MAO:544/19

Asian tausta

Markkinaoikeus on 22.1.2018 antamallaan päätöksellä numero 32/18 hylännyt Crystalis Entertainment UG:n (haftungsbeschränkt) (jäljempänä myös Crystalis Entertainment UG) A:han kohdistaman, todistelun turvaamista koskevan hakemuksen asiassa diaarinumero 2017/348.

Kantajien pantua 26.2.2018 vireille A:han (jäljempänä myös vastaaja) kohdistetun kanteen asiassa diaarinumero 2018/81 markkinaoikeus on 23.4.2018 antamallaan yksipuolisella tuomiolla numero 244/18 velvoittanut vastaajan suorittamaan Crystalis Entertainment UG:lle hyvityksenä televisiosarjan Spartacus kolmentoista jakson luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta yhteensä 6.500 euroa viivästyskorkoineen, Scanbox Entertainment A/S:lle hyvityksenä elokuvan A Walk Among the Tombstones luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta 750 euroa viivästyskorkoineen ja Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:lle hyvityksenä elokuvan The Hateful Eight luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta 750 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut vastaajan korvaamaan kantajien yhteiset oikeudenkäyntikulut 6.830 eurolla viivästyskorkoineen.

Vastaaja on 25.7.2018 hakenut takaisinsaantia edellä mainittuun yksipuoliseen tuomioon.

Kanne

Vaatimukset

Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt) on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan sille hyvityksenä televisiosarjan Spartacus kolmentoista jakson luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta yhteensä 6.500 euroa viivästyskorkoineen.

Scanbox Entertainment A/S on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa vastaajan suorittamaan sille hyvityksenä elokuvan A Walk Among the Tombstones luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta 750 euroa viivästyskorkoineen.

Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa vastaajan suorittamaan sille hyvityksenä elokuvan The Hateful Eight luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta 750 euroa viivästyskorkoineen.

Lisäksi kantajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa vastaajan korvaamaan niiden yhteiset oikeudenkäyntikulut 7.490 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Crystalis Entertainment UG:llä on yksinoikeus televisiosarjan Spartacus välittämiseen yleisölle vertaisverkossa. Vastaaja on loukannut mainittua yksinoikeutta sarjan kolmeentoista eri jaksoon saattamalla niitä yleisön saataviin internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa, joten vastaajan tulee maksaa kantajalle tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukainen hyvitys.

Crystalis Entertainment UG on esittänyt riittävän näytön siitä, että vastaaja on saattanut yleisön saataviin kolmetoista televisiosarjan Spartacus jaksoa, mikä käy ilmi kantajien kirjallisesta todisteesta 1. Vastaajan tulee siten suorittaa kohtuullinen hyvitys kaikkien vaaditun kolmentoista jakson osalta.

Scanbox Entertainment A/S:llä on yksinoikeus elokuvan A Walk Among the Tombstones välittämiseen yleisölle vertaisverkossa. Vastaaja on loukannut mainittua yksinoikeutta saattamalla elokuvaa yleisön saataviin internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa, joten vastaajan tulee maksaa kantajalle tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukainen hyvitys.

Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:llä on yksinoikeus televisiosarjan elokuvan The Hateful Eight välittämiseen yleisölle vertaisverkossa. Vastaaja on loukannut mainittua yksinoikeutta saattamalla elokuvaa yleisön saataviin internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa, joten vastaajan tulee maksaa kantajalle tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukainen hyvitys.

Kohtuullinen hyvitys yksityishenkilönä tapahtuneesta ammattimaista jakelua vahingoittavasta ja tämän kanssa kilpailevasta toiminnasta on 500 euroa televisiosarjan jaksoa ja 750 euroa elokuvaa kohti. Tässä yksittäisessä tapauksessa kantajat eivät kuitenkaan vastusta vastaajan vaatimusta alentaa hyvitys elokuvateoksen osalta 100 euroon ja televisiosarjan yhden jakson osalta 50 euroon.

Kantajien kuluvaatimuksesta 3.410 euroa perustuu haastehakemuksen valmistelemiseen ja laatimiseen. Kuluvaatimuksesta 1.430 euroa perustuu työhön, joka on tehty turvaamistoimen hakemisvaiheessa asiassa diaarinumero 2017/348. Kaikki kulut ovat olleet tarpeellisia. Turvaamistoimi on ollut tarpeen ja edellytyksenä pääasian etenemiselle siitä huolimatta, että hakemus on hylätty. Turvaamistoimihakemuksen laatimiseen käytetty selvitystyö on ollut sellaisenaan hyödynnettävissä pääasiassa. Haastehakemuksen valmistelemiseen liittyvät oikeudenkäyntikulut on joka tapauksessa korvattava täysimääräisenä huolimatta siitä, että kantajat ovat myöhemmin myöntäneet riidattomaksi seikaksi haastehakemuksessa vaadittua alhaisemman kohtuullisen hyvityksen määrän. Tekijänoikeuslain mukainen hyvitys vaaditaan luonteeltaan enimmäismääräisenä, jolloin määrältään suurellakaan häviöllä ei voida katsoa olevan merkittävää vaikutusta oikeudenkäyntikulujen määrään.

Vastaus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Crystalis Entertainment UG:n (haftungsbeschränkt) kanteen 300 euroa ylittävältä osalta, Scanbox Entertainment A/S:n kanteen 100 euron ylittävältä osalta ja Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:n kanteen 100 euron ylittävältä osalta. Lisäksi vastaaja on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kantajien yhteisen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen 2.500 euroa ylittävältä osalta. Vielä vastaaja on vaatinut, että kantajat velvoitetaan korvaamaan Varsinais-Suomen oikeusaputoimistolle oikeudenkäyntikuluina 610,50 euroa viivästyskorkoineen.

Perusteet

Crystalis Entertainment UG ei ole esittänyt riittävää selvitystä siitä, että vastaaja olisi televisiosarjan Spartacus osalta saattanut yleisön saataviin enemmän kuin kuusi ensimmäisen tuotantokauden jaksoa eli jaksot 6, 7, 9 ja 11–13. Vastaaja ei ole atk-asiantuntija. Hänen modeemiinsa on tunkeuduttu. Hänellä ei ole ollut tietokoneellaan BitTorrent-ohjelmistoa.

Markkinaoikeuden oikeuskäytännössä vertaisverkkoa käyttämällä tapahtuneen yleisön saataviin saattamisen osalta kohtuulliseksi hyvitykseksi on katsottu televisiosarjan jakson osalta 50 euroa ja elokuvateoksen osalta 100 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen määrä on liiallinen. Joka tapauksessa ei ole perusteita velvoittaa vastaajaa korvaamaan kuluja, jotka ovat liittyneet todistelun turvaamista koskeneeseen asiaan diaarinumero 2017/348.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt)

1. TECXIPIO GmbH:n selvitys oikeudenloukkauksista kerätyistä tiedoista.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

1. Asiassa on A:n takaisinsaantihakemuksessa esittämiin vaatimuksiin nähden riidatonta se, että vastaaja on ilman oikeudenhaltijan lupaa saattanut yleisön saataviin elokuvaa A Walk Among the Tombstones, elokuvaa The Hateful Eight sekä televisiosarjan Spartacus ensimmäisen tuotantokauden jaksoja 6, 7, 9 ja 11–13. Vastaaja on kiistänyt sen, että hän olisi saattanut yleisön saataviin televisiosarjan Spartacus kaikkia ensimmäisen tuotantokauden jaksoja eli myös jaksoja 1–5, 8 ja 10.

2. Vastaaja on lisäksi katsonut, että tekijänoikeuden loukkauksesta tuomittavan hyvityksen määrän tulee olla elokuvateoksen osalta enintään 100 euroa ja televisiosarjan jakson osalta enintään 50 euroa. Kantajat ovat vastaajan takaisinsaantihakemuksen käsittelyn yhteydessä myöntäneet oikeiksi vastaajan esittämät edellä mainitut määrät.

3. Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, laissa säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

4. Edellä mainitun pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

5. Tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentin esitöistä (HE 28/2004 vp s. 77 ja 78) käy ilmi, että mainitussa säännöksessä tarkoitettuna teoksen välittämisenä voidaan pitää esimerkiksi teoksen saattamista yleisön saataviin tietoverkon välityksellä. Yleisölle välittämiseen sisältyy myös tilauspohjainen, pyynnöstä tapahtuva välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana (on demand). Tietoverkossa pyynnöstä tapahtuvasta yleisölle välittämisestä on kysymys myös silloin, kun teos on tallennettuna tietoverkkoon kytkettyyn palvelimeen siten, että se on yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavissa nähtäväksi, kuultavaksi tai muuten käytettäväksi joko maksua vastaan tai maksutta. Kysymyksessä on pyynnöstä tapahtuva yleisölle välittäminen riippumatta siitä, ottaako kukaan tosiasiassa yhteyttä palvelimeen saadakseen teoksen saataviinsa. Pelkkä mahdollisuus teoksen saataviin saamiseen riittää.

6. Yleisölle välittämisestä on edellä mainittujen esitöiden (s. 78) mukaan kysymys myös silloin, kun tietoverkkoon kytkeytynyt käyttäjä sallii tietokoneensa muistilaitteen sisällön käyttämisen tietoverkon välityksellä muille verkon käyttäjille tällaisen toiminnan mahdollistavan tietokoneohjelmiston avulla (peer to peer). Teoksen välittää tietoverkossa yleisölle se henkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla teos välitetään tietoverkossa tai teos on tietoverkkoon kytketyllä palvelimella yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavilla.

7. Tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaan muun ohella joka vastoin mainittua lakia käyttää teosta, on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen.

8. Tekijänoikeuslain mukaisen kohtuullisen hyvityksen tarkoituksena on osaltaan saattaa tekijänoikeuden haltija siihen asemaan, jossa hän olisi ollut ilman tekijänoikeuden loukkausta. Toisaalta hyvityksen taustalla on ajatus siitä, että loukkaaja ei saa päästä teosta oikeudettomasti käyttämällä parempaan asemaan kuin sitä luvallisesti käyttämällä. Hyvityksellä pyritään myös ehkäisemään tehokkaasti tekijänoikeuksien loukkaamista ja suojattujen teosten lainvastaista käyttöä (esimerkiksi KKO 2010:47, kohta 33). Hyvitysvastuun syntyminen ei edellytä, että tekijänoikeutta olisi loukattu tahallisesti tai tuottamuksellisesti taikka että teoksen käyttäjälle olisi kertynyt oikeudettomasta menettelystään taloudellista hyötyä.

Televisiosarjan Spartacus ensimmäisen tuotantokauden kaikkien jaksojen saattaminen yleisön saataviin

9. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön.

10. Kantaja Crystalis Entertainment UG on osoitukseksi siitä, että vastaaja on saattanut yleisön saataviin televisiosarjan Spartacus kaikki ensimmäisen tuotantokauden jaksot, esittänyt TECXIPIO GmbH:n teknisen selvityksen IP-osoitteen X toiminnasta BitTorrent-verkossa ajalla 30.7.2016 kello 15:55:31–31.7.2016 kello 10:56:56 (UTC).

11. Edellä mainitun teknisen selvityksen perusteella BitTorrent-verkossa jaettavana on ollut "Spartacus [complete Season I]" eli kysymyksessä olevan televisiosarjan koko tuotantokausi. Selvityksen perusteella IP-osoitteesta X on oltu liityttynä yhteensä 293 parveen. Kullakin parvella on ollut tiedostonimi, jonka mukaan kyse on ollut kysymyksessä olevan televisiosarjan ensimmäisen tuotantokauden jonkin jakson tai ainakin sen osan jakamisesta. Selvityksen mukaan kutakin televisiosarjan Spartacus ensimmäisen tuotantokauden jaksoa on jaettu useammassa parvessa.

12. Vastaaja ei ole kiistänyt sitä, että mainittu IP-osoite on edellä mainittuna aikana ollut hänen hallinnassaan. Vastaaja ei ole myöskään kiistänyt sitä, että hän on saattanut jaksoja 6, 7, 9 ja 11–13 yleisön saataviin. Jaksojen 1–5, 8 ja 10 osalta vastaaja on vedonnut vain siihen, että hänen modeemiinsa olisi tunkeuduttu. Vastaaja ei ole kuitenkaan tuonut esille seikkoja, jotka olisivat liittyneet hänen modeeminsa käyttöolosuhteisiin kuten modeemin salaukseen tai sellaisiin henkilöihin, joilla olisi edes teoriassa ollut mahdollisuus tunkeutua hänen modeemiinsa.

13. Markkinaoikeus toteaa, että internetyhteyden haltijan on esitettävä uskottavaa näyttöä tai vähintäänkin uskottava selitys hänen internetyhteytensä käytöstä muun henkilön toimesta horjuttaakseen olettamaa siitä, että hän itse on käyttänyt internetyhteyttään. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa vastaaja ei ole esittänyt tällaista näyttöä taikka selitystä.

14. Edellä esitetyllä tavalla IP-osoitteesta on jaettu alle vuorokauden ajalla kaikkia jaksoja eli myös jaksoja 1–5, 8 ja 10. Yleisen elämänkokemuksen valossa on pidettävä erittäin epätodennäköisenä sitä, että joku muu kuin vastaaja olisi juuri samaan aikaan vastaajan hallinnassa olevaa IP-osoitetta hyödyntäen jakanut juuri saman televisiosarjan saman tuotantokauden sellaisia jaksoja, joita vastaaja ei olisi jakanut.

15. Edellä lausutuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo Crystalis Entertainment UG:n esittäneen uskottavan näytön siitä, että vastaaja on saattanut yleisön saataviin myös televisiosarjan Spartacus ensimmäisen tuotantokauden jaksot 1–5, 8 ja 10. Näin ollen vastaajan on katsottava saattaneen yhteensä kolmetoista mainitun televisiosarjan jaksoa yleisön saataviin.

Hyvityksen määrä

16. Asiassa on tullut riidattomaksi, että kohtuullisena hyvityksenä elokuvateoksen jakamisen osalta on pidettävä 100 euroa ja televisiosarjan jakson osalta 50 euroa. Vastaaja on siten velvollinen suorittamaan Crystalis Entertainment UG:lle yhteensä 650 euroa, Scanbox Entertainment A/S:lle 100 euroa ja Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:lle 100 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

17. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

18. Luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Luvun 3 §:n 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

19. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset.

20. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan pääasian käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asianosaisen vaatimuksesta se, kenen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

21. Markkinaoikeus toteaa sekä kantajien että vastaajan vaatineen oikeudenkäyntikulujaan asiassa. Lisäksi vastaaja on paljoksunut kantajien vaatimien oikeudenkäyntikulujen määrää ja vaatinut, ettei ainakaan todistelun turvaamista koskevan asian diaarinumero 2017/348 osalta vaadittuja oikeudenkäyntikuluja määrätä korvattaviksi.

22. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kantajat ovat ensin kirjeitse vaatineet vastaajalta sittemmin myös kanteessaan vaatimiaan määriä, joiden osalta kantajat ovat kuitenkin takaisinsaantivaiheessa myöntäneet oikeiksi vastaajan esittämät määrät, jotka ovat määriltään televisiosarjan jaksojen osalta kymmenen prosenttia alun perin vaaditusta määrästä ja elokuvien osalta hieman yli kymmenen prosenttia. Markkinaoikeus toteaa, että vaikka vastaaja on hävinnyt asian perusteeltaan, vastaajan kiistäminen on tosiasiassa perustunut lähinnä korvausten määrän kiistämiseen. Tältä osin vastaajan voidaan katsoa voittaneen asian kantajien myönnettyä oikeiksi vastaajan esittämät korvausten määrät. Näin ollen kantajien vaatimukset on hyväksytty vain osittain. Markkinaoikeus katsoo, että mikäli kantajat olisivat alun perin esittäneet vaatimuksinaan määriltään lopulta hyväksymänsä määrät, olisi ollut mahdollista, että asiassa ei olisi kertynyt oikeudenkäyntikuluja nyt esitetyssä määrin. Nyt hyväksymättä jäänyt osuus kantajien vaatimuksista on siten voinut vaikuttaa kantajien oikeudenkäyntikulujen määrään.

23. Vastaajan paljoksuttua kantajien oikeudenkäyntikulujen määrää markkinaoikeus pitää kohtuullisena oikeudenkäyntikulujen määränä yksipuolisen tuomion antamisen yhteydessä määrättyä oikeudenkäyntimaksun määrää 2.000 euroa ja palkkion osalta 2.000 euroa eli yhteensä 4.000 euroa. Vastaaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus kumoaa 23.4.2018 asiassa diaarinumero 2018/81 antamansa yksipuolisen tuomion numero 244/18.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan Crystalis Entertainment UG:lle (haftungsbeschränkt) tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisena hyvityksenä televisiosarjan Spartacus kolmentoista jakson luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta yhteensä 650 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 12.3.2018 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan Scanbox Entertainment A/S:lle tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisena hyvityksenä elokuvan A Walk Among the Tombstones luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta 100 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 12.3.2018 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:lle tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisena hyvityksenä elokuvan The Hateful Eight luvattomasta yleisön saataviin saattamisesta 100 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 12.3.2018 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n korvamaan Crystalis Entertainment UG:n (haftungsbeschränkt), Scanbox Entertainment A/S:n ja Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:n yhteiset oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla. Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää A:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 17.2.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen