MAO:484/20

Asian käsittelystä markkinaoikeudessa

A on markkinaoikeudessa esittänyt muun ohella patenttiin numero FI 118907 ja tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2017/127) sekä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvan kieltovaatimuksen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2017/349).

Veikkaus Oy on tehnyt ennen pääasiaan vastaamista oikeudenkäyntiväitteen markkinaoikeuden puuttuvasta toimivallasta edellä mainittuun patenttiin perustettujen vaatimusten osalta. Veikkaus Oy:n esittämän oikeudenkäyntiväitteen mukaan markkinaoikeus ei ole toimivaltainen käsittelemään A:n esittämiä mainittuun patenttiin perustettuja vaatimuksia, sillä mainituilta osin kysymys on sopimukseen liittyvästä erimielisyydestä, joka kyseiseen sopimukseen sisältyvän välityslausekkeen mukaan tulee käsitellä välimiesoikeudessa.

Veikkaus Oy oli myös ennen pääasiaan vastaamista tehnyt oikeudenkäyntiväitteen sillä perusteella, että A:lla ei ollut asiavaltuutta esittää patenttiin numero FI 118907 perustettuja vaatimuksia. Veikkaus Oy on luopunut väitteestään sen jälkeen, kun A oli tullut mainitun patentin haltijaksi, joten oikeudenkäyntiväitteestä tältä osin ei enää ole kysymys.

Näin ollen asiassa tulee tässä vaiheessa erikseen ratkaistavaksi Veikkaus Oy:n oikeudenkäyntiväite markkinaoikeuden toimivallasta tutkia kanne patenttiin numero FI 118907 perustettujen vaatimusten osalta.

Kanne

Vaatimukset

A on muun ohella patenttiin numero FI 118907 perustuen vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa Veikkaus Oy:n loukkaavan A:n yksinoikeutta patenttiin numero FI 118907 muissa Veikkaus Oy:n niin sanotuissa Tuplauspeleissä kuin HunajaKeno-pelin Tuplauspelissä;

2. kieltää Veikkaus Oy:tä jatkamasta ja toistamasta vaatimuskohdassa 1 mainittua patentin loukkausta;

3. velvoittaa Veikkaus Oy:n suorittamaan A:lle patenttilain 58 §:n mukaisena kohtuullisena korvauksena 10.000.000 euroa kaikista tarjolla olleista, nyt tarjolla olevista ja tulevaisuudessa tarjolle tulevista Veikkaus Oy:n Tuplauspeleistä korkoineen;

4. velvoittaa Veikkaus Oy:n korvaamaan henkisestä kärsimyksestä A:lle ajalta 15.6.2017 alkaen tuomitsemispäivään asti kertakorvauksena 200.000 euroa ja

5. velvoittaa Veikkaus Oy:n korvaamaan A:lle kaikki vahingonkorvauslain mukaiset menetykset korkoineen.

A on myös esittänyt muita patenttiin numero FI 118907 perustettuja sivuvaatimuksia sekä lähinnä vahvistusvaatimuksia, jotka ovat liittyneet esillä olevan prosessiväitteen ratkaisemiseen.

A on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Veikkaus Oy:n suorittamaan hänelle korvaukseksi oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluista enintään 2.000.000 euroa viivästyskorkoineen.

Edelleen A on esittänyt Veikkaus Oy:tä vastaan muita yksinomaan tekijänoikeuslakiin perustettuja vaatimuksia, joista ei nyt ole kysymys.

Perusteet

A on nykyisin patentin numero FI 118907 (jäljempänä myös kannepatentti) haltija. Kannepatentti koskee pelimenetelmää, jonka avulla voidaan tarjota jatkopelejä erilaisille lotto- ja kenopeleille.

Veikkaus Oy on ilman lupaa kaupallisesti hyödyntänyt ja hyödyntää kannepatenttia sen NumeroKeno-pelin Tuplauspelissä ja muissakin Tuplauspeleissä kuin HunajaKeno-pelin Tuplauspelissä. Veikkaus Oy on velvollinen suorittamaan korvausta kannepatentin loukkauksen perusteella.

AXO-Service Oy:n ja Raha-automaattiyhdistyksen (jäljempänä myös RAY) välillä on 18.4.2012 ja 23.4.2012 allekirjoitettu sovintosopimus, joka on koskenut internetissä pelattavaa RAY:n HunajaKeno-pelin Tuplauspeliä. Kyseisen sopimuksen erottamattomana osana ovat olleet RAY:n 17.4.2012 antamat vakuutukset siitä, miten sopimusta kuuluu tulkita. Edellä mainittu sovintosopimus ei siten ole koskenut kannepatentin hyödyntämistä missään muussa pelissä kuin RAY:n HunajaKeno-pelin Tuplauspelissä.

Veikkaus Oy ei voi vedota edellä mainittuun sovintosopimukseen käsillä olevassa asiassa. Sovintosopimus ei koske A:ta. A:n edeltäjä kannepatentin haltijana, AXO-Service Oy, ei ole luopunut oikeuksista kannepatentilla suojattuun keksintöön suhteessa RAY:een muulta kuin RAY:n HunajaKeno-pelin Tuplauspelin osalta. RAY on 17.4.2012 vakuuttanut AXO-Service Oy:lle, että RAY ei halua AXO-Service Oy:n oikeuksia, minkä vuoksi A on allekirjoittanut sovintosopimuksen. Mikäli sovintosopimusta ei olisi tehty, RAY ei olisi voinut käyttää kannepatenttia loukkaavaa ratkaisua toiminnassaan. Sovintosopimuksessa on siten ollut kysymys patenttilain 43 §:ssä tarkoitetusta käyttöluvasta. Pykälän mukaan käyttöluvan haltija saa luovuttaa oikeutensa edelleen ainoastaan, mikäli siitä on sovittu. Tällaisesta ei ole nyt kysymyksessä olevassa asiassa sovittu, vaan päinvastoin sovintosopimuksesta on tarkoituksella jätetty RAY:n siirto- ja luovutusoikeus pois, koska RAY ei ollut halukas maksamaan AXO-Service Oy:lle käyttökorvausta kannepatentin hyödyntämisestä.

Arpajaislain muutoksella ei ole voitu siirtää Veikkaus Oy:lle oikeuksia tai varoja, joita RAY:llä ei ole ollut. Sikäli kuin RAY on siirtänyt sovintosopimuksen tai siihen perustuvia oikeuksia Veikkaus Oy:lle, siirto on ollut Suomen perustuslain omaisuudensuojaa koskevan 15 §:n 1 momentin vastainen ja siten mitätön. Veikkaus Oy ei ole tehnyt lisenssisopimusta AXO-Service Oy:n tai A:n kanssa Veikkaus Oy:n NumeroKeno-pelin Tuplauspelistä tai HunajaKeno-pelin Tuplauspelistä taikka mistään muustakaan Tuplauspelistä. Sovintosopimusta ei ole siirretty eikä ole edes voitu yksipuolisesti siirtää. Eduskunta ei ole voinut päättää A:n omaisuuden ja käyttöluvan siirtämisestä.

RAY on lakannut olemasta 31.12.2016. Näin ollen myös sovintosopimuksen voimassaolo on lakannut 31.12.2016. Vaikka sovintosopimus olisi voimassa, se ei kata Veikkaus Oy:n

NumeroKeno-pelin Tuplauspeliä, josta kanteessa puheena olevalta osin on kysymys. Kun sovintosopimusta tulkitaan sen allekirjoittamiseen johtaneen kirjeenvaihdon valossa, on selvää, että sovintosopimuksen on tarkoitettu koskevan vain RAY:n HunajaKeno-pelin Tuplauspeliä. Kanteessa on siten kysymys sellaisista vaatimuksista, joiden tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Vastaus

Vaatimukset

Veikkaus Oy on oikeudenkäyntiväitteessään vaatinut, että kanne jätetään tutkimatta patenttiin numero FI 118907 perustettujen vaatimusten osalta.

Veikkaus Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 103.100,15 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

A:n patenttiin numero FI 118907 perustetut vaatimukset on jätettävä tutkimatta markkinaoikeuden puuttuvan toimivallan vuoksi.

Veikkaus Oy:n edeltäjän Raha-automaattiyhdistyksen ja AXO-Service Oy:n, joka on ollut kannepatentin aikaisempi haltija, välillä on 18.4.2012 ja 23.4.2012 allekirjoitettu sovintosopimus, jonka mukaan AXO-Service Oy luopunut kaikista vaatimuksista RAY:tä kohtaan RAY:n kaikkiin peleihin nähden koko kannepatentin voimassaoloajalta. Sovintosopimus sisältää välityslausekkeen, jonka mukaan kaikki sovintosopimuksesta aiheutuvat riidat muun muassa patenttiin numero FI 118907 liittyen ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä.

Edellä mainitun sovintosopimuksen mukaiset oikeudet ovat siirtyneet Veikkaus Oy:lle suoraan arpajaislain muutoksella, joten se voi vedota sovintosopimukseen suhteessa A:han. Eduskunnalla on ollut toimivalta päättää muun muassa RAY:n toiminnan yhdistämisestä sekä sen omaisuuden ja vastuiden siirtämisestä toiseen yhteisöön.

Patenttilain 43 §:ssä ei säädetä käyttöluvan siirtymisestä lain nojalla, vaan käyttöluvan saaneen tahon itse tekemästä luovutuksesta. Patenttilaki ei ole erityislaki arpajaislakiin nähden, vaan edellä mainittu arpajaislain muutos on paitsi patenttilakiin nähden myöhempi laki myös erityislaki, joka koskee tiettyjen yhteisöjen oikeuksien ja velvoitteiden siirtymistä tiettynä ajankohtana. Koska sopimusten siirto on tapahtunut suoraan lain nojalla, sopimusten siirtoon ei ole tehty mitään siirtokirjoja RAY:n tai Veikkaus Oy:n ja sen sopijapuolten välillä.

Joka tapauksessa patenttilain 43 §:n säännökset eivät sovellu sovintosopimukseen ja sen välityslausekkeeseen, koska kyse ei ole käyttöluvasta eli lisenssistä, vaan AXO-Service Oy:n ja sen sijaan tulleiden sitoumuksesta luopua kaikista kannepatenttiin liittyvistä vaatimuksista. Tällainen vaatimuksista luopumista koskeva sopimus (non-assertion covenant) ei ole lisenssisopimus, sillä patenttilisenssi on lisenssinantajan aktiivinen ja yksilöity suostumus lisenssin kohteen käyttämiseksi ja siinä tyypillisesti sovitaan luovutuksen kohteesta, laadusta ja laajuudesta tarkasti. Patenttilain 43 §:n mukaiset edellytykset sopimuksen luovutukselle eivät nyt tule sovellettavaksi. Siinäkin tapauksessa, että sovintosopimuksen 3 kohdan katsottaisiin olevan edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettu lisenssisopimus, patenttilain 43 § ei voi estää sovintosopimukseen sisällytetyn välityslausekkeen siirtymistä pätevästi RAY:ltä Veikkaus Oy:lle.

Sovintosopimuksen siirtymisellä ei ole ollut vaikutusta A:n omaisuuden suojaan. Sovintosopimuksen mukaisten velvoitteiden alan on katsottava pysyneen sopimusosapuolen vaihtumisesta huolimatta samana, koska asiasta ei ole toisin sovittu tai lainsäädännössä määrätty. Asiassa esillä olevia Veikkaus Oy:n HunajaKeno- ja NumeroKeno-pelien tuplauspelejä on tarjottu olennaisesti samassa muodossa RAY:n toiminnassa jo ennen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä vuonna 2017 ja HunajaKeno-pelin tuplauspeliä jo ennen sopimuksen allekirjoittamista vuonna 2012. Joka tapauksessa ristiriita edellä mainitun arpajaislain muutoksen ja perustuslain omaisuudensuojaa koskevan 15 §:n välillä ei ole ilmeinen.

