MAO:48/21

Asian tausta

Markkinaoikeus on 6.3.2020 antamallaan välituomiolla numero 88/20

l. vahvistanut, että Aldar Latvia SIA on loukannut Alko Oy:n tavaramerkkejä numero 245540 ALKO ja numero 240341 ALKO (kuvio) sekä toissijaista tunnusta Alko käyttämällä välituomion liitteestä ilmeneviä SUPER ALKO -tunnuksia Suomeen suunnatussa alkoholin myynnissä ja markkinoinnissa sekä Suomessa jaetuissa markkinointimateriaaleissa

2. kieltänyt Aldar Latvia SIA:ta 200.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta vaatimuksessa l tarkoitettua loukkausta Suomeen kohdennetuilla verkkosivuilla, Suomessa jaetuissa markkinointimateriaaleissa, lehdissä ja muussa Suomeen kohdistuvassa markkinoinnissa

3. määrännyt, että verkkosivustolla www.superalko.lv oleva suomenkielinen osio ja The Baltic Guide -lehden sähköisessä muodossa olevat aineistot tulee muuttaa siten, että niihin ei sisälly välituomion liitteestä ilmeneviä SUPER ALKO -tunnuksia ja lisäksi SUPER ALKO tunnukset sisältävät mainokset tulee tuhota Aldar Latvia SIA:n kustannuksella niiltä osin kuin tunnuksia sisältyy lehden painettuihin kappaleisiin, jotka ovat yhtiön hallussa.

Välituomion antamisen jälkeen markkinaoikeus on kehottanut Alko Oy:tä lausumaan siitä, esittääkö se edelleen hyvitystä ja vahingonkorvausta koskevat kannevaatimuksensa 4–6, ja tarvittaessa täsmentämään vaatimusten määrät. Aldar Latvia SIA:lle on puolestaan varattu tilaisuus lausua Alko Oy:n täsmennetyistä vaatimuksista. Asianosaiset ovat esittäneet jäljempänä todetun mukaiset vaatimukset.

Kanne

Vaatimukset

Alko Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

4. velvoittaa Aldar Latvia SIA:n suorittamaan Alko Oy:lle hyvityksenä tavaramerkki- ja toiminimioikeuksien loukkauksesta 445.883,50 euroa viivästyskorkoineen 14.3.2019 lukien.

Alko Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Aldar Latvia SIA:n korvaamaan Alko Oy:n oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Markkinaoikeuden välituomiolla on vahvistettu, että Aldar Latvia SIA on loukannut Alko Oy:n yksinoikeuksia tavaramerkkiin ja toiminimilaissa tarkoitettuun toissijaiseen tunnukseen. Näin ollen Aldar Latvia SIA on velvollinen suorittamaan hyvitystä Alko Oy:lle sekä tavaramerkkilain että toiminimilain perusteella.

Alko Oy on tiedottanut yksinoikeuksistaan Aldar Latvia SIA:lle jo 29.6.2017. Aldar Latvia SIA:n omistava Aldar Eesti OÜ on vastaavasti loukannut Alko Oy:n yksinoikeuksia jo aiemmin. Aldar Latvia SIA:n menettely on ollut tahallista tai vähintään huolimatonta, vaikka velvollisuus suorittaa hyvitystä ei riipu menettelyn tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Lisäksi Alko Oy:n ei tarvitse osoittaa kärsineensä vahinkoa ollakseen oikeutettu hyvitykseen.

Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan käyttää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua. Aldar Latvia SIA on ilman Alko Oy:n suostumusta hyödyntänyt Alko Oy:n tavaramerkkejä ja toissijaista tunnusta alkoholimyymälöidensä tunnuksena ja mainonnassaan. Käyttökorvaus määräytyy Aldar Latvia SIA:n liikevaihdon perusteella. Loukkaus on alkanut marraskuussa 2016 ja jatkunut sekä painetuissa mainoksissa että Aldar Latvia SIA:n www.superalko.lv-verkkosivuilla välituomion antamiseen 6.3.2020 saakka. Käyttökorvausta tulee suorittaa koko tältä ajalta. Käyttökorvauksen laskentaperusteena tulee käyttää sitä liikevaihtoa, jonka Aldar Latvia SIA on saanut suomalaisten kuluttajien ostoista, sillä Aldar Latvia SIA:n menettelyn loukkaavuus on johtunut nimenomaan sen markkinoinnin kohdistamisesta suomalaisiin kuluttajiin.

Kohtuullisen käyttökorvauksen tason on tässä tapauksessa oltava vähintään 10 prosenttia Aldar Latvia SIA:n suomalaiskuluttajilta saamasta liikevaihdosta loukkauksen keston ajalta. Käyttökorvausprosentin tulee olla tavanomaista korkeampi, sillä Aldar Latvia SIA on loukannut kahta Alko Oy:n laajalti tunnettua tavaramerkkiä sekä toiminimioikeutta.

Käyttökorvausprosenttia arvioitaessa on annettava erityistä painoarvoa loukatun tavaramerkin tunnettuudelle kohdeyleisön keskuudessa. Alko Oy:n tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja ja niiden arvoa on pidettävä lähtökohtaisesti korkeana erityisesti suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Alko Oy ei myönnä lisenssejä tavaramerkkiensä käyttöön. Aldar Latvia SIA:n asema rinnastuu yksinomaisen lisenssinhaltijan asemaan, mitä tulee pitää käyttökorvausprosenttia korottavana seikkana. Käyttökorvausprosenttia korottavana seikkana pidetään myös sitä, jos loukkaus kohdistuu useampaan kuin yhteen merkkiin. Aldar Latvia SIA on laajalti tunnettujen tavaramerkkien lisäksi loukannut Alko Oy:n toiminimioikeutta.

Käyttökorvausprosenttia arvioitaessa on otettava huomioon myös loukkauksen pitkä kesto ja laajuus eli useat lehtimainokset ja jatkuvasti saatavilla oleva internet-sivusto sekä se, että Aldar Latvia SIA:n menettely on kohdistunut Alko Oy:n omaan kohdeyleisöön eli suomalaisiin kuluttajiin, minkä johdosta Aldar Latvia SIA:n toiminta on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä negatiivisesti Alko Oy:n liikevaihtoon. Aldar Latvia SIA on saanut Alko Oy:n tavaramerkkien ja toissijaisen tunnuksen hyödyntämisestä merkittävää markkinointihyötyä. Aldar Latvia SIA:n käyttämien tunnusten tunnettuus on kasvanut.

Aldar Latvia SIA:n menettelyä eli Alko Oy:n tavaramerkkien ja toiminimen luvatonta hyödyntämistä voidaan myös verrata franchising-toimintaan, jossa franchise-antaja antaa vastiketta vastaan franchise-ottajalle oikeuden käyttää tiettyä liiketoimintakonseptia, johon usein kuuluu käyttöoikeus tiettyihin franchise-antajan tavaramerkkeihin ja toiminimeen tai toissijaiseen tunnukseen. Franchising-toiminnassa franchise-antaja saa usein vastikkeen käyttökorvauksena, joka lasketaan tiettynä prosenttiosuutena franchise-ottajan liikevaihdosta, sovitulta aikaväliltä.

Hyvityksen määrän selvittämiseksi on arvioitava, kuinka paljon liikevaihtoa Aldar Latvia SIA on kerryttänyt suomalaiskuluttajien ostoksista. Tältä osin merkityksellistä tietoja ovat loukkauksen ajalta Latviassa vierailleiden suomalaisten määrä, heidän alkoholiostoksiensa arvo ja Aldar Latvia SIA:n osuus näistä ostoksista.

