MAO:153/19

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 11.4.2018 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

H-D U.S.A., LLC on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 267403 H DFI rekisteröinnin kumoamiseksi.

Perusteet

Laajasti tunnettuun Harley-Davidson -yhtiöryppääseen kuuluva valittaja omistaa useita tavaramerkkiin H-DFI nähden aikaisempia rekisteröityjä, vakiinnutettuja ja laajalti tunnettuja tavaramerkkejä H-D.

PK Product Oy:n tavaramerkki H-DFI on rekisteröity luokkaan 38 seuraaville palveluille: "Internet-pohjaiset tietoliikennepalvelut, tietoliikenne sähköpostin välityksellä; Internetin, intranetin ja ekstranetin välityksellä tarjottavat tietoliikennepalvelut." Vaikka valittajan aikaisemmat Euroopan unionin tavaramerkki (jäljempänä EU tavaramerkki) numero 3825148 H-D, EU-tavaramerkki numero 3527496 H-D, EU-tavaramerkki numero 1526276 H-D sekä EU tavaramerkki numero 3530177 HD eivät kata palveluita luokassa 38, kyseisten valittajan aikaisempien merkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia kuin tavaramerkin H-DFI kattamat palvelut ottaen huomioon myös merkkien hyvin suuri yhteneväisyys. Edellä mainittujen valittajan EU-tavaramerkkien kattamat palvelut luokissa 35, 36, 37, 39 ja 41 sekä tavarat luokissa 12, 14 ja 25 ovat sellaisia, joita valittaja tarjoaa, myy ja markkinoi internetin välityksellä. Tyypillisesti valittaja sekä tavaroiden jakelijat ja jälleenmyyjät käyttävät tunnusta H D internetin kautta tapahtuvassa myynnissä ja markkinoinnissa. Suuri osa palveluiden ja tavaroiden markkinoinnista ohjautuu nykyisin internetin välityksellä. Koska internetpalvelut luokassa 38 täydentävät kaikkien mainittujen valittajan merkkien kattamien tavaroiden ja palveluiden tarjoamista, kysymys on selvästi ainakin toisiaan täydentävistä palveluista ja tavaroista.

Tavaramerkki H-DFI aiheuttaa sekaannusvaaran edellä mainittuihin valittajan EU-tavaramerkkeihin sekä myös vakiintuneisiin tavaramerkkeihin H-D ja HD. Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tämän vuoksi tullut tutkia valittajan esittämät perusteet merkkien sekaannusvaaran osalta. Tavaramerkin H-DFI alkuosa H-D on selkeästi merkin hallitseva niin sanottu iskuosa. Tavaramerkin loppuosa FI puolestaan viittaa Suomeen ja on siten kuvaileva tai ainakin erottamiskyvyltään hyvin heikko. Kyseinen loppupääte ei poista tavaramerkin H-DFI aiheuttamaa sekaannusvaaraa valittajan aikaisempiin merkkeihin. Tavaramerkistä H-DFI syntyy vaikutelma, että se kuuluisi valittajan laajaan Harley-Davidson / H D tavaramerkkiperheeseen. Edelleen kyseinen tavaramerkki on omiaan luomaan vaikutelman samasta kaupallisesta alkuperästä.

Valittajan EU-tavaramerkit nauttivat myös laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa Suomessa. Tunnus H-D on lyhenne erittäin laajalti tunnetusta ja maailmanlaajuisesti kuuluisasta valittajan tavaramerkistä Harley Davidson, ja se on myös itsessään tullut laajalti tunnetuksi merkiksi Suomessa. Laaja tunnettuus perustuu paitsi kyseiseen merkitykseen notorisesti laajalti tunnetun Harley-Davidson merkin lyhenteenä myös pitkään jatkuneeseen ja laajaan käyttöön itsenäisenä Harley-Davidson -tunnusmerkkinä. Tavaramerkin H-DFI käyttäminen merkitsee valittajan aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä erityisesti ottaen huomioon PK Product Oy:n tietoisuus valittajan merkeistä ja tausta entisenä H D tuotteiden jakelijana Suomessa. Tavaramerkin H-DFI käyttäminen kysymyksessä olevissa luokan 38 palveluissa on myös selkeästi haitaksi valittajan H D tavaramerkin maineelle ja erottamiskyvylle. Lisäksi valittajan tavaramerkkien maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö myös tavaramerkin H-DFI kaupittelun seurauksena on varsin todennäköistä. Tämänkaltainen toiminta on selkeästi haitaksi tavaramerkin H D maineelle ja erottamiskyvylle.

PK Product Oy on lisäksi hakenut tavaramerkkiä H-DFI vilpillisessä mielessä. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään todennut, ettei PK Product Oy tavaramerkkiä H-DFI hakiessaan ole toiminut vilpillisessä mielessä, koska kyseisen tavaramerkin rekisteröinti luokkaan 38 ei ole aiheuttanut sekaannusvaaraa valittajan tunnukseen H-D. Patentti- ja rekisterihallitus ei näin ollen ole tosiasiassa lainkaan tutkinut väitettä vilpillisen mielen osalta.

PK Product Oy on nimenomaisesti pyrkinyt rekisteröimään tavaramerkin H-DFI erilaisille tavaroille haitantekotarkoituksin ja ilman todellista aikomusta ryhtyä harjoittamaan varsinaista liiketoimintaa kyseisellä tunnuksella. PK Product Oy on rekisteröinyt tavaramerkin H-DFI verkkotunnuksen h d.fi peruuttamista koskevan asian tultua vireille pyrkimyksenään tukea väitettyä oikeuttaan mainittuun verkkotunnukseen. Kyseinen verkkotunnus on perustunut siihen, että PK Product Oy on aikoinaan toiminut jakelusopimuksen nojalla Harley Davidson tuotteiden jälleenmyyjänä. Sopimussuhteen päätyttyä PK Product Oy ei ole vastoin sopimusvelvoitteitaan kuitenkaan luopunut verkkotunnuksesta h-d.fi, ja se on lisäksi hakenut tavaramerkin H-DFI rekisteröintiä nimiinsä. Verkkotunnusta h-d.fi on myös kaupiteltu kolmansille tahoille Harley Davidson Club Finland H-DCF ry:n Facebook-ryhmässä, mikä osoittaa hyötymistarkoituksen kyseisestä verkkotunnuksesta ja välillisesti samalla myös todentaa tavaramerkin H DFI hakemisen tapahtuneen vilpillisessä mielessä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Pelkästään valittajan toimittamien tunnuksen H-D laajalti tunnettuutta koskevien todistusten perusteella ei voida katsoa kyseisen tunnuksen olevan kohderyhmässään laajalti tunnettu tavaramerkki Suomessa.

PK Product Oy:n vastaus

Tavaramerkki H-DFI on rekisteröity tukemaan aikaisempaa kiistaa verkkotunnuksesta h-d.fi. Tämän kiistan valittaja on hävinnyt. PK Product Oy:llä on ollut ensimmäisenä oikeus lyhenteeseen H-D ja verkkotunnukseen h-d.fi. Yrityksellä on ollut rekisteröitynä aputoiminimi H D of Kuopio vuodesta 1996 lähtien, ja rekisteröinti on ollut voimassa edellä mainitun verkkotunnuksen myöntämishetkellä vuonna 2004. Harley-Davidson on rekisteröinyt tavaramerkin H-D vasta vuonna 2001. PK Product Oy:llä on siten oikeus myös rekisteröityyn tavaramerkkiin H DFI. Kyseistä tavaramerkkiä ei ole rekisteröity hyötymistarkoituksessa. Verkkosivun www.h-d.fi jatkuvuus on haluttu turvata tavaramerkin vahvistamana. Verkkotunnusta h-d.fi on käytetty sähköpostiosoitepalveluna sen myöntämisestä alkaen, ja tätä palvelua on tarjottu asiakkaille. Itse osoitetta ei ole kaupiteltu kolmansille osapuolille. Valittajan vetoamaa sopimusta kaikkien omistusten luovuttamisesta valittajalle ei ole koskaan allekirjoitettu. Tavaramerkkiä H-DFI haettaessa kirjainyhdistelmään H-D on yhdistetty loppuosa FI, jotta merkki ei aiheuttaisi sekaannusvaaraa.

Tavaramerkki H-DFI on rekisteröity luokkaan 38. Kyseiseen luokkaan kuuluvat Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuston mukaan pääasiassa palvelut, jotka mahdollistavat henkilöiden välisen yhteydenpidon aistien välityksellä. Näihin palveluihin kuuluvat sellaiset palvelut, jotka mahdollistavat henkilön puhumisen toiselle, siirtävät viestejä henkilöltä toiselle ja saattavat henkilön suulliseen tai visuaaliseen yhteyteen toisen kanssa (radio ja televisio). Luokkaan kuuluvat esimerkiksi palvelut, jotka koostuvat olennaisesti radio- ja televisio ohjelmien välittämisestä. Luokka 38 ei sen sijaan kata esimerkiksi verkkokauppatoimintoja, joihin valittaja on vedonnut. PK Product Oy:n käsityksen mukaan Harley-Davidson ei tarjoa asiakkailleen viestintätyökaluja.

Valittajan lausuma

Valittajan toimittamat todistukset ovat sellaisenaan riittäviä osoittamaan tunnuksen H-D laajalti tunnettuuden Suomessa. Asiaa ei tule arvioida pelkästään annettujen todistusten lukumäärän perusteella vaan niiden sisällön ja kattavuuden perusteella. Kyseisten todistusten antajat edustavat erittäin laajaa ja pitkäaikaista kattavuutta liittyen Harley Davidson tuotteiden kauppaan Suomessa ja siinä yhteydessä käytettyyn H-D -tunnukseen sekä sen tunnettuuteen. Lisäksi on otettava huomioon, että tunnus Harley-Davidson itsessään on notorisesti laajalti tunnettu myös Suomessa. Tämä vaikuttaa olennaisesti myös siihen, että tunnusta H-D tulee pitää laajalti tunnettuna.

PK Product Oy on vastauksessaan myöntänyt tavaramerkin H-DFI rekisteröinnin tapahtuneen vilpillisessä mielessä. Muilta osin PK Product Oy:n verkkotunnuksesta h-d.fi toteama ei vaikuta esillä olevan, puhtaasti tavaramerkkioikeudellisen asian ratkaisemiseen. PK Product Oy:n vastauksesta voidaan päätellä, että se on ollut täysin selvillä tunnuksen H DFI yhdistettävyydestä vakiintuneeseen ja laajalti tunnettuun tunnukseen H-D sekä myös Harley-Davidson -merkkiin ja yhtiöön. Esillä olevan asian kannalta on sen sijaan merkityksetöntä, missä laajuudessa PK Product Oy enää käyttää H-D -tunnusta hyväkseen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Asiassa on markkinaoikeudessa H-D U.S.A., LLC:n valituksen perusteella ensinnäkin kysymys siitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin numero 267403 H DFI ja aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityjen valittajan EU tavaramerkkien numeron 3825148 H-D, numeron 3527496 H-D ja numeron 1526276 H D sekä numeron 3530177 HD välillä sekaannusvaara. Toiseksi asiassa on kysymys siitä, onko tavaramerkin H-DFI rekisteröinnille este edellä mainittujen aikaisempien EU-tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi. Lisäksi asiassa on kysymys vielä siitä, onko tavaramerkin H-DFI rekisteröinnille este siitä syystä, että kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemus olisi katsottava tehdyn vilpillisessä mielessä.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella sanotun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaan, jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tunnettu ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kukaan muu kuin se, jolla on yksinoikeus tavaramerkkiin, ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

2 Tavaramerkin numero 267403 H-DFI ja EU-tavaramerkkien numerot 3825148, 3527496 ja 1526276 H-D sekä numeron 3530177 HD välisen sekaannusvaaran arviointi

Tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran olemassaolo edellyttää ensinnäkin, että merkit koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita. Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tai palvelujen tavanomainen alkuperä.

Tavaramerkki H-DFI kattaa luokassa 38 seuraavat palvelut: "Internet pohjaiset tietoliikennepalvelut, tietoliikenne sähköpostin välityksellä; Internetin, intranetin ja ekstranetin välityksellä tarjottavat tietoliikennepalvelut."

Valittajan aiemmat EU-tavaramerkit puolestaan kattavat seuraavat tavarat ja palvelut:

- EU-tavaramerkki numero 3825148 H-D

Luokka 36: “Credit card services; debit card services, financing services; insurance underwriting and loans (financing), prepaid phone cards, charitable fund raising services, financial services; provision of finance, provision of financial information, financial valuations, financial services for the leasing of motorcycles; retail financing services relating to sale and purchase of motorcycles; provision of finance for the purchase of motorcycles; raising of capital; raising of finance; financing of loans, deposit taking, provision of loans; provision of leasing and contract hire facilities; issuance of credit cards; credit card and charge card services; electronic funds transfer and payment services; hire-purchase and lease purchase financing; insurance services; insurance brokerage; insurance consultancy and insurance information; insurance underwriting, insurance services relating to motorcycles, provision of warranty and extended warranty services; all relating to the financing of motorcycle purchases or the provision of insurance for motorcycles."

- EU-tavaramerkki numero 3527496 H-D

Luokka 37: “Building construction; repair; installation services; motorcycles maintenance and repair, motorcycle cleaning, motorcycle lubrication, installation of motorcycle parts and accessories, motorcycle restoration and inspection, repair of alarms for vehicles, anti-rust treatment for vehicles; coating and painting services for vehicles; lubrication and greasing of vehicles; service stations for the maintenance of vehicles; service stations for the repair of vehicles; inspection of vehicles prior to maintenance; inspections of vehicles prior to repair."

Luokka 39: “Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; delivery of goods; distribution of printed matter, renting motorcycles; arranging tours to be made primarily by motorcycle, provision of information regarding routes for motorcycle tours; vehicle storage, vehicle transport and vehicle towing, travel and tour arrangements, transport of travellers and escorting of travellers."

Luokka 41: “Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; services rendered by motorcycle clubs and associations to their members, publishing of map books for motorcycle tours, publication of printed material, sponsoring entertainment, sporting competitions, or cultural events, educational services, providing training, workshops and seminars, providing exhibition and museum facilities, library services, gaming."

- EU-tavaramerkki numero 1526276 H-D

Luokka 12: “Motorcycles, motorcycle engines and parts and accessories therefor not included in other classes."

Luokka 14: “Jewellery, ankle bracelets, bracelets, earrings, necklaces, tie tacks, ornamental lapel pins, stick pins, clocks, watches, rings, charms, key fobs, belt buckles of precious metal, watchbands, money clips, collar tips, boot chains, hat pins, pewter plates, figurines of precious metal, tattoos (removable) and decals."

Luokka 25: “Outerclothing, sweaters, suspenders, scarves, bandannas, jackets, coats, vests, gloves, jeans, chaps, shirts, shorts, caps, hats, headgear for wear, knit hats, rain hats, belts, wristbands, coveralls, hosiery, halter tops, neckties, nightgowns, night shirts, pyjamas, pants, rain suits, rain coats, shirts, sweatshirts, sweat pants, tank tops, T shirts, underwear, suits, head bands, leg warmers, aprons, mittens, lingerie, leather clothing, swimsuits, skirts, bibs; footwear, namely shoes and boots, and parts of footwear, namely boot tips, sole plates, heel guards."

- EU-tavaramerkki numero 3530177 HD

Luokka 12: “Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; motorcycles, motorcycle engines, and motorcycle parts and accessories therefor not included in other classes, bicycles and bicycling accessories not included in other classes, automobiles and automobile parts and accessories."

Luokka 14: “Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments; jewellery, watches, watch bands, clocks, cases for watches, badges of precious metal, boxes of precious metal, buckles of precious metal, charms, pendants, tie clips, tie pins, money clips, conchos, coins, cuff links, earrings, figurines of precious metal, flasks of precious metal, hat ornaments, key rings, key fobs, medallions of precious metal, necklaces, bracelets, ankle bracelets, shoe ornaments of precious metal, ornamental pins, pins, rings, jewellery made of precious metal and precious stones."

Luokka 25: “Clothing, footwear, headgear; clothing, headwear, footwear, outerclothing, sweaters, suspenders, scarves, bandannas, jackets, coats, vests, gloves, jeans, chaps, shirts, jerseys, shorts, caps, hats, headgear for wear, knit hats, rain hats, belts, wristbands, coveralls, hosiery, halter tops, neckties, nightgowns, night shirts, pajamas, pants, rain suits, rain coats, waterproof clothing, sweatshirts, sweat pants, tank tops, T-shirts, underwear, suits, head bands, leg warmers, aprons, mittens, lingerie, leather clothing, swimsuits, skirts, bibs, footwear, namely shoes and boots, and parts of footwear, namely boot tips, sole plates, heel guards."

Luokka 35: “Advertising; business management; business administration; office functions; services rendered by retail dealers, and distributors in the fields of motorcycles, motorcycle parts and accessories, footwear, clothing, jewelry and leather goods; advertising, advertising and distribution of printed advertising material; retail store and catalogue order services in such fields; accounting services, foreign trade information and consulting; assistance and advice on drafting business plans and on reasonable ways for controlling goods flow; rendering technical assistance in the establishment, maintenance, operation and advertising of stores, retail sales of goods/services in the field of motorcycles and parts and accessories therefor via a global computer network, dealerships in the fields of motorcycles, motorcycle parts and accessories, footwear, clothing, jewelry and leather goods, advertising, business appraisals, demonstrations, distribution of samples, exhibitions for commercial or advertising purposes; franchising services (business assistance and advice) relating to restaurants and bars."

Luokka 37: “Building construction; repair; installation services; motorcycles maintenance and repair, motorcycle cleaning, motorcycle lubrication, installation of motorcycle parts and accessories, motorcycle restoration and inspection, repair of alarms for vehicles, anti-rust treatment for vehicles; coating and painting services for vehicles; lubrication and greasing of vehicles; service stations for the maintenance of vehicles; service stations for the repair of vehicles; inspection of vehicles prior to maintenance; inspections of vehicles prior to repair."

Luokka 39: “Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; delivery of goods; distribution of printed matter, renting motorcycles; arranging tours to be made primarily by motorcycle, provision of information regarding routes for motorcycle tours; vehicle storage, vehicle transport and vehicle towing, travel and tour arrangements, transport of travelers and escorting of travelers."

Luokka 41: “Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; services rendered by motorcycle clubs and associations to their members, namely, organisation and supervision of motorcycle clubs, motorcycle contests, motorcyclists' contests, arrangement of receptions and motorcycle rallies, organization of exhibitions, arranging and conducting seminars and conferences, camp services, discotheque services, cinema services and presentation of live performances; publishing of map books for motorcycle tours, publication of printed material, educational services, providing training, workshops and seminars, providing museum facilities, library services, gaming."

Markkinaoikeus toteaa, että rekisteröity tavaramerkki H-DFI kattaa palveluita ainoastaan luokassa 38. Rekisteröity tavaramerkki H-DFI ei siten kata palveluita samassa luokassa kuin valittajan aiemmat EU tavaramerkit, jotka kattavat palveluita luokissa 35, 36, 37, 39 ja 41 sekä tavaroita luokissa 12, 14 ja 25.

Valittaja on vedonnut vertailtavien merkkien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden osalta siihen, että valittajan EU-tavaramerkkien kattamia palveluita ja tavaroita tarjotaan, myydään ja markkinoidaan internetin välityksellä, ja näin ollen internetpalvelut luokassa 38 ja valittajan EU-tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut täydentävät toisiaan.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan toisiaan täydentävät tavarat tai palvelut ovat tavaroita tai palveluita, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toinen tavara tai palvelu on välttämätön tai tärkeä toisen tavaran tai palvelun käytön kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden kahden tavaran valmistuksesta tai palvelun tuottamisesta. Eri kohdeyleisölle suunnatut tavarat tai palvelut eivät ole toisiaan täydentäviä (tuomio 22.1.2009, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, 57 ja 58 kohta ja tuomio 11.5.2011, Flaco-Geräte v. SMHV – Delgado Sánchez (FLACO), T-74/10, EU:T:2011:207, 40 kohta).

Se, että valittajan EU-tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluita voidaan tarjota ja markkinoida internetin välityksellä, ei sellaisenaan tarkoita, että yhtäältä kyseiset tavarat ja palvelut sekä toisaalta internetpohjaiset markkinointipalvelut olisivat tavaramerkkioikeudellisesti toisiaan täydentäviä edellä tarkoitetulla tavalla. Toisaalta tavaramerkin H-DFI rekisteröinti luokassa 38 ei edes kata tällaisia mainontaa ja markkinointia koskevia palveluita vaan tietoliikennepalveluita. Vertailtavien merkkien kattamia tavaroita tai palveluita ei voida muutoinkaan pitää välttämättöminä tai tärkeinä toistensa käytön kannalta, eivätkä ne siten ole toisiaan täydentäviä.

Siltä osin kuin valittajan EU-tavaramerkit kattavat ainoastaan tavaroita, markkinaoikeus toteaa, että tavarat ovat yleensä jo lähtökohtaisesti luonteeltaan erilaisia kuin palvelut. Nyt käsillä olevassa tapauksessa ei ole myöskään kysymys esimerkiksi tilanteesta, jossa tietyn valittajan EU tavaramerkin kattaman tavaran käyttäminen olisi tarpeen tavaramerkin H-DFI kattamien tietoliikennepalveluiden mahdollistavan viestinnän toteuttamiseen. Vertailtavat tavarat ja palvelut ovat muutoinkin luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan hyvin erilaisia, eikä niiden välillä voida katsoa olevan sellaista yhteyttä, että niillä voitaisiin ajatella olevan sama tavanomainen alkuperä.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei vertailtavien tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluita voida pitää samoina tai samankaltaisina.

Valittaja on vielä esittänyt, että tavaramerkistä H-DFI syntyy vaikutelma, että se kuuluu valittajan laajaan "Harley-Davidson / H D" tavaramerkkiperheeseen, mistä aiheutuu vertailtavien merkkien välille sekaannusvaara.

Sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitaessa on otettava huomioon, että kun on kyse tavaramerkkiperheestä tai tavaramerkkisarjasta, tällainen vaara aiheutuu siitä mahdollisuudesta, että kuluttaja erehtyy myöhemmällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja katsoo virheellisesti, että myöhempi merkki kuuluu tähän tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan (ks. tuomio 18.12.2008, Éditions Albert René v. SMHV, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 101 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Myöhemmän tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien sarjan välisen mielleyhtymän vaaraan voidaan vedota vain, jos kaksi edellytystä täyttyy samanaikaisesti. Ensinnäkin aikaisempien rekisteröintien sarjan haltijan täytyy toimittaa näyttöä siitä, että on käytetty kaikkia sarjaan kuuluvia tavaramerkkejä tai vähintään sellaista määrää tavaramerkkejä, joiden voidaan katsoa muodostavan sarjan. Toiseksi myöhemmän tavaramerkin ei tule vain olla samankaltainen kuin sarjaan kuuluvat tavaramerkit, vaan siinä tulee myös olla sellaisia ominaispiirteitä, joiden perusteella se voidaan liittää sarjaan (ks. tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, C-234/06 P, EU:C:2007:514, 64 ja 65 kohta sekä tuomio 25.11.2014, UniCredit v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, 58 kohta).

Aikaisempien rekisteröintien sarjan haltijan on siten esitettävä näyttö siitä, että sarjaan kuuluvia tavaramerkkejä on todella käytetty merkityksellisillä markkinoilla, tai ainakin siitä, että niillä on käytetty sellaista määrää tavaramerkkejä, joka voi muodostaa sarjan. Jos näyttö perheen tai sarjan muodostamiseen omiaan olevien tavaramerkkien riittävän määrän käytöstä puuttuu, myöhemmän tavaramerkin ilmestymisestä markkinoille mahdollisesti aiheutuvaa sekaannusvaaraa on arvioitava vertaamalla jokaista aikaisempaa tavaramerkkiä erikseen tarkasteltuina myöhempään tavaramerkkiin (tuomio 25.11.2014, UniCredit v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), T 303/06 RENV ja T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, 65 ja 60 kohta).

Esillä olevassa asiassa valittaja on siis vedonnut "Harley Davidson / H D" -tavaramerkkiperheeseen. Valittaja ei ole kuitenkaan esittänyt näyttöä siitä, että merkityksellisillä markkinoilla olisi käytetty sellaista määrää valittajan tavaramerkkejä, joka voi muodostaa tavaramerkkiperheen tai sarjan. Edellä todetusta johtuen sekaannusvaaran arvioinnissa ei esillä olevassa asiassa oteta huomioon valittajan vetoamaa tavaramerkkiperhettä, vaan arviointi tehdään lähtökohtaisesti kunkin aikaisemman merkin osalta erikseen.

Koska edellä on katsottu, etteivät valittajan vetoamien EU tavaramerkkien numerot 3825148, 3527496 ja 1526276 H-D sekä numero 3530177 HD kattamat tavarat ja palvelut ole samoja tai samankaltaisia tavaramerkin H-DFI kattamien palveluiden kanssa ja koska tavaroiden ja palveluiden samuus tai samankaltaisuus on edellytys sekaannusvaaran olemassaololle, asiassa ei ole tältä osin tarpeen arvioida vertailtavien merkkien samankaltaisuutta. Markkinaoikeus katsoo, ettei vertailtavien tavaramerkkien välillä ole tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että valittaja on vedonnut edellä mainittujen rekisteröityjen EU-tavaramerkkiensä osalta lisäksi niiden vakiintumiseen. Ottaen huomioon, ettei valittaja ole esittänyt vakiintumisen koskevan muita kuin edellä mainittujen rekisteröityjen EU-tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluita, markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa ole tarpeen ottaa kantaa siihen, saavatko valittajan edellä mainitut EU-tavaramerkit suojaa rekisteröimisen lisäksi myös vakiintuneina tavaramerkkeinä.

3 Valittajan EU-tavaramerkkien numerot 3825148, 3527496 ja 1526276 H-D sekä numero 3530177 HD laajalti tunnettuuden arviointi

Koska edellä on katsottu, ettei vertailtavien tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa, asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko tavaramerkin H-DFI rekisteröinnille tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu este valittajan aikaisempien EU-tavaramerkkien laajalti tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

Valittaja ei ole yksilöinyt, minkä aikaisempien EU-tavaramerkkiensä kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta se katsoo merkkiensä olevan laajalti tunnettuja. Edellä todetuin tavoin valittajan EU-tavaramerkit numerot 3825148, 3527496 ja 1526276 H-D kattavat tavaroita luokissa 12, 14 ja 25 sekä palveluita luokissa 36, 37, 39 ja 41. Valittajan EU tavaramerkki numero 3530177 HD puolestaan kattaa tavaroita luokissa 12, 14 ja 25 sekä palveluita luokissa 35, 37, 39 ja 41. Asiassa on kysymys EU tavaramerkkien H-D ja HD tunnettuudesta näille tavaroille ja palveluille Suomessa.

Valittajan EU-tavaramerkkien kattamien tavaroiden on katsottava olevan suunnattu suurelle yleisölle, kun taas palvelujen on katsottava olevan suunnattu sekä ammattilaisille että suurelle yleisölle.

Markkinaoikeus toteaa, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on sekaannusvaaran arvioimistilanteisiin liittyen katsottu, että kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Markkinaoikeus katsoo, ettei sanottua kysymystä kohdeyleisöstä ole aihetta arvioida toisin myöskään esillä olevassa tilanteessa.

Edellä esitetty huomioon ottaen esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa siten suuri yleisö. Kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste voi jossain määrin vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan laajalti tunnetulle merkille annettavan suojan soveltaminen riippuu kolmesta edellytyksestä: ensiksi siitä, että aikaisempi tavaramerkki ja merkki, jota on haettu tavaramerkiksi ovat samoja tai samankaltaisia; toiseksi siitä, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu; ja kolmanneksi siitä, että on vaara, että merkin, jota on haettu tavaramerkiksi, käyttäminen ilman perusteltua syytä voisi merkitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai olla niille haitaksi. Edellä mainittujen kolmen edellytyksen on katsottava olevan kumulatiivisia (ks. vastaavasti tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés v. SMHV, C 603/14 P, EU:C:2015:807, 38 kohta).

Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiä voidaan pitää laajalti tunnettuna, kun merkittävä osa kysymyksessä olevan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä tuntee merkin. Tavaramerkin laajaa tunnettuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun ohella tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (ks. esim. tuomio 14.9.1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, 25–27 kohta).

Valituksen kohteena olevan tavaramerkin H-DFI rekisteröintiä on haettu 30.5.2016, joten valittajan on osoitettava, että merkittävä osa sen aikaisempien EU-tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen kohderyhmästä Suomessa on tuntenut tavaramerkit H-D ja HD ennen kyseistä päivää.

Valittaja on vedonnut EU-tavaramerkkiensä laajalti tunnettuuden tueksi markkinaoikeudessa neljään todistukseksi nimettyyn asiakirjaan, joissa on kaikissa todettu seuraavaa:

"Pyynnöstä ilmoitamme, että tavaramerkistä HARLEY DAVIDSON on vakiintuneesti ja jo pitkään alan elinkeinonharjoittajien, jälleenmyyjien, kauppiaiden, asiakkaiden ja harrastajien piirissä käytetty lyhennettä H D, joka on käsityksemme mukaan tullut Suomessa laajalti tunnetuksi Harley-Davidson yhtiöiden ja tuotteiden itsenäisenä tunnuksena."

Vantaalla 29.8.2018 päivätyn asiakirjan on allekirjoittanut Sumeko Oy:n hallituksen jäsen Timo Kallioja, joka on todistuksen mukaan Suomen H D liiketoiminnasta Sumeko Oy:llä vuosina 1994–2014 vastuussa ollut varatoimitusjohtaja. Asiakirjan mukaan Sumeko Oy (SGN Group -yhtiö) on toiminut Harley-Davidson -moottoripyörien ja muiden H-D -tuotteiden maahantuojana vuosina 1992–2014.

Tampereella 13.9.2018 päivätyn asiakirjan on allekirjoittanut Mika Nieminen, "Harley-Davidson Tampere". Asiakirjan mukaan he ovat toimineet Harley-Davidson -moottoripyörien ja muiden H-D -tuotteiden jälleenmyyjänä vuodesta 2008 alkaen.

Lapinjärvellä 13.8.2018 päivätyn asiakirjan on allekirjoittanut Artmotor nimisen yhtiön edustaja. Asiakirjan mukaan hän / Artmotor on toiminut Harley-Davidson -moottoripyörien ja muiden H-D -tuotteiden jälleenmyyjänä vuodesta 2003 alkaen.

Loimaalla 13.9.2018 päivätyn asiakirjan on allekirjoittanut Kalle Uusitalo V-Twin City Oy:n ja tahon "Harley-Davidson Turku" edustajana. Asiakirjan mukaan V-Twin City Oy on toiminut Harley Davidson moottoripyörien ja muiden H-D -tuotteiden jälleenmyyjänä vuodesta 1986 alkaen.

Markkinaoikeus toteaa, että todistusten antajat tai niiden edustamat yhtiöt ovat sinänsä toimineet pitkään Harley-Davidson -tuotteiden maahantuojina tai jälleenmyyjinä Suomessa. Toisaalta edellä mainituista todistuksista ei ilmene esimerkiksi, minä tarkempana ajankohtana tai mille EU-tavaramerkkien kattamille tavaroille ja palveluille todistusten allekirjoittajat ovat katsoneet merkin H-D tulleen Suomessa laajalti tunnetuksi. Mikään valittajan esittämistä todistuksista ei myöskään suoraan osoita valittajan EU-tavaramerkin numero 3530177 HD tulleen laajalti tunnetuksi.

Valittaja ei ole edellä mainittujen todistusten lisäksi esittänyt muuta näyttöä EU-tavaramerkkiensä H-D tai HD tunnettuudesta Suomessa. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, ettei sillä, onko tunnusta Harley-Davidson pidettävä laajalti tunnettuja Suomessa, ole itsenäistä merkitystä tavaramerkkien H D tai HD laajalti tunnettuuden arvioinnissa.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että valittajan EU-tavaramerkkejä numerot 3825148, 3527496 tai 1526276 H-D taikka numero 3530177 HD olisi pidettävä tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla laajalti tunnettuina Suomessa. Näin ollen niiden ei ole katsottava muodostavan kyseisen säännöksen tarkoittamaa estettä tavaramerkin H-DFI rekisteröinnille. Edellä todetun perusteella asiassa ei ole tältä osin tarpeen lausua siitä, ovatko vertailtavat tavaramerkit samoja tai samankaltaisia, tai siitä, onko olemassa vaara, että tavaramerkin H-DFI käyttäminen voisi merkitä valittajan EU-tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai olla niille haitaksi.

4 PK Product Oy:n vilpillisen mielen arviointi

Valittajan esittämän johdosta asiassa on vielä kysymys siitä, onko tavaramerkin H-DFI rekisteröinnille este siitä syystä, että kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemus olisi katsottava tehdyn vilpillisessä mielessä.

Valittaja on esittänyt tältä osin, että tavaramerkki H-DFI on rekisteröity haitantekotarkoituksin ja ilman todellista liiketoiminta-aikomusta. Valittajan esittämän mukaan PK Product Oy on rekisteröinyt tavaramerkin H-DFI verkkotunnuksen h d.fi peruuttamista koskevan kiistan vireillä ollessa pyrkimyksenään tukea väitettyä oikeuttaan kyseiseen verkkotunnukseen. PK Product Oy on toiminut vastoin aiempaan Harley-Davidson -tuotteiden jälleenmyyntiä koskevaan sopimukseen liittyviä velvoitteitaan. Verkkotunnusta h-d.fi on myös kaupiteltu kolmansille tahoille.

PK Product Oy:n esittämän mukaan tavaramerkkiä H-DFI ei ole rekisteröity hyötymistarkoituksessa. Tavaramerkkiä H-DFI haettaessa kirjainyhdistelmään H-D on yhdistetty loppuosa FI, jotta merkki ei aiheuttaisi sekaannusvaaraa. Tavaramerkki on rekisteröity tukemaan aikaisempaa kiistaa verkkotunnuksesta h-d.fi, minkä kiistan valittaja on hävinnyt. PK Product Oy:llä on ollut rekisteröitynä aputoiminimi H D of Kuopio vuodesta 1996 lähtien, ja sillä on ollut ensimmäisenä oikeus lyhenteeseen H-D ja verkkotunnukseen h-d.fi. Verkkotunnusta on sen myöntämisestä lähtien käytetty sähköpostiosoitepalveluna, ja tätä palvelua on tarjottu asiakkaille. Itse osoitetta ei ole kaupiteltu kolmansille osapuolille. Verkkosivun www.h-d.fi jatkuvuus on haluttu turvata tavaramerkin vahvistamana. Valittajan vetoamaa sopimusta kaikkien omistusten luovuttamisesta valittajalle ei ole koskaan allekirjoitettu.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan arvioitaessa sitä, onko tavaramerkin hakija ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä ja sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on (ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta).

Edelleen oikeuskäytännössä on katsottu, että hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan päätellä muun ohella seuraavien seikkojen perusteella: objektiiviset olosuhteet ja hakijan todelliset teot, hakijan toimenkuva tai asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin käytöstä, ja hakijalla mitättömyysvaatimuksen esittäjän kanssa oleva sopimusperusteinen, sopimusta edeltävä tai sen jälkeinen suhde (ks. tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, 28 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että PK Product Oy on hakenut tavaramerkin H DFI rekisteröintiä 30.5.2016. Asiassa on näin ollen arvioitava tuolloin olemassa olleita merkityksellisiä tekijöitä.

Asiassa esitetyn mukaan PK Product Oy:lle on vuonna 2004 myönnetty verkkotunnus h-d.fi, joka on edelleen sen hallussa. PK Product Oy on hakenut tavaramerkin H-DFI rekisteröintiä tukemaan asianosaisten välillä vireillä ollutta kiistaa kyseisestä verkkotunnuksesta. PK Product Oy:n mukaan verkkotunnusta on käytetty sähköpostipalveluna sen myöntämisestä lähtien ja verkkosivun www.h-d.fi jatkuvuus on haluttu turvata tavaramerkin vahvistamana.

Valittajan mukaan PK Product Oy on verkkotunnuksen h-d.fi myöntämishetkellä toiminut Harley Davidson -tuotteiden jälleenmyyjänä Suomessa. PK Product Oy on kuitenkin kiistänyt allekirjoitetun sopimuksen ja siihen perustuvien sopimusvelvoitteiden olemassaolon, eikä kyseistä sopimusta tai sitä koskevaa tarkempaa selvitystä ole esillä olevassa asiassa esitetty markkinaoikeudessa.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan PK Product Oy on tavaramerkin H-DFI rekisteröintiä hakiessaan sinänsä tiennyt, että valittaja käyttää tavaramerkkejä H-D ja HD. Kuten edellä on todettu, tavaramerkin H-DFI rekisteröintiä ei ole kuitenkaan katsottava haetun samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille kuin mille valittajan aikaisemmat EU tavaramerkit on rekisteröity eikä kyseisten tavaramerkkien välillä ole siten katsottava olevan sekaannusvaaraa. Edelleen valittajan EU-tavaramerkkien ei ole myöskään katsottava näytetyn saavan Suomessa niiden laajaan tunnettuuteen perustuvaa, tavaroista ja palveluista riippumatonta suojaa. Asiassa ei ole myöskään edes väitetty, että kyseisiä EU-tavaramerkkejä olisi valittajan toimesta käytetty muille kuin edellä mainittujen rekisteröintien kattamille tavaroille ja palveluille.

Ottaen huomioon lisäksi, että tavaramerkin H-DFI rekisteröintiä on haettu ainoastaan tietyille tietoliikennepalveluille luokassa 38 ja ettei asiassa ole esitetty mitään selvitystä siitä, että hakijan aikomuksena olisi ollut estää valittajaa jatkamasta merkkien H-D tai HD käyttöä, markkinaoikeus katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että PK Product Oy olisi hakenut tavaramerkin H-DFI rekisteröintiä tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetuin tavoin vilpillisessä mielessä. Tavaramerkin H DFI rekisteröinnille ei näin ollen ole kyseisen säännöksen mukaista estettä.

5 Johtopäätös

Tavaramerkin H DFI ja valittajan EU-tavaramerkkien numerot 3825148, 3527496 ja 1526276 H-D sekä numero 3530177 HD välillä ei edellä todetuin tavoin ole tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua sekaannusvaaraa, eivätkä valittajan EU-tavaramerkit saa myöskään tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentin mukaista laajaan tunnettuuteen perustuvaa suojaa. Näin ollen valittajan edellä mainitut EU-tavaramerkit eivät muodosta tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua estettä tavaramerkin H DFI rekisteröinnille.

Tavaramerkin H-DFI rekisteröinnille ei edellä todetuin tavoin ole myöskään tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettua estettä.

Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jaakko Ritvala ja Mirva Näsi.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina


Huomaa

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 27.11.2019 taltionumero 5651.