A:n vaatimukset koskevat sovintosopimuksen kohteena olevaa kannepatenttia ja sovintosopimuksessa tarkoitettuja Veikkaus Oy:n pelejä. Kysymys on siten sovintosopimuksen tulkinnasta ja sovintosopimuksesta aiheutuvista erimielisyyksistä. Sovintosopimuksen sanamuoto on selvä sen osalta, että sopimusta sovelletaan kaikkiin RAY:n ja sen sijaan tulleen Veikkaus Oy:n peleihin. Myöskään mikään sovintosopimuksen edeltävässä kirjeenvaihdossa ei osoita, että sovintosopimus sanamuotonsa vastaisesti koskisi vain HunajaKeno-pelin Tuplauspeliä.

Todistelu

Asiakirjatodisteet

A

1. RAY:n ja AXO-Service Oy:n välinen 18.4.2012 ja 23.4.2012 allekirjoitettu sovintosopimus
2. RAY:n asiamiehen sähköpostiviesti A:n asiamiehelle 2.3.2012
3. Sähköpostiviestikirjeenvaihtoa A:n ja RAY:n välillä muun ohella sovintosopimuksen tulkinnasta ajalla 29.6.–13.2.2013
4. Sähköpostiviestikirjeenvaihtoa A:n ja RAY:n asiamiehen välillä 4.4.–17.4.2012
5. Sähköpostiviestikirjeenvaihtoa A:n ja RAY:n lakimiehen välillä muun ohella sovintosopimuksen tulkinnasta ajalla 29.6.2012–13.2.2013
6. RAY:n asiamiehen kirje AXO-Service Oy:lle 5.1.2012
7. Sähköpostiviestikirjeenvaihtoa RAY:n asiamiehen ja A:n asiamiehen välillä ajalla 9.1.2012–21.3.2012.
8. RAY:n asiamiehen sähköpostiviesti RAY:n lakimiehelle 17.4.2012.

Veikkaus Oy

1. RAY:n ja AXO-Service Oy:n välinen 18.4.2012 ja 23.4.2012 allekirjoitettu sovintosopimus
2. Sähköpostiviestikirjeenvaihtoa RAY:n asiamiehen ja A:n asiamiehen välillä 9.1.2012–21.3.2012.
3. Sähköpostiviestikirjeenvaihtoa A:n ja RAY:n asiamiehen välillä 4.−17.4.2012.
4. RAY:n asiamiehen kirje AXO-Service Oy:lle 5.1.2012
5. RAY:n asiamiehen sähköpostiviesti RAY:n lakimiehelle 17.4.2012.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Veikkaus Oy on ennen pääasiaan vastaamista vaatinut, että markkinaoikeus jättää A:n kanteen tutkimatta patenttiin numero FI 118907 perustettujen vaatimusten osalta sillä perusteella, että asianosaisten välinen riita kuuluu välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

2. Välimiesmenettelystä annetun lain (välimiesmenettelylaki) 2 §:n mukaan yksityisoikeudellinen riitakysymys, josta voidaan tehdä sovinto, saadaan määrätä asianosaisten välisin sopimuksin välimiesten lopullisesti ratkaistavaksi. Samalla tavoin ratkaistavaksi voidaan määrätä myös sopimuksessa ilmaistusta oikeussuhteesta vastaisuudessa aiheutuvat mainitunlaiset riitakysymykset, jollei laissa ole toisin säädetty.

3. Välimiesmenettelylain 5 §:n 1 momentin mukaan kannetta kysymyksestä, joka on välimiesten ratkaistava, ei saa ottaa tuomioistuimessa tutkittavaksi, jos vastapuoli tekee siitä väitteen ennen kuin hän vastaa pääasiaan.

4. Veikkaus Oy on esittänyt, että sen edeltäjän Raha-automaattiyhdistyksen ja AXO-Service Oy:n, joka on ollut kannepatentin aikaisempi haltija, välillä on 18.4.2012 ja 23.4.2012 allekirjoitettu sovintosopimus, jonka mukaan AXO-Service Oy luopunut kaikista vaatimuksista RAY:tä kohtaan RAY:n kaikkiin peleihin nähden koko kannepatentin voimassaoloajan osalta. Sovintosopimukseen sisältyvän välityslausekkeen mukaan kaikki sovintosopimuksesta aiheutuvat riidat muun muassa patenttiin numero FI 118907 liittyen ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä.

5. A on esittänyt, että sovintosopimus ei koske häntä ja että Veikkaus Oy ei voi vedota sovintosopimukseen käsillä olevassa asiassa. A:n esittämän mukaan kanteessa ei ole myöskään kysymys sellaisista erimielisyyksistä, joiden oikeuspaikasta olisi sovittu. Kanteessa esitetyt vaatimukset ovat lisäksi A:n mukaan kytköksissä markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/349 esitettyyn sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvaan kieltovaatimukseen, jonka vuoksi kaikki vaatimukset olisi käsiteltävä markkinaoikeudessa.

6. Asianosaiset ovat olleet yksimielisiä siitä, että markkinaoikeus antaa oikeudenkäyntiväitteestä erikseen ratkaisun.

7. Asiassa on ensiksi arvioitavana se, voiko Veikkaus Oy vedota Raha-automaattiyhdistyksen ja AXO-Service Oy:n välillä tehtyyn sovintosopimukseen sisältyvään välityssopimukseen. Tämän jälkeen on tarvittaessa arvioitava sitä, koskeeko kyseinen välityssopimus esillä olevia patenttiin numero FI 118907 perustettuja vaatimuksia.

Välityslausekkeen soveltuminen tämän oikeudenkäynnin asianosaisiin

8. Veikkaus Oy:n mukaan sovintosopimuksen mukaiset oikeudet ovat siirtyneet Veikkaus Oy:lle suoraan arpajaislain muutoksella, joten se voi vedota mainittuun sovintosopimukseen suhteessa A:han. Eduskunnalla on ollut toimivalta päättää muun muassa RAY:n toiminnan yhdistämisestä sekä sen omaisuuden ja vastuiden siirtämisestä toiseen yhteisöön eli käsillä olevassa asiassa vastaajana olevaan niin sanottuun uuteen Veikkaus Oy:öön. Sovintosopimuksessa ei ole ollut kysymys patenttilain 43 §:n mukaisesta käyttöluvasta eli lisenssistä, vaan sitoumuksesta luopua kaikista kannepatenttiin liittyvistä vaatimuksista (niin sanottu non-assertion covenant). Joka tapauksessa sovintosopimus olisi tällöinkin siirtynyt pätevästi Veikkaus Oy:lle.

9. A:n mukaan sovintosopimus ei koske häntä. A:n edeltäjä kannepatentin haltijana AXO-Service Oy on luopunut tietyistä oikeuksista kannepatentilla suojattuun keksintöön vain suhteessa RAY:een. Sovintosopimuksessa on ollut kysymys patenttilain 43 §:ssä tarkoitetusta käyttöluvasta, jonka haltija on voinut luovuttaa oikeutensa edelleen ainoastaan, mikäli siitä on sovittu; nyt luovutuksesta ei ole sovittu, vaan päinvastoin sovintosopimuksesta on tarkoituksella jätetty RAY:n siirto- ja luovutusoikeus pois. Arpajaislain muutoksella ei ole voitu siirtää Veikkaus Oy:lle oikeuksia tai varoja, joita RAY:llä ei ole ollut.

10. Markkinaoikeus toteaa arpajaislakia muutetun arpajaislain muuttamisesta annetulla lailla 1286/2016 siten, että muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2017. Lainmuutoksella on yhdistetty rahapeliyhteisöjen RAY, Veikkaus Oy ja Fintoto Oy rahapelitoiminnot sillä tavoin, että yhdistämisen jälkeen ainoastaan yhdelle rahapeliyhtiölle eli niin sanotulle uudelle Veikkaus Oy:lle, joka käsillä olevassa asiassa on vastaajana, on annettu yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. RAY:n velvoitteet ja oikeudet sekä varat ja velat on arpajaislain muuttamisesta annetun lain 1286/2016 voimaantulosäännöksen 4 kohdan mukaan siirretty 1.1.2017 lukien Veikkaus Oy:lle.

11. RAY ja AXO-Service Oy ovat allekirjoittaneet sovintosopimuksen 18.4.2012 ja 23.4.2012. Sovintosopimuksessa AXO-Service Oy on luopunut esittämästä vaatimuksia kannepatentin perusteella. Sovintosopimuksesta ilmenee, että sama koskee myös muuta kannepatentin haltijaa. Riidatonta on, että A on nykyisin kannepatentin haltija.

12. Sovintosopimuksen kohdassa "Riitojen ratkaisu" todetaan seuraavaa:

"Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse osapuolten kesken. Mikäli sovintoa ei saada aikaiseksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sovintoneuvottelujen aloittamisesta, tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta Helsingissä. Menettely käydään Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti."

13. Markkinaoikeus toteaa, että riippumatta siitä, onko kysymyksessä ollut patenttilain 43 §:n mukainen käyttölupa, sovintosopimusta ja siihen perustuvia oikeuksia on pidettävä sellaisina RAY:n oikeuksina, jotka ovat suoraan arpajaislain muutoksen nojalla siirtyneet käsillä olevassa asiassa vastaajana olevalle Veikkaus Oy:lle. Siirtymisen ei ole katsottava olleen Suomen perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ainakaan ilmeisessä ristiriidassa A:n perustuslailla turvattujen perusoikeuksien kanssa.

14. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että sovintosopimus koskee A:ta ja Veikkaus Oy:tä siten, että Veikkaus Oy voi siihen välimiesmenettelylain 2 §:n mukaisena asianosaisten välisenä sopimuksena vedota.

Välityssopimuksen soveltuminen nyt esillä olevaan asiaan

15. Veikkaus Oy:n mukaan sovintosopimuksen sanamuoto on selvä sen osalta, että sopimusta sovelletaan kaikkiin RAY:n ja sen sijaan tulleen Veikkaus Oy:n peleihin. Myöskään mikään sovintosopimuksen edeltävässä kirjeenvaihdossa ei osoita, että sovintosopimus sanamuotonsa vastaisesti koskisi vain Veikkaus Oy:n HunajaKeno-pelin Tuplauspeliä.

16. A:n mukaan, mikäli sovintosopimusta tulkitaan sen allekirjoittamiseen johtaneen kirjeenvaihdon valossa, on selvää, että sovintosopimuksen on tarkoitettu koskevan vain Veikkaus Oy:n HunajaKeno-pelin Tuplauspeliä. Sovintosopimus ja välityssopimus ei siten koske Veikkaus Oy:n NumeroKeno-pelin Tuplauspeliä, josta kanteessa on kysymys.

17. Sovintosopimuksen kohdassa 3 "Vaatimuksista luopuminen" on todettu seuraavaa:

"AXO luopuu täten kaikista vaatimuksista RAY:tä kohtaan RAY:n kaikkiin peleihin liittyen koko Patentin voimassaoloajalta. Luopuminen koskee myös kaikkia Patentin perusteella haettuja mahdollisia muita oikeuksia kaikkialla maailmassa, kuten esim. samaan patenttiperheeseen kuuluvia patentteja sekä samasta prioriteettijulkaisuista tehtyjä jaettuja hakemuksia, jotka kaikki sisältyvät jäljempänä Patentti-määritelmään.

AXO:lla tai muulla Patentin haltijalla taikka taholla, jolla on Patenttiin oikeuksia, ei ole oikeutta esittää vaatimuksia, eikä saada kieltotuomiota tai mitään korvauksia RAY:n minkään pelin osalta.

AXO sitoutuu siihen, että se ei luovuta Patenttia tai oikeuksia siihen kolmannelle taholle ilman, että se velvoittaisi nämä kolmannet tahot kunnioittamaan AXO:n edellä antamia sitoumuksia."

18. Kuten edeltä käy ilmi, AXO-Service Oy on sovintosopimuksessa tehnyt sitoumuksen, jonka mukaan sillä tai muullakaan taholla, jolla on kannepatenttiin oikeuksia, eli muun ohella nyttemmin A:lla, ei ole oikeutta esittää vaatimuksia kannepatentin perusteella. Lisäksi edeltä ilmenevin tavoin sovintosopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet on sovittu ratkaistavaksi välimiesoikeudessa.

19. Markkinaoikeus toteaa, että kaikki nyt esillä olevat vaatimukset on perustettu patentin numero FI 118907 eli sovintosopimuksessa yksilöidyn patentin loukkaamiseen. On siten selvää, että väitetyn yksinoikeuden loukkauksen osalta kanteessa on kyse sovintosopimuksessa tarkoitetusta erimielisyydestä, ja tältä osin kyse on yksityisoikeudellisesta riitakysymyksestä, josta voidaan tehdä sovinto ja joka voidaan määrätä välimiesten ratkaistavaksi.

20. A on vedonnut vielä siihen, että sovintosopimuksella olisi ollut tarkoitus tehdä sisällöltään edellä selostetusta poikkeava sopimus. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on esitetty muun ohella sopimusluonnoksia ja muutosehdotuksia, ja lopulta RAY on tehnyt AXO-Service Oy:lle viimeisen ja sittemmin allekirjoitetun sovintosopimuksen mukaisen ehdotuksen sellaisin saattein, että mikäli asia halutaan sopia, sovintosopimuksen sisällön tulisi olla kyseisen ehdotuksen mukainen.

21. Kysymyksessä olevat patenttiin numero FI 118907 perustetut vaatimukset koskevat ainakin Veikkaus Oy:n tarjoaman NumeroKeno-pelin Tuplauspeliä. Markkinaoikeus toteaa, että senkin väitteen tutkimisen osalta, onko sovintosopimus A:n väittämin tavoin koskenut vain RAY:n (ja sittemmin Veikkaus Oy:n) tarjoamaa HunajaKeno-pelin Tuplauspeliä, kyse on mainitusta sovintosopimuksesta aiheutuvasta erimielisyydestä.

22. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että sovintosopimukseen sisältyvä välityslauseke huomioon ottaen markkinaoikeus ei ole välimiesmenettelylain 5 §:n 1 momentin perusteella toimivaltainen tutkimaan kannevaatimuksia patenttiin numero FI 118907 perustetuilta osin. Tältä osin asiaa ei aihetta arvioida toisin se, että A on esittänyt myös markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvia muita vaatimuksia, joihin välityslausekkeella ei ole merkitystä.

Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujen korvaaminen

23. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan ratkaisu oikeudenkäyntikuluista on annettava samalla kun tuomioistuin ratkaisee asian. Kirjoitetussa laissa on jätetty sääntelemättä se, voidaanko esillä olevassa tilanteessa antaa ratkaisu myös oikeudenkäyntikuluista siltä osin kuin oikeudenkäyntikulut kohdistuvat kyseessä olevaa ratkaisua koskevaan prosessin osaan. Markkinaoikeus toteaa, että oikeudenkäyntikuluista päättäminen viimeksi mainitulta osin merkitsisi oikeudenkäyntikuluja koskevien vaatimusten ratkaisemista osittain siinä vaiheessa, jossa koko oikeudenkäynnin lopputulos ole vielä tiedossa. Näin ollen markkinaoikeus ei tässä vaiheessa lausu asiassa esitetyistä oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus jättää tutkimatta A:n kannevaatimukset 1–3. Markkinaoikeus lisäksi jättää tutkimatta A:n kannevaatimukset 4–5 ja muut vaatimukset siltä osin kuin ne on perustettu patenttiin numero FI 118907.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 4.1.2021.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Pekka Savola.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.