MAO:299/19

Kanne

Vaatimukset

Crystalis Entertainment UG (haftungsbecshränkt) on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan sille tekijänoikeuslain mukaisena hyvityksenä 6.000 euroa viivästyskorkoineen.

Crystalis Entertainment UG (haftungsbecshränkt) on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 24.660 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Crystalis Entertainment UG (haftungsbecshränkt; jäljempänä myös Crystalis) omistaa tekijänoikeudet Black Sails -nimiseen televisiosarjaan.

A on loukannut Crystaliksen tekijänoikeutta saattamalla Black Sails -televisiosarjan 12 eri jaksoa oikeudettomasti yleisön saataviin internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa.

Edellä mainitut Crystaliksen tekijänoikeutta loukkaavat teot ovat tapahtuneet aikavälillä 26.4.2015–13.6.2015 IP-osoitteesta 91.159.89.47, joka on ollut tuolloin A:n omistaman internetliittymän käytössä. A:n on myös muutoin katsottava tehneen kyseiset oikeudenloukkaukset itse.

Teknisessä valvonnassa kerättyjen tietojen perusteella A:n omistamaa internetliittymää on käytetty pitkällä aikavälillä BitTorrent-liikenteeseen. Tämä viittaa siihen, että oikeudenloukkausten tekijä on liittymän vakituinen käyttäjä. BitTorrent-liikenteen alkamisajankohta on yhdistettävissä suoraan A:n omaan aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa, ja säännönmukainen

BitTorrent-liikenne on päättynyt kantajan A:lle lähettämän kirjeen vastaanottamiseen.

Edellä mainitun A:n omistaman liittymän lisäksi BitTorrent-liikennettä on havaittu myös A:n työpaikan IP-osoitteesta 192.194.228.2. Tämä viittaa siihen, että oikeudenloukkauksiin käytettyä laitetta on käytetty sekä A:n kotona että työpaikalla. Kaikki seikat viittaavat siihen, että A on itse tehnyt kantajan tekijänoikeutta loukanneet teot.

Ajallisesti ensimmäiset kantajan tekijänoikeutta loukanneet teot on tehty Mac OS X -käyttöjärjestelmää käyttävälle laitteelle tarkoitetulla µTorrent Mac -ohjelmalla. Näiden kaikkien tekojen osalta A:n omistaman liittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta on havaittu, että oikeudenloukkauksiin on käytetty samaa porttia. Kaikki nämä loukkaukset on näin ollen erittäin suurella todennäköisyydellä tehty samaa laitetta käyttäen.

A:n omistamasta liittymästä on lisäksi havaittu kantajan tekijänoikeutta loukkaavia tekoja käyttäen µTorrent-ohjelmaa, joka on tarkoitettu Windows-käyttöjärjestelmälle, aikavälillä 29.4.2015–13.6.2015 sekä käyttäen Deluge-nimistä BitTorrent-ohjelmaa aikavälillä 8.5.2015–11.5.2015. Myös nämä loukkaukset on erittäin todennäköisesti tehnyt A. A:lla on ICT-asiantuntijana ammattinsa puolesta ollut valmiudet käyttää useita eri käyttöjärjestelmiä käyttäviä ohjelmia samanaikaisesti, ja näin ollen myös mahdollisuus useiden BitTorrent-ohjelmien käyttöön.

A:n omistaman liittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta on aikavälillä 31.1.2015–6.10.2016 havaittu yli 700 kertaa yhdistytyn muita kuin kantajan omistamia teoksia koskevia tiedostoja jakaviin

BitTorrent-parviin. Valtaosassa näistä tapauksista tiedostonimi on viitannut tekijänoikeudella suojattuun aineistoon. Tällaisia havaintoja on tehty säännöllisesti. Kyseisissä tapauksissa käytetty portti on vaihdellut, mikä viittaa useamman eri BitTorrent-ohjelman käyttämiseen, aivan kuten kantajan tekijänoikeutta loukanneiden tekojen osalta on havaittu.

Tästä muusta BitTorrent-liikenteestä osa on ollut edellä mainitun µTorrent-ohjelman käyttämästä portista ja osa edellä mainitun µTorrent Mac -ohjelman käyttämästä portista. Muiden havaintojen osalta portti on vaihdellut satunnaisesti, mihin syynä on todennäköisesti ollut edellä mainitun Deluge-ohjelman porttiasetukset. Deluge-ohjelma vaihtaa käytettävää porttia satunnaisesti, minkä johdosta ohjelman jokaisen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä ohjelma pyrkii käyttämään eri porttia.

Esitetty selvitys viittaa siihen, että A:n omistaman liittymän käytössä ollutta IP-osoitetta on käytetty ainakin usealla BitTorrent-ohjelmalla, ja tätä myöten mahdollisesti useammalla laitteella. A on kuitenkin kaikkien oikeudenloukkausten tekijä.

Ammattitaustan lisäksi A:n toiminta sosiaalisessa mediassa viittaa siihen, että A on oikeudenloukkausten tekijä. A on sinänsä pyrkinyt salaamaan perehtyneisyytensä aihepiiriin ja johtamaan kantajaa harhaan esittämällä vertaisverkoista tietämätöntä kantajan asiamiehelle lähettämässään sähköpostiviestissä. A ei kuitenkaan ole voinut olla tietämätön BitTorrent-verkosta. A on Facebook-profiilissaan julkaissut myös useita muita päivityksiä, joissa hän on antanut ymmärtää suhtautuvansa piratismiin myönteisesti.

Hyvityksen määrän tulee olla tuntuva ensinnäkin siksi, että teoksia on saatettu huomattavan suurten yleisömäärien saataviin. Teokset ovat lisäksi olleet uusia, minkä vuoksi teko on ollut omiaan aiheuttamaan huomattavan suurta vahinkoa. A:n loukkaava toiminta on ollut myös pitkäkestoista, tahallista ja ilmentänyt välinpitämättömyyttä tekijänoikeuksia kohtaan ja teoksia on jaettu kopiosuojaamattomassa muodossa, mikä on edesauttanut niiden luvatonta levittämistä. Nyt käsitellä olevan tapauksen erityispiirteet puhuvat siten sen puolesta, että hyvityksen määrän on oltava tuntuva.

Kohtuullisena hyvityksenä tällaisesta yksityishenkilönä tapahtuneesta ammattimaisen jakelun kanssa kilpailevasta toiminnasta on pidettävä 500 euroa televisiosarjan jaksoa kohti, eli yhteensä 6.000 euroa.

Vastaus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Lisäksi A on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Crystalis Entertainment UG:n (haftungsbecshränkt) korvaamaan hänen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulunsa 18.232,96 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vastaaja kiistää, että hän olisi saattanut Crystaliksen tekijänoikeudella suojattuja Black Sails -televisiosarjan jaksoja lainvastaisesti yleisön saataville.

Se, että mainittuja teoksia on jaettu IP-osoitteesta, joka on ollut vastaajan omistaman internetliittymän käytössä, ei osoita, että luvattoman jakamisen olisi suorittanut vastaaja. Mikäli vastaajan omistamaa internetliittymää on käytetty tekijänoikeuden loukkaukseen, loukkauksen on tehnyt joku muu henkilö.

Langattoman verkon kautta samaa internetliittymää voivat käyttää useat eri henkilöt. Kaikkien saman langattoman verkon käyttäjien internetliikenne kulkee kyseisen saman internetliittymän kautta. Kaikkien mainittujen käyttäjien internetliikenne näyttää ulospäin tulevan yhdestä ja samasta IP-osoitteesta, tässä tapauksessa vastaajan omistaman internetliittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta. IP-osoite ei yksilöi, kuka liittymää on käyttänyt.

Kysymyksessä olevien tekijänoikeuden loukkausten tekoaikana vastaaja on asunut vaimonsa sekä teini-ikäisten, tuolloin 12- ja 14-vuotiaiden lastensa kanssa pientaloalueella Turussa. Vastaajan verkon kantavuus on ulottunut vähintään myös naapuritaloihin.

Vastaajan langaton verkko on ollut salasanalla suojattu, mutta vastaaja oli ennen tekoaikaa kertonut verkon salasanan paitsi perheenjäsenilleen, myös naapureilleen. Vastaaja oli sopinut naapuritalossa asuneen perheen kanssa, että he saavat käyttää vastaajan verkkoa ja naapurit ovat näin myös tehneet. Tämä järjestely vastaajalla ja naapurissa asuneella perheellä oli ollut jo useita vuosia ennen kysymyksessä olevaa tekoaikaa.

Kun langattoman verkon käyttäjä on kerran syöttänyt verkon salasanan, hän voi liittyä langattomaan verkkoon omatoimisesti. Liittyminen ei siis vaadi verkon haltijalta mitään toimia eikä haltija usein tiedä, ketkä kaikki hänen verkkoaan käyttävät. Vastaajan omistamalla internetliittymällä on siis ollut useita muita käyttäjiä kuin vastaaja itse.

Kantajan esittämän mukaan osa luvattomasta jakamisesta on tapahtunut µTorrent Mac -ohjelmaa käyttäen, osa µTorrent-ohjelmaa käyttäen ja osa Deluge-ohjelmaa käyttäen. Näistä µTorrent Mac -ohjelma toimii vain Mac-tietokoneissa, µTorrent-ohjelma Windows-tietokoneissa sekä Deluge-ohjelma Windows-, Mac- ja Linux-tietokoneissa. Tämä viittaa siihen, että jakamiset ovat tapahtuneet eri tietokoneilla. Jakamisten tapahtuminen eri tietokoneilla taas tukee sitä, että vastaajan omistamaa internetliittymää ovat käyttäneet myös muut henkilöt kuin vastaaja, sekä sitä, että jakajia ei ole ollut vain yksi henkilö, vaan jakajia on ollut useampia.

Se seikka, että vastaaja on ammatiltaan IT-alan ammattilainen ja että hänellä olisi kantajan väittämin tavoin valmiudet käyttää eri käyttöjärjestelmiä, ei osoita siitä, että vastaaja olisi suorittanut kanteessa tarkoitetut tekijänoikeuden loukkaukset. Lisäksi pelkästään siitä, että vastaajan työnantaja tarjoaa tuotetta tietyille käyttöjärjestelmille tai teknisille alustoille, ei voida päätellä, että vastaaja hallitsisi kaikki kyseiset käyttöjärjestelmät. On tyypillistä, että ICT-yrityksillä on eri osaajia eri teknisiä tarpeita varten. Vastaajalla on ollut käytössään vain Mac OS X -käyttöjärjestelmää käyttävä Mac-tietokone, joten hän ei ole voinut käyttää kaikkia edellä mainittuja BitTorrent-ohjelmia.

Kantajan mukaan tekijänoikeuden loukkauksia on havaittu myös satunnaisesti vastaajan työpaikan IP-osoitteesta 192.194.228.2. Vastaaja on käyttänyt ja käyttää VPN-järjestelyä (Virtual Private Network), jonka avulla on mahdollista käyttää yksityisiä verkkoja julkisen verkon läpi. VPN:n avulla käyttäjät voivat myös yhdistää yksittäisiä etätyöasemia tai tietokoneita yrityksen sisäiseen verkkoon. Vastaaja on välillä kytkenyt VPN-yhteyden päälle kotona työasioiden tekemistä varten, jolloin kaikki hänen kotiverkkonsa kautta kulkenut internetliikenne on näyttänyt kulkevan vastaajan työpaikan verkon kautta.

Vastaajan julkaisut sosiaalisessa mediassa ovat liittyneet suurelta osin tekijänoikeuslain muuttamiseen tähdänneeseen “Järkeä tekijänoikeuslakiin" -kansalaisaloitteeseen. Vastaajan näkemykset kyseisestä kansalaisaloitteesta eivät kerro vastaajan “piratismimyönteisyydestä", saati osoita, että vastaaja olisi loukannut tekijänoikeuksia.

Vastaaja ei ole kantajan kanssa käymässään sähköpostiviestikeskustelussa pyrkinyt johtamaan kantajaa harhaan. Vastaajan sähköpostiviesteissä olleet kirjoitusvirheet ovat johtuneet siitä, että hänellä on lukihäiriö eli lukivaikeus. Vastaajan lukivaikeuden vuoksi hän ei ole ymmärtänyt, mihin kantaja on viitannut BitTorrent-vertaisverkosta kirjoittaessaan. Samoin lukivaikeus selittää vastaajan käyttämän “pitorrent"-kirjoitusasun. Joka tapauksessa vaikka vastaaja olisikin ymmärtänyt kantajan viitanneen BitTorrent-vertaisverkkoon, ei hänellä ole ollut velvollisuutta osallistua häneen kohdistuneiden syytösten selvittämiseen.

Kun vastaaja on saanut tietää, että hänen omistamaansa internetliittymää on käytetty tekijänoikeuden loukkauksiin, vastaaja on välittömästi vaihtanut langattoman verkkonsa suojauksen estääkseen tekijänoikeuden loukkausten jatkumisen hänen verkkoaan käyttävän, toistaiseksi tuntemattoman tahon toimesta. Verkon suojauksen vaihtaminen on katkaissut tekijänoikeuden loukkausten tekijöiden dataliikenteen IP-osoitteen 91.159.89.47 kautta.

Kantajan hyvitysvaatimuksen määrä on liiallinen. Oikeuskäytännön perusteella kohtuullisena hyvityksenä televisiosarjan yhden jakson osalta on pidettävä 50 euroa, eli 12 jakson osalta 600 euroa.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Kantaja

1. Texcipio GmbH:n selvitys NARS-ohjelman lokitiedoista
2. Ohje koskien µTorrent-ohjelman asetuksia
3. a) Ruutukaappaus A:n Twitter-tililtä
b) Ruutukaappaus A:n Facebook-tililtä
c) Ruutukaappaus Yleisradion vaalikoneen A:ta koskevasta sivusta
4. Sähköpostikirjeenvaihtoa kantajan asiamiehen ja A:n välillä
5. Texcipio GmbH:n selvitys "Activity in BitTorrent Network of Specific IP Address: 91.159.89.47"
6. Texcipio GmbH:n selvitys “Activity in BitTorrent Network of Specific IP Address: 192.194.228.2"
7. Ruutukaappaus Woima Hostingin verkkosivuilta
8. Ruutukaappaus A:n Facebook-profiilista
9. Ote www.techsupportalert.com -verkkosivulta koskien Deluge-ohjelmaa

Vastaaja

1. Lausunto A:n lukivaikeudesta 2.7.2018
2. Tuloste Erilaisten oppijoiden liitto ry:n verkkosivuilta
3. Ruutukaappaus Mikrotik site to site Open VPN -tekniikasta ja sitä koskeva osittaiskäännös
4. Texcipio GmbH:n selvitys "Activity in BitTorrent Network of Specific IP Address: 91.159.89.47"
5. TEXCIPIO GmbH:n selvitys NARS-ohjelman lokitiedoista
6. Ruutukaappaus Kuntavaalit 2017 -vaalikoneesta
7. Netflixiin liittymistä koskeva vahvistus

Asiantuntijalausunto

Kantaja

1. MP:n asiantuntijalausunto 21.1.2019

Henkilötodistelu

Kantaja

1. MP, asiantuntijana

Vastaaja

1. A, henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa
2. JR
3. TT
4. TH

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohtia

1. Crystalis Entertainment UG:n (haftungsbecshränkt) A:n kohdistama tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitettu hyvitysvaatimus on perustettu siihen, että A on luvattomasti saattanut Black Sails -televisiosarjan 12 jaksoa yleisön saataviin internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa ajalla 26.4.2015–13.6.2015.

2. Asiassa on riidatonta, että IP-osoitteesta 91.159.89.47 on ajalla 26.4.2015–13.6.2015 BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa käyttäen jaettu Black Sails -televisiosarjan 12 eri jaksoa. Asiassa on edelleen riidatonta, että kyseinen IP-osoite on ollut mainittuna ajanjaksona A:n omistaman internetliittymän käytössä.

3. BitTorrent on yhteyskäytäntö eli protokolla, joka on tarkoitettu tiedostojen jakamiseen vertaisverkossa käyttäjien tietokoneilta toisille internetin välityksellä ilman palvelinta. Vertaisverkon käyttämiseksi tarvitaan internetliittymä ja jokin BitTorrent-protokollaa tukeva ohjelmisto, kuten µTorrent. Jaettava tiedosto voi sisältää esimerkiksi videon, musiikkia tai tietokoneohjelman. Kun käyttäjä haluaa jakaa tiedoston, BitTorrent-ohjelma pilkkoo sen pieniin palasiin ja lisäksi tuottaa siitä kuvaustiedoston, joka sisältää BitTorrent-protokollan tarvitsemat tiedot jaettavasta tiedostosta.

4. Ne käyttäjät, jotka haluavat ladata tiedoston itselleen, antavat omalle BitTorrent-ohjelmalleen käskyn hakea sen saamansa kuvaustiedoston perusteella. Ohjelma hakee kaikki tiedostoon kuuluvat palaset niiltä vertaisverkkoon liittyneiltä tietokoneilta, jotka sitä jakavat, ja koostaa niistä uudelleen alkuperäisen tiedoston. Tiedosto tai sen palasia saattaa siis olla samanaikaisesti ladattavissa usealta vertaisverkkoon kuuluvalta tietokoneelta, jolloin sitä voi ladata useasta lähteestä samaan aikaan, mikä tehostaa lataamista merkittävästi.

5. A on kiistänyt Crystaliksen kanteen. A on kiistänyt, että hän olisi saattanut Crystaliksen kanteessa tarkoitettuja Black Sails -televisiosarjan jaksoja luvattomasti yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa käyttäen.

6. Asiassa on siten kysymys siitä, onko A loukannut Crystaliksen tekijänoikeuksia saattamalla luvattomasti Black Sails -televisiosarjan jaksoja yleisön saataviin internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa ajalla 26.4.2015–13.6.2015.

2 Sovellettavista oikeusohjeista

7. Tekijänoikeuslain 2 §:n 1 momentin mukaan tekijänoikeus tuottaa, laissa säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen.

8. Edellä mainitun pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan teos saatetaan yleisön saataviin, kun se välitetään yleisölle johtimitse tai johtimitta, mihin sisältyy myös teoksen välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.

9. Tekijänoikeuslain 2 §:n 3 momentin esitöistä (HE 28/2004 vp s. 77‒78) käy ilmi, että mainitussa säännöksessä tarkoitettuna teoksen välittämisenä voidaan pitää esimerkiksi teoksen saattamista yleisön saataviin tietoverkon välityksellä. Yleisölle välittämiseen sisältyy myös tilauspohjainen, pyynnöstä tapahtuva välittäminen siten, että yleisöön kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana (on demand). Tietoverkossa pyynnöstä tapahtuvasta yleisölle välittämisestä on kysymys myös silloin, kun teos on tallennettuna tietoverkkoon kytkettyyn palvelimeen siten, että se on yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavissa nähtäväksi, kuultavaksi tai muuten käytettäväksi joko maksua vastaan tai maksutta. Kysymyksessä on pyynnöstä tapahtuva yleisölle välittäminen riippumatta siitä, ottaako kukaan tosiasiassa yhteyttä palvelimeen saadakseen teoksen saataviinsa. Pelkkä mahdollisuus teoksen saataviin saamiseen riittää.

10. Yleisölle välittämisestä on edellä mainittujen esitöiden mukaan kysymys myös silloin, kun tietoverkkoon kytkeytynyt käyttäjä sallii tietokoneensa muistilaitteen sisällön käyttämisen tietoverkon välityksellä muille verkon käyttäjille tällaisen toiminnan mahdollistavan tietokoneohjelmiston avulla (peer to peer). Teoksen välittää tietoverkossa yleisölle se henkilö, jonka aloitteesta ja vastuulla teos välitetään tietoverkossa tai teos on tietoverkkoon kytketyllä palvelimella yleisöön kuuluvien henkilöiden saatavilla.

11. Mainituista esitöistä käy lisäksi ilmi, että yleisölle välittämisenä ei pidetä kuitenkaan pelkkää laitteiden ja internetyhteyden tarjoamista käytettäväksi siten, että niiden avulla on mahdollisuus saada tietoverkossa saataviin saatettu aineisto nähtäville tai kuultaville.

3 Asianosaisten näkemyksistä

12. Edellä selostetulla tavalla Crystalis Entertainment UG (haftungsbecshränkt) on kanteessaan lähtenyt siitä, että A on luvattomasti saattanut Black Sails -televisiosarjan 12 eri jaksoa yleisön saataviin internetissä käyttäen BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa ajalla 26.4.2015–13.6.2015.

13. Kantajan esittämän mukaan asiassa esitetty tekninen selvitys osoittaa, että juuri A itse on tehnyt kanteessa tarkoitetut tekijänoikeuden loukkaukset. Kantajan mukaan tekijänoikeuden loukkaukset on tehty käyttäen kolmea eri BitTorrent-ohjelmaa, mikä puolestaan viittaa kahden tai kolmen eri käyttöjärjestelmän (Mac OS X, Windows sekä Linux) käyttämiseen. Lisäksi tietoliikenteessä käytettyjen porttien tiedot viittaavat siihen, että kutakin BitTorrent-ohjelmaa on käyttänyt yksi ja sama henkilö.

14. Kantajan esittämän mukaan myös pitkältä ajalta A:n omistamasta internetliittymästä havaittu muu BitTorrent-liikenne sekä lisäksi kantajan työpaikan internetliittymästä havaittu BitTorrent-liikenne sekä niiden väliset yhteneväisyydet puhuvat sen puolesta, että juuri A on tehnyt kysymyksessä olevat tekijänoikeuden loukkaukset.

15. Sen puolesta, että juuri A on tehnyt kysymyksessä olevat tekijänoikeuden loukkaukset, puhuu myös se, että A:lle on ollut ammattitaustansa vuoksi valmiudet käyttää eri käyttöjärjestelmiä ja laitteita.

16. Edellä mainittua tukee myös A:n toiminta sosiaalisessa mediassa sekä se, että säännönmukainen BitTorrent-liikenne IP-osoitteesta, joka on ollut A:n omistaman internetliittymän käytössä, on päättynyt A:n kantajan asiamieheltä saaman sähköpostiviestin jälkeen ja että A on sähköpostiviestiin antamassaan vastauksessa pyrkinyt harhaanjohtamaan kantajaa hänen tietotekniikkaan perehtyneisyytensä osalta.

17. A on edellä selostetulla tavalla kiistänyt Crystaliksen kanteen. A on kiistänyt, että hän olisi saattanut kanteessa tarkoitettuja Black Sails -televisiosarjan jaksoja luvattomasti yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa käyttäen.

18. A:n esittämän mukaan liittyminen BitTorrent-parviin IP-osoitteesta, joka on ollut hänen omistamansa internetliittymän käytössä, ei osoita, että A olisi ollut kyseisen menettelyn takana, sillä muillakin henkilöillä on ollut mahdollisuus liittyä A:n langattomaan verkkoonsa. Eri käyttöjärjestelmillä toimivien BitTorrent-ohjelmien käyttäminen viittaa eri laitteiden käyttämiseen ja siten useampaan kuin yhteen henkilöön, joka on tekijänoikeuden loukkaukset suorittanut. Myöskään porttien osalta esitetyn näytön ei ole katsottava osoittavan, että A olisi tehnyt tekijänoikeuden loukkaukset itse.

19. A:n työpaikan liittymästä havaittu BitTorrent-liikenne on A:n esittämän mukaan puolestaan selittynyt sillä, että hänen kotiverkkonsa ja työpaikan verkko on ollut yhdistetty niin sanotulla VPN-järjestelyllä, jolloin A:n langattomaan verkkoon liittyneen henkilön tietoliikenne on näyttänyt tulevan A:n työpaikan liittymästä. Asiassa esitetystä selvityksestä ilmenevien teosten keskenään hyvin erilaisen sisällön on lisäksi katsottava muutoinkin puhuvan sen puolesta, että tekijöitä on ollut useita.

20. Myöskään A:n sosiaalisen median käytöstä esitetyn näytön ei ole katsottava osoittavan, että A olisi tehnyt tekijänoikeuden loukkaukset itse. BitTorrent-liikenteen päättyminen A:n omistamasta internetliittymästä kantajan asiamieheltä saadun kirjeen jälkeen on selittynyt sillä, että A on tuolloin muuttanut langattoman verkkonsa suojauksen.

4 Esitetystä selvityksestä liittyen kanteessa tarkoitettuun teosten yleisön saataviin saattamiseen A:n toimesta

4.1 A:n langattomasta verkosta esitetystä selvityksestä

21. Edellä selostetulla tavalla asiassa on ensinnäkin riidatonta, että A on kysymyksessä olevana ajankohtana omistanut internetliittymän. Asiassa on edelleen riidatonta, että kyseiseen internetliittymään kytketyn reitittimen kautta A:n perheen kotitaloudessa on ollut langaton verkko, joka on ollut salasanalla suojattu.

22. A on häntä markkinaoikeudessa henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut, että heidän perheensä kotitaloudessa on kysymyksessä olevana ajankohtana ollut yksi kiinteä laajakaistaliittymä, johon on ollut kytkettynä Mikrotik-merkkinen reititin, jonka kautta perheen kaikkien perheenjäsenten tietoliikenne oli kulkenut. Langattoman verkon salasana oli A:n mukaan ollut pitkään ja on vielä edelleenkin sama, ja salasana oli ollut kaikkien perheen perheenjäsenten, hänen puolisonsa sekä heidän kahden lapsensa, jotka olivat kysymyksessä olleena ajankohtana olleet 12- ja 14-vuotta, tiedossa. A oli kertomansa mukaan jossakin vaiheessa vaihtanut reitittimen uuteen samanmerkkiseen ja vaihtanut myöskin verkon salaustyypin, mutta salasana oli pysynyt samana.

23. A on edelleen kertonut, että heidän perheensä oli kysymyksessä olevana ajankohtana asunut omakotitalossa omakotitaloalueella. A:n mukaan noin 30 metrin päässä heidän talostaan oli ollut omakotitalo, jossa asuneen naapuriperheen kanssa A:n perhe oli ollut aina 2000-luvun alkupuolelta läheisessä tekemisessä keskenään. Tämän vuoksi A:n langattoman verkon salasana oli kerrottu naapureille, ja luultavasti kaikki naapurin nelijäsenisen perheen jäsenet olivat tienneet sen.

24. A:n avopuoliso TH on häntä markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kertonut, että kaikilla heidän perheensä jäsenillä oli ollut tiedossaan hänen miehensä langattoman verkon salasana. TH:n mukaan langattoman verkon salasana oli lisäksi ollut tiedossa myös heidän vieraillaan sekä naapurissa asuneen naapuriperheen jäsenillä. Naapuriperheen omakotitalo oli sijainnut noin 20 metrin päässä heidän omakotitalostaan ja A:n langatonta verkkoa oli ollut mahdollista käyttää naapurista käsin.

25. JR on häntä markkinaoikeudessa todistajana kuultaessa kertonut, että heidän perheensä, johon kysymyksessä olevana ajankohtana oli kuulunut hänen silloinen puolisonsa sekä kaksi alaikäistä tytärtä, oli ollut A:n perheen naapuri vuodesta 2003 lukien ja että perheet olivat olleet paljon tekemisissä keskenään. JR:n kertoman mukaan heidän omakotitalonsa oli sijainnut suoraan kadun toisella puolella A:n perheen talosta noin 20 metrin päässä. A:n langaton verkko oli ulottunut JR:n perheen asunnon sisälle asti. JR:n mukaan hän oli jossakin vaiheessa ennen vuotta 2015 saanut tietoonsa A:n langattoman verkon salasanan ja oli myös käyttänyt verkkoa esimerkiksi tulostamiseen siinä vaiheessa, kun heillä itsellään ei ollut tulostinta kotona. JR:n käsityksen mukaan A:n langattoman verkon salasana oli ollut ainakin heidän tyttäriensä tiedossa ja oletettavasti myös hänen entisen puolisonsa tiedossa. Salasana oli lisäksi ollut tallennettuna perheen kannettavissa tietokoneissa. JR:n mukaan heidän perheellään oli ollut myös oma internetliittymä ja langaton lähiverkko nyt kysymyksessä olevana ajankohtana, ja koska he olivat siitä maksaneet, heillä ei ollut lähtökohtaisesti mitään syytä jättää käyttämättä omaa verkkoaan.

26. Edellä selostettujen A:n, TH:n ja JR:n yhdensuuntaisten kertomusten perusteella asiassa on katsottava näytetyn, että A:n langattoman verkon kantama on ulottunut ainakin A:n perheen naapurissa asuneen perheen omakotitaloon asti. Lisäksi mainittujen henkilöiden yhdensuuntaisten kertomusten perusteella asiassa on katsottava näytetyn, että A:n langattoman verkon salasana on ollut paitsi A:n perheen jäsenten tiedossa myös naapuriperheen tiedossa. Edelleen JR:n kertomuksen perusteella asiassa on katsottava näytetyn, että naapurissa asuneella perheellä nyt kysymyksessä olevana ajankohtana on ollut oma langaton verkkonsa.

4.2 A:n perheen ja A:n naapurissa asuneen perheen päätelaitteista esitetystä selvityksestä

27. Kantaja on esittänyt kantajan asiakirjatodisteena 4 A:n kantajan asiamiehelle 11.10.2016 lähettämän sähköpostiviestin, jossa A on ilmoittanut muun ohella seuraavaa: "Meillä ei ole talossa muita Mac-koneita kuin tämä työkoneeni. Tässä ei mitään ylimääräisiä ohjelmia ole ajossa."

28. A on häntä markkinaoikeudessa henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että nyt kysymyksessä olevana ajankohtana hänellä oli ollut ainoana tietokoneena kannettava Mac-tietokone, jota hän oli käyttänyt sekä töissä että kotona ja jossa oli ollut vain tietokoneen alkuperäinen käyttöjärjestelmä. Lisäksi A:n mukaan perheen muiden perheenjäsenten käytössä oli ollut hänen vanha Mac-työkannettavansa. A on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut, että hän oli kokonaan unohtanut viimeksi mainitun tietokoneen olemassaolon edellä selostettua sähköpostiviestiä kirjoittaessaan.

29. A on edelleen kertonut, että heidän perheensä pojalla oli lisäksi ollut omassa huoneessaan Windows-pöytäkone, jota tämä pääasiallisesti oli käyttänyt pelaamiseen. Lisäksi A:n mukaan perheen käytössä oli ollut Sony PlayStation -laite pelaamiseen ja myöskin esimerkiksi Netflix-palvelun hyödyntämiseen, koska perheessä ei tuolloin ollut vielä älytelevisiota. Jokaisella perheen perheenjäsenellä oli myös ollut omat matkapuhelimensa. Kaikilla edellä mainituilla laitteilla oli ollut pääsy A:n langattomaan verkkoon.

30. TH on häntä markkinaoikeudessa todistajana kuultaessa kertonut, että A:lla oli ollut omassa käytössään uusi Mac-työkannettava ja hänen puolisonsa vanha Mac-työkannettava oli ollut lähinnä TH:n itsensä ja heidän perheensä tyttären käytössä. TH:n mukaan heidän perheensä pojalla oli lisäksi ollut omassa huoneessaan Windows-pöytäkone, minkä lisäksi perheessä oli ollut Sony PlayStation -laite, jota käytettiin muun ohella Netflix-palvelun hyödyntämiseen.

31. JR on häntä markkinaoikeudessa todistajana kuultaessa kertonut, että heidän perheessään oli ollut kolme tai neljä tietokonetta, joista kolme oli ollut Mac-kannettavia.

32. Edellä selostettujen A:n ja TH:n markkinaoikeudessa yhdensuuntaisesti esittämien kertomusten perusteella asiassa on katsottava näytetyn, että A:n perheessä nyt kysymyksessä olevana ajankohtana on ollut ensinnäkin kaksi kannettavaa Mac-tietokonetta, vaikka edellä selostetussa kantajan asiakirjatodisteena 4 A on todennutkin Mac-tietokoneita olevan vain yksi. Lisäksi mainittujen henkilöiden yhdensuuntaisten kertomusten perusteella asiassa on katsottava näytetyn, että A:n perheen kotitaloudessa on ollut yksi Windows-pöytäkone, joka on ollut perheen pojan huoneessa, sekä Sony Play Station -laite. Edelleen JR:n kertomuksen perusteella asiassa on katsottava näytetyn, että heidän perheessään on ollut ainakin kolme Mac-tietokonetta.

4.3 Teknisestä selvityksestä liittyen Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiseen sekä muusta sarjan jaksoja koskevasta BitTorrent-liikenteestä

33. Kantajan asiakirjatodisteesta 1 ilmenee, että IP-osoitteesta, joka on ollut A:n omistaman internetliittymän käytössä, on 26.4.2015 yhdistytty Black Sails -televisiosarjan jaksoja jakaviin BitTorrent-parviin µTorrent Mac -nimisellä ohjelmalla siten, että niin sanotun kuunteluportin numero on koko ajan ollut 2223. Jakamisen kohteena ovat sanotusta asiakirjatodisteesta ilmenevän mukaan olleet Black Sails -televisiosarjan ensimmäisen tuotantokauden jaksot 5−8.

34. Asiassa esitetyn mukaan µTorrent Mac -niminen ohjelma on suunniteltu Mac OS X -käyttöjärjestelmää varten. Mainittua µTorrent Mac -ohjelmaa käyttäen tapahtuneet jakamiset siten erittäin suurella todennäköisyydellä osoittavat, että jakamisessa käytetty päätelaite on ollut Mac-tietokone. Edelleen asiassa esitetyn mukaan µTorrent Mac -ohjelma arpoo käyttöönotettaessa itselleen tiedonsiirtoa varten tiedonsiirtoportin, jonka numero säilyy ohjelmaa käytettäessä pääsääntöisesti samana; portin käytön ollessa poikkeuksellisesti estyneenä, ohjelma valitsee toisen, yleensä edellisen tai seuraavan portin numeron. Edellä selostetun kuunteluportin samana pysymisen valossa kaikki edellä selostetut µTorrent Mac -ohjelmaa käyttäen tehdyt jakamiset on todennäköisesti tehty samalla laitteella. Yhteen laitteeseen viittaa myös se, että kyseinen jakaminen on tehty samana päivänä.

35. Kantajan asiakirjatodisteesta 1 ilmenee edelleen, että edellä mainitusta IP-osoitteesta ajalla 29.4.−1.5.2015 Black Sails -televisiosarjan jaksoja jakaviin BitTorrent-parviin yhdistyminen on tapahtunut µTorrent -ohjelman versiolla 3.4.2 ja sittemmin saman ohjelman versiolla 3.4.3 siten, että kuunteluportin numero on ollut koko ajan 62124. Jakamisen kohteena ovat sanotusta asiakirjatodisteesta ilmenevän mukaan olleet Black Sails -televisiosarjan ensimmäisen tuotantokauden jaksot 2−3 sekä toisen tuotantokauden jaksot 2 ja 1.

36. Asiassa esitetyn mukaan µTorrent -ohjelma on suunniteltu Windows-käyttöjärjestelmää varten. Mainittua µTorrent-ohjelmaa käyttäen tapahtuneet jakamiset siten erittäin suurella todennäköisyydellä osoittavat, että jakamisessa käytetty päätelaite on käyttänyt Windows-käyttöjärjestelmää. Asiassa esitetyn mukaan myös µTorrent-ohjelma arpoo käyttöönotettaessa itselleen tiedonsiirtoa varten tiedonsiirtoportin, jonka numero säilyy ohjelmaa käytettäessä pääsääntöisesti samana. Portin samana pysymisen valossa kaikki µTorrent-ohjelmalla tehdyt jakamiset on todennäköisesti tehty samalla laitteella. Yhteen laitteeseen viittaa myös se, että kyseinen jakaminen on tehty kolmen päivän aikana, vaikka ohjelman versio onkin päivitetty välillä uuteen.

37. Kantajan asiakirjatodisteesta 1 ilmenee lisäksi, että edellä mainitusta IP-osoitteesta ajalla 8.5.−11.5.2015 Black Sails -televisiosarjan jaksoja jakaviin BitTorrent-parviin yhdistyminen on tapahtunut Deluge -nimisellä ohjelmalla siten, että kuunteluportin numero on ollut 55652 tai 61495. Jakamisen kohteena ovat sanotusta asiakirjatodisteesta ilmenevän mukaan olleet Black Sails -televisiosarjan toisen tuotantokauden jaksot 4−6.

38. Asiassa esitetyn mukaan Deluge-ohjelmaa voidaan käyttää Mac OS X-, Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmissä. Näin ollen mainitulla Deluge-ohjelmalla tehdyt jakamiset on voitu tehdä millä tahansa näitä käyttöjärjestelmiä käyttävällä päätelaitteella. Asiassa esitetyn mukaan Deluge-ohjelma voidaan asettaa vaihtamaan käyttämäänsä tiedonsiirtoporttia satunnaisesti jokaisen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Sen vuoksi on mahdollista, että kaikki Deluge-ohjelmalla tehdyt jakamiset on tehty samalla päätelaitteella, vaikka portin numero onkin kertaalleen vaihtunut.

39. Kantajan asiakirjatodisteesta 1 ilmenee vielä, että edellä mainitusta IP-osoitteesta ajalla 20.5.−13.6.2015 Black Sails -televisiosarjan jaksoja jakaviin BitTorrent-parviin yhdistyminen on tapahtunut uudelleen µTorrent-ohjelman versiolla 3.4.3 siten, että kuunteluportin numero on ollut joko 62124 tai 62125. Jakamisen kohteena ovat sanotusta asiakirjatodisteesta ilmenevän mukaan olleet Black Sails-televisiosarjan toisen tuotantokauden jaksot 6 ja 7.

40. Ottaen huomioon edellä selostettu myös puheena olevalta osin jakamisessa käytetty päätelaite on erittäin suurella todennäköisyydellä käyttänyt Windows-käyttöjärjestelmää. Portin samana tai vierekkäisenä pysymisen valossa kaikki kyseiset jakamiset on todennäköisesti tehty samalla laitteella kuin ajalla 29.4.−1.5.2015 tehdyt jakamiset.

41. Kantajan asiakirjatodisteesta 1 ilmenevän mukaan edellä mainitusta IP-osoitteesta on siten jaettu kaikkiaan Black Sails -televisiosarjan 12 eri jaksoa, ensimmäisen tuotantokauden jaksoja 2–3 ja 5–8 sekä toisen tuotantokauden jaksoja 1–2 ja 4–7. Näistä toisen tuotantokauden jaksoa 6 on jaettu sekä Deluge-ohjelmalla että µTorrent-ohjelman versiolla 3.4.3.

42. Kantajan asiakirjatodisteena 5 on lisäksi esitetty niin sanottuja DHT-protokollatietoja. Asiassa esitetyn mukaan DHT-protokollan avulla ohjelmat vaihtavat tietoja siitä, mistä IP-osoitteista ja porteista haluttu tiedosto on löydettävissä. Asiassa esitetyn mukaan nämä tiedot eivät kuitenkaan sellaisenaan osoita, että BitTorrent-parveen liittynyt käyttäjä olisi tosiasiallisesti jakanut kyseistä teosta. Kantajan asiakirjatodisteesta 5 ei myöskään ilmene sitä, millä ohjelmalla liittyminen parveen on tapahtunut.

43. Kantajan asiakirjatodisteesta 5 ilmenevän mukaan edellä mainitusta IP-osoitteesta on ajalla 31.1.2015−6.10.2016 liitytty BitTorrent-parviin. Mainitusta asiakirjatodisteesta ilmenevän mukaan yhdistymisiä on tapahtunut muun ohella nyt kysymyksessä oleviin Black Sails -televisiosarjan jaksoja jakaviin BitTorrent-parviin sekä eräitä muitakin mainitun televisiosarjan jaksoja jakaviin BitTorrent-parviin. Näissä yhdistymisissä on kantajan asiakirjatodisteesta 5 ilmenevän mukaan käytetty portteja 2223, 62124, 55652 ja 61495.

44. Edellä selostetun teknisen selvityksen on katsottava osoittavan Black Sails -televisiosarjan 12 eri jakson jakamisten edellä mainitusta IP-osoitteesta tapahtuneen kolmella eri BitTorrent-ohjelmalla. Ottaen huomioon edellä selostettu mainittujen BitTorrent-ohjelmien käyttämisen edellyttämistä käyttöjärjestelmistä jakamiset on erittäin suurella todennäköisyydellä jakamiset tehty ainakin Windows- ja Mac OS X -käyttöjärjestelmiä käyttävällä päätelaitteilla, minkä lisäksi on voinut olla edelleen Linux-käyttöjärjestelmää käyttävä päätelaite. Tämä on siten voinut merkitä, että päätelaitteita on ollut kaksi tai kolme. Asiassa on kuitenkin riidatonta, että Mac-tietokoneeseen voidaan asentaa rinnakkain sekä Windows- että Mac OS X -käyttöjärjestelmät, minkä lisäksi Deluge-ohjelman on edellä todetulla tavalla esitetty toimivan kummallakin kyseisellä käyttöjärjestelmällä. Näin ollen mahdollisena on pidettävä sitäkin, että kaikki edellä selostettu jakaminen on suoritettu yhdellä ja samalla Mac-tietokoneella, jossa on ollut sekä Windows- että Mac OS X -käyttöjärjestelmät.

45. Edellä selostetun Black Sails -televisiosarjan jaksojen lataamisen ja jakamisen tapahtumisen pääosin johdonmukaisessa kronologisessa järjestyksessä ja lähtökohtaisesti vain kertaalleen kunkin jakson osalta riippumatta siitä, mitä BitTorrent-ohjelmaa jakamiseen on käytetty, on katsottava puhuvan sen puolesta, että kaikki jakamiset on tehnyt yksi henkilö.

4.4 Teknisestä selvityksestä liittyen muuhun BitTorrent-liikenteeseen A:n omistaman internetliittymän IP-osoitteesta

46. Kantaja on edellä mainitun kantajan asiakirjatodisteen 5 muodossa esittänyt asiassa selvitystä siitä, että IP-osoitteesta, joka on ollut A:n omistaman internetliittymän käytössä, on yhdistytty myös muiden oikeudenomistajien kuin kantajan teoksia koskeviin BitTorrent-parviin.

47. Kantajan asiakirjatodisteesta 5 ilmenevän mukaan edellä mainitusta IP-osoitteesta on ajalla 31.1.2015−6.10.2016 yhdistytty yli 700 BitTorrent-parveen. Osa yhdistymisistä on tapahtunut porteista 2223, 62124, 55652 ja 61495. Sen sijaan osa yhdistymisistä on tapahtunut muista kuin mainituista porteista, jotka ovat vaihdelleet satunnaisesti.

48. Edellä selostetun teknisen selvityksen on katsottava osoittavan edellä mainitusta IP-osoitteesta yhdistymisiä BitTorrent-parviin, jotka ovat käsittäneet tiedostonimen perusteella muun ohella televisiosarjoja, elokuvia, äänitiedostoja, tietokoneohjelmia ja esimerkiksi Nissan-merkkisen auton tehdashuoltokirjan. Suurimmassa osassa vaikuttaisi tiedostonimen perusteella olleen kyse suosituista televisiosarjoista sekä niin aikuisille kuin lapsille tarkoitetuista elokuvista. Osa tiedostonimistä on sen sijaan kirjoitettu eri aasialaisilla kielillä ja osa esimerkiksi espanjan tai hollannin kielellä. Yksinomaan edellä selostetun perusteella on kuitenkin käsillä olevassa tilanteessa mahdotonta mennä sanomaan, onko yhdistymisten taustalla ollut yksi vai useampi henkilö.

49. Edellä selostettujen porttitietojen valossa porteista 2223, 62124, 55652 ja 61495 tapahtuneiden yhdistymisten voidaan hyvin suurella todennäköisyydellä katsoa tehdyn samalla päätelaitteella kuin edellä selostettujen Black Sails -televisiosarjan 12 eri jakson jakamisten. Sen sijaan muiden yhdistymisten osalta vastaavaa arviota ei ole mahdollista tehdä.

50. BitTorrent-liikenteen jatkumisen samasta IP-osoitteesta pitkään voi katsoa sinänsä puhuvan sitä vastaan, että joku satunnainen A:n internetliittymän käyttäjä olisi tehnyt yhdistymisiä BitTorrent-parviin. Toisaalta tilanteessa, jossa useammalla kuin yhdellä henkilöllä on ollut mahdollisuus käyttää internetliittymää pidemmän aikaa, ei edellä mainitusta ole tehtävissä johtopäätöstä, että yhdistymisten taustalla olisi ollut vain ja ainoastaan yksi henkilö.

4.5 Henkilötodistelusta asiakirjatodisteista 1 ja 5 ilmeneviin teoksiin liittyen

51. A on häntä markkinaoikeudessa henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, ettei Black Sails -televisiosarja ollut hänelle tuttu. A:n kertoman mukaan heidän perheellään oli ollut vuodesta 2012 lukien Netflix-palvelu, jota kautta he olivat pystyneet katsomaan televisiosarjoja ja elokuvia. A:n mukaan kantajan asiakirjatodiste 5 sisälsi useita televisiosarjoja, joita hän oli katsonut Netflixin kautta eikä hänellä siten ollut tarvetta hakea niitä vertaisverkkojen kautta. A:n mukaan heidän perheellään oli ollut aika ajoin käytössä myös HBO-palvelu ja muitakin maksullisia kanavapaketteja.

52. A:n kertoman mukaan heidän perheessään ei ollut katsottu elokuvia tai televisiosarjoja tietokoneelta tai siten, että tietokone oli yhdistetty televisioon. A:n mukaan hänen kielitaitonsa rajoittui suomeen ja auttavaan englantiin, eikä hän ollut kiinnostunut aasialaisista kielistä taikka kulttuureista. Hänellä ei ollut ollut ennen nyt kysymyksessä olevaa ajanjaksoa eikä sen aikana Nissan-merkkistä autoa.

53. Todistaja TH on häntä markkinaoikeudessa todistajana kuultaessa kertonut, ettei hän tai A ollut katsellut televisiosarjoja taikka elokuvia tietokoneelta tai siten, että tietokone olisi yhdistetty televisioon. TH:n kertoman mukaan heidän perheensä käytössä oli ollut vuodesta 2012 lähtien Netflix-palvelu ja välillä myös HBO-palvelu. Kantajan asiakirjatodiste 5 sisälsi useita televisiosarjoja, joita TH oli katsonut Netflixin kautta. Black Sails -televisiosarja ei kuitenkaan ollut TH:lle tuttu. TH:n mukaan hänen puolisonsa ei tämän kielitaito huomioon ottaen tai muutoinkaan ollut kiinnostunut aasialaisista kulttuureista.

4.6 Teknisestä selvityksestä liittyen BitTorrent-liikenteeseen A:n työpaikan internetliittymän IP-osoitteesta

54. Kantaja on lisäksi esittänyt asiassa kantajan asiakirjatodisteen 6 muodossa selvitystä siitä, että IP-osoitteesta, joka on ollut A:n työpaikan internetliittymän käytössä, on yhdistetty myös muiden oikeudenomistajien kuin kantajan teoksia koskeviin BitTorrent-parviin. Mainittu kantajan asiakirjatodiste 6 on kantajan asiakirjatodisteen 5 tavoin sisältänyt niin sanottuja DHT-protokollatietoja. Edellä todetun mukaisesti nämä tiedot eivät sellaisenaan osoita, että BitTorrent-parveen liittynyt käyttäjä olisi tosiasiallisesti jakanut kyseistä teosta. Myöskään kantajan asiakirjatodisteesta 6 ei ilmene sitä, millä ohjelmalla liittyminen parveen on tapahtunut.

55. Kantajan asiakirjatodisteesta 6 ilmenevän mukaan edellä mainitusta IP-osoitteesta on ajalla 5.1.2014−8.2.2017 yhdistytty noin 40 BitTorrent-parveen. Yhdistymiset näyttäisivät koskevan satunnaisia tietoliikenneportteja, porttitiedon puuttuessa osin kokonaan. Porttitiedoissa ei esiinny portteja 2223, 62124, 55652 tai 61495 lainkaan.

56. Edellä mainitun kantajan asiakirjatodisteen 5 tavoin myös kysymyksessä olevan teknisen selvityksen on katsottava osoittavan edellä mainitusta IP-osoitteesta yhdistymisiä BitTorrent-parviin, jotka ovat käsittäneet tiedostonimien perusteella suurimmaksi osaksi suosittuja televisiosarjoja ja elokuvia. Osassa vaikuttaisi olleen kyse samoista televisiosarjoista ja elokuvista kuin kantajan asiakirjatodisteen 5 mukaisissa yhdistymisissä. Yksinomaan edellä selostetun perusteella on kuitenkin käsillä olevassa tilanteessa mahdotonta mennä sanomaan, onko yhdistymisten taustalla ollut yksi vai useampi henkilö.

57. BitTorrent-liikenteen jatkumisen samasta IP-osoitteesta pitkään voi katsoa sinänsä puhuvan sitä vastaan, että joku satunnainen A:n internetliittymän käyttäjä olisi tehnyt yhdistymisiä BitTorrent-parviin. Toisaalta tilanteessa, jossa useammalla kuin yhdellä henkilöllä on ollut mahdollisuus käyttää internetliittymää pidemmän aikaa, ei edellä mainitusta ole tehtävissä johtopäätöstä, että yhdistymisten taustalla olisi ollut vain ja ainoastaan yksi henkilö.

4.7 VPN-järjestelystä esitetystä selvityksestä

58. Markkinaoikeudessa kantajan nimeämänä asiantuntijana kuultu MP on kertonut, että VPN-järjestelyssä (Virtual Private Network) on kyse siitä, että kaksi erillistä tietoliikenneverkkoa tai yksi laite ja tietoliikenneverkko liitetään toisiinsa siten, että laitteet toimivat ikään kuin ne olisivat samassa verkossa. Järjestelyn tarkoituksena on esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien kustannuksissa säästäminen ja lisäksi se, että tietoliikenne voidaan turvallisesti siirtää turvattoman tietoliikenneyhteyden kautta määränpäähän, vaikkapa työnantajan tietoverkkoon.

59. MP:n esittämän mukaan A:n kuvaama järjestely, jossa kotiverkon koko internetliikenne ohjataan VPN-järjestelyn avulla tapahtuvaksi työnantajan internetliittymän käyttämän IP-osoitteen kautta (site-to-site), on sinänsä teknisesti täysin mahdollinen. MP:n mukaan järjestelyä on kuitenkin pidettävä ongelmallisena sen tavoitteen kannalta, että työnantajan verkkoon pääsevät vain luotetut osapuolet ja ulkopuoliset eivät siihen pääse. Lisäksi järjestely yleensä rakennetaan siten, että VPN:n välityksellä päästään vain niihin työnantajan palveluihin, joihin on tarve päästä.

60. MP on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa edelleen kertonut, että site-to-site -tyyppisen VPN-järjestelyn tilanteessa työnantaja tyypillisesti ohjeistaisi työntekijöitä hyödyntämään yhteyttä vain työkäytössä sekä siitä, että ulkopuolisia ei saa päästää tähän yhteyteen.

61. A:n viittaama Mikrotik-merkkinen laite oli MP:n mukaan varsin monipuolinen, ja edusti laitteena tasoa, joka oli jotakin kuluttajalaitteen ja ammattilaislaitteen väliltä.

62. A on häntä markkinaoikeudessa henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut asentaneensa itse kotinsa ja yrityksensä välille VPN-järjestelyn sen vuoksi, että hän esimerkiksi oli saattanut kotoa käsin konfiguroida yrityksen lähiverkossa olevia laitteita. A:n mukaan hänen ja hänen veljensä omistamassa yrityksessä oli ollut käytössä sekä laitekohtainen VPN että site-to-site VPN. A:n kotona ollut Mikrotik-laitetta hyödyntänyt site-to-site VPN oli järjestetty siten, että kaikki A:n kotiverkon liikenne oli kulkenut kyseisen VPN-järjestelyn kautta sen jälkeen, kun reitittimestä tämä ominaisuus oli laitettu päälle. A oli laittanut tämän ominaisuuden päälle aina kuin työtehtävät olivat sitä vaatineet. A ei kuitenkaan tarkkaan muistanut, kuinka usein ominaisuus oli ollut päällä.

63. A on edelleen kertonut, ettei hän ollut nähnyt tarpeelliseksi rajata sitä, mikä osa hänen kotiverkkonsa tietoliikennettä oli kulkenut VPN:n kautta, vaikka tämä olisi sinänsä ollut mahdollista reitittimen oletusasetuksia muuttamalla. A:n mukaan tämä ei ollut muodostanut tietoturvariskiä, sillä kyse oli ollut pienestä, käytännössä A:n ja hänen veljensä yrityksestä ja A:n oma kotiverkko oli ollut joka tapauksessa salasanalla suojattu. Mainituista syistä VPN:n käytöstä ei ollut annettu käyttöohjeita yrityksen sisällä eikä käyttöä ollut myöskään seurattu.

64. TT on häntä markkinaoikeudessa todistajana kuultaessa kertonut olleensa A:n ja tämän veljen yrityksen, Woima Hostingin, palveluksessa vuosina 2013−2016 ensin työharjoittelijana ja sitten työntekijänä. TT:n kertoman mukaan yrityksessä oli ollut käytössä VPN-järjestely, jota TT itse oli käyttänyt kotoa käsin useana päivänä viikossa sen kätevyyden vuoksi ja myös sen johdosta, että osa yrityksen palvelimista oli sijainnut toisella paikkakunnalla. TT:llä oli ollut käytössään hänen omalle tietokoneelleen asennettu Open VPN Client -ohjelmisto, jonka avulla TT oli ottanut hänelle annetuilla konfiguraatiotiedoilla yhteyden yrityksen verkkoon, mikäli tarvetta VPN:n käyttämiseen oli ollut. VPN-yhteys ei siten ollut ollut koko ajan käytössä. TT ei ollut yleisesti ottaen ollut tietoinen siitä, miten muutoin yrityksen VPN-järjestely oli toteutettu, sillä niin sanotun verkkopuolen asiat eivät olleet kuuluneet hänen työtehtäviinsä. Hän oli kuitenkin ollut tietoinen siitä, että A:lla oli ollut kotonaan Mikrotik-laite verkkoyhteyksien hoitamiseksi. TT:n mukaan VPN:n käytöstä ei ollut yrityksessä annettu mitään ohjeistusta eikä yleisiä tietoturvaohjeitakaan ollut, vaan oli luotettu työntekijöiden parhaaseen harkintakykyyn.

65. Edellä selostetun perusteella ei ole katsottava olleen mitään teknistä estettä sille, että A:n kodin sekä hänen ja hänen veljensä yrityksen välillä on ollut VPN-järjestely (site-to-site) A:n esittämin tavoin. Edellä selostettujen A:n ja todistaja TT:n kertomusten perusteella voidaan katsoa myös näytetyksi, että A:n kotona on ollut Mikrotik-merkkinen reititin, jonka VPN-ominaisuuden käyttäjä on voinut aina halutessaan laittaa päälle tai pois.

66. Järjestelyn, jossa kaikki työntekijän kotona olevan reitittimen kautta kulkeva internetliikenne ohjataan kulkemaan VPN-järjestelyä pitkin tämän työpaikan reitittimeen ja siitä edelleen yrityksen lähiverkkoon taikka internetiin, voidaan sinänsä katsoa sisältävän muun ohella tietoturvariskejä. Käsillä olevassa tapauksessa on kuitenkin huomattava, että A:n ja hänen veljensä yritys ei ole käsittänyt kuin muutaman ulkopuolisen työntekijän. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon A:n ja todistaja TT:n kertomukset on pidettävä täysin mahdollisena, että A:lla on ollut kotonaan edellä selostamansa mukainen VPN-järjestely, jota hän on käyttänyt kertomallaan tavalla.

4.8 A:n ammattitaustasta

67. Kantajan asiakirjatodisteesta 7 ilmenevän mukaan A:n ja hänen veljensä yritys, Woima Hosting, on markkinoinut palveluja Windows-, Mac- ja Linux-ympäristöihin. Kantajan asiakirjatodisteesta 3 a ilmenevän mukaan A on käynyt twitter-tilillään keskustelua Woima Hostingin tarjoamiin palveluihin ja myös yleisemmin tietotekniikan trendeihin ja ongelmiin liittyen.

68. A on häntä markkinaoikeudessa henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että Woima Hosting oli ollut hänen itsensä ja hänen veljensä yritys, joka toiminut vuodesta 2006 lähtien. Yrityksessä oli A:n ja hänen veljensä lisäkseen työskennellyt enintään 3 henkeä. A oli siten tavallaan itsensä työnantaja. A:lla oli kertomansa mukaan ollut käytössään vain Mac OS X -käyttöjärjestelmää käyttävä kannettava Mac-tietokone, jota A oli käyttänyt sekä työpaikalla että kotona. A ei ollut ladannut BitTorrent-vertaisverkkoteknologian avulla tiedostoja lukuun ottamatta joitakin Linux-päivityksiä.

69. TT on häntä markkinaoikeudessa todistajana kuultaessa kertonut olleensa Woima Hostingin palveluksessa vuosina 2013−2016 ensin työharjoittelijana ja sitten työntekijänä. Vuonna 2015 TT oli muistamansa mukaan ollut yrityksen ainoa varsinainen työntekijä A:n ja tämän veljen lisäksi; enimmillään yrityksessä oli ollut heidän kolmen lisäksi kaksi työharjoittelijaa. TT on kertonut, että yrityksessä oli ollut jonkin verran työnjakoa muun muassa siten, että hän itse oli ollut järjestelmäpuolella ja verkkopuolen ylläpidosta vastasivat A ja tämän veli. Yrityksellä oli ollut useita eri kannettavia tietokoneita eri käyttöjärjestelmillä varustettuna, kuten esimerkiksi Windows-, Linux- ja Mac OS X -käyttöjärjestelmällä. Kaikki työntekijät olivat myös pystyneet TT:n mukaan käyttämään eri tietokoneita ja käyttöjärjestelmiä. Tämä ei TT:n mukaan kuitenkaan tarkoittanut sitä, että A olisi tosiasiallisesti käyttänyt kaikkia tietokoneita ja käyttöjärjestelmiä.

70. Asiassa on sinänsä riidatonta, että A on toiminut tietotekniikka-alalla sekä että hänellä ja hänen veljellään on ollut kyseisellä alalla toiminut yritys. Edellä esitetyn näytön valossa on pidettävä myös uskottavana, että A:lla on ollut osaaminen käyttää Mac OS X -käyttöjärjestelmän ohella myös Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmiä ainakin siinä laajuudessa kuin se on ollut tarpeen BitTorrent-ohjelmiston asentamiseksi ja käyttämiseksi viimeksi mainituissa kahdessa käyttöjärjestelmässä.

4.9 A:n toiminnasta sosiaalisessa mediassa

71. Kantajan asiakirjatodisteesta 3 b ilmenevän mukaan A on 20.7.2014 jakanut Facebook-sivullaan linkin "Eivät menneet estot putkeen: The Pirate Bay tuplasi kävijämääränsä – Tietokoneet – Mbnet" sekä kommentoinut 17.12.2013 linkkiä "Kansalaisaloitepalvelu – Järkeä tekijänoikeuslakiin", 30.3.2015 linkkiä "Nettisensuuri kiristyy – vihreidenkin takki kääntyi", 3.4.2015 linkkiä "Hässäkkä eduskunnassa – Kiistelty lakimuutos meni vähän kaikilta ohi silmien" ja 13.12.2016 linkkiä "Piratismin vastainen taistelu hävittää samalla musiikkia maailmasta". Edelleen kantajan asiakirjatodisteesta 8 ilmenevän mukaan A on 31.1.2015 tehnyt Facebook-sivuilleen päivityksen "BTW The Pirate Bay is Officially Back Online".

72. A on häntä henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut, ettei hän aktiivisesti ollut seurannut piratismiuutisointia, mutta oli saattanut jakaa eteenpäin aineistoa, joka oli tullut hänen vastaansa sosiaalisessa mediassa. A:n mukaan hänen ystäväpiirissään ja, koska hän oli mukana politiikassa, äänestäjäkunnassaan oli ollut henkilöitä, jotka olivat kiinnostuneita tällaisista asioista.

73. Edellä selostetun näytön perusteella A olisi noin kolmen vuoden aikana tehnyt yhteensä kuusi Facebook-päivitystä, jotka jollakin tavalla liittyvät tekijänoikeuksiin verkossa. Sanotun valossa A:n toimintaa ei sanotussa suhteessa voida luonnehtia erityisen aktiiviseksi. Päivityksistä ei myöskään voida yksiselitteisesti tehdä sitä johtopäätöstä, että A olisi suhtautunut piratismiin jotenkin erityisen myönteisesti.

4.10 Kantajan asiamiehen A:lle lähettämään kirjeeseen liittyvistä seikoista

74. A on kantajan asiamiehen lähettämään kirjeeseen 6.10.2016 antamassaan vastauksessa (kantajan asiakirjatodiste 4) muun ohella kirjoittanut "Onko tämä jokin huijausyritys mitä on liikkeellä?" ja "Mikä on pitorrent verkko?" Lisäksi A on kantajan asiamiehelle 11.10.2016 lähettämässään sähköpostiviestissä muun ohella kirjoittanut "Olemme päivittäneet lankattoman verkkolaitteemme uuteen. Vanhassa oli WPA salaus. Uudessa WPA2 salaus".

75. Kantajan asiakirjatodisteista 5 ja 6 ilmenevän mukaan joitakin yksittäisiä yhdistymisiä BitTorrent-parviin on havaittu ajankohdan 11.10.2016 jälkeenkin sekä A:n kotiliittymästä että hänen yrityksensä internetliittymästä.

76. A on häntä markkinaoikeudessa henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa kertonut, että hän oli antaessaan ensimmäisen vastauksensa kantajan asiamiehelle ollut epäileväinen sen suhteen, oliko kysymyksessä todellinen tilanne vai jokin huijausyritys. Tämän vuoksi A oli halunnut olla tavallaan hyvin välttelevä. Vasta jälkimmäisen sähköpostiviestin jälkeen hän oli ajatellut, että kysymys oli todellisista vaatimuksista. A:n esittämän mukaan hän ei ollut johtanut ketään harhaan ammattitaustansa osalta, sillä hänellä oli lukihäiriö, minkä vuoksi hänen oikeinkirjoituksensa ei ollut hyvä. A on kertonut vaihtaneensa reitittimensä salaustyypin jossakin vaiheessa kantajan asiamiehen lähettämän kirjeen jälkeen; tarkkaa ajankohtaa hän ei muistanut. Langattoman verkon salasana oli kuitenkin pysynyt samana.

77. Edellä selostetun perusteella asiassa on katsottava tulleen näytetyksi, että A on viimeistään 11.10.2016 vaihtanut kotiliittymänsä salaustyypin, mutta ei sen sijaan liittymän salasanaa.

78. Edellä selostettujen A:n kantajan asiamiehelle lähettämien sähköpostiviestien voi sinänsä katsoa osoittaneen A:n jossakin määrin välttelevää reagointia kantajan asiamiehen kirjeeseen. Niistä ei kuitenkaan ole pääteltävissä, että A olisi suoranaisesti yrittänyt salata ammattitaustaansa.

5 Markkinaoikeuden arviointi

5.1 Arvioinnin lähtökohdat

79. Edellä todetulla tavalla asiassa on riidatonta, että IP-osoitteesta 91.159.89.47 on ajalla 26.4.2015–13.6.2015 BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa käyttäen jaettu oikeudettomasti Black Sails -televisiosarjan 12 eri jaksoa ja että kyseinen IP-osoite on ollut mainittuna ajanjaksona A:n omistaman internetliittymän käytössä.

80. Asiassa on kysymys siitä, onko kantajan väittämällä tavalla A:n katsottava näytetyn suorittaneen edellä mainitut jakamiset.

81. Markkinaoikeus tarkastelee seuraavassa ensin niitä seikkoja, jotka liittyvät siihen, että jakamiset on suorittanut vain yksi ja sama henkilö, sekä tämän jälkeen niitä seikkoja, jotka liittyvät kantajan väittämään siitä, että jakamiset on tehnyt nimenomaan A. Lopuksi näyttöä on arvioitava kokonaisuutena.

5.2 Seikat, jotka liittyvät siihen, että jakamiset on suorittanut yksi ja sama henkilö

82. Edellä perustelukappaleessa 26 todetulla tavalla asiassa on katsottava näytetyn, että A:n langattoman verkon kantama on ulottunut ainakin A:n perheen naapurissa asuneen perheen omakotitaloon asti. Edelleen asiassa on katsottava näytetyn, että A:n langaton verkko on sinänsä ollut suojattu, mutta että verkon salasana on ollut paitsi A:n perheen perheenjäsenten niin myös naapuriperheen tiedossa. Vielä asiassa on katsottava näytetyn, että myös edellä mainitulla A:n naapuriperheellä on nyt kysymyksessä olevana ajankohtana ollut oma langaton verkko. Edellä olevan perusteella asiassa ei siten voida lähteä siitä, että vain yksi henkilö olisi ylipäätään voinut tehdä nyt kysymyksessä olevat jakamiset.

83. Edellä perustelukappaleessa 44 todetulla tavalla asiassa on katsottava näytetyn, että kysymyksessä olevat Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset on suoritettu kolmella eri BitTorrent-ohjelmalla. Mainitussa perustelukappaleessa edelleen todetulla tavalla sanottu on voinut merkitä, että päätelaitetta on ollut kaksi tai kolme. Mahdollisena on kuitenkin pidettävä sitäkin, että kaikki jakamiset on suoritettu yhdellä ja samalla Mac-tietokoneella, jossa on ollut sekä Windows- että Mac OS X -käyttöjärjestelmät.

84. Sen, että jakamiseen on käytetty useampaa BitTorrent-ohjelmaa, jotka ovat vielä edellyttäneet useamman käyttöjärjestelmän käyttämistä, voi katsoa puhuvan jossain määrin sen puolesta, että jakamiset olisi suorittanut useampi kuin yksi henkilö.

85. Edellä perustelukappaleessa 45 todetulla tavalla jaksojen jakamista koskevan teknisen selvityksen sekä jakamisen tapahtumisen pääosin johdonmukaisessa kronologisessa järjestyksessä ja lähtökohtaisesti vain kertaalleen kunkin jakson osalta riippumatta siitä, mitä BitTorrent-ohjelmaa jakamiseen on käytetty, on kuitenkin katsottava puhuvan puolestaan sen puolesta, että kaikki nyt kysymyksessä olevat jakamiset on tehnyt vain yksi henkilö.

5.3 Seikat, jotka liittyvät siihen, että juuri A olisi tehnyt jakamiset

86. Markkinaoikeus toteaa, että BitTorrent-parviin yhdistymisiä on havaittu myös A:n ja hänen veljensä yrityksen internetliittymän IP-osoitteesta. Edellä perustelukappaleessa 66 lausuttuun nähden ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että muunkin henkilön kuin A:n tietoliikenne on VPN-järjestelyn vuoksi kulkenut A:n ja hänen veljensä yrityksen internetliittymän kautta. Siten kantajan asiakirjatodisteesta 6 ilmenevien BitTorrent-parviin liittymisten ei voida katsoa puhuvan sen puolesta taikka sitä vastaan, että juuri A on tehnyt Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset.

87. Edellä selostetun asiassa esitetyn teknisen selvityksen perusteella Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset ovat 26.4.2015 tapahtuneet erittäin suurella todennäköisyydellä hyödyntämällä Mac OS X -käyttöjärjestelmää käyttävää BitTorrent-ohjelmaa sekä tämän jälkeen hyödyntämällä muuta kuin mainittua käyttöjärjestelmää käyttävää BitTorrent-ohjelmaa. A:n kertomuksen mukaan hänellä on ollut nyt kysymyksessä olevana aikana ainoana tietokoneena käytössään Mac-tietokone sen omalla Mac OS X -käyttöjärjestelmällä varustettuna.

88. A on siten ainakin periaatteessa voinut tehdä ainakin Mac OS X -käyttöjärjestelmällä tehdyt jakamiset. A:n mukaan hänen puolisonsa ja perheen tyttären käytössä olisi lisäksi ollut toinenkin Mac-tietokone. A:n kertomuksen uskottavuutta tältä osin horjuttaa jossakin määrin se, että hän on kantajan asiamiehelle lähettämässään sähköpostiviestissä nimenomaisesti ilmoittanut itsellään olleen talouden ainoan Mac-tietokoneen. Kuitenkin myös todistaja TH on kertonut itsensä ja perheen tyttärensä käytössä olleesta Mac-tietokoneesta, joka oli ollut A:n vanha työkannettava. Lisäksi todistaja Ruotsalaisen kertomuksen perusteella naapuriperheessä on ollut kolme Mac-tietokonetta.

89. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A:n Mac-tietokoneen lisäksi on ollut kuuden henkilön käytössä neljä Mac-tietokonetta, joita hyödyntäen on voitu liittyä A:n internetliittymään. Selvityksen perusteella ei siten voida katsoa vain A:n pystyneen tekemään Mac OS X -käyttöjärjestelmällä tehdyt jakamiset.

90. Seuraavaksi on arvioitava sitä vaihtoehtoa, että A:lla on ollut käytössään muukin käyttöjärjestelmä kuin Mac OS X -käyttöjärjestelmä joko asennettuna Mac-tietokoneeseen tai kokonaan toiseen päätelaitteeseen. Tähän liittyen markkinaoikeus toteaa, että A:n ja hänen vaimonsa mukaan heidän pojallaan on ollut omassa käytössään Windows-pöytätietokone. Näin ollen, vaikka A:lla olisikin ollut käytössään esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmä, asiassa ei voida käyttöjärjestelmiin liittyvistä syistä sulkea pois sitä mahdollisuutta, että jakamiset on tehnyt muu henkilö kuin A.

91. Markkinaoikeus toteaa, että A:n ammattitaustaan nähden hänellä on ollut valmiudet asentaa Mac-tietokoneeseen kaksi eri käyttöjärjestelmää ja asentaa niihin soveltuvat eri BitTorrent-ohjelmat sekä vaihtaa käytettäviä BitTorrent-ohjelmia useasti lyhyen ajan sisällä. Tätä tukee osaltaan se, että A:n itse kotiinsa asentama VPN-järjestely ei ole ollut järjestelmä, jonka aivan tavallinen tietotekniikan käyttäjä ottaisi käyttöön. Sanottu puhuu sen puolesta, että A on sinänsä tekniseltä kannalta kyennyt tekemään kaikki jakamiset.

92. A ja hänen vaimonsa ovat kertoneet, että he eivät tunteneet Black Sails -televisiosarjaa eikä heidän perheessään ollut muutoinkaan ylipäätään katsottu televisiosarjoja taikka elokuvia tietokoneelta tai siten, että tietokone oli yhdistetty televisioon. A:n ja hänen vaimonsa mukaan heidän perheessään oli katsottu elokuvia ja televisiosarjoja Netflixin taikka muun maksullisen palvelun kautta. Markkinaoikeus toteaa, että kantajan asiakirjatodiste 5 sisältää eräitä televisiosarjoja tai elokuvia, joita A ja hänen vaimonsa ovat kertomansa mukaan katsoneet Netflix-palvelun kautta. Kyse ei ole ollut Black Sails -televisiosarjan jaksoista, mutta kantaja on esittänyt todisteen osoitukseksi A:n muusta aktiivisuudesta BitTorrent-tiedostojen osalta. A:n ja hänen vaimonsa kertomukseen nähden on kuitenkin jossain määrin kyseenalaista se, onko A:lla ollut edes minkäänlaista tarvetta yhdistyä ainakaan näitä Netflixin kautta katsottavissa olevia teoksia koskeviin BitTorrent-parviin. Lisäksi ottaen huomioon edellä perustelukappaleissa 48 ja 56 lausuttu, muihin BitTorrent-parviin yhdistymisissä kyseessä olleiden teosten sisältö ei erityisesti puhu sen puolesta eikä sitä vastaan, että juuri A olisi tehnyt Black Sails -televisiosarjan 12 eri jakson jakamiset.

93. Ottaen huomioon mitä edellä perustelukappaleissa 73 ja 78 on lausuttu, A:n toiminta sosiaalisessa mediassa taikka hänen käyttäytymisensä kantajan asiamiehen kirjeen saamisen jälkeen eivät nekään mainittavammin puhu sen puolesta eikä sitä vastaan, että tekijä olisi juuri A.

5.4 Kokonaisarviointi

94. Kuten edeltä ilmenee, asiassa esitetty näyttö on ristiriitaista sen suhteen, onko Black Sails -televisiosarjan 12 eri jaksoa jakanut vain yksi henkilö vai onko jakajia ollut useampia. Markkinaoikeus arvioi, että sitä tapahtumainkulkua, jonka mukaan kyseessä on ollut vain yksi henkilö, on pidettävä jonkin verran todennäköisempänä kuin vaihtoehtoista tapahtumainkulkua.

95. Näyttö on ristiriitaista myös koskien sitä tapahtumainkulkua, että kyseessä oleva henkilö on ollut nimenomaan A. Ristiriitaisuudet koskevat edeltä tarkemmin ilmenevin tavoin käytettyjä päätelaitteita, käyttöjärjestelmiä, BitTorrent-ohjelmia ja A:n tapaa katsoa elokuvia ja televisiosarjoja sekä A:n internetliittymästä tapahtuneita yhdistymisiä muita teoksia kuin Black Sails-jaksoja sisältäviin BitTorrent-parviin. Markkinaoikeuden arvion mukaan sitä vaihtoehtoa, että jakaja on ollut A tai hänen perheenjäsenensä, on kuitenkin pidettävä todennäköisempänä kuin sitä, että kyseessä on ollut A:n naapurin perheenjäsen. Edelleen markkinaoikeuden arvion mukaan sitä, että A:n perheenjäsenistä jakaja on ollut A, on pidettävä todennäköisempänä kuin sitä, että kyseessä on ollut muu A:n perheenjäsen, kun otetaan huomioon se, että A ei ole asiassa millään lailla yksilöinyt hänen perheenjäsentensä internetyhteyden käytön ajankohtia tai käytön laatua.

96. Kokonaisarviona asiassa esitystä näytöstä markkinaoikeus toteaa seuraavan. Edellä lausutuin tavoin eri vaihtoehtoisten tapahtumainkulkujen osalta jää melko paljon epävarmuustekijöitä. Esitetyn näytön perusteella on siten jäänyt epävarmaksi, että vastaaja olisi suorittanut nyt kysymyksessä olevat oikeudenloukkaukset. Näin ollen markkinaoikeus kaikkia seikkoja kokonaisuutena arvioituaan katsoo, ettei kantaja ole esittänyt riittävän uskottavaa näyttöä siitä, että A on itse henkilökohtaisesti saattanut kysymyksessä olevia kantajan teoksia taikka osaakaan niistä yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa. Näin ollen kanne on hylättävä.

6 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

97. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

98. Crystalis Entertainment UG:n (haftungsbecshränkt) kanne hylätään. A on näin ollen asian voittanut osapuoli ja hänellä on siten lähtökohtaisesti oikeus saada täysi korvaus tarpeellisista toimenpiteistä johtuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista asiassa.

99. A on vaatinut, että Crystalis Entertainment UG (haftungsbecshränkt) velvoitetaan korvaamaan hänen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 18.232,96 eurolla viivästyskorkoineen. Crystalis Entertainment UG:lla (haftungsbecshränkt) ei ole ollut huomauttamista A:n esittämän oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen osalta määrällisesti. Crystalis Entertainment UG (haftungsbecshränkt) on näin ollen velvoitettava korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä. Crystalis Entertainment UG (haftungsbecshränkt) saa puolestaan pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää kanteen.

Markkinaoikeus velvoittaa Crystalis Entertainment UG:n (haftungsbecshränkt) korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut 18.232,96 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 26.8.2019.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen (eri mieltä), Reima Jussila ja Jukka Koivusalo sekä asiantuntijajäsen Olli Pitkänen.

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty tuomioon.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Markkinaoikeustuomari Karttunen:

Olen samaa mieltä kuin enemmistö perustelukappaleiden 1–85 osalta. Tämän jälkeen lausun seuraavan:

Edellä perustelukappaleessa 79 todetulla tavalla asiassa on riidatonta, että IP-osoitteesta 91.159.89.47 on ajalla 26.4.2015–13.6.2015 BitTorrent-vertaisverkkoteknologiaa käyttäen jaettu oikeudettomasti Black Sails -televisiosarjan 12 eri jaksoa ja että kyseinen IP-osoite on ollut mainittuna ajanjaksona A:n omistaman internetliittymän käytössä.

Edellä perustelujen jaksossa 5.2 todetun perusteella katson enemmistön tavoin asiassa olevan sinänsä myös todennäköisempää, että kaikki nyt kysymyksessä olevat Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset on tehnyt vain yksi henkilö. Tosin sinänsä mitenkään poissuljettuna ei ole pidettävä sitä, että jakajia olisi ollut useampi kuin yksi henkilö.

Näin ollen asiassa tulee seuraavaksi arvioitavaksi, onko kantaja esittänyt riittävän näytön siitä, että A on itse suorittanut Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset ja on siten vastuussa tekijänoikeuden loukkauksesta.

Mikäli edellä todetulla tavalla lähdetään siitä, että kaikki nyt kysymyksessä olevat Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset on tehnyt vain yksi henkilö, on tämän edellä perustelujen jaksossa 4.3 selostetun valossa katsottava merkitsevän, että jakamiset suorittaneella henkilöllä on vähintään ollut käytössään joko Mac-tietokone, jossa on ollut sekä Windows- että Mac OS X -käyttöjärjestelmät, tai että mainitulla henkilöllä on ollut käytössään sekä Mac- että Windows-tietokoneet.

Kuten edellä perustelukappaleessa 82 on todettu, asiassa on katsottava näytetyn, että A:n langattoman verkon kantama on ulottunut A:n perheen naapurissa asuneen perheen omakotitaloon asti. Edelleen asiassa on katsottava näytetyn, että A:n langaton verkko on sinänsä ollut suojattu, mutta että verkon salasana on ollut paitsi A:n perheen perheenjäsenten niin myös mainitun naapuriperheen tiedossa. Vielä asiassa on katsottava näytetyn, että myös kyseisellä A:n naapuriperheellä on nyt kysymyksessä olevana ajankohtana ollut oma langaton verkko

Edellä mainitun perusteella voidaan sinänsä pitää täysin mahdollisena, että joku (tai jotkut) A:n naapurissa asuneen perheen perheenjäsenistä on käyttänyt A:n langatonta verkkoa. Ottaen huomioon edellä perustelukappaleissa 31 ja 32 todettu, asiassa voidaan katsoa myös näytetyn, että mainitussa naapuriperheessä on nyt kysymyksessä olevana ajankohtana ollut käytössä useampi Mac-tietokone. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty mitään selvitystä kyseisten Mac-tietokoneiden käyttöjärjestelmien osalta, eikä siten siitä, että mainituissa tietokoneissa olisi ollut tehdasasenteisen Mac OS X -käyttöjärjestelmän ohella myös Windows-käyttöjärjestelmä. Edelleen ottaen huomioon edellä perustelukappaleissa 31 ja 32 todettu, asiassa on jäänyt selvittämättä, onko naapuriperheessä kyseisenä ajankohtana ollut käytössä lainkaan myös Windows-tietokonetta. Edellä mainitun valossa jossain määrin epäselväksi on katsottava jääneen, olisiko kenenkään A:n naapurissa asuneen perheen jäsenistä ollut edes periaatteessa teknisesti mahdollista suorittaa kaikkia nyt kysymyksessä olevia jakamisia. Lisäksi on todettava, että sitä, että joku (tai jotkut) naapuriperheen jäsenistä olisi suorittanut kaikki nyt kysymyksessä olevat jakamiset A:n langatonta verkkoa käyttäen, ei ole pidettävä kovinkaan todennäköisenä myöskään sen valossa, että edellä todetulla tavalla naapuriperheellä on ollut käytössään oma langaton verkko, eikä asiassa ole esitetty mitään syytä, minkä vuoksi joku mainitun naapuriperheen jäsenistä olisi säännönmukaisesti pidemmän aikaa käyttänyt A:n langatonta verkkoa. Sanottuun nähden erittäin epätodennäköisenä onkin pidettävä sitä, että kukaan A:n naapurissa asuneen perheen perheenjäsenistä olisi suorittanut kaikkia nyt kysymyksessä olevia Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamisia.

Sitä, että A:n perheen muut perheenjäsenet ovat käyttäneet A:n langatonta verkkoa, on sinänsä pidettävä suorastaan ilmeisenä, varsinkin kun asiassa esitetyn mukaan A:n perheen omakotitalossa ei ole ollut muuta langatonta verkkoa. Ottaen huomioon edellä perustelukappaleessa 32 todettu, asiassa voidaan katsoa myös näytetyn, että A:n oman kannettavan Mac-tietokoneen ohella heidän perheessään nyt kysymyksessä olevana ajankohtana on ollut käytössä myös toinen Mac-tietokone, joka on ollut A:n vanha työkannettava. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty mitään selvitystä viimeksi mainitun tietokoneen käyttöjärjestelmien osalta, eikä siten siitä, että mainitussa tietokoneessa olisi ollut tehdasasenteisen Mac OS X -käyttöjärjestelmän ohella myös Windows-käyttöjärjestelmä. Edelleen ottaen huomioon edellä perustelukappaleessa 32 todettu, asiassa voidaan katsoa näytetyn, että A:n perheessä nyt kysymyksessä olevana ajankohtana on ollut yksi Windows-pöytäkone, joka on ollut perheen pojan huoneessa tämän käytössä.

Edellä lausuttuun nähden ja kun otetaan lisäksi huomioon se, että asiassa ei ole esitetty mitään selvitystä siitä, että A:n puoliso tai perheen tytär olisi käyttänyt edellä mainittua Windows-pöytäkonetta, joka on siis nyt kysymyksessä olleena ajankohtana ollut perheen pojan käytössä sijoitettuna vielä tämän huoneeseen, varsin epätodennäköisenä voidaan pitää myös sitä, että A:n puoliso tai perheen tytär olisi suorittanut kaikkia nyt kysymyksessä olevia Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamisia.

Vastaavalla tavalla täysin yhtä epätodennäköisenä, puhumattakaan poissuljettuna, ei asiassa esitetyn valossa voida sen sijaan pitää sitä, ettei A:n perheen poika olisi voinut suorittaa kaikkia nyt kysymyksessä olevia Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamisia. Vaikka nimittäin asiassa esitetyn mukaan edellä mainittu A:n vanha työkannettava on ollut lähtökohtaisesti A:n vaimon sekä perheen tyttären käytössä, asiassa ei ole esitetty mitään syytä, minkä vuoksi myös perheen poika ei olisi voinut käyttää sanottua tietokonetta. Lisäksi myös A on häntä markkinaoikeudessa henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että kyseinen tietokone on ollut perheen muiden perheenjäsenten käytössä rajaamatta tältä osin perheen poikaa mitenkään ulkopuolelle.

Asiassa ei ole esitetty mitään näyttöä, joka suoraan osoittaisi A:n itsensä suorittaneen nyt kysymyksessä olevien Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset. Ottaen huomioon, mitä edellä perustelukappaleissa 48 ja 56 on lausuttu, myöskään kantajan asiakirjatodisteesta 5 ilmenevien muihin BitTorrent-parviin yhdistymisissä kyseessä olleiden teosten sisällön ei erityisesti ole katsottava puhuvan sen paremmin sen puolesta kuin sitä vastaan, että juuri A olisi tehnyt Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset. Edellä perustelukappaleessa 66 lausuttuun nähden ei myöskään voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että muunkin henkilön kuin A:n oma tietoliikenne on A:n kuvaaman VPN-järjestelyn vuoksi kulkenut A:n ja hänen veljensä yrityksen internetliittymän kautta. Sen, että BitTorrent-liikennettä on havaittu paitsi A:n kodin IP-osoitteesta myös hänen ja hänen veljensä yrityksen IP-osoitteesta, ei siten voida kantajan esittämin tavoin katsoa viittaavan siihen, että oikeudenloukkauksiin käytettyä laitetta olisi käytetty sekä A:n kotona että hänen työpaikallaan. Näin ollen myöskään kantajan asiakirjatodisteesta 6 ilmenevien BitTorrent-parviin yhdistymisten ei erityisesti ole katsottava puhuvan sen paremmin sen puolesta kuin sitä vastaan, että juuri A olisi tehnyt Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset. Edelleen ottaen huomioon, mitä edellä perustelukappaleissa 73 ja 78 on lausuttu, myöskään A:n toiminnan sosiaalisessa mediassa taikka hänen käyttäytymisensä kantajan asiamiehen kirjeen saamisen jälkeen ei mainittavammin ole katsottava puhuvan sen paremmin sen puolesta kuin sitä vastaan, että Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset olisi suorittanut juuri A eikä esimerkiksi joku muu hänen perheenjäsenensä.

Ottaen huomioon mitä edellä perustelukappaleissa 28 ja 32 on todettu, A:lla itsellään on sinänsä ollut nyt kysymyksessä olevana ajankohtana kannettava Mac-tietokone. A:n kertoman mukaan kyseinen tietokone oli ollut hänen ainoa tietokoneensa, jota hän oli käyttänyt töissä sekä kotona. Edelleen A:n kertoman mukaan kyseisessä tietokoneessa oli ollut vain tehdasasenteinen Mac OS X -käyttöjärjestelmä. Toisaalta A on itse kertonut, että hän oli BitTorrent-vertaisverkkoteknologian avulla ladannut joitakin Linux-päivityksiä, minkä viimeksi mainitun voidaan katsoa viittaavan siihen, ettei A toiminnassaan ole ollut keskittynyt ainakaan täysin yksinomaisesti Mac OS X -käyttöjärjestelmään.

Vaikka lähdettäisiinkin edellä todetulla siitä, että todennäköisempänä on pidettävä sitä, että nyt kysymyksessä olevat Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset on tehnyt vain yksi henkilö kuin sitä, että jakamiset olisi tehnyt useampi henkilö, ei edellä selostetun perusteella voida kuitenkaan lähteä siitä, että käytännössä vain yksi henkilö on voinut suorittaa kaikki kysymyksessä olevat jakamiset, vaan varteenotettavalla tavalla mahdollisena on pidettävä sitä, että myös joku muu kuin A voinut suorittaa sanotut jakamiset. Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon, ettei asiassa ole esitetty mitään näyttöä, joka suoraan osoittaisi A:n itsensä suorittaneen nyt kysymyksessä olevien Black Sails -televisiosarjan jaksojen jakamiset, eikä myöskään sellaista näyttöä, jonka valossa sitä, että A on tehnyt jakamiset, verrattuna siihen, että joku toinen olisi näin tehnyt, olisi pidettävä selvästi todennäköisempänä vaihtoehtona, asiassa esitettyä näyttöä kokonaisuutena arvioiden on katsottava jääneen epävarmaksi, että nimenomaan A olisi suorittanut nyt kysymyksessä olevat oikeudenloukkaukset. Näin ollen katson enemmistön tavoin, ettei kantaja ole esittänyt riittävää näyttöä siitä, että A on itse henkilökohtaisesti saattanut kysymyksessä olevia kantajan teoksia yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa.

Edellä mainituilla perusteilla sekä sen perusteella, mitä enemmistö on lausunut oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta, ilmoitan olevani lopputuloksesta samaa mieltä kuin enemmistö.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Jussi Karttunen

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.