MAO:398/20

Hakemus

Vaatimukset

SuperScale Sp. z.o.o (jäljempänä myös SuperScale tai hakija) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää Traplight Oy:tä (jäljempänä myös Traplight) 500.000 euron sakon uhalla ensisijaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla ja toissijaisesti väliaikaisesti liikesalaisuuslain 9 §:n nojalla julkaisemasta tai jakelemasta kauppapaikoilla Battle Legion mobiilipelin versioita 0.7.7, 0.7.8, 0.7.9, 0.8.0, 0.8.1, 0.8.3, 0.8.4, 0.8.6, 0.8.7, 0.8.8, 0.9.0, 0.9.1, 0.9.2, 0.9.4, 0.9.8, 0.9.9, 1.0.0, 1.0.2, 1.0.5 ja 1.0.6.

Perusteet

SuperScale on tuottanut ja luonut Traplightin Battle Legion -mobiilipelin niin sanotun kaupallisen käsikirjoituksen, joka on tekijänoikeuslain mukainen itsenäinen teos tai tekijänoikeuslain 49 §:n mukaisena luettelona suojattu. Kaupallisen käsikirjoituksen luomisessa (monetization) on kyse mobiilipelin itsenäisen osakokonaisuuden tuottamisesta, joka voidaan erottaa muista pelin ominaisuuksista ja osatekijöistä. Kaupallinen käsikirjoitus koostuu esimerkiksi pelinsisäisten yksittäisten näkymien ja pelaajalle tulevien valintojen kaupallisten näkökohtien suunnittelemisesta. Kaupallinen käsikirjoitus on sisältänyt myös SuperScalen liikesalaisuuksia tai ollut tekninen ohje.

Asianosaisten välillä on ollut toistaiseksi voimassa oleva Growth Partnership Agreement niminen sopimus muun ohella edellä mainitun mobiilipelin kaupallisesta kehittämisestä. SuperScalen sopimusintressi on perustunut käytännössä tuotto-osuuteen mobiilipelin tuotoista sen kaupallisen julkaisun jälkeen. Tällainen versio mobiilipelistä on ollut tarkoitus julkaista ja on julkaistu heinäkuun 2020 alussa. Traplight on kuitenkin yllättäen ja SuperScalen suorituksista reklamoimatta irtisanonut sopimuksen 16.6.2020, jolloin SuperScale oli jo suorittanut olennaisilta osin kaupallisen käsikirjoituksen tuottamisen, mutta oikeus tuotto-osuuteen perustuvaan palkkioon ei ollut vielä alkanut, perusteettomasti ja vilpillisessä tarkoituksessa hyötyäkseen SuperScalen luomista osista ja liikesalaisuuksista ja välttääkseen maksamasta tuotto-osuutta.

SuperScale on ollut Traplightin vilpillisen menettelyn ja vähintäänkin ennakoidun ilmeisen sopimusrikkomuksen vuoksi pakotettu purkamaan sopimuksen 26.6.2020, kun Traplight ei tulisi suorittamaan SuperScalelle kuuluvaa tuotto-osuutta. Asianosaisten välisen sopimuksen tultua puretuksi Traplightilla ei ole ollut oikeutta kaupallisen käsikirjoituksen ja tekijänoikeuslailla suojattujen oikeuksien tai liikesalaisuuksien hallussapitoon, julkaisemiseen tai muuhun kaupalliseen hyväksikäyttöön.

Traplight on menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti ja on oikeudettomasti käyttänyt SuperScalen liikesalaisuuksia, kun se on pyrkinyt hyödyntämään liikesalaisuuksia maksamatta siitä asianmukaista korvausta. Kolmassijaisesti SuperScalen luomassa kaupallisessa käsikirjoituksessa on kyse sopimuksella Traplightille luottamuksellisesti luovutetusta teknisestä ohjeesta, ja Traplight on pyrkinyt sopimuksen vilpillisellä irtisanomisella oikeudettomasti käyttämään teknistä ohjetta.

Traplight on sopimuksen purkamisen jatkamisen jälkeen jatkanut sellaisen peliversion jakelua, joka on sisältänyt SuperScalen suojattuja oikeuksia. Näin ollen on olemassa ilmeinen vaara, että Traplight loukkaa SuperScalen oikeuksia. Traplight voi julkaista mobiilipelistä version, joka ei sisällä SuperScalen luomaa kaupallista käsikirjoitusta, joten turvaamistoimen tai väliaikaisen kiellon määrääminen ei aiheuta Traplightille ainakaan merkittävää vahinkoa.

Vastaus

Vaatimukset

Traplight Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Perusteet

Traplight on irtisanonut sopimuksen Battle Legion -mobiilipelin rahallistamiseen liittyvistä mobiilipelialan tavanomaisista konsultointipalveluista irtisanomisehtoja noudattaen 16.6.2020. Sopimus on kuitenkin päättynyt SuperScalen ilmoitukseen 26.6.2020. SuperScale ei ole tuottanut Traplightille sellaisia mobiilipelin ominaisuuksia tai osatekijöitä, joihin sisältyisi tekijänoikeuslaissa tai liikesalaisuuslaissa suojattuja oikeuksia, ja joka tapauksessa väitetyt oikeudet olisivat siirtyneet Traplightille sopimuksen nimenomaisen lausekkeen perusteella.

SuperScalen tässä asiassa vaatimat kiellot johtaisivat sen väittämien oikeuksien etukäteisnautintaan, jonka vuoksi SuperScalen tulee saattaa korotetulla näyttökynnyksellä todennäköiseksi väittämiensä oikeuksien olemassaolo. SuperScale ei ole eritellyt tai yksilöinyt sen väittämiä oikeuksia. Jos SuperScalella olisi väittämänsä oikeudet, se pystyisi osoittamaan ne pelin ominaisuudet ja osatekijät, jotka Traplightin tulisi SuperScalen mukaan poistaa pelistä.

SuperScalella ei ole oikeussuojan tarvetta, koska se ei ole saattanut todennäköiseksi, että sillä olisi väittämiänsä oikeuksia. Sen vaatimille kielloille ei ole myöskään perusteita. Vaaditut kiellot eivät olisi lisäksi täytäntöönpantavissa, koska vaatimuksen kohteena olevat versiot eivät ole enää kauppapaikoilla julkaistavina tai jaeltavina, koska ne ovat korvautuneet uudemmilla versioilla.

SuperScalen väittämää kaupallista käsikirjoitusta ei ole olemassa. Suunnittelu, analyysi tai palaute itsessään ei ole tekijänoikeudellisesti suojattu teos, vaan ainoastaan näiden ilmenemismuoto voi saada teossuojaa. Pelin kaikki ominaisuudet ja osatekijät ovat Traplightin luomia ja kehittämiä, ja niiden oikeudet kuuluvat Traplightille. SuperScale on konsultointipalveluna tarjonnut Traplightin pelinsuunnittelijoille palautetta Traplightin itsensä luomista pelin yksittäisistä ominaisuuksista ja osatekijöistä. Traplight on voinut hyödyntää tai olla hyödyntämättä palautteen ja mahdolliset kehitysehdotukset. SuperScale on palautteessaan myös käyttänyt mobiilipeleissä käytettyjä ratkaisuja ja alalla yleisesti omaksuttuja toimintatapoja, jotka eivät voi olla liikesalaisuuksia.

Sopimuksen mukaan Traplightilla on oikeus käyttää kaikkia mobiilipeliin tehtyjä ratkaisuja ja niiden toteutuksia sopimuksen päättymisen jälkeenkin riippumatta siitä, onko peliin tehty muutoksia SuperScalen konsultoinnin ja palautteen vuoksi. Tämä oikeus kattaa kaikki SuperScalen tarjoamat palvelusuoritukset. Sopimuksessa on vielä todettu, että mitään oikeuksia ei siirry Traplightilta SuperScalelle.

Myöskään turvaamistoimen niin sanottu vaaraedellytys ei täyty, ja kiellosta aiheutuisi haittavertailussa Traplightille kohtuutonta haittaa. Lisäksi mikäli SuperScalen pääasiakanne tulisi koskemaan korvausta väitetystä sopimusrikkomuksesta, tässä asiassa vaaditut kiellot eivät turvaisi kyseistä pääasiakannetta.

Todistelu

SuperScalen asiakirjatodisteet

1. Matthew Forde, "How does Battle Legion monetise?", sivustolta https://www.pocketgamer.biz/the-iap-inspector/73991/how-does-battle-legion-monetise/ (27.7.2020)
2. Otteita asianosaisten välisestä Growth Partnership Agreement sopimuksesta (23.10.2019)
3. PowerPoint-esitys "What is ours in Battle Legion’s source code?"
4. Otteita keskustelusta (24.1.2020)
5. Asianajaja Jakub Berthotyn muistio “SuperScale’s copyright from Slovak law perspective" liitteineen (24.7.2020)
6. "Partnership" koskeva palaute SuperScalelle
7. Viesti SuperScalelle
8. Traplight Oy:n irtisanomisilmoitus (16.6.2020)

Traplightin asiakirjatodisteet

1. Otteita asianosaisten välisestä Growth Partnership Agreement sopimuksesta (23.10.2019)
2. SuperScalen PowerPoint-esitys “Battle Legion – Weekly Update", 16.4.2020
3. Koontitaulukko SuperScalen lähettämistä laskuista ja niiden maksamisesta
4. Traplightin suunnitteluasiakirja "Battle Legion – Skill Based Progression and Skill Tomes Rework – v1.3.6", 17.4.2020

Markkinaoikeuden ratkaisu

Oikeudenkäyntiasiakirjojen salassapito

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n mukaan tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä tai erityisestä syystä muutoinkin päättää, että oikeudenkäyntiasiakirja on pidettävä tarpeellisin osin salassa, jos siihen sisältyy muussa laissa salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja, joiden julkisiksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

SuperScale Sp. z.o.o on vaatinut sen liikesalaisuuksia sisältävinä salassa pidettäviksi sen asiakirjatodisteet 2–8 sekä sen 31.7.2020 antaman lausuman näitä käsittelevät luvun 2.1 kohdat 6, 8, 9, 12 ja 13, luvun 2.2 kohdan 4, luvun 2.3 kohdan 2, luvun 2.4 kohdat 2, 3, 4 ja 5 sekä luvun 2.5 kohdat 1, 3, 4, 5 ja 7. Traplight Oy on vaatinut sen liikesalaisuuksia ja yksityisen elinkeinotoimintaa koskevia seikkoja sisältävinä salassa pidettäviksi sen asiakirjatodisteet 1–4, 15.7.2020 annetun vastauksen sivuilla 13 ja 14 olevat euromäärät sekä 14.8.2020 annetun lausuman sivun 3 viimeisessä kappaleessa olevan lainauksen, sivun 5 kolmannen kappaleen lainauksen ja sivun 6 toiseksi viimeisen kappaleen lainauksen. Salassapitovaatimuksia ei ole vastustettu.

Markkinaoikeus toteaa, että eräitä salassa pidettäviksi vaadittujen oikeudenkäyntiasiakirjojen kohtien tietoja sisältyy ainakin olennaisesti ottaen myös niihin oikeudenkäyntiasiakirjojen kohtiin, joita ei ole vaadittu salassa pidettäviksi, kuten SuperScalen kokonaisuudessaan julkiseen haastehakemukseen tai Traplightin kahta euromäärää lukuun ottamatta julkiseen vastaukseen. Salassapitoa koskevat vaatimukset on siten hylättävä SuperScalen asiakirjatodisteen 8, SuperScalen 31.7.2020 antaman lausuman luvun 2.1 kohdan 6 ja kohdan 12 sekä tätä lainaavan Traplightin 13.8.2020 antaman lausuman sivun 3 viimeisen kappaleen osalta.

Markkinaoikeus katsoo, että SuperScalen asiakirjatodisteiden 2–7, Traplightin asiakirjatodisteiden 1–4 ja sekä kirjelmien edellä mainittujen muiden kohtien pitämiseksi sellaisenaan salassa on esitetty riittävät perusteet. Asianosaiset eivät ole esittäneet kuinka kauan oikeudenkäyntiasiakirjat tulisi pitää salassa. Markkinaoikeus harkitsee salassa pidon ajaksi 10 vuotta asian vireilletulosta eli 3.7.2030 saakka.

Pääasiaratkaisun perustelut

Vaaditun ennakollisen oikeussuojan oikeudelliset lähtökohdat

1. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukainen yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan mainitun pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin mainitun luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1–4 kohdassa tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavoin estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

2. Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee mainitun pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

3. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi vastapuolta kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissä KKO 1994:132 ja 1994:133 on vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta katsottu saamisen yksilöimisen ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ennakkopäätöksissä KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

4. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, onko hakijalla väittämänsä oikeudet. Mainittu seikka kuuluu vasta pääasian yhteydessä tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla hakijan on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että sillä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus.

5. Liikesalaisuuslain 8 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan sitä, joka vastoin mainitun lain 3 tai 4 §:n säännöksiä on hankkinut tai ilmaissut liikesalaisuuden tai käyttänyt sitä, voi tuomioistuin liikesalaisuuden haltijan vaatimuksesta kieltää ryhtymästä liikesalaisuutta loukkaavaan tekoon tai jatkamasta tai toistamasta liikesalaisuutta loukkaavaa tekoa. Liikesalaisuuslain 9 §:n 1 momentin mukaan mainitun lain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu kielto voidaan määrätä väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

6. Liikesalaisuuslain 3 §:n 1 momentin mukaan liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia. Pykälän 2 momentin mukaan liikesalaisuuden hankkiminen on oikeudetonta, jos se tapahtuu muun ohella hyvän liiketavan vastaisella menettelyllä (3 kohta). Liikesalaisuuslain 4 §:n 1 momentin mukaan liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti käyttää tai ilmaista se, joka on hankkinut liikesalaisuuden oikeudettomasti mainitun lain 3 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

7. Liikesalaisuuslain 7 §:n 1 momentin mukaan teknistä toimintaohjetta tai toimintamallia (tekninen ohje), joka ei ole yleisesti saatavilla, ei saa oikeudettomasti käyttää tai ilmaista se, jolle se on uskottu työn tai tehtävän suorittamista varten taikka muuten liiketarkoituksessa. Pykälän 5 momentin mukaan muun ohella teknisen ohjeen käyttämisen ja ilmaisemisen kieltämiseen ja väliaikaiseen kieltämiseen sovelletaan mitä mainitun lain 8 ja 9 §:ssä säädetään.

8. Liikesalaisuuslain 9 §:n 2 momentin mukaan väliaikainen kielto voidaan määrätä, jos kantaja saattaa todennäköiseksi, että liikesalaisuus on olemassa, kantaja on liikesalaisuuden haltija ja tämän oikeutta loukataan tai loukkaus on välittömästi toteutumassa. Pykälän 3 momentin mukaan väliaikaisesta kiellosta ei saa aiheutua turvattavaan etuuteen ja muihin kieltovaatimukseen liittyviin olosuhteisiin nähden kohtuutonta haittaa vastaajalle, muiden oikeuksille tai yleiselle edulle. Väliaikaisen kiellon hakemiseen, määräämiseen ja täytäntöönpanoon sovelletaan muutoin mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa ja ulosottokaaren 8 luvussa säädetään turvaamistoimen hakemisesta, määräämisestä ja täytäntöönpanosta.

9. Eduskunnan lakivaliokunta on antamassaan liikesalaisuuslain säätämistä koskevassa lausunnossa (LaVL 8/2018 vp s. 10) todennut, että liikesalaisuuslain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei voida pyytää määrättäväksi tai määrätä väliaikaisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla ja että erityissäännöksen tullessa sovellettavaksi oikeudenkäymiskaaren yleiset säännökset turvaamistoimen määräämisen edellytyksistä syrjäytyvät. Eduskunnan talousvaliokunta on mietinnössään (TaVM 11/2018 vp s. 10) viitannut lakivaliokunnan lausunnossaan esittämään arvioon sääntelyn suhteesta oikeudenkäymiskaaren turvaamistoimia koskeviin yleisiin säädöksiin.

Asian arviointi

10. SuperScale on perustanut Traplightin Battle Legion -mobiilipelin tiettyjä versioita koskevan kieltovaatimuksensa siihen, että SuperScale on tuottanut ja luonut kyseiseen mobiilipeliin sisältyvän kaupallisen käsikirjoituksen, joka on tekijänoikeuslain mukainen itsenäinen teos tai saa tekijänoikeuslain 49 §:n mukaista luettelosuojaa, sekä siihen, että kaupalliseen käsikirjoitukseen sisältyy sen liikesalaisuuksia tai kaupallinen käsikirjoitus on liikesalaisuuslaissa suojattu tekninen ohje.

11. SuperScalen mukaan Traplight on yllättäen ja SuperScalen suorituksista reklamoimatta irtisanonut niiden välisen sopimuksen perusteettomasti ja vilpillisessä tarkoituksessa hyötyäkseen SuperScalen luomista osista ja liikesalaisuuksista sekä välttääkseen maksamasta sille kuuluvaa tuotto-osuutta. Asianosaisten välisen sopimuksen tultua SuperScalen toimesta puretuksi Traplightilla ei ole ollut oikeutta kaupallisen käsikirjoituksen ja tekijänoikeuslailla suojattujen oikeuksien tai liikesalaisuuksien hallussapitoon, julkaisemiseen tai muuhun kaupalliseen hyväksikäyttöön.

12. Traplight on esittänyt muun ohella, että SuperScale ei ole tuottanut Traplightille sellaisia mobiilipelin ominaisuuksia tai osatekijöitä, joihin sisältyisi tekijänoikeuslaissa tai liikesalaisuuslaissa suojattuja oikeuksia, ja joka tapauksessa väitetyt oikeudet olisivat siirtyneet Traplightille sopimuksen nimenomaisen ja sopimuksen päättymisen jälkeenkin voimassa olevan lausekkeen perusteella.

13. Tekijänoikeuslain 1 §:n 1 momentin mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. Tekijänoikeuslain 49 §:n 1 momentin mukaan sillä, joka on muun ohella valmistanut luettelon, taulukon, ohjelman tai muun sellaisen työn, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja (1 kohta) on yksinomainen oikeus määrätä työn koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin.

14. Markkinaoikeus toteaa, että SuperScalen esittämän perusteella sen kieltovaatimuksen perusteena oleva kaupallinen käsikirjoitus muodostuisi sen Traplightin mobiilipelistä antamasta palautteesta ja kehitysehdotuksista. SuperScale on tuonut esiin joitakin näitä seikkoja sen asiakirjatodisteiksi 3 ja 5 nimeämissään asiakirjoissa. SuperScale ei ole kuitenkaan selkeästi yksilöinyt väittämänsä käsikirjoituksen sisältöä tai sitä, mikä merkitys sen antamalla palautteella on ollut mobiilipelin kehitykseen.

15. Markkinaoikeus katsoo, että SuperScale ei ole esitettyjen perusteiden ja todistelun perusteella saattanut todennäköiseksi ensinnäkään sitä, että sen väittämä kaupallinen käsikirjoitus olisi mobiilipelistä itsenäinen tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos tai että väitetty kaupallinen käsikirjoitus olisi tekijänoikeuslain 49 §:n mukaisena luettelona suojattu.

16. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että osapuolet ovat esittäneet otteita niiden välisestä liikesalaisuuksia sisältävänä salassa pidettävästä Growth Partnership Agreement -nimisestä sopimuksesta. SuperScale on lähtenyt siitä, että Traplightin käyttöoikeudet olisivat lakanneet vasta sopimuksen purkamisen myötä. Näin ollen SuperScalen mukaan Traplightin oikeus hyödyntää SuperScalen väittämää kaupallista käsikirjoitusta olisi kyseisen sopimuksen voimassaollessa perustunut siihen. Sopimuksen kohdassa "Intellectual Property" ei ole kuitenkaan mainittu mitään kaupallisesta käsikirjoituksesta tai oikeuksista siihen, vaan sanotun kohdan mukaan Traplightillä on ollut oikeus hyödyntää SuperScalen kehitysehdotuksia sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

17. Markkinaoikeus katsoo, että SuperScale ei ole saattanut todennäköiseksi myöskään sitä, että Traplight olisi menetellyt niiden välisen sopimuksen irtisanoessaan ainakaan siten lainvastaisesti, että mainittu sopimusehto immateriaalioikeuksista olisi menettänyt merkityksensä tai että SuperScale olisi voinut purkaa sopimuksen sellaisin oikeusvaikutuksin, että Traplightin oikeus hyödyntää mobiilipelissään SuperScalen antamaa palautetta tai kehitysehdotuksia olisi päättynyt.

18. Markkinaoikeus katsoo myös, että SuperScale ei ole saattanut todennäköiseksi, että Traplight olisi sopimussuhteessa ja sopimuksen irtisanoessaan liikesalaisuuslain 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti hyvän liiketavan vastaisella tavalla oikeudettomasti hankkinut SuperScalen liikesalaisuuksia tai Traplight olisi menetellyt muutoinkaan tässä asiassa merkityksellisellä tavalla liikesalaisuuslain vastaisesti.

19. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että SuperScale ei ole saattanut todennäköiseksi, että sillä olisi Traplightia kohtaan väittämänsä oikeus ja että oikeutta loukattaisiin. Näin ollen edellytyksiä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimen tai liikesalaisuuslain 9 §:n mukaisen väliaikaisen kiellon määräämiselle ei ole jo sen johdosta, ettei vaade-edellytyksen ole katsottava täyttyvän, eikä asiassa ole siten tarpeen lausua muista kyseisten oikeussuojakeinojen määräämisen edellytyksistä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 6.11.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Jaakko Ritvala ja Pekka Savola.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.