Suomalaisturistien Latviasta viemän absoluuttisen alkoholin määrä voidaan laskea kertomalla alkoholin vientimäärät Latviassa käyneiden suomalaisturistien määrällä. Edellä mainitun absoluuttisen alkoholin arvon määrittämiseksi voidaan ensin laskea, kuinka monta alkoholiannosta määrä sisältää. Yksittäisen turistin keskimäärin Latviasta viemien alkoholiannosten määrä voidaa puolestaan laskea jakamalla keskimääräisen turistin Latviasta viemän absoluuttisen alkoholin paino yhden alkoholiannoksen painolla.

Annoksien euromääräinen arvo voidaan määritellä käyttämällä hyväksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemaa alkoholijuomien maahantuontitilastoa, jossa tuotu alkoholi on jaoteltu kuuteen kategoriaan: oluet, siiderit, long-drink -juomat, miedot viinit, välituotteet (väkevöidyt viinit ja juomasekoitukset) ja väkevät alkoholijuomat, ja Aldar Latvia SIA:n superalko.lv-verkkosivuilta ilmeneviä suomalaisten yleisesti suosimien tuotteiden hintoja.

Suomalaisturistien alkoholiviennin kerryttämä liikevaihto Latviassa voidaan laskea kertomalla suomalaisturistien ostamien alkoholiannosten määrä eri juomakategorioiden alkoholiannosten hinnoilla ja painottamalla kategorioiden annosmyynnin osuudet alkoholin maahantuontilukujen perusteella eri vuosina.

Useat seikat puhuvat sen puolesta, että Aldar Latvia SIA:lla on merkittävä markkinaosuus suomalaisturistien keskuudessa: Aldar Latvia SIA:lla on vain muutamia suoria kilpailijoita Latviassa, sen markkinaosuus on kasvanut suomalaisiin kuluttajiin kohdistuneella loukkaavalla markkinoilla ja Alko Oy:n laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyödyntäminen on ollut omiaan lisäämään suomalaisturistien määrää Aldar Latvia SIA:n liikkeissä suhteessa sen kilpailijoihin. Voidaan olettaa, että Aldar Latvia SIA:n markkinaosuus suomalaisturistien alkoholiostoksista on vähintään 10 prosenttia.

Tässä asiassa tavanomainen käyttökorvaus on vähintään 10 prosenttia liikevaihdosta, jonka Aldar Latvia SIA on saanut suomalaisturisteilta loukkauksen keston aikana. Hyvityksen yhteismäärä on 445.883,50 vuosilta 2016–2020. Hyvitys on määrältään kohtuullinen ottaen huomioon Alko Oy:n tunnusmerkkien laajalti tunnettuus, maine ja arvo sekä Aldar Latvia SIA:n loukkauksen pitkäaikainen kesto ja jatkuva luonne sekä Aldar Latvia SIA:n suomalaiskuluttajilta saama liikevaihto.

Vastaus

Vaatimukset

Aldar Latvia SIA on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Lisäksi Aldar Latvia SIA on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Alko Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Alko Oy:n esittämä hyvitysvaatimus on perusteeltaan väärä ja määrältään kohtuuton oikeuskäytännössä tuomittuihin hyvityksiin nähden.

Asiassa on kyse suomalaisten tavaramerkkien loukkauksesta alkoholin vähittäismyyntipalveluiden markkinoinnissa käytetyllä merkillä Suomessa. Markkinaoikeuden välituomiolla loukkaavaksi menettelyksi on katsottu tunnusten käyttö The Baltic Guide -julkaisuissa Suomessa ja verkkosivuston www.superalko.lv suomenkielisessä versiossa.

Alko Oy:n hyvitysvaatimuksen pohjana käytetyt laskelmat ovat perusteettomia, sillä Alko Oy on perustanut hyvitysvaatimuksensa Latviassa tapahtuneeseen alkoholijuomien myyntiin. Aldar Latvia SIA:ta ei voi rangaista Latviassa laillisesti tapahtuvasta toiminnasta. Markkinoinnissa tapahtuneesta suomalaisen tavaramerkin ja toiminimen loukkauksesta maksettavaksi määrättävää hyvitystä ei voida perustaa Latviassa harjoitettuun liiketoimintaan, joka ei ole millään tavoin Alko Oy:n loukkausväitteiden tai kieltotuomion kohteena. Jos Alko Oy:n hyvitysvaatimus hyväksyttäisiin, se tarkoittaisi, että Aldar Latvia SIA maksaisi käyttökorvausta Latviassa rekisteröidyn tavaramerkkinsä käytöstä vähittäismyyntipalveluidensa yhteydessä Latviassa.

Lisäksi hyvitysvaatimuksen määrittäminen suomalaisten matkailijoiden maahantuoman alkoholin perusteella merkitsee tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoittamista Euroopan unionissa.

Alko Oy ei ole myöskään esittänyt mitään luotettavaa näyttöä Aldar Latvia SIA:n markkinaosuuksista Latviassa tai Aldar Latvia SIA:n latvialaisissa myymälöissä myymien tuotteiden suhteellisesta osuudesta suomalaisten matkailijoiden maahantuomasta alkoholista. Lisäksi Alko Oy:n vaatima 10 prosentin käyttökorvaus on liian suuri Aldar Latvia SIA:n menettelyyn nähden.

Jos hyvitys määrätään suoritettavaksi, hyvityksen tulee perustua kohtuulliseen korvaukseen SUPER ALKO tunnusten käytöstä Suomessa markkinaoikeuden välituomiossa kielletyksi katsotulla tavoin The Baltic Guide -julkaisuissa ja suomenkielisellä verkkosivustolla www.superalko.lv.

Aldar Latvia SIA ei ole loukannut ALKO-merkkejä tahallisesti tai huolimattomuudesta käyttäessään SUPER ALKO tunnuksia elinkeinotoiminnassaan. Aldar Latvia SIA on käyttänyt yrityksestään kertovalla ja vähittäismyyntipalveluitaan mainostavalla latvialaisella sivustolla www.superalko.lv ja sillä tarjolla olevassa materiaalissa merkkiä, johon sillä on Latviassa rekisteröity tavaramerkkioikeus. Lisäksi sivuston www.superalko.lv sisältö ei ole ollut samanlainen kuin Helsingin hovioikeuden aiemmassa ratkaisussa arvioidun sivuston www.superalko.ee sisältö. Aldar Latvia SIA:lla on siten ollut perusteltu syy olettaa, että sen menettely ei loukkaa suomalaisia tavaramerkki- tai toiminimioikeuksia.

Aldar Latvia SIA:n käsitystä sen markkinointimenettelyjen hyväksyttävyydestä on vahvistanut se, että Alko Oy on reagoinut Aldar Latvia SIA:n menettelyyn hitaasti. Varoituskirjeet Aldar Latvia SIA:lle on toimitettu Alko Oy:n edustajan toimesta 29.6.2017, 5.9.2017 ja 12.4.2018. Ensimmäisten kahdenkin varoituskirjeen välissä on kulunut yli kaksi kuukautta, minkä jälkeen Alko Oy ei ole ollut yhteydessä Aldar Latvia SIA:han yli kuuteen kuukauteen. Aldar Latvia SIA:n vilpitöntä mieltä osoittaa myös se, että Aldar Eesti OÜ:n ostettua Aldar Latvia SIA:n koko osakekannan syksyllä 2018, Aldar Latvia SIA on muuttanut The Baltic Guide -julkaisussa käytettävän kuviomerkin Alko Oy:n ja Aldar Eesti OÜ:n välillä sovitun sovintosopimuksen mukaiseksi Super A -merkiksi. Aldar Latvia SIA:lla ei ole intressiä käyttää tekstiosan ”alko” sisältävää tavaramerkkiä Suomessa. Nämä seikat ja oikeustilan epäselvyys on otettava huomioon myös loukkauksen keston osalta.

Jos hyvitys määrätään maksettavaksi, hyvityksen määrä ei voi perustua Aldar Latvia SIA:n liikevaihtoon. Aldar Latvia SIA ei ole harjoittanut alkoholin vähittäismyyntiä Suomessa eikä ole tarjonnut alkoholin vähittäismyyntiä Suomeen. Suomalaisten tavaramerkki- ja toiminimioikeuksien loukkauksesta määrättävää hyvitystä ei voi laskea Latviassa laillisesti tapahtuvan liiketoiminnan perusteella.

Alko Oy:n hyvitysvaatimus perustuu tosiasiallisesti Aldar Latvia SIA:n Latviassa harjoittamaan alkoholin vähittäismyyntiin ja siihen, että osa asiakaskunnasta on suomalaisia, jotka tuovat ostamansa alkoholin Suomeen. Alko Oy:n kannan mukaan Aldar Latvia SIA:n tulisi maksaa Alko Oy:lle käyttökorvausta Aldar Latvia SIA:n latvialaisen tavaramerkin käytöstä Latviassa. Alko Oy:n hyvitysvaatimus ilmentää pyrkimystä rajoittaa Aldar Latvia SIA:n laillista liiketoimintaa Latviassa ja suomalaisten matkailijoiden mahdollisuutta maahantuoda Latviassa ostamiaan alkoholituotteita. Tältä osin on mahdollista, että Alko Oy:n menettely on katsottavissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 ja 37 artikloissa kielletyksi tuonnin määrällistä rajoitusta vaikutuksiltaan vastaavaksi toimenpiteeksi.

Aldar Latvia SIA:n loukkaavaksi katsottu menettely ei ole Alko Oy:n väittämin tavoin verrattavissa franchise-toimintaan, jossa myönnetään oikeus käyttää tiettyä liikekonseptia, sillä Aldar Latvia SIA ei ole harjoittanut vähittäismyyntiä Suomessa. Tunnusten käyttö pelkästään markkinoinnissa ilman muuta liiketoimintaa ei ole rinnastettavissa millään tavoin franchise-järjestelyyn.

Joka tapauksessa Alko Oy ei ole esittänyt mitään näyttöä siitä, että Aldar Latvia SIA:n Latviassa saama liikevaihto on yhteydessä loukkaavaksi katsottuun SUPER ALKO tunnusten käyttöön The Baltic Guide julkaisuissa ja verkkosivustolla www.superalko.lv ja että Aldar Latvia SIA:n liikevaihto olisi siten seurausta tunnusten käytöstä. Alko Oy:n esittämä hyvityksen laskentaperuste ei perustu Alko Oy:n tavaramerkki- ja toiminimioikeuksia loukkaavaksi katsottuun tunnusten käyttöön.

Alko Oy ei ole esittänyt mitään luotettavaa näyttöä hyvityslaskelmiensa pohjaksi, vaan on perustanut laskelmat oletuksiin Aldar Latvia SIA:n tuotteiden osuudesta Suomeen tuodusta alkoholista. Niin ikään Alko Oy ei ole esittänyt mitään todisteita siitä, että Aldar Latvia SIA:lla olisi vain vähäisessä määrin kilpailijoita Latviassa tai Aldar Latvia SIA:n markkinaosuus olisi kasvanut suomalaisiin kuluttajiin kohdistuneella loukkaavalla markkinoilla eikä siitä, että SUPER ALKO tunnusten käyttö olisi ollut omiaan lisäämään Aldar Latvia SIA:lla käyvien suomalaisturistien määrää suhteessa sen kilpailijoihin. Alko Oy:llä on näyttötaakka vaatimansa lisenssiprosentin suuruuden ja hyvityksen laskentaperusteen osalta.

SUPER ALKO tunnusten tunnettuus korostuu Helsinki-Uudenmaan ja Etelä-Suomen suuralueella asuvien keskuudessa. Nimen tuntemattomuus taas korostuu niiden vastaajien joukossa, jotka eivät ole vierailleet Baltian maissa viimeisten kahden vuoden aikana. Tunnus on tullut tunnetuksi Suomessa nimenomaan ulkomailla matkustelun myötä.

Markkinatutkimus ei osoita, että Aldar Latvia SIA olisi kasvattanut markkinaosuuttaan suomalaisiin kuluttajiin kohdistuneella loukkaavalla markkinoinnilla, saati että loukkaavaksi katsottu menettely on ollut omiaan lisäämään suomalaisturistien määrää Aldar Latvia SIA:n liikkeissä sen kilpailijoihin nähden. SUPER ALKO tunnusten tunnettuus selittyy sillä, että suomalaismatkailijoiden määrä Latviassa on kasvanut kysymyksessä olevana ajanjaksona. Lisäksi kaikki Latvian rajat ylittäneet Suomen kansalaiset eivät välttämättä asu Suomessa eivätkä siten tule Suomeen.

Jos Aldar Latvia SIA:n liikevaihto katsottaisiin hyvityksen määrittämisen perusteeksi, vaadittu 10 prosentin suuruiseen lisenssimaksuun perustuva määrä 445.883,50 euroa on kohtuuttoman suuri tilanteessa, jossa merkin käyttö on tapahtunut matkailulehdessä julkaistuissa muutamassa mainoksessa ja suomenkielisellä sivustolla www.superalko.lv, jolla tiedotetaan Aldar Latvia SIA:n Latviassa harjoitettavasta vähittäismyynnistä.

Vaikka loukkauksen on katsottu kohdistuneen useaan tunnusmerkkiin, tätä ei tule pitää hyvitystä korottavana seikkana, sillä SUPER ALKO tunnukset on katsottu loukkaaviksi vain ALKO-tunnusmerkeille yhteiseen sanaosaan ”alko” nähden. Hyvityksen määrään ei ole vaikutusta myöskään sillä seikalla, että Alko Oy ei myönnä lisenssejä ALKO-merkkeihin. Alko Oy on suomalainen monopoliyhtiö, joka ei voi lisensioida ALKO-merkkejä kolmansille osapuolille alkoholin vähittäismyyntiin Suomessa.

Loukatuksi katsotun tavaramerkin laaja tunnettuus ei yksinään ole peruste hyvityksen korottamiselle, vaan käsillä tulee olla muitakin korottamista puoltavia seikkoja. Lisäksi vain palveluiden markkinoinnissa tapahtuvan merkin käytön osalta käyttökorvauksen voidaan myös katsoa olevan oleellisesti pienempi kuin palveluliiketoiminnalle tai tavaroille. Jos hyvityksen määrä perustettaisiin lisenssiprosenttiin, sen määrän tulisi olla korkeintaan kaksi prosenttia.

Tässä asiassa ei kuitenkaan ole perusteita laskea hyvityksen määrää lisenssiprosentin perusteella. Kun tavanomainen käyttökorvaus ei ole näytettävissä, kohtuullinen hyvitys on määritettävä kokonaisharkintaan perustuvan arvion pohjalta. Käyttökorvausta arvioitaessa on huomioitava loukkauksen laajuus ja luonne. Tässä asiassa merkityksellisiä seikkoja hyvityksen määrittämisessä ovat loukkauksen tapahtuminen vain muutamassa hyvin rajoitetuilla jakelukanavilla ja painomäärillä Suomessa jaettavissa The Baltic Guide -julkaisuissa ja Aldar Latvia SIA:n latvialaisen verkkosivuston suomenkielisessä versiossa. Käyttöoikeuden myöntäminen Aldar Latvia SIA:n menettelyä vastaavaan käyttöön vain mainoksissa ja verkkosivustolla ei ole tavanomaista, eikä lisenssiin perustuva laskentatapa ole suoraan soveltuva tässä asiassa.

Kohtuullista käyttökorvausta vähentävinä seikkoina on otettava tässä asiassa huomioon The Baltic Guide -julkaisun vähäinen painosmäärä ja jakelupisteiden vähäisyys sekä jakelupisteiden sijainti ainoastaan Baltiaan lähtevien matkustajien laivaterminaalissa sekä SUPER ALKO tunnusten käyttö vain suomenkielisellä verkkosivustolla www.superalko.lv. Asiassa on riidatonta, että mitään Aldar Latvia SIA:n tarjoamia vähittäismyyntipalveluita ei ole tarjottu Suomessa. Alko Oy:n yksinoikeuksia loukkaavaksi katsottu tunnusten käyttö on ollut Suomessa maantieteelliseltä alueeltaan ja taloudellisilta vaikutuksiltaan hyvin rajattua.

Kohtuullisen käyttökorvauksen arvioinnissa merkitystä on myös sillä, että Aldar Latvia SIA on sekä sivustolla www.superalko.lv että pääsääntöisesti The Baltic Guide -julkaisun mainoksissa selkeästi ilmaissut mainostettujen vähittäismyyntipalveluiden sijaintimaan Latvian, jolloin tosiasiallista sekaannusta Alko Oy:n Suomessa harjoittamaan vähittäismyyntipalveluun ei ole aiheutunut. Syksystä 2018 alkaneen Super A -merkin käytön osalta on huomioitava, että markkinaoikeuden välituomion mukaan sekaannusvaara Alko-merkkeihin on ollut käsillä vain sen vuoksi, että logon yhteydessä on käytetty verkkotunnusta www.superalko.lv.

Hyvityksen määrää alentavina tekijöinä on Aldar Latvia SIA:n SUPER ALKO tunnusten rajallisten käyttötapojen sekä tosiasiallisen sekaannusvaaran puuttumisen ohella otettava huomioon erityisesti www.superalko.lv-sivustolla tapahtuneeseen markkinointiin liittyvä oikeudellinen epäselvyys menettelyn luonteesta ja tahallisuuden sekä tuottamuksellisuuden puuttuminen.

Hyvitystä määrättäessä vertailuperustaksi tulee ottaa se, kuinka paljon tunnuksen vastaavasta käyttämisestä tavanomaisesti maksettaisiin. Tässä tapauksessa hyvitystä täytyy arvioida The Baltic Guide -julkaisujen mainosten kustannuksiin nähden. Julkaistujen mainosten kokonaiskustannukset marraskuun 2016 ja joulukuun 2019 välillä ovat olleet yhteensä noin 21.300–22.800 euroa. Verkkosivuston www.superalko.lv osalta markkinointikustannukset SUPER ALKO tunnusten osalta eivät ole suoraan määritettävissä, mutta ne lienevät hyvin vähäiset.

Jos Aldar Latvia SIA velvoitetaan maksamaan hyvitystä, hyvityksen määrän tulee olla korkeintaan 10.000 euroa, kun otetaan huomioon SUPER ALKO tunnusten käytöstä loukkaavaksi katsotulla menettelyllä Aldar Latvia SIA:lle aiheutuneet kustannukset, Aldar Latvia SIA:n perusteltu syy käyttää Latviassa rekisteröityä tavaramerkkiään, menettelyn arviointiin liittyvä oikeudellinen epävarmuus, merkkien käytön hyvin suppea maantieteellinen laajuus Suomessa sekä tosiasiallisen sekaannusvaaran puuttuminen asianosaisten tarjoamien palveluiden väliltä.

Alko Oy on esittänyt hyvitysvaatimuksen määrää koskevan selvityksen vasta oikeudenkäynnin aikana 13.5.2020. Hyvitykselle määrättävä viivästyskorko voi siten määräytyä aikaisintaan mainitusta päivästä lukien.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Alko Oy

1. Tiedot tavaramerkkirekisteröinnistä numero 245540 ALKO (sanamerkki)
2. Tiedot tavaramerkkirekisteröinnistä numero 240341 ALKO (kuviomerkki)
3. Todisteesta on luovuttu
4. Alko Oy:n 29.6.2017 päivätty kirje Aldar Latvia SIA:lle
5. Alko Oy:n 5.9.2017 päivätty kirje Aldar Latvia SIA:lle
6. Alko Oy:n 12.4.2018 päivätty kirje Aldar Latvia SIA:lle lähetys- ja vastaanottotietoineen
7. Aldar Latvia SIA:n kaupparekisteriote
8. Ote Patentti- ja rekisterihallituksen laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelosta
9. Ote The Baltic Guide -lehdessä joulukuussa 2017 julkaistusta Aldar Latvia SIA:n mainoksesta
10. Kuvia Helsingin Länsisataman terminaalista 2 sekä The Baltic Guide -lehden ”Kesä 2018” numerossa julkaistu ilmoitus
11. Kuvakaappaus The Baltic Guide -lehdessä julkaistusta lehden tilausta koskevasta mainoksesta
12. Kuvakaappauksia The Baltic Guide -lehdessä julkaistuista Aldar Latvia SIA:n mainoksista marraskuun 2016 ja elokuun 2019 välisenä aikana
13. Kuvakaappaus superalko.lv-verkkosivulta
14. Ote superalko.lv-verkkosivujen ”Info”-osiosta
15. The Baltic Guide -lehdessä elokuussa 2018 julkaistu mainos
16. Kuvakaappauksia SuperAlko Latvia -Facebook-sivuilta
17. Ote Alko Oy:n verkkosivujen historiaosiosta
18. Alko Oy:n kaupparekisteriote
19. Kuvakaappauksia Aldar Latvia SIA:n superalko.lv -verkkosivujen suomenkielisestä toivelista-toiminnallisuudesta
20. The Baltic Guide -julkaisun jakelupisteet Helsingissä
21. Kuvakaappaus The Baltic Guide -julkaisun verkkosivuilta koskien lehden tilausmahdollisuutta
22. Kuvia Helsingin Länsisataman 2-terminaalista 19.7.2019
23. Otteita The Baltic Guide -lehden ”Mediakortti 2019” -esitteestä
24. Taloustutkimus Oy:n tutkimusraportti 29.11.2019 (sama kuin vastaajan asiakirjatodiste numero 3)
25. Iltalehden artikkeli 6.1.2019
26. Euronewsin artikkeli 3.8.2019
27. Aldar Latvia SIA:n tilinpäätöstiedot vuosilta 2017, 2018 ja 2019
28. Dienas Bizness -lehden artikkeli 25.9.2018 (alkuperäinen ja englanninkielinen käännös)
29. Kuvakaappaus Seura-lehden artikkelista 14.7.2017
30. IS Taloussanomien artikkeli 17.1.2020
31. Latvian tilastokeskuksen tilastot Latviaan tehtävistä rajanylityksistä kansalaisuuden perusteella 2016–2019 (englanninkielinen)
32. Latvian tautien ehkäisy- ja torjuntakeskuksen tilasto turistien alkoholiviennistä Latviasta vuosina 2017–2018 (alkuperäinen ja englanninkielinen käännös)
33. Otteita The Baltic Guiden mediakorteista vuosilta 2020, 2019, 2018 ja 2002
34. THL:n tilastoja alkoholijuomien Suomen maahantuonnista vuosilta 2016–2019
35. Kuvakaappauksia eri alkoholituotteiden hinnoista superalko.lv verkkosivuilta 5.5.2020
36. Kuvakaappaus superalko.lv-verkkosivuilta SuperAlko Latvia myymälöiden sijainnista 1.9.2020
37. Kuvakaappaus alko1000.ee -sivustolta Latvian myymälöiden sijainnista 1.9.2020
38. ET Invest SIA:n tuloslaskelmat vuosilta 2017–2018
39. THL:n ”Tutkimuksesta tiiviisti” -raportti (30/2020): Koronaepidemian vaikutukset suomalaisten alkoholinkulutukseen – kokonaisarvio kevään ja kesän 2020 muutoksista
40. Otteita Alko Oy:n puolivuotiskatsauksesta 1.1.2020–30.6.2020

Aldar Latvia SIA

1. Otteita www.superalko.lv-sivuston englannin- ja suomenkielisistä versioista
2. Ote toukokuun 2019 The Baltic Guide -julkaisussa julkaistusta mainoksesta
3. Taloustutkimus Oy:n tutkimusraportti 29.11.2019
4. Asianosaisten välinen kirjeenvaihto joulukuussa 2019 ja tammikuussa 2020
5. The Baltic Guide -julkaisun jakelupisteet Helsingissä (sama kuin kantajan asiakirjatodiste 20)
6. Otteita The Baltic Guide -lehden ”Mediakortti 2019” -esitteestä (sama kuin kantajan asiakirjatodiste 23)
7. Tilastokeskuksen julkaisut ”Suomalaisten matkailu 2018” ja ”Suomalaisten matkailu 2019”
8. Tulosteet Latvian viranomaisen (Par Valsts ieņēmumu dienestu, State Revenue Service) tietokannasta alkoholien vähittäismyynnille myönnettyjen lupien lukumäärästä Latviassa 2017–2019 ja vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla
9. Aldar Latvia SIA:n 15.9.2020 allekirjoittama vahvistus Aldar Latvia SIA:n markkinointikustannuksista 2017–2019
10. Guide Marketing OÜ:n lausuma 14.9.2020 Aldar Gruppilta perittävistä hinnoista
11. Esimerkkejä Aldar Latvia SIA:n latvialaisten myymälöiden mainoksista Virossa
12. Postimees-lehden artikkelit 29.1.2018 ja 14.2.2019, ärileht.ee-sivuston artikkeli 10.7.2019, Lõunaeest.ee-sivuston artikkeli 14.1.2020 ja Postimees-lehden elu24.ee-sivuston artikkeli 26.3.2020 (alkuperäiset englanninkielisine käännöksineen)
13. Helsingin Sanomien artikkeli 16.4.2019

Henkilötodistelu

Aldar Latvia SIA

1. RM, Aldar Latvia SIA:n hallituksen puheenjohtaja, todistelutarkoituksessa

Markkinaikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Markkinaoikeus on 6.3.2020 antamallaan välituomiolla numero 88/20 edellä todetuin tavoin muun ohella vahvistanut, että Aldar Latvia SIA on loukannut Alko Oy:n tavaramerkkejä numero 245540 ALKO ja numero 240341 ALKO (kuvio) sekä toissijaista tunnusta Alko käyttämällä välituomion liitteestä ilmeneviä SUPER ALKO -tunnuksia Suomeen suunnatussa alkoholin myynnissä ja markkinoinnissa sekä Suomessa jaetuissa markkinointimateriaaleissa.

2. Välituomiosta ilmenevät Alko Oy:n hyvitystä ja vahingonkorvausta koskevat kannevaatimukset 4–6 ovat jääneet ratkaistaviksi lopullisella tuomiolla. Välituomiosta ilmenevin tavoin Alko Oy on ilmoittanut, että näiden vaatimusten yhteismäärä on vähintään 10.000 euroa.

3. Välituomion antamisen jälkeen markkinaoikeus on kehottanut Alko Oy:tä lausumaan siitä, esittääkö se edelleen kyseiset kannevaatimuksensa, ja tarvittaessa täsmentämään vaatimusten määrät. Alko Oy on 13.5.2020 antamassaan lausumassa ilmoittanut, että se vaatii tavaramerkki- ja toiminimioikeuksien loukkauksesta hyvitystä 445.883,50 euroa. Alko Oy on myöhemmin asian valmistelun kuluessa ilmoittanut luopuvansa vahingonkorvausvaatimuksesta.

4. Näin ollen vahingonkorvausta koskeva kannevaatimus 6 on hylättävä. Asiassa on tämän jälkeen enää ratkaistavana hyvitystä koskeva vaatimus 4, johon on yhdistetty alun perin erilliset hyvitysvaatimukset tavaramerkkioikeuksien ja toiminimioikeuden loukkauksista.

5. Asiassa on riidatonta, että Alko Oy:n tavaramerkkejä ja toiminimilaissa tarkoitettua toissijaista tunnusta välituomiossa loukkaavaksi katsottu menettely on alkanut marraskuussa 2016 ja jatkunut siihen saakka, kunnes välituomio on annettu 6.3.2020.

6. Kysymystä tavaramerkkioikeuden loukkauksesta suoritettavasta hyvityksestä tulee arvioida 1.5.2019 edeltävältä ajalta tuolloin voimassaa olleen tavaramerkkilain (7/1964) perusteella ja tämän jälkeiseltä ajalta voimassa olevan tavaramerkkilain perusteella. Hyvitystä koskevan arvioinnin ja tältä osin asian lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä sillä, kumpia säännöksiä sovelletaan, koska säännösten muutokset eivät ole olleet nyt sovellettaviksi tulevin osin olennaisia. Näin ollen markkinaoikeus katsoo riittäväksi kuvata tässä ratkaisussa tavaramerkkilain säännöksiä vain sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa 1.5.2019 alkaen.

7. Markkinaoikeuden välituomion jaksossa 2.2 todetuin perustein toiminimilain mukaisen toissijaisen tunnuksen ja tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa ja loukkausta tulee tässä asiassa arvioida tavaramerkkilain perusteella. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että myös toissijaisen tunnuksen loukkauksesta suoritettavaa hyvitystä tulee arvioida tavaramerkkilain perusteella.

2 Hyvitysvaatimus

2.1 Oikeudelliset lähtökohdat

8. Tavaramerkkilain 69 §:n 1 momentin mukaan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovitella. Pykälän 2 momentin mukaan, jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

9. Pykälän esitöissä (HE 201/2018 vp s. 168) on todettu, että hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvitys on siten riippumaton niistä taloudellisista menetyksistä, joita oikeudeton käyttäminen on saattanut aiheuttaa. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmissa tapauksissa pitää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua.

10. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön. Pykälän 3 momentin mukaan, jos yksityisoikeudellisen saatavan määrästä ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä taikka se olisi saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vaivalla, tuomioistuin arvioi määrän. Pykälän 4 momentin mukaan, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, noudatetaan, jollei todistustaakasta tai näytöltä vaadittavasta vahvuudesta laissa toisin säädetä tai asian laadusta muuta johdu. Mitä 3 momentissa säädetään, noudatetaan, jollei laissa toisin säädetä.

11. Pykälän 3 momentin osalta esitöissä (HE 46/2014 vp s. 47) on todettu, että säännöksen nojalla tuomioistuin voi arvioida saatavan määrän, vaikka siitä ei ole esitetty näyttöä lainkaan tai, vaikka jotain näyttöä on esitetty, se ei ole tarpeeksi vahvaa näyttökynnyksen ylittämiseen. Sääntelyn tarkoituksena on estää se epäoikeudenmukaisena pidettävä tilanne, että saatavan perusteista on esitetty uskottava näyttö ja että maksuvelvollisuus on sinänsä kiistaton, mutta kanne joudutaan hylkäämään, koska määrästä ei ole riittävän vahvaa näyttöä. Säännös koskee vahingon määrän lisäksi soveltamisalaa laajentaen myös muita yksityisoikeudellisia saatavia.

12. Markkinaoikeus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentti tulee mainitun pykälän 4 momentti huomioon ottaen noudatettavaksi käsillä olevassa asiassa, koska asiaan sovellettavassa laissa ei toisin säädetä.

2.2 Hyvitystä koskeva arviointi

13. Edellä todetuin tavoin loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen riippumatta loukkauksen tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Hyvitys on lisäksi riippumaton niistä taloudellisista menetyksistä, joita loukkaus on saattanut aiheuttaa.

14. Aldar Latvia SIA on velvoitettava suorittamaan Alko Oy:lle kohtuullisen hyvityksen jo yksin sillä perusteella, että Aldar Latvia SIA:n on välituomiolla vahvistettu loukanneen Alko Oy:n tavaramerkkioikeuksia ja oikeutta toissijaiseen tunnukseen. Asiassa on näin ollen enää arvioitavana ainoastaan kysymys kohtuullisen hyvityksen määrästä.

15. Alko Oy:n mukaan hyvityksen laskennallisena perusteena tulee käyttää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua. Alko Oy on esittänyt, että vaadittu hyvitys 445.883,50 euroa on 10 prosenttia siitä liikevaihdosta, joka Aldar Latvia SIA:lle on Alko Oy:n mukaan tullut suomalaisten kuluttajien ostoista loukkauksen keston ajalta. Edellä mainitun liikevaihdon osalta Alko Oy on esittänyt näyttöä ja laskelmia loukkauksen ajalta Latviassa vierailleiden suomalaisten määrästä, heidän alkoholiostoksiensa arvosta ja Aldar Latvia SIA:n osuudesta näistä ostoksista.

16. Alko Oy on esittänyt, että Latviassa on käynyt vuosina 2016–2019 vuosittain noin 156.000–217.000 suomalaista. Vuoden 2020 osalta Alko Oy on esittänyt arvionaan runsaat 242.000 suomalaista kävijää, missä luvussa ei ole otettu huomioon koronaviruspandemian vaikutusta. Lisäksi Alko Oy:n mukaan yksittäinen matkailija on vienyt Latviasta vuosina 2017 ja 2018 keskimäärin 1,66 litraa ja 2,14 litraa absoluuttista alkoholia. Vuosien 2016, 2019 ja 2020 osalta vastaavia tietoja ei Alko Oy:n mukaan ole ollut saatavissa, joten määrät ovat perustuneet oletuksiin. Absoluuttisen alkoholin määrä on Alko Oy:n hyvityslaskelmassa muutettu yksittäisiksi noin 12 gramman alkoholiannoksiksi. Yksittäisen matkailijan Latviasta viemien alkoholiannosten keskimääräisen laskennallisen määrän perusteella Alko Oy on laskenut, kuinka monta alkoholiannosta suomalaiset matkailijat ovat tuoneet Latviasta kunakin kysymyksessä olevana vuonna.

17. Tämän jälkeen Alko Oy on laskenut suomalaisten matkailijoiden alkoholiostosten arvon matkustajatuontitilastojen perusteella. Tilastoissa alkoholijuomat on jaettu viiteen eri ryhmään. Alko Oy on valitsemiensa esimerkkituotteiden perusteella laskenut kunkin ryhmän sisällä tuotujen alkoholiannosten osuuden kaikista tuoduista alkoholiannoksista. Laskelmassa kunkin juomaryhmän alkoholipitoisuusprosentiksi on otettu valitun esimerkkituotteen alkoholipitoisuus ja esimerkkituotteeksi on Alko Oy:n mukaan valittu suomalaisten yleisesti suosima tuote. Seuraavaksi esimerkkituotteille on laskettu hinta per 12 gramman alkoholiannos. Tämän jälkeen Alko Oy on laskenut arvion suomalaisten matkailijoiden alkoholiviennistä Latviasta kertyneestä liikevaihdosta vuosina 2016–2020 kertomalla suomalaisten matkailijoiden ostamien alkoholiannosten määrä eri juomaryhmien alkoholiannosten hinnoilla ja painottamalla kunkin juomaryhmän annosmyynnin osuudet juomaryhmien alkoholiannoksissa mitatuilla osuuksilla maahantuonnista. Alko Oy on olettanut, että Aldar Latvia SIA:n osuus tästä laskennallisesta kokonaisliikevaihdosta on ollut 10 prosenttia eli yhteensä 4.458.834,95 euroa ja käyttökorvaus eli asiassa vaadittu hyvitys puolestaan 10 prosenttia tästä Aldar Latvia SIA:n osuudesta eli yhteensä 445.883,50 euroa.

18. Markkinaoikeus toteaa, että välituomiossa Aldar Latvia SIA:n on vahvistettu loukanneen Alko Oy:n tavaramerkkejä ja toissijaista tunnusta yksinomaan siltä osin kuin Aldar Latvia SIA on käyttänyt välituomiosta ilmeneviä SUPER ALKO -tunnuksia Suomeen suunnatussa alkoholin myynnissä ja markkinoinnissa sekä Suomessa jaetuissa markkinointimateriaaleissa. Mainittujen tunnusten käyttö ei ole loukannut Alko Oy:n yksinoikeuksia Suomessa siltä osin kuin tunnusten käyttö on tapahtunut Latviassa eikä ole kohdistunut Suomeen.

19. Markkinaoikeus katsoo olevan selvää, että Aldar Latvia SIA olisi myynyt Latviassa alkoholia ainakin jossain määrin myös suomalaisille asiakkaille siinäkin tapauksessa, että Aldar Latvia SIA ei olisi suunnannut markkinointiaan Suomeen ja tällä tavoin loukannut Alko Oy:n tunnusmerkkioikeuksia Suomessa. Alko Oy:n asiakirjatodisteina 25, 26, 28, 29 ja 30 olevista lehtiartikkeleista ilmenevin tavoin suomalaiset kuluttajat ovat kysymyksessä olevana ajanjaksona ostaneet alkoholijuomia Aldar Latvia SIA:n myymälöistä ja muista Latviassa sijaitsevista myymälöistä ennen muuta siitä syystä, että alkoholijuomat ovat Latviassa hinnaltaan huomattavasti halvempia kuin Suomessa. Osalla suomalaisista matkailijoista juuri tämä hintaero on ollut eräs keskeisistä syistä koko matkaan. Voidaan olettaa, että merkittävä osa matkailijoista olisi päätynyt Aldar Latvia SIA:n myymälöihin Alko Oy:n yksinoikeuksia loukkanneesta menettelystä riippumatta. Näin ollen ja kun Aldar Latvia SIA:n liiketoiminta sekä SUPER ALKO tunnusten käyttö Latviassa ei voi loukata Alko Oy:n yksinoikeuksia Suomessa, markkinaoikeus katsoo, että hyvitystä ei voi sellaisenaan määrittää Aldar Latvia SIA:n suomalaisille kuluttajille kohdistuneesta myynnistä kertyneen liikevaihdon perusteella.

