MAO:236/2024


Asian käsittely markkinaoikeudessa

Hakemus

Asianajotoimisto Hedman Partners Oy (jäljempänä myös hakija) on markkinaoikeuteen 15.3.2024 toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt, että markkinaoikeus määrää teleoperaattorin antamaan hakijalle yhteystiedot teleoperaattorille kuuluvista, hakemuksen liitteessä 1 eritellyistä teleliittymistä kunkin liittymän osalta pyydetyltä ajankohdalta.

Hakija on suomalainen asianajotoimisto, jonka toimeksiantona on hallinnoida ja edustaa toimeksiantajiensa elokuvateosten tekijänoikeuksia asioissa, joissa on kyse näiden elokuvateosten jakelusta vertaisverkossa. Hakija käyttää puhevaltaa hakemuksen kohteena olevien elokuvateosten oikeudenhaltijoiden, Mis. Label ApS:n ja Scanbox Entertainment A/S:n edustajana. Oikeudenhaltijoilla on sopimuksiin perustuva saanto kyseisten teosten tuottajayhtiöiltä kaikkiin keskeisiin oikeuksiin koskien tämän hakemuksen kohteena olevia teoksia.

Hakijan asema oikeudenhaltijoiden edustajana on vakiintunut ja perustuu pitkään liikesuhteeseen, jossa hakija on toiminut Suomessa oikeudenhaltijoiden yksinomaisena edustajana näiden oikeuksien loukkauksia vertaisverkossa koskevissa asioissa. Oikeudenhaltijat ovat myös kirjallisesti vahvistaneet aikomuksensa jatkaa tätä liikesuhdetta toistaiseksi.

Markkinaoikeus on vakiintuneesti tulkinnut, että tekijänoikeuslain 60 a §:n viittaus edustajaan muodostaa erillisen asiavaltuusnormin, jonka perusteella muukin taho kuin tekijänoikeuden haltija voi saattaa vireille tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetun hakemuksen. Hakijalla on katsottava olevan asiavaltuus oikeudenhaltijoiden edustajana tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisten hakemusten tekemiseen.

Hakijan asiavaltuuden tunnistamisella ei olisi merkitystä teleliittymän haltijoiden yksityisyyden suojan kannalta, koska hakijan vakiintunut asema oikeudenhaltijoiden edustajana on jo pitkään tarkoittanut, että hakija on oikeutetusti käsitellyt teleliittymän haltijoiden henkilötietoja oikeudenhaltijoita edustaessaan.

Hakemus koskee tietojen luovuttamista vain siltä osin kuin teleoperaattori säilyttää tietoja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 17 luvun nojalla. Hakija ei vaadi luovutettavaksi niitä tietoja, joita säilytetään yksinomaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 157 §:ssä säädetyn säilytysvelvollisuuden perusteella. Hakija ei luovuta henkilötietoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Hakija ja oikeudenhaltijat valvovat BitTorrent-vertaisverkossa tapahtuvaa tiedostonjakamista NARS-järjestelmällä (Network Activity Recording and Supervision), joka lataa yhden tai useamman koepalan luvattomasti yleisön saataviin saatetuista teoksista. Ohjelma vertaa kutakin koepalaa oikeudenhaltijoiden teoksiin varmistaen tiedoston jakamisen loukkaavan oikeudenhaltijoiden tekijänoikeutta. NARS-järjestelmä kirjaa lokitiedostoihin olennaiset tiedot koepalojen lataamisesta ja hakijan edustamia teoksia luvattomasti välittävistä teleliittymistä.

Hakija on havainnut, että hakemuksen liitteessä 1 yksilöidyistä teleliittymistä on ilman oikeudenhaltijoiden lupaa saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa teoksia, joihin näillä yhtiöillä on yksinomainen oikeus. Teleliittymistä on korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2022:47 huomioon ottaen saatettu yleisön saataviin tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijoiden suostumusta loukaten näin oikeudenhaltijoiden yksinoikeutta valmistaa teoskappaleita ja saattaa teosta yleisön saataviin. Esillä oleva asia on ratkaistava korkeimman oikeuden antaman oikeusohjeen mukaisesti.

Asiakirjatodistelu

Asianajotoimisto Hedman Partners Oy

  1. Ote NARS-valvontajärjestelmän lokitiedostosta
  2. Luettelo NARS-järjestelmän lataamista koepaloista (salassa pidettävä)
  3. Oikeudenhaltijoiden vahvistukset hakijan asemasta
  4. Tekijänoikeuksien luovutus- ja lisenssisopimuksia (salassa pidettävä)
  5. Teosten elokuvajulisteita

Markkinaoikeuden ratkaisu

Salassapitomääräys

Hakijan vaatimuksesta markkinaoikeus määrää oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 ja 11 §:n nojalla liikesalaisuuksia sisältävinä salassa pidettäväksi hakijan asiakirjatodisteet 2 ja 4 kymmenen vuotta asian vireille tulosta lukien 15.3.2034 saakka.

Pääasiaratkaisun perustelut

Tässä asiassa hakijana oleva Asianajotoimisto Hedman Partners Oy on esittänyt, että hakemuksen kohteena olevista teleliittymistä yleisön saataviin saatettujen elokuvateosten oikeudenhaltijoilla, eli Mis. Label ApS:llä ja Scanbox Entertainment A/S:llä, on sopimuksiin perustuva saanto hakemuksen kohteena olevien teosten tuottajayhtiöiltä keskeisiin kyseisten teosten oikeuksiin.

Asianajotoimisto Hedman Partners Oy on lisäksi esittänyt, että sen asema oikeudenhaltijoiden edustajana on vakiintunut ja perustuu pitkään liikesuhteeseen, jossa hakija on toiminut Suomessa oikeudenhaltijoiden yksinomaisena edustajana näiden oikeuksien loukkauksia vertaisverkossa koskevissa asioissa. Oikeudenhaltijat ovat vahvistaneet tämän 8.3.2024 allekirjoittamillaan asiakirjoilla, joissa on todettu seuraavaa:

”MIS. LABEL APS, a company registered in Denmark, with the Danish company registration number 14364641, hereby declares and confirms that HEDMAN PARTNERS ATTORNEYS LTD, a company registered in Finland, with Finnish business ID 0999000-4, has for several years been and still is acting as the sole representative of Mis. Label ApS in Finland regarding copyright infringements in peer-to-peer networks of the works owned or managed by them.
Mis. Label ApS declares that Hedman Partners Attorneys Ltd shall exclusively, also in the foreseeable future supervise illegal online distribution of the works, particularly one taking place in peer-to-peer networks, and take actions to identify the owners of the internet connections used in the infringements, for the part such tasks are related to infringements from Finnish internet connections.”
”SCANBOX ENTERTAINMENT A/S, a company registered in Denmark, with the Danish company registration number 26135567, hereby declares and confirms that HEDMAN PARTNERS ATTORNEYS LTD, a company registered in Finland, with Finnish business ID 0999000-4, has for several years been and still is acting as the sole representative of Scanbox Entertainment A/S in Finland regarding copyright infringements in peer-to-peer networks of the works owned or managed by them.
Scanbox Entertainment A/S declares that Hedman Partners Attorneys Ltd shall exclusively, also in the foreseeable future supervise illegal online distribution of the works, particularly one taking place in peer-to-peer networks, and take actions to identify the owners of the internet connections used in the infringements, for the part such tasks are related to infringements from Finnish internet connections.”

Tekijänoikeuslain 60 a §:n 1 momentin mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta.

Asianajotoimisto Hedman Partners Oy ei ole esittänyt, että elokuvateosten tuottajayhtiöt tai edellä mainitut oikeudenhaltijat olisivat luovuttaneet sille tekijänoikeuslakiin perustuvia yksinoikeuksia, kuten yksinoikeutta teosten yleisön saataviin saattamiseen BitTorrent-vertaisverkossa. Asiassa on siten arvioitava, onko hakijalla tästä huolimatta asiavaltuus saada yhteystietoja tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitettuna teosten tekijöiden edustajana.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n esitöissä ei ole käsitelty sitä, mitä tekijän edustajalla on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu.

Tekijänoikeuslain 60 a §:ään sisältyvä käsite tekijä tai hänen edustajansa sisältyi myös aikaisemmin voimassa olleeseen keskeyttämismääräystä koskevaan tekijänoikeuslain 60 c §:ään (679/2006). Pykälän säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen yleisperusteluista (HE 26/2006 vp s. 7) ilmenee, että asianosaisten prosessuaalinen asema immateriaalioikeudellisissa asioissa määräytyy yleisten prosessioikeudellisten periaatteiden mukaan. Voimassa olevassa lainsäädännössä on vain harvoja erityisiä asianosaisjärjestelyjä, joiden nojalla asialegitimaatio tai vireillepanovalta on riidanalaisen oikeussuhteen ulkopuolisella subjektilla. Teollis- ja tekijänoikeuden noudattamisen varmistamista koskevat asiat kuuluvat asianosaisten määräämisvallan piiriin (dispositiivinen asia) eikä niiden käsittelyyn liity sellaista riittävää julkista intressiä, joka antaisi perusteet poikkeuksellisiin asianosaisjärjestelyihin. Voimassa olevaan lainsäädäntöön ei tältä osin esitetä muutoksia.

Myöskään voimassa olevaan tekijänoikeuslain 60 c §:n säätämiseen johtaneissa esitöissä (HE 181/2014 vp) ei ilmene, että käsitteellä tekijä tai hänen edustajansa olisi ollut tarkoitus poiketa mainituista prosessioikeudellista periaatteista.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2004:18 (kohta 6) on todettu, että asianosaiset eivät voi tuomioistuinta sitovasti sopia siitä, että oikeus esittää omissa nimissään vaatimuksia annettaisiin henkilölle, jolla sitä ei lain mukaan ole. Myös korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2018:8 (kohta 16) on yleisesti ottaen todettu, että asiavaltuudesta ei ole yleistä säännöstä oikeudenkäymiskaaressa. Tavanomaisesti asiavaltuus riita-asioissa kuuluu riitautetun oikeussuhteen osapuolille, eivätkä asianosaiset pääsääntöisesti voi määräämistoimillaan luoda kolmannelle henkilölle asemaa, jossa tämä omissa nimissään käy oikeutta asianosaisen oikeudesta (niin sanottu prosessimandaatin kielto). Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 2022:39 (kohta 13) todennut, että oikeus esittää omissa nimissään vaatimuksia oikeudenkäynnissä eli asiavaltuus on ehdoton prosessinedellytys.

Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että tekijänoikeuslain 60 a §:n viittauksella tekijän edustajaan ei ole tarkoitettu säätää esillä olevaan asiaan soveltuvaa poikkeusta niin sanottuun prosessimandaatin kieltoon. Kun Asianajotoimisto Hedman Partners Oy toimii oikeudenhaltijoiden asiamiehenä prosessivaltuutuksen nojalla, sillä ei ole tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitettua tekijän edustajan asemaa, eikä asiavaltuutta eli oikeutta omissa nimissään esittää teoksiin liittyviä vaatimuksia. Hakemus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus jättää hakemuksen tutkimatta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 18.6.2024.


Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Tobias von Schantz ja Liisa Kauramäki.


Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.