MAO:72/2023


Asian käsittely markkinaoikeudessa

Hakemus

Warner Bros. Entertainment Inc. (jäljempänä myös hakija) on markkinaoikeuteen 7.2.2023 toimittamassaan hakemuksessa ja 9.2.2023 hakemuksen täydennyksessä pyytänyt, että markkinaoikeus määrää Telia Finland Oyj:n (jäljempänä myös ”teleoperaattori”) antamaan hakijalle yhteystiedot teleoperaattorille kuuluvista, hakemuksen liitteessä 1 eritellyistä teleliittymistä kunkin liittymän osalta pyydetyltä ajankohdalta.

Hakemus koskee tietojen luovuttamista vain siltä osin kuin teleoperaattori säilyttää tietoja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 17 luvun nojalla. Hakija ei vaadi luovutettavaksi niitä tietoja, joita säilytetään yksinomaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157 §:ssä säädetyn säilytysvelvollisuuden perusteella. Hakija ei luovuta henkilötietoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Hakija on havainnut, että hakemuksen liitteessä 1 yksilöidyistä teleliittymistä on ilman sen lupaa saatettu yleisön saataviin BitTorrentvertaisverkossa teoksia, joihin hakijalla on yksinomainen oikeus. Teleliittymistä on saatettu yleisön saataviin tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman hakijan suostumusta loukaten näin hakijan yksinoikeutta valmistaa teoskappaleita ja saattaa teosta yleisön saataviin.

Hakemuksen perusteena olevien teosten tuottajien kotipaikka on Yhdysvalloissa. Hakijalla on sopimukseen perustuva saanto kyseisten teosten tuottajayhtiöiltä kaikkien niiden luomien teosten oikeuksiin. Hakija on rekisteröinyt saantonsa Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteriin tai televisiosarjojen uusimpien jaksojen rekisteröinti on vireillä.

Hakija valvoo BitTorrent-vertaisverkossa tapahtuvaa tiedostonjakamista NARS-järjestelmällä (Network Activity Recording and Supervision), joka lataa yhden tai useamman koepalan luvattomasti yleisön saataviin saatetuista teoksista. Ohjelma vertaa kutakin koepalaa hakijan teokseen varmistaen tiedoston jakamisen loukkaavan hakijan tekijänoikeutta. NARS-järjestelmä kirjaa lokitiedostoihin olennaiset tiedot koepalojen lataamisesta ja hakijan teoksia luvattomasti välittävistä teleliittymistä.

Hakija on myös kerännyt NARS-järjestelmän rinnalla toimivalla, BitTorrent-vertaisverkon käytöstä tilastoa keräävällä ohjelmalla tietoa siitä, kuinka monta IP-osoitetta on tietopyynnössä esitettyä aikaleimaa vastaavan vuorokauden aikana ollut kiinnittyneenä samaan parveen kuin hakemuksen kohteena oleva IP-osoite, ja toisaalta siitä, kuinka monta
IP-osoitetta on ollut kiinnittyneenä samaa teosta välittäviin muihin tunnettuihin parviin.

Korkein oikeus on ennakkopäätöksellään KKO 2022:47 tarkoittanut ohjata muun ohella tekijänoikeuslain 60 a §:n kirjatun merkittävyyskynnyksen tulkintaa. Ratkaisussa korkein oikeus on todennut, että teos voi olla todennäköisesti hallitsemattomasti laajenevan saataville saattamisen kohteena, vaikka parven tosiasiallisia todennettuja käyttäjiä olisi vähän. Näin ollen parven kokoa koskevien tietojen merkitys on todentaa, että teleliittymän käyttäjä ei ole parvessa yksin ja vähäinenkin parvenosallistujamäärä on osoitus laajasta yleisön saataviin saattamisesta.

Korkeimman oikeuden antama ratkaisu on koskenut olennaisesti samanlaista hakemusta, kuin mistä nyt on kyse. Ratkaisun mukaisesti teleliittymän yhteystietojen luovuttaminen on sen tavoitteen mukainen, jolla pyritään tekijänoikeuksien haltijana olevan oikeudenhaltijan tiedonsaantioikeuden ja teleliittymien käyttäjien yksityisyyden suojan ja sen osana olevan henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden väliseen oikeudenmukaiseen tasapainoon. Kyseisessä ja vastaavissa asioissa ei
siten voida katsoa olevan myöskään suhteellisuusperiaatteesta johtuvaa estettä yhteystietojen luovuttamiselle.

Lisäksi BitTorrent-teknologian kehittyessä parvien väliset rajat ovat hämärtyneet. Moni BitTorrent-ohjelma sisältää hakukoneen, jolla voi välittömästi siirtyä parvesta toiseen, jos parven kapasiteetti ei miellytä. Käyttöön on tullut myös niin sanottu Swarm Merging, jolla BitTorrent-ohjelma voi ladata tiedoston useasta parvesta samanaikaisesti.

Vaikka teoksen kokonaisyleisö tiettynä päivänä olisi verrattain pieni, teoksen jakaminen vertaisverkossa ylläpitää teoksen saatavuutta vertaisverkossa. Oikeudenloukkauksen merkityksellisyyden kannalta ratkaisevaa ei ole yksistään kokonaisyleisön määrä tietyn vuorokauden aikana, koska hakemuksen kohteena olevista IP-osoitteista tapahtuneet oikeudenloukkaukset edistävät teoksen saatavuutta vertaisverkossa myös tulevina vuorokausina. Vaikka teoksia jakava vertaisverkon käyttäjä jakaisi teoksia vain pienelle henkilöpiirille, kyse on merkittävästä oikeudenloukkauksesta, koska teoksia vastaanottava henkilöpiiri tulee todennäköisesti jakamaan teoksia edelleen muille vertaisverkon käyttäjille. Tähän viittaa myös mainittu korkeimman oikeuden perustelu liittyen hallitsemattomasti laajenevaan saataville saattamiseen.

Asiaan osallisen lausuma

Telia Finland Oyj on pyytänyt markkinaoikeutta arvioimaan, mikä merkitys hakijan esittämille seikoille ja hakemuksen liitteenä toimitetuille asiakirjoille on annettava arvioitaessa merkittävyyskynnyksen ylittymistä ja näyttöä havaituista loukkauksista.

Asiakirjatodistelu

Warner Bros. Entertainment Inc.

  1. Ote NARS-valvontajärjestelmän lokitiedostosta
  2. Luettelo ladatuista koepaloista (salassa pidettävä)
  3. Sopimukset tekijänoikeuksien luovutuksesta Warner Bros. Entertainment Inc:lle (salassa pidettävä)
  4. Teoksia koskevat julkiset otteet Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteristä
  5. IMDb-jaksoluettelot ja sarjojen julkaisutiedot
  6. Kuva erään teoksen DVD-kannesta
  7. TorrentFreak.com-verkkosivuston artikkeli ”Vuze Speeds Up Torrent Downloads Through ‘Swarm Merging’”, 20.3.2015

Markkinaoikeuden ratkaisu

Salassapitomääräys

Hakijan vaatimuksesta, jota teleoperaattori ei ole vastustanut, markkinaoikeus määrää oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 ja 11 §:n nojalla liikesalaisuuksia sisältävinä salassa pidettäväksi hakijan asiakirjatodisteet 2 ja 3 kymmenen vuotta asian vireille tulosta lukien eli 7.2.2033 saakka.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hakijan oikeudet

Hakijalle on sen ilmoituksen mukaan sopimuksin siirtynyt kysymyksessä olevien teosten oikeudet siten, että sillä on oikeus esittää asiassa tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia. Hakijan mukaan se on rekisteröinyt saantonsa Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisteriin tai rekisteröinti on vireillä.

Tekijänoikeuslain 63 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan lain tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan elokuvateokseen, jonka tuottajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa. Tässä tapauksessa kyse on hakijan ilmoituksen mukaan elokuvista tai televisiosarjoista, joiden tuottajien kotipaikka on Yhdysvallat. Yhdysvallat ja Suomi ovat liittyneet Bernin yleissopimukseen taiteellisten ja kirjallisten teosten suojaamisesta (SopS 79/1986, jäljempänä Bernin sopimus).