20. Siinäkin tapauksessa, että hyvitys lähtökohtaisesti määritettäisiin Aldar Latvia SIA:n suomalaisille kuluttajille kohdistuneesta myynnistä kertyneen liikevaihdon perusteella, Alko Oy:n laskelmiin liittyy useita niin merkittäviä olettamia ja epävarmuustekijöitä, että hyvitystä ei voisi suoraan perustaa näihin laskelmiin. Tällaisia oletuksia ja epävarmuustekijöitä ovat ainakin suomalaisten matkailijoiden määrät Latviassa vuonna 2020, yksittäisten eri maalaisten matkailijoiden viemän alkoholin määrät vuosina 2016, 2019 ja 2020, laskelmien perustuminen Alko Oy:n valitsemiin viiteen eri esimerkkituotteeseen, Aldar Latvia SIA:n kymmenen prosentin osuus alkoholin kokonaismyynnistä suomalaismatkailijoille ja käyttökorvausprosentin suuruus.

21. Käyttökorvausprosentin suuruutta Alko Oy on perustellut seuraavilla seikoilla: loukkauksen pitkä kesto ja laajuus sekä kohdistuminen useisiin eri tunnuksiin, Aldar Latvia SIA:n toiminnan kohdistuminen laajaan piiriin suomalaisia, Alko Oy:n tavaramerkkien ja toissijaisen tunnuksen laajalti tunnettuus, tavaramerkkien arvostus, Alko Oy:n päätös olla myöntämättä lisenssejä tavaramerkkeihinsä ja loukkauksen tahallisuus tai huolimattomuus.

22. Markkinaoikeus toteaa, että Alko Oy ei ole esittänyt minkäänlaista näyttöä tavanomaisen käyttökorvauksen eli lisenssimaksun tasosta vähittäiskauppa-alalla sikäli kuin tällaista lisenssimaksua on ylipäätänsä mahdollista määrittää. Lisäksi Alko Oy on ilmoittanut, että se ei lainkaan myönnä lisenssejä tavaramerkkeihinsä. Markkinaoikeus katsoo, että kymmenen prosentin suuruinen käyttökorvaus olisi joka tapauksessa selvästi liian suuri siihen nähden, että loukkaavia SUPER ALKO tunnuksia on käytetty ainoastaan myymälöiden nimissä ja lisäksi markkinoinnissa vähittäiskauppapalveluiden tunnuksina. Loukkaavia tunnuksia ei sen sijaan ole käytetty myydyissä alkoholituotteissa.

23. Edellä kohdissa 19, 20 ja 22 todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että hyvityksen määrä ei voi tässä asiassa perustua Alko Oy:n esittämin tavoin tavanomaiseen käyttökorvaukseen.

24. Aldar Latvia SIA on esittänyt, että hyvityksen tulisi perustua kohtuulliseen korvaukseen SUPER ALKO tunnusten käytöstä markkinaoikeuden välituomiossa loukkaavaksi katsotulla tavalla The Baltic Guide -julkaisuissa ja suomenkielisellä verkkosivustolla www.superalko.lv. Vertailuperusteeksi tulee Aldar Latvia SIA:n mukaan ottaa se, kuinka paljon tunnuksen vastaavasta käyttämisestä tavanomaisesti maksettaisiin ja hyvityksen määrän tulisi olla korkeintaan 10.000 euroa, kun otetaan huomioon SUPER ALKO tunnusten käytöstä loukkaavaksi katsotulla menettelyllä Aldar Latvia SIA:lle aiheutuneet kustannukset, Aldar Latvia SIA:n perusteltu syy käyttää Latviassa rekisteröityä tavaramerkkiään, loukkaavaksi katsotun menettelyn arviointiin liittyvä oikeudellinen epävarmuus, puuttuva tahallisuus ja tuottamuksellisuus, merkkien käytön suppea maantieteellinen laajuus Suomessa sekä tosiasiallisen sekaannusvaaran puuttuminen asianosaisten tarjoamien palveluiden väliltä.

25. Markkinaoikeus toteaa, että loukkaus on sinänsä ollut laajuudeltaan varsin rajallinen siltä osin kuin loukkaus on tapahtunut The Baltic Guide -julkaisussa, jota on jaettu Suomessa vain muutamassa jakelupisteessä Baltiaan kohdistuvan matkustajaliikenteen satamissa. Tämän seikan merkitystä kuitenkin vähentää se, että kyseisessä julkaisussa ollut mainonta on laajalti tavoittanut juuri Aldar Latvia SIA:n tavoitteleman kohderyhmän eli Baltian maissa matkailevat suomalaiset kuluttajat. Lisäksi The Baltic Guide -julkaisussa olleet mainokset ovat ohjanneet kuluttajat edelleen Aldar Latvia SIA:n verkkosivuille, jotka ovat muun ohella olleet suomen kielellä. Loukkaus ei näin ollen ole rajoittunut The Baltic Guide -julkaisuun ja sen jakelumääriin sekä jakelupisteisiin.

26. Vaikka edellä kohdissa 18–20 todetuista syistä hyvitystä ei voida tässä asiassa suoraan perustaa siihen liikevaihtoon, joka Aldar Latvia SIA:lle on kertynyt myynnistä suomalaisille kuluttajille, tämä ei tarkoita, että Aldar Latvia SIA:n myyntimäärillä ei olisi lainkaan merkitystä hyvitystä määrättäessä. Loukkauksella on hyvin todennäköisesti ollut vaikutusta Aldar Latvia SIA:n myyntimääriin siitä huolimatta, että Aldar Latvia SIA:lla olisi edellä todetuin tavoin todennäköisesti ollut myyntiä suomalaisille kuluttajille siinäkin tapauksessa, että loukkausta ei olisi tapahtunut. Muussa tapauksessa loukkaavaa markkinointia ei olisi ollut perustetta jatkaa.

27. Alko Oy:n asiakirjatodisteina 28 ja 29 olevista lehtiartikkeleista ilmenee, että hyvin merkittävä osa Aldar Latvia SIA:n myynnistä ainakin kahdessa Aldar Latvia SIA:n kolmesta myymälästä eli Valkan ja Ainazin myymälöissä on kohdistunut suomalaisiin kuluttajiin. Asiakirjatodisteen 28 mukaan Valkassa jopa 70 prosenttia liikevaihdosta on tullut suomalaisilta kuluttajilta. Asiakirjatodisteen 29 mukaan Ainazin myymälässä asiakaskunnasta runsaat 60 prosenttia on ollut suomalaisia ja määrä on ollut kasvusuunnassa. Suomalaisten keskiostokset ovat voineet olla huomattavan suuria. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitut seikat huomioon ottaen hyvityksen laskentatapa ei voi Aldar Latvia SIA:n esittämällä tavalla perustua pelkästään siihen, mikä olisi tavanomainen käyttökorvaus tunnusten vastaavanlaisesta käytöstä lehtimainonnassa ja verkkosivuilla.

28. Vaikka kummankaan asianosaisen esittämät perusteet hyvityksen määrittämiselle eivät sellaisinaan sovellu tässä asiassa, asianosaisten esittämiä seikkoja voidaan kuitenkin ottaa huomioon hyvityksen määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa.

29. Markkinaoikeus katsoo, että hyvityksen määrää korottavina seikkoina on otettava huomioon, että loukatut tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja ja lisäksi loukkaus on jatkunut pitkään eli yli kolme vuotta marraskuusta 2016 maaliskuuhun 2020.

30. Lisäksi Aldar Latvia SIA:n on täytynyt olla tietoinen siitä, että sen emoyhtiön Osaühing Aldar Eestin on Helsingin hovioikeuden 7.12.2016 antamassa välituomiossa katsottu loukanneen samoja Alko Oy:n tavaramerkkejä kuin tässä asiassa käyttämällä verkkotunnusta superalko.ee ja tunnusta SuperAlko Suomeen suunnatussa alkoholin myynnissä ja markkinoinnissa sekä Suomessa jaetuissa markkkinointimateriaaleissa. Markkinaoikeus on välituomiossa (kohta 61) katsonut, että edellä mainittu aikaisempi riita-asia on ollut pääpiirteissään samanlainen kuin nyt kysymyksessä oleva asia, vaikka Aldar Latvia SIA onkin esittänyt tehneensä toimintatapaansa muutoksia verrattuna siihen toimintatapaan, joka on aikaisemmassa tuomiossa katsottu loukkaukseksi. Aldar Latvia SIA:n hovioikeuden tuomioon perustuva tietoisuus loukkaavaksi katsotusta menettelystä on myös otettava huomioon hyvitystä korottavana seikkana.

31. Hyvitystä korottavana seikkana ei sen sijaan ole otettava huomioon sitä, että Aldar Latvia SIA on loukannut kahta eri tavaramerkkiä ja lisäksi toissijaista tunnusta, kun kaikkia näitä loukattuja tunnusmerkkejä yhdistää vain sana Alko.

32. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo kokonaisarvionaan, että kohtuullinen hyvitys välituomiossa vahvistetusta tavaramerkkien ja toissijaisen tunnuksen loukkauksesta on 80.000 euroa.

3 Viivästyskorko

33. Alko Oy on vaatinut hyvitykselle maksettavaksi viivästyskorkoa haastehakemuksen tiedoksiantopäivästä 14.3.2019 lukien. Aldar Latvia SIA on puolestaan esittänyt, että Alko Oy on esittänyt hyvitysvaatimuksen määrää koskevan riittävän selvityksen vasta oikeudenkäynnin aikana 13.5.2020 ja hyvitykselle määrättävä viivästyskorko voi määräytyä aikaisintaan mainitusta päivästä lukien.

34. Korkolain 7 §:n 1 momentin mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavanlaiselle velalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä sellaisen korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia selvitys. Jos selvitystä on pidettävä riittämättömänä ainoastaan velan määrän osalta, viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava sille velan määrälle, jota kohtuudella voidaan pitää selvitettynä.

35. Korkolain 9 §:n mukaan lain 7 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava viimeistään siitä päivästä, jona velan maksua koskeva haaste annettiin velalliselle tiedoksi, tai, jos vaatimus esitetään oikeudenkäynnin aikana, sen esittämisestä lukien.

36. Alko Oy on edellä todetuin tavoin aluksi ilmoittanut, että sen hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset ovat määrältään yhteensä vähintään 10.000 euroa, minkä määrän Aldar Latvia SIA on saanut tietoonsa haastetta tiedoksi annettaessa. Alko Oy ei ole tällöin yksilöinyt sitä, miltä osin vaadittu yhteismäärä on koskenut hyvitystä ja miltä osin vahingonkorvausta. Nyt vaaditun hyvityksen määrän 445.883,50 euroa Alko Oy on ilmoittanut vasta 13.5.2020 välituomion antamisen jälkeen. Määrä on monikymmenkertainen verrattuna siihen määrään, jonka Aldar Latvia SIA on saanut tietoonsa haastetta tiedoksi annettaessa. Markkinaoikeus katsoo, että tällä perusteella viivästyskorkoa tulee maksaa vasta 13.5.2020 lukien.

4 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

37. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

38. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

39. Alko Oy on vaatinut, että Aldar Latvia SIA velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 5.251,20 eurolla ja palkkion osalta 230.605,60 eurolla eli yhteensä 235.856,80 eurolla viivästyskorkoineen. Oikeudenkäyntikuluista 131.790 euroa on koskenut toimenpiteitä välituomion antamiseen johtaneessa oikeudenkäynnissä ja 104.066,80 euroa toimenpiteitä nyt kysymyksessä olevassa oikeudenkäynnissä.

40. Aldar Latvia SIA on kiistänyt vaatimuksen perusteeltaan ja paljoksunut palkkiovaatimuksen määrää siltä osin kuin se ylittää Aldar Latvia SIA:n palkkiovaatimuksen, joka on ollut määrältään 145.163,50 euroa. Korvattavaksi vaadittujen kulujen osalta sillä ei ole ollut huomauttamista.

41. Alko Oy on voittanut asian niiden vaatimusten osalta, jotka on ratkaistu välituomiolla. Vahingonkorvausvaatimuksestaan Alko Oy on luopunut ja tältä osin hävinnyt asian. Lisäksi hyvitysvaatimuksesta on hyväksytty vain osa, joka on alle viidennes vaaditusta määrästä. Kun loukkauksen vahvistamista ja kieltoa sekä muuttamis- ja hävittämisseuraamuksia koskevat vaatimukset on hyväksytty ja myös hyvitysvaatimus on osaksi hyväksytty, markkinaoikeus katsoo, että Aldar Latvia SIA tulee velvoittaa korvaamaan Alko Oy:n oikeudenkäyntikulut osaksi.

42. Markkinaoikeus toteaa, että Alko Oy:llä on ollut asiassa näyttötaakka ja se on esittänyt valtaosan asiakirjatodistelusta asiassa. Tästä johtuen Alko Oy:lle on lähtökohtaisesti voinut aiheutua enemmän oikeudenkäyntikuluja kuin Aldar Latvia SIA:lle. Markkinaoikeus katsoo, että Alko Oy:n oikeudenkäyntikuluista edellä mainitut 131.790 euroa tulee korvata kokonaisuudessaan. Hyvitysvaatimukseen liittyvistä oikeudenkäyntikuluista tulee korvata 50.000 euroa. Näin ollen korvattavien oikeudenkäyntikulujen yhteismäärä on 181.790 euroa.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus velvoittaa Aldar Latvia SIA:n suorittamaan Alko Oy:lle hyvityksenä tavaramerkki- ja toiminimioikeuksien loukkauksesta 80.000 euroa viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus velvoittaa Aldar Latvia SIA:n korvaamaan Alko Oy:n oikeudenkäyntikulut 181.790 eurolla viivästyskorkoineen.

Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti hyvityksen osalta 13.5.2020 lukien ja oikeudenkäyntikulujen korvauksen osalta siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Alko Oy:n kanteen muilta osin.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun ja 6.3.2020 annettuun välituomioon numero 88/20 saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 12.4.2021.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund ja Markus Mattila sekä asessori Anu Pitkänen.

Lainvoimaisuus

Ei lainvoimainen.