MAO:88/20


Kanne

Vaatimukset

Alko Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että Aldar Latvia SIA on loukannut Alko Oy:n laajalti tunnettuja rekisteröityjä tavaramerkkejä numero 245540 ALKO ja numero 240341 ALKO (kuvio) sekä toiminimilain mukaista toissijaista tunnusta Alko käyttämällä tämän välituomion liitteestä ilmeneviä SUPER ALKO tunnuksia Suomeen suunnatussa alkoholin myynnissä ja markkinoinnissa sekä Suomessa jaetuissa markkinointimateriaaleissa

2. kieltää Aldar Latvia SIA:ta 300.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta vaatimuksessa 1 tarkoitettua loukkausta Suomeen kohdennetuilla verkkosivuilla, Suomessa jaetuissa markkinointimateriaaleissa, lehdissä ja muussa Suomeen kohdistuvassa markkinoinnissa

3. määrää ensisijaisesti, että kaikki loukkaavat markkinointi- ja mainosmateriaalit ja muu vastaava materiaali, mukaan lukien sähköisessä muodossa sekä internetissä oleva materiaali on muutettava Aldar Latvia SIA:n kustannuksella siten, ettei se enää loukkaa Alko Oy:n tavaramerkkioikeuksia tai toissijaisesti määrää, että kaikki loukkaava materiaali on tuhottava vastaajan kustannuksella

4. velvoittaa Aldar Latvia SIA:n suorittamaan Alko Oy:lle kohtuullisen hyvityksen tavaramerkkioikeuden loukkauksen johdosta korkolain mukaisine viivästyskorkoineen haastehakemuksen tiedoksi antamisesta lukien

5. velvoittaa Aldar Latvia SIA:n suorittamaan Alko Oy:lle kohtuullisen hyvityksen toiminimioikeuden loukkauksen johdosta viivästyskorkoineen 14.3.2019 lukien

6. velvoittaa Aldar Latvia SIA:n suorittamaan Alko Oy:lle korvauksen kaikesta sen loukkauksellaan Alko Oy:lle aiheuttamasta vahingosta viivästyskorkoineen 14.3.2019 lukien.

Hyvitystä ja vahingonkorvausta koskevien kannevaatimusten 4–6 yhteismäärä on vähintään 10.000 euroa.

Lisäksi Alko Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Aldar Latvia SIA:n korvaamaan Alko Oy:n oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen myöhemmin esitettävällä määrällä.

Perusteet

Yleistä

Alko Oy:n rekisteröity päätoimiala on alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa. Alko Oy on laajalti tunnettujen kansallisten tavaramerkkien numero 245540 ALKO ja numero 240341 ALKO (kuvio) haltija. Nämä tavaramerkit kattavat muun ohella oluet ja alkoholijuomat sekä tukku- ja vähittäiskauppapalvelut luokissa 32, 33 ja 35.

Alko Oy:n tavaramerkki ALKO on ollut tunnettu tavaramerkki Suomessa jo ennen rekisteröimistä ja se on vakiintunut pitkäaikaisesti jatkuneen, jo vuonna 1932 alkaneen käytön seurauksena. Tavaramerkki on myös merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon.

Aldar Latvia SIA on latvialainen yritys, jonka toimiala on juomien vähittäismyynti erikoismyymälöissä. Yhtiö on käyttänyt Suomeen suunnatussa markkinoinnissaan tunnusta SuPer Alko (kuvio). Aldar Latvia SIA käyttää tunnusta myös muissa muodoissa, mukaan luettuna verkkotunnus www.superalko.lv, liitteestä ilmenevin tavoin (liitteestä ilmenevät tunnukset jäljempänä yhdessä "SUPER ALKO -tunnukset").

Markkinoimalla palveluitansa suomalaisille lehtimainosten ja verkkosivujensa kautta Aldar Latvia SIA on käyttänyt SUPER ALKO tunnuksia elinkeinotoiminnassaan Suomessa. SUPER ALKO tunnusten ja Alko Oy:n edellä mainittujen tavaramerkkien sekä toissijaisen tunnuksen välillä on sekaannusvaara. Aldar Latvia SIA on siten loukannut Alko Oy:n tavaramerkki- ja toiminimioikeuksia. Kysymyksessä oleva toiminta on alkanut marraskuussa 2016 ja jatkuu edelleen.

Helsingin hovioikeus on 7.12.2016 annetulla lainvoimaisella tuomiolla numero 1750 kieltänyt virolaista Osaühing Aldar Eestiä käyttämästä elinkeinotoiminnassaan Suomessa tunnusta, joka on identtinen Aldar Latvia SIA:n tunnuksen kanssa ja myös rekisteröity samoja palveluita varten. Tämän ohella Aldar Latvia SIA:n verkkotunnus on identtinen Osaühing Aldar Eestin loukkaavaksi todetun verkkotunnuksen superalko.ee kanssa lukuun ottamatta pisteen jälkeistä maatunnusta. Aldar Latvia SIA on perustettu edellä mainitun prosessin aikana 4.8.2016. Yhtiö on 27.6.2017 asti ollut Osaühing Aldar Eestin omistuksessa ja on myyty takaisin Osaühing Aldar Eestille 29.8.2018.

Tavaramerkkioikeuden loukkaus

Edellä todetuin tavoin Alko Oy:n tavaramerkit kattavat muun ohella oluet ja alkoholijuomat sekä tukku- ja vähittäiskauppapalvelut luokissa 32, 33 ja 35. Aldar Latvia SIA:n toimiala on juomien vähittäismyynti erikoismyymälöissä ja yhtiön Suomeen suunnattu markkinointi on koskenut tämän toimialan mukaista toimintaa. Palvelut ovat keskenään lähes identtisiä, sillä molemmat tarjoavat suomalaisille kuluttajille suunnattuja alkoholituotteiden vähittäismyyntipalveluita.

Palveluiden kohderyhmä koostuu kaikista alkoholijuomia käyttävistä täysi-ikäisistä suomalaisista, jotka eivät ole erityisen tarkkoja tunnusten eroista. Tästä syystä ja lisäksi koska kysymys on päivittäistavaroista, sekaannusvaaran todennäköisyys on tavallista suurempi.

Tunnuksien SUPER ALKO ja ALKO ainoa ero on sana SUPER, joka ei ole erottamiskykyinen, vaan lähinnä jälkimmäistä sanaa ALKO korostava. SUPER ALKO -tunnusten hallitseva osa ALKO on identtinen Alko Oy:n tavaramerkkien ja toiminimen kanssa. Alko Oy:n tavaramerkki on otettu suoraan Aldar Latvia SIA:n loukkaavien tunnusten osaksi. Kuviomuotoisessa tunnuksessa sana ALKO on kirjoitettu erillään ja isolla alkukirjaimella, mikä korostaa sanan itsenäistä asemaa ja on omiaan lisäämään merkkien välistä samankaltaisuutta. Vertailtavien tunnusten välillä on hyvin korkea samanlaisuuden aste. Sekaannusvaaraa lisää entisestään se seikka, että ALKO on Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki, joka yhdistyy alkoholilainsäädännöstä johtuen nimenomaan Alko Oy:öön.

Aldar Latvia SIA on käyttänyt SUPER ALKO -tunnuksia Suomeen suunnatussa elinkeinotoiminnassaan kahdella eri tavalla. Ensinnäkin se on markkinoinut palveluitaan Suomessa suomalaisille asiakkaille julkaisemalla mainoksia suomenkielisessä The Baltic Guide -lehdessä. Kyseisellä lehdellä on kolme jakelupistettä Helsingissä. Lehti on muun ohella saatavilla Helsingin Länsiterminaali 2:n odotusaulassa, missä kyseistä lehteä on myös näkyvästi markkinoitu. The Baltic Guide -lehden numeroita on myös saatavilla lehden suomenkielisiltä verkkosivuilta, minkä ohella niitä voi myös tilata kotiin Suomessa. Vastaavia mainoksia on ollut myös useissa muissa The Baltic Guide -lehden julkaisuissa. Mainoksessa loukkaava tunnus on keskeisellä paikalla ja sillä mainostetaan samanlaisia palveluita kuin mitä Alko Oy tarjoaa eli alkoholin vähittäiskauppaa. Lehden suomenkielisen version painos on 30.000–50.000 kappaletta kuukaudessa.

Aldar Latvia SIA on Suomessa julkaistuissa lehtimainoksissaan myös kehottanut suomalaisia vierailemaan www.superalko.lv verkkosivustolla, joka on saatavilla myös suomenkielisenä. Näin ollen se on markkinoinut verkkosivustoaan, joka käyttää SUPER ALKO -tunnusta elinkeinotoiminnassaan Suomessa. Aldar Latvia SIA on sittemmin muuttanut The Baltic Guide -lehdessä julkaistuissa mainoksissa käyttämäänsä kuviomerkkiä, mutta mainoksiin sisältyy edelleen superalko.lv-teksti. Näin ollen lukija ymmärtää, että muutettu kuviomerkki lausutaan sanoina SUPER ALKO.

Toiseksi Aldar Latvia SIA:n verkkosivut www.superalko.lv sisältävät suomenkielisen version, joka on selvästi osoitettu suomalaisille asiakkaille ja jossa on käytetty loukkaavia SUPER ALKO -tunnuksia. Myös verkkotunnus www.superalko.lv sisältää Alko Oy:n tavaramerkin. Verkkosivut sisältävät suomenkieliset reittiohjeet, asiakaspalvelun puhelinnumeron sekä yleisen sähköpostiosoitteen. Tämän ohella verkkosivujen "Info"-osiossa Aldar Latvia SIA mainostaa, että sen tavoitteena on olla yritys "joka kasvaa ja laajentaa toimintaansa Latviassa sekä ulkomailla", mikä osoittaa sen tarkoituksen markkinoida palvelujaan Latvian ulkopuolelle. Vuoden 2017 lopulla 98,6 prosenttia latvialaisista puhui äidinkielenään latviaa tai venäjää, joten suomenkielisellä markkinoinnilla tavoiteltu yleisö eivät ole Latviassa asuvat kuluttajat, vaan suomalaiset kuluttajat. Vuonna 2018 Latviassa vierailleista turisteista vain kuusi prosenttia oli suomalaisia. Enemmän turisteja saapui Venäjältä, Saksasta, Liettuasta ja Virosta. Vaikka Aldar Latvia SIA on ilmoittanut kohdistavansa verkkosivustonsa erikielisille yleisöille, kuten Latviassa asuville vieraskielisille henkilöille tai Latviassa vieraileville turisteille, superalko.lv-verkkosivut eivät ole saatavilla venäjäksi, liettuaksi tai saksaksi.

Verkkosivuilla tarjotaan suomenkielellä mahdollisuutta laatia "toivelista"-niminen ostoslista, johon suomalainen kuluttaja voi kerätä haluamansa tuotteet sekä nähdä niiden hinnat. Kuluttaja voi myös lähettää ostoslistan Aldar Latvia SIA:lle eli käytännössä varata tuotteet sekä määrittää niille noutoajan ja -myymälän. Suomalainen kuluttaja voi näin ollen tehdä ostopäätöksen verkkosivujen tietojen perusteella ja lähettää tilauksen verkkosivujen kautta. Verkkosivuilla ilmoitetaan, että hyväksyttäviä ovat ainoastaan tilaukset, jotka sisältävät vähintään kymmenen tuotetta ja ovat arvoltaan vähintään 200 euroa. Verkkosivuilla ei siten ole kysymyksessä ainoastaan tietojen tarjoaminen eri kielisille yleisöille.

Lisäksi Aldar Latvia SIA:n Facebook-yhteisöt sisältävät runsaasti suomalaisten tekemiä suomenkielisiä arvosteluita, joista yhdessä Aldar Latvia SIA on myös kertonut kuluttajille mahdollisuudesta tehdä ennakkotilauksia. Myös verkkosivujen edellä kuvattu ennakkotilausmahdollisuus osoittaa, että verkkosivuilla yritetään edistää myyntiä suomalaisten kuluttajien keskuudessa eikä merkitystä ole sillä, että tuotteet luovutetaan kuluttajalle vasta toisessa valtiossa. Alko Oy ei kiistä sitä, että alkoholin etämyynti on kielletty Latvian lainsäädännössä. Tällä seikalla ei kuitenkaan ole merkitystä arvioitaessa sitä, ovatko Aldar Latvia SIA:n myyntitarjoukset ja markkinointi suunnattuja suomalaisille kuluttajille.

Alko Oy:n tavaramerkki ALKO on edellä todetuin tavoin myös laajalti tunnettu. Alko Oy on käyttänyt kyseistä merkkiä elinkeinotoiminnassaan jo vuodesta 1932 alkaen. Alko Oy:n vuonna 2014 teettämässä kuluttajatutkimuksessa 80 prosenttia vastaajista mainitsi Alko Oy:n kysyttäessä mitä alkoholijuomien vähittäismyyjiä vastaajat tunsivat. Keskivertokuluttajan mielessä SUPER ALKO -tunnus yhdistyy aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin ALKO.

SUPER ALKO -tunnuksen käyttö on Alko Oy:n laajalti tunnetun tavaramerkin goodwill-arvon epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Tämä on myös ollut Aldar Latvia SIA:n pyrkimyksenä, sillä Osaühing Aldar Eesti on perustanut Aldar Latvia SIA:n vuosia sen jälkeen, kun Alko Oy on nostanut tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen Osaühing Aldar Eestiä vastaan. Tavaramerkkiloukkauksesta on myös haittaa Alko Oy:n tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle.

Toiminimioikeuden loukkaus

Alko Oy:n toiminimen iskuosa ja toissijainen tunnus on Alko. Aldar Latvia SIA on loukannut Alko Oy:n toiminimioikeutta käyttäessään elinkeinotoiminnassaan Suomessa edellä mainituin tavoin Alko Oy:n toissijaisen tunnuksen sisältäviä SUPER ALKO -tunnuksia Alko Oy:n toiminimen rekisteröidyllä toimialalla.

Muuttamis- tai hävittämisseuraamus

Elinkeinotoiminnassa Suomessa käytetyt loukkaavat SUPER ALKO tunnukset on poistettava tai muutettava niin, etteivät ne enää loukkaa Alko Oy:n yksinoikeuksia. Jollei tämä ole mahdollista, tulee kaikki omaisuus, joissa kyseisiä tunnuksia on käytetty loukkaavalla tavalla, määrätä tuhottavaksi.

Verkkosivusto www.superalko.lv on järjestettävä siten, ettei sen kautta pääse Suomesta Alko Oy:n tavaramerkkioikeuksia loukkaavalle verkkosivulle. Suomenkielisellä verkkosivustolla oleva aineisto tulee muuttaa siten, ettei siinä ole SUPER ALKO -tunnuksia. Käytettäessä verkkotunnusta www.superalko.lv Suomesta käsin, kuluttaja tulisi ohjata verkkosivustolle, joka ei sisällä Alko Oy:n yksinoikeuksia loukkaavaa sisältöä.

Vastaus

Vaatimukset

Aldar Latvia SIA on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Lisäksi Aldar Latvia SIA on vaatinut siltä varalta, että kanne hylätään, Alko Oy:n velvoittamista korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 6.077,99 eurolla ja palkkion osalta 84.683,50 eli yhteensä 90.761,49 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Yleistä

Aldar Latvia SIA ei ole käyttänyt kanteessa tarkoitettuja SUPER ALKO tunnuksia, mukaan lukien verkkotunnusta superalko.lv, elinkeinotoiminnassa Suomessa eikä siten ole loukannut Alko Oy:n tavaramerkki- tai toiminimioikeuksia.

Aldar Latvia SIA on latvialainen yhtiö, joka omistaa Latviassa toimivan alkoholin vähittäis- ja tukkukauppaan erikoistuneen SuPerAlko Latvia myymäläketjun. Aldar Latvia SIA on Latviassa rekisteröidyn tavaramerkin SuPerAlko (kuvio) haltija. Aldar Latvia SIA markkinoi verkkosivustollaan www.superalko.lv alkoholin vähittäismyynti- ja tukkukauppapalveluita, joita tarjotaan Latviassa. Sen sijaan myytäviä tuotteita ei ole markkinoitu SUPER ALKO -tunnuksilla. Verkkosivusto on saatavilla latvian, viron, suomen ja englannin kielillä. Sivustolla tarjotaan kuluttajille tietoa SuPerAlko Latvia -myymälöistä, kuten niiden sijainnista ja aukioloajoista sekä Latvian myymälöissä myytävistä tuotteista. Verkkosivustolla ei ole suomalaisia yhteystietoja. Sivusto on suunnattu Latviassa sijaitsevissa myymälöissä asioiville kuluttajille Latviassa.

Aldar Latvia SIA:n verkkosivustolla ei ole ennakkotilausmahdollisuutta, toimitusmahdollisuutta Suomeen eikä maksumahdollisuutta, joiden avulla ostopäätös olisi mahdollista toteuttaa Suomesta käsin. Aldar Latvia SIA:n verkkosivustolla ei myöskään ole erityisesti Suomea tai alkoholituotteiden Suomeen toimittamista koskevaa materiaalia, kuten esimerkiksi tietoja maahantuonnista tai tätä koskevia suomenkielisiä yhteystietoja. Siten nyt esillä olevassa asiassa ei ole kyse samankaltaisesta tilanteesta kuin Alko Oy:n viittaamassa Osaühing Aldar Eestiä koskevassa Helsingin hovioikeuden 7.12.2016 antamassa tuomiossa numero 1750.

Alkoholituotteiden vähittäismyynti tai etämyynti verkkokaupan kautta ei ole sallittua Latviassa. Verkkosivuston mainonta koskee ainoastaan Aldar Latvia SIA:n Latvian myymälöissä tapahtuvaa alkoholituotteiden vähittäismyyntiä. Suomalainen kuluttaja ei ole voinut toteuttaa mitään ostopäätöstä verkkosivustolta käsin, vaan tuotteiden ostotapahtuma, maksu ja luovutus tapahtuu aina Latviassa sijaitsevassa myymälässä. Aldar Latvia SIA:n vähittäismyyntipalveluita ei ole siten tarjottu Suomessa, Aldar Latvia SIA:n tarjoamia tuotteita ei ole myyty Suomessa eikä Aldar Latvia SIA ole harjoittanut liiketoimintaansa Suomessa. SuPerAlko-merkkiä ei ole käytetty Suomessa.

Verkkosivut ovat käyttäjien saatavilla heidän sijaintipaikastaan riippumatta. Latvialaisella verkkosivustolla superalko.lv todetussa markkinoinnissa ei ole kyse markkinoinnin kohdentamisesta Suomeen eikä siten elinkeinotoiminnasta Suomessa, kun markkinointi koskee Latviassa tapahtuvaa alkoholituotteiden myyntiä ilman toimitusmahdollisuutta Suomeen eikä verkkosivusto ole suunnattu suomalaiselle yleisölle. Verkkosivustolla tapahtunut markkinointi ei kohdistu Suomeen yksinomaan sillä perusteella, että sivustolla esitetään tietoja suomen kielellä, vaan tietoja Aldar Latvia SIA:n toiminnasta Latviassa tarjotaan sivustolla erikielisille yleisöille, kuten maassa asuville vieraskielisille henkilöille tai maassa vieraileville turisteille.

Aldar Latvia SIA:n verkkosivustolla oleva "toivelista"-toiminto ei muuta tavaramerkin alueellisen käytön arviointia. Kyseisellä toiminnolla sivuston vierailija voi valita "toivelistalle" eri tuotteita. Kuluttaja voi lähettää "toivelistan" Aldar Latvia SIA:lle ja valita, milloin ja mistä latvialaisesta myymälästä hän haluaisi tuotteet käydä ostamassa ja noutamassa. Kyseinen toiminto tarjotaan verkkosivuston kaikilla kieliversioilla ja "toivelistan" lähettäminen ei sido kuluttajaa millään tavoin. Tuotteet saadakseen kuluttajan on mentävä Latviassa sijaitsevaan myymälään. Tuotteiden lopullinen valinta ja maksu sekä luovutus ostajalle tapahtuvat Latviassa. Kysymyksessä on tosiasialliselta luonteeltaan muistilista eikä sanan "tilaus" käyttäminen verkkosivuilla muuta tätä seikkaa. "Toivelista"-toiminto ei vaikuta kuluttajien kaupalliseen käyttäytymiseen Suomessa, vaan tekee mahdolliseksi sen, että Latviassa myymälässä vieraileva henkilö voi etukäteen tutustua myymälän tuotevalikoimaan ja varata tuotteita noudettaviksi. "Toivelista" ei mitenkään sido asiakasta eikä tuotteiden noutamatta jättämisestä seuraa mitään kuluja. Kyseessä ei ole siten tuotteiden myynti verkkokaupan kautta.

Aldar Latvia SIA on käyttänyt latvialaisella sivustolla ja sillä tarjolla olevassa alkoholin vähittäismyyntiä koskevassa materiaalissa tunnusta, johon sillä on Latviassa rekisteröity tavaramerkkioikeus. Aldar käyttää tavaramerkkiä SuPerAlko verkkosivustollaan ja muussa markkinoinnissaan eri muodoissa ja pääsääntöisesti muodossa SuPerAlko Latvia (kuvio).

Verkkotunnuksen superalko.lv käyttö ei loukkaa Alko Oy:n tavaramerkkioikeuksia. Latvialaisen verkkotunnuksen superalko.lv muodostamisen ja verkkosivuilla tapahtuvan Latviassa myytävien tuotteiden vähittäismyynnin markkinoinnin ei voida katsoa olevan Suomeen kohdistuvaa elinkeinotoimintaa. Aldar Latvia SIA:lla on myös ollut perusteltu syy sisällyttää latvialaiseen verkkotunnusrekisteröintiin Latviassa tavaramerkkirekisteröinnillä suojaamansa merkin tekstiosa superalko.

Alko Oy:n asiassa esittämä näyttö koskee lähinnä The Baltic Guide julkaisua, joka on suunnattu erityisesti Baltiassa matkaileville suomalaisille. Lehdellä on useita jakelupisteitä Virossa. The Baltic Guide julkaisun jakelu-, tilaus- ja toimitusmäärät Suomeen ovat vähäiset. Asiassa esitetty näyttö ei todista SUPER ALKO -tunnusten käyttöä Aldar Latvia SIA:n liiketoimintaan nähden tarpeellisessa laajuudessa eikä markkinaosuuksien luomiseksi Suomessa. Yksittäiset mainokset yhdellä ulkomaisella verkkosivustolla ja yhdessä fyysisessä jakelupisteessä tarjolla olleessa matkailujulkaisussa ilman mitään tietoja siitä, miten laajasti tämä väitetty markkinointi on tosiasiassa edes tavoittanut Suomessa olevia kuluttajia, vaikuttanut heidän taloudelliseen käyttäytymiseensä tai johtanut tuotteiden tai palveluiden todellisiin ostopäätöksiin eivät osoita merkin käyttöä elinkeinotoiminnassa Suomessa.

The Baltic Guide -julkaisun kohderyhmä on hyvin rajattu julkaisun sisältäessä tietoa Baltian alueen palveluista ja nähtävyyksistä. Vertailun vuoksi esimerkiksi valtakunnallisesti Suomessa julkaistavan Ilta-Sanomien tavoittavuus on 303.000 lukijaa päivittäin, kun The Baltic Guide -julkaisun kuukausittainen painosmäärä on 30.000–50.000 kappaletta.

Aldar Latvia SIA on muuttanut The Baltic Guide -julkaisussa julkaistavissa mainoksissa käyttämänsä tavaramerkin tekstiosan siten, että se ei enää sisällä sanaa "alko". Tämä muutos osoittaa, että Aldar Latvia SIA:lla ei ole tarvetta käyttää tekstiosan alko sisältävää merkkiä Suomessa matkustajaterminaalissa saatavilla olevassa painetussa julkaisussa. Muutos ei kuitenkaan merkitse, että kysymyksessä olisi ennen muutosta ollut tavaramerkkiloukkaus. Aldar Latvia SIA:n Latviassa rekisteröidyn tavaramerkin SuPerAlko (kuvio) käyttö The Baltic Guide -julkaisussa on lopetettu marraskuun 2018 jälkeen.

Väitetty tavaramerkkioikeuden loukkaus

Vaikka Aldar Latvia SIA:n katsottaisiin käyttäneen merkkiä SuPerAlko elinkeinotoiminnassa Suomessa, kysymyksessä ei tästä huolimatta olisi tavaramerkkioikeuden loukkaus. Merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa eikä merkki SuPerAlko aiheuta mielleyhtymää ALKO-merkkeihin eikä merkitse ALKO-merkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä eikä ole haitaksi niiden erottamiskyvylle tai maineelle.

Merkit SuPerAlko ja ALKO ovat ulkoasuiltaan erilaiset. Niitä erottaa erityisesti Aldar Latvia SIA:n tunnuksen alkuosa ja hallitseva osa SuPer. Kuluttajien huomio kiinnittyy ensisijaisesti hallitsevaan osaan SuPer, mitä korostaa keskellä olevan p-kirjaimen kirjoittaminen isolla kirjaimella normaalista kirjoitusasusta poikkeavalla tavalla. Loppuosa Alko jää vähemmälle huomiolle, sillä se viittaa Alko Oy:n sijasta alkoholiin ja on heikosti erottamiskykyinen luokan 35 alkoholijuomien vähittäis- ja tukkumyyntipalveluiden osalta. SuPerAlko-tunnuksessa o-kirjaimen sisällä on myös prosenttimerkki, mikä lisää vertailtavien merkkien erilaisuutta ja luo mielleyhtymän alkoholiprosentista.

Uudesta muutetusta merkistä ja sen kuvio-osasta ei saa mielikuvaa sanasta "alko". Tältä osin sekaannusvaaran arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, että merkin yhteydessä on näkyvillä latvialaisen verkkosivuston superalko.lv osoite.

Sekaannusvaaran puuttumista tukee lisäksi se, että tässä asiassa ei ole tosiasiallista vaaraa siitä, että kohderyhmä erehtyisi tavaramerkin haltijasta. Alko Oy on Suomen valtion omistama monopoliyritys, jolla on Suomessa lakiin perustuva yksinoikeus yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntiin. Keskivertokuluttajalle on selvää, että Suomessa yli 5,5-prosenttisia alkoholijuomia voi ostaa vain Alko Oy:stä ja että Alko Oy toimii vain Suomessa. Alko Oy:n laajasti tiedossa olevasta monopoliasemasta sekä julkisuudessa esiin tuodusta alkoholimonopolin ja alkoholin tuonnin välisestä vastakkainasettelusta johtuen suomalainen keskivertokuluttaja tiedostaa, että Latviassa toimivalla alkoholin vähittäismyyntiin erikoistuneella yhtiöllä ei ole yhteyttä Alko Oy:öön ja SuPerAlko-tunnuksella sekä ALKO-merkeillä on eri kaupallinen alkuperä. Tätä tukee sekin, että merkkiä SuPerAlko käytetään pääsääntöisesti muodossa SuPerAlko Latvia, jossa merkin loppuosa itsessään osoittaa kuluttajalle, että kyse on latvialaisesta toimijasta ja vähittäismyyntitoimintaa harjoitetaan vain Latviassa.

Alko Oy:n monopoliasemasta ja sanan "alko" kuvailevuudesta johtuen merkki SuPerAlko ei myöskään aiheuta mielleyhtymää Alko Oy:n tavaramerkkeihin. Ulkomailla vierailleet suomalaiset ovat tietoisia siitä, että ulkomaiset yritykset käyttävät sanaa "alko" omissa kotivaltioissaan harjoittamassaan alkoholin myynnissä. Aldar Latvia SIA:n teettämän markkinatutkimuksen, joka koskee SuPerAlko-nimen tunnettuutta Suomessa, mukaan suomalaiset kuluttajat tuntevat SuPerAlko-merkin ja yhdistävät sen ulkomaiseen toimijaan. Markkinatutkimuksen mukaan huomattava osa niistä vastaajista, jotka eivät tunnistaneet SuPerAlko-merkkiä, ei ollut matkustanut Suomen ulkopuolella tutkimuksen kattamissa maissa tutkimusta edeltäneiden kahden vuoden aikana. Jos Aldar Latvia SIA olisi suunnannut markkinointinsa suomalaisille kuluttajille, tämän ryhmän ei olisi tullut korostua niissä vastaajissa, jotka eivät tunnistaneet SuPerAlko-merkkiä.

Jos mielleyhtymän katsottaisiin olevan olemassa, SUPER ALKO tunnusten käyttö ei kuitenkaan merkitse ALKO-merkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä eikä ole haitaksi niiden erottamiskyvylle tai maineelle. Asiassa ei ole esitetty mitään näyttöä siitä, että keskivertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen olisi muuttunut nimenomaan merkin SuPerAlko käytön seurauksena tai että tällaisesta muutoksesta olisi vakavaa vaaraa tulevaisuudessa. Edellä mainittu markkinatutkimus osoittaa, ettei SUPER ALKO -tunnuksia yhdistetä Alko Oy:öön. Aldar Latvia SIA ei siten hyödy mitenkään ALKO-merkkien maineesta tai erottamiskyvystä eikä SUPER ALKO -tunnusten käyttö ole haitaksi ALKO-merkkien erottamiskyvylle tai maineelle.

Aldar Latvia SIA on joka tapauksessa ollut vilpittömässä mielessä käyttäessään tunnusta, joka ei enää sisällä sanaa "alko". Aldar Latvia SIA:lla on ollut perusteltu syy olettaa, että Alko Oy hyväksyy tämän tunnuksen käytön, sillä sitä on käytetty Alko Oy:n ja Osaühing Aldar Eestin välisen sovintosopimuksen mukaisesti.

Väitetty toiminimioikeuden loukkaus

Aldar Latvia SIA ei ole käyttänyt SUPER ALKO -tunnuksia elinkeinotoiminnassaan Suomessa. Aldar Latvia SIA ei siten ole ottanut Alko Oy:n toissijaista tunnusta Alko käyttöön elinkeinotoiminnassa Suomessa eikä ole loukannut Alko Oy:n toiminimioikeutta. Lisäksi merkki SuPerAlko eroaa Alko Oy:n tunnuksesta eivätkä ne ole sekoitettavissa toisiinsa.

Uhkasakko

Aldar Latvia SIA paljoksuu mahdollisen kiellon noudattamisen tehosteeksi vaaditun 300.000 euron uhkasakon määrää, joka on kohtuuton.

Muuttamis- ja hävittämisseuraamus

Jos kannevaatimuksen 3 mukainen muuttamis- tai hävittämisseuraamus tulee määrättäväksi, riittävää on, että määräys koskee loukkaavaksi katsottavien merkkien käyttöä Suomessa jaettavissa markkinointi- ja mainosmateriaaleissa sekä verkkosivuston www.superalko.lv suomenkielisessä versiossa. Lisäksi määräyksen toteuttamiselle tulee varata vähintään 30 päivän siirtymäaika.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Alko Oy

1. Tiedot tavaramerkkirekisteröinnistä 245540 (ALKO, sanamerkki)
2. Tiedot tavaramerkkirekisteröinnistä 240341 (ALKO, kuvio)
3. Todisteesta on luovuttu
4. Alko Oy:n 29.6.2017 päivätty kirje Aldar Latvia SIA:lle
5. Alko Oy:n 5.9.2017 päivätty kirje Aldar Latvia SIA:lle
6. Alko Oy:n 12.4.2018 päivätty kirje Aldar Latvia SIA:lle lähetys- ja vastaanottotietoineen
7. Aldar Latvia SIA:n kaupparekisteriote
8. Ote Patentti- ja rekisterihallituksen laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelosta
9. Ote The Baltic Guide -lehdessä joulukuussa 2017 julkaistusta Aldar Latvia SIA:n mainoksesta
10. Kuvia Helsingin Länsisataman terminaalista 2 sekä The Baltic Guide lehden "Kesä 2018" numerossa julkaistu ilmoitus
11. Kuvakaappaus The Baltic Guide -lehdessä julkaistusta lehden tilausta koskevasta mainoksesta
12. Kuvakaappauksia The Baltic Guide -lehdessä julkaistuista Aldar Latvia SIA:n mainoksista marraskuun 2016 ja joulukuun 2019 välisenä aikana
13. Kuvakaappaus superalko.lv-verkkosivulta
14. Ote superalko.lv-verkkosivujen "Info"-osiosta
15. The Baltic Guide -lehdessä elokuussa 2018 julkaistu mainos
16. Kuvakaappauksia Super Alko Latvian Facebook-yhteisöstä
17. Ote Alko Oy:n verkkosivujen historiaosiosta
18. Alko Oy:n kaupparekisteriote
19. Kuvakaappauksia Aldarin superalko.lv-verkkosivujen suomenkielisestä toivelista-toiminnallisuudesta
20. The Baltic Guide -julkaisun jakelupisteet Helsingissä
21. Kuvakaappaus The Baltic Guide -julkaisun verkkosivuilta koskien lehden tilausmahdollisuutta
22. Kuvia Helsingin Länsisataman 2-terminaalista 19.7.2019
23. Otteita The Baltic Guide -lehden "Mediakortti 2019" -esitteestä

Aldar Latvia SIA

1. Otteita www.superalko.lv-sivuston englannin- ja suomenkielisistä versioista
2. Ote toukokuun 2019 The Baltic Guide -julkaisussa julkaistusta mainoksesta
3. Taloustutkimus Oy:n tutkimusraportti 29.11.2019

Asiantuntijalausunto

Aldar Latvia SIA

1. GM, tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, Pētersona Patents – AAA Law, Latvia

Henkilötodistelu

Aldar Latvia SIA

1. LU, Aldar Latvia SIA:n hallituksen jäsen, todistelutarkoituksessa

Markkinaoikeuden ratkaisu

Ennakkoratkaisupyyntö

1. Aldar Latvia SIA on pyytänyt, että markkinaoikeus esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön ensisijaisesti sen selvittämiseksi, milloin on kysymys kansallisen tavaramerkin käyttämisestä toisessa jäsenvaltiossa tässä asiassa kysymyksessä olevan kaltaisissa olosuhteissa.

2. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan 1 kohdan mukaan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ennakkoratkaisu muun ohella perussopimuksen ja unionin toimielimen säädöksen tulkinnasta. Jos tällainen kysymys tulee esille jäsenvaltion tuomioistuimessa, tämä tuomioistuin voi, jos se katsoo, että kysymys on ratkaistava, jotta se voi antaa päätöksen, pyytää unionin tuomioistuinta ratkaisemaan sen.

3. Markkinaoikeus katsoo, että unionin tuomioistuimen jäljempänä mainittu oikeuskäytäntökin huomioon ottaen asiassa ei ole ratkaistavana sellaisia kysymyksiä, joiden selvittämiseksi ennakkoratkaisun pyytäminen unionin tuomioistuimelta olisi tarpeen. Näin ollen markkinaoikeus hylkää Aldar Latvia SIA:n pyynnön.

Pääasiaratkaisun perustelut

1 Kysymyksenasettelu

4. Asiassa on kysymys siitä, onko Aldar Latvia SIA loukannut Alko Oy:n tavaramerkkejä numero 245540 ALKO ja numero 240341 ALKO (kuvio) sekä toiminimilain mukaista toissijaista tunnusta Alko käyttämällä välituomion liitteessä kuvattuja niin sanottuja SUPER ALKO -tunnuksia The Baltic Guide -lehdessä sekä superalko.lv-verkkosivuilla.

5. Riidatonta on, että Alko Oy:n tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja. Asiassa ei myöskään ole kiistetty sitä, että Alko Oy:llä on vakiintumiseen perustuva oikeus toissijaiseen tunnukseen Alko.

6. Aldar Latvia SIA on kiistänyt kanteen ensisijaisesti sillä perusteella, että se ei ole käyttänyt SUPER ALKO -tunnuksia elinkeinotoiminnassa Suomessa, vaan Latviassa. Asiassa on näin ollen ensiksi arvioitavana kysymys siitä, onko SUPER ALKO -tunnuksia käytetty elinkeinotoiminnassa Suomessa. Jos vastaus tähän kysymykseen on myönteinen, kysymystä tavaramerkkiloukkauksesta on arvioitava ensisijaisesti sekaannusvaaran perusteella ja toissijaisesti laajalti tunnetun tavaramerkin suojan perusteella. Lisäksi on arvioitava kysymystä toissijaisen tunnuksen loukkauksesta.

7. Markkinaoikeus on asian valmistelussa päättänyt, että asiassa ratkaistaan ensin välituomiolla väitettyjen oikeudenloukkausten perustetta koskevat ja niihin välittömästi liittyvät kannevaatimukset.

2 Asian tarkastelun oikeudelliset lähtökohdat

2.1 Väitetty tavaramerkkiloukkaus

8. Alko Oy:n mukaan sen tavaramerkkioikeuksia väitetysti loukkaava toiminta on alkanut marraskuussa 2016 ja jatkuu edelleen.

9. Nykyinen tavaramerkkilaki on tullut voimaan 1.5.2019 ja sillä on kumottu aiemmin voimassa ollut, vuoden 1964 tavaramerkkilaki (7/1964). Nykyään voimassaolevan tavaramerkkilain 107 §:n 1 momentin mukaan mainitun lain voimaan tullessa vireillä olevan riita-asian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Pykälän 5 momentin mukaan sen estämättä, mitä mainitun pykälän 1 momentissa säädetään, tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä.

10. Kysymystä siitä, onko Aldar Latvia SIA:n menettely loukannut Alko Oy:n tavaramerkkioikeuksia, tulee siten arvioida 1.5.2019 edeltävältä ajalta aikaisemman tavaramerkkilain (7/1964) perusteella ja tämän jälkeiseltä ajalta voimassa olevan tavaramerkkilain perusteella. Tavaramerkkiloukkausta koskevan arvioinnin ja tältä osin asian lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä sillä, kumpia säännöksiä sovelletaan, koska säännösten muutokset eivät ole olleet nyt sovellettaviksi tulevin osin olennaisia. Näin ollen markkinaoikeus katsoo riittäväksi kuvata tässä ratkaisussa tavaramerkkilain säännöksiä vain sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa 1.5.2019 alkaen.

2.2 Väitetty toissijaisen tunnuksen loukkaus

11. Myös Alko Oy:n toissijaista tunnusta väitetysti loukkaava toiminta on alkanut marraskuussa 2016 ja jatkuu edelleen.

12. Edellä mainitun toiminnan alkaessa voimassa olleen tavaramerkkilain (7/1964) 5 a §:n (616/2016) mukaan tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä eikä toiminimeä. Tavaramerkkiin ei myöskään saa ottaa toisen aputoiminimeä eikä toissijaista tunnusta, paitsi jos näiltä puuttuu erottamiskyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista. Mainittu 5 a § oli korvannut tavaramerkkilain 3 §:n 3 momentin (996/1983) vastaavan säännöksen, jonka osalta oikeuskirjallisuudesta (Castrén, Toiminimi, 2008, s. 129) ilmenee, että lainkohdassa tarkoitettuja tilanteita on arvioitava tavaramerkkilaissa säädettyjen oikeuskeinojen valossa. Jos tavaramerkkiin on otettu toisen toiminimi, aputoiminimi tai toissijainen tunnus, voidaan tavaramerkin käyttö kieltää tavaramerkkilain nojalla.

13. Tavaramerkkilakiin, joka on tullut voimaan 1.5.2019, ei sisälly vastaavaa säännöstä. Voimassaolevan tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 4 kohdassa on säädetty siitä, että vaara sekoittamisesta aikaisempaan toissijaiseen tunnukseen on tavaramerkkirekisteröinnin hylkäys- tai mitätöintiperuste. Lain esitöissä (HE 201/2018 vp s. 105) on todettu sen 13 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa, että kyseisessä säännöksessä mainitaan vaara tavaramerkin ja toiminimen välisestä sekoitettavuudesta eikä aikaisemman tavaramerkkilain 5 a §:n mukaiselle sääntelylle ole muun muassa tästä syystä enää ollut tarvetta.

14. Koska voimassaolevan tavaramerkkilain 13 §:ssä on edellä todetuin tavoin säädetty tavaramerkin ja aikaisemman toissijaisen tunnuksen välisestä sekoittamisvaarasta rekisteröinnin esteenä tai mitätöintiperusteena eikä lain esitöistä ilmene, että oikeustilaa olisi ollut tarkoitus muuttaa sen osalta, että mahdollisen loukkauksen ja seuraamuksien arviointiin sovelletaan tavaramerkkilakia, markkinaoikeus katsoo, että toissijaisen tunnuksen Alko väitettyä loukkausta SUPER ALKO -tunnuksilla tulee arvioida tavaramerkkilain perusteella myös 1.5.2019 jälkeiseltä ajalta.

3 Onko SUPER ALKO -tunnuksia käytetty elinkeinotoiminnassa Suomessa?

3.1 The Baltic Guide -lehti

15. Alko Oy:n asiakirjatodisteesta 12 ilmenee, että Aldar Latvia SIA on julkaissut mainoksia suomenkielisessä The Baltic Guide -lehdessä marraskuun 2016 ja joulukuun 2019 välisenä aikana. Mainoksia on ollut vuonna 2016 kahdessa lehden numerossa, vuonna 2017 yhdeksässä numerossa, vuonna 2018 neljässä numerossa ja vuonna 2019 seitsemässä numerossa.

16. The Baltic Guide -lehden vuotta 2019 koskevan mediakorttiesitteen (Alko Oy:n asiakirjatodiste 23) mukaan lehden painos on 30.000–50.000 kappaletta kuukaudessa. Asiassa on riidatonta, että Aldar Latvia SIA:n mainoksen sisältävä lehti on ollut jakelussa Suomessa. Lehden jakelupisteitä Suomessa ovat Helsingin Länsiterminaali, Katajanokan terminaali ja Makasiiniterminaali (Alko Oy:n asiakirjatodiste 20). Lehden voi myös tilata kotiin (Alko Oy:n asiakirjatodisteet 11 ja 21) sekä lukea verkkolehtenä (Alko Oy:n asiakirjatodiste 15).

17. Kesäkuun 2016 numerosta kesäkuun 2017 numeroon mainoksissa on ollut tunnus, jossa oranssilla pallon muotoisella taustalla ovat olleet allekkain mustalla tekstillä sanat "SuPer" ja "Alko". Sanan "Alko" o-kirjaimen keskellä on prosenttia kuvaava merkki. Heinäkuun 2017 numerosta elokuun 2018 numeroon mainoksissa on ollut edellä kuvatun kanssa samanlainen tunnus kuitenkin sillä lisäyksellä, että sanan "Alko" alla on ollut sana "Latvia" isoilla kirjaimilla, mutta selvästi pienemmällä kirjasinkoolla.

18. Vuoden 2019 numeroissa julkaistuissa mainoksissa tunnusta on muutettu siten, että siinä ei enää ole ollut sanaa "Alko". Tässä muutetussa tunnuksessa (jäljempänä "SuPer A -tunnus", kuva kohdassa 45 jäljempänä) on pallon muotoisella oranssilla taustalla päällimmäisenä mustalla tekstillä sana "SuPer", alimmaisena sana "Latvia" samankokoisella tekstillä. Niiden välissä on merkin osa, joka alkaa isolla A-kirjaimella ja päättyy pieneen o-kirjaimeen, jonka keskellä on prosenttia kuvaava merkki. A- ja o-kirjaimien välissä puolestaan on viinipullon muotoinen kuvio ja viinilasin muotoinen kuvio.

19. Kaikissa The Baltic Guide-lehdessä julkaistuissa mainoksissa on ollut myös verkkotunnus www.superalko.lv myymälöiden aukiolo- ja yhteystietojen yhteydessä. Elokuun 2018 numerossa julkaistussa mainoksessa on tämän lisäksi ollut koko mainossivun ylittävä suurikokoinen teksti "KATSO HINTOJA www.superalko.lv".

20. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muun ohella sekaannusvaaran aiheuttavan merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, jos kysymyksessä on merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa. Markkinaoikeus toteaa, että säännöksessä tarkoitettuun markkinointiin sisältyy myös mainonta.

21. The Baltic Guide on edellä todetuin tavoin suomenkielinen lehti, joka on ollut jakelussa Suomessa ja tilattavissa kotiin Suomessa. Lehteä on lisäksi mainostettu Suomessa "suomenkielisenä matkailulehtenä" (Alko Oy:n asiakirjatodiste 10), joten on ilmeistä, että lehti on ainakin pääosin suunnattu Suomessa asuville matkailijoille. Markkinaoikeus katsoo, että julkaisemalla edellä mainitut mainokset The Baltic Guide lehdessä Aldar Latvia SIA on käyttänyt mainoksiin sisältyneitä tunnuksia elinkeinotoiminnassaan Suomessa. Tavaramerkkiloukkausta arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, missä laajuudessa kieltovaatimuksen kohteena olevia tunnuksia on käytetty. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen enemmälti lausua The Baltic Guide lehden jakelu-, tilaus- ja toimitusmääristä ja niiden merkityksestä.

3.2 Verkkosivut www.superalko.lv

22. Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko kysymyksessä olevien SUPER ALKO -tunnusten käyttö verkkosivuilla www.superalko.lv merkinnyt sitä, että kyseisiä tunnuksia on käytetty Suomessa sijaitsevalle kohdeyleisölle suunnatussa markkinoinnissa.

23. Unionin tuomioistuin on tuomiossa L’Oréal ym. (tuomio 12.7.2011, C-324/09, EU:C:2011:474) arvioinut kysymystä edellytyksistä, joilla kansallisen tavaramerkin ja EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää tavaramerkillä varustettujen tuotteiden tarjoaminen myytäväksi sähköisellä markkinapaikalla. Tuomion mukaan pelkkä pääsy internetsivustolle alueella, jolla tavaramerkki saa suojaa, ei riitä sen päätelmän tekemiseen, että sillä esitetyt myyntitarjoukset on tarkoitettu kyseisellä alueella oleville kuluttajille (64 kohta). Kansallisten tuomioistuinten on arvioitava tapauskohtaisesti, onko olemassa merkityksellisiä seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, että sähköisellä markkinapaikalla esitetty myyntitarjous on tarkoitettu sillä alueella oleville kuluttajille, jolla tavaramerkki saa suojaa ja jolta on pääsy sähköiselle markkinapaikalle. Kun myyntitarjouksessa täsmennetään maantieteelliset alueet, joille myyjä on valmis lähettämään tuotteen, tämäntyyppisellä täsmennyksellä on erityistä merkitystä kyseisessä arvioinnissa (65 kohta).

24. Tuomiossa AMS Neve ym. (tuomio 5.9.2019, C-172/18, EU:C:2019:674), joka koskee tuomioistuinten alueellista toimivaltaa EU-tavaramerkin loukkauskanteen osalta, unionin tuomioistuin on arvioinut kysymystä siitä, minkä jäsenvaltion alueella loukkaus on tapahtunut loukkaavaksi väitetyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden sähköisesti julkaistujen mainoksien ja myyntitarjouksien osalta. Tuomion mukaan EU-tavaramerkkiä loukkaaviksi väitetyt toimet on tällöin tehty alueella, jolla kuluttajat tai elinkeinonharjoittajat, joille nämä mainokset ja myyntitarjoukset on suunnattu, ovat, riippumatta siitä, onko vastaaja sijoittautunut toiseen valtioon, sijaitseeko vastaajan käyttämä sähköisen verkon palvelin toisessa valtiossa tai ovatko tuotteet, joita mainokset ja tarjoukset koskevat, toisessa valtiossa (47 kohta). Kysymystä siitä, missä jäsenvaltiossa oleville kuluttajille tai elinkeinonharjoittajille internetsivuston sisältämät mainokset ja myyntitarjoukset on suunnattu, tuomioistuimen on tutkittava erityisesti niiden tältä internetsivustolta ja näiltä alustoilta löytyvien täsmennysten perusteella, jotka koskevat kyseessä olevien tuotteiden maantieteellistä toimitusaluetta.

25. Tietokantasuojaa koskevassa asiassa (tuomio 18.10.2012, Football Dataco ym., C-173/11, EU:C:2012:642, 42 kohta) unionin tuomioistuin on katsonut toimenpiteen suuntaamista tietyssä jäsenvaltiossa olevalle yleisölle koskevassa arvioinnissa olevan merkitystä sillä, että yhtiön internetiin laittamat tiedot ovat jäsenvaltiossa olevien internetin käyttäjien ja yhtiön asiakkaiden saatavilla heidän omalla kielellään, joka poikkeaa kielistä, joita niissä jäsenvaltioissa tavanomaisesti käytetään, joista käsin kyseinen yhtiö harjoittaa toimintaansa.

26. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainituista tuomioista ilmenevät periaatteet ovat sovellettavissa myös tässä asiassa arvioitaessa sitä, onko verkkosivuilla www.superalko.lv tapahtunut markkinointi suunnattu Suomessa olevalle kohdeyleisölle.

27. Aldar Latvia SIA markkinoi The Baltic Guide -lehden mainoksissa edellä todetuin tavoin viitatuilla verkkosivuillaan www.superalko.lv pääasiassa erilaisia alkoholi- ja virvoitusjuomia, joita se myy Latviassa sijaitsevissa myymälöissään. Verkkosivuilla olevista kielisymboleista ilmenee, että verkkosivut ovat latvian, viron, suomen ja englannin kielillä. Suomenkielisillä sivuilla on kartat myymälöiden sijainnista Latviassa ja ajo-ohjeet myymälöihin sekä niiden yhteystiedot ja aukioloajat. Myymälöiden osalta on erikseen korostettu niiden sijaintia Viron ja Latvian välisen rajan läheisyydessä ja saavutettavuutta autolla.

28. Suomenkielisillä verkkosivuilla on ollut kuviotunnus SuPer Alko Latvia (Alko Oy:n asiakirjatodiste 13), johon Aldar Latvia SIA:lla on Latviassa rekisteröity tavaramerkkioikeus, taikka vastaava merkki ilman oranssia taustaa, kuitenkin siten, että sanan "Alko" o-kirjaimen sisällä oleva prosenttimerkki on oranssinvärinen (Alko Oy:n asiakirjatodiste 14). Lisäksi suomenkielisillä verkkosivuilla on käytetty sanamerkkiä SuperAlko, jossa sanat "super" ja "alko" on kirjoitettu yhteen ja keskellä oleva p-kirjain on kirjoitettu pienellä.

29. Suomenkielisillä verkkosivuilla on myös mahdollisuus lähettää Latviassa sijaitsevaan myymälään niin sanottu toivelista ostoksista (Alko Oy:n asiakirjatodiste 19). Toivelistan lähettäjän on tullut syöttää verkkosivuille myymälä, josta ostokset halutaan noutaa, ja lisäksi noutoaika. Verkkosivujen mukaan toivelistalle hyväksytään ainoastaan vähintään 200 euron suuruiset tilaukset.

30. Asiassa on riidatonta, että Aldar Latvia SIA ei harjoita alkoholin etämyyntiä eikä toimita alkoholijuomia esimerkiksi Suomeen. Todistelutarkoituksessa kuultu LU on kertonut, että edellä mainitun toivelistan kautta ei pysty tilaamaan tuotteita etukäteen eikä toivelistan tuotteita edes kerätä myymälässä valmiiksi noutamista varten, vaan verkkosivujen toivelistaominaisuudella on ainoastaan varastonhallintaan liittyvä tarkoitus. LU:n kertoman mukaan toivelistaominaisuuden avulla yhtiö pyrkii varmistumaan siitä, että myymälässä on riittävästi tuotteita saatavilla asiakkaan saapuessa myymälään. Tästä syystä toivelistaominaisuudella on merkitystä ainoastaan silloin, kun niin sanottu tilaus on riittävän suuri.

31. On selvää, että verkkosivuilla www.superalko.lv tapahtunut markkinointi ei ole suunnattu Suomessa olevalle kohdeyleisölle yksinomaan sillä perusteella, että verkkosivuille on pääsy Suomesta käsin. Edellä todetuin tavoin tunnus www.superalko.lv on ollut näkyvästi esillä Aldar Latvia SIA:n mainostaessa juomien vähittäismyyntipalveluitaan suomenkielisessä The Baltic Guide lehdessä, joka on Suomessa jakelussa Helsingin matkustajasatamissa ja on kohdistettu suomalaisille laivamatkustajille tai muille matkailijoille, jotka ovat matkustamassa Viroon. Suomalaisia matkailijoita on siten lehtimainosten kautta ohjattu Aldar Latvia SIA:n verkkosivuille, jotka ovat muun ohella suomenkieliset ja joissa on edellä todetuin tavoin käytetty SUPER ALKO -tunnuksia. Verkkosivuilla on tuotu esille, että latvialaiset myymälät sijaitsevat Viron rajan läheisyydessä. Suurehkoja ostoksia varten on voinut lähettää myymälään edellä kuvatun toivelistan sen varmistamiseksi, että myymälän varastossa on käyntiajankohtana riittävästi toivottuja tuotteita.

32. Markkinaoikeus katsoo verkkosivujen www.superalko.lv sisältöä ja kieltä sekä verkkosivuja koskevaa edellä kuvattua lehtimainontaa kokonaisuutena arvioiden, että verkkosivuilla oleva mainonta on osaltaan suunnattu Suomessa oleville kuluttajille. Tätä ei muuta se seikka, että Aldar Latvia SIA ei toimita tuotteitaan Suomeen, jolle on esteenä se, että alkoholijuomien etämyynti on kielletty Latvian lainsäädännössä. Verkkosivut ja niihin viittaava lehtimainonta on kuitenkin osaltaan suunnattu Suomesta saapuville matkailijoille, jotka itse noutavat tuotteet Latviassa sijaitsevista myymälöistä.

33. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että Aldar Latvia SIA on käyttänyt SUPER ALKO -tunnuksia elinkeinotoiminnassaan Suomessa sekä The Baltic Guide -lehdessä julkaistuissa mainoksissa että verkkosivuilla www.superalko.lv. Asiassa on näin ollen seuraavaksi arvioitava, onko Aldar Latvia SIA tällä menettelyllään loukannut Alko Oy:n tavaramerkki- ja toiminimioikeuksia.

4 Tavaramerkkien sekaannusvaaran arviointi

34. Tavaramerkkilain 5 §:n 2 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten.

35. Merkkien välillä on sekaannusvaara, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perustuttava vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, joten ominaispiirteidensä tai hyvän tunnettuuden vuoksi erittäin erottamiskykyisiä tavaramerkkejä suojataan muita laajemmin ja päinvastoin.

36. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden kohdeyleisö mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Erityisesti keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkejä vertailtaessa on lisäksi ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja useimmiten vertailijan on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat, joita tavaramerkit kattavat.

37. Asiassa ovat vertailtavina Alko Oy:n tavaramerkit numero 245540 ALKO ja numero 240341 ALKO (kuvio) sekä Aldar Latvia SIA:n SUPER ALKO -tunnukset. Alko Oy:n tavaramerkit kattavat muun ohella oluet ja alkoholijuomat sekä tukku- ja vähittäiskauppapalvelut luokissa 32, 33 ja 35. Aldar Latvia SIA on Suomeen suunnatussa markkinoinnissaan käyttänyt SUPER ALKO tunnuksia juomien vähittäismyyntipalveluihin liittyen. Markkinaoikeus toteaa, että alkoholin vähittäismyynti sisältyy Alko Oy:n tavaramerkkien kattamiin vähittäiskauppapalveluihin. Vertailtavat palvelut ovat siten samoja eikä asiassa ole muuta edes väitetty.

38. Kysymyksessä olevien palvelujen osalta merkityksellinen kohdeyleisö on suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

39. ALKO Oy:n tavaramerkki numero 245540 ALKO on sanamerkki ja numero 240341 ALKO (kuvio alla) puolestaan on mustavalkoinen kuviomerkki, joka koostuu tyylitellyllä kirjasinlajilla kirjoitetusta sanaosasta Alko, joka on rengaskuvion sisällä. Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkin numero 240341 ALKO hallitseva osa on sana "alko", joka on myös itsessään laajalti tunnettu tavaramerkki, tavaramerkin kuviollisuuden ollessa yksinkertaista.


Tavaramerkki numero 240341 ALKO (kuvio)


40. Kieltovaatimuksen kohteena olevat SUPER ALKO -tunnukset ovat sana- tai kuviomerkkejä, joita kaikkia yhdistää sana "alko" lukuun ottamatta yhtä tunnusta eli jäljempänä kohdassa 45 kuvattua SuPer A tunnusta. Lisäksi osaan tunnuksista sisältyy sana "Latvia". Markkinaoikeus arvioi ensiksi sekaannusvaaraa Aldar Latvia SIA:n sanan "alko" sisältävien SUPER ALKO tunnusten osalta ja sen jälkeen erikseen lisäksi sanan "Latvia" sisältävien tunnusten osalta. Lopuksi arvioidaan sekaannusvaaraa Super A-tunnuksen osalta.

41. Aldar Latvia SIA:n tunnuksissa sanat "super" ja "alko" on kirjoitettu osassa tunnuksia kokonaan isoilla kirjaimilla, osassa isoilla alkukirjaimilla ja lisäksi osassa sanan "super" keskellä oleva p-kirjain on kirjoitettu isolla kirjaimella. Osassa tunnuksia on myös vähäistä kuviollisuutta, kuten suorakaiteen tai pallon muotoinen oranssin värinen tausta tekstille sekä prosenttimerkki o-kirjaimen sisällä. Näihin Aldar Latvia SIA:n tunnuksiin sisältyy Alko Oy:n laajalti tunnettu tavaramerkki numero 245540 ALKO ja lisäksi sanaosa laajalti tunnetusta tavaramerkistä numero 240341 ALKO (kuvio). Sana "super" on erottamiskyvyltään heikko yleinen laatusana. Yhdessä tunnuksessa on myös verkkotunnukseen sisältyvä www-alkuosa sekä lopussa Latviaan viittaava lv-maatunnus, jotka ovat heikosti erottamiskykyisiä. Vertailtaviin tavaramerkkeihin ja tunnuksiin sisältyviä kuviollisia elementtejä on pidettävä heikosti erottamiskykyisinä. Kun otetaan huomioon vertailtaville tavaramerkeille ja tunnuksille yhteinen tässä tapauksessa tavanomaista erottamiskykyisempi osa "alko" ja muiden edellä kuvattujen osien heikko erottamiskyky, markkinaoikeus katsoo, että ne ovat ulkoasultaan ja lausuntavaltaan sekä myös merkityssisällöltään samankaltaisia.

42. Edellä arvioituihin Aldar Latvia SIA:n tunnuksiin sisältyy Alko Oy:n laajalti tunnettu ja erottamiskyvyltään vahva tavaramerkki numero 245540 ALKO ja lisäksi sanaosa laajalti tunnetusta tavaramerkistä numero 240341 ALKO (kuvio). Kun tämän lisäksi otetaan huomioon, että vertailtavien merkkien ja tunnusten muut osat ovat erottamiskyvyltään heikkoja ja että ne lisäksi koskevat samoja palveluja, markkinaoikeus katsoo, että niiden välille syntyy sekaannusvaara.

43. Osassa SUPER ALKO -tunnuksia on edellä kuvattujen elementtien lisäksi lopussa sana "Latvia". Markkinaoikeus katsoo, että nyt kysymyksessä olevassa asiassa kohdeyleisö mieltää kyseisen sanan, joka on kokonaisen valtion nimi, kuvaavan kyseessä olevien palveluiden alkuperää. Sana "Latvia" on näin ollen heikosti erottamiskykyinen. Markkinaoikeus katsoo, että tunnusten lopussa oleva sana "Latvia" ei poista sekaannusvaaraa, vaikka kohdeyleisön voidaan olettaa olevan tietoinen Alko Oy:lle säädetystä yksinoikeudesta myydä tietyn vahvuisia alkoholijuomia nimenomaan Suomessa.

44. Siltä osin kuin Aldar Latvia SIA on esittänyt suomalaisten kuluttajien tuntevan SuPerAlko-tunnuksen, markkinaoikeus toteaa, että tällä seikalla ei ole asiassa merkitystä, koska mahdollisen tunnettuuden voidaan katsoa suurelta osin perustuvan edellä todetulla tavalla sekaannusvaaran aiheuttavien SUPER ALKO tunnusten käyttöön Suomeen suunnatussa markkinoinnissa.

45. Asiassa on vielä arvioitava sekaannusvaaraa edellä kohdassa 18 viitatun ja alla olevan kuvan mukaisen Super A -tunnuksen osalta.


Super A -tunnus (kuvio)


46. Toisin kuin muut vertailtavana olevat Aldar Latvia SIA:n tunnukset, Super A -tunnus ei sisällä sanaa "alko". Markkinaoikeus katsoo, että etenkään tunnuksessa oleva viinilasin muotoinen kuvio ei ole muodoltaan sellainen, että se olisi ymmärrettävissä k-kirjaimena, jolloin sen keskimmäinen osio sanojen "SuPer" ja "Latvia" välissä olisi ymmärrettävissä sanaksi "Alko". Näin ollen tunnus on ulkoasultaan ja lausuntavaltaan erilainen kuin vertailtavina olevat Alko Oy:n tavaramerkit. Merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että

Super A tunnuksen sisältämät viinipullon ja viinilasin muotoiset kuviot sekä o-kirjaimen sisällä oleva prosenttimerkki saatetaan ymmärtää viittauksiksi alkoholiin ja toisaalta myös sanan "alko" voidaan katsoa olevan alkoholiin viittaava lyhenne. Markkinaoikeus katsoo, että vertailtavat merkit ja tunnus ovat merkityssisällöltään vähäisessä määrin samankaltaisia.

47. Super A -tunnuksen osalta markkinaoikeus katsoo, että merkityssisältöjen vähäisestä samankaltaisuudesta huolimatta tunnus on kokonaisuutena arvioiden erilainen kuin vertailtavina olevat Alko Oy:n tavaramerkit. Näin ollen Super A -tunnuksen osalta sekaannusvaaraa ei ole. Asiassa on näin ollen Super A -tunnuksen osalta arvioitava loukkauskysymystä laajalti tunnetun tavaramerkin suojan perusteella.

5 Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja

48. Alko Oy on esittänyt, että SUPER ALKO -tunnusten käyttö on Alko Oy:n tavaramerkkien, joiden laajalti tunnettuus on riidatonta, goodwill-arvon epäoikeutettua hyväksikäyttöä ja lisäksi aiheuttanut haittaa Alko Oy:n tavaramerkkien erottamiskyvylle ja maineelle.

49. Tavaramerkkilain 5 §:n 3 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki, riippumatta siitä käytetäänkö sitä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos a) merkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta tai b) merkin aiheeton käyttö on haitaksi laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

50. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan laajalti tunnetulle merkille annettavan suojan soveltaminen riippuu kolmesta edellytyksestä: ensiksi siitä, että aikaisempi tavaramerkki ja myöhempi merkki ovat samoja tai samankaltaisia, toiseksi siitä, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitä, että on vaara, että myöhemmän merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä voisi merkitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai olla niille haitaksi. Edellä mainittujen kolmen edellytyksen on katsottava olevan kumulatiivisia (tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés v. SMHV, C-603/14 P, EU:C:2015:807, 38 kohta).

51. Laajalti tunnetun tavaramerkin vahvennetun suojan soveltaminen ei edellytä, että sen ja kolmannen käyttämän merkin välillä olisi sekaannusvaara. Oikeuskäytännön mukaan laajalti tunnetun merkin suojan soveltamisen ensimmäisen edellytyksen osalta vaaditaan vain, että kyseessä oleva merkkien samankaltaisuus saa kohdeyleisön yhdistämään merkit toisiinsa eli liittämään ne yhteen, eikä sitä, että kohdeyleisö sekoittaisi riidanalaiset merkit toisiinsa. Yhdistämisen ei tarvitse olla välitöntä. Laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa sovelletaan siten, vaikka riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden aste olisi vähäisempi (edellä mainittu tuomio El Corte Inglés v. SMHV, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja 50 kohta).

52. Kun merkkien välillä on tietty samankaltaisuus, laajalti tunnetun merkin suojan soveltamisedellytyksiä arvioitaessa on tutkittava, liittääkö kohdeyleisö kyseiset merkit yhteen muiden merkityksellisten tekijöiden vuoksi, kuten aikaisemman tavaramerkin yleisen tunnettuuden tai maineen vuoksi (em. tuomion 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

53. Markkinaoikeus on edellä todennut, että kohdassa 45 kuvatun Super A -tunnuksen sisältämät pullon ja viinilasin muotoiset kuviot sekä o-kirjaimen sisällä oleva prosenttimerkki saatetaan ymmärtää viittauksiksi alkoholiin ja toisaalta että myös sanan "alko" voidaan katsoa olevan alkoholiin viittaava lyhenne. Markkinaoikeus on näin ollen katsonut, että vertailtavat merkit ja tunnus ovat merkityssisällöltään vähäisessä määrin samankaltaisia. Ulkoasun ja lausuntatavan osalta ne ovat erilaisia. Super A -tunnusta on käytetty The Baltic Guide lehdessä mainoksissa, joissa on esiintynyt näkyvästi verkkotunnus www.superalko.lv sekä lisäksi myös muita SUPER ALKO -tunnuksia. Kun otetaan huomioon merkkien ja tunnuksen merkityssisältöjen tietty samankaltaisuus ja Super A -tunnuksen edellä mainittu käyttö yhdessä muiden SUPER ALKO -tunnusten kanssa, markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisö mieltää Super A -tunnuksen kuvio-osan viittaavan sanaan "alko" ja näin liittää myös Super A -tunnuksen Alko Oy:n laajalti tunnettuihin merkkeihin.

54. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan merkkien yhteyden arviointiin liittyvät tosiseikat ja kohdeyleisön mieltämä yhteys eivät kuitenkaan sellaisenaan riitä osoittamaan epäoikeutetun hyväksikäytön tai haitan olemassaoloa (ks. tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 32 kohta ja tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C 487/07, EU:C:2009:378, 37 kohta). Asiassa on näin ollen seuraavaksi arvioitava, onko Aldar Latvia SIA väitetyllä tavalla epäoikeutetusti hyväksikäyttänyt Alko Oy:n laajalti tunnettujen tavaramerkkien erottamiskykyä ja mainetta tai aiheuttanut niille haittaa.

55. Sitä, onko merkin käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste (em. tuomio L’Oréal ym., 44 kohta).

56. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön lisäksi myös korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä KKO 2016:16 (kohdat 20–21) ilmenee, että arvioitaessa hyötymistarkoitusta laajalti tunnetusta tavaramerkistä, voidaan kiinnittää huomiota myös sellaisiin todellisiin ja välittömiin seikkoihin kuten toteutettuun markkinointiin.

57. Korkein oikeus on edellä mainitussa ennakkopäätöksessään 2016:16 (kohta 18) lisäksi katsonut, että sisällytettäessä aikaisempi laajalti tunnettu merkki sellaisenaan olennaisena osana myöhempiin tunnuksiin, on ilmeistä, että myöhempien tunnusten haltija on saanut toiminnassaan hyötyä laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvystä ja maineesta sen vuoksi, että tavaramerkki on ollut sen asiakkaille entuudestaan tunnettu.

58. Aldar Latvia SIA on edellä todetuin tavoin käyttänyt markkinoinnissaan Super A -tunnusta kiinteässä yhteydessä muihin SUPER ALKO -tunnuksiin, joihin on sisällytetty Alko Oy:n laajalti tunnettu tavaramerkki joko sellaisenaan tai laajalti tunnetun tavaramerkin hallitseva sekä ainoa erottamiskyinen osa. Edellä todetuin tavoin kohdeyleisö mieltää Super A -tunnuksen keskellä olevan kuvio-osan sanaksi "alko". Alko Oy:n laajalti tunnetuilla tavaramerkeillä on katsottava olevan erityistä mainetta Alko Oy:n lainsäädäntöön perustuvan yksinoikeusaseman johdosta. Lisäksi kun Super A -tunnusta on käytetty samoille palveluille kuin Alko Oy:n tavaramerkkejä, markkinaoikeus katsoo, että Aldar Latvia Oy on Super A tunnuksen edellä kuvatulla käytöllä saanut epäoikeutetusti hyötyä Alko Oy:n laajalti tunnetuista tavaramerkeistä.

59. Koska laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksi käyttäminen riittää tavaramerkin tuottaman oikeuden loukkauksen toteamiseen, asiassa ei ole tarvetta arvioida, onko tämän lisäksi aiheutunut haittaa laajalti tunnetun merkin erottamiskyvylle tai maineelle.

60. Aldar Latvia SIA on esittänyt, että se on toiminut vilpittömässä mielessä käyttäessään Super A -tunnusta. Tältä osin yhtiö on vedonnut sen emoyhtiön Osaühing Aldar Eestin ja Alko Oy:n väliseen sovintosopimukseen, jonka mukaisen sovinnon Helsingin käräjäoikeus on vahvistanut 28.6.2018 sisällöltään riidattomalla päätöksellä. Unionin tuomioistumien oikeuskäytännössä on sinänsä katsottu, että laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttäminen voi olla oikeutettua edellyttäen, että merkkiä käyttänyt osapuoli osoittaa käyttämiselle olevan perusteltu syy (ks. tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, 44 kohta).

61. Edellä mainitussa sovintosopimuksessa kysymyksessä ollut riita-asia on ollut pääpiirteissään samanlainen kuin nyt kysymyksessä oleva asia, kuitenkin sillä poikkeuksella, että siinä on ollut kysymys merkkien käytöstä Virossa ja asian osapuolena on edellä todetuin tavoin ollut Aldar Latvia SIA:n virolainen emoyhtiö Osaühing Aldar Eesti. Sovintosopimuksessa emoyhtiö on muun ohella sitoutunut lopettamaan verkkotunnuksen www.superalko.ee käytön Suomeen kohdennetussa markkinoinnissa ja poistamaan SuperAlko-merkistä sanaelementin ALKO Suomeen kohdennetuista suomenkielisistä tai Suomessa jaetuista tai julkaistuista materiaaleista. Osana sovintosopimusta Alko Oy on vahvistanut, että se hyväksyy muutoksen, jonka Osaühing Aldar Eesti on tehnyt merkkiinsä sanaelementin ALKO poistamiseksi ja ettei se puutu tällaisen muutetun kuviomerkin käyttöön Suomeen suunnatussa markkinoinnissa tai myynnissä. Markkinaoikeus toteaa, että tämä muutettu merkki pääosin muistuttaa tässä asiassa kysymyksessä olevaa Super A -tunnusta.

62. Alko Oy on esittänyt hyväksyneensä Super A -tunnusta muistuttavan muutetun merkin käytön osana Osaühing Aldar Eestin kanssa tehtyä kokonaissovintoa eikä sovinto ole tarkoittanut, että Aldar Latvia SIA saisi käyttää sovintosopimuksessa hyväksyttyä muutettua merkkiä yhdessä SuperAlko-merkin ja verkkotunnuksen www.superalko.lv kanssa.

63. Markkinaoikeus katsoo, että Osaühing Aldar Eestin ja Alko Oy:n välinen sovintosopimus ei osoita Aldar Latvia SIA:n toimineen vilpittömässä mielessä etenkään, kun sovinnon osana on ollut sanaelementin ALKO poistaminen Suomeen kohdistuvasta markkinoinnista. Näin ollen Aldar Latvia SIA ei ole osoittanut perusteltua ja siten hyväksyttävää syytä Super A -tunnuksen käyttämiselle elinkeinotoiminnassaan Suomessa.

6 Toissijaisen tunnuksen väitetty loukkaus

64. Alko Oy:n toissijainen tunnus on Alko ja sen toimiala alkoholi- ja muiden juomien vähittäiskauppa. Super A -tunnusta lukuun ottamatta Aldar Latvia SIA:n SUPER ALKO -tunnukset sisältävät Alko Oy:n toissijaisen tunnuksen Alko sellaisenaan ja lisäksi näitä merkkejä on käytetty alkoholijuomien vähittäiskaupassa. Alko Oy:n toissijaisella tunnuksella on katsottava olevan tunnettuutta samoin kuin Alko Oy:n tässä asiassa kysymyksessä olevilla tavaramerkeillä. Markkinaoikeus katsoo, että kyseiset SUPER ALKO -tunnukset ovat näillä perusteilla sekoitettavissa toissijaiseen tunnukseen ja loukkaavat siten Alko Oy:n oikeutta.

7 Johtopäätös loukkausta koskevien vahvistus- ja kieltovaatimusten osalta

65. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Aldar Latvia SIA on elinkeinotoiminnassaan Suomessa käyttänyt SUPER ALKO -tunnuksia, jotka aiheuttavat sekaannusvaaran Alko Oy:n aikaisempiin laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin tai joiden käyttö ilman perusteltua syytä merkitsee epäoikeudenmukaisen edun saamista näiden laajalti tunnettujen tavaramerkkien erottamiskyvystä tai maineesta. Ne ovat myös sekoitettavissa Alko Oy:n toissijaiseen tunnukseen Alko. Aldar Latvia SIA on näin ollen menettelyllään loukannut Alko Oy:n tavaramerkkioikeuksia ja oikeutta toissijaiseen tunnukseen kannevaatimuksessa 1 tarkoitetulla tavalla. Näin ollen kannevaatimus 1 on hyväksyttävä vaaditussa laajuudessa.

66. Tavaramerkkilain 62 §:n 1 momentin mukaan, jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

67. Myös kieltoa koskeva Alko Oy:n kannevaatimus 2 on hyväksyttävä vaaditussa laajuudessa. Markkinaoikeus toteaa selvennyksenä, että kielto käyttää Alko Oy:n tavaramerkkejä ja toissijaista tunnusta loukkaavaa verkkotunnusta superalko.lv ei käsitä sen käyttöä verkkosivuston verkko-osoitteessa.

68. Uhkasakon määrän osalta markkinaoikeus katsoo kiellon tehokkuuden kannalta riittäväksi, että uhkasakko määrätään 200.000 euron suuruisena.

8 Muuttamis- ja hävittämisseuraamukset

69. Tavaramerkkilain 71 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä, että loukkaava merkki on poistettava merkitystä omaisuudesta tai merkki on muutettava siten, ettei sitä enää voida käyttää väärin. Jos tällainen toimenpide ei ole toteutettavissa, määrätään loukkaavalla merkillä merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyllä tavalla muutettavaksi.

70. Markkinaoikeus katsoo, että verkkosivuilla www.superalko.lv oleva suomenkielinen sisältö sekä lisäksi The Baltic Guide lehdessä julkaistut mainokset, niiltä osin kuin ne ovat edelleen saatavilla verkossa tai muuten sähköisessä muodossa, ovat Alko Oy:n esittämällä tavalla muutettavissa siten, että ne eivät sisällä loukkaaviksi todettuja SUPER ALKO tunnuksia. Sen sijaan painetussa The Baltic Guide -lehden kappaleissa olevia mainoksia ei ole mahdollista muuttaa, vaan niissä julkaistut mainokset tulee tuhota niiltä osin kuin Aldar Latvia SIA:n hallussa mahdollisesti on tällaisia painettuja lehtiä. Markkinaoikeus katsoo, että Aldar Latvia SIA:n vaatima 30 päivän siirtymäaika ei ole tarpeen ottaen huomioon muuttamis- ja hävittämistoimenpiteiden rajallisuus. Kannevaatimus 3 on näin ollen hyväksyttävä tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

9 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

71. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan ratkaisu oikeudenkäyntikuluista on annettava samalla kun tuomioistuin ratkaisee asian.

72. Asian valmistelun yhteydessä Aldar Latvia SIA:ta on kehotettu esittämään oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa asian käsittelyn tässä vaiheessa siltä varalta, että Alko Oy:n kanne tulisi hylätyksi ja asia käsittely siten päättyisi markkinaoikeudessa. Kun näin ei nyt käy ja asian käsittelyä on siis tarkoitus jatkaa markkinaoikeudessa, myös Aldar Latvia SIA:n oikeudenkäyntikuluvaatimus jää käsiteltäväksi asia kokonaisuudessaan ratkaistaessa.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus

1. vahvistaa, että Aldar Latvia SIA on loukannut Alko Oy:n tavaramerkkejä numero 245540 ALKO ja numero 240341 ALKO (kuvio) sekä toissijaista tunnusta Alko käyttämällä välituomion liitteestä ilmeneviä SUPER ALKO tunnuksia Suomeen suunnatussa alkoholin myynnissä ja markkinoinnissa sekä Suomessa jaetuissa markkinointimateriaaleissa

2. kieltää Aldar Latvia SIA:ta 200.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta vaatimuksessa 1 tarkoitettua loukkausta Suomeen kohdennetuilla verkkosivuilla, Suomessa jaetuissa markkinointimateriaaleissa, lehdissä ja muussa Suomeen kohdistuvassa markkinoinnissa

3. määrää, että verkkosivustolla www.superalko.lv oleva suomenkielinen osio ja The Baltic Guide -lehden sähköisessä muodossa olevat aineistot tulee muuttaa siten, että niihin ei sisälly välituomion liitteestä ilmeneviä SUPER ALKO -tunnuksia ja lisäksi SUPER ALKO -tunnukset sisältävät mainokset tulee tuhota Aldar Latvia SIA:n kustannuksella niiltä osin kuin tunnuksia sisältyy lehden painettuihin kappaleisiin, jotka ovat yhtiön hallussa.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 6 §:n 2 momentti huomioon ottaen tähän välituomioon saa hakea muutosta ainoastaan haettaessa muutosta asian lopulliseen ratkaisuun.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund ja Markus Mattila sekä asessori Anu Pitkänen.

Lainvoimaisuus

Ei lainvoimainen.

Liitetiedostot