MAO:340/20

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 29.5.2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

COMPAGNIE DE VICHY ja Etat Francais ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 29.5.2019 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 272245 VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Perusteet

Rekisteröity tavaramerkki VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) on erottamiskyvytön. Sen sisältämät kuvioelementit ovat banaaleja. Myöskään nämä kuvioelementit yhdistettynä mainitun tavaramerkin erottamiskyvyttömiin sana- ja kirjainelementteihin eivät riitä ylittämään alintakaan erottamiskyvyn astetta.

Joka tapauksessa olemattoman tai enintään erittäin heikon erottamiskyvyn vuoksi rekisteröity tavaramerkki VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran valittajien aikaisempiin Euroopan unionin tavaramerkkeihin (jäljempänä EU tavaramerkki) CELESTINS VICHY ETAT, VICHY Célestins EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE VICHY ETAT (ulkoasurekisteröinti) ja La Compagnie de Vichy nähden.

Vaikka sana "vichy" ei olisikaan erottamiskykyinen, se on hallitsevin osa kaikissa nyt kysymyksessä olevissa tavaramerkeissä. Nyt kysymyksessä olevat tavaramerkit ovat huomattavan samankaltaisia erityisesti ulkoasultaan ja merkityssisällöltään.

Kaikki nyt kysymyksessä olevat tavaramerkit kattavat muun ohella tavarat "kivennäisvedet" luokassa 32. Merkkien kattamat tavarat ovat siis keskenään samoja, ja päivittäistavaratuotteina kyseisiä tavaroita ostetaan hyvin nopeasti pelkän tavaramerkin tai mainonnan perusteella. Tämä samuus on omiaan lisäämään sekaannusvaaraa relevantin kohdeyleisön keskuudessa.

Kun otetaan huomioon rekisteröidyn tavaramerkin VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) erittäin alhainen tai jopa olematon erottamiskyvyn aste, sen korkea samankaltaisuuden aste aikaisempiin valittajien EU-tavaramerkkeihin nähden ja kaikkien kysymyksessä olevien tavaramerkkien kattamien tavaroiden samuus, on erittäin todennäköistä, että relevantin kohdeyleisön edustaja ei ostotilanteessa kykene erottamaan vertailtavia tavaramerkkejä toisistaan. Relevantin kohdeyleisön edustaja saattaa virheellisesti olettaa, että tavaramerkeillä varustetut tuotteet ovat peräisin samasta kaupallisesta alkuperästä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Rekisteröity tavaramerkki VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) muodostuu erottamiskyvyttömän tekstin lisäksi kuvioelementeistä, joiden perusteella kyseinen tavaramerkki on kokonaisuutena selkeästi erottamiskykyinen.

Sana "vichy" kuvailee suoraan kysymyksessä olevien tavaramerkkien kattamia tavaroita, eikä mainitulla sanalla ole sekaannusvaaran arvioinnissa merkitystä, koska sekä rekisteröity tavaramerkki VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) että valittajien aikaisemmat EU tavaramerkit sisältävät kyseisen sanan lisäksi muita elementtejä, jotka eroavat toisistaan merkittävästi ja ovat tavaramerkeissä määräävässä osassa. Relevantti kohdeyleisö ei miellä sanaa "vichy" kaupallista alkuperää ilmaisevaksi sanaksi eikä siten erehdy tavaramerkkien kaupallisen alkuperän suhteen.

Vastaajan vastaus

Vaatimukset

AS Värska Vesi on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Rekisteröity tavaramerkki VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) on niin sanottu moniosainen yhdistelmämerkki, joka kattaa useita eri sanoja ja lukuisia visuaalisia yksityiskohtia. Näiden tuoma visuaalinen ilme muodostaa tavaramerkistä erottamiskykyisen kokonaisuuden. Kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä on pidettävä vähintään tavanomaisena.

Sana "vichy" on notorisesti tunnettu lajinimi, jolloin mainittuun sanaan ei ole mahdollista saada yksinoikeutta. Kyseistä sanaa koskee niin sanottu vapaanapidon tarve. Valittajien aikaisempien EU-tavaramerkkien ja rekisteröidyn tavaramerkin VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) ainoa yhteinen osa on sana "vichy". Mainitut EU tavaramerkit sisältävät kyseisen sanan lisäksi sanaosia, jotka eivät ole lainkaan samankaltaisia rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Sekaannusvaaraa valittajien EU-tavaramerkkeihin ei synny, eikä siten estettä tavaramerkin VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) rekisteröinnille ole.

Valittajien lausuma

Sekaannusvaaraa tarkasteltaessa, erityisesti ottaen huomioon nyt esillä olevan asian samat tavarat ja jälleenmyyntikanavat, ei voida välttyä päätelmältä, että sanan "vichy" ollessa merkittävin elementti rekisteröidyssä tavaramerkissä VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) se lisää sekaannusvaaraa relevantin kohdeyleisön keskuudessa. Tavaramerkkien samankaltaisuuden arvioinnissa tämä mainittu seikka on huomattavasti merkityksellisempi kuin tavaramerkin yleisen erottamiskyvyn asteen arviointi merkin hakemusvaiheessa. Rekisteröidyn tavaramerkin muut elementit ovat vähemmän hallitsevia kuin sana "vichy".

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että AS Värska Vesi -nimiselle yhtiölle rekisteröity tavaramerkki numero 272245 VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) ei ole erottamiskyvytön tai maantieteellisen alkuperän suhteen harhaanjohtava. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on mainitussa päätöksessään katsonut, ettei kyseinen tavaramerkki aiheuta sekaannusvaaraa aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin numero 89219 CELESTINS VICHY ETAT, numero 1465814 VICHY Célestins EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE VICHY ETAT (ulkoasurekisteröinti) tai numero 13495957 La Compagnie de Vichy.

Valituksen perusteella asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko rekisteröity tavaramerkki VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) erottamiskyvytön tai aiheuttaako se sekaannusvaaran johonkin edellä mainituista aikaisemmista EU tavaramerkeistä.

2 Erottamiskyky

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys ensinnäkin siitä, onko rekisteröityä tavaramerkkiä numero 272245 VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio)

tavaramerkki numero 272245 VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio)

pidettävä erottamiskyvyttömänä tavaroille "Kivennäisvesi" luokassa 32.

Tavaramerkkilain (7/1964) 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain (7/1964) 13 §:n 1 momentin mukaan muun ohella merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkiä on pidettävä tavaramerkkilain (7/1964) 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskyvyttömänä, jos se on kuvaileva. Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröintihakemuksen kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten näiden tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisö ymmärtää merkin.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai palveluita taikka niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. tuomio 22.6.2005 Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta ja tuomio 25.10.2018, Devin v. EUIPO – Haskovo (DEVIN), T-122/17, EU:T:2018:719, 18 kohta).

Nyt kysymyksessä olevat luokan 32 tavarat ovat tavanomaisia päivittäistavarakaupassa myytäviä elintarvikkeita, jotka on suunnattu suurelle yleisölle. Näin ollen huomioon on otettava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan käsitys tavaramerkistä VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio).

Tavaramerkki VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) sisältää keskellä hieman tyylitellyn, isoilla lihavoiduilla kirjaimilla kirjoitetun sanan "vichy", jonka alapuolella on keskitettynä pienemmällä kirjasinkoolla isoilla lihavoiduilla kirjaimilla teksti "aidoilla mineraaleilla". Sanan "vichy" yläpuolella on pienemmällä kirjasinkoolla teksti "EST." ja vuosiluku 1973, sekä niiden välissä punainen kruunua esittävä kuvio. Merkin kaikki sanaosat ovat väriltään mustia. Tämän kokonaisuuden ympärillä on kultainen pyöreäkulmainen neliönmuotoinen kehys, jonka kaikilla sivuilla on kolmionmuotoinen uloke. Kehyksen taustalla on kultainen leveä kaistale ja sen ylä- ja alapuolella kultaiset viivat.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana "vichy" merkitsee hiilihappoista kivennäisvettä. Suuren suomen kielen sanakirjan (Gummerus, 2004) mukaan sana "vichy" merkitsee erästä vahvasti hiilihappoista kivennäisvettä (ranskalaisen Vichyn kaupungin mukaan). Sanan "vichy" voidaan siten katsoa myös viittaavan ranskalaiseen Vichyn kaupunkiin, jota ei kuitenkaan ole pidettävä suomalaisen keskivertokuluttajan näkökulmasta niin tunnettuna kuin kyseisen sanan juomiin viittaavaa merkitystä.

Markkinaoikeus katsoo, että erityisesti nyt kysymyksessä olevien tavaroiden osalta suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää sanan "vichy" merkitsevän ensisijaisesti edellä sanakirjoissa mainittuja juomia.

Sanaosan EST. 1973 voidaan puolestaan katsoa viittaavan lähinnä yrityksen perustamisvuoteen.

Vaikka kysymyksessä olevan tavaramerkin sanaosia EST. 1973 ja VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA voidaan niiden kuvailevuuden perusteella pitää erottamiskyvyttöminä merkin kattamille tavaroille, tavaramerkki sisältää kuitenkin myös useita kuvioelementtejä. Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki muodostaakin kuviollisuutensa perusteella kokonaisuuden, jota on pidettävä erottamiskykyisenä merkin kattamille tavaroille.

3 Sekaannusvaara

3.1 Oikeusohjeet

Tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

3.2 Tavaroiden tai palvelujen vertailu

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat ja tavaroiden tai palvelujen tavanomainen alkuperä.

Edellä todetuin tavoin tavaramerkki numero 272245 VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) kattaa luokassa 32 tavarat "Kivennäisvesi".

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 89219 CELESTINS VICHY ETAT kattaa luokassa 32 tavarat "Kivennäis- ja hiilihappovedet".

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 1465814 VICHY Célestins EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE VICHY ETAT (ulkoasurekisteröinti) kattaa luokassa 32 muun ohella tavarat "Hiilihapotetut ja hiilihapottomat kivennäisvedet, lähdevedet, pullotetut vedet".

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 13495957 La Compagnie de Vichy kattaa luokassa 32 muun ohella tavarat "Kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat".

Markkinaoikeus toteaa, että vertailtavat merkit kattavat luokassa 32 samoja tavaroita.

3.3 Kohdeyleisö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta sekä tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Kysymyksessä olevat tavarat ovat tavanomaisia päivittäistavarakaupassa myytäviä elintarvikkeita. Merkityksellisen kohdeyleisön on siten katsottava muodostavan suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

3.4 Merkkien vertailu

3.4.1 Vertailun lähtökohdat

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta ja tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T 112/06, EU:T:2008:10, 45 kohta). Sen sijaan sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. SMHV – Unoe Bank (1e1), T 61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Rekisteröidyn tavaramerkin VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) sanaosan VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA koko ja keskeinen sijainti huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei merkin hallitsevana osana voida pitää pelkästään sen kuvioelementtejä edellä todetusta sanaosan VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA erottamiskyvyn puuttumisesta huolimatta. Viimeksi mainitun sanaosan kuvailevuuden vuoksi sanaosan ei kuitenkaan ole katsottava muodostavan yksin kysymyksessä olevan merkin hallitsevaa osaa. Sen sijaan sanaosa EST. 1973 on kirjoitettu niin pienellä, ettei keskivertokuluttaja todennäköisesti kiinnitä siihen juurikaan huomiota.

3.4.2 Vertailu aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 89219 CELESTINS VICHY ETAT

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 89219 CELESTINS VICHY ETAT on sanamerkki, joka muodostuu tekstistä "celestins vichy etat". Edellä todetuin tavoin suomalaisen keskivertokuluttajan on katsottava ymmärtävän sanan "vichy" merkitsevän nyt kysymyksessä olevien tavaroiden osalta ensisijaisesti hiilihappoista kivennäisvettä. Tavaramerkin muiden sanojen ei puolestaan ole katsottava omaavan sellaista merkitystä, jonka suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtäisi. Merkkiin sisältyvistä sanoista yhdenkään ei ole katsottava olevan toisiinsa nähden erityisen hallitsevassa asemassa.

Vertailtavien merkkien ainoa yhteinen elementti on sana "vichy", joka on edellä todetuin tavoin kuitenkin erottamiskyvytön nyt kysymyksessä oleville tavaroille. Vertailtavien merkkien sanaosat eivät edellä selostetulla tavalla muodostu myöskään ainoastaan sanasta "vichy". Tämän lisäksi rekisteröidyssä tavaramerkissä VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) on edellä selostetulla tavalla useita kuviollisia elementtejä. Sanottuun nähden vertailtavia merkkejä voidaan pitää ulkoasultaan vain vähäisessä määrin samankaltaisina.

Lausuntatavaltaan vertailtavat merkit sisältävät sinänsä yhteisen sanan "vichy", joka on edellä todetuin tavoin kuitenkin kuvaileva. Vertailtavien merkkien sanaosat eivät edellä selostetulla tavalla muodostu myöskään ainoastaan sanasta "vichy". Sanottuun nähden vertailtavia merkkejä voidaan pitää lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisina.

Merkityssisällöltään vertailtavat merkit sisältävät sinänsä yhteisen sanan "vichy", joka on edellä todetuin tavoin kuitenkin kuvaileva. Vertailtavien merkkien sanaosat eivät edellä selostetulla tavalla muodostu myöskään ainoastaan sanasta "vichy", joskaan edellä todetuin tavoin aikaisemman EU-tavaramerkin CELESTINS VICHY ETAT sanojen "celestins" ja "etat" ei ole katsottava omaavan sellaista merkitystä, jonka suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtäisi. Sanottuun nähden vertailtavia merkkejä voidaan pitää merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisina.

Ottaen huomioon edellä todettu markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioituna vertailtavia merkkejä on pidettävä vain vähäisessä määrin samankaltaisina.

3.4.3 Vertailu aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 1465814 VICHY Célestins EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE VICHY ETAT (ulkoasurekisteröinti)

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 1465814 VICHY Célestins EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE VICHY ETAT on seuraava ulkoasurekisteröinti:

EU-tavaramerkki numero 1465814 VICHY Célestins EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE VICHY ETAT (ulkoasurekisteröinti) (kuvio)

Ulkoasuarekisteröinti koostuu muovipullopakkauksen muodosta sekä sen kyljessä olevan etiketin kuvio- ja sanaosista. Rekisteröinnin kuvauksen mukaan pullo on väriltään läpikuultavan sinertävä, siinä on tummansininen korkki ja etiketin ylä- ja alaosan reunukset ovat hopeanväriset. Etiketin sanaosan muodostaa jossain määrin tyylitelty teksti "EAU MINÉRALE VICHY Célestins NATURELLE GAZEUSE VICHY ETAT 1,25 l", jossa osa sanoista on kirjoitettu hieman kaarevaan muotoon. Rekisteröinnin kuvauksen mukaan teksti "VICHY Célestins" on tummansininen. Etiketissä on rekisteröinnin kuvauksen mukaan myös mineraalilähteitä esittävä hopeanvärinen kuva, ja lisäksi etiketissä on joitain muita vähäisiä kuvioelementtejä.

Suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan katsoa ymmärtävän edellä mainitun aikaisemman EU-tavaramerkin tekstin viittaavan erityisesti nyt kysymyksessä olevien tavaroiden osalta kivennäisveteen. Tekstin tarkempaa merkitystä suomalaisen keskivertokuluttajan ei kuitenkaan voida katsoa ymmärtävän.

Ulkoasurekisteröinnin etiketin teksti "VICHY Célestins" on kirjoitettu selkeästi muuta tekstiä isommalla kirjasinkoolla, ja se sijaitsee keskellä etikettiä. Sanan "vichy" edellä todetusta kuvailevuudesta huolimatta tavaramerkin hallitsevina osina voidaan pitää etiketin tekstiä "VICHY Célestins" ja sen yläpuolella olevaa kuviota. Mitään tavaramerkin edellä mainittuja muita elementtejä ei kuitenkaan voida pitää täysin merkityksettöminä.

Vertailtavien merkkien ainoa yhteinen elementti on sana "vichy", joka on edellä todetuin tavoin kuitenkin erottamiskyvytön nyt kysymyksessä oleville tavaroille. Vertailtavien merkkien sanaosat eivät edellä todetulla tavalla muodostu myöskään ainoastaan sanasta "vichy". Tämän lisäksi molemmissa vertailtavissa merkeissä on edellä selostetulla tavalla kuviollisia elementtejä. Aikaisempi EU tavaramerkki koostuu lisäksi muovipullopakkauksesta. Vertailtavia merkkejä voidaan pitää ulkoasultaan vain hyvin vähäisessä määrin samankaltaisina.

Lausuntatavaltaan vertailtavat merkit sisältävät sinänsä yhteisen sanan "vichy", joka on edellä todetuin tavoin kuitenkin kuvaileva. Vertailtavien merkkien sanaosat eivät edellä selostetulla tavalla muodostu myöskään ainoastaan sanasta "vichy". Sanottuun nähden vertailtavia merkkejä voidaan pitää lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisina.

Merkityssisällöltään vertailtavat merkit sisältävät sinänsä yhteisen sanan "vichy", joka on edellä todetuin tavoin kuitenkin kuvaileva. Vertailtavien merkkien sanaosat eivät edellä selostetulla tavalla muodostu myöskään ainoastaan sanasta "vichy", joskaan edellä todetuin tavoin suomalaisen keskivertokuluttajan ei voida katsoa ymmärtävän aikaisemmassa EU tavaramerkissä olevan tekstin tarkempaa merkitystä eikä esimerkiksi kyseisen merkin sanan "celestins" ole katsottava omaavan sellaista merkitystä, jonka suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtäisi. Sanottuun nähden vertailtavia merkkejä voidaan pitää merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisina.

Ottaen huomioon edellä todettu markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioituna vertailtavia merkkejä on pidettävä vain hyvin vähäisessä määrin samankaltaisina.

3.4.4 Vertailu aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 13495957 La Compagnie de Vichy

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 13495957 La Compagnie de Vichy on sanamerkki, joka muodostuu tekstistä "La Compagnie de Vichy". Edellä todetuin tavoin suomalaisen keskivertokuluttajan on katsottava ymmärtävän sanan "vichy" merkitsevän nyt kysymyksessä olevien tavaroiden osalta ensisijaisesti hiilihappoista kivennäisvettä. Suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan lisäksi katsoa ymmärtävän ranskan kielisen sanan "compagnie" viittaavaan yhtiöön tai yritystoimintaan. Merkkiin sisältyvistä sanoista yhdenkään ei ole katsottava olevan toisiinsa nähden erityisen hallitsevassa asemassa.

Vertailtavien merkkien ainoa yhteinen elementti on sana "vichy", joka on edellä todetuin tavoin kuitenkin erottamiskyvytön nyt kysymyksessä oleville tavaroille. Vertailtavien merkkien sanaosat eivät edellä todetulla tavalla muodostu myöskään ainoastaan sanasta "vichy". Tämän lisäksi rekisteröidyssä tavaramerkissä VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) on edellä selostetulla tavalla useita kuviollisia elementtejä. Sanottuun nähden vertailtavia merkkejä voidaan pitää ulkoasultaan vain vähäisessä määrin samankaltaisina.

Lausuntatavaltaan vertailtavat merkit sisältävät sinänsä yhteisen sanan "vichy", joka on edellä todetuin tavoin kuitenkin kuvaileva. Vertailtavien merkkien sanaosat eivät edellä selostetulla todetulla tavalla muodostu myöskään ainoastaan sanasta "vichy". Sanottuun nähden vertailtavia merkkejä voidaan pitää lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisina.

Merkityssisällöltään vertailtavat merkit sisältävät sinänsä yhteisen sanan "vichy", joka on edellä todetuin tavoin kuitenkin kuvaileva. Vertailtavien merkkien sanaosat eivät edellä selostetulla tavalla muodostu myöskään ainoastaan sanasta "vichy", ja edellä todetuin tavoin suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan katsoa lisäksi ymmärtävän aikaisemman EU-tavaramerkin La Compagnie de Vichy sanan "compagnie" viittaavan yhtiöön tai yritystoimintaan. Sanottuun nähden vertailtavia merkkejä voidaan pitää merkityssisällöltään vain vähäisessä määrin samankaltaisina.

Ottaen huomioon edellä todettu markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioituna vertailtavia merkkejä on pidettävä vain vähäisessä määrin samankaltaisina.

3.5 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 16 ja 29 kohta sekä tuomio 22.6.1999 Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 17 ja 18 kohta).

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta ja tuomio 22.6.1999 Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 19 kohta).

Ottaen huomioon edellä vertailtavien tavaramerkkien sekä niiden kattamien tavaroiden samankaltaisuudesta todettu sekä erityisesti se, että vertailtavien tavaramerkkien ainoan yhteisen elementin muodostaa sana "vichy", joka on edellä todetuin tavoin nyt kysymyksessä olevien tavaroiden eli kivennäisvesien osalta kuvaileva ja näin ollen erottamiskyvytön, minkä vuoksi suomalainen keskivertokuluttaja ei miellä sitä merkkien kattamien tavaroiden alkuperän osoittajaksi, markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien väliset erot riittävät siihen, ettei kohdeyleisöön kuuluva keskivertokuluttaja saata luulla, että kyseiset tavarat olisivat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesta keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä ei siten ole olemassa sekaannusvaaraa.

4 Johtopäätös

Markkinaoikeus on edellä katsonut, ettei tavaramerkki numero 272245 VICHY AIDOILLA MINERAALEILLA (kuvio) ole erottamiskyvytön eikä se aiheuta sekaannusvaaraa valittajien aikaisempiin EU tavaramerkkeihin numero 89219 CELESTINS VICHY ETAT, numero 1465814 VICHY Célestins EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE VICHY ETAT (ulkoasurekisteröinti) tai numero 13495957 La Compagnie de Vichy. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Pasi Yli-Ikkelä ja Mirva Näsi.


Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina


Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta