MAO:475/20


Päätös, josta valitetaan

Liikenne- ja viestintäviraston päätös 13.11.2019 asiassa diaarinumero Traficom/742/08.01.02/2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Suomen Aikidoliitto - Finland Aikikai r.y. ruotsiksi käännettynä Finlands Aikidoförbund - Finland Aikikai r.f. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen. Yhdistys on myös vaatinut, että markkinaoikeus pyytää Poliisihallitukselta lausuman verkkotunnuksen käyttäjän Game Lounge Ltd:n rahapelien markkinointiin ja arpajaislain säännösten vastaiseen menettelyyn liittyen.

Perusteet

Verkkotunnus finland-aikikai.fi tulee merkitä oikeudenhaltijan eli Suomen Aikidoliitto - Finland Aikikai r.y. ruotsiksi käännettynä Finlands Aikidoförbund - Finland Aikikai r.f:n (jäljempänä myös Suomen Aikidoliitto) käyttöön.

Game Lounge Ltd on merkinnyt Suomen Aikidoliiton suojattua nimeä muistuttavan verkkotunnuksen finland-aikikai.fi ilmeisessä hyötymistarkoituksessa. Game Lounge Ltd:n tarkoituksena on Suomen Aikidoliiton esittämä näyttö huomioon ottaen ollut hyötyä Suomen Aikidoliiton suojatun nimen maineesta ja tunnettavuudesta siten, että se on pystynyt sen avulla markkinoimaan rahapelejä ja siten saamaan taloudellista hyötyä.

Game Lounge Ltd on käyttänyt verkkotunnuksella finland-aikikai.fi avautuvaa verkkosivustoa internetkasinon mainostamiseen. Kysymyksessä on ollut rahapelitoiminnan markkinointi ja taloudellisen hyödyn tavoittelu. Lisäksi kyseisellä tavalla toteutettu markkinointi on ollut keino kiertää arpajaislain säännöksiä.

Game Lounge Ltd:llä on ollut ilmeinen hyötymistarkoitus, koska se on käyttänyt edellä mainitun hyödyn tavoittelussa hyväksi paitsi verkkotunnusta finland-aikikai.fi myös Suomen Aikidoliiton sekä sen edustaman lajin hyvää mainetta, imagoa ja tunnettavuutta. Game Lounge Ltd on aiheuttanut menettelyllään vahinkoa Suomen Aikidoliitolle.

Sillä seikalla, että verkkotunnuksen finland-aikikai.fi voimassaoloaika oli päättynyt ja se oli vapaasti merkittävissä, kun Game Lounge Ltd on sen merkinnyt, ei ole merkitystä asiassa verkkotunnuksen käyttäjän hyötymistarkoituksesta johtuen.

Markkinaoikeuden tulee pyytää lausuma Poliisihallitukselta Game Lounge Ltd:n toiminnasta ja siitä, onko toiminta ollut arpajaislain säännösten vastaista.

Liikenne- ja viestintäviraston lausunto

Liikenne- ja viestintävirasto on esittänyt, että valituksenalaisen päätöksen kumoamiselle ei ole perusteita.

Verkkotunnus ja verkkotunnuksella avautuvan verkkosivun sisältö ovat toisistaan erillisiä asioita ja niitä koskee eri lainsäädäntö. Liikenne- ja viestintävirastolla ei ole oikeutta puuttua verkkosivuilla välitettävään aineistoon, mutta se voi ratkaisukäytännössään ottaa huomioon verkkosivujen sisällön osana kokonaisharkintaa verkkotunnuksen käyttäjän hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta arvioitaessa. Verkkotunnuksen poistamista koskevan vaatimuksen menestyminen edellyttää kuitenkin myös muuta näyttöä.

Pelkästään verkkotunnuksella avautuvan verkkosivuston sisältö ei riitä osoittamaan, että verkkotunnus olisi merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Verkkosivun sisältö on helposti poistettavissa ja muokattavissa, vaikka itse verkkotunnus pysyykin sen alkuperäisellä käyttäjällä. Verkkotunnuksen poistaminen ei poista verkkosivujen sisältöä internetistä, ja sisältö on helposti saatavissa avautumaan myös toisen verkkotunnuksen kautta.

Suomen Aikidoliiton asiassa esittämät seikat verkkotunnuksen käyttäjän ilmeisestä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta perustuvat pääasiassa verkkotunnuksen kautta avautuvien verkkosivujen sisältöön. Liikenne- ja viestintävirastolla ei ole toimivaltaa perustaa verkkotunnuksen merkintäpäätöstä ainoastaan verkkotunnuksen kautta avautuvien verkkosivujen sisältöön liittyviin seikkoihin, vaan arvioinnissa tulee keskittyä verkkotunnuksen ja vaatimuksen esittäjän suojatun nimen tai tavaramerkin väliseen suhteeseen ja siihen, loukkaako verkkotunnus toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä.

Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, josta kävisi ilmi verkkotunnuksen käyttäjän ilmeinen hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

Suomen Aikidoliitto on jättänyt uusimatta kyseessä olevan verkkotunnuksen voimassaoloajan, joten se on vapautunut uudelleen merkittäväksi.

Game Lounge Ltd:n vastaus

Game Lounge Ltd on esittänyt muun ohella, että se on merkinnyt verkkotunnuksen 1.10.2017, kun Suomen Aikidoliitto ei ollut uusinut verkkotunnuksen voimassaoloaikaa. Game Lounge Ltd ei ole käyttänyt verkkotunnusta hyödyntääkseen Suomen Aikidoliiton nimeä tai tavaramerkkiä. Game Lounge Ltd:n liiketoimintaan kuuluu ostaa päivittäin suuria määriä verkkotunnuksia. Kyseessä olevaa verkkotunnusta ei ole käytetty markkinointitarkoitukseen tai rekisteröidystä tavaramerkistä hyötymiseen.

Valittajan lausuma

Suomen Aikidoliitto on esittänyt, että verkkosivuston sisältö on otettava huomioon osana verkkotunnuksen käyttäjän hyötymis- ja vahingoittamistarkoituksen arviointia. Verkkosivuston sisältö ilmentää lähtökohtaisesti verkkosivuston käyttäjän tarkoitusta. Se, ettei Liikenne- ja viestintävirastolla ole toimivaltaa puuttua verkkosivustojen sisältöön, ei estä sitä, että verkkosivustojen sisältö otetaan huomioon hyötymis- ja vahingoittamistarkoituksen arvioinnissa.

Game Lounge Ltd:n tarkoituksena on ollut hyötyä Suomen Aikidoliiton suojatun nimen maineesta tai tunnettavuudesta. Game Lounge Ltd on esittänyt verkkosivustolla sisältöä, jolla se on pyrkinyt erehdyttämään sivustolla kävijän uskomaan sivuston kuuluvan aikidolajin kansalliselle lajiliitolle, kuitenkin hyödyntäen sivustoa internetkasinon markkinointiin. Nämä seikat yhdessä verkkosivuston sisällön kanssa tulee ottaa huomioon arvioitaessa Game Lounge Ltd:n hyötymistarkoitusta.

Game Lounge Ltd on tavoitellut itselleen ja markkinoinnin siltä tilanneelle taholle taloudellista hyötyä rahapelejä koskevien säännösten vastaisella markkinoinnilla. Verkkosivuston sisältö yhdessä käytetyn verkkosivuston nimen kanssa osoittaa, että hyödyn saavuttamiseksi on hyödynnetty Suomen Aikidoliiton suojattua nimeä sekä sen mainetta ja tunnettavuutta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian käsittely Liikenne- ja viestintävirastossa

Verkkotunnus finland-aikikai.fi on merkitty Game Lounge Ltd:lle 1.10.2017.

Suomen Aikidoliitto on 25.9.2019 vaatinut Liikenne- ja viestintävirastolta kyseisen verkkotunnuksen merkitsemistä käyttöönsä ja perustanut vaatimuksensa siihen, että verkkotunnus on täsmälleen sama kuin vaatijan tavaramerkki tai suojattu nimi. Suomen Aikidoliitto on esittänyt, että sillä on ollut oikeus nimeen finland-aikikai vuodesta 1983.

Liikenne- ja viestintävirasto on 26.9.2019 ilmoittanut Suomen Aikidoliitolle, että kyseessä oleva verkkotunnus ainoastaan muistuttaa yhdistyksen nimeä, koska verkkotunnus ei ole täysin identtinen nimen kanssa, ja pyytänyt Suomen Aikidoliitolta täydennystä verkkotunnuksen käyttäjän hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta.

Suomen Aikidoliitto on 4.10.2019 toimittanut täydennyksen ja esittänyt muun ohella, että merkitsemällä verkkotunnuksen Game Lounge Ltd on harhauttanut aikidolajin maailmanlaajuista kattojärjestöä ja saanut sivustonsa kyseisen järjestön verkkosivuille. Verkkosivustolta näkee, että verkkotunnus finland-aikikai.fi on harhaanjohtava. Suomen Aikidoliitto on esittänyt myös selvitystä verkkosivuston sisällöstä ja sille aiheutuneesta haitasta.

Liikenne- ja viestintävirasto on 14.10.2019 lähettänyt Game Lounge Ltd:n verkkotunnusrekisteriin merkittyyn sähköpostiosoitteeseen selvityspyynnön. Game Lounge Ltd ei ole vastannut selvityspyyntöön.

Liikenne- ja viestintävirasto on 13.11.2019 antamallaan valituksenalaisella päätöksellä hylännyt vaatimuksen verkkotunnuksen merkitsemistä oikeudenhaltijan käyttöön. Päätöksen perustelujen mukaan verkkotunnus muistuttaa Suomen Aikidoliiton suojattua nimeä merkitsemishetkellä. Liikenne- ja viestintävirasto on katsonut asiassa esitettyjen seikkojen ja selvityksen perusteella, että verkkotunnusta ei ole merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Oikeusohjeet

Asiassa sovellettava sähköisen viestinnän palveluista annettu laki (ennen 1.6.2018 tietoyhteiskuntakaari) vastaa tietoyhteiskuntakaaren esitöissä (HE 221/2013 vp) todetuin tavoin nyt kyseessä olevilta osin aiemmin voimassa ollutta verkkotunnuslakia (228/2003). Sovellettavaa lakia koskevissa esitöissä (s. 17) on esitetty, että verkkotunnuslaissa ei ole säännöksiä verkkosivujen sisältöön liittyvistä kysymyksistä. Viestintävirastolla (nykyään Liikenne- ja viestintävirasto) ei ole verkkotunnuslain perusteella myöskään oikeutta puuttua verkkosivuilla välitettävään aineistoon. Verkossa välitettävää sisältöä ja sen laillisuutta valvovat Suomessa yleiset laillisuusvalvonta- ja oikeusviranomaiset.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Kyseisen säännöksen esitöiden (HE 221/2013 vp s. 159 ja 160) mukaan pykälä vastaa pääasiallisesti sisällöltään aiemmin voimassa olleen verkkotunnuslain 4 §:ää, lukuun ottamatta eräitä verkkotunnuksen sisältöön liittyviä rajoituksia. Pykälän 2 momentin 2 kohdan osalta esitöissä on todettu, että verkkotunnuslain säätämisen jälkeen verkkotunnukset ovat olleet vapaasti valittavissa, jolloin on ollut mahdollista saada rekisteröityä myös sellaisia verkkotunnuksia, jotka muistuttavat toisen suojattua nimeä tai merkkiä. Tällaisia verkkotunnuksia voidaan johtaa olemassa olevasta nimestä tai merkistä esimerkiksi kirjoitusasua muokkaamalla. Verkkotunnuslain esitöiden (HE 96/2002 vp) mukaisesti rekisteriviranomainen on katsonut, että verkkotunnus on hankittu hyötymistarkoituksessa, jos tunnuksen rekisteröijän tavoitteena on ollut saada hyötyä toisen suojatun nimen tai merkin maineesta tai tunnettavuudesta. Vahingoittamistarkoitus taas on voinut ilmetä esimerkiksi sellaisen verkkotunnuksen hankkimisesta, joka on omiaan haittaamaan toisen liiketoimintaa. Vahingoittamistarkoitus voi olla kysymyksessä myös silloin, kun tunnuksen rekisteröijän motiivina on ainoastaan estää tunnusmerkkioikeuden haltijaa saamasta tunnusta itselleen.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 169 §:n 3 momentin mukaan, jos 166 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden haltija pyytää verkkotunnuksen poistamista, Liikenne- ja viestintävirasto voi poistaa laissa asetettujen säännösten vastaisesti merkityn verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta tai merkitä sen oikeudenhaltijan käyttöön.

Kyseisen 3 momentin esitöiden (HE 221/2013 vp s. 162 ja 163) mukaan verkkotunnuksen poistaminen on edellyttänyt verkkotunnuslain esitöiden mukaisesti vahvaa näyttöä oikeudenloukkauksesta eikä tällä lakimuutoksella ole tarkoitus poiketa rekisteriviranomaisen ratkaisukäytännöstä. Esitöissä on 166 §:n 2 momentin 2 kohtaan viitaten todettu, että sekoittumisen mahdollisuus ei sellaisenaan ole verkkotunnuksen poistamisen peruste, koska se liittyy kaikkiin toisiaan muistuttaviin nimiin, merkkeihin ja verkkotunnuksiin. Poistamisen peruste ei voi myöskään olla nimen tai merkin haltijalle tunnuksen käytöstä aiheutuva haitta tai tunnuksen haltijan hyötyminen verkkotunnuksen käytöstä, ellei verkkotunnuksen käyttäjän tarkoituksena ole ollut vahingoittaa nimen tai merkin haltijaa tai hyötyä oikeudettomasti tämän nimestä tai merkistä. Ilmeistä hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta arvioidaan tapauskohtaisesti.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdan mukaan suojatulla nimellä ja suojatulla merkillä tarkoitetaan kyseisessä laissa kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puoluerekisteriin merkittyä nimeä ja merkkiä taikka toiminimilaissa tai tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä sekä julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimen nimeä.

Asian arviointi

Asiassa on arvioitava ensin, onko verkkotunnus finland-aikikai.fi sen merkitsemishetkellä muistuttanut Suomen Aikidoliiton suojattua nimeä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetyllä tavalla ja tarvittaessa sen jälkeen, onko Game Lounge Ltd merkinnyt kyseisen verkkotunnuksen ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Kuten edellä on todettu, Liikenne- ja viestintävirastolla ei ole asiaan soveltuvan lainsäädännön perusteella oikeutta puuttua verkkosivuilla välitettävään aineistoon, vaan verkossa välitettävää sisältöä ja sen laillisuutta valvovat Suomessa yleiset laillisuusvalvonta- ja oikeusviranomaiset. Tässä asiassa markkinaoikeudessa on puolestaan kysymys Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä koskevasta muutoksenhausta. Tähän nähden asiassa ei ole arvioitava verkkotunnuksella finland-aikikai.fi avautuvan verkkosivuston sisällön lainmukaisuutta. Siten asiassa ei ole myöskään tarpeen pyytää valittajan vaatimaa lausuntoa Poliisihallitukselta.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella nimi Suomen Aikidoliitto - Finland Aikikai r.y. ruotsiksi käännettynä Finlands Aikidoförbund - Finland Aikikai r.f. on rekisteröity yhdistysrekisteriin 7.6.1983. Game Lounge Ltd on puolestaan merkinnyt verkkotunnuksen finland-aikikai.fi 1.10.2017.

Verkkotunnus finland-aikikai.fi koostuu sanoista Finland ja aikikai, jotka esiintyvät myös valittajan koko nimessä kahteen kertaan. Toisaalta valittajan koko nimessä esiintyy edellä todettujen sanojen lisäksi rekisteröityä yhdistystä tarkoittavien lyhenteiden ohella käsitteet "Suomen Aikidoliitto", "ruotsiksi käännettynä" ja "Finlands Aikidoförbund".

Markkinaoikeus toteaa, samoin kuin Liikenne- ja viestintävirasto, että verkkotunnus finland-aikikai.fi on sinänsä muistuttanut sen merkitsemishetkellä yhdistysrekisteriin tuolloin rekisteröitynä ollutta nimeä Suomen Aikidoliitto - Finland Aikikai r.y. ruotsiksi käännettynä Finlands Aikidoförbund - Finland Aikikai r.f. Asiassa on näin ollen arvioitava sitä, onko verkkotunnus merkitty sen nykyiselle käyttäjälle ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Suomen Aikidoliitto on perustellut Game Lounge Ltd:n hyötymistarkoitusta sillä, että verkkotunnuksen käyttäjän tarkoituksena on ollut hyötyä Suomen Aikidoliiton suojatun nimen maineesta ja tunnettavuudesta siten, että verkkotunnuksen avulla on pystytty markkinoimaan rahapelejä ja saamaan taloudellista hyötyä kiertämällä rahapelejä koskevia säännöksiä. Hyödyn tavoittelussa on käytetty paitsi verkkotunnusta finland-aikikai.fi myös Suomen Aikidoliiton sekä sen edustaman lajin hyvää mainetta, imagoa ja tunnettuutta.

Game Lounge Ltd on esittänyt, ettei se ole merkinnyt verkkotunnusta finland-aikikai.fi tarkoituksenaan hyötyä Suomen Aikidoliiton tunnuksista.

Markkinaoikeus toteaa, että osoitukseksi verkkotunnuksen haltijan ilmeisestä hyötymistarkoituksesta ei riitä yksin tosiasiallinen hyötyminen verkkotunnuksesta. Sen arviointi, onko verkkotunnuksen merkitsijän subjektiivinen tarkoitus ollut hyötyä toisen suojatusta nimestä tai merkistä, perustuu olosuhteita koskevaan kokonaisharkintaan kussakin yksittäisessä tapauksessa. Hyötymistarkoituksen ei ole puolestaan katsottava edellyttävän sitä, että toisen suojatulla nimellä tai merkillä olisi välttämättä erityistä mainetta ja tunnettuutta eli goodwill-arvoa.

Liikenne- ja viestintävirastossa asiassa esitetyn selvityksen perusteella Game Lounge Ltd:lle merkityllä verkkotunnuksella finland-aikikai.fi avautuvalla verkkosivustolla on ollut artikkeli, joka on otsikoitu "Aikido on pehmeä kamppailulaji". Kyseisessä artikkelissa on esitetty yleisluontoisena pidettävää tietoa aikidosta japanilaisena kamppailulajina. Artikkelissa tai muuallakaan sivustolla ei mainita Suomen Aikidoliiton nimeä. Artikkelin yhteydessä on ollut kaksi kuvaa sekä yksi sivustolle upotettu YouTube-video, jotka viittaavat kyseiseen kamppailulajiin. Artikkelin viimeisessä kappaleessa on todettu seuraavaa:

"Aikidon tavoin yhtä lailla kamppailuhenkeä tarvitsee myös erilaisissa nettipeleissä ja netticasinoilla. Tosin niissä pärjää hieman vähemmän mustelmilla. Jos sellaiset kiinnostaa, niin lue lisää Suomi casinolla."

Verkkosivuston yläreunassa on esitetty seuraavaa:

"finland-aikikai.fi on saatavilla tänään aikidoliitto.fi".

Asiassa esitetystä selvityksestä ei käy ilmi se, että verkkotunnuksella finland-aikikai.fi avautuvalla verkkosivustolla esitetty aineisto olisi viitannut Suomen Aikidoliiton nimeen. Sivuston sisältö on koostunut lähes yksinomaan aikido-nimisen kamppailulajin ominaisuuksia esittävistä kirjoituksista, kuvista ja videosta. Kyseisellä verkkosivustolla esiintyvässä Suomen Aikidoliiton verkkosivujen aikidoliitto.fi osoitteessakaan ei ole ollut kysymys sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdan perusteella suojatusta nimestä. Päinvastoin, kyseinen ilmoitus verkkosivustolla on ollut omiaan selventämään sitä, että Suomen Aikidoliiton verkkosivujen verkkotunnus on eri kuin valittajan vaatimuksen kohteena oleva verkkotunnus.

Asiassa esitetty selvitys ei osoita, että Game Lounge Ltd olisi merkinnyt verkkotunnuksen finland-aikikai.fi käyttääkseen hyväksi Suomen Aikidoliiton tai sen nimen väitettyä mainetta, imagoa ja tunnettuutta. Sanottu hyötymistarkoitus ei ole myöskään ilmennyt kyseisellä verkkotunnuksella avautuvilta verkkosivuilta. Vaatimuksen kohteena olevan verkkotunnuksen merkitys on ymmärrettävissä yleisluontoiseksi viittaukseksi suomalaiseen aikidoon. Asiassa sovellettavasta lainsäädännöstä ei johdu rajoitusta sille, etteikö Game Lounge Ltd olisi voinut käyttää hyväkseen aikidolajiin liittyviä ominaisuuksia verkkosivujensa sisällössä.

Markkinaoikeus toteaa asiaa kokonaisuutena arvioiden, ettei asiassa esitetty selvitys osoita, että Game Lounge Ltd:n tavoitteena merkitessään verkkotunnuksen finland-aikikai.fi olisi ollut hyötyä Suomen Aikidoliiton väittämin tavoin sen tai sen nimen maineesta, imagosta ja tunnettuudesta.

Suomen Aikidoliitto on esittänyt lisäksi, että Game Lounge Ltd:n menettely verkkotunnuksen merkitsemiseksi on aiheuttanut sille vahinkoa. Asiassa esitetystä selvityksestä ei ole käynyt ilmi toisaalta väitetty vahinko tai toisaalta se, että Game Lounge Ltd:llä olisi ollut tarkoitus vahingoittaa Suomen Aikidoliittoa.

Johtopäätös

Markkinaoikeus katsoo edellä todetuin perustein, ettei verkkotunnusta finland-aikikai.fi ole kokonaisuutena arvioiden merkitty sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Näin ollen valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää vaatimuksen lausunnon pyytämisestä Poliisihallitukselta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Jari Tiainen ja Esko Pakka.


Liikenne- ja viestintäviraston päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.