Bernin sopimuksen 4 artiklan a kohdan mukaan yleissopimuksen mukaista suojaa sovelletaan sellaisten elokuvateosten tekijöihin, joiden valmistajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on liittomaassa.

Bernin sopimuksen 5 artiklassa on määräykset kansallisesta kohtelusta. Artiklan 1 kohdan mukaan tekijöillä on sopimuksessa suojattujen teostensa osalta muissa liittomaissa kuin teoksen alkuperämaassa ne oikeudet, jotka noiden maiden asianomaisissa laeissa nyt tai vastedes myönnetään niiden omille kansalaisille, samoin kuin tässä yleissopimuksessa erityisesti myönnetyt oikeudet.

Bernin sopimuksen 14 bis artiklan 2 a kohdan mukaan se, kenelle elokuvateoksen tekijänoikeus kuuluu, määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa suojaa vaaditaan.

Tekijänoikeuslain 7 §:n 1 momentin mukaan tekijänä pidetään, jollei näytetä toisin olevan, sitä, jonka nimi taikka yleisesti tunnettu salanimi tai nimimerkki yleiseen tapaan pannaan teoksen kappaleeseen tai ilmaistaan saatettaessa teos yleisön saataviin.

Hakija on asiavaltuutensa osoittaakseen toimittanut markkinaoikeudelle muun ohella tekijänoikeuksien siirtoa koskevia sopimuksia, Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin otteita sekä jaksoluetteloita ja julkaisutietoja hakemuksen perusteena olevista elokuvateoksista. Tässä hakemusasiassa hakijan toimittamasta selvityksestä käy riittävällä tavalla ilmi, että hakijalla on oikeus ryhtyä toimiin teoksiin kohdistuvien oikeudenloukkausten johdosta.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hakijalla on esillä olevassa tekijänoikeuslain 60 a §:ää koskevassa asiassa asiavaltuus ja oikeus esittää tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia hakemuksen perusteena olevista teoksista.

Yhteystietojen luovuttamista koskevat oikeudelliset lähtökohdat

Tekijänoikeuslain 60 a §:n 1 momentin mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä. Tietojen luovuttamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 8 lukua. Tuomioistuin voi määrätä yhteystietojen turvaamisesta noudattaen oikeudenkäymiskaaren 7 lukua.

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamista tietoyhteiskunnassa koskevan direktiivin (tietoyhteiskuntadirektiivi, 2001/29/EY) 3 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä, että tekijöillä on yksinoikeus sallia tai kieltää teostensa langallinen tai langaton välittäminen yleisölle, mukaan lukien teosten saattaminen yleisön saataviin siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teokset saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana. Direktiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä direktiivissä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien loukkauksia koskevista asianmukaisista seuraamuksista ja oikeussuojakeinoista, joiden tulee olla tehokkaita, oikeasuhteisia ja vakuuttavia. Mainitun artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että oikeudenhaltijat, joiden etuihin sen alueella suoritetut loukkaavat toimet vaikuttavat, voivat muun ohella hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen.

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 8 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset oikeusviranomaiset voivat teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamista koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä kantajan perustellusta ja oikeasuhtaisesta pyynnöstä määrätä muun ohella, että teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavasta jakeluverkosta annetaan tietoja.

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 23 artiklan 1 kohdan i ja j alakohdan mukaan rekisterinpitäjään tai henkilötietojen käsittelijään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan lainsäädäntötoimenpiteellä rajoittaa asetuksessa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, tai niiden soveltamisalaa, jos kyseisessä rajoituksessa noudatetaan keskeisiltä osin perusoikeuksia ja -vapauksia ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätön ja oikeasuhteinen toimenpide, jotta voidaan taata rekisteröidyn suojelu tai muille kuuluvat oikeudet ja vapaudet tai yksityisoikeudellisten kanteiden täytäntöönpano.

Henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa sähköisen viestinnän alalla koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) 5 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on kansallisella lainsäädännöllä varmistettava yleisen viestintäverkon ja yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen välityksellä tapahtuvan viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuus. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan tilaajia ja käyttäjiä koskevat liikennetiedot, jotka yleisen viestintäverkon tai yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoaja käsittelee ja tallentaa, on poistettava tai tehtävä nimettömiksi, kun niitä ei enää tarvita viestinnän välittämiseen.

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan muun ohella direktiivin 5 artiklassa ja 6 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia demokraattisen yhteiskunnan toimenpiteitä muun muassa rikosten tai sähköisen viestintäjärjestelmän luvattoman käytön torjunnan, tutkinnan, selvittämisen ja syyteharkinnan varmistamiseksi direktiivin 95/46/EY (henkilötietodirektiivi) 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tätä varten jäsenvaltiot voivat muun muassa hyväksyä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joissa säädetään tietojen säilyttämisestä sellaiseksi rajoitetuksi ajaksi, joka on perusteltua tässä kohdassa säädetyistä syistä.

Korkeimman oikeuden 5.7.2022 antamassa ennakkopäätöksessä KKO 2022:47 oli kysymys siitä, oliko tekijänoikeudella suojattua aineistoa saatettu yleisön saataviin tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetuin tavoin tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin.

Korkeimman oikeuden mukaan edellä viitattu unionin oikeus ei aseta estettä tekijänoikeuslain 60 a §:n kaltaiselle yhteystietojen luovuttamista koskevalle sääntelylle. Säännöstä pitää kuitenkin soveltaa sanotun unionin oikeuden mukaisesti unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä esitettyjen tulkintasääntöjen perusteella (KKO 2022:47, kohta 19).

Korkeimman oikeuden mukaan tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetusta yleisön saataville saattamisesta on kysymys silloin, kun se koskee teoksen tai muun aineiston välittämistä rajoittamattomalle tai varsin huomattavalle määrälle potentiaalisia vastaanottajia. Saataville saattamisen on tapahduttava ilman oikeudenhaltijoiden lupaa ja siihen asti käytetyistä teknisistä tavoista poiketen tai sen on tapahduttava uudelle yleisölle, jota tekijänoikeuden haltija ei ole ottanut huomioon alkuperäistä teosta yleisön saataviin saatettaessa (KKO 2022:47, kohta 21).

Korkeimman oikeuden mukaan tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaiset edellytykset yhteystietojen luovuttamiselle täyttyvät kuitenkin vain silloin, kun aineistoa saatetaan yleisön saataviin tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin. Näin ollen tämän merkittävyysedellytyksen tulkinnassa on otettava erityisesti huomioon aineiston saataville saattamisen laajuus. Merkitystä voidaan antaa myös aineiston laadulle sekä teleliittymän käyttäjän menettelyyn liittyville seikoille. Hakijan on esitettävä selvitys näistä yhteystietojen luovuttamisvaatimuksen perusteena olevista seikoista (KKO 2022:47, kohta 22).

Korkeimman oikeuden mukaan arvioitaessa yleisön saataville saattamisen laajuutta huomioon on otettava muun ohella menettelyn kohteena olevien teosten määrä ja menettelyn ajallinen kesto. Tekijänoikeudella suojatun aineiston laadun kannalta merkitystä on väitetyn loukkauksen taloudellisilla vaikutuksilla tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle. Teleliittymän käyttäjän menettelyyn liittyvistä piirteistä merkitystä voi olla esimerkiksi menettelyn toteuttamistavalla ja käyttäjän tietoisuudella aineiston saataville saattamisen laadusta ja laajuudesta. Lisäksi on otettava huomioon, että tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisella määräyksellä teleliittymän käyttäjän yhteystietoja luovutetaan toiselle yksityiselle taholle käyttäjän yksityisyyden suojaa rajoittaen (KKO 2022:47, kohdat 23–25).

Korkein oikeus on mainitussa asiassa katsonut, että kaikista hakemuksen kohteena olevista IP-osoitteista oli ilman tekijän suostumusta saatettu tekijänoikeudella suojattua aineistoa yleisön saataviin tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin.

Arviointi tietojen luovuttamisen edellytyksistä

Kuten edellä mainitussa korkeimman oikeuden ratkaistava olleessa asiassa, esillä olevassa asiassa on kysymys tekijänoikeudella suojattujen teosten väitetystä jakamisesta tiedostoina vertaisverkossa BitTorrenttekniikkaa hyödyntäen.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hakija on valvonut BitTorrentvertaisverkossa tapahtuvaa tiedostonjakamista NARSjärjestelmällä (Network Activity Recording and Supervision), joka lataa yhden tai useamman niin sanotun koepalan luvattomasti yleisön saataviin saatetuista teoksista. Hakijan mukaan ohjelma vertaa kutakin koepalaa hakijan teokseen varmistaen tiedoston jakamisen loukkaavan hakijan tekijänoikeutta.

Hakemuksen liitteessä 1 on yksilöity hakijan tekijänoikeudella suojattuja teoksia ja ne IP-osoitteet, joiden teleliittymien yhteystiedot ovat hakemuksen kohteena, liitteessä yksilöitynä ajankohtana. Lisäksi liite on sisältänyt tietoja niin sanotun parven käyttäjämääristä ja kokonaisyleisöstä kunkin IP-osoitteen osalta. Tämän lisäksi hakija on esittänyt hakemuksen liitteenä 2 yksityiskohtaisen NARSjärjestelmän lokitiedoston, josta ilmenee, kuinka paljon hakijan valvontajärjestelmä on ladannut koepaloja kustakin liitteessä 1 yksilöidystä IP-osoitteesta ja miten nämä koepalat ovat jakautuneet ajallisesti.

Hakemukseen liitettyjen taulukon ja valvontaohjelman lokitietojen perusteella voidaan pitää selvitettynä, että kustakin liitteessä 1 yksilöidystä IP-osoitteesta on siinä yksilöitynä ajankohtana saatettu korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2022:47 kohdassa 21 tarkoitetuin tavoin yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Hakijalla on edellä todetun mukaisesti oikeus esittää kysymyksessä olevaan suojattuun aineistoon perustuvia tekijänoikeuslain 60 a §:ään perustuvia vaatimuksia. Hakemuksessa ilmoitetun mukaan mainittu yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut ilman oikeudenhaltijan suostumusta.

Teoksen jakaminen parvessa BitTorrent-tekniikkaa hyödyntäen osoittaa lähtökohtaisesti aineiston saataville saattamisen olleen laajaa siitä huolimatta, että yksittäisen käyttäjän merkitys on voinut parven toiminnan kannalta olla tällaisissa tilanteissa vähäinen. BitTorrent-tekniikan ominaisuudet viittaavat kuitenkin myös siihen, että teos voi olla todennäköisesti hallitsemattomasti laajenevan saataville saattamisen kohteena, vaikka parven tosiasiallisia todennettuja käyttäjiä olisi vähän. Kysymys on näin ollen aineiston saataville saattamisesta rajoittamattomalle määrälle potentiaalisia vastaanottajia. Myös yksittäisen teoksen jakaminen yksittäisellä hetkellä voi osoittaa, että jakaminen täyttää tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisen määräyksen antamisen edellytykset (ks. KKO 2022:47, kohdat 37–43).

Jokaisesta hakemuksen kohteena olevasta IP-osoitteesta on saatettu teostiedostojen osia jakamalla yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattu teos. Kyse on hakijan mukaan ollut elokuvateatterilevityksessä olleista elokuvista taikka televisio- tai tilausvideopalvelussa levityksessä olevista elokuvista tai televisiosarjoista. Tällaisten teosten saataville saattamista vertaisverkossa voidaan pitää tekijän tai tämän edustajan kannalta haitallisena, sillä se estää tekijän oikeuksien tavallisen käytön tai alentaa siitä saatavia tuloja (ks. KKO 2022:47, kohta 44).

BitTorrent-tekniikan käyttäminen edellyttää erillisen ohjelman lataamista ja asentamista. Teleliittymän käyttäjän tiedossa on katsottava olevan, että ladattava teos on samanaikaisesti muiden käyttäjien ladattavissa ja että tietty kertaalleen jaettu teos on hallitsemattoman jatkolevityksen kohteena. BitTorrent-tekniikan käyttäjän ilmeisenä tavoitteena on ollut BitTorrent-ohjelmaa käyttämällä saada yhdessä muiden verkon käyttäjien kanssa luvattomasti ja ilman korvausta haltuun tekijänoikeudella suojattua aineistoa hajautetun jakamisen mahdollistamin korkein tiedonsiirtonopeuksin (ks. KKO 2022:47, kohdat 45–47).

Ottaen huomioon tekijänoikeudella suojatun aineiston yleisölle saataville saattamisen laajuus, aineiston laatu ja teleliittymän käyttäjän menettelyyn liittyvät seikat markkinaoikeus katsoo, että hakija on esillä olevassa asiassa esittänyt riittävän selvityksen tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetun merkittävyyskynnyksen ylittymisestä jokaisen hakemuksen kohteena olevan ja tämän päätöksen liitteestä ilmenevän teleliittymän osalta.

Asiassa on kyse yksityisyyden suojan piiriin kuuluvien tietojen luovuttamisesta toiselle yksityiselle, ja yhteystietojen luovuttamispyynnön kohteena olevat IP-osoitteet ovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoja (ks. KKO 2022:47, kohta 49).

Markkinaoikeus katsoo, että tietojen luovuttamispyynnössä on kyse hakijan oikeutetun edun toteuttamisesta ja että henkilötietojen käsittely on tarpeellista, sillä internetyhteyden haltijan tunnistaminen on mahdollista vain IP-osoitteen ja internetyhteyden tarjoajana toimivan teleoperaattorin toimittamien tietojen perusteella. Asiassa ei ole myöskään suhteellisuusperiaatteesta johtuvaa estettä yhteystietojen luovuttamiselle, sillä hakemuksen kohteena olevien teleliittymien haltijoiden yhteystietojen luovuttaminen on sen tavoitteen mukainen, jolla pyritään tekijänoikeuksien haltijan tiedonsaantioikeuden ja teleliittymien käyttäjien yksityisyyden suojan ja sen osana olevan henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden väliseen oikeudenmukaiseen tasapainoon (ks. KKO 2022:47, kohdat 49–54).

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että jokaisesta hakemuksen kohteena olevasta teleliittymästä on saatettu tekijänoikeuksien kannalta tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävässä määrin yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijänoikeuksien haltijan suostumusta. Asiassa on sen vuoksi perusteet määrätä teleoperaattori selvittämään ja antamaan hakijalle tämän päätöksen liitteessä yksilöityjä teleliittymiä koskevat yhteystiedot. Tiedot on määrättävä luovutettavaksi jäljempänä päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

Luovuttamismääräyksestä

Sähköisen viestin ja välitystietojen käsittelystä säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 17 luvussa. Luvun 137 §:n 1 momentin mukaan sähköisten viestien ja välitystietojen käsittely on sallittua ainoastaan käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa eikä sillä saa rajoittaa luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Pykälän 3 momentissa säädetään puolestaan, että käsittelyn jälkeen sähköiset viestit ja välitystiedot on hävitettävä tai välitystiedot tehtävä sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää tilaajaan tai käyttäjään, jollei laissa toisin säädetä.

Markkinaoikeus toteaa, että hakemuksen kohteena olevat tiedot ovat luonteeltaan sellaisia, että ne hävitetään tietyn ajan kuluttua. Tässä vaiheessa ei ole varmuudella todettavissa, miltä osin hakemuksen kohteena olevat tiedot ovat saatavilla. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 137 §:n 3 momentti ja ajan kuluminen huomioon ottaen tietojen saatavuus tulee näin ollen selvitettäväksi vasta päätöslauselmasta ilmenevää tietojen antamista koskevaa määräystä mahdollisesti täytäntöön pantaessa.

Markkinaoikeus katsoo, että luovutettavien yhteystietojen tulee sisältää sellaiset saatavissa olevat tiedot teleliittymän käyttäjästä ja tilaajasta, jotka mahdollistavat käyttäjän ja tilaajan tunnistamisen sekä tavoittamisen. Yhteystiedot tulee luovuttaa salassapitosäännösten estämättä.

Hakemuksessa esitetyt vaatimukset ovat hakijan mukaan perustuneet sille sopimuksin myönnettyihin oikeuksiin. Hakija saa siten käyttää sille luovutettavia tunnistamistietoja ainoastaan selvittääkseen ja esittääkseen sillä kysymyksessä olevien sopimusten nojalla oleviin oikeuksiin perustuvia vaatimuksia tekijänoikeuslain nojalla Suomessa.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää Telia Finland Oyj:n selvittämään ja antamaan Warner Bros. Entertainment Inc:lle käyttäjän ja tilaajan yhteystiedot tämän päätöksen liitteestä ilmenevistä teleliittymistä liitteessä mainittuina ajankohtina siltä osin kuin tiedot ovat määräystä täytäntöön pantaessa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 17 luvussa tarkoitettua Telia Finland Oyj:n omaa käyttöä varten saatavilla.

Warner Bros. Entertainment Inc. on sitoutunut olemaan luovuttamatta annettavia tietoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ja se saa käyttää sille edellä mainituin tavoin luovutettavia yhteystietoja ainoastaan selvittäessään ja esittäessään sille tämän päätöksen liitteessä mainittujen elokuvateosten tuotantoyhtiöltä siirtyneitä oikeuksia koskevia Suomen tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia Suomessa.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 17.4.2023.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Pekka Savola (eri mieltä) ja Mirva Näsi.

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty päätökseen.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Markkinaoikeustuomari Savola:

Olen ratkaisusta eri mieltä hakemuksen liitteen 1 rivin 23 osalta. Tältä osin lausun seuraavaa.

Ratkaisussa KKO 2022:47 eri IP-osoitteisiin liittyvä parven käyttäjämäärä oli pienimmillään vuorokausikohtaisesti 16 ja suurimmillaan yli tuhat. Kokonaisyleisö oli pienimmillään yli 2.000 ja enimmillään yli 15.000. Tiedot on annettu vuorokauden tarkkuudella yksilöityinä. Kokonaisyleisöllä on tarkoitettu kaikkien niiden käyttäjien lukumäärää, jotka ovat tietyllä hetkellä jakaneet kyseistä teosta liittyneinä mihin tahansa kyseistä teosta tuona hetkenä jakaneista parvista.

Totean, että korkeimman oikeuden ratkaisussa ei ollut arvioitavana tilanne, jossa kokonaisyleisö on ollut hyvin pieni. Kyseisessä tapauksessa teoksen kokonaisyleisö on ollut tuhansia käyttäjiä, jolloin ratkaisusta ilmenevät näkökohdat muun ohella teoksen todennäköisesti hallitsemattomasti laajenevasta yleisön saataville saattamisesta ovat voineet olla erityisen huomionarvoisia.

Katson, että ratkaisusta KKO 2022:47 ei ole pääteltävissä sellaista oikeusohjetta, että BitTorrent-vertaisverkossa tapahtuva yleisön saataviin saattaminen täyttäisi tosiasiassa aina tekijänoikeuslain 60 a §:ssä säädetyn merkittävyyskynnyksen riippumatta siitä, millaisesta yleisen saataviin saattamisesta on kysymys.

KKO 2022:47 kohdan 48 mukaan tarkasteltavana on tekijänoikeudella suojatun aineiston yleisölle saataville saattamisen laajuus erityisesti potentiaalisten käyttäjien todennäköisyyden kannalta arvioituna, aineiston laatu ja teleliittymän käyttäjän menettelyyn liittyvät seikat.

Katson, että tämän hakemuksen liitteen 1 rivillä 23 parven käyttäjämäärä 6 ja kokonaisyleisö 6 viittaavat yleisön saataviin saattamisen olleen laajuudeltaan erityisesti potentiaalisten käyttäjien todennäköisyyden kannalta varsin vähäistä. Muita näkökohtia ei voi pitää niin painavina, että puutteet kyseisen arviointiperusteen täyttymisessä voisi jättää vaille merkitystä. Näin ollen katson, että hakemuksen hyväksymisen tueksi ei ole esitetty riittävää selvitystä ja perusteita liitteen 1 rivin 23 osalta ja hylkään hakemuksen tältä osin.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Ville Parkkari


Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.