimijoihin.

Markkinaoikeus toteaa, että kaupparekisterilain 3 §:n 2 momentin esitöiden (HE 238/1978 vp s. 38) mukaan lailla on laajennettu aiempaa käytäntöä, jonka mukaan vain määrätyn tyyppisillä elinkeinonharjoittajilla oli pääsy kaupparekisteriin. Edelleen esitöiden mukaan lailla on haluttu taata kaikille elinkeinonharjoittajille mahdollisuus tehdä vapaaehtoinen perusilmoitus. Esitöistä ei käy ilmi, että pykälässä olisi tarkoitettu rajoittaa oikeutta perusilmoituksen tekemiseen muiden kuin laivanisännistön osalta.

Markkinaoikeus katsoo, että kaupparekisterilain 3 §:n 2 momentin sanamuodon mukainen tulkinta saa tukea säännöksen esitöistä ja joka tapauksessa kaupparekisterilain 3 §:n 2 momenttia ei sen sanamuodon vastaisesti voida tulkita siten, että elinkeinonharjoittajalla, joka on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai sen paikallisyhteisö ei ole oikeutta tehdä perusilmoitusta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Patentti- ja rekisterihallituksen ei olisi tullut mainitsemillaan perusteilla evätä Jyväskylän Helluntaiseurakunnan sekä sen aputoiminimen ”Tapahtumakeskus Helmi” perusilmoituksen merkitsemistä kaupparekisteriin. Tämän vuoksi valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös rekisteröinnin epäämisestä Jyväskylän Helluntaiseurakunnan yhteisömuodon perusteella on kumottava.

Markkinaoikeuden ei tule asian käsittely- ja muutoksenhakujärjestyksestä johtuen ottaa asiaa muiden rekisteröinnin edellytysten osalta ensi asteena ratkaistavakseen, vaan asia on näiltä osin palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 29.6.2020 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallituksen uudelleen käsiteltäväksi.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Pekka Savola ja Jenni Poropudas.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitetiedostot