MAO:368/19

Kanne

Vaatimukset

Orion Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus

1. kieltää Ratiopharm Oy:tä käyttämästä tavaramerkkiä PEGORATIO ummetuslääkkeen tavaramerkkinä

2. vaatimukseen 1 nähden toissijaisesti kieltää Ratiopharm Oy:tä 300.000 euron sakon uhalla käyttämästä oikeudettomasti hyväksi Orion Oyj:n tavaramerkkiin Pegorion sisältyvää mainetta ja tunnettuutta käyttämällä tavaramerkkiä PEGORATIO ummetuslääkkeen tavaramerkkinä

3. määrää tavaramerkkiloukkauksen johdosta Ratiopharm Oy:n tuotteet ja markkinoinnin muutettavaksi niin, että tavaramerkki PEGORATIO poistetaan tuotepakkauksista, tuoteselosteista, kaikesta painetusta ja sähköisestä markkinointimateriaalista sekä muusta markkinoinnista; mikäli poistaminen ei ole mahdollista, on tällainen omaisuus määrättävä hävitettäväksi

4. vaatimukseen 3 nähden toissijaisesti määrää oikaisutoimena 300.000 euron sakon uhalla tavaramerkkiin Pegorion sisältyvän maineen ja tunnettuuden hyväksikäytön johdosta Ratiopharm Oy:n tuotteet ja markkinoinnin muutettavaksi niin, että tavaramerkki PEGORATIO poistetaan tuotepakkauksista, tuoteselosteista, kaikesta painetusta ja sähköisestä markkinointimateriaalista sekä muusta markkinoinnista; mikäli poistaminen ei ole mahdollista, on tällainen omaisuus määrättävä hävitettäväksi

5. julistaa Ratiopharm Oy:n tavaramerkin numero 261560 PEGORATIO rekisteröinnin kokonaisuudessaan mitättömäksi

6. velvoittaa Ratiopharm Oy:n suorittamaan Orion Oyj:lle kohtuullisena hyvityksenä 80.356 euroa tavaramerkkioikeuden loukkauksesta ja korvaamaan loukkauksella aiheuttamansa vahingon 100.000 eurolla korkolain mukaisine viivästyskorkoineen 31.12.2018 lukien

7. toissijaisesti vaatimukseen 6 nähden velvoittaa Ratiopharm Oy:n korvaamaan Orion Oyj:n tavaramerkin Pegorion maineelle ja tunnettuudelle sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa aiheutuneen vahingon 100.000 eurolla korkolain mukaisine viivästyskorkoineen 31.12.2018 lukien.

Lisäksi Orion Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Ratiopharm Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 38.515 eurolla ja palkkion osalta 97.852,50 eurolla eli yhteensä 136.367,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkkioikeuden loukkaus (vaatimus 1)

Ratiopharm Oy:n (jäljempänä myös Ratiopharm) tavaramerkki numero 261560 PEGORATIO aiheuttaa sekaannusvaaran Orion Oyj:n (jäljempänä myös Orion) aikaisempaan samoille tavaroille suojattuun ja käytettyyn tavaramerkkiin numero 237181 Pegorion.

Orionin tavaramerkki Pegorion, jonka rekisteröinnin hakemuspäivä on 29.3.2006, kattaa luokassa 5 tavarat "Farmaseuttiset valmisteet, dieettiravintoaineet ja ravintolisät lääkinnälliseen käyttöön". Pegorion on jo yli kymmenen vuoden ajan ollut käytössä ummetuslääkkeen tavaramerkkinä ja tullut kohdeyleisön keskuudessa hyvin tunnetuksi.

Ratiopharm on hakenut tavaramerkin PEGORATIO rekisteröintiä 4.4.2014. Rekisteröinti kattaa luokassa 5 tavarat "Farmaseuttiset tuotteet ummetuksen hoitoon" ja Ratiopharm käyttää tavaramerkkiä ummetuslääkkeiden tunnuksena.

Kysymyksessä olevilla tavaramerkeillä myytävät ummetuslääkkeet ovat itsehoitolääkkeitä, joita kuluttaja voi tilata suoraan esimerkiksi verkkokaupasta. Sen lisäksi luonnollisesti apteekki- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset tuntevat tuotteet myymällä ja määräämällä niitä kuluttajille sekä neuvoen kuluttajia niiden käytössä. Tavaroiden kohdeyleisö koostuu sekä keskivertokuluttajista koostuvasta suuresta yleisöstä että apteekki- ja terveydenhoitoalan ammattilaisista. Lääkkeiden osalta kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on korostunut riippumatta siitä, onko kysymys resepti- vai itsehoitolääkkeistä.

Tavaramerkkien Pegorion ja PEGORATIO välillä on sekaannusvaara erityisesti siksi, että kysymyksessä olevat tavarat ovat täysin identtiset. Sekaannusvaaraa lisää tavaramerkin Pegorion erottamiskyky. Tavaramerkki on jo itsessään hyvin erottamiskykyinen. Sen erottamiskykyä lisää yli kymmenen vuotta jatkunut käyttö ja siitä seuraava tunnettuus.

Tavaramerkki Pegorion on niin tunnettu, että sen erottamiskyky on lisääntynyt ja se saa tästä johtuen tavallista laajempaa suojaa ummetuslääkkeen tavaramerkkinä. Orion on Suomessa lääkealan markkinajohtaja ja sen tuotteet tavaramerkkeineen ovat näkyvästi käytössä koko Suomessa. Pegorion-ummetuslääkettä on mainostettu televisiossa, radiossa, painetussa mediassa ja internetissä. Kaikki mediat ovat olleet valtakunnanlaajuisia ja ovat tavoittaneet kaikki kohdeyleisön edustajat. Pegorion-ummetuslääkettä koskevat Orionin markkinointipanostukset ovat vuosina 2006–2017 olleet 2.266.000 euroa.

Pegorion-ummetuslääkettä myydään hieman alle 50.000 kappaletta kuukaudessa. Lääkettä myydään jauheena 6 tai 12 gramman annospusseissa samalla tavalla kuin PEGORATIO-ummetuslääkettä. Tavaramerkki Pegorion on näkyvästi käytössä pakkauksissa. Pegorion on käytössä ummetuslääkkeen tavaramerkkinä myös Orionin kotisivuilla. Google-haussa tavaramerkki Pegorion tuo yhteensä noin 6.750 hakutulosta.

Elokuussa 2018 suoritetun markkinatutkimuksen mukaan tavaramerkin Pegorion autettu tunnettuus ummetuslääkkeen tavaramerkkinä kuluttajakohderyhmässä on ollut 26 prosenttia kaikkien vastaajien osalta ja 45 prosenttia ummetuslääkkeiden käyttäjien osalta. Samaan aikaan suoritetun tutkimuksen mukaan apteekkialan ammattilaisten keskuudessa autettu tunnettuus on ollut 100 prosenttia ja terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa 96 prosenttia. Orionin oman jatkuvan brändiseurantatutkimuksen mukaan tunnettuus kuluttajakohderyhmässä on huhtikuussa 2018 ollut 31,7 prosenttia.

Kirjainyhdistelmä PEG on kysymyksessä olevilla tavaramerkeillä myytävien ummetuslääkkeiden vaikuttavan aineen makrogolin eli polyetyleeniglykolin kemiallinen lyhenne. Tällä seikalla ei kuitenkaan ole merkitystä sekaannusvaaraa arvioitaessa. Vaikka osa apteekki- tai terveydenhoitoalan ammattilaisista tuntisi kirjainyhdistelmän PEG merkityksen kemiallisena lyhenteenä, keskivertokuluttajalle kirjainyhdistelmän PEG merkityssisältö on vieras. Kysymyksessä on erottamiskyvyltään vahva osa tavaramerkkiä. Sekaannusvaaran syntymiseksi on riittävää, että osa kohdeyleisöstä ei ymmärrä kysymyksessä oleville tavaramerkeille yhteisen alkuosan PEGOR tai PEG merkityssisältöä.

Tavaramerkit ovat ulkoasultaan erittäin samankaltaiset. Olennaista on, että nimenomaan merkkien alkuosat ovat identtiset. Merkit ovat pituudeltaan kahdeksan ja yhdeksän kirjainta, joista viisi ensimmäistä kirjainta ovat samoja. Lisäksi kumpaankin merkkiin sisältyy kirjainyhdistelmä IO, joka lisää merkittävästi visuaalista samankaltaisuutta. Ainoat erottavat tekijät merkeissä ovat N-kirjain tavaramerkissä Pegorion ja kirjainyhdistelmä AT tavaramerkissä PEGORATIO.

Myös lausuntatavan osalta merkit ovat hyvin samankaltaiset. Ne lausutaan alun PEGO osalta samalla tavalla. Pääpaino on merkkien alkuosilla myös lausuntatavan samankaltaisuutta arvioitaessa. Lausuttaessa jälkimmäiset osat ovat RION ja RATIO, joissa lausuntaan tuo samankaltaisuutta niiden alussa oleva R-kirjain ja kirjainyhdistelmä IO.

Merkityssisällön osalta tavaramerkit ovat melko samankaltaiset. Merkkien lausunnallinen alkuosa PEGO on keksitty ja vailla merkityssisältöä kuluttajakohderyhmälle. Tavaramerkin Pegorion loppuosalla RION ei myöskään ole merkityssisältöä, mutta Ratiopharmin tavaramerkin PEGORATIO englanninkielinen loppuosan RATIO voidaan ymmärtää merkitsevän suhdetta tai viittaavan Ratiopharmin toiminimeen.

On selvää, että tavaramerkkien välillä vallitsee sekaannusvaara, kun asiaa kokonaisuutena arvioitaessa otetaan huomioon tavaramerkin Pegorion tunnettuus, merkkien korkea samankaltaisuuden aste, merkkien alkuosien identtisyys, myös loppuosissa olevat samankaltaisuudet, tavaroiden identtisyys, samat jakelu-, myynti- ja markkinointikanavat sekä tavallinen keskivertokuluttaja ratkaisevana kohderyhmänä. Tavaramerkkien sama kohdeyleisö sekoittaa merkit keskenään ja kuluttajat pitävät Orionia tavaramerkillä PEGORATIO varustettujen lääkkeiden alkulähteenä. Myöhäisempi tavaramerkki PEGORATIO synnyttää myös mielleyhtymän aikaisempaan Pegorion-tavaramerkkiin nähden. Tavaramerkin PEGORATIO käyttö merkitsee näin ollen tavaramerkkiin Pegorion liittyvän maineen ja tunnettuuden oikeudetonta hyväksikäyttöä.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on vielä lisäksi otettava huomioon markkinatutkimuksessa esille tulleet tosiasialliset sekaannukset kuluttajakohderyhmässä Ratiopharmin PEGORATIO-tavaramerkin alkuperästä. Koska Orionin tavaramerkki Pegorion on tullut tunnetuksi kohderyhmän keskuudessa, merkittävä osa markkinatutkimukseen vastanneista on yhdistänyt myös tavaramerkin PEGORATIO Orioniin. Tavaramerkki PEGORATIO yhdistetään kohderyhmässä selvästi enemmän Orioniin kuin Ratiopharmiin. Nämä tosiasialliset sekaannukset tuotteen alkuperästä vahvistavat sen, että tavaramerkkien Pegorion ja PEGORATIO välillä vallitsee sekaannusvaara.

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa (vaatimus 2)

Ratiopharm on pyrkinyt hyötymään tavaramerkin Pegorion maineesta ja tunnettuudesta ottamalla käyttöön tavaramerkin PEGORATIO, joka synnyttää mielleyhtymän Orionin tavaramerkkiin nähden. Tavaramerkillä Pegorion myytävät ummetuslääkkeet ovat tunnettuja kohderyhmän keskuudessa vuodesta 2006 jatkuneen koko maan laajuisen käytön seurauksena. Tavaramerkkiin Pegorion liittyy sen tunnettuuden ohella myös positiivinen maine, jonka hyväksi Orion on tehnyt merkittäviä markkinointipanostuksia.

Markkinatutkimusten perusteella tavaramerkin Pegorion maine koostuu kuluttajien keskuudessa erityisesti valmistajan luotettavuudesta ja kotimaisuudesta, lääkärien ja terveydenhuollon ammattilaisten suositteluista, sopivuudesta jatkuvaan käyttöön, haitallisten sivuvaikutusten puuttumisesta ja tuotemuodosta sekä käyttötavasta. Apteekki- ja terveydenhoitoalan ammattilaisten keskuudessa maine muodostuu erityisesti turvallisuudesta, tehokkuudesta, tunnetusta toimivuudesta, helppokäyttöisyydestä, mahdollisuudesta sekoittaa nesteeseen ja suoliston tottumattomuudesta sekä tuttuudesta.

Tavaramerkki PEGORATIO luo mielleyhtymän Orionin tavaramerkkiin Pegorion nähden. Merkkien alkuosat PEGOR ovat identtiset ja myös loppuosiin sisältyy sama kirjainyhdistelmä IO. Molemmat tavaramerkit koskevat ummetuslääkkeitä eli kilpailevia tuotteita. Orionin tavaramerkin Pegorion tunnettuus on saanut aikaan sen, että kohdeyleisöllä on hyvin muistissa tavaramerkki Pegorion. Kuluttajia koskeva markkinatutkimus on kiistaton todiste siitä, että PEGORATIO synnyttää mielleyhtymän Orioniin ja kuluttajat erehtyvät tavaramerkin alkuperästä. Tutkimuksessa enemmistö kuluttajista on yhdistänyt PEGORATIO-merkin nimenomaan Orioniin, ei Ratiopharmiin.

Ratiopharmilla on ollut tarkoitus hyötyä tavaramerkin Pegorion maineesta ja tunnettuudesta. Ratiopharm on ollut tietoinen tavaramerkistä.

Pegorion-ummetuslääke on ollut markkinoilla näkyvästi esillä jo vuodesta 2006 lukien. Orion ja Ratiopharm ovat toistensa kilpailijoita, jotka tuntevat toistensa tuotteet erittäin hyvin.

Tavaramerkki ei ole yhdistelmä lääkkeen vaikuttavan aineen polyetyleeniglykolin kemiallisesta lyhenteestä PEG ja Ratiopharmin toiminimen osasta RATIO. Tavaramerkki on laadittu tarkoituksellisesti siten, että se mahdollisimman paljon jäljittelee Orionin tunnettua tavaramerkkiä. Ratiopharm-konsernilla on hyvin suuri määrä muita tavaramerkkejä, joissa on loppuosa RATIO ja alkuosassa lisäelementti ilman o-kirjainta. Esimerkkeinä voidaan mainita tavaramerkit FLURATIO, MOTILRATIO, pharmratio ja PRARATIO.

Hyötymistarkoitus ilmenee myös tarkasteltaessa muiden ummetuslääkkeiden tavaramerkkejä, joita ovat LAXOBERON, LEVOLAC, MICROLAX, VI-SIBLIN, DUPHALAC, MOVICOL, TOILAX, COLONSOFT ja PICORION. Lääkeyhtiöistä ainoastaan Ratiopharm on ottanut käyttöön merkin, jonka alkuun sisältyy kirjainyhdistelmä PEG ja joka samalla on hyvin samankaltainen Orionin aikaisempaan tavaramerkkiin Pegorion nähden. Ratiopharmilla ei ole ollut mitään pakkoa ottaa käyttöön tällaista tavaramerkkiä. Myös Ratiopharmilla on useita muita ummetuslääkkeitä, joiden tavaramerkki on erilainen. Näitä ovat Laxansratiopharm, Laxbene-ratiopharm ja Hylak.

Perustelut vaatimusten 3–7 osalta

Koska tavaramerkki PEGORATIO aiheuttaa sekaannusvaaran Orionin aikaisemmin rekisteröimään ja tunnetuksi tekemään tavaramerkkiin Pegorion, tavaramerkki PEGORATIO on rekisteröity vastoin lakia ja sen rekisteröinti tulee julistaa mitättömäksi.

Tavaramerkki PEGORATIO on käytössä Ratiopharmin tuotepakkauksissa, tuoteselosteissa, markkinoinnissa ja markkinointimateriaaleissa. Sähköisestä markkinointimateriaalista ja muusta sähköisestä markkinoinnista tavaramerkki on mahdollista poistaa. Painetusta markkinointimateriaalista, tuotepakkauksista ja tuoteselosteista poistaminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista, joten ne on määrättävä hävitettäväksi.

Ratiopharm tulee velvoittaa suorittamaan Orionille kohtuullinen hyvitys tavaramerkkioikeuden loukkauksesta. Hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmissa tapauksissa pitää tavanomaista käyttökorvausta. Velvollisuus suorittaa hyvitys ei edellytä huolimattomuutta. Määrältään hyvitysvaatimus perustuu loukkaavan tuotteen kokonaismyyntiin ja lääkealalla noudatettavaan kahdeksan prosentin suuruiseen keskimääräiseen käyttökorvaukseen. Ratiopharmin PEGORATIO-tuotteiden kokonaismyynti on ollut noin 1.004.456 euroa aikavälillä 1.5.2018–30.4.2019. Kohtuullisen hyvityksen määrä kahdeksan prosentin suuruisen käyttökorvauksen mukaan laskettuna on 80.356 euroa.

Ratiopharm on aiheuttanut tavaramerkkiloukkauksella vahinkoa Orionin Pegorion-tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle. Loukkaus on aiheuttanut myös saamatta jäänyttä voittoa ja muuta vahinkoa. Vahinkojen kohtuullinen yhteismäärä on 100.000 euroa. Ratiopharmin menettely on ollut tahallista tai joka tapauksessa ainakin huolimatonta.

Orion on lähettänyt Ratiopharmille loukkausta koskevan kieltokirjeen 17.5.2018 tultuaan tietoiseksi tavaramerkin PEGORATIO käytöstä. Tästä huolimatta Ratiopharm ei ole lopettanut tai muuttanut tavaramerkkinsä käyttöä. Ratiopharm on myös ollut tietoinen kilpailevasta

Pegorion- ummetuslääkkeestä. Ratiopharmin menettely on ollut tahallista alkaen tavaramerkin PEGORATIO luomisesta tai ainakin kieltokirjeen vastaanottamisesta. Se, että tavaramerkki PEGORATIO on rekisteröity, ei poista loukkauksen tahallisuutta tai huolimattomuutta. Tavaramerkkirekisteröinti ei ole tae siitä, että rekisteröidyn merkin käyttö ei loukkaisi jonkun aikaisempia oikeuksia. Lisäksi tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä ei oteta huomioon esimerkiksi aikaisemman merkin tunnettuutta ja siitä johtuvaa tavaramerkin tavallista laajempaa suoja-alaa.

Asiassa on lukuisia vahingonkorvausvastuuta korottavia tekijöitä, joita ovat loukkauksen tahallisuus, loukatun tavaramerkin maine ja tunnettuus, laajamittainen myynti loukkaavalla tavaramerkillä, tavaramerkin PEGORATIO alkuperää koskevat konkreettiset sekaannukset kuluttajakohderyhmässä ja kilpailevan tuotteen vähentävä vaikutus Orionin myyntiin.

Toissijaisesti Ratiopharm tulee velvoittaa korvaamaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa Pegorion-tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle aiheutuneet vahingot sekä saamatta jääneen voiton. Ratiopharm käyttää Orionin ummetuslääkkeiden kanssa kilpaileville tuotteille tahallisesti ja hyvän liiketavan vastaisesti PEGORATIO-tavaramerkkiä, joka synnyttää mielleyhtymän Orionin Pegorion-tavaramerkkiin. Ratiopharmin pyrkimys hyötyä Orionin tavaramerkin maineesta ja tunnettuudesta aiheuttaa Orionille vahinkoa, kun Pegorion-tavaramerkkiä ei enää yhdistetä Orioniin samalla tavalla kuin aiemmin. Lisäksi menettely aiheuttaa Orionille vahinkoa saamatta jääneenä voittona.

Vastaus

Vaatimukset

Ratiopharm Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Orion Oyj:n kanteen.

Lisäksi Ratiopharm Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Orion Oyj:n korvaamaan Ratiopharm Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 234,90 eurolla ja palkkion osalta 82.010 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkkiloukkausta koskeva kieltovaatimus (vaatimus 1)

Tavaramerkkien PEGORATIO ja Pegorion välillä ei ole sekaannusvaaraa. Kokonaisarvioinnin perusteella tavaramerkit eroavat toisistaan siinä määrin, että niiden välille ei voi syntyä edes vaaraa mielleyhtymästä. Ratiopharmin PEGORATIO-tuotteet eivät siten loukkaa Orionin tavaramerkkiä Pegorion ja väitettyyn loukkaukseen perustuvat vaatimukset tulee hylätä.

Sinänsä ei ole kiistanalaista, etteivätkö tavaramerkkien Pegorion ja PEGORATIO rekisteröinnit kattaisi samoja tavaroita. Sekaannusvaaraa ei tässä huolimatta ole, koska tavaramerkit eivät ole samankaltaisia.

Pegorion ei ole Orionin väittämällä tavalla hyvin tunnettu tavaramerkki. Pegorion ei siten ole tunnettuuden johdosta tavallista erottamiskykyisempi eikä saa tavallista tavaramerkkirekisteröintiä laajempaa suojaa.

Orionin teettämästä markkinatutkimuksesta esitetyt tulokset eivät osoita tavaramerkin Pegorion erityistä tunnettuutta eikä kysymyksessä ole markkinoiden johtava tuote. Tavaramerkin spontaani tunnettuus on tutkimuksen mukaan ollut vain kahdeksan prosenttia kohderyhmän keskuudessa. Kuvilla autettu tunnettuus ummetuslääkkeiden tavaramerkkinä on ollut korkeintaan 26 prosenttia kaikkien tutkimukseen vastanneiden joukossa. Autetun tunnettuuden osalta Pegorion on ollut tutkimuksen kattamista tavaramerkeistä vasta viidenneksi tunnetuin. Kahden tunnetuimman tavaramerkin tunnettuusluvut ovat olleet 56 prosenttia ja 48 prosenttia kaikkien tutkimukseen vastanneiden joukossa. Oikeuskäytännössä on edellytetty tavaramerkin erityisen erottamiskyvyn osoittamiseksi yli 60 prosentin tai yli 80 prosentin tunnettuutta. Tavaramerkin Pegorion tunnettuus on huomattavasti tätä vähäisempää.

Ummetuslääkkeiden käyttäjien keskuudessa tavaramerkin Pegorion autettu tunnettuus on tutkimuksen mukaan ollut korkeintaan 45 prosenttia. Tavaramerkin Pegorion spontaanin tunnettuuden on mitattu olleen korkeimmillaan 66 prosenttia lääkealan ammattilaisten keskuudessa teetetyssä markkinatutkimuksessa. Nämäkään tulokset eivät osoita tavaramerkin erityistä tunnettuutta. Tavaramerkin kohdeyleisöön kuuluu muitakin tahoja kuin ummetuslääkkeiden käyttäjät ja lääkealan ammattilaiset, kuten esimerkiksi muut kuluttajat. Tavaramerkin Pegorion tunnettuutta on merkityksetöntä tarkastella ainoastaan edellä mainittujen yksittäisten kohderyhmien osalta.

Markkinatutkimuksessa jopa kahdeksan eri valmistajien ummetuslääkettä on saavuttanut autettuna 100 prosentin tunnettuuden ainakin apteekkialan ammattilaisten ja osa myös terveydenhoidon ammattilaisten keskuudessa. PEGORATIO-tavaramerkin autettu tunnettuusprosentti on ollut 96 prosenttia apteekkialan ammattilaisten keskuudessa.

Orionin oman jatkuvan brändiseurannan tuloksista on esitetty vain luvut, joiden mukaan Pegorion on vasta viidenneksi tunnetuin ummetuslääkkeiden tuotemerkki. Brändiseurannan toteuttamistavoista ei ole esitetty selostusta. Myöskään tavaramerkin Pegorion medianäkyvyys, markkinointipanostukset, tiedot kokonaismyynneistä, markkinointiaineisto sekä esimerkit käytöstä Orionin kotisivuilla ja muilla verkkosivuilla eivät vaikuta tunnettuuden arviointiin. Tavaramerkin tunnettuutta arvioidaan nimenomaan kohdeyleisön keskuudessa. Näin ollen medianäkyvyys, markkinointipanostukset, tiedot kokonaismyynneistä, markkinointimateriaalit sekä esimerkit käytöstä Orionin kotisivuilla ja muilla verkkosivuilla eivät itsessään millään tavoin ilmennä tavaramerkin erityistä tunnettuutta.

Sekä Orionin tavaramerkki Pegorion että Ratiopharmin tavaramerkki PEGORATIO on muodostettu lääkealalla erityisesti geneeristen lääkevalmisteiden osalta yleisen nimeämiskäytännön mukaisesti yhdistämällä lääkevalmisteen vaikuttavan aineen lyhenne päätteeseen, joka yksilöi tuotetta valmistavan yhtiön. Tällainen vakiintunut nimeämiskäytäntö ehkäisee tavaramerkkien sekaannusvaaraa ja erottaa eri valmistajien tavaramerkit toisistaan. Nimeämiskäytäntö on vakiintunut pitkän ajanjakson kuluessa ja on laajasti käytössä alan toimijoilla suurimmat toimijat mukaan lukien.

Tavaramerkeillä Pegorion ja PEGORATIO markkinoitavien ummetuksen hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden vaikuttava aine on makrogoli eli polyetyleeniglykoli, jonka yleisesti tunnettu kemiallinen lyhenne on PEG. Ratiopharmin lääkevalmisteelleen käyttämässä tavaramerkissä vaikuttavaa ainetta merkitsevän alkuosan PEG ja valmistajan yksilöivän loppuosan RATIO väliin on lisätty o-kirjain helpottamaan tunnuksen lausumista kahden konsonantin välissä.

Orion on viitannut esimerkkeinä Ratiopharmin tavaramerkkeihin, joissa ei ole o-kirjainta vaikuttavaa ainetta merkitsevän alkuosan ja

RATIO-loppuosan välissä. Ratiopharm-konsernilla on kuitenkin myös useita tavaramerkkejä, joissa loppuosaa RATIO edeltää o-kirjain. Ratiopharm vaihtelee tunnuksen alku- ja loppuosan välissä tunnuksen lausumista helpottavia kirjaimia valmistekohtaisesti.

Esimerkkinä edellä mainitusta lääkealan nimeämiskäytännöstä voidaan mainita myös amlodipiiniä vaikuttavana aineena sisältävä lääkevalmiste, jota Ratiopharm on vuodesta 2007 alkaen markkinoinut tavaramerkillä AMLORATIO. Orion on puolestaan vuonna 2017 tuonut markkinoille amlodipiiniä niin ikään vaikuttavana aineena sisältävän lääkevalmisteensa tunnuksella AMLODORION.

Tavaramerkkien Pegorion ja PEGORATIO lisäksi kemiallista lyhennettä PEG on käytetty Suomessa myös muissa ummetuksen hoitoon tarkoitetuissa lääkevalmisteissa, joiden vaikuttavana aineena on makrogoli. Näitä ovat esimerkiksi Sabora pharma Oy:n

PEGITAB-valmiste, Velinor AG:n PEGICOL-valmiste ja MIP Pharma GmbH:n OLOPEG-valmiste. Orionilla ei ole olla yksinoikeutta tämän kemiallisen lyhenteen käyttöön ummetuslääkkeiden tunnuksessa.

Ratiopharm käyttää toisinaan myös koko toiminimeään osana tavaramerkkiä. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa on kuitenkin merkityksellistä, että Ratiopharmilla on markkinoilla toinen makrogolia vaikuttavana aineena sisältävä tuote kauppanimellä MACROGOL RATIOPHARM. Kyseinen tuote on luokiteltu terveydenhuollon laitteeksi ja tarvikkeeksi. Ratiopharmin on tullut kehittää toinen kaupallinen tunnus tuotteelle, joka myös sisältää makrogolia vaikuttavana aineena, mutta on luokiteltu itsehoitolääkkeeksi. Vakiintuneen nimeämiskäytännön mukaisesti Ratiopharm on antanut tälle riidan kohteena olevalle tuotteelleen nimen PEGORATIO.

Toisin kuin Orion väittää, vaikuttavan aineen polyetyleeniglykolin kemiallinen lyhenne PEG ei ole erottamiskyvyltään vahva. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa kohdeyleisö koostuu sekä tavallisista kuluttajista että apteekki- ja terveydenhoitoalan ammattilaisista. Apteekeissa myytävien lääkevalmisteiden osalta kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso on tavallista korkeampi.

Keskivertokuluttaja tuntee lääkealalla yleisen nimeämiskäytännön ja ymmärtää tavaramerkkien alkuosan eli lyhenteen PEG viittaavan lääkkeen vaikuttavaan aineeseen, vaikka ei tietäisi tämän aineen tarkkaa kemiallista nimeä polyetyleeniglykoli. Merkkien loppuosien keskivertokuluttaja ymmärtää viittaavan valmisteen myyntiluvan haltijaan. Kuluttajat tunnistavat useiden lääkealan valmistajien nimiä, kuten Orionin ja Ratiopharmin. Teva Pharmaceutical Industries Ltd:n teettämän markkinatutkimuksen mukaan 98 prosenttia tutkimukseen vastanneista on tunnistanut Orionin toiminimen lääkevalmistajana ja 94 prosenttia Ratiopharmin toiminimen. Vaikka osa kohdeyleisöstä ei ymmärtäisikään merkin yhden osan merkityssisältöä, tämä ei sellaisenaan merkitse sekaannusvaaran syntymistä, vaan sekaannusvaaran arviointi perustuu kokonaisarvioon merkkien ulkoasun, ääntämistavan ja merkityssisällön samankaltaisuudesta eikä ainoastaan merkin yhden osan merkityssisällöstä.

Tavaramerkissä PEGORATIO erottamiskykyinen osa on myyntiluvan haltijaan viittaava loppuosa RATIO. Alkuosa PEG on ummetuslääkkeen vaikuttavan aineen makrogolin eli polyetyleeniglykolin kemiallinen lyhenne. Vertailtaville tavaramerkeille yhteinen alkuosa PEG on ummetuslääkkeitä kuvailevana erottamiskyvytön. Sekaannusvaaran arvioinnissa on siten kiinnitettävä huomiota erityisesti tavaramerkkien loppuosiin ORATIO ja ORION.

Vertailtavat tavaramerkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaiset eikä kuluttajille muodostu mielleyhtymää merkkien välillä. Tavaramerkki PEGORATIO on yhdeksänkirjaiminen ja se muodostuu osista PEG ja RATIO sekä näiden väliin lisätystä o-kirjaimesta, joka helpottaa lausumista kahden konsonantin välissä. Tavaramerkki Pegorion on kahdeksankirjaiminen ja koostuu osista PEG ja ORION. Keskivertokuluttaja kiinnittää näissä tavaramerkeissä huomiota hallitsevassa asemassa oleviin loppuosiin alkuosan sijasta. Alkuosa on kuvaileva ja loppuosia huomattavasti lyhyempi. Loppuosat ORATIO ja ORION eroavat ulkoasultaan selvästi toisistaan, vaikka niiden kaksi ensimmäistä kirjainta ovat samat.

Myös lausuntatavan osalta tavaramerkit eroavat toisistaan. Ratiopharmin tavaramerkki lausutaan neljänä tavuna PE–GO–RA–TIO. Orionin tavaramerkki lausutaan tavutettuna PEG–O–RION tai PEG–ORION. Keskivertokuluttaja kiinnittää lausuntatavan osalta huomiota merkkien kahteen viimeiseen tavuun, jotka lausutaan täysin eri tavoin.

Tavaramerkit eroavat toisistaan myös merkityssisällöltään. Edellä todetuin tavoin keskivertokuluttaja ymmärtää merkkien alkuosan PEG viittauksena valmisteen lääkeaineeseen. Samoin keskivertokuluttaja ymmärtää merkkien loppuosat ORATIO ja ORION viittauksena tunnettuihin lääkealan valmistajiin Ratiopharmiin ja Orioniin. Koska merkkien loppuosat ovat hallitsevassa asemassa, keskivertokuluttaja ymmärtää merkkien käsitteellisen eron ja sen, että kyse on eri yrityksistä. Tavaramerkin PEGORATIO loppuosa RATIO viittaa myös englanninkieliseen sanaan. Jos tavaramerkin osalla kuitenkin on monia eri merkityksiä, joista yksi on erityisen tärkeä kysymyksessä olevien tavaroiden näkökulmasta, merkityssisällön vertailussa tulee keskittyä tähän merkitykseen. Kun kyseessä ovat lääkevalmisteet, on viittaus lääkeyhtiöön merkittävästi selkeämpi kuin viittaus englanninkieliseen sanaan, jolla ei ole mitään liityntää lääkevalmisteisiin.

Sekaannusvaaran puuttumisen osoittaa myös se, että rekisteriviranomainen ei ole tavaramerkkiä PEGORATIO vuonna 2014 rekisteröitäessä pitänyt tavaramerkkiä Pegorion rekisteröinnin esteenä. Rekisteriviranomainen ei ole muutoinkaan rekisteröintikäytännössään katsonut PEG-alkuisten merkkien olevan sekoitettavissa toisiinsa luokassa 5. Esimerkiksi tavaramerkkien numero 258242 PEGITAB ja numero 1003020 PEGICOL rekisteröinneille ei ole ollut esteitä, eikä niiden ole katsottu aiheuttavan sekaannusvaaraa aiemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin, kuten Orionin tavaramerkkiin Pegorion.

Orionin viittaamat konkreettiset sekaannustapaukset markkinatutkimuksessa eivät osoita sekaannusvaaraa. Näitä sekaannustapauksia on ollut seitsemällä prosentilla kaikista tutkimukseen vastanneista, mikä on alhainen lukumäärä. Lisäksi Orion ei ole esittänyt tarkempia tietoja markkinointitutkimuksen toteutustavasta eikä sitä tule ottaa sekaannusvaaran arvioinnin perustaksi tässä asiassa.

Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva kieltovaatimus (vaatimus 2)

Ratiopharm ei myöskään ole käyttänyt sopimattomasti hyväksi tavaramerkkiin Pegorion sisältyvää mainetta tai tunnettuutta. Tätä koskevaan väitteeseen perustuvat vaatimukset tulee siten hylätä.

Tavaramerkin maineen ja tunnettuuden sopimaton hyväksikäyttö edellyttäisi ensinnäkin, että tavaramerkki olisi niin tunnettu, että se yhdistetään elinkeinonharjoittajan maineeseen. Orion ei ole näyttänyt tavaramerkillä Pegorion olevan tällaista mainetta ja tunnettuutta. Pegorion ei ole laajalti tunnettu tavaramerkki eikä muullakaan tavoin erityisen tunnettu. Lisäksi Orionin teettämässä markkinatutkimuksessa Pegorion on sijoittunut vasta neljänneksi tavaramerkiksi, jonka kuluttajat valitsivat. Vain kahdeksan prosenttia kohdeyleisöstä valitsi ensisijaisesti tavaramerkillä Pegorion varustetun ummetuslääkkeen.

Nyt esillä olevassa asiassa vaadittava tunnettuuden taso on tavallista korkeampi, sillä väitetyn jäljittelyn kohde ei ole omaperäinen. Tavaramerkki Pegorion on muodostettu lääkealalla vakiintuneen nimeämiskäytännön mukaisesti eikä se siten ole omaperäinen tunnus.

Tavaramerkin goodwill-arvo ei perustu pelkästään lääkeaineen käyttäjien positiivisiin kokemuksiin eli tuotteen laatuun. Tunnettuus on ratkaiseva osa goodwill-arvoa. Tavaramerkin Pegorion tunnettuus ei ole riittävän korkea, jotta väitettyyn goodwill-arvon hyväksikäyttöön voitaisiin vedota.

Lisäksi maineen ja tunnettuuden sopimaton hyväksikäyttö edellyttäisi, että elinkeinonharjoittaja on menettelyllään luonut mielleyhtymän toiseen elinkeinonharjoittajaan ja pyrkinyt näin hyötymään viimeksi mainitun elinkeinonharjoittajan maineesta. Tavaramerkkien välillä ei synny mielleyhtymää. Mitä asiantuntevampi kohdeyleisö on, sitä vähäisemmät erot riittävät poistamaan mielleyhtymän syntymisen. Lääkevalmisteiden osalta kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso tavallista korkeampi.

Orionin teettämä markkinatutkimus ei osoita mielleyhtymän syntymistä. Tutkimukseen vastanneet eivät ole nähneet tuotepakkauksia, kun heiltä on tiedusteltu, minkä valmistajan tuotemerkki Pegorion on. Siten vastaajilla ei ole ollut tietoa kaikista seikoista, jotka tavallisesti ovat kuluttajien tiedossa heidän tarkastellessaan tavaramerkeillä varustettuja tuotteita.

Orion on hyötymistarkoitusta koskevan väitteensä osalta viitannut seuraaviin ummetuslääkkeiden tuotemerkkeihin LAXOBERON, LEVOLAC, MICROLAX, VI-SIBLIN, DUPHALAC, MOVICOL, TOILAX, COLONSOFT ja PICORION. Näistä tuotteista muiden kuin MOVICOL ja COLONSOFT vaikuttava aine ei ole polyetyleeniglykoli. PEG-kirjainyhdistelmän ottaminen tuotenimiin ei olisi edes nimeämiskäytännön mukaista. Orion on myös viitannut Ratiopharmin muiden ummetuslääkkeiden tuotemerkkeihin Laxansratiopharm, Laxbene-ratiopharm ja Hylak, joissa ei ole kirjainyhdistelmää PEG. Näiden tuotteiden markkinoija ei ole vastaajayhtiö, vaan ratiopharm GmbH. Tuotteita ei markkinoida Suomessa eikä niiden vaikuttava aine ole polyetyleeniglykoli.

Ratiopharm ei ole jäljitellyt millään tavoin Orionin tuotepakkausta. Myös tuotepakkausten erilaisuus osoittaa, että Ratiopharm ei ole millään tavoin pyrkinyt hyötymään tavaramerkin Pegorion väitetystä maineesta ja tunnettuudesta. Ratiopharmin pakkaus noudattaa Ratiopharmin itsehoitopakkausten yleisilmettä, joka on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymä. Orionin ja Ratiopharmin tuotepakkaukset eroavat toisistaan selvästi niin värityksen, tunnusten, mittasuhteiden, asettelujen kuin kokonaisvaikutelmankin perusteella. Tuotepakkaukset eivät siten ole sekoitettavissa toisiinsa eikä niiden välille aiheudu mielleyhtymää.

Värityksen osalta Ratiopharmin pakkauksen pääväri on oranssi kuten muissakin Ratiopharmin tuotteissa. Kyseistä pääväriä ei sen sijaan ole lainkaan käytetty Orionin tuotteen pakkauksessa. Pakkauksissa päävärin ohella käytettävät muut värit vaihtelevat tuotekohtaisesti. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen antaman ohjeistuksen mukaan saman lääkevalmisteen eri vahvuudet tulisi erottaa käyttäen värejä. Voimakkaat värit antavat signaalin voimakkaammasta lääkevalmisteesta, kun taas hennot värit viittaavat heikompaan vahvuuteen. Ratiopharmin ja Orionin pakkauksissa käytetty vaaleansininen värisävy on yleinen ja neutraali sekä lääkepakkauksissa usein käytetty väri. Violetin värin on sen sijaan tarkoitus edellä mainitun ohjeistuksen mukaisesti antaa kohderyhmälle viesti tuotteen voimakkaammasta vahvuudesta. Violettia väriä käytetään myös muiden valmistajien ummetuksen hoitoon tarkoitettujen tuotteiden pakkauksissa, kuten Oy Verman Ab:n Smartlax-tuotteiden, Sabora pharma Oy:n MOVICOL JUNIOR PLAIN -tuotteiden, Harmonia Life Oy:n Fructolax-tuotteiden sekä Oriola Finland Oy:n Resource Aktiva -tuotteiden pakkauksissa.

Värityksen lisäksi Ratiopharmin ja Orionin tuotepakkaukset eroavat toisistaan myös muilla tavoin. PEGORATIO-tavaramerkillä markkinoitavien valmisteiden pakkausten etuosaan on sijoitettu selkeästi Ratiopharmin yritystunnus.

Vertailtavat tuotepakkaukset eroavat toisistaan myös kuvioelementeiltään. PEGORATIO-tavaramerkki on sijoitettu Ratiopharmin tuotepakkauksen vasempaan yläkulmaan suorakulmion muotoiselle valkoiselle alueelle, kun taas tavaramerkki Pegorion sijaitsee Orionin tuotepakkauksen keskiosassa ovaalinmuotoisella valkoisella alueella. Ratiopharmin pakkaus on myös muilta elementeiltään suoraviivainen, kun taas Orionin pakkauksen elementit ovat enemmän kaarevat ja vailla suorakulmion muotoisia linjoja. Tuotepakkausten erilaiset mittasuhteet erottavat ne myös käytännössä selvästi toisistaan.

Maineen ja tunnettuuden oikeudetonta hyväksikäyttöä arvioitaessa on merkitystä myös sillä, että pakkauksien selkeiden eroavaisuuksien lisäksi Ratiopharm on edellä todetuin tavoin noudattanut lääkealalla vakiintunutta nimeämiskäytäntöä. Ratiopharm on nimennyt tuotteensa ja markkinoinut niitä tavaramerkillä PEGORATIO, kuten mitkä tahansa muutkin tuotteensa ja vakiintuneen nimeämiskäytännön mukaisesti. Ratiopharmilla on myös oikeus käyttää omaa toiminimeään toiminnassaan, eikä Orionilla ole yksinoikeutta tuotteita kuvailevaan lääketieteelliseen PEG-lyhenteeseen. Nyt esillä olevassa asiassa markkinoilla on useita tuotteita, jotka sisältävät tuotteita kuvailevan alkuosan PEG. Näin Ratiopharmilla on oikeus käyttää tavaramerkkiään PEGORATIO tuotteidensa tunnuksena.

Ratiopharm on lisäksi noudattanut brändinsä aikaisemmin käytettyä tyylisuuntaa ja yleisilmettä esimerkiksi pakkauksissaan ja markkinoinnissaan. Näin Ratiopharmin tuotteet yhdistyvät Ratiopharmin RATIO-tuoteperheeseen. Suomalaiset keskivertokuluttajat myös tietävät yleisesti, että Ratiopharm ja Orion ovat kaupalliselta alkuperältään toisistaan erillisiä tunnuksia, jotka ovat myös itsenäisiä tavaramerkkirekisteröintejä. Näin keskivertokuluttaja erottaa myös tavaramerkit PEGORATIO ja Pegorion toisistaan.

Ratiopharm ei ole sen markkinointia kokonaisuutena arvioiden luonut mielleyhtymää tavaramerkkiin Pegorion eikä pyrkinyt näin hyötymään tavaramerkin maineesta.

Perustelut Orionin kannevaatimusten 3–7 osalta

Koska tavaramerkkien PEGORATIO ja Pegorion välillä ei ole sekaannusvaaraa eikä tavaramerkkiä PEGORATIO siten ole rekisteröity vastoin lakia, rekisteröintiä ei tule julistaa mitättömäksi.

Orionin esittämät poistamis- ja hävittämisvaatimukset sekä hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset tulee hylätä, koska Ratiopharm ei ole loukannut Orionin tavaramerkkiä eikä menetellyt sopimattomasti elinkeinotoiminnassa. Lisäksi Ratiopharm ei ole aiheuttanut eikä pyrkinyt aiheuttamaan Orionille vahinkoa. Väitetyn sopimattoman menettelyn osalta vahingon korvaamiselle ei ole olemassa vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erittäin painavia syitä.

Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset ovat lisäksi määrältään kohtuuttomia. Orionin esittämä kahdeksan prosentin käyttökorvaus on perusteettoman suuri eikä se ole lääkealalla tavanomainen. Orion ei ole vuodelta 2007 peräisin olevaan vanhaan aineistoon perustuvan yksittäisen raportin yksittäisessä kaaviokuvassa esiintyvän luvun lisäksi esittänyt mitään perusteita käyttökorvauksen suuruuden määrittämiseksi. Todennäköisempi käyttökorvauksen taso olisi noin 0,5–1,5 prosenttia. Saamatta jäänyttä voittoa ja muuta vahinkoa ei ole näytetty aiheutuneen eikä Orion ole yksilöinyt, mihin väitetyn vahingon määrä perustuu. Jos hyvitystä ja tai vahingonkorvausta tuomittaisiin maksettavaksi, viivästyskorkoa tulisi joka tapauksessa maksaa vasta aikaisintaan 15.4.2019 lukien, jolloin Orion on täsmentänyt vaatimustensa määrät.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Orion Oyj

1. Tulosteet Orionin kotisivuilta ja tietoa Orionista
2. Todisteesta on luovuttu
3. Tulosteita internetistä koskien Pegorion-lääkettä
4. Tulosteita internetistä koskien PEGORATIO-lääkettä
5. Todisteesta on luovuttu
6. Orionin kieltokirje 17.5.2018, Ratiopharmin kirje 25.5.2018, Orionin kirje 14.6.2018 ja Ratiopharmin kirje 20.6.2018
7. Orionin markkinatutkimus: "Ummetuslääketutkimus – Kuluttajat – Elokuu 2018" (sama kuin Ratiopharmin asiakirjatodiste 3)
8. Orionin markkinatutkimus: "Orion Pharma Ummetuslääketutkimus – Apteekki- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset – Elokuu 2018" (sama kuin Ratiopharmin asiakirjatodiste 4)
9. Pegorion Brand Tracking 11/2017–4/2018
10. Tavaramerkin Pegorion medianäkyvyys 2009–2018
11. Markkinointipanostukset vuosina 2006–2017
12. Pegorion-ummetuslääkkeen kokonaismyynnit 9/2015–8/2018 yksikköinä mitattuna
13. Markkinointimateriaalia ja esimerkkejä tavaramerkin Pegorion käytöstä
14. Tavaramerkin Pegorion käyttöä internetissä Orionin kotisivuilla
15. Tavaramerkin Pegorion muuta käyttöä internetissä
16. Tuloste TMview-tietokannasta RATIO-loppuisista tavaramerkeistä
17. Tietoja Ratiopharmin muista ummetuslääkkeistä
18. KPMG: Profitability and royalty rates across industries: Some preliminary evidence (2012)
19. Todisteesta on luovuttu
20. Listaus Orionin, Pfizerin, Novartisin ja Abbottin voimassa olevista tavaramerkeistä luokassa 5 PRH:n ja EUIPO:n tavaramerkkirekistereissä

Ratiopharm Oy

1. Todisteesta on luovuttu
2. Todisteesta on luovuttu
3. Orionin markkinatutkimus: "Ummetuslääketutkimus – Kuluttajat – Elokuu 2018" (sama kuin Orionin asiakirjatodiste 7)
4. Orionin markkinatutkimus: "Orion Pharma Ummetuslääketutkimus – Apteekki- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset – Elokuu 2018" (sama kuin Orionin asiakirjatodiste 8)
5. Teva Pharmaceutical Industries Ltd:n markkinatutkimus "Teva Preliminary Research 2017"
6. Listaus RATIO-loppuisista tavaramerkeistä
7. Kuvat PEGORATIO- ja Pegorion-tuotteista
8. Kuvat Oy Verman Ab:n Smartlax-tuotteiden, Sabora pharma Oy:n MOVICOL JUNIOR PLAIN -tuotteiden, Harmonia Life Oy:n Fructolax-tuotteiden sekä Oriola Finland Oy:n Resource Aktiva -tuotteiden pakkauksista
9. Esimerkkejä Ratiopharmin muista tuotepakkauksista
10. Esimerkki Ratiopharmin markkinointimateriaalista
11. Luettelo seuraavien tuotteiden vaikuttavista aineista: LAXOBERON, LEVOLAC, MICROLAX, VI-SIBLIN, DUPHALAC, MOVICOL, TOILAX, COLONSOFT ja PICORION
12. Luettelo lääkeyhtiöiden Orion, Ratiopharm, Teva, Mylan ja STADA luokassa 5 PRH:n ja EUIPO:n tavaramerkkirekistereihin rekisteröimistä tavaramerkeistä

Katselmusesineet

Ratiopharm Oy

Pegorion- ja PEGORATIO-ummetuslääkkeiden tuotepakkauksia

Henkilötodistelu

Orion Oyj

1. PR, tuotepäällikkö, Orion Oyj
2. HK, Senior Insight Manager, GroupM Finland Oy

Ratiopharm Oy

1. TJ, Ratiopharm Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. AG, johtaja, Ratiopharm Oy

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asioiden käsitteleminen samassa oikeudenkäynnissä

1. Markkinaoikeus on valmistelun kuluessa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 6 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla päättänyt käsitellä nyt kysymyksessä olevan teollisoikeudellisen riita-asian (dnro 2018/490) ja markkinaoikeudellisen asian (dnro 2018/493) samassa oikeudenkäynnissä.

2 Kysymyksenasettelu

2. Asiassa on ensisijaisesti kysymys väitetystä tavaramerkin loukkauksesta. Orionilla on tavaramerkki numero 237181 Pegorion, jonka hakemuspäivä on 29.3.2006. Rekisteröinti kattaa luokassa 5 tavarat "Farmaseuttiset valmisteet, dieettiravintoaineet ja ravintolisät lääkinnälliseen käyttöön". Ratiopharmilla on puolestaan rekisteröity tavaramerkin numero 261560 PEGORATIO, jonka hakemuspäivä on 4.4.2014. Rekisteröinti kattaa luokassa 5 tavarat "Farmaseuttiset tuotteet ummetuksen hoitoon".

3. Kysymys on siitä, onko Ratiopharm käyttämällä tavaramerkkiä PEGORATIO ummetuslääkkeille loukannut Orionin yksinoikeutta sen tavaramerkkiin Pegorion ja tähän väitettyyn loukkaukseen perustuvista kannevaatimuksista.

4. Siinä tapauksessa, että tavaramerkin loukkausta ei katsottaisi tapahtuneen, asiassa on toissijaisesti kysymys sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa perustuvista vaatimuksista.

3 Tavaramerkkioikeuden loukkaus

3.1 Sovellettava laki

5. Orionin mukaan väitetty tavaramerkkiloukkaus on alkanut Ratiopharmin tuotua loukkaavaksi väitetyllä tavaramerkillä PEGORATIO varustetut ummetuslääkkeet markkinoille 1.5.2018 ja loukkaus jatkuu edelleen.

6. Väitetyn loukkauksen aikana voimassa ollut tavaramerkkilaki (7/1964) on kumottu 1.5.2019 voimaan tulleella tavaramerkkilailla (544/2019). Uuden tavaramerkkilain säätämisen tarkoituksena oli panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä, uudelleenlaadittu (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi). Markkinaoikeus toteaa 1.5.2019 voimaan tulleen tavaramerkkilain ajallisen soveltamisen osalta, että lain 107 §:n 1 momentin mukaan lain voimaan tullessa vireillä olevan riita-asian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Pykälän esitöissä (HE 201/2018 vp s. 200) on muun ohella todettu, että 1 momentissa tarkoitettuihin riita-asioihin sovelletaan esimerkiksi aiemman tavaramerkkilain säännöksiä menettämis- ja mitätöintiperusteista, seuraamuksista ja oikeudenkäynneistä.

7. Tavaramerkkilain 107 §:n 5 momentin mukaan sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä. Pykälän esitöissä (HE 201/2018 vp s. 201) on 5 momentin osalta todettu, että jos loukkaus on tapahtunut ennen lain voimaan tuloa, loukkauksen toteamiseen ja käsittelyyn sovelletaan aiemman tavaramerkkilain säännöksiä. Näissä laeissa on eroavaisuuksia siinä, minkälaisen toiminnan katsotaan muodostavan tavaramerkin yksinoikeuden loukkauksen. On perusteltua, että loukkaus arvioidaan sen tekohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaan. Loukkaavaa ei voi tekohetkellä olla sellainen toiminta, joka on vasta myöhemmin, lain voimaan tulon jälkeen, säädetty loukkaavaksi.

8. Eduskunnan lakivaliokunta on antamassaan lausunnossa (LaVL 34/2018 vp s. 12) kiinnittänyt huomiota ehdotetun tavaramerkkilain 107 §:n 1 ja 5 momenttien siirtymäsäännösten ristiriitaan ja siihen, että riita-asioissa tavaramerkin yksinoikeuden loukkaus voi usein vielä jatkua asian tultua vireille markkinaoikeudessa. Tällöin loukkaukseen voi joutua soveltamaan sekä vanhan että uuden lain säännöksiä. Valiokunnan lausunnon mukaan mainittuja säännöksiä tulee tarkistaa siten, että niistä käy selvästi ilmi se, että 1 momentti muodostaa riita-asioiden osalta pääsäännön ja 5 momentti siitä poikkeuksen niiden riita-asioiden osalta, joissa loukkaus edelleen jatkuu.

9. Kysymystä siitä, onko Ratiopharmin menettely loukannut Orionin tavaramerkkiin Pegorion perustuvaa yksinoikeutta, tulee siten arvioida 1.5.2019 edeltävältä ajalta aikaisemman tavaramerkkilain (7/1964) perusteella ja tämän jälkeiseltä ajalta voimassa olevan tavaramerkkilain perusteella. Väitetystä loukkauksesta mahdollisesti määrättävät seuraamukset arvioidaan lähtökohtaisesti samojen oikeusohjeiden perusteella. Sillä, että tässä asiassa tulee sovellettaviksi eri säännöksiä väitetyn loukkauksen ajankohdasta riippuen, ei ole merkitystä asian arvioinnin ja lopputuloksen kannalta, koska säännösten muutokset eivät ole olleet nyt sovellettaviksi tulevin osin olennaisia. Lisäksi, koska tavaramerkkilakia on joka tapauksessa tulkittava ja sovellettava ottaen huomioon tavaramerkkidirektiivi ja sitä koskeva unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, markkinaoikeus katsoo riittäväksi kuvata tässä ratkaisussa tavaramerkkilain säännöksiä, hyvitystä ja vahingonkorvausta koskevia säännöksiä lukuun ottamatta, vain sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa 1.5.2019 alkaen.

10. Väitetyn tavaramerkkiloukkauksen johdosta suoritettavaa kohtuullista hyvitystä ja vahingonkorvausta koskeva kannevaatimus 6 perustuu PEGORATIO-lääkkeiden kokonaismyyntiin ajanjaksona 1.5.2018–30.4.2019 eli ajalla ennen nyt voimassa olevan tavaramerkkilain voimaantuloa 1.5.2019. Tavaramerkkilain 107 §:n 5 momentin mukaan ennen lain voimaantuloa yksinoikeuden loukkauksesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, vaikka vahinko on ilmennyt vasta lain tultua voimaan. Näin ollen kannevaatimuksen 6 osalta on sovellettava yksinomaan aikaisemman tavaramerkkilain (7/1964) säännöksiä.

3.2 Yleistä sekaannusvaaran arvioinnista

11. Tavaramerkkilain 5 §:n 2 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten.

12. Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perustuttava vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, joten ominaispiirteidensä tai hyvän tunnettuuden vuoksi erittäin erottamiskykyisiä tavaramerkkejä suojataan muita laajemmin ja päinvastoin. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden kohdeyleisö mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Erityisesti keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkejä vertailtaessa on lisäksi ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja useimmiten vertailijan on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat, joita tavaramerkit kattavat. Merkkien välillä on sekaannusvaara, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

3.3 Kohdeyleisö

13. Asiassa on riidatonta, että kumpaakin kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä käytetään ummetuslääkkeiden tunnuksena. Niiden voidaan katsoa olevan suunnattuja sekä apteekki- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille että suurelle yleisölle. Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Lääkkeiden osalta kohdeyleisön tarkkaavaisuuden aste on tavanomaista korkeampi (ks. Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.6.2017 Tillotts Pharma v. EUIPO – Ferring, T-632/15, EU:T:2017:408, 38 kohta). Nyt esillä olevassa asiassa merkityksellinen kohdeyleisö koostuu tavanomaisen valistuneista ja kohtuullisen huolellisista keskivertokuluttajista, joiden tarkkaavaisuuden aste on tavanomaista korkeampi.

3.4 Lääkkeiden nimeämiskäytäntö

14. Ratiopharm on väittänyt, että lääkealalla on olemassa lääkkeiden yleinen nimeämiskäytäntö, joka vaikuttaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, miten kohdeyleisö mieltää vertailtavat tavaramerkit. Näin ollen asiassa on ennen tavaramerkkien vertailua arvioitava kysymystä siitä, onko tällainen Ratiopharmin väittämä yleinen käytäntö olemassa.

15. Ratiopharmin mukaan sekä Orionin tavaramerkki Pegorion että Ratiopharmin tavaramerkki PEGORATIO on muodostettu lääkealalla erityisesti rinnakkaislääkkeiden eli geneeristen lääkevalmisteiden osalta yleisen nimeämiskäytännön mukaisesti yhdistämällä lääkevalmisteen vaikuttavan aineen lyhenne päätteeseen, joka yksilöi tuotetta valmistavan yhtiön. Ratiopharmin mukaan keskivertokuluttaja tuntee edellä mainitun lääkkeiden nimeämiskäytännön ja ymmärtää tavaramerkkien alussa olevan kirjainyhdistelmän PEG viittaavan lääkkeen vaikuttavaan aineeseen polyetyleeniglykoliin, vaikka kuluttaja ei tietäisikään vaikuttavan aineen tarkkaa kemiallista nimeä. Lisäksi Ratiopharmin mukaan keskivertokuluttaja ymmärtää merkkien loppuosien viittaavan valmisteen valmistajan tai markkinoijan toiminimeen.

16. Orionin ja Ratiopharmin sekä Teva-, Mylan- ja STADA-lääkekonsernien tavaramerkkirekisteröintejä luokassa 5 koskevasta luettelosta (Ratiopharmin asiakirjatodiste 12) ilmenee, että sekä Orion ja Ratiopharm-konserni ovat rekisteröineet kansallisina ja EU-tavaramerkkeinä luokan 5 tavaroille lukuisia tavaramerkkejä, jotka sisältävät kirjainyhdistelmän ORION tai RATIO. Luettelosta ilmenee toisaalta myös, että Orionilla on lukuisia RION-päätteisiä tavaramerkkirekisteröintejä, joissa tätä päätettä edeltää muu kuin o-kirjain. Teva-konsernilla on puolestaan TEVA-kirjainyhdistelmän merkin alussa sisältäviä tavaramerkkirekisteröintejä, Mylan-konsernilla yksi MYLA-alkuinen ja erinäisiä MYL-päätteisiä tavaramerkkirekisteröintejä ja STADA-konsernilla STADA- tai STAD-kirjainyhdistelmän sisältäviä tavaramerkkirekisteröintejä.

17. Orionin sekä Pfizer-, Novartis- ja Abbott-lääkekonsernien tavaramerkkirekisteröintejä luokassa 5 koskevasta luettelosta (Orionin asiakirjatodiste 20) puolestaan ilmenee, että Orionilla on luokassa 5 runsaasti sellaisia kansallisia tai EU-tavaramerkkejä, jotka eivät sisällä kirjainyhdistelmiä ORION tai RION. Tavaramerkkiluetteloiden perusteella näitä tavaramerkkejä on pääosa kaikista Orionin tavaramerkkirekisteröinneistä. Asiakirjatodisteesta ilmenee myös, että Pfizer-, Novartis- ja Abbott -lääkekonsernien vastaavista tavaramerkkirekisteröinneistä, jotka ovat runsaslukuisia, valtaosa ei sisällä mitään näiden konsernien nimiin viittaavia kirjainyhdistelmiä.

18. Kuultava TJ on kertonut, että Ratiopharmin asiakirjatodisteesta 12 ilmenevä nimeämiskäytäntö on vallitseva geneeristen lääkkeiden kohdalla. Alkuperäisvalmisteissa puolestaan fantasianimi on yleisesti käytetty. Kun alkuperäisvalmisteen patentin voimassaolo on lakannut, yleisin nimeämiskäytäntö on liittää yrityksen nimi lyhennettynä lääkkeen vaikuttavan aineen nimeen tai sen lyhenteeseen. Myös todistaja AG on kertonut tyypillistä geneeristen lääkkeiden nimeämiskäytännössä olevan, että nimi muodostetaan lääkkeen vaikuttavan aineen osasta ja yrityksen nimestä tai sen osasta.

19. Todistaja PR:n, jolla on Orionin palveluksessa kokemusta lääkkeiden nimeämisestä, mukaan alkuperäislääkevalmistajat käyttävät tavaramerkkeinä tyypillisesti keksittyjä nimiä, kun taas reseptilääkkeiden osalta geneeristen valmisteiden valmistajat pääosin nimeävät lääkkeet siten, että lääkkeen nimessä ovat yhdistettyinä lääkkeen vaikuttavan aineen yleisnimi ja lääkeyhtiön nimi. Myös itsehoitolääkkeissä voi olla geneerisiä valmisteita. PR on kertonut, että Pegorion-lääke ei ole alkuperäisvalmiste ja lääke on nimetty edellä mainitun ensisijaisesti geneerisiä lääkkeitä koskevan käytännön mukaisesti.

20. Markkinaoikeus katsoo asiassa näytetyksi, että rinnakkaisvalmisteiden osalta lääkealalla on olemassa Ratiopharmin väittämän mukainen yleinen nimeämiskäytäntö, vaikka sen soveltamisessa saattaakin olla poikkeuksia. Lisäksi muun ohella todistaja PR:n kertomuksen perusteella on tullut näytetyksi, että Pegorion ei ole alkuperäisvalmiste, vaan rinnakkaisvalmiste. Asiassa on riidatonta, että kirjainyhdistelmä PEG on Pegorion- ja PEGORATIO-lääkkeiden vaikuttavan aineen makrogolin eli toiselta nimeltään polyetyleeniglykolin lyhenne ja todistaja PR:n on lisäksi kertonut, että Pegorion-lääkkeen nimeämisessä on sovellettu edellä mainittua nimeämiskäytäntöä.

3.5 Tavaramerkkien vertailu

21. Vertailtavat merkit ovat sanamerkkejä. Tavaramerkissä Pegorion on kahdeksan kirjainta ja tavaramerkissä PEGORATIO yhdeksän kirjainta. Viisi ensimmäistä kirjainta PEGOR ovat samat kummassakin tavaramerkissä. Lisäksi kummankin tavaramerkin loppuosassa on kirjainyhdistelmä IO.

22. Ratiopharm on esittänyt, että merkeissä on yhteinen alkuosa PEG, joka on vaikuttavan aineen lyhenne ja siten ummetuslääkkeitä kuvailevana erottamiskyvytön. Muun ohella Orionin asiakirjatodisteista 3 ja 4 sekä Ratiopharmin asiakirjatodisteesta 10 ilmenee, että vertailtavilla tavaramerkeillä myytävien lääkevalmisteiden markkinointiaineistoissa ja tuoteselosteissa vaikuttavana aineena on mainittu makrogoli. Sen sijaan aineen toista nimeä polyetyleeniglykoli ei ole näissä aineistoissa mainittu.

23. Markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisöön kuuluva keskivertokuluttaja ei ymmärrä kirjainyhdistelmän PEG viittaavan makrogoliin tai polyetyleeniglykoliin. Markkinaoikeus katsoo lisäksi, että kohdeyleisö ei ymmärrä edes sitä, että kirjainyhdistelmä PEG viittaa lääkkeen vaikuttavaan aineeseen yleensä, vaikka kohdeyleisö ei tuntisikaan juuri tätä vaikuttavaa ainetta.

24. Edellä mainittu Ratiopharmin viittaama lääkkeiden nimeämiskäytäntö koskee lähinnä rinnakkaisvalmisteita eikä edes kaikkia niitä, kun taas alkuperäislääkkeillä on tyypillisesti tavaramerkkeinä niin sanottuja fantasianimiä. Vaikka lääkkeiden osalta keskivertokuluttajalla on tavanomaista korkeampi tarkkaavaisuusaste, asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että keskivertokuluttaja olisi tietoinen tällaisesta nimeämiskäytännöstä, saati siitä, että keskivertokuluttaja ymmärtäisi käytännön koskevan nimenomaan rinnakkaisvalmisteita ja vielä erottaisi tosistaan rinnakkais- ja alkuperäisvalmisteet. Sanottu nimeämiskäytäntö ei siten ehkäise tavaramerkkien sekaannusvaaraa tai erota eri valmistajien tai markkinoijien tavaramerkkejä toisistaan.

25. Edellä todetuista syistä ja lisäksi koska keskivertokuluttaja tavallisesti mieltää tavaramerkin yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia, markkinaoikeus katsoo, että keskivertokuluttaja ei erota vertailtavissa tavaramerkeissä erikseen vaikuttavan aineen lyhennettä ja valmistajan tai markkinoijan nimeä. Merkeissä ei näin ollen ole erillistä hallitsevaa osaa ja toisaalta erottamiskyvytöntä osaa. Koska vertailtavissa yhdeksän- ja kahdeksankirjaimisissa tavaramerkeissä viisi ensimmäistä kirjainta PEGOR ovat samoja ja merkit lisäksi sisältävät vielä niiden jälkeen saman kirjainyhdistelmän IO, vertailtavat tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia. Vastaavin perustein vertailtavat tavaramerkit ovat myös lausuntavaltaan samankaltaisia. Edellä lausuttuun nähden vertailtavilla tavaramerkeillä ei ole erityistä merkityssisältöä eikä merkityssisällön samankaltaisuutta voida siten arvioida.

26. Edellä todetuin tavoin vertailtavien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja, mikä on omiaan lisäämään sekaannusvaaraa tavaramerkkien välillä. Tavaramerkit ovat myös ulkoasultaan ja lausuntavaltaan samankaltaisia. Kahdeksan- ja yhdeksänkirjaimisten tavaramerkkien viisi ensimmäistä kirjainta PEGOR ovat samoja ja tämän lisäksi molemmat tavaramerkit sisältävät jäljempänä kirjaimet IO samassa järjestyksessä. Tavaramerkeissä on siten yhteensä seitsemän samaa kirjainta. Kun vielä otetaan huomioon se, että keskivertokuluttaja kiinnittää pääsääntöisesti enemmän huomiota tavaramerkin alkuosaan kuin loppuosaan ja keskivertokuluttajalla on tavaramerkistä yleensä epätäydellinen muistikuva, markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara siitä huolimatta, että kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on tavanomaista korkeampi.

27. Asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se seikka, että lääkkeitä myydään apteekeissa ja keskivertokuluttajalla on ostotilanteessa niin halutessaan mahdollisuus turvautua apteekin henkilökunnan asiantuntija-apuun. Oston voi suorittaa ilman asiantuntija-apua ja jopa apteekin verkkosivujen kautta, kun kysymys on itsehoitolääkkeistä, jotka eivät edellytä lääkemääräystä. Päinvastoin, Pegorion- ja PEGORATIO-lääkkeiden sama jakelukanava, käyttötarkoitus ja se, että kyseessä ovat kilpailevat tuotteet saa kuluttajan luulemaan, että kysymys on lääkkeistä, jotka ovat peräisin joko samasta yrityksestä tai keskenään taloudellisessa sidoksessa olevista yrityksistä.

28. Edellä sekaannusvaarasta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarvetta lausua tavaramerkin Pegorion erottamiskyvyn väitetystä lisääntymisestä käytön perusteella.

3.6 Seuraamukset

3.6.1 Kielto (kannevaatimus 1)

29. Tavaramerkkilain 62 §:n 1 momentin mukaan, jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa. Kieltoa koskeva Orionin kannevaatimus 1 on siten hyväksyttävä.

3.6.2 Muuttamis- ja hävittämisseuraamukset (kannevaatimus 3)

30. Tavaramerkkilain 71 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä, että loukkaava merkki on poistettava merkitystä omaisuudesta tai merkki on muutettava siten, ettei sitä enää voida käyttää väärin. Jos tällainen toimenpide ei ole toteutettavissa, määrätään loukkaavalla merkillä merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyllä tavalla muutettavaksi.

31. Orion on vaatinut, että tavaramerkki PEGORATIO määrätään poistettavaksi tuotepakkauksista, tuoteselosteista, kaikesta painetusta ja sähköisestä markkinointimateriaalista sekä muusta markkinoinnista. Siinä tapauksessa, että poistaminen ei ole mahdollista, Orion on vaatinut edellä mainitun omaisuuden määräämistä hävitettäväksi. Orionin näkemyksen mukaan tavaramerkki on mahdollista poistaa sähköisestä markkinointimateriaalista ja muusta sähköisestä markkinoinnista, kun taas painetusta markkinointimateriaalista, tuotepakkauksista ja tuoteselosteista poistaminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista, joten painetut aineistot on määrättävä hävitettäväksi.

32. Ratiopharm ei ole edes erikseen tiedusteltaessa ottanut poistamis- ja hävittämisvaatimukseen muuta kantaa kuin että vaatimus on perusteeton ja lisäksi kohtuuton. Ratiopharm ei ole lausunut mitään siitä, miltä osin tavaramerkin poistaminen olisi mahdollista aineistoa hävittämättä. Tämä huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkin poistaminen painetusta markkinointimateriaalista, tuotepakkauksista ja painetuista tuoteselosteista ei ole käytännössä mahdollista. Nämä painetut aineistot on siten määrättävä hävitettäviksi niiltä osin kuin ne ovat Ratiopharmin hallussa. Kaikesta sähköisestä markkinoinnista tavaramerkki on sen sijaan määrättävä poistettavaksi. Kannevaatimus 3 on siten hyväksyttävä tuomiolauselmasta ilmenevässä muodossa.

3.6.3 Tavaramerkin mitätöinti (kannevaatimus 5)

33. Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Tavaramerkki PEGORATIO aiheuttaa edellä todetuin tavoin yleisön keskuudessa sekaannusvaaran aiempaan tavaramerkkiin Pegorion. Näin ollen tavaramerkki PEGORATIO on mitätöitävä.

3.6.4 Hyvitys (kannevaatimus 6)

34. Orion on perustanut 80.356 euron suuruisen hyvitysvaatimuksensa PEGORATIO-lääkkeiden kokonaismyyntiin ajanjaksona 1.5.2018–30.4.2019 ja kokonaismyynnistä laskettavaan kahdeksan prosentin suuruiseen keskimääräiseen käyttökorvaukseen. Asiassa on riidatonta, että kokonaismyynnin määrä edellä mainitulla ajanjaksolla on ollut 1.004.456 euroa.

35. Tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin (680/2006) mukaan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovitella. Pykälän 3 momentin mukaan, jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

36. Tavaramerkkilain esitöiden mukaan (HE 26/2006 vp s. 23) hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvitys on siten riippumaton niistä taloudellisista menetyksistä, joita oikeudeton käyttäminen on saattanut aiheuttaa. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmissa tapauksissa pitää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua. Velvollisuus suorittaa hyvitystä ei edellytä huolimattomuutta.

37. Asianosaisten välillä on erimielisyyttä tavanomaisen käyttökorvauksen tasosta. Orionin esittämä käyttökorvauksen taso on perustunut sen asiakirjatodisteenaan 18 esittämään raporttiin, jonka mukaan lääketeollisuuden alalla keskimääräinen käyttökorvaus on ollut noin kahdeksan prosenttia vuodelta 2007 peräisin olevan aineiston perusteella laskettuna. Ratiopharm on kiistänyt tämän ja esittänyt, että asiakirjatodiste perustuu vanhentuneeseen aineistoon ja lisäksi rinnakkaislääkkeiden osalta käyttökorvausprosentti on alkuperäislääkkeitä alhaisempi. Ratiopharmin mukaan oikea käyttökorvauksen taso olisi noin 0,5–1,5 prosenttia Orionin esittämän kahdeksan prosentin asemesta.

38. Markkinaoikeus katsoo, että asiakirjatodisteesta 18 ilmenevää noin kahdeksan prosentin käyttökorvausta ei voida ottaa hyvityksen määräämisen lähtökohdaksi ottaen erityisesti huomioon, että raportin perustana ollut tausta-aineisto on jo 12 vuotta vanhaa ja nyt kysymyksessä olevat lääkkeet ovat rinnakkaislääkkeitä, joiden osalta käyttökorvauksen voi olettaa olevan selvästi pienempi kuin alkuperäislääkkeiden osalta. Raportista ei ilmene, miltä osin sen tausta-aineistoon on sisältynyt tietoja toisaalta rinnakkaislääkkeiden ja toisaalta alkuperäislääkkeiden käyttökorvauksista. Toisaalta hyvitystä määrättäessä lähtökohdaksi ei voida ottaa myöskään Ratiopharmin esittämää noin 0,5–1,5 prosentin käyttökorvaustasoa, jonka tueksi Ratiopharm ei ole esittänyt asiassa näyttöä.

39. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo tavaramerkkilain 38 §:n 2 ja 3 momentin (680/2006) nojalla kohtuulliseksi hyvitykseksi 40.000 euroa, mikä Ratiopharm on velvoitettava suorittamaan Orionille.

3.6.5 Vahingonkorvaus (kannevaatimus 6)

40. Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko tavaramerkkiloukkauksesta lisäksi aiheutunut Orionille korvattavaa vahinkoa. Orionin mukaan Ratiopharm on aiheuttanut tavaramerkkiloukkauksella vahinkoa Pegorion-tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle sekä lisäksi saamatta jäänyttä voittoa ja muuta vahinkoa yhteensä 100.000 euroa. Ratiopharmin menettely on Orionin mukaan ollut tahallista tai joka tapauksessa ainakin huolimatonta.

41. Tavaramerkin haltijalla on edellä todetuin tavoin tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin (680/2006) mukaan oikeus saada yksinoikeutta sanottuihin tunnusmerkkeihin tahallisesti tai huolimattomuudesta loukanneelta korvaus loukkauksen aiheuttamasta vahingosta.

42. Orion on lähettänyt Ratiopharmille tavaramerkkiloukkausta koskevat kieltokirjeet 17.5.2018 ja 14.6.2018 (Orionin asiakirjatodiste 6). Todistaja AG on kertonut, että Ratiopharm seuraa lääkkeiden myyntiä Suomessa ja se on ollut tietoinen Pegorion-lääkkeestä. Markkinaoikeus katsoo, että kilpailevana yhtiönä Ratiopharmin on täytynyt olla tietoinen Orionin Pegorion-tavaramerkistä jo ennen edellä mainittuja kieltokirjeitä ja joka tapauksessa viimeistään kieltokirjeet saatuaan. Jo tästä syystä Ratiopharmin on katsottava loukanneen Orionin tavaramerkkioikeutta vähintäänkin huolimattomuudesta, joten edellytykset vahingonkorvaukselle ovat tältä osin olemassa.

43. Tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin esitöiden (HE 26/2006 vp s. 23) mukaan tavaramerkin loukkaukseen perustuvana vahingonkorvauksena maksetaan korvausta kaikista osoitettavista, esimerkiksi tositteisiin perustuvista, teon aiheuttamista kuluista ja menetyksistä. Sen lisäksi korvataan täysimääräisesti teosta aiheutunut muu taloudellinen vahinko eli puhdas varallisuusvahinko. Vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti oikeudenhaltijan on pääsääntöisesti näytettävä toteen vahinkonsa määrä.

44. Esitöiden mukaan tavaramerkkiloukkauksissa taloudellisista vahingoista tyypillisin lienee saamatta jäänyt voitto. Saamatta jääneen voiton määrän arvioinnissa joudutaan turvautumaan monesti epävarmoihin tekijöihin. Viitettä vahingon määrästä voidaan saada lähinnä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden menekin muutoksista. Tapauskohtaisesti myös loukkaajan saaman voiton voidaan katsoa antavan viitettä loukkauksen vuoksi saamatta jääneen voiton määrästä. Yksin tällä perusteella vahingon määrää ei kuitenkaan voida määrittää. Loukkaus on usein omiaan aiheuttamaan myös liiketoiminnan nauttiman maineen ja arvostuksen vähentymistä tai häiritsemään asiakassuhteita, vaikkakin näistä syistä johtuva vahinko on yleensä erityisen vaikea näyttää toteen. Samanlaista vaikeasti näytettävissä olevaa taloudellista vahinkoa loukkaus voi aiheuttaa tavaramerkin goodwill-arvolle tai erottamiskyvylle vesittymisen kautta.

45. Markkinaoikeus toteaa, että vahingonkorvausvastuuseen vetoavalla asianosaisella, eli tässä tapauksessa Orionilla on todistustaakka sekä vahingon aiheutumisen että sen määrän osalta.

46. Orion on perustanut vahingonkorvausvaatimuksensa ensinnäkin tavaramerkkiloukkauksen johdosta saamatta jääneeseen voittoon ja yksilöimättömäksi jääneeseen muuhun vahinkoon. Todistaja PR:n kertomuksen mukaan Ratiopharmin PEGORATIO-lääkkeen myynti on saattanut vähentää Orionin Pegorion-lääkkeen myyntivoittoa, koska Ratiopharmin aggressiivinen hinnoittelu on pakottanut Orionin laskemaan hintoja ja tämä on vähentänyt Orionin myyntiä. Todistaja PR:n kertomuksen lisäksi Orion ei ole esittänyt myynnin laskusta tai saamatta jääneestä voitosta minkäänlaista näyttöä.

47. Edellä todetuin tavoin loukkaajan eli tässä asiassa Ratiopharmin saaman voiton voidaan sinänsä katsoa antavan viitettä loukkauksen vuoksi saamatta jääneen voiton määrästä, vaikka yksin tällä perusteella vahingon määrää ei kuitenkaan voida määrittää. Markkinaoikeus ei pidä uskottavana, että PEGORATIO-lääkkeiden myynti olisi suoraan vähentänyt vastaavalla määrällä Pegorion-lääkkeiden myyntiä. Lisäksi markkinaoikeus toteaa joka tapauksessa, että mahdollinen myynnin väheneminen on todistaja PR:n mainitsemin tavoin saattanut osaltaan johtua aggressiivisesta hinnoittelusta, mikä ei liity tavaramerkkiloukkaukseen. Edellä todetuin perustein asiassa on jäänyt näyttämättä, että Orionilta olisi jäänyt saamatta voittoa tavaramerkkiloukkauksen johdosta. Siten Orion ei ole näyttänyt sille aiheutuneen vahinkoa saamatta jääneen voiton johdosta.

48. Orion on lisäksi perustanut vahingonkorvausvaatimuksensa Pegorion-tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle aiheutuneeseen haittaan. Orion on esittänyt investoineensa vuosina 2006–2017 yhteensä 2.516.390 euroa tavaramerkin Pegorion maineen ja tunnettuuden luomiseen. Orionin kuluttajille elokuussa 2018 teettämän ilman reseptiä myytäviä ummetuslääkkeitä koskevan markkinatutkimuksen (Orionin asiakirjatodiste 7) mukaan Pegorion-lääkkeen myyntiä lisäävät mielikuvat ovat siirtyneet Ratiopharmin PEGORATIO-lääkkeeseen.

49. Kyseisen markkinatutkimusraportin mukaan Pegorion-lääkkeen spontaani tunnettuus on kaikkien vastaajien keskuudessa ollut tutkimusajankohtana kahdeksan prosenttia ja ummetuslääkkeiden käyttäjien keskuudessa 18 prosenttia, kun PEGORATIO-lääkettä ei ole mainittu spontaanisti lainkaan. Pegorion on ollut spontaanisti kolmanneksi tunnetuin lääke kaikkien vastaajien keskuudessa ja neljänneksi tunnetuin ummetuslääkkeiden käyttäjien keskuudessa.

50. Pegorion-lääkkeiden tuotekuvilla autettu tunnettuus on ollut kaikkien vastaajien keskuudessa 26 prosenttia ja ummetuslääkkeiden käyttäjien keskuudessa 45 prosenttia, kun PEGORATIO-lääkkeiden osalta vastaavat luvut ovat olleet viisi ja kaksitoista prosenttia. Pegorion on ollut autetusti viidenneksi tunnetuin ummetuslääke sekä kaikkien vastaajien että ummetuslääkkeiden käyttäjien keskuudessa. Ummetuslääkkeiden käyttäjien autetut mielikuvatekijät lääkkeisiin liitettävistä ominaisuuksista ovat olleet melko samansuuntaiset sekä Pegorion- että PEGORATIO-lääkkeiden osalta. Lisäksi vastauksena kysymykseen "Mitkä seuraavista liittäisit Pegoratio-ummetuslääkkeeseen?" PEGORATIO-lääkkeet nimeltä tuntevista vastaajista 32 prosenttia on vastannut pitävänsä tuotemerkkiä tunnettuna, 20 prosenttia valmistajaa kotimaisena ja 20 prosenttia lääkettä pitkään markkinoilla olleena. Vastausvaihtoehdot ovat olleet valmiiksi annettuja.

51. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittu kuluttajatutkimus on tehty elokuussa 2018 eli melko pian sen jälkeen, kun PEGORATIO-lääkkeet ovat tulleet markkinoille toukokuussa 2018. Tähän nähden ja ottaen huomioon Pegorion-lääkkeiden selvästi suurempi tunnettuus tutkimusajankohtana, markkinaoikeus katsoo erityisesti kohdassa 50 viimeksi mainittujen vastausten perusteella, että Pegorion-lääkkeiden mielikuvat ovat vastaajilla todennäköisesti osittain siirtyneet PEGORATIO-lääkkeeseen ja tästä on aiheutunut Orionille vahinkoa sen tavaramerkin goodwill-arvon heikentymisenä. Yksityiskohtaisen selvityksen esittäminen sanotunlaisesta vahingosta ja sen määrästä on tyypillisesti hankalaa tai mahdotonta.

52. Kun asiassa ei ole esitetty tarkempaa näyttöä vahingonkorvauksen määrän arvioimiseksi, on markkinaoikeuden arvioitava vahingonkorvauksen määrä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisesti. Ottaen huomioon muun ohella loukkauksen laatu, laajuus ja kesto sekä tavaramerkin Pegorion tunnettuuden asteesta esitetyt seikat markkinaoikeus arvioi Orionille tavaramerkin loukkauksesta aiheutuneen vahingon määräksi yhteensä 10.000 euroa, mikä määrä Ratiopharm on tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin (680/2006) nojalla velvoitettava korvaamaan Orionille.

3.6.6 Hyvitykselle ja vahingonkorvaukselle maksettava viivästyskorko

53. Orion on vaatinut, että Ratiopharm tulee velvoittaa suorittamaan hyvitykselle ja vahingonkorvaukselle viivästyskorkoa 31.12.2018 lukien. Ratiopharmin mukaan viivästyskorkoa tulisi joka tapauksessa maksaa vasta aikaisintaan 15.4.2019 lukien, jolloin Orion on täsmentänyt vaatimustensa määrät.

54. Korkolain 7 §:n mukaan vahingonkorvaukselle tai vastaavanlaiselle velalle, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä, viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut päivästä, jona velkoja esitti vaatimuksensa sekä sellaisen korvauksen perustetta ja määrää koskevan selvityksen, jota häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen huomioon myös velallisen mahdollisuudet hankkia selvitys. Korkolain 9 §:n mukaan 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava viimeistään siitä päivästä, jona velan maksua koskeva haaste annettiin velalliselle tiedoksi, tai, jos vaatimus esitetään oikeudenkäynnin aikana, sen esittämisestä lukien.

55. Markkinaoikeus toteaa, että Orion ei ole alun perin haastehakemuksessaan yksilöinyt hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimustensa määriä, vaan on esittänyt korkolain 7 §:n mukaisen hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimusten määrää koskevan selvityksen vasta oikeudenkäynnin aikana 15.4.2019, jolloin se on samalla luopunut tähän liittyneestä editiovaatimuksestaan. Hyvitykselle ja vahingonkorvaukselle määrättävän viivästyskoron alkamisajankohta määräytyy tämän päivän perusteella.

Oikeudenkäyntikulut

56. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

57. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

58. Orionin vaatimukset ovat tulleet pääosin hyväksytyiksi lukuun ottamatta hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimuksia, jotka on hyväksytty määrältään vaadittua pienempinä. Näiltä osin on ollut kysymys sellaisesta harkinnanvaraisesta seikasta, jolla ei ole ollut olennaista vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. Orionilla on siten lähtökohtaisesti oikeus saada täysi korvaus kuluistaan.

59. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset.

60. Orion on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Ratiopharmin korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 38.515 eurolla ja palkkion osalta 97.852,50 eurolla eli yhteensä 136.367,50 eurolla viivästyskorkoineen.

61. Ratiopharm on paljoksunut vaatimuksen määrää palkkion osalta siltä osin kuin se ylittää Ratiopharmin oman vaatimuksen määrän eli 82.010 euroa. Kulujen osalta Ratiopharm on kiistänyt vaatimuksen sikäli kuin Orion on vaatinut korvausta 10.750 euroa ammattilaiskohderyhmän keskuudessa tehdystä markkinatutkimuksesta ja 4.255 euroa asianosaiskuluista, jotka ovat liittyneet muun ohella markkinatutkimusten analysointiin, tutkimusmateriaalien läpikäymiseen sekä oikeudenkäyntiin valmistautumiseen ja osallistumiseen.

62. Markkinaoikeus toteaa, että kysymys on ollut riita-asiasta, jossa esitettyjen vaatimusten osalta Orionilla on ollut todistustaakka. Orionin esittämällä tavalla voidaan näin ollen olettaa sille aiheutuneen kanteen ajamisen kannalta tarpeellista työtä enemmän kuin mitä Ratiopharmille kanteeseen vastaamisesta. Tähän nähden vaadittuja oikeudenkäyntikuluja ei voida palkkion osalta pitää kohtuuttomina ja ne on määrättävä korvattaviksi vaaditun määräisinä. Kulujen osalta markkinaoikeus katsoo, että ammattilaisten keskuudessa tehtyä markkinatutkimusta ei voida pitää oikeudenkäynnin kannalta sillä tavoin tarpeettomana, että tutkimuksesta aiheutuneita kuluja ei määrättäisi korvattaviksi.

63. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä. Säännöksen esitöiden (HE 107/1998 vp s. 19) mukaan asianosaiselle itselleen suoritettavan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee olla poikkeuksellista. Se ei saa olla korvaus oikeudenkäyntiin osallistumisesta tai siihen valmistautumisesta aiheutuvasta tavanomaisesta vaivannäöstä. Asianosaiselle itselleen työstä määrättävä korvaus tulee rajoittaa lähinnä tilanteisiin, joissa asianosainen itse on ammattitaitonsa tai erityisosaamisensa perusteella tehnyt sellaisia oikeudenkäynnin kannalta välttämättömiä paljon aikaa vaatineita toimenpiteitä, jotka jonkun muun suorittamina olisivat myös asiamiehen tai avustajan laskuttamia kulueriä.

64. Asianosaiskulujen yhteismäärä 4.255 euroa on koostunut yhteensä 23 työtunnista 185 euron tuntihinnalla. Markkinaoikeus katsoo, että ummetuslääkkeitä koskeviin markkinatutkimuksiin liittyvät toimenpiteet ovat edellyttäneet sellaista alan erityisosaamista, että toimenpiteet ovat osaltaan vähentäneet asiamiesten toimenpiteiden määrää. Sen sijaan asianosaiskuluina eivät tule korvattaviksi oikeudenkäyntiin osallistumisesta aiheutuneet kulut yhteensä 3 tuntia. Markkinaoikeus harkitsee siten kohtuullisen korvauksen määräksi asianosaiskulujen osalta 3.700 euroa.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus

1. kieltää Ratiopharm Oy:tä käyttämästä tavaramerkkiä PEGORATIO ummetuslääkkeen tavaramerkkinä

2. määrää hävitettäviksi tavaramerkin PEGORATIO sisältävät Ratiopharm Oy:n hallussa olevat tuotepakkaukset, painetut tuoteselosteet ja painetut markkinointimateriaalit sekä tavaramerkin PEGORATIO poistettavaksi sähköisessä muodossa olevasta markkinoinnista

3. mitätöi Ratiopharm Oy:n tavaramerkin numero 261560 PEGORATIO

4. velvoittaa Ratiopharm Oy:n suorittamaan Orion Oyj:lle kohtuullisena hyvityksenä tavaramerkin käyttämisestä 40.000 euroa ja korvauksena tavaramerkkioikeuden loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta 10.000 euroa, molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 15.4.2019 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa Ratiopharm Oy:n korvaamaan Orion Oyj:n oikeudenkäyntikulut 135.812,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 21.10.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Jari Tiainen.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.