MAO:25/20

Kanne

Vaatimukset

Aarnio Design Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa tekijänoikeuslakiin perustuen, että Lähdesmäki Oy Ilmajoella ei ole oikeutta saattaa yleisön saataviin Milan-tuoleja, jotka loukkaavat Eero Aarnion suunnittelemaa ja tekijänoikeudella suojattua pallotuolia (jäljempänä Pallotuoli)

2. toissijaisesti vaatimukseen 1 nähden vahvistaa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuen, että Lähdesmäki Oy Ilmajoella ei ole oikeutta myydä ja markkinoida Milan-tuoleja, jotka ovat sekoitettavissa Pallotuoliin

3. vahvistaa tavaramerkkilakiin perustuen, että Lähdesmäki Oy Ilmajoella ei ole oikeutta käyttää markkinoinnissaan tai mainonnassaan Aarnio Design Oy:n EU-tavaramerkkejä EERO AARNIO ja Eero Aarnio Originals ja näihin tavaramerkkeihin sekoitettavissa olevaa sanaa "aarnio"

4. toissijaisesti vaatimukseen 3 nähden vahvistaa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuen, että Lähdesmäki Oy Ilmajoella ei ole oikeutta käyttää markkinoinnissaan tai mainonnassaan luvattomasti hyväksi Pallotuolin, Eero Aarnion ja Aarnio Design Oy:n tunnettuutta ja mainetta

5. kieltää 100.000 euron sakon uhalla Lähdesmäki Oy Ilmajokea jatkamasta ja uudistamasta menettelyä, jossa Lähdesmäki Oy Ilmajoki on tekijänoikeutta loukaten myynyt ja markkinoinut kopiotuotteita Pallotuolista

6. toissijaisesti vaatimukseen 5 nähden kieltää 100.000 euron sakon uhalla Lähdesmäki Oy Ilmajokea jatkamasta ja uudistamasta menettelyä, jossa Lähdesmäki Oy Ilmajoki on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti myynyt ja markkinoinut kopiotuotteita Pallotuolista

7. kieltää Lähdesmäki Oy Ilmajokea jatkamasta ja uudistamasta menettelyä, jossa Lähdesmäki Oy Ilmajoki on tavaramerkkilain vastaisesti käyttänyt mainonnassaan Aarnio Design Oy:n EU-tavaramerkkien EERO AARNIO ja Eero Aarnio Originals kanssa sekoitettavissa olevaa sanaa "aarnio"

8. toissijaisesti vaatimukseen 7 nähden kieltää 100.000 euron sakon uhalla Lähdesmäki Oy Ilmajokea jatkamasta ja uudistamasta menettelyä, jossa Lähdesmäki Oy Ilmajoki on sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti käyttänyt markkinoinnissaan tai mainonnassaan luvattomasti hyväksi Pallotuolin, Eero Aarnion ja Aarnio Design Oy:n tunnettuutta ja mainetta

9. määrää Lähdesmäki Oy Ilmajoen hävittämään mahdollisesti hallussaan olevat tekijänoikeutta loukkaavat Milan-tuolit

10. velvoittaa Lähdesmäki Oy Ilmajoen suorittamaan Aarnio Design Oy:lle tekijänoikeuslain mukaisena hyvityksenä 60.000 euroa viivästyskorkoineen 30.11.2018 lukien

11. toissijaisesti vaatimukseen 10 nähden velvoittaa Lähdesmäki Oy Ilmajoen suorittamaan Aarnio Design Oy:lle vahingonkorvauksena tekijänoikeuslain vastaisesta menettelystä 60.000 euroa viivästyskorkoineen 30.11.2018 lukien, jos vaatimusta 10 ei hyväksytä kokonaisuudessaan

12. viimesijaisesti vaatimuksiin 10 ja 11 nähden velvoittaa Lähdesmäki Oy Ilmajoen suorittamaan Aarnio Design Oy:lle vahingonkorvauksena sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesta menettelystä seuranneesta vahingosta 60.000 euroa viivästyskorkoineen 30.11.2018 lukien

13. velvoittaa Lähdesmäki Oy Ilmajoen suorittamaan Aarnio Design Oy:lle tavaramerkkilain mukaisena hyvityksenä 20.000 euroa viivästyskorkoineen 30.11.2018 lukien

14. toissijaisesti vaatimukseen 13 nähden velvoittaa Lähdesmäki Oy Ilmajoen suorittamaan Aarnio Design Oy:lle tavaramerkkilain vastaisesta menettelystä seuranneesta vahingosta korvauksena 20.000 euroa viivästyskorkoineen 30.11.2018 lukien, jos vaatimusta 13 ei hyväksytä kokonaisuudessaan

15. viimesijaisesti vaatimuksiin 13 ja 14 nähden velvoittaa Lähdesmäki Oy Ilmajoen suorittamaan Aarnio Design Oy:lle sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesta menettelystä seuranneesta vahingosta 20.000 euroa viivästyskorkoineen 30.11.2018 lukien.

Aarnio Design Oy on myös vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Lähdesmäki Oy Ilmajoen korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 800 eurolla ja palkkion osalta 35.545 eurolla eli yhteensä 36.345 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tekijänoikeusloukkaus

Eero Aarnion vuonna 1963 suunnittelema Pallotuoli, joka on esitelty yleisölle ensi kerran vuonna 1966 Kölnin kansainvälisillä huonekalumessuilla, on eräs kaikkien aikojen kuuluisimmista ja omaperäisimmistä muotoilutaiteen merkkiteoksista Suomessa. Pallotuoli on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Tekijänoikeus on syntynyt Pallotuolin suunnitelleelle Eero Aarniolle, joka on sittemmin luovuttanut Aarnio Design Oy:lle tekijänoikeuslain mukaiset taloudelliset oikeudet ja kaikki muutkin luovutettavissa olevat taloudelliset oikeudet Pallotuoliin. EEAA Oy on saanut Aarnio Design Oy:ltä yksinomaisen lisenssin Pallotuolin markkinointiin.

Lähdesmäki Oy Ilmajoki on vuoden 2015 toukokuusta vuoden 2017 maaliskuuhun myynyt ja markkinoinut "Milan-lepotuoli, pallotuoli" nimisiä tuoleja (jäljempänä Milan-tuoli), jotka ovat Pallotuolista tehtyjä kopioita. Saattaessaan tällä tavoin yleisön saataviin Pallotuolin kopioita Lähdesmäki Oy Ilmajoki on loukannut Aarnio Design Oy:n tekijänoikeutta.

Milan-tuoli ei ole syntynyt itsenäisen luomistyön seurauksena, vaan se on Pallotuolin kopiotuote. Milan-tuoli on ulkoasultaan erittäin samankaltainen Pallotuolin kanssa. Tuoleissa on samankaltainen muotoilu, muovielementtien ja pehmusteiden rakenne sekä asettelu. Kokonaisuutena arvioiden Milan-tuolin antama kokonaisvaikutelma aiheuttaa kuluttajille välittömän samuuskokemuksen Pallotuoliin nähden. Materiaaleiltaan tai laadultaan Milan-tuolit eivät kuitenkaan vastaa Pallotuolia, vaan ovat merkittävästi huonompilaatuisia. Vähäiset erot tuotteiden yksityiskohdissa johtuvat ainoastaan siitä, että kopiotuotteena Milan-tuolin valmistuskustannukset ovat alhaisemmat, eivätkä ne tule kohdeyleisölle eli kuluttajille esille tuotteen normaalissa tarkastelussa.

Tavaramerkkiloukkaus

Lähdesmäki Oy Ilmajoki on nimennyt verkkosivuillaan olevat Milan-tuolin kuvat ja viitannut niihin sivuston lähdekoodissa nimellä "milan-tuoli-pallotuoli-pallo-tuoli-aarnio-tenstar-2.png".

Milan-tuolien kuvien nimeäminen sanalla "aarnio" ja tuolien markkinointi toukokuun 2015 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana on loukannut Aarnio Design Oy:n EU-tavaramerkkejä numero 010328821 EERO AARNIO ja numero 015585516 Eero Aarnio Originals. Kumpikin tavaramerkki kattaa muun ohella seuraavat tavarat luokassa 20: "Huonekalut; Tuolit (istuimet); Taide-esineet muovista." Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkosivuilla käytetyn tunnuksen ja Aarnio Design Oy:n tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara. Sana "aarnio" sisältyy kokonaisuudessaan edellä mainittuihin tavaramerkkeihin.

Milan-tuolien kuvien nimeäminen tällä tavalla vaikuttaa siihen, että kuvat ovat löydettävissä internetin hakukonehaulla myös silloin, kun kuluttaja hakee esimerkiksi tuotteita hakusanoilla "Aarnio Pallotuoli". Aitoa Pallotuolia etsiville kuluttajille voidaan näin tarjota huonompilaatuinen ja huomattavasti edullisempi versio. Kysymys on niin sanotusta hakukoneoptimoinnista, jossa kuvatiedoston nimeämisellä pyritään ohjaamaan hakukoneiden tuottamaa näkyvyyttä ja asiakasvirtaa sivustolle. Kuvatiedoston nimeämisessä on kyse markkinoinnista ja siten tavaramerkin käyttämisestä elinkeinotoiminnassa.

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Siltä varalta, että Lähdesmäki Oy Ilmajoen ei katsottaisi edellä kuvatuin tavoin loukanneen tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä, Lähdesmäki Oy Ilmajoen on toissijaisesti katsottava menetelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti.

Milan-tuolit ovat tarkkoja jäljitelmiä Pallotuolista. Tuotteet ovat kooltaan, muodoiltaan, mittasuhteiltaan, materiaaliltaan, verhoiluiltaan, väritykseltään ja muutoin kokonaisuutena arvioiden niin samankaltaisia, että kuluttaja ei voi erottaa niitä toisistaan, vaikka niitä vertailtaisiin rinnakkain. Tuotteiden eroavaisuudet koskevat ainoastaan pieniä yksityiskohtia ja ovat niin vaikeasti havaittavia, ettei niillä ole merkitystä arvioitaessa sekaannuksen vaaraa. Vähäiset erot tuotteiden yksityiskohdissa johtuvat ainoastaan siitä, että kopiotuotteena Milan-tuolin valmistuskustannukset ovat alhaisemmat.

Pallotuoli on omaperäinen tuote ja erittäin tunnettu kohdeyleisön keskuudessa. Kopiotuotteen myynti ja markkinointi on orjallista jäljittelyä, jolla on pyritty sopimattomalla tavalla hyötymään Pallotuolin maineesta ja tunnettuudesta. Sekaannuksen vaaraa arvioitaessa tuotteita on tarkasteltava kokonaisuutena. Tyypillisesti kuluttajat tekevät tuolien ostopäätöksen verkkosivuilla olevien kuvien perusteella. Kuluttajan on käytännössä mahdoton erottaa toisistaan Pallotuolia ja Milan-tuolia.

Lisäksi Milan-tuolin kuvatiedostojen nimeäminen sanoilla "aarnio" ja pallotuoli on markkinointia, jolla pyritään ohjaamaan kuluttajia Lähdesmäki Oy Ilmajoen sivuille ja jossa oikeudetta sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti käytetään hyväksi Aarnio Design Oy:n hankkimaa mainetta ja tunnettuutta.

Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset

Lähdesmäki Oy Ilmajoki on velvoitettava suorittamaan kohtuullinen hyvitys tekijänoikeus- ja tavaramerkkiloukkauksista. Hyvitysvelvollisuus syntyy tuottamuksesta riippumatta. Pallotuolin tekijänoikeutta loukkaava käyttö on tapahtunut tavalla, jonka osalta ei ole olemassa vertailukelpoista normaalia lisenssimaksua tai muuta vastaavaa käyttökorvausta, joten kohtuullisen hyvityksen määrä on määritettävä kokonaisharkintaan perustuvan arvion pohjalta.

Hyvityksen lisäksi Lähdesmäki Oy Ilmajoen on korvattava menettelyllään aiheuttamansa vahingot. Huonekaluja ammattimaisesti myyvänä yrityksenä Lähdesmäki Oy Ilmajoki on tiedostanut tai joka tapauksessa sen olisi tullut tiedostaa, että Milan-tuolit ovat kopioita Pallotuolista ja että tällaisten kopiotuotteiden markkinoiminen sekä myyminen on lainvastaista. Lähdesmäki Oy Ilmajoen toiminta on siten ollut tahallista. Lähdesmäki Oy Ilmajoen liikevaihto vuodelta 2018 on noin 6 miljoonaa euroa, ja sen verkkokaupassa on pelkästään tuolit-kategoriassa myynnissä yli 200 tuotetta. Näin ammattimaista ja laajaa toimintaa harjoittavan huonekaluliikkeen osalta huolellisuusvelvollisuuden tulisi olla erityisen korostunut. Myös tavaramerkkioikeuksien loukkaus on ollut tahallista. Sanan pallotuoli käyttö edellä todetuin tavoin ei itsessään ole loukannut tavaramerkkejä, mutta sen käyttö yhdessä sanan "aarnio" kanssa osoittaa loukkauksen suunnitelmallisuutta ja tietoisuutta siitä, että kyseessä on Aarnio Design Oy:n tavaramerkkejä loukkaava käyttö. Lähdesmäki Oy Ilmajoen tietoisuudella on vaikutusta loukkauksen laajuuden ja vahingon arviointiin.

Myytyjen tuolien lukumäärästä riippumatta Aarnio Design Oy:lle on aiheutunut vahinkoa siitä, että suuri kotimainen huonekaluliike myy ja markkinoi Pallotuolin kopioita usean vuoden ajan. Tämä pitkäkestoinen kopiotuotteiden myynti ja markkinointi on vaikuttanut voimakkaasti Pallotuolien myyntiin ja brändiarvoon. Koska kopiotuotteet ovat huonolaatuisempia, mutta ulkoasultaan samankaltaisia Pallotuolin kanssa, kopiotuotteiden myynti ja markkinointi on alentanut myös aitojen tuotteiden arvoa. Lähdesmäki Oy Ilmajoki on myös saanut itselleen perusteetonta etua Aarnio Design Oy:n kustannuksella siitä, että se on usean vuoden ajan pitänyt myynnissä Pallotuolia jäljitteleviä ja Aarnio Design Oy:n tekijänoikeutta loukkaavia tuotteita. Lähdesmäki Oy Ilmajoen menettely on myös aiheuttanut vahinkoa Aarnio Design Oy:n tavaramerkkien erottamiskyvylle ja maineelle.

Pallotuolin myyntikate jakautuu Aarnio Design Oy:lle kuuluvaan tuoterojaltiin ja jakelukumppanin EEAA Oy:n osuuteen niiden keskinäisen sopimuksen mukaisesti. EEAA Oy on siirtänyt mahdolliset Lähdesmäki Oy Ilmajoen hyvitys- ja vahingonkorvaussaatavansa Aarnio Design Oy:lle.

Vastaus

Vaatimukset

Lähdesmäki Oy Ilmajoki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää vaatimukset ja velvoittaa Aarnio Design Oy:n korvaamaan Lähdesmäki Oy Ilmajoen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.372 eurolla ja palkkion osalta 18.280,20 eurolla eli yhteensä 20.652,20 eurolla sekä asianosaiskulut 35.059,95 eurolla, kaikki määrät viivästyskorkoineen.

Perusteet

Milan-tuolien myynti ja markkinointi

Milan-tuoli on ollut "Milan lepotuoli, pallotuoli" -nimellä 1.5.2015–18.3.2017 esillä Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkokaupan valikoimassa tuolit-kategoriassa, johon on kuulunut yli 200 erilaista tuolia. Myynti on ollut passiivista. Milan-tuoleja ei ole erikseen markkinoitu ja tuoli on ollut kysymyksessä olevassa tuotekategoriassa yksi vähiten katseltuja tuotteita. Tuote ei ole menestynyt myöskään Google-hauissa. Milan-tuoleja ei ole pidetty myymälöiden valikoimassa tai edes yhtiön omassa varastossa. Tuolit on myynnin yhteydessä tilattu yksittäin maahantuojalta ja ne on toimitettu asiakkaille suoraan maahantuojan varastosta. Tuoleja on myyty ainoastaan kolme kappaletta. Lähdesmäki Oy Ilmajoki on luopunut Milan-tuolin myynnistä huonon kysynnän vuoksi ja tuote on poistettu verkkosivuilta.

Lähdesmäki Oy Ilmajoki on ollut vilpittömässä mielessä ottaessaan Milan-tuolit myyntiin verkkosivuilleen. Vastuu tuotteista ja immateriaalioikeuksista kuuluu maahantuojalle tai valmistajalle.

Väitetty tekijänoikeusloukkaus

Asiassa ei ole kiistaa siitä, että Eero Aarnion suunnittelema Pallotuoli on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Milan-tuoli ei kuitenkaan ole Pallotuolin kopio, vaan täysin eri tuote. Lähdesmäki Oy Ilmajoki ei siten ole saattanut yleisön saataviin kopioita Pallotuolista.

Milan-tuolien ja Pallotuolin mittasuhteet, väritys, muotoilu, pehmusteet, pintamateriaali ja jalkaosa poikkeavat niin paljon toisistaan, ettei tuoleja voi erehtyä luulemaan samoiksi. Milan-tuolin jalkaosa on katkaistu toisin kuin Pallotuolissa ja Milan-tuolin muoto on munamaisempi. Lisäksi tuolien tyynyosat eroavat toisistaan ja Pallotuolin istuinosa on syvempi. Pallon muoto on yleismaailmallinen muoto, jota käytetään hyvin monissa erilaisissa tuotteissa ja paljon myös erilaisissa tuoleissa. Kukaan ei voi kieltää muita käyttämästä omissa tuotteissaan tällaista yleismaailmallista muotoa. Aarnio Design Oy ei ole esittänyt näyttöä tuolien materiaaleista tai valmistusprosesseista, vaan ainoastaan tuolien kuvat. Pallotuolin nimi ei saa tekijänoikeussuojaa.

Väitetty tavaramerkkiloukkaus

Lähdesmäki Oy Ilmajoki ei ole käyttänyt mainonnassaan tavaramerkkejä EERO AARNIO tai Eero Aarnio Originals. Vuonna 2016 rekisteröity tavaramerkki Eero Aarnio Originals ei edes ole ollut voimassa, kun Milan-tuoli on tullut Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkomyyntiin 1.5.2015.

Väitetystä tavaramerkkiloukkauksesta ei ole esitetty muuta näyttöä kuin Milan-tuolin kuvatiedoston nimessä oleva sana "aarnio". Aarnio-nimen esiintyminen kuvatiedoston nimessä ei viittaa Eero Aarnioon. Sukunimi Aarnio on yleinen eikä se ole suojattu tavaramerkkinä. Milan-tuolia on esitelty verkkokaupassa sanoilla "Milan-lepotuoli, pallotuoli", jotka sanat ovat olleet tuolin kuvan alla kuluttajan nähtävillä. Markkinoinnissa ei ole käytetty sanaa "aarnio" yhdessä sanan pallotuoli kanssa. Pallotuoli-sana ei ole suojattu tavaramerkkinä.

Sanan "aarnio" käyttö kuvatiedoston nimessä ei ole ollut markkinointia eikä tavaramerkin omaista käyttöä. Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkosivuilla asiakkaiden ei ole ollut mahdollista nähdä Milan-tuolin kuvatiedoston nimeä, koska nimi on esiintynyt ainoastaan lähdekoodissa. Lisäksi kuvatiedoston nimellä ei ole mitään merkitystä Milan-tuolien hakukonenäkyvyyteen. Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkosivuilla jokaiselle tuotteelle syötetään erikseen metaotsikko, metakuvaus ja meta-avainsanat. Näistä lähinnä metaotsikko ja metakuvaus vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen.

Jos Aarnio-nimeä olisi haluttu käyttää lisäämään Milan-tuolien hakukonenäkyvyyttä, nimi olisi kirjattu metatietoihin tai suoraan tuotekuvaukseen. Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkosivuilla ei kuitenkaan ole ollut kirjoitettuna Milan-tuolia koskeviin metatietoihin mitään Eero Aarnioon tai Aarnio Design Oy:öön viittaavaa. Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkosivuille on vuosina 2015–2017 rekisteröitynyt ainoastaan yksi käynti hakusanoilla "aarnio pallotuoli" eikä tämän lisäksi yhtään muuta käyntiä hakusanoilla, joihin sisältyy sana "aarnio". Kysymys lienee ollut Aarnio Design Oy:n asiamiehen tekemästä tai muulla tavoin nyt kysymyksessä olevaan asiaan liittyneestä hausta.

Lähdesmäki Oy Ilmajoki ei ole itse nimennyt kuvatiedostoa eikä ole sen nimeämisestä vastuussa. Tuotteen maahantuoja on lähettänyt kuvan Lähdesmäki Oy Ilmajoelle osana suurempaa kokonaisuutta. Olisi ollut mahdotonta tarkastaa jokaisen kuvatiedoston nimi erikseen. Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkokaupassa on noin 25.000 tuotenimikettä ja karkeasti arvioiden 50.000–100.000 kuvatiedostoa. Lisäksi Lähdesmäki Oy Ilmajoki ei ole kiinnittänyt huomiota Milan-tuolin kuvatiedoston nimeen, koska nimellä ei ole ollut sille mitään merkitystä.

Sen jälkeen, kun Milan-tuolin myynti on lopetettu, tuolin kuva on poistettu Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkosivuilta. Verkkosivujen välimuistiin on kuitenkin jäänyt kopiot kaikista sivuilta poistetuista kuvista, koska välimuisti ei jostakin syystä ole tyhjentynyt automaattisesti. Välimuistiin jäänyt kuvatiedosto ei ole ollut löydettävissä Google-haulla, eikä se ole ollut muutenkaan kävijöiden nähtävissä.

Väitetty sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Lähdesmäki Oy Ilmajoki ei ole menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti tai muutoin sopimattomasti. Pallotuoli on sinänsä omaperäinen ja tunnettu tuote. Milan-tuoli ei kuitenkaan ole Pallotuolin orjallinen jäljitelmä, vaan tuolit eroavat toisistaan edellä todetuin tavoin eikä niiden välillä ole sekaannuksen vaaraa. Huonekalualalla tuotteet usein muistuttavat toisiaan.

Pallotuoliin on sen historian aikana tehty muutoksia ainakin koon ja mittasuhteiden osalta. Lisäksi Milan-tuolien hinta on ollut murto-osa Pallotuolin tuolin hinnasta. Pallotuoli on kallein Suomessa myynnissä oleva sarjavalmisteinen lepotuoli, kun taas Milan-tuolin hinta on asettunut markkinoiden alimpaan hintaluokkaan. Tuoleilla on eri ostajakunnat. Myös tuolien nimi on erilainen. Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkosivuilla tuote on esitetty nimellä "Milan-lepotuoli, pallotuoli". Verkkosivuilla Milan-tuolia ei ole missään vaiheessa esitelty siten, että se olisi peräisin samasta kaupallisesta lähteestä kuin Pallotuoli. Lisäksi Milan-tuoli on ollut verkkomyynnissä vain lyhyen ajan.

Lähdesmäki Oy Ilmajoki ei ole myöskään käyttänyt Aarnio Design Oy:n nimeä tai tavaramerkkejä elinkeinotoiminnassaan tai yrittänyt hyötyä niistä. Lähdesmäki Oy Ilmajoki ei ole itse nimennyt Milan-tuolin kuvatiedostoja, eikä verkkosivuilla olleen kuvatiedoston nimeäminen ole maineen ja tunnettuuden oikeudetonta hyväksikäyttöä.

Hävittämisvaatimus sekä hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset

Hävittämisvaatimus on hylättävä, koska Lähdesmäki Oy Ilmajoen hallussa ei ole eikä ole edes aikaisemmin ollut Milan-tuoleja, vaan myydyt kolme tuolia on toimitettu ostajille suoraan maahantuojan varastosta.

Hyvitys- ja korvausvaatimukset ovat perusteettomia eikä niitä ole myöskään näytetty määrien osalta toteen. Siinä tapauksessa, että loukkausten katsottaisiin tapahtuneen, Lähdesmäki Oy Ilmajoen menettely ei ole ollut tahallista tai tuottamuksellista. Asiassa ei ole merkitystä Lähdesmäki Oy Ilmajoen vuoden 2018 liikevaihdolla, johon Aarnio Design Oy on vedonnut.

Hyvitystä on vaadittu sekä tekijänoikeusloukkauksesta että tavaramerkkiloukkauksesta. Hyvitystä ei voi tuomita maksettavaksi kummallakin perusteella erikseen. Lisäksi tekijänoikeuslain mukaisesta hyvityksestä vastuussa olisi Lähdesmäki Oy Ilmajoen sijasta

Milan-tuolien maahantuoja. Joka tapauksessa hyvityksen määrä voisi olla enintään Aarnio Design Oy:n kolmesta Pallotuolista saaman lisenssimaksun suuruinen.

Asiassa ei ole esitetty minkäänlaista näyttöä siitä, että Aarnio Design Oy:lle olisi aiheutunut vahinkoa nimenomaan Lähdesmäki Oy Ilmajoen toiminnasta, jos vahinkoa on ylipäätänsä aiheutunut. Milan-tuolia ovat myyneet lukuisat suomalaiset huonekalumyyjät samaan aikaan. Mitään näyttöä ei ole esitetty Pallotuolin myynnin laskusta tai Eero Aarnion teosten ja brändin arvon laskusta. Vahingonkorvausta ei myöskään voida tuomita maksettavaksi erikseen sekä tekijänoikeusloukkauksesta että tavaramerkkiloukkauksesta.

Milan-tuoli on ollut Lähdesmäki Oy Ilmajoella myynnissä verkkokaupassa 1.5.2015–18.3.2017 ja sitä on tänä aikana myyty yhteensä kolme kappaletta 7.7.2016, 31.8.2016 ja 18.11.2016. Lähdesmäki Oy Ilmajoen saama hyöty myynnistä on voinut olla enintään tuolien myyntihinnan ja maahantuojalle maksetun erotuksen suuruinen eli yhteensä alle 1.000 euroa. Aarnio Design Oy:llä on ollut tieto myyntimääristä jo ennen haastehakemuksen jättämistä markkinaoikeuteen.

Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset ovat perusteettomia myös niiltä osin kuin Aarnio Design Oy on esittänyt EEAA Oy:ltä siirrettyjä vaatimuksia. Aarnio Design Oy ei myöskään ole esittänyt mitään selvitystä Pallotuolien myyntikatteen jakautumisesta Aarnio Design Oy:n ja EEAA Oy:n välillä lukuun ottamatta riidatonta Aarnio Design Oy:n tuoterojaltia.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta on muun edellä todetun lisäksi otettava huomioon, että osasta alkuperäisiä kannevaatimuksia on luovuttu ja Lähdesmäki Oy Ilmajoen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus Aarnio Design Oy:tä kohtaan on lisääntynyt luovuttujen vaatimusten osalta. Lisäksi Aarnio Design Oy:n menettely on pitkittänyt oikeudenkäyntiä ja aiheuttanut Lähdesmäki Oy Ilmajoelle ylimääräistä työtä. Kanne on ollut epäselvä. Aarnio Design Oy ei ole hyväksynyt Lähdesmäki Oy Ilmajoen ennen oikeudenkäyntiä tekemää sovintotarjousta eikä ottanut huomioon Lähdesmäki Oy Ilmajoelta saamiaan tietoja.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Aarnio Design Oy

1. Kuvakaappaus verkkosivustolta www.lahdesmaki.fi 3.2.2017
2. Kuva alkuperäisestä Pallotuolista
3. Kuvakaappaus verkkosivuston www.lahdesmaki.fi lähdekoodista 3.2.2017
4. Internet Archive Wayback Machine -kuvakaappaukset verkkosivustolta www.lahdesmaki.fi 28.11.2015, 5.5.2016 ja 18.3.2017
5. Kuvakaappaukset Milan-tuolin kuvasta Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkosivuilla 7.11.2018 ja kuvan lähdekoodista

Lähdesmäki Oy Ilmajoki

1. T Oy:n Milan-tuolia koskeva lasku 7.7.2016
2. T Oy:n Milan-tuolia koskeva lasku 31.8.2016
3. T Oy:n Milan-tuolia koskeva lasku 18.11.2016
4. Kuvakaappaus Google Search Console -järjestelmästä verkkosivustosta www.lahdesmaki.fi 20.12.2018
5. Lähdesmäki Oy Ilmajoen selvitys siitä, millä tavoin asiakas voi Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkosivuilla nähdä kuvatiedoston nimen
6. Tekijäoikeusneuvoston lausunto 2006:9
7. Muun ohella Aarnio Design Oy:n asiamiehen sähköpostiviesti Lähdesmäki Oy Ilmajoelle 7.3.2018 sekä haastehakemusluonnos
8. T Oy:n "Classikot" -nettohinnasto ja -hinnasto (salassapidettävä)
9. Piirros Pallotuolin ja Milan-tuolin mitoista
10. Kolmansien osapuolien mainoksia Milan-tuoleja vastaavista tuoleista
11. T Oy:n lasku 11.9.2000

Henkilötodistelu

Aarnio Design Oy

1. SM, EEAA Oy:n hallituksen jäsen
2. TK, Dentsu Aegis Network Oy:n Senior Consultant

Lähdesmäki Oy Ilmajoki

1. TL, Lähdesmäki Oy Ilmajoen toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. JP, T Oy:n toimitusjohtaja
3. MM, PiiMega Oy:n tekninen johtaja
4. VA, Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkokauppavastaava

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Tässä oikeudenkäynnissä asianosaiset eivät ole erimielisiä siitä, että Eero Aarnion suunnittelema Pallotuoli on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos ja Aarnio Design Oy on tämän tekijänoikeuden haltija. Myös Pallotuolin maine ja tunnettuus ovat riidattomia. Riidatonta on lisäksi, että Aarnio Design Oy on EU-tavaramerkin numero 010328821 EERO AARNIO, jota koskeva rekisteröintihakemus on jätetty 11.10.2011 ja joka on rekisteröity 15.3.2012, ja EU-tavaramerkin numero 015585516 Eero Aarnio Originals, jota koskeva rekisteröintihakemus on jätetty 28.6.2016 ja joka on rekisteröity 25.10.2016, haltija. Kumpikin EU-tavaramerkki kattaa muun ohella seuraavat tavarat luokassa 20: "Huonekalut; Tuolit (istuimet); Taide-esineet muovista."

2. Riidatonta edelleen on, että Milan-tuolit ovat olleet T Oy:n maahantuomia, Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkokaupassa on ollut myynnissä Milan-tuoleja ja se on ajanjaksolla 1.5.2015–18.3.2017 myynyt ainakin kolme Milan-tuolia. Laskut kyseisistä kolmesta myynnistä on päivätty 7.7., 31.8. ja 18.11.2016.

3. Aarnio Design Oy:n mukaan Lähdesmäki Oy Ilmajoki on loukannut sen tekijänoikeutta saattamalla yleisön saataviin Milan-tuoleja, jotka ovat kopioita Pallotuolista. Vaatimukset 1, 5, 9, 10 ja 11 liittyvät tähän väitettyyn tekijänoikeusloukkaukseen.

4. Asian havainnollistamiseksi tämän tuomion liitteenä 1 on Milan-tuolia ja sen markkinointia kuvaava Aarnio Design Oy:n asiakirjatodiste 1 ja liitteenä 2 sen alkuperäistä Pallotuolia kuvaava asiakirjatodiste 2.

5. Aarnio Design Oy:n mukaan Lähdesmäki Oy Ilmajoki on myös loukannut sen tavaramerkkioikeuksia nimeämällä verkkosivuillaan olleet Milan-tuolin kuvat nimellä "milan-tuoli-pallotuoli-pallo-tuoli-aarnio-tenstar-2.png" ja viittaamalla niihin sivuston lähdekoodissa ja siten markkinoidessaan Milan-tuoleja sanalla "aarnio" aiheuttanut sekaannusvaaraa. Vaatimukset 3, 7, 13 ja 14 liittyvät tähän väitettyyn tavaramerkkiloukkaukseen.

6. Aarnio Design Oy on lisäksi esittänyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvia vaatimuksia, joista vaatimukset 2, 6 ja 12 ovat toissijaisia edellä mainittuihin tekijänoikeuteen perustuviin vaatimuksiin nähden sekä vaatimukset 4, 8 ja 15 toissijaisia tavaramerkkioikeuksiin perustuviin vaatimuksiin nähden.

7. Markkinaoikeus on valmistelussa päättänyt käsitellä nyt kysymyksessä olevan tekijän- ja teollisoikeudellisen riita-asian (dnro 2018/446) ja markkinaoikeudellisen asian (dnro 2019/182) samassa oikeudenkäynnissä.

2 Milan-tuolin arviointi suhteessa Pallotuoliin

8. Edellä todetulla tavalla asianosaiset eivät ole erimielisiä siitä, että Eero Aarnion suunnittelema Pallotuoli on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan TN 2006:9 arvioinut muun ohella sitä, saako tässä asiassa kysymyksessä oleva Eero Aarnion suunnittelema Pallotuoli tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeusneuvoston mukaan Pallotuoli ja muut lausunnossa tarkoitetut huonekalut ovat poikkeuksetta merkittäviä muotoilutaiteen merkkiteoksia, jotka ovat epäilyksittä tekijänoikeudellisen suojan piirissä. Markkinaoikeus katsoo, että kysymystä Pallotuolin tekijänoikeussuojasta ei ole syytä arvioida toisin.

9. Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, laissa säädetyin rajoituksin, joista tässä asiassa ei ole kysymys, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin muun ohessa muuttamattomana tai muutettuna tai muunnelmana. Pykälän 3 momentin 3 kohdan mukaan teos saatetaan yleisön saataviin muun ohella silloin, kun sen kappale tarjotaan myytäväksi.

10. Asiassa on seuraavaksi arvioitava sitä, onko Milan-tuolien tarjoaminen myytäväksi Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkokaupassa loukannut Aarnio Design Oy:n tekijänoikeutta Pallotuoli-teokseen.

11. Tekijänoikeuslain 1 §:n mukaiselta teokselta edellytetään, että sitä voidaan pitää tekijänsä itsenäisen luovan työn omaperäisenä tuloksena. Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan teoksen käsite on unionin oikeuden itsenäinen käsite, jota on tulkittava ja sovellettava yhtenäisesti ja joka edellyttää kahden kumulatiivisen osatekijän täyttymistä (tuomio 12.9.2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, kohta 29 oikeuskäytäntöviittauksineen).

12. Yhtäältä kyseinen käsite merkitsee sitä, että on olemassa suojan kohde, joka on omaperäinen siinä mielessä, että se on tekijänsä luovan henkisen työn tulos. Toisaalta teokseksi voidaan luokitella vain elementtejä, joita voidaan pitää ilmauksena tällaisesta luovasta henkisestä työstä (em. tuomion kohta 29). Jotta suojan kohdetta voidaan pitää omaperäisenä, on samalla välttämätöntä ja riittävää, että se heijastaa tekijänsä yksilöllisyyttä ilmentämällä tämän vapaita luovia ratkaisuja (tuomion kohta 30). Sitä vastoin silloin, kun kohteen valmistamisen sanelevat sellaiset tekniset seikat, säännöt tai rajoitteet, jotka eivät jätä tilaa luomisen vapaudelle, kyseistä kohdetta ei voida pitää niin omaperäisenä, että se voisi muodostaa teoksen (tuomion kohta 31).

13. Milan-tuoleja maahantuoneen T Oy:n toimitusjohtaja JP on todistajana kuultaessa kertonut, että Milan-tuolit on valmistettu Kiinassa ja ne ovat olleet Kiinassa esillä messuilla klassikkohuonekalujen osastolla. Tällä osastolla on ollut esillä muitakin tunnettuja designhuonekaluja muistuttavia huonekaluja, jotka T Oy on ottanut myyntiin Lähdesmäki Oy Ilmajoen asiakirjatodisteena 8 esitetystä klassikkohinnastosta ilmenevällä tavalla. JP:n mukaan valmistaja on vakuuttanut, ettei Milan-tuolin myynnille ole estettä, koska sen mitat, mekaniikka ja istuinpehmusteet ovat erilaiset kuin Pallotuolissa. JP:n mukaan tuolia on muutettu sen verran, että kyseessä ei ole Pallotuolin kopio. TL on todistelutarkoituksessa kuultaessa puolestaan kertonut, että Milan-tuoli on vastaava kuin Pallotuoli, mutta niissä on paljon eroja, eikä samuus ole ilmiselvää.

14. Myös EEAA Oy:n hallituksen jäsen SM on todistajana kuultaessa kertonut, että Milan-tuoli eroaa Pallotuolista muun ohella jalkaosan kiinnityksen osalta ja siinä, että Milan-tuolin jalassa on sauma, jota Pallotuolissa ei ole. SM:n mukaan tämä on päällisin puolin näkyvin ero tuolien välillä. Lisäksi SM:n mukaan istuinpehmusteiden mallissa ja tuolien mitoituksessa on vähäisiä eroja. SM:n mukaan kuluttaja ei voi kuvan perusteella erottaa tuoleja toisistaan.

15. Markkinaoikeus katsoo näytetyksi, että Milan-tuoli on luotu tekemällä lähinnä joitakin vähäisiä mitoitukseen liittyviä muutoksia Pallotuoliin. Eroja on ollut myös ainakin Milan-tuolin jalan kiinnityksessä ja saumassa sekä muissa yksityiskohdissa. Lisäksi valmistusmenetelmissä ja materiaaleissa on ollut eroja, jotka eivät ole kuitenkaan käsillä olevassa tekijänoikeudellisessa arvioinnissa merkityksellisiä. Merkitystä tässä arvioinnissa ei liioin ole Milan-tuolin väitetyllä huonompilaatuisuudella.

16. Markkinaoikeus katsoo, että Milan-tuoli on kokonaisvaikutelmaltaan samanlainen kuin Pallotuoli, eivätkä esimerkiksi mittaerot poista tätä samuusvaikutelmaa. Edellä mainitut muutokset eivät osoita Milan-tuolin olevan itsenäisen luovan työn omaperäinen tulos, vaan pikemminkin Pallotuolin kopio.

17. Näin ollen Lähdesmäki Oy Ilmajoki on edellä kuvatuin tavoin tarjoamalla Milan-tuoleja myytäväksi saattanut Pallotuoli-teosta yleisön saataviin Aarnio Design Oy:n tekijänoikeuslain 2 §:n mukaista yksinoikeutta loukaten. Siltä osin kuin Lähdesmäki Oy Ilmajoki on esittänyt toimineensa vilpittömässä mielessä, markkinaoikeus toteaa, että tällä seikalla ei ole merkitystä loukkausta koskevassa arvioinnissa. Aarnio Design Oy:n vahvistusvaatimus 1 on näin ollen hyväksyttävä tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.

18. Tekijänoikeuslain 56 g §:n mukaan, jos joku loukkaa tekijänoikeutta, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa. Tekijänoikeuslain 60 b §:n mukaan tuomioistuimen on hyväksyessään tekijänoikeuden loukkauksen kieltämistä koskevan kanteen samalla määrättävä, että aineiston saattaminen yleisön saataviin on lopetettava. Tuomioistuin voi asettaa määräyksen tehosteeksi uhkasakon.

19. Lähdesmäki Oy Ilmajoki on esittänyt lopettaneensa Milan-tuolien myynnin. Aarnio Design Oy ei ole edes väittänyt, että tekijänoikeuden loukkaus jatkuisi edelleen. Kielto on näin ollen määrättävä tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla. Markkinaoikeus katsoo riittäväksi, että kiellon tehosteeksi asetettava uhkasakko asetetaan 50.000 euron määräisenä.

20. Kun vaatimukset 1 ja 5 hyväksytään, asiassa ei ole tarvetta lausua niihin nähden toissijaisista sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevista vaatimuksista 2 ja 6.

21. Vaatimus 9 koskee Lähdesmäki Oy Ilmajoen hallussa mahdollisesti olevien Milan-tuolien hävittämistä. Lähdesmäki Oy Ilmajoki on kiistänyt, että sillä olisi hallussaan Milan-tuoleja. Todistaja JP on kertonut T Oy:n myyneen Lähdesmäki Oy Ilmajoelle ainoastaan ne kolme tuolia, jotka ilmenevät Lähdesmäki Oy Ilmajoen asiakirjatodisteina 1–3 esitetyistä laskuista. JP:n mukaan T Oy on lähettänyt tuolit suoraan loppuasiakkaille. Markkinaoikeus katsoo näytetyksi, että Lähdesmäki Oy Ilmajoki on myynyt mainitut kolme Milan-tuolia ja jääneen näyttämättä, että Lähdesmäki Oy Ilmajoen hallussa olisi Milan-tuoleja. Vaatimus 9 on näin ollen hylättävä.

3 Milan-tuolin kuvatiedostojen nimeäminen

3.1 Sovellettavat säännökset

22. Asiassa tulee sovellettavaksi loukatuiksi väitettyihin Aarnio Design Oy:n EU-tavaramerkkeihin EERO AARNIO ja Eero Aarnio Originals liittyen Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntö. Aarnio Design Oy:n mukaan Lähdesmäki Oy Ilmajoki on loukannut sen tavaramerkkioikeuksia toukokuun 2015 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana. Tavaramerkin Eero Aarnio Originals osalta väitettyä loukkausta on arvioitava tavaramerkin hakemispäivästä 28.6.2016 lukien. Väitettyjen loukkauksien osalta asiaan sovelletaan 30.9.2017 saakka voimassa ollutta Euroopan unionin tavaramerkistä annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009, jota on muutettu 23.3.2016 voimaan tulleella asetuksella (EU) 2015/2424 (jäljempänä EU-tavaramerkkiasetus).

23. Siltä osin kuin asiassa saattaisi tulla määrättäväksi vaadittu kielto, asiassa on otettava huomioon, että EU-tavaramerkkiasetus on kumottu 1.10.2017 lähtien sovellettavalla Euroopan unionin tavaramerkistä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (uusi EU-tavaramerkkiasetus). Kiellettäväksi saattaa tulla ainoastaan sellainen menettely, joka on sovellettavien säännösten vastaista myös silloin, kun kieltoa ollaan määräämässä.

24. Väitetyn loukkauksen arvioimisen kannalta merkitykselliset EU-tavaramerkkiasetuksen säännökset vastaavat olennaisilta osin nyt voimassa olevan uuden EU-tavaramerkkiasetuksen säännöksiä. Tämän vuoksi markkinaoikeus katsoo tässä ratkaisussa riittäväksi kuvata uuden EU-tavaramerkkiasetuksen säännöksiä sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa 1.10.2017 alkaen.

25. Uuden EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan, rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittujen oikeuksien soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten, jos tunnus on sama kuin EU-tavaramerkki ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity (a alakohta) tai tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara tunnuksen ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä (b alakohta).

26. Uuden EU-tavaramerkkiasetuksen seuraamuksia koskevan 130 artiklan 1 kohdan mukaan, jos EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut tai ollut vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, se antaa määräyksen, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, jolleivät erityiset syyt edellytä toimimista toisin. Tuomioistuin toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan. Artiklan 2 kohdan mukaan EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin voi myös käyttää sovellettavan lainsäädännön mukaisesti saatavilla olevia toimenpiteitä tai määräyksiä, jotka se katsoo tapaukseen liittyvien olosuhteiden perusteella aiheellisiksi.

3.2 Tavaramerkkioikeudellisen tarkastelun lähtökohdat

27. Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkokaupan internetsivustolla on edellä todetulla tavalla tarjottu myytäväksi Milan-tuolia Aarnio Design Oy:n yksinoikeutta loukaten. Asiassa on riidatonta, että sivustolla olevan Milan-tuolin kuvan nimi, johon on viitattu verkkosivujen lähdekoodissa, on ollut "milan-tuoli-pallotuoli-pallo-tuoli-aarnio-tenstar-2.png". Aarnio Design Oy:n mukaan tämä on lisännyt kuvan hakukonenäkyvyyttä. Aarnio Design Oy on kanteessaan lähtenyt siitä, että Milan-tuolin kuvan nimeäminen ja viittaaminen nimeen verkkosivujen lähdekoodissa sen tavaramerkkeihin sisältyvällä sanalla "aarnio" on loukannut Aarnio Design Oy:n tavaramerkkioikeuksia. Aarnio Design Oy on tältä osin viitannut Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioon asiassa C-323/09, Interflora ja Interflora British Unit.

28. Asiassa on ensiksi arvioitava kysymystä siitä, onko sanan "aarnio" käyttö edellä mainituin tavoin ollut tavaramerkin omaista käyttöä eli onko kysymys ollut merkin käytöstä tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa.

29. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa on sinänsä selvää, että merkki, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa, on mainostajan käyttämä keino mainoksen esittämisen aikaansaamiseksi, ja kyseistä merkkiä näin ollen käytetään tavaramerkkiasetuksen 9 artiklassa tarkoitetussa elinkeinotoiminnassa (ks. tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, kohdat 50–52, tuomio 25.3.2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, kohta 18 ja tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, kohta 30). Merkitystä tässä arvioinnissa ei ole sillä, että avainsanaksi valittu merkki ei esiinny itse mainoksessa (ks. tuomio Interflora ja Interflora British Unit, kohta 31).

30. Selvää on myös, että avainsanoista muodostuvien niin sanottujen metatagien käytöllä internetsivuston metatiedoissa pyritään saamaan internetin käyttäjä vierailemaan käyttäjän sivulla ja kiinnostumaan sen tavaroista tai palveluista ja että metatagien tällainen käyttö on menekin edistämisstrategia (ks. tuomio 11.7.2013 harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevassa asiassa Belgian Electronic Sorting Technology, C-657/11, EU:C:2013:516, kohdat 56 ja 57).

31. Asiassa todistajana kuultujen TK:n ja MM:n kertoman mukaan hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa ainakin jossain määrin verkkosivuston lähdekoodissa viitatun kuvatiedoston nimi. TK:n mukaan sillä on merkitystä erityisesti kuvahaussa. MM:n mukaan sen merkitys on suhteellisen vähäinen.

32. Asiassa ei ole kysymys siitä, että sanaa "aarnio" olisi käytetty avainsanana internetin indeksointipalvelussa. Asiassa saadun selvityksen mukaan myös kuvatiedoston nimeen sisällytetty sana vaikuttaa kuitenkin indeksointipalveluiden avainsanojen tapaan eli parantaa mainostajan verkkosivuston näkyvyyttä. Myös kuvatiedoston nimeen sisällytetyllä sanalla voi siten olla tällainen mainontatarkoitus.

33. Edellä kohdissa 29 ja 30 mainituissa unionin tuomioistuimen ratkaisuissa on ollut kysymys siitä, että mainostaja on valinnut avainsanaksi tai sisällyttänyt metatietoihin sanan, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki tai joka viittaa toisen tavaran nimitykseen tai kauppanimeen.

34. Lähdesmäki Oy Ilmajoki on kiistänyt nimenneensä kuvatiedoston. Asiassa todistajana kuultu T Oy:n toimitusjohtaja JP on kertonut, että yhtiö on saanut Milan-tuolia koskevan kuvatiedoston kiinalaiselta valmistajalta ja lähettänyt sen Lähdesmäki Oy Ilmajoelle. JP ei ole kertomansa mukaan osannut sanoa, kuka on vastannut kuvatiedoston nimeämisestä. Markkinaoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että Lähdesmäki Ilmajoki Oy olisi nimennyt kuvatiedoston. Lähdesmäki Ilmajoki Oy on kuitenkin saatuaan kuvatiedoston sähköpostilla siirtänyt sen verkkokauppansa sivustolle ja kuvatiedoston nimeen viitattaessa sisällyttänyt sanan "aarnio" osaksi verkkosivujen lähdekoodia. Merkitystä ei tässä arvioinnissa ole sillä, että sivustolla olleiden kuvatiedostojen suuresta lukumäärästä johtuen Lähdesmäki Ilmajoki Oy ei ole kertomansa mukaan erikseen tarkastanut kuvatiedoston nimeä.

35. Milan-tuolin kuvatiedoston nimen ja näin verkkosivujen lähdekoodin sisältämää sanaa "aarnio" on edellä todetun mukaisesti voitu käyttää markkinointitarkoituksessa Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkokaupassa myynnissä olleen Milan-tuolin näkyvyyden edistämiseksi internetissä. Markkinaoikeus katsoo, että Lähdesmäki Oy Ilmajoki on tällä tavoin käyttänyt sanaa "aarnio" merkkinään elinkeinotoiminnassa. Tältä osin merkitystä ei ole sillä Lähdesmäki Oy Ilmajoen esittämällä seikalla, että sana "aarnio" ei esiinny Milan-tuolin yhteydessä Lähdesmäki Oy Ilmajoen internetin käyttäjien tavanomaisesti näkemillä verkkosivuilla.

3.3 Tavaramerkkiloukkausta koskeva arviointi

36. Seuraavaksi on arvioitava, onko Lähdesmäki Oy Ilmajoki edellä todetulla tavalla käyttämällä sanaa "aarnio" merkkinään elinkeinotoiminnassa loukannut Aarnio Design Oy:n tavaramerkkioikeuksia.

37. Edellä mainitut unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa Google France ja Google sekä Interflora ja Interflora British Unit ovat koskeneet tilannetta, jossa kolmas käyttää avainsanana tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Tässä tilanteessa tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö, jos se voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävistä (em. tuomio Google France ja Google, kohta 79 ja tuomio Interflora ja Interflora British Unit, kohta 34).

38. Sen sijaan tilanteessa, jossa kolmas käyttää avainsanana tavaramerkin kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tavaramerkin haltijalla oikeus kieltää kyseisen merkin käyttö vain, jos on olemassa sekaannusvaara (em. tuomio BergSpechte, kohta 22).

39. Selvää on, että merkkiä aarnio on edellä todetuin tavoin käytetty huonekaluille ja tuoleille eli samoille tavaroille kuin mille Aarnio Design Oy:n tavaramerkit EERO AARNIO ja Eero Aarnio Originals on rekisteröity. On myös selvää, että käytetty merkki aarnio ei ole samanlainen kuin Aarnio Design Oy:n tavaramerkit. Asiassa on näin ollen seuraavaksi arvioitava, ovatko merkit samankaltaisia.

40. Tavaramerkki EERO AARNIO ja lisäksi tavaramerkin Eero Aarnio Originals kaksi ensimmäistä sanaa koostuvat henkilön etu- ja sukunimestä. Henkilönnimistä muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa käytettävät perusteet ovat samat kuin ne, joita käytetään muita tavaramerkkityyppejä varten (tuomio 16.9.2004, Nichols, C-404/02, EU:C:2004:538, kohta 25). Nimet ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisiä (kohdat 26 ja 30).

41. Tavaramerkin osien EERO ja AARNIO on katsottava olevan yhtä erottamiskykyisiä. Näiden osien lisäksi tavaramerkkiin Eero Aarnio Originals sisältyvä viimeinen sana "originals" merkitsee alkuperäisiä. Kyseistä sanaa ei ole pidettävä erottamiskykyisenä, vaan se ainoastaan määrittää muita tavaramerkkiin sisältyviä osia.

42. Käytetty merkki aarnio sisältyy kokonaisuudessaan tavaramerkkiin EERO AARNIO ja myös tavaramerkkiin Eero Aarnio Originals. Vertailtavat merkit eroavat tavaramerkkien alkuosan EERO osalta ja toisen tavaramerkin loppuosan Originals osalta. Merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaiset. Merkit ovat jossain määrin samankaltaiset myös merkityssisällön osalta, sillä kumpaankin merkkiin sisältyy sama sukunimi.

43. Kun merkki aarnio on siten samankaltainen kuin Aarnio Design Oy:n tavaramerkit EERO AARNIO ja Eero Aarnio Originals sekä kattaa samanlaisia tavaroita, Aarnio Design Oy:llä on edellä todetuin tavoin oikeus kieltää kyseisen merkin käyttö vain, jos on olemassa sekaannusvaara. Seuraavaksi on siten arvioitava aiheuttaako merkin aarnio käyttö nyt kysymyksessä olevalla tavalla yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.

44. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan (em. tuomio BergSpechte, kohta 39) sekaannusvaara on olemassa, kun internetin käyttäjälle näytetään tavaramerkin kanssa samankaltaisen avainsanan perusteella kolmannen mainos, jonka perusteella tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta.

45. Edellä mainitun tuomion 40 kohdan mukaan myös tuomion 36 kohdassa esitetyt täsmennykset ovat vastaavasti sovellettavissa. Tuomion 36 kohdan ja siinä viitatun oikeuskäytännön mukaan, kun kolmannen mainoksessa annetaan ymmärtää, että tämän kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys, on katsottava, että alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa. Samoin on niin, että vaikka mainoksessa ei vihjattaisi taloudellisen yhteyden olemassaoloon, mutta se on siinä määrin epämääräinen asianomaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi tietää mainoslinkin ja siihen liitetyn kaupallisen viestin perusteella, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan nähden kolmas vai päinvastoin taloudellisesti siihen yhteydessä, on myös katsottava, että tavaramerkin kyseiselle tehtävälle on aiheutettu vahinkoa.

46. Markkinaoikeus toteaa ensiksi, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä internetin hakukoneen hakutuloksesta, jota näytetään internetin käyttäjälle suoritettaessa haku sanoilla, joihin sisältyy sana "aarnio". Asiassa ei siten, kuten edellä kuvatussa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, ole mahdollista arvioida sekaannusvaraa hakutuloksena saatavan mainoslinkin ja siihen liitetyn kaupallisen viestin perusteella (em. tuomio BergSpechte, kohta 36).

47. Lähdesmäki Oy Ilmajoki ei kuitenkaan ole kiistänyt, että käyttämällä internetin hakukoneessa hakusanoja "aarnio pallotuoli" internetin käyttäjä on päässyt tuomion liitteenä 1 olevalle verkkokaupan Milan-tuolin mainossivulle, vaikkakin Lähdesmäki Oy Ilmajoen mukaan näin on tapahtunut vain kerran ja todennäköisesti Aarnio Design Oy:n asiamiehen suorittaman haun perusteella. Tästä lähtökohdasta markkinaoikeus katsoo, että sekaannusvaara on tässä asiassa arvioitavissa Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkosivustolla esitetyn mainoksen perusteella ja siten siis hakutulosta koskevan selvityksen puuttumisesta huolimatta.

48. Merkkiä aarnio on käytetty Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkokaupassa myynnissä olleen "Milan lepotuoli, pallotuoli" -nimisen tuotteen kuvatiedoston nimessä, johon on viitattu verkkokaupan verkkosivujen lähdekoodissa. Tuotetta on myyty 799 eurolla, ja sitä on verkkokaupassa markkinoitu seuraavasti: "Klassinen pallon muotoinen Milan lepotuoli", "Kangasverhoiltuna", "Verhoilun värit punainen tai musta", "Tilaustuote, toimitusaika n. 1–2 viikkoa".

49. Kuvatiedoston nimi ei ole ollut näkyvillä verkkosivua avattaessa, eikä verkkokaupassa ole Milan-tuolien yhteydessä muutoinkaan käytetty Aarnio Design Oy:n tavaramerkkien kanssa samankaltaista merkkiä aarnio. Verkkokaupassa ei siten ole suoraan annettu ymmärtää, että Milan-tuolien ja Aarnio Design Oy:n välillä olisi taloudellinen yhteys.

50. Verkkokaupan sivuilla on kuitenkin ollut esillä kuva Milan-tuolista, jonka on edellä kohdassa 16 katsottu olevan lähinnä kopio Eero Aarnion suunnittelemasta Pallotuolista ja loukkaavan tekijänoikeutta siihen. Asiassa on riidatonta, että niin Eero Aarnio -tunnuksella kuin Pallotuolilla on mainetta ja tunnettuutta. Markkinaoikeus katsoo, että kun internetin käyttäjä on päätynyt sanan "aarnio" sisältävän haun perusteella Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkokaupassa sivulle, jossa myydään jäljitelmää Pallotuolista ja jossa lisäksi on sana "pallotuoli", internetin käyttäjä on saattanut hakunsa perusteella ymmärtää sanan "aarnio" viittaavan Aarnio-nimiseen henkilöön ja nimenomaan Pallotuolin suunnittelijaan Eero Aarnioon sekä näin myös tavaramerkkeihin EERO AARNIO ja Eero Aarnio Originals.

51. Varsinkin kun Eero Aarnio -tunnuksella ja Pallotuolilla on mainetta ja tunnettuutta, ostopäätöstä harkitseva kuluttaja saattaa olla tietoinen huonekalun suunnittelijasta ja antaa tälle tiedolle merkitystä ostopäätöstä tehdessään. Verkkokaupassa oleva Milan-tuolin mainos on näin ollen ollut siinä määrin epämääräinen tuolin alkuperästä, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei ole voinut mainoksen perusteella saada selville tai on voinut vain hankalasti saada selville, onko Lähdesmäki Oy Ilmajoella taloudellinen yhteys tavaramerkkien EERO AARNIO ja Eero Aarnio Originals haltijaan Aarnio Design Oy:öön ja ovatko Milan-tuolit näin ollen peräisin Aarnio Design Oy:ltä tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä.

52. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että Lähdesmäki Oy Ilmajoki on loukannut Aarnio Design Oy:n tavaramerkkejä EERO AARNIO ja Eero Aarnio Originals käyttäessään verkkosivuillaan olleen Milan-tuolin kuvatiedoston nimessä ja verkkosivuston lähdekoodissa ja siten markkinoinnissaan merkkiä aarnio. Tältä osin ei ole merkitystä sillä, että Lähdesmäki Oy Ilmajoki on esittänyt menetelleensä vilpittömässä mielessä. Näin ollen asiassa voidaan vahvistaa vaatimuksen 3 mukaisesti, että Lähdesmäki Oy Ilmajoella ei ole oikeutta käyttää markkinoinnissaan, joka käsitteenä sisältää myös mainonnan, merkkiä aarnio.

53. Lähdesmäki Oy Ilmajoki ei ole käyttänyt vaatimuksessa 3 tarkoitettuja Aarnio Design Oy:n tavaramerkkejä sellaisenaan, vaan niiden kanssa sekaannusvaaran aiheuttavaa merkkiä. Vaatimus 3 on näin ollen hylättävä siltä osin kuin se koskee Aarnio Design Oy:n tavaramerkkien käyttöä sellaisenaan. Lisäksi vaatimus 3 voidaan hyväksyä vain siten rajoitettuna, että se koskee Milan-tuolien markkinointia.

54. Kun vaatimus 3 on asiallisesti olennaisilta osiltaan hyväksytty, asiassa ei ole tarvetta lausua väitettyä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevasta toissijaisesta vaatimuksesta 4.

55. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy ilmi, ettei se, että vaara loukkauksen jatkumisesta ei ole ilmeinen tai vaara on muutoin vain rajallinen, ole erityinen syy olla antamatta kieltomääräystä (ks. tuomio 14.12.2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, kohta 36). Markkinaoikeus katsoo, että kieltomääräyksen antamisesta ei ole tässä asiassa syytä pidättyä sillä perusteella, että tavaramerkkioikeuden loukkaus on päättynyt. Lähdesmäki Oy Ilmajoki on siten kiellettävä uudistamasta menettelyä, jossa Lähdesmäki Oy Ilmajoki on käyttänyt merkkiä aarnio vaatimuksen 7 mukaisesti Milan-tuolien mainonnassa. Markkinaoikeus katsoo riittäväksi, että kiellon tehosteeksi asetettava uhkasakko asetetaan 50.000 euron määräisenä.

56. Kun vaatimus 7 on hyväksytty, asiassa ei ole tarvetta lausua väitettyä sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevasta toissijaisesta vaatimuksesta 8.

4 Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset

4.1 Tekijänoikeuslakiin perustuva hyvitys

57. Teoksen oikeudettomasta käyttämisestä suoritettavasta hyvityksestä säädetään tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentissa. Mainitun lainkohdan mukaan se, joka käyttää teosta vastoin mainittua lakia, on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen.

58. Aarnio Design Oy:n mukaan Pallotuolia koskevan yksinoikeuslisenssin haltija on EEAA Oy ja oikeuksien kokonaisuuden haltija on Aarnio Design Oy. Hyvitys- ja vahingonkorvauksesta 50.000 euroa kuuluu Aarnio Design Oy:lle ja 10.000 euroa EEAA Oy:lle. Markkinaoikeus toteaa, että koska EEAA Oy ei ole Pallotuolin tekijänoikeuden haltija, EEAA Oy:ltä ei ole voinut siirtyä hyvitykseen perustuvia saatavia Aarnio Design Oy:lle. Näin ollen EEAA Oy:ltä mahdollisesti siirtyneet saatavat tulevat arvioitavaksi vahingonkorvausvaatimuksen yhteydessä. Myös esimerkiksi Pallotuolin brändiarvolle mahdollisesti aiheutuneiden tai muiden vahinkojen korvaaminen tulee arvioitavaksi vahingonkorvausvaatimuksen yhteydessä.

59. Tekijänoikeuslain mukaisen kohtuullisen hyvityksen tarkoituksena on osaltaan saattaa tekijänoikeuden haltija siihen asemaan, jossa hän olisi ollut ilman tekijänoikeuden loukkausta. Toisaalta hyvityksen taustalla on ajatus siitä, että loukkaaja ei saa päästä teosta oikeudettomasti käyttämällä parempaan asemaan kuin sitä luvallisesti käyttämällä. Hyvityksellä pyritään myös ehkäisemään tehokkaasti tekijänoikeuksien loukkaamista ja suojattujen teosten lainvastaista käyttöä (esim. KKO 2010:47, kohta 33). Hyvitysvastuun syntyminen ei edellytä, toisin kuin tekijänoikeuslain 57 §:n 2 momenttiin perustuvan vahingonkorvausvastuun, että tekijänoikeutta olisi loukattu tahallisesti tai tuottamuksellisesti taikka että teoksen käyttäjälle olisi kertynyt oikeudettomasta menettelystään taloudellista hyötyä.

60. Hyvitystä määrättäessä on lähtökohdaksi oikeuskäytännössä vakiintunut se vastike, jolla teoksen käyttäjä olisi voinut hankkia oikeudenhaltijalta luvan käyttää teosta. Hyvitys määräytyy tällöin normaalien käyttökorvausten eli lisenssimaksujen mukaisesti (esim. KKO 2010:47, kohta 34). Hyvityksen määrän on lain sanamuodonkin mukaan oltava kohtuullinen ja hyvityksen kohtuullisuutta arvioidaan tapauskohtaisesti. Hyvityksen kohtuullista määrää harkittaessa on huomiota kiinnitetty luvattoman käytön tarkoitukseen ja laajuuteen sekä tapahtuneen loukkauksen laatuun ja vahingollisuuteen (esim. KKO 2007:63, kohta 7 ja 10).

61. Esitetyn selvityksen perusteella Milan-tuoleja on tarjottu myytäväksi Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkokaupassa 1.5.2015–18.3.2017. Markkinaoikeus on edellä katsonut näytetyksi, että Lähdesmäki Oy Ilmajoki on myynyt yhteensä kolme Milan-tuolia kysymyksessä olevana aikana.

62. Aarnio Design Oy on esittänyt, että Pallotuolin tekijänoikeutta loukkaava käyttö on tapahtunut tavalla, jonka osalta ei ole olemassa vertailukelpoista normaalia lisenssimaksua tai muuta vastaavaa käyttökorvausta, joten kohtuullisen hyvityksen määrä on sen mukaan määritettävä kokonaisharkintaan perustuvan arvion pohjalta.

63. Kun asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, olisiko Milan-tuolien markkinointiin ollut saatavissa lisenssiä ja mikä lisenssin hinta olisi ollut, hyvityksen määrä on arvioitava kokonaisharkintaan perustuen. Alkuperäisten Pallotuolien myynnistä EEAA Oy:n Aarnio Design Oy:lle maksama lisenssimaksu, jonka määrä on liikesalaisuutena salassa pidettävä, ei sellaisenaan sovellu tässä asiassa hyvityksen perustaksi ottaen huomioon Milan-tuolin huomattavasti Pallotuolia alhaisempi hinta. Tämä lisenssimaksu voidaan kuitenkin ottaa huomioon osana hyvityksen määrän arviointia etenkin, kun hyvityksen tarkoituksena on osaltaan pyrkiä ehkäisemään tehokkaasti tekijänoikeuksien loukkaamista. Lisäksi huomioon on otettava, että Milan-tuoleja on tarjottu myytäväksi Lähdesmäki Oy Ilmajoen verkkokaupassa lähes kahden vuoden ajan.

64. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus arvioi kohtuullisen hyvityksen määräksi 1.500 euroa. Vaatimus 10 on näin ollen hyväksyttävä tämän määräisenä.

4.2 Tekijänoikeuslakiin perustuva vahingonkorvaus

65. Koska Aarnio Design Oy:n tekijänoikeuteen perustuva hyvitysvaatimus on hyväksytty vain osaksi, asiassa on seuraavaksi arvioitava tähän nähden toissijaista vahingonkorvausvaatimusta.

66. Tekijänoikeuslain 57 §:n pykälän 2 momentin mukaan, jos teosta käytetään tahallisesti tai tuottamuksesta, hyvityksen lisäksi on suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, myös kärsimyksestä ja muusta haitasta.

67. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön. Pykälän 3 momentin mukaan, jos yksityisoikeudellisen saatavan määrästä ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä taikka se olisi saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vaivalla, tuomioistuin arvioi määrän.

68. Pykälän esitöissä (HE 46/2014 vp s. 47) on 3 momentin osalta todettu sen tarkoituksena olevan estää se epäoikeudenmukaisena pidettävä tilanne, että saatavan perusteista on esitetty uskottava näyttö ja että maksuvelvollisuus on sinänsä kiistaton, mutta kanne joudutaan hylkäämään, koska määrästä ei ole riittävän vahvaa näyttöä.

69. Kun otetaan huomioon Pallotuolin tunnettuudesta asiassa esitetty ja Lähteenmäki Oy Ilmajoen asema ammattimaisena toimijana huonekalualalla, markkinaoikeus katsoo, että tekijänoikeuden loukkaus on ollut vähintäänkin tuottamuksellinen. Näin ollen vahingonkorvauksen edellytykset täyttyvät tältä osin.

70. Aarnio Design Oy on perustellut vahingonkorvausvaatimustaan Pallotuolin myynnin ja brändiarvon vähenemisellä sekä EEAA Oy:lle myönnetyn yksinoikeuslisenssin arvon vähenemisellä ja EEAA Oy:ltä siirtyneillä vahingonkorvaussaatavilla. Lisäksi Aarnio Design Oy on esittänyt, että myytyjen Milan-tuolien lukumäärästä riippumatta Aarnio Design Oy:lle on aiheutunut vahinkoa siitä, että suuri kotimainen huonekaluliike on pitänyt myynnissä ja markkinoinut Pallotuolin kopioita usean vuoden ajan. Tämä pitkäkestoinen kopiotuotteiden myynti ja markkinointi on vaikuttanut voimakkaasti Pallotuolien myyntiin ja brändiarvoon. Koska kopiotuotteet ovat huonompilaatuisia, mutta ulkoasultaan samankaltaisia Pallotuolin kanssa, kopiotuotteiden myynti ja markkinointi on alentanut myös aitojen tuotteiden arvoa.

71. Lähdesmäki Oy Ilmajoen on edellä katsottu myyneen kolme Milan-tuolia ajanjaksolla 1.5.2015–18.3.2017. SM on kertonut erään kolmannen yrityksen hankkineen jostakin 30 kopiotuolia, jotka kestivät huonosti ja aiheuttivat mielikuvaa Pallotuolin heikkolaatuisuudesta ja siten brändiarvon laskua. SM on kertonut myös, että Pallotuolin haluttavuus kärsii, kun kopiotuotteita oletetaan aidoiksi tuotteiksi.

72. Markkinaoikeus toteaa, että SM:n kertomuksessa ei ole voinut olla kysymys Lähdesmäki Oy Ilmajoen myymistä Milan-tuoleista myytyjen tuolien lukumäärä ja Milan-tuolien myyntilaskuista ilmenevät ostajat huomioon ottaen. Lähdesmäki Oy Ilmajoki ei voi myöskään olla vastuussa joidenkin kolmansien osapuolien myymien tai markkinoimien kopiotuotteiden aiheuttamista vahingoista. Aarnio Design Oy ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, miltä osin väitetyt vahingot olisivat olleet seurausta nimenomaan Lähdesmäki Oy Ilmajoen menettelystä.

73. Aarnio Design Oy ei edellä todetun lisäksi ole esittänyt selvitystä Pallotuolien myyntimääristä tai myynnin kehityksestä tai muistakaan seikoista, joihin se on perustanut vahingonkorvausvaatimuksensa. Pallotuolien hinta on ollut moninkertainen Milan-tuolien hintaan verrattuna. TK ja MM ovat todistajina kuultaessa kertoneet hyvin vähäisestä kävijämäärästä Lähdesmäki Oy Ilmajoen Milan-tuolia koskevilla verkkosivuilla. Markkinaoikeus katsoo edellä todetuin perustein, ettei ole uskottavaa, että Lähdesmäki Oy Ilmajoen toteuttama Milan-tuolien myynti ja markkinointi olisivat vähentäneet Pallotuolien myyntiä.

74. Erityisesti EEAA Oy:n osalta markkinaoikeus toteaa lisäksi, että SM:n kertomuksen mukaan yhtiö on aloittanut yksinoikeuslisenssisopimuksen mukaisen myynnin vuoden 2017 alusta. Näin ollen Lähdesmäki Oy Ilmajoen vuonna 2016 myymällä kolmella Milan-tuolilla ei ole voinut tälläkään perusteella olla vaikutusta EEAA Oy:n myyntiin.

75. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että Lähdesmäki Oy Ilmajoen menettelystä olisi muutoinkaan aiheutunut sellaista vahinkoa, joka tulisi korvattavaksi asiassa tuomittavan hyvityksen lisäksi. Siten tekijänoikeuteen perustuva vahingonkorvausvaatimus 11 on hylättävä.

4.3 Tavaramerkkilakiin perustuva hyvitys ja vahingonkorvaus

76. Asiaan tältä osin sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 38 §:n 2 momentin (680/2006) mukaan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovitella. Pykälän 3 momentin mukaan, jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

77. Tavaramerkkilain esitöiden mukaan (HE 26/2006 vp s. 23) hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvitys on siten riippumaton niistä taloudellisista menetyksistä, joita oikeudeton käyttäminen on saattanut aiheuttaa. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmissa tapauksissa pitää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua. Velvollisuus suorittaa hyvitystä ei edellytä huolimattomuutta.

78. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole esitetty selvitystä Aarnio Design Oy:n tavaramerkkeihin perustuvasta mahdollisesta käyttökorvauksesta tai muusta perusteesta hyvitykselle. Kun otetaan huomioon, mitä tavaramerkkiloukkausta koskevan arvioinnin yhteydessä on todettu loukkauksen laajuudesta ja luonteesta, markkinaoikeus katsoo riittäväksi hyvitykseksi 500 euroa. Markkinaoikeus toteaa tältä osin vielä, että hyvitysvaatimuksia ei ole voinut siirtyä EEAA Oy:ltä, joka ei ole tavaramerkkioikeuksien haltija.

79. Koska Aarnio Design Oy:n tavaramerkkioikeuteen perustuvaa hyvitystä koskeva vaatimus 13 on hyväksytty vain osaksi, asiassa on seuraavaksi arvioitava tähän nähden toissijaista vahingonkorvausvaatimusta.

80. Tavaramerkin haltijalla on edellä todetuin tavoin tavaramerkkilain (7/1964) 38 §:n 2 momentin (680/2006) mukaan oikeus saada yksinoikeutta sanottuihin tunnusmerkkeihin tahallisesti tai huolimattomuudesta loukanneelta korvaus loukkauksen aiheuttamasta vahingosta.

81. Kuten jo edellä on todettu, oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu.

82. Aarnio Design Oy on perustanut korvausvaatimuksensa siihen, että Lähdesmäki Oy Ilmajoen menettely on aiheuttanut vahinkoa sen tavaramerkkien erottamiskyvylle ja maineelle.

83. Tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin esitöiden (HE 26/2006 vp s. 23) mukaan loukkaus on usein omiaan aiheuttamaan myös liiketoiminnan nauttiman maineen ja arvostuksen vähentymistä tai häiritsemään asiakassuhteita, vaikkakin näistä syistä johtuva vahinko on yleensä erityisen vaikea näyttää toteen. Samanlaista vaikeasti näytettävissä olevaa taloudellista vahinkoa loukkaus voi aiheuttaa tavaramerkin goodwill-arvolle tai erottamiskyvylle vesittymisen kautta.

84. Aarnio Design Oy ei ole esittänyt mitään näyttöä tavaramerkkien erottamiskyvylle ja maineelle aiheutuneesta väitetystä vahingosta. Tällaisen vahingon toteennäyttäminen on edellä todetuin tavoin sinänsä vaikeaa. Kun kuitenkin otetaan huomioon, mitä tavaramerkkioikeuden loukkausta koskevan arvioinnin yhteydessä on todettu loukkauksen laajuudesta ja luonteesta, markkinaoikeus katsoo, että vahinkoa ei ole aiheutunut ainakaan hyvityksen määrän ylittäviltä osin. Vahingonkorvausta koskeva vaatimus 14 on siten hylättävä.

5 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

85. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

86. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

87. Aarnio Design Oy:n Lähdesmäki Oy Ilmajoen menettelyn lainvastaisuuden vahvistamista ja kieltämistä koskevat ensisijaiset vaatimukset on pääosin hyväksytty. Sen suoritusvaatimukset ovat olleet määriltään selvästi liiallisia, kun tekijänoikeusloukkaukseen perustuva hyvitysvaatimus on hyväksytty 60.000 euron asemesta ainoastaan 1.500 euron suuruisena ja tavaramerkkioikeusloukkaukseen perustuva hyvitysvaatimus puolestaan 20.000 euron asemesta ainoastaan 500 euron suuruisena. Muut suoritusvaatimukset on hylätty. Nämä seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Lähdesmäki Oy Ilmajoki on syytä velvoittaa osaksi korvaamaan Aarnio Design Oy:n oikeudenkäyntikulut. Korvauksen määrää harkittaessa markkinaoikeus katsoo vielä, ettei asia ole ollut sen laatuinen ja laajuinen, että valmisteluistunnossa ja pääkäsittelyssä olisi ollut tarpeen käyttää kahta asiamiestä. Lisäksi valmistelun kuluessa vaatimuksia on muutettu useita kertoja, mistä on aiheutunut osittain tarpeettomia oikeudenkäyntikuluja. Näihin seikkoihin nähden markkinaoikeus katsoo, että oikeudenkäyntikulujen korvattava määrä palkkion osalta on 15.000 euroa. Vaatimukseen sisältyvien kulujen määrän osalta Lähdesmäki Oy Ilmajoella ei ole ollut huomauttamista.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus

1. vahvistaa, että Lähdesmäki Oy Ilmajoella ei ole oikeutta saattaa yleisön saataviin "Milan-lepotuoli, pallotuoli" -nimisiä tuoleja, jotka loukkaavat tekijänoikeutta Eero Aarnion suunnittelemaan Pallotuoliin

2. kieltää Lähdesmäki Oy Ilmajokea 50.000 euron sakon uhalla uudistamasta menettelyä, jossa Lähdesmäki Oy Ilmajoki on tarjoamalla "Milan-lepotuoli, pallotuoli" -nimisiä tuoleja myytäväksi saattanut niitä yleisön saataviin

3. vahvistaa, että Lähdesmäki Oy Ilmajoella ei ole oikeutta käyttää "Milan-lepotuoli, pallotuoli" -nimisten tuolien markkinoinnissa merkkiä aarnio

4. kieltää Lähdesmäki Oy Ilmajokea 50.000 euron sakon uhalla uudistamasta menettelyä, jossa Lähdesmäki Oy Ilmajoki on Milan-tuolien mainonnassa käyttänyt merkkiä aarnio

5. velvoittaa Lähdesmäki Oy Ilmajoen suorittamaan Aarnio Design Oy:lle tekijänoikeuslain mukaisena hyvityksenä 1.500 euroa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuine viivästyskorkoineen 30.11.2018 lukien

6. velvoittaa Lähdesmäki Oy Ilmajoen suorittamaan Aarnio Design Oy:lle tavaramerkkilain mukaisena hyvityksenä 500 euroa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuine viivästyskorkoineen 30.11.2018 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa Lähdesmäki Oy Ilmajoen korvaamaan Aarnio Design Oy:n oikeudenkäyntikulut 15.800 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskoroa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Aarnio Design Oy:n kanteen muilta osin.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 30.3.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pekka Savola.

Milan lepotuoli, pallotuoli kuvakaappaus verkkosivulta. Liite 1 pdf-muodossa

Kuva alkuperäisestä Pallotuolista. Liite 2 pdf-muodossa

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen