MAO:109/20


Päätös, josta valitetaan

Liikenne- ja viestintäviraston päätös 7.3.2019 asiassa diaarinumero 1105/522/2018(liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Kajon Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja velvoittaa Helsingin Taksit Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla.

Perusteet

Liikenne- ja viestintävirasto on katsonut virheellisesti, että Kajon Oy on merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi hyötymistarkoituksessa käyttöönsä.

Kajon Oy on merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi 16.11.2016 vilpittömässä mielessä. Kajon Oy ei ole ollut tietoinen siitä, että Helsingin Taksit Oy:llä on ollut aputoiminimi tai verkkotunnus, jotka ovat kirjoitusasultaan läheisiä verkkotunnuksen helsingintaksi.fi kanssa. Kajon Oy ei ole pyrkinyt hyödyntämään tai vahingoittamaan Helsingin Taksit Oy:n nimen tai verkkotunnuksen tunnettuutta.

Taksilakiin heinäkuussa 2018 tehdyt muutokset ovat mahdollistaneet sen, että Kajon Oy on voinut aloittaa taksiliiketoiminnan myös Helsingissä. Kajon Oy on tähän muutokseen varautuakseen merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi. Tarkoituksena on ollut saada merkityksi verkkotunnus, joka vastaa taksin etsimisessä Helsingissä käytettyjä hakusanoja.

Helsingin Taksit Oy:n aiempi aputoiminimi ja nykyinen toiminimi eivät ole täysin samoja kuin puheena oleva verkkotunnus, ja lisäksi se muodostuu kahdesta geneerisestä sanasta, jotka kuvaavat taksipalvelujen tarjoamista Helsingissä.

Kajon Oy:n merkitsemä verkkotunnus helsingintaksi.fi on tunnetumpi kuin Helsingin Taksit Oy:n verkkotunnus helsingintaksit.fi, joten Kajon Oy ei ole hyötynyt Helsingin Taksit Oy:n verkkotunnuksen tai toiminimen tunnettuudesta. Joka tapauksessa Helsingin Taksit Oy:n verkkotunnuksella tai toiminimellä ei ole sellaista mainetta, jota olisi suojattava.

Helsingin Taksit Oy:n toiminimi on geneerisenä toiminimilain vastainen, joten sen verkkotunnuskaan ei voi saada suojaa.

Kajon Oy on hakenut rekisteröitäväksi runsaasti aputoiminimiä niille paikkakunnille, jotka liittyvät yhtiön kullakin paikkakunnalla harjoittamaan taksiliiketoimintaan, kuten esimerkiksi aputoiminimet Taksi Taksi Espoo ja Taksi Taksit Vantaa. Lisäksi Kajon Oy:n tavoitteena on ollut merkitä verkkotunnuksia, jotka pitävät sisällään sen liiketoiminnan kuvauksen sellaisessa paikassa, missä sillä on toimintaa tai suunniteltua toimintaa, kuten esimerkiksi verkkotunnukset espoontaksi.fi ja vantaataxi.fi. Kajon Oy on sanotussa tarkoituksessa merkinnyt myös verkkotunnuksen helsingintaksi.fi.

Liikenne- ja viestintäviraston lausunto

Liikenne- ja viestintävirasto on esittänyt, että valituksenalaisen päätöksen kumoamiselle ei ole perusteita.

Päätös perustuu sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin, jonka mukaisesti Liikenne- ja viestintävirastolla on toimivalta käsitellä verkkotunnusten poistovaatimukset. Vaatimuksen esittäjälle eli Helsingin Taksit Oy:lle on liiketoimintasiirtojen myötä siirtynyt toiminimi Helsingin Taksit Oy, joka on rekisteröity kaupparekisteriin jo 11.5.2012.

Verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkitseminen 16.11.2016 ajoittuu ajankohtaan, jolloin Kajon Oy on suunnitellut liiketoimintansa laajentamista samalle toimialueelle kuin missä Helsingin Taksit Oy on toiminut. Kajon Oy on aktiivisesti pykinyt Helsingin alueella taksipalvelujen tarjoajaksi ja liiketoiminnan laajentumiseen valmistautumisen myötä ollut tietoinen Helsingissä toimivista taksipalvelujen tarjoajista. Ilmeisen todennäköisenä on pidettävä sitä, että Kajon Oy on, Helsingin Taksit Oy:n kanssa samalla toimialalla toimivana ja taksilain vapautumista koskevan lainsäädännön valmistelussa aktiivisesti mukana olleena toimijana, ollut käytännössä tietoinen aputoiminimiestä Helsingin Taksit verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkitsemishetkellä. Kajon Oy:n olisi joka tapauksessa ennen verkkotunnuksen merkitsemistä tullut varmistua siitä, ettei verkkotunnus loukkaa toisen suojattua nimeä. Tällöin se olisi viimeistään tullut tietoiseksi Helsingin Taksit Oy:n suojatusta nimestä.

Laaja taksipalveluihin liittyvä verkkotunnusten merkitseminen ei sinänsä ole asiaan soveltuvien säännösten vastaista. Verkkotunnus ei kuitenkaan saa muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Kajon Oy ei ole sattumalta valinnut merkittäväksi verkkotunnusta helsingintaksi.fi, vaan verkkotunnuksen merkitsemisen ja toiselle suojatun nimen välillä on yhteys.

Asiassa esiin tulleet seikat yhdessä kokonaisuutena arvioiden osoittavat sen, että Kajon Oy:n tarkoituksena on ollut merkitä verkkotunnus, joka muistuttaa toisen suojattua nimeä ja saada siten hyötyä Helsingin Taksit Oy:n suojatun nimen maineesta tai tunnettuudesta. Verkkotunnus helsingintaksi.fi muistuttaa toisen suojattua nimeä ja se on merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Helsingin Taksit Oy:n vastaus

Vaatimukset

Helsingin Taksit Oy on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää sen. Lisäksi Helsingin Taksit Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Kajon Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.220 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Markkinaoikeus ei ole toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan valitusta. Valituksenalaista päätöstä ei ole annettu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 21 luvun, 295 §:n ja 312 §:n 2 ja 3 momentin nojalla muutoin kuin päätöksen sähköistä tiedoksiantoa koskien. Valituksenalaiseen päätökseen, joka on muu kuin mainitun lain 342 §:ssä tarkoitettu hallintopäätös, saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 344 §:n mukaisesti. Markkinaoikeuden tulee jättää valitus tutkimatta.

Valituksen tutkimisen varalta Helsingin Taksit Oy on esittänyt, että se on saanut haltuunsa 26.9.2006 rekisteröidyn toiminimen Helsingin Taksit Oy sekä 11.10.2006 merkityn verkkotunnuksen helsingintaksit.fi liiketoimintasiirron myötä. Sanotut tunnukset ovat tosiasiassa olleet vuodesta 2006 lukien saman taksiyrittäjänä toimivan luonnollisen henkilön hallussa.

Aputoiminimi Helsingin Taksit on rekisteröity 26.9.2006 Pääkaupunkiseudun Kontti ja Tarvike Oy:lle (aiemmin Helsingin Yleiskuljetus Oy). Tämän jälkeen aputoiminimi on siirretty Taxibus 247 Oy:lle ja rekisteröity kyseisen yhtiön aputoiminimeksi 11.5.2012. Siltä se on siirretty Helsingin Taksit Oy:lle 26.4.2018 päivätyillä asiakirjoilla. Nykyisen toiminimen Helsingin Taksit Oy:n rekisteröintipäivä on 2.5.2018.

Toiminimi Helsingin Taksit Oy on ollut yli kymmenen vuotta taksiliiketoiminnan käytössä ja tullut yleisesti tunnetuksi asiakkaiden sekä muiden taksiyrittäjien keskuudessa. Kyseisen toiminimen on katsottava edellä todettujen rekisteröintien lisäksi vakiintuneen suojatuksi toiminimeksi useita vuosia ennen Kajon Oy:n suorittamaa verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkitsemistä.

Kajon Oy:n merkitsemä verkkotunnus helsingintaksi.fi on lähes samanlainen kuin Helsingin Taksit Oy:n toiminimi sekä sen käytössä oleva verkkotunnus helsingintaksit.fi. Kajon Oy on merkinnyt kyseessä olevan verkkotunnuksen tietoisena siitä, että se muistuttaa lähes täysin Helsingin Taksit Oy:n suojattua toiminimeä. Kajon Oy on pyrkinyt hyötymään kilpailijansa eli Helsingin Taksit Oy:n tunnetusta toiminimestä verkkotunnuksen merkitessään. Hyötymistarkoitus ilmenee myös siitä, että Kajon Oy on tehnyt omaa taksiliikennetoimintaansa tunnetuksi Helsingin alueella puheena olevaa verkkotunnusta eikä omaa toiminimeään käyttäen. Verkkotunnus on siten merkitty ilmeisessä hyötymistarkoituksessa.

Kajon Oy:n merkitsemä verkkotunnus helsingintaksi.fi on Helsingin Taksit Oy:n suojatun toiminimen väärinkirjoitettu muoto, kun niiden eroavaisuutena on yksi t-kirjain. On todennäköistä, että asiakkaiden etsiessä Helsingin Taksit Oy:n verkkosivuja viimeinen t-kirjain jää pois, jolloin he päätyvät Kajon Oy:n verkkosivuille.

Kajon Oy:n merkitsemästä verkkotunnuksesta on aiheutunut tilanteita, joissa asiakas on kuvitellut tilaavansa Helsingin Taksit Oy:n auton, mutta ohjautunut verkkosivulle helsingintaksi.fi ja saanut Kajon Oy:n, sen alihankkijan tai Lähitaksin auton. Tämä on aiheuttanut vahinkoa Helsingin Taksit Oy:n taksiliiketoiminnalle. Lähes identtisen verkkotunnuksen käyttö vähentää myös Helsingin Taksit Oy:n toiminimen liikearvoa. Lisäksi Kajon Oy:n toimesta tapahtunut verkkotunnuksen käyttö on aiheuttanut epävarmuutta taksin tilaamiseen internetin välityksellä ja vähentänyt asiakkaiden luottamusta kyseiseen viestintäpalveluun.

Kajon Oy:n merkitsemien verkkotunnusten suuri määrä (76 kappaletta) ja yhtäläisyys toistensa kanssa kuvastavat sen pyrkimystä saada lukuisten samankaltaisten verkkotunnusten avulla internetiä käyttäviä asiakkaita ohjautumaan Kajon Oy:n verkkosivuille. Kajon Oy:n verkkotunnuksen helsingintaksi.fi käytöstä ja sen yhtäläisyydestä Helsingin Taksit Oy:n toiminimen ja verkkotunnuksen kanssa aiheutuu päivittäin myös muuta Helsingin Taksit Oy:n liiketoimintaa haittaavaa sekaannusta.

Valittajan lausuma

Kajon Oy on esittänyt, että sen verkkotunnus helsingintaksi.fi ei ole identtinen Helsingin Taksit Oy:n toiminimen kanssa. Lisäksi Kajon Oy:n tarkoituksena ei ole ollut aiheuttaa sekaannusta kenenkään toiminimeen. Helsingin Taksit Oy ei ole ollut vakiintunut tai alalla tunnettu toiminimi, koska sen liikevaihto on vuonna 2016 ollut vähäinen ja vuosina 2018 ja 2019 sillä ei ole ollut lainkaan liikevaihtoa. Näin ollen verkkotunnus helsingintaksi.fi ei ole edes teoriassa voinut sekoittua Helsingin Taksit Oy:n toiminimen kanssa, eikä verkkotunnusta ole mahdollista käyttää vahingoittamistarkoituksessa.

Helsingin Taksit Oy:lle on 29.11.2018 rekisteröity aputoiminimi Helsingin Taksi. Kyseinen aputoiminimi on rekisteröity yli kaksi vuotta sen jälkeen, kun Kajon Oy on merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi 16.11.2016.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Valituksen tutkiminen

Helsingin Taksit Oy on esittänyt, että markkinaoikeus ei ole toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan valitusta.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 4 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi verkkotunnuslaissa (228/2003), nykyisin sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 343 §:n 1 momentin mukaan Liikenne- ja viestintäviraston 21 luvun, 295 §:n ja 312 §:n 2 ja 3 momentin nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Asiassa on kysymys oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta valitusasiasta, joka koskee Liikenne- ja viestintäviraston sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 21 lukuun sisältyvän 169 §:n 3 momentin perusteella tekemää päätöstä. Edellä todetut säännökset huomioiden markkinaoikeus on toimivaltainen tuomioistuin tutkimaan valituksen.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asian käsittely Liikenne- ja viestintävirastossa

Verkkotunnus helsingintaksi.fi on merkitty Kajon Oy:lle 16.11.2016.

Taxibus 247 Oy ja Helsingin Taksit Oy ovat 20.9.2018 vaatineet Liikenne- ja viestintävirastolta kyseisen verkkotunnuksen merkitsemistä käyttöönsä ja perustaneet vaatimuksensa siihen, että verkkotunnus muistuttaa vaatimuksen esittäjien verkkotunnusta helsingintaksit.fi ja että Kajon Oy:n sivujen käyttäjät ohjataan Helsingin Taksikuljetuksen sivuille, joka on Kajon Oy:n hallitsema.

Liikenne- ja viestintävirasto on 20.9.2018 pyytänyt vaatimuksen esittäjiä täydentämään vaatimustaan muun ohella esittämällä ja yksilöimällä se suojattu nimi tai tavaramerkki, jonka perusteella verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkintää on vaadittu siirrettäväksi, ja yksilöimällä vaatimuksen esittäjä yksiselitteisesti.

Helsingin Taksit Oy on 8.10.2018 toimittanut Liikenne- ja viestintävirastolle pyydetyn täydennyksen ja ilmoittanut, että vaatimuksen esittäjä on Helsingin Taksit Oy (Y-tunnus 2911152-1). Täydennyksessä on esitetty muun ohella selvitystä verkkotunnuksen helsingintaksit.fi siirtymisestä vaatimuksen esittäjälle. Lisäksi täydennyksessä on todettu, että aputoiminimi Helsingin Taksit on rekisteröity 26.9.2006 ja se on siirtynyt Taxibus 247 Oy:n kautta Helsingin Taksit Oy:lle.

Liikenne- ja viestintävirasto on 9.10.2018 ilmoittanut Helsingin Taksit Oy:lle seuraavaa:

"Tähän mennessä ilmi tuotujen seikkojen perusteella näyttää siltä, ettei vaatimuksellanne ole menestymisen mahdollisuuksia. Vaatimuksen täydennyksessä esitettyjen tietojen perusteella vaatimuksen esittäjällä ei ole verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkitsemishetkellä 16.11.2016 ollut suojattuna nimeä tai tavaramerkkiä ’Helsingin taksi’ tai sitä muistuttavaa nimeä tai merkkiä. Patentti- ja rekisterihallituksen tietojen mukaan toiminimi Helsingin Taksit Oy (Y-tunnus: 2911152-1) on rekisteröity 2.5.2018.

Vaatimuksen täydennyksessä yksilöimänne kahden muun yrityksen suojatut nimet ovat Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän kaupparekisterin mukaan seuraavat:

Y-tunnus: 0731508-0, toiminimi Taxibus 247 Oy, aputoiminimet: Helsingin Bussit ja Taxibus Finland.
Y-tunnus: 0737561-4, toiminimi: Pääkaupunkiseudun Kontti ja Tarvike Oy, yrityksen toiminta lakannut 3.9.2018."

Tämän todettuaan Liikenne- ja viestintävirasto on pyytänyt Helsingin Taksit Oy:tä täydentämään vaatimustaan, mikäli sillä on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukainen peruste vaatimukselleen.

Helsingin Taksit Oy on 23.10.2018 toimittanut Liikenne- ja viestintävirastolle pyydetyn täydennyksen ja esittänyt muun ohella seuraavaa:

"Vaatimus perustuu siihen, että toiminimi ’Helsingin Taksit’ on ollut Taxibus 247 Oy:lle rekisteröitynä aputoiminimenä aikavälillä 11.5.2012–1.5.2018, jonka jälkeen oikeudet kyseiseen toiminimeen ovat siirtyneet Helsingin Taksit Oy:lle. Vaatimuksen esittäjä vetoaa siis siihen, että liiketoimintasiirron johdosta oikeus vaatia helsingintaksi.fi-verkkotunnusta poistettavaksi on siirtynyt sille Taxibus 247 Oy:ltä. Helsingintaksi.fi-verkkotunnus on merkitsemishetkellä vastannut toisen (Taxibus 247 Oy, liiketoiminnan jatkajana Helsingin Taksit Oy) suojattua nimeä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n tarkoittamalla tavalla."

Liikenne- ja viestintävirasto on 6.11.2018 pyytänyt Helsingin Taksit Oy:tä edelleen täydentämään vaatimustaan siten, että kaikkien puheena olevien kolmen yrityksen aputoiminimen tai toiminimen Helsingin Taksit osalta saataisiin muodostettua katkeamaton ketju johtamaan vaatimuksen esittäjänä toimivaan yritykseen Helsingin Taksit Oy.

Helsingin Taksit Oy on 20.11.2018 toimittanut Liikenne- ja viestintävirastolle jäljempänä kohdassa "Asian arviointi" selostetun asiakirjaselvityksen. Asiassa on tämän jälkeen kuultu sekä Kajon Oy:tä että Helsingin Taksit Oy:tä.

Liikenne- ja viestintävirasto on valituksenalaisella päätöksellä merkinnyt verkkotunnuksen helsingintaksi.fi Helsingin Taksit Oy:n käyttöön. Päätöksen perustelujen mukaan verkkotunnus muistuttaa toisen suojattua nimeä ja se on merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Oikeusohjeet

Asiassa sovellettava sähköisen viestinnän palveluista annettu laki (ennen 1.6.2018 tietoyhteiskuntakaari) vastaa tietoyhteiskuntakaaren esitöissä (HE 221/2013 vp) todetuin tavoin nyt käsillä olevilta osin aiemmin voimassa ollutta verkkotunnuslakia (228/2003).

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Kyseisen säännöksen esitöiden (HE 221/2013 vp s. 159 ja 160) mukaan pykälä vastaa pääasiallisesti sisällöltään aiemmin voimassa olleen verkkotunnuslain 4 §:ää, lukuun ottamatta eräitä verkkotunnuksen sisältöön liittyviä rajoituksia. Pykälän 2 momentin 2 kohdan osalta esitöissä on todettu, että verkkotunnuslain säätämisen jälkeen verkkotunnukset ovat olleet vapaasti valittavissa, jolloin on ollut mahdollista saada rekisteröityä myös sellaisia verkkotunnuksia, jotka muistuttavat toisen suojattua nimeä tai merkkiä. Tällaisia verkkotunnuksia voidaan johtaa olemassa olevasta nimestä tai merkistä esimerkiksi kirjoitusasua muokkaamalla. Verkkotunnuslain esitöiden (HE 96/2002 vp) mukaisesti rekisteriviranomainen on katsonut, että verkkotunnus on hankittu hyötymistarkoituksessa, jos tunnuksen rekisteröijän tavoitteena on ollut saada hyötyä toisen suojatun nimen tai merkin maineesta tai tunnettavuudesta. Vahingoittamistarkoitus taas on voinut ilmetä esimerkiksi sellaisen verkkotunnuksen hankkimisesta, joka on omiaan haittaamaan toisen liiketoimintaa.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 169 §:n 3 momentin mukaan, jos 166 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden haltija pyytää verkkotunnuksen poistamista, Liikenne- ja viestintävirasto voi poistaa laissa asetettujen säännösten vastaisesti merkityn verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta tai merkitä sen oikeudenhaltijan käyttöön.

Kyseisen 3 momentin esitöiden (HE 221/2013 vp s. 162 ja 163) mukaan verkkotunnuksen poistaminen on edellyttänyt verkkotunnuslain esitöiden mukaisesti vahvaa näyttöä oikeudenloukkauksesta eikä tällä lakimuutoksella ole tarkoitus poiketa rekisteriviranomaisen ratkaisukäytännöstä. Esitöissä on 166 §:n 2 momentin 2 kohtaan viitaten todettu, että sekoittumisen mahdollisuus ei sellaisenaan ole verkkotunnuksen poistamisen peruste, koska se liittyy kaikkiin toisiaan muistuttaviin nimiin, merkkeihin ja verkkotunnuksiin. Poistamisen peruste ei voi myöskään olla nimen tai merkin haltijalle tunnuksen käytöstä aiheutuva haitta tai tunnuksen haltijan hyötyminen verkkotunnuksen käytöstä, ellei verkkotunnuksen käyttäjän tarkoituksena ole ollut vahingoittaa nimen tai merkin haltijaa tai hyötyä oikeudettomasti tämän nimestä tai merkistä.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdan mukaan suojatulla nimellä ja suojatulla merkillä tarkoitetaan kyseisessä laissa kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puoluerekisteriin merkittyä nimeä ja merkkiä taikka toiminimilaissa tai tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä sekä julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimen nimeä.

Toiminimilain 1 §:n 1 momentin mukaan toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 238/1978 vp s. 16) mukaan toiminimi on yritystä yksilöivä tunnusmerkki.

Toiminimilain 1 §:n 3 momentin mukaan, mitä sanotussa laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

Toiminimilain 2 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus toiminimeen saadaan rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla toiminimi. Pykälän 3 momentin mukaan toiminimi katsotaan vakiintuneeksi, jos se on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu.

Toiminimilain 13 §:n 1 momentin mukaan toiminimen saa luovuttaa toiselle vain elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydessä.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöissä (HE 238/1978 vp s. 27 ja 28) on säännöksen mukaisen toiminimen ja elinkeinotoiminnan keskinäistä sidonnaisuutta koskevan periaatteen selvittämisen lisäksi esitetty, että käytännössä on melko tavallista, että osakeyhtiö luovuttaa toiminimensä toiselle osakeyhtiölle tai uudelle perustettavalle yhtiölle ja samalla ottaa itselleen uuden toiminimen. Jos tällöin menetellään siten, että luovuttava osakeyhtiö tekee uutta toiminimeä koskevan muutosilmoituksen samanaikaisesti kuin luovutuksensaaja ilmoittaa vanhan toiminimen rekisteröitäväksi joko muutosilmoituksena tai perusilmoituksen yhteydessä, lopputulos on hyvin samanlainen kuin varsinaisen toiminimen luovutuksen kohdalla. Tämä menettely sallitaan edelleen. Aikaetuoikeus lasketaan kuitenkin siitä, kun uusi haltija ilmoitti toiminimen rekisteröitäväksi.

Asian arviointi

Kajon Oy on markkinaoikeudessa perustanut valituksenalaisen päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksensa siihen, että se on toiminut verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkitsemishetkellä vilpittömässä mielessä, eikä se ole ollut tietoinen siitä, että Helsingin Taksit Oy:llä on aputoiminimi tai verkkotunnus, jotka ovat läheisiä kirjoitusasultaan puheena olevan verkkotunnuksen kanssa.

Liikenne- ja viestintävirasto on esittänyt, että Helsingin Taksit Oy:lle on liiketoimintasiirtojen myötä siirtynyt sen nykyinen toiminimi, joka on rekisteröity kaupparekisteriin 11.5.2012.

Helsingin Taksit Oy on esittänyt, että se on saanut haltuunsa 26.9.2006 rekisteröidyn aputoiminimen Helsingin Taksit sekä 11.10.2006 merkityn verkkotunnuksen helsingintaksit.fi, jotka ovat aikaprioriteetiltaan aikaisempia kuin Kajon Oy:n merkitsemä verkkotunnus helsingintaksi.fi. Lisäksi Helsingin Taksit Oy on esittänyt toiminimensä vakiintuneen ennen Kajon Oy:n verkkotunnuksen merkitsemistä.

Markkinaoikeus toteaa aluksi, että Helsingin Taksit Oy:lle siirretty, alun perin 11.10.2006 merkitty verkkotunnus helsingintaksit.fi ei ole sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdassa tarkoitettu suojattu nimi tai merkki.

Tämän jälkeen asiassa on arvioitava, onko Helsingin Taksit Oy:llä toiminimensä perusteella aikaetuoikeuteen eli aikaprioriteettiin perustuva etusija Kajon Oy:lle merkittyyn verkkotunnukseen. Asiassa on vielä lisäksi tarvittaessa arvioitava, muistuttaako verkkotunnus helsingintaksi.fi Helsingin Taksit Oy:n toiminimeä ja onko kyseinen verkkotunnus merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa ei ole määritelty, mistä päivästä lukien lain 3 §:n 21 kohdassa tarkoitettujen suojattujen nimien tai merkkien suoja-aika alkaa. Lain esitöissä (HE 221/2013 vp s. 162), jotka koskevat lain 166 §:n 2 momentin 1 kohtaa, on kuitenkin todettu, että aikaprioriteettisäännön mukaan rekisteröityjen nimien ja merkkien suoja-aika alkaa, kun rekisteröintihakemus on tullut vireille muun ohella Patentti- ja rekisterihallituksessa, eikä hakemusta ole myöhemmin muutettu.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Pääkaupunkiseudun Kontti ja Tarvike Oy:lle (Y-tunnus: 0737561-4, aiemmin Helsingin Yleiskuljetus Oy) on 29.6.2006 rekisteröity aputoiminimi Helsingin Taksit. Yhtiön toiminta on lakannut 3.9.2018.

Taxibus 247 Oy:lle on puolestaan 11.5.2012–2.5.2018 ollut rekisteröitynä aputoiminimi Helsingin Taksit.

Helsingin Taksit Oy -nimisen osakeyhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 20.4.2018 ja kyseinen yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 2.5.2018.

Helsingin Taksit Oy on esittänyt selvityksenä aputoiminimen siirtymisestä kahden ensiksi yllä mainitun osakeyhtiön välillä päiväämättömän asiakirjan, jossa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Helsingin Yleiskuljetus Oy 0737561-4 (nyk. Pääkaupunkiseudun Kontti ja Tarvike Oy) on luovuttanut aineettomat oikeutensa kokonaisuudessaan Helsingin Taksit aputoiminimen osalta Taxibus 247 Oy:lle."

Helsingin Taksit Oy on myös esittänyt 26.4.2018 päivätyn Taxibus 247 Oy:tä koskevan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän "Muutos- ja lopettamisilmoitus" -lomakkeen, jossa on kohdassa "Lisätietoja PRH:lle" todettu muun ohella seuraavaa:

"Taxibus 247 Oy luopuu aputoiminimestä Helsingin Taksit

Huom! Nimi varattu perustettavalle yhtiölle Helsingin Taksit Oy y-tunnus 2911152-1."

Lisäksi Helsingin Taksit Oy on esittänyt pöytäkirjan Taxibus 247 Oy:n 26.4.2018 pidetystä ylimääräisestä yhtiökokouksesta. Pöytäkirjan kohdassa "4. Päätös" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Taxibus 247 Oy päätti luovuttaa tekijänoikeudet-, sekä tavaramerkkioikeudet ja muut aineettomat oikeudet kokonaisuudessaan www.helsingintaksit.fi kotisivuista sekä aputoiminimestään Helsingin Taksit perustettavalle yhtiölle 2911152-1 (Helsingin Taksit Oy)

Em. oikeuksien kokonaisluovutus tarkoittaa, että Taxibus 247 Oy myy aineettomat oikeutensa kokonaisuudessaan pysyvästi perustettavalle yhtiölle 2911152-1 Helsingin Taksit Oy."

Markkinaoikeus katsoo, että Helsingin Taksit Oy:n esittämä selvitys ei osoita aputoiminimen Helsingin Taksit siirtyneen Helsingin Taksit Oy:lle toiminimilain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla elinkeinotoiminnan luovutuksen yhteydessä. Sitä vastoin kyseinen selvitys viittaa mainitun säännöksen esitöissä todettuun pelkän toiminimen luovutukseen uudelle perustettavalla yhtiölle, jolloin aikaprioriteetti lasketaan siitä, kun uusi haltija on ilmoittanut toiminimen rekisteröitäväksi. Helsingin Taksit Oy:n toiminimi on ilmoitettu rekisteröitäväksi aikaisintaan 20.4.2018, joten toiminimellä ei ole aikaprioriteettia suhteessa Kajon Oy:n verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkintään 16.11.2016. Näin ollen Kajon Oy ei ole Liikenne- ja viestintäviraston esittämin tavoin voinut olla verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkitsemishetkellä 16.11.2016 tietoinen Helsingin Taksit Oy:n suojatusta nimestä.

Helsingin Taksit Oy:llä ei näin ollen ole ollut, eikä sille ole sittemmin siirtynyt ennen verkkotunnuksen helsingintaksi.fi merkitsemistä 16.11.2016 sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdassa ja 166 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua suojattua nimeä eli oikeutta, jonka perusteella kyseinen verkkotunnus voitaisiin lain 169 §:n 3 momentin mukaisesti merkitä Helsingin Taksit Oy:n käyttöön.

Helsingin Taksit Oy on lisäksi esittänyt, että toiminimeä tai aputoiminimeä Helsingin Taksit on myös käytetty yli kymmenen vuoden ajan, ja se on sanotun käytön kautta vakiintunut sen toiminimeksi.

Kun Helsingin Taksit Oy:n toiminimi on rekisteröity 2.5.2018, nimi Helsingin Taksit ei ole ennen sitä voinut yksilöidä kyseistä yritystä. Näin ollen Helsingin Taksit Oy:n väitteellä toiminimensä vakiintumisesta ei ole merkitystä asian arvioinnissa.

Johtopäätös

Asiassa esitetyn perusteella verkkotunnus helsingintaksi.fi ei ole merkitsemishetkellä muistuttanut Helsingin Taksit Oy:n suojattua nimeä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Liikenne- ja viestintäviraston ei siten olisi tullut merkitä verkkotunnusta helsingintaksi.fi Helsingin Taksit Oy:n käyttöön ja Liikenne- ja viestintäviraston valituksenalainen päätös on kumottava. Tähän nähden asiassa ei ole tarpeen lausua muista valittajan valituksensa tueksi esittämistä perusteista.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Oikeudenkäyntikuluista on säädetty hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 ja 75 §:ssä. Mainitun lain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli Kajon Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Helsingin Taksit Oy on näin ollen velvoitettava korvaamaan Kajon Oy:n määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen Helsingin Taksit Oy saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Liikenne- ja viestintäviraston 7.3.2019 tekemän päätöksen asiassa diaarinumero 1105/522/2018.

Markkinaoikeus velvoittaa Helsingin Taksit Oy:n korvaamaan Kajon Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Helsingin Taksit Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeuden 20.6.2019 antama Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskeva päätös numero 291/19 raukeaa.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Ville Parkkari ja Jari Tiainen.


Liikenne- ja viestintäviraston